Canon ixus campaign

344 views

Published on

Canon Campaign!

Published in: Marketing
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Canon ixus campaign

 1. 1. Chieán dòch khuyeán maõicuoái naêm Canon IXUS
 2. 2. Muïc luïc •Muïc tieâu •Ñoái töôïng •Thaùch thöùc •Thoâng ñieäp •YÙ töôûng •Thöïc hieän
 3. 3. Muïc tieâu Muïc tieâu MARKETING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Muïc tieâu TRUYEÀN THOÂNG Thu huùt söï quan taâm, thích thuù cuûa khaùch haøng ñeán vôùi Canon IXUS noùi rieâng vaø nhieáp aûnh noùi chung.
 4. 4. Ñoái töôïng muïc tieâu •Nam/Nöõ. Thaønh thò. ABCD •Thích chuïp aûnh. Khoâng chuyeân “ Toâi khoâng phaûi nhieáp aûnh gia chuyeân nghieäp neân toâi caàn nhöõng maùy aûnh thaân thieän. Vì vôùi toâi, ñöôïc chuïp nhöõng gì mình yeâu thöïc söï raát tuyeät vôøi – nhö nhöõng khoaûnh khaéc beân caïnh nhöõng ngöôøi thaân yeâu, baïn beø.Toâi yeâu nhieáp aûnh vì noù giuùp toâi löu giöõ nhöõng khoaûnh khaéc ñeïp cuûa cuoäc soáng”
 5. 5. Thaùch thöùc Hoï nghó Chæ nhöõng maùy aûnh ñoà soä nhö vaäy môùi coù theå cho nhöõng taám hình thöïc söï ñeïp. Chuùng ta muoán hoï nghó Chuïp aûnh ñem laïi nieàm vui. Tình caûm baïn daønh cho moãi böùc aûnh chính laø veû ñeïp thöïc söï cuûa noù
 6. 6. Thoâng ñieäp Nhöõng böùc aûnh ñeïp laø nhöõng böùc aûnh chöùa ñöïng tình caûm thöïc söï cuûa ngöôøi chuïp.
 7. 7. YÙ töôûng Cuoäc thi “Seû chia phuùt giaây cuoäc soáng” Thôøi gian: 25/11 – 27/12/2013 Ñòa baøn: Toaøn quoác Hình thöùc: Thi aûnh Online Ñoái töôïng: Taát caû moïi ngöôøi Giaûi thöôûng: • 5 chuyeán du lòch Singapore ñoùn naêm 2014 • 7 maùy Canon IXUS • Voucher giaûm 10% (Canon IXUS)/moãi ngöôøi tham gia cuoäc thi
 8. 8. Thöïc hieän Chuïp aûnh Tham gia Keát quaû Khoâng chæ laø cuoäc thi **** Maø laø cô hoäi ñeå baïn chia seû tình caûm vôùi moïi ngöôøi
 9. 9. Ñieàu kieän tham gia Taát caû caùc böùc aûnh ñeàu coù theå tham gia cuoäc thi, neáu ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau: Chuïp aûnh • Chöa töøng tham gia moät cuoäc thi aûnh naøo • Chöa töøng ñöôïc ñaêng taûi leân baùo, taïp chí • Chöa qua chænh söûa baèng caùc phaàn meàm ñoà hoïa • Phuø hôïp thuaàn phong myõ tuïc cuûa Vieät Nam • Chuïp baèng maùy compact
 10. 10. MICROSITE: canonphoto2013.com Singapore Giôùi thieäu veà Singapore – phong caûnh, aåm thöïc, vaên hoùa, con ngöôøi, leã hoäi; Ñeå cho moïi ngöôøi thaáy: “Khaùm phaù Singapore thöïc söï raát tuyeät vôøi.”
 11. 11. MICROSITE: canonphoto2013.com Chænh aûnh Laøm böùc aûnh ñeïp hôn baèng moät soá coâng cuï chænh aûnh ñôn giaûn • Crop aûnh • Theâm chöõ • Theâm hình vui • Saùng – toái • Maøu saéc •……... Tröôùc Sau
 12. 12. MICROSITE: canonphoto2013.com Aûnh döï thi Ñaët böùc aûnh cuûa baïn vaøo album – vaø chia seû caûm xuùc veà khoaûnh khaéc cuûa böùc aûnh Haõy luoân cöôøi nheù maëc cho cuoäc soáng coù nhöõng khoù khaên!  Con coø beù beù, noù ñaäu caønh tre Ñi khoâng hoûi meï, bieát ñi ñöôøng naøo Khi ñi em hoûi, khi veà em chaøo …...
 13. 13. MICROSITE: canonphoto2013.com Keát quaû • 2 giaûi cho 2 aûnh ñöôïc like nhieàu nhaát; 3 giaûi do BTC choïn • 2 maùy aûnh Canon IXUS cho 2 ngöôøi tham gia baàu choïn may maén • 5 maùy aûnh cho 5 taám aûnh ñeïp nhaát trong moãi tuaàn
 14. 14. MICROSITE: canonphoto2013.com Ngoaøi ra: • Xuaát baûn 1 album aûnh goàm 214 taám aûnh xuaát saéc nhaát cuoäc thi. (Baûn ebook + baûn giaáy)
 15. 15. Caûm ôn!

×