กูเกิลเอิร์ธ (Google Earth)    กูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่พฒนาโดยบริ ษทกูเกิล สาหรับการใช้เครื่ องคอ...
ทาความรู้ จักกับ Google Earth            รู ปภาพด้านล่างนี้อธิบายถึงคุณลักษณะบางอย่างในหน้าต่างหลักของ Google ...
5 สิ่ งยอดเยียมที่คุณสามารถทาได้ ง่ายๆ ใน Google Earth                               ่ต้องก...
 หน้าจอ: 1024x768, "Thousands of Colors"สาหรับ Linux นั้น Google Earth ได้รับการทดสอบใน Ubuntu เวอร์ ชน 6.06 แต่จะสามารถท...
เลื่อนมุมมองไปใน หากต้องการเลื่อนมุมมอง ให้วางเคอร์ เซอร์ ของเมาส์ไว้บนหน้าต่างมุมมอง แล้วกดปุ่ ม “ซ้าย” /ปุ่ มหลักของเมาส...
ย่อ         การย่อโดยใช้เมาส์ทาได้หลายวิธี                     ใช้ปม “ขวา” ของเมาส์ (กดปุ่ ...
ล้ อเลื่อนของเมาส์ เพื่อกลับทิศทางการย่อ/ขยายเมื่อคุณใช้ลอเลื่อนของเมาส์                         ...
การเอียงและการดูภูมิประเทศที่เป็ นภูเขา  เรี ยนรู ้วิธีเอียงโดยใช้เมาส์  เมื่อเริ่ มต้น Google Earth ครั้งแรก มุมมองเร...
การรีเซ็ ตมุมมองเริ่ มต้ น   ภายหลังการเอียงและหมุนมุมมองภาพ 3 มิติใน Google Earth คุณสามารถรี เซ็ตกลับไปที่ค่าเริ่ มต้น...
การสร้ างภาพยนตร์ ด้วย Google Earthหมายเหตุ - คุณลักษณะการสร้างภาพยนตร์ น้ ีมีให้สาหรับผูใช้ผลิตภัณฑ์ Google Earth Pro และ...
เคล็ดลับในการบันทึกภาพยนตร์   ในส่ วนนี้จะกล่าวถึงเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยคุณในการสร้างภาพยนตร์ระดับคุณภาพ ขอแนะนาให้คุณทาค...
หมายเหตุ - ความเร็ วในการเดินทางที่คุณเลือกจะมีค่าเท่ากันตลอดการบันทึกภาพยนตร์ หากคุณต้องการใช้ความเร็ วในการเดินทางที่ต่า...
ขั้นตอนในการบันทึกภาพยนตร์เคล็ดลับ - ทาตามบทแนะนาหัวข้อนี้   ปฏิบติตามขั้นตอนต่อไปนี้สาหรับการบันทึภาพยนตร์ ของคุณ:   ...
เมื่อคุณเสร็จสิ้ นแล้ ว   เมื่อคุณปฏิบติตาม ขั้นตอนสาหรับการบันทึกภาพยนตร์ เสร็ จสิ้ นแล้ว หากต้องการหยุดการบันทึก ให้คล...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กูเกิลเอิร์ธ1

2,687
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,687
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กูเกิลเอิร์ธ1

 1. 1. กูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) กูเกิลเอิร์ธ (Google Earth) เป็ นซอฟต์แวร์ ที่พฒนาโดยบริ ษทกูเกิล สาหรับการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ดูภาพถ่ายทางอากาศ ั ั พร้อมทั้งแผนที่ เส้นทาง และผังเมืองซ้อนทับลงในแผนที่ รวมทั้งระบบ จีไอเอส ในรู ปแบบ 3 มิติ กูเกิลเอิร์ธ ใช้ขอมูลจาก ภาพถ่ายทางอากาศของ U.S. public domain และ ภาพถ่ายดาวเทียมของคียโฮล มาดัดแปลงร่ วมกับ ระบบ ้ ์ แผนที่ของกูเกิล จาก กูเกิลแมพ รวมทั้งการทางานร่ วมกับ กูเกิลโลคอล เพื่อค้นหารายชื่อร้าน เช่น ร้านขายของ ธนาคาร และปั๊มน้ ามันใน แผนที่ได้ โดยนาแผนที่มาซ้อนทับลงบนตาแหน่งที่ตองการ ตาแหน่งที่ตองการค้นหา สามารถหาได้จาก บ้านเลขที่ ลองจิจูด ละติจูด ทั้งยัง ้ ้ ทางานผ่านรู ปแบบภาษาของ KML (Keyhole Markup Language) ภาพตึกจาลอง 3 มิติ ที่มีลกษณะเป็ นสี เทาในกูเกิลเอิร์ธ ได้รับลิขสิ ทธิ์ส่วนหนึ่งมาจาก ซอฟต์ แวร์ ของ แซนบอร์ น (Sanborn) ในชื่อ ซิตี ั เซ็ทส์ (CitySets) โดยรู ปตึก 3มิติในรู ปแบบที่สมบูรณ์สามารถเรี ยกดูได้ผ่านทางซิ ตีเซ็ทส์ ข้ อมูลเบื้ องต้ น ยินดีตอนรับสู่ Google Earth เมื่อคุณ ดาวน์โหลด และ ติดตั้ง Google Earth คอมพิวเตอร์ ของคุณจะกลายเป็ นหน้าต่างเปิ ดไปสู่ ทุกหนทุก ้แห่งที่คุณสามารถดูภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมความละเอียดสู ง รู ปภาพ ภูมิประเทศที่มีความต่างระดับ ป้ ายชื่อถนน รายชื่อ ธุรกิจ เป็ นต้น ดูที่ 5 สิ่ งยอดเยียมที่คุณสามารถทาได้ง่ายๆ ใน Google Earth ่
 2. 2. ทาความรู้ จักกับ Google Earth รู ปภาพด้านล่างนี้อธิบายถึงคุณลักษณะบางอย่างในหน้าต่างหลักของ Google Earth:1. แผงการค้นหา - ใช้เพื่อ หาสถานที่และเส้นทาง และ จัดการผลการค้นหา Google Earth EC อาจแสดงแท็บอื่นๆ เพิ่มเติมที่นี่2. แผนที่ภาพรวม - ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อแสดง มุมมองเพิ่มเติม ของพื้นโลก3. ซ่ อน/แสดงแถบด้ านข้ าง - คลิกที่นี่เพื่อเปิ ดหรื อแสดงแถบด้านข้าง (แผงการค้นหา สถานที่ และเลเยอร์)4. เครื่องหมายบอกตาแหน่ ง - คลิกที่นี่เพื่อเพิ่ม เครื่ องหมายบอกตาแหน่ง5. รูปหลายเหลี่ยม - คลิกที่นี่เพื่อ เพิ่มรู ปหลายเหลี่ยม6. เส้ นทาง - คลิกที่นี่เพื่อ เพิ่มเส้นทาง (หนึ่งเส้นหรื อมากกว่า)7. ภาพซ้ อนทับ - คลิกที่นี่เพื่อเพิ่ม ภาพซ้อนทับบนพื้นโลก8. เครื่องมือวัด - คลิกที่นี่เพื่อ วัดระยะทางหรื อขนาดของพื้นที่9. ดวงอาทิตย์ - คลิกที่นี่เพื่อ แสดงแสงอาทิตย์ ในภูมิประเทศ10. Sky - คลิกที่นี่เพื่อ ดูดาว กลุ่มดาว กาแล็กซี ดาวเคราะห์ และดวงจันทร์ ของโลก11. อีเมล - คลิกที่นี่เพื่อส่ งอีเมล มุมมอง หรื อ รู ปภาพ12. พิมพ์ - คลิกที่นี่เพื่อสั่งพิมพ์มุมมองปัจจุบนของพื้นโลก ั13. แสดงใน Google Maps - คลิกที่นี่เพื่อแสดงมุมมองปัจจุบนใน Google Maps ในเว็บเบราว์เซอร์ ของคุณ ั14. ตัวควบคุมทิศทาง - ใช้เครื่ องมือเหล่านี้เพื่อเอียง ย่อ/ขยาย และเลื่อนไปรอบๆ (ดูดานล่าง) ้15. แผงเลเยอร์ - ใช้แผงนี้เพื่อแสดงจุดที่น่าสนใจ16. แผงสถานที่ - ใช้แผงนี้เพื่อ ระบุตาแหน่ง บันทึก จัดระเบียบ และเยียมชมเครื่ องหมายบอกตาแหน่งอีกครั้ ง ่17. เพิ่มเนื้อหา - คลิกที่นี่เพื่อนาเข้าเนื้อหาดีๆ จาก ห้องแสดงภาพ KML18. มุมมองภาพ 3 มิติ - ดูลูกโลกและภูมิประเทศในหน้าต่างนี้19. แถบสถานะ - ดูขอมูลพิกด ระดับความสู ง และสถานะการส่ งสตรี มภาพถ่ายที่นี่ ้ ั
 3. 3. 5 สิ่ งยอดเยียมที่คุณสามารถทาได้ ง่ายๆ ใน Google Earth ่ต้องการเข้าใช้งานและเริ่ มต้นความสนุกสนานไปกับ Google Earth? ลองวิธีดงต่อไปนี้: ั 1. ดูภาพบ้ านของคุณ โรงเรียน หรือสถานที่ใดก็ได้ บนโลกใบนี้ - คลิกที่ บินไปที่ ป้ อนตาแหน่งในช่องป้ อนข้อมูล และคลิกปุ่ ม ค้ นหา ใน ผลการค้นหา (แผงสถานที่) ให้ดบเบิลคลิกที่ตาแหน่ง Google Earth จะพาคุณบินไปที่ตาแหน่งนี้ ั ปุ่ มค้นหา 2. เดินทางไปยังจุดต่ างๆ ของโลก - ในแผงสถานที่ ให้เลือกโฟลเดอร์ ชมสถานที่ น่าสนใจ และคลิกปุ่ ม เล่ นการเดินทาง: 3. หาเส้ นทางการขับขี่จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และบินไปตามเส้ นทาง - โปรดดูที่ การหาเส้นทาง และ การเดินทางไปตาม เส้นทาง 4. ดูสถานที่และลักษณะรูปร่ างที่ยอดเยี่ยมที่สร้ างโดยผู้ใช้ รายอื่นของ Google Earth - ในแผงเลเยอร์ เข้าไปดูที่ หน้ าแสดงของชุมชน เครื่ องหมายบอกตาแหน่งและลักษณะรู ปร่ างอื่นๆ ที่น่าสนใจจะปรากฏขึ้นในมุมมองภาพ 3 มิติ ดับเบิลคลิกจุดที่น่าสนใจเหล่านี้เพื่อดู และสารวจ 5. ดูภาพภูมิประเทศของสถานที่ในแบบ 3 มิติ - คุณลักษณะนี้ช่วยเพิ่มความสนุกมากขึ้นสาหรับการดูภูมิประเทศที่เป็ นเนินเขาหรื อภูเขา เช่น แกรนด์แคนยอน ไปยังตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ ง (ดู ข้อ 1) เมื่อมุมมองแสดงตาแหน่งนั้นแล้ว ให้ใช้แถบเลื่อนการซูมเพื่อเอียงภูมิ ประเทศ ความต้ องการของระบบหากต้องการใช้ Google Earth บน Windows PC อย่างน้อยเครื่ องของคุณต้องมีคุณสมบัติดงต่อไปนี้: ั  ระบบปฏิบติการ: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ั  ซี พีย:ู 500 เมกะเฮิร์ตซ์ Pentium 3  หน่วยความจาระบบ (RAM): 256 เมกะไบต์อย่างต่า แนะนาให้ใช้ 512 เมกะไบต์  ฮาร์ ดดิสก์: พื้นที่วาง 400 เมกะไบต์ ่  ความเร็ วเครื อข่าย: 128 กิโลบิต/วินาที  การ์ ดแสดงผล: แสดงภาพ 3D ได้ มีหน่วยความจา VRAM 16 เมกะไบต์  หน้าจอ: 1024x768 หน้าจอ "16 บิต High Color"  DirectX 9 (เพื่อทางานในโหมด Direct X)หากต้องการใช้ Google Earth บนเครื่ อง Mac อย่างน้อยเครื่ องของคุณต้องมีคุณสมบัติดงต่อไปนี้: ั  ระบบปฏิบติการ: Mac OS X 10.4 หรื อรุ่ นที่ใหม่กว่า ั  ซี พีย:ู G4 CPU, 1GHz หรื อเร็ วกว่า  หน่วยความจาระบบ (RAM): 256 เมกะไบต์อย่างต่า แนะนาให้ใช้ 512 เมกะไบต์  ฮาร์ ดดิสก์: พื้นที่วาง 400 เมกะไบต์ ่  ความเร็ วเครื อข่าย: 128 กิโลบิต/วินาที  การ์ ดแสดงผล: แสดงภาพ 3D ได้ มีหน่วยความจา VRAM 32 เมกะไบต์
 4. 4.  หน้าจอ: 1024x768, "Thousands of Colors"สาหรับ Linux นั้น Google Earth ได้รับการทดสอบใน Ubuntu เวอร์ ชน 6.06 แต่จะสามารถทางานได้กบเวอร์ ชนอื่นๆ ความต้องการของ ั ั ัฮาร์ ดแวร์ ประกอบด้วย:  ซี พีย:ู 500 เมกะเฮิร์ตซ์ Pentium 3  หน่วยความจาระบบ (RAM): RAM 128 เมกะไบต์  ฮาร์ ดดิสก์: พื้นที่วาง 500 เมกะไบต์ ่  ความเร็ วเครื อข่าย: 128 กิโลบิต/วินาที  การ์ ดแสดงผล: แสดงภาพ 3D ได้ มีหน่วยความจา VRAM 16 เมกะไบต์  หน้าจอ: 1024x768 หน้าจอ "16 บิต High Color"โปรดตรวจสอบด้วยว่าระบบของคุณมีไดรเวอร์ OpenGL ที่ได้รับการตั้งค่าถูกต้องแล้ว ถ้า Google Earth ทางานช้าและไม่ตอบสนอง อาจเป็ นไปได้ว่าระบบของคุณจาเป็ นต้องใช้ไดรเวอร์ วิดีโอแบบอื่น การควบคุมทิศทางใน Google Earth เคล็ดลับ - ปฏิบติตาม บทแนะนาหัวข้อนี้ หรื อเปิ ดวิดีโอด้านล่าง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ั ใน Google Earth คุณสามารถดู Earth และสภาพภูมิประเทศใน มุมมองภาพ 3 มิติ ได้ คุณสามารถควบคุมทิศทางผ่านมุมมองภาพ 3 มิติ ของโลกได้หลายวิธี:  การใช้เมาส์  การใช้ตวควบคุมทิศทาง ั คุณสามารถปรับมุมมองของคุณบนพื้นโลกได้โดย การเอียงภูมิประเทศ เพื่อให้ได้มุมในการมองภาพแบบอื่นที่ดีกว่ามุมมองจากด้านบน และท้ายที่สุด คุณสามารถ รี เซ็ตมุมมองเริ่ มต้น ให้เป็ นมุมมองทิศเหนืออยูบน/มุมมองจากด้านบนที่คุณใช้อยู่ ่การใช้ เมาส์ หากต้องการเริ่ มการควบคุมทิศทางด้วยเมาส์ของคุณ เพียงวางตาแหน่งของเคอร์ เซอร์ ที่ตาแหน่งศูนย์กลางของมุมมองภาพ 3 มิติ (ภาพถ่าย พื้นโลก) คลิกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง (ขวาหรื อซ้าย) เลื่อนเมาส์และสังเกตสิ่ งที่เกิดขึ้นในมุมมองนั้น ขึ้นอยูกบว่าคุณกดปุ่ มไหนของเมาส์ เคอร์ เซอร์ ่ ั จะเปลี่ยนรู ปร่ างเพื่อแสดงการเปลี่ยนลักษณะการใช้งาน โดยการเลื่อนเมาส์ขณะที่กดปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง คุณจะสามารถ:  ลากมุมมองไปในทิศทางใดก็ได้  ย่อหรื อขยายภาพ  เอียงภาพ (ต้องใช้ปมกลางหรื อล้อเลื่อน) ุ่  มองจากจุดที่เป็ นมุมมองเดียว  หมุนภาพ (ต้องใช้ปุ่มกลางหรื อล้อเลื่อน) ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงการดาเนินการทั้งหมดที่คุณสามารถทาได้โดยใช้เมาส์ โปรดดูที่ การควบคุมด้วยแป้ นพิมพ์และเมาส์
 5. 5. เลื่อนมุมมองไปใน หากต้องการเลื่อนมุมมอง ให้วางเคอร์ เซอร์ ของเมาส์ไว้บนหน้าต่างมุมมอง แล้วกดปุ่ ม “ซ้าย” /ปุ่ มหลักของเมาส์ โปรดทิศทางใดก็ได้ สังเกตว่าไอคอนของเคอร์ เซอร์ เปลี่ยนจากมือแบบเปิ ด เป็ นมือปิ ด ดึงมุมมองภาพไปมาเหมือนกับว่าคุณกาลังใช้(เหนือ ใต้ มือจับบนลูกโลกจริ งๆ และคุณต้องการจะลากอีกด้านหนึ่งของโลกเข้ามาดูตะวันออก หรือตะวันตก) คุณสามารถลากไปในทิศทางใดก็ได้เพื่อเปิ ดให้เห็นด้านใหม่ๆ ของโลก และคุณสามารถทาได้แม้กระทังลากให้หมุน ่ เป็ นวงกลม เมื่อคุณอยูที่ระดับพื้นแล้ว คุณสามารถไปยังจุดต่างๆ ได้ราวกับว่าคุณกาลังเดินอยู่ โดยใช้แป้ น W, A, S, D หรื อแป้ น ่ ลูกศร นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ คันโยกการเคลื่อนที่ลอยไปเรื่อยๆ ตาม หากคุณต้องการลอยไปในทิศทางใดก็ตาม ให้กดปุ่ มซ้าย/ปุ่ มหลักของเมาส์คางไว้ เลื่อนเมาส์ไปช่วงสั้นๆ แล้วปล่อย ้พื้นโลก ปุ่ ม ทาเหมือนกับว่าคุณกาลัง "ขว้าง" ภาพนี้ คลิกหนึ่งครั้ งในมุมมองภาพ 3 มิติ เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ขยาย การขยายโดยใช้เมาส์ทาได้หลายวิธี  คุณสามารถดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ในมุมมองภาพ 3 มิติเพื่อขยายจุดที่คลิกนั้น คลิกหนึ่งครั้งเพื่อหยุด หรื อ ดับเบิลคลิกเพื่อขยายมากขึ้น  หากเมาส์ของคุณมีลอเลื่อน ให้เลื่อนล้อเลื่อนเข้าหาตัวเพื่อทาการขยาย ใช้ปม ALT (Option ในเครื่ อง ้ ุ่ Mac) ร่ วมกับล้อเลื่อนเพื่อขยายเพิ่มขึ้นทีละน้อย การตั้งค่าเพิ่มเติม  นอกจากนี้ คุณยังสามารถวางเคอร์ เซอร์ บนหน้าจอและกดปุ่ ม “ขวา” ที่เมาส์ (กดปุ่ ม CTRL แล้วคลิก สาหรับเครื่ อง Mac) ทันทีที่เคอร์ เซอร์ เปลี่ยนเป็ นลูกศรคู่ ให้เลื่อนเมาส์ไปข้างหลังหรื อดึงเข้าหาตัวคุณ แล้วปล่อยปุ่ มเมื่อขยายถึงระดับที่ตองการ โปรดทราบว่าเครื่ องหมายกากบาทจะปรากฏ และมุมมองของ ้ คุณจะซูมเข้าหาเครื่ องหมายนี้ หากคุณต้องการขยายไปเรื่ อยๆ ให้กดปุ่ มค้างไว้แล้วดึงเมาส์ลงช่วงสั้นๆ จากนั้นปล่อยปุ่ ม ทาเหมือนกับ ว่าคุณกาลัง "ขว้าง" ภาพนี้ คลิกในหน้าต่างมุมมองหนึ่งครั้งเพื่อหยุดการเคลื่อนไหว โปรดทราบว่า มุมมองของคุณจะเคลื่อน (เอียง) เมื่อคุณเข้าใกล้ระดับพื้น  หากเป็ นเครื่ องแล็ปท็อปของ Macintosh บางรุ่ น คุณสามารถใช้นิ้วสองนิ้วลากไปมาบนแทร็ กแพ็ดเพื่อ ย่อและขยายได้
 6. 6. ย่อ การย่อโดยใช้เมาส์ทาได้หลายวิธี  ใช้ปม “ขวา” ของเมาส์ (กดปุ่ ม CTRL แล้วคลิก สาหรับเครื่ อง Mac) ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ในมุมมอง ุ่ ภาพ 3 มิติ เพื่อย่อจากจุดที่คลิกนั้น มุมมองจะย่อลงในระดับหนึ่ง คลิกหนึ่งครั้งเพื่อหยุด หรื อดับเบิล คลิก (กดปุ่ ม CTRL แล้วคลิก สาหรับเครื่ อง Mac) เพื่อย่อมากขึ้น  หากเมาส์ของคุณมีลอเลื่อน คุณสามารถเลื่อนล้อเลื่อนออกห่างจากตัว (เลื่อนไปข้างหน้า) เพื่อทาการย่อ ้ ใช้ปม ALT (Option ในเครื่ อง Mac) ร่ วมกับล้อเลื่อนเพื่อย่อทีละน้อย การตั้งค่าเพิ่มเติม ุ่  คุณยังสามารถวางเคอร์ เซอร์ บนหน้าจอและกดปุ่ ม “ขวา” ที่เมาส์ (กดปุ่ ม CTRL แล้วคลิก สาหรับเครื่ อง Mac) ทันทีที่เคอร์ เซอร์ เปลี่ยนเป็ นลูกศรคู่ ให้เลื่อนเมาส์มาข้างหน้าหรื อดันออกห่างจากตัวคุณ แล้ว ปล่อยปุ่ มเมื่อคุณได้ระดับการย่อที่ตองการ โปรดทราบว่าเครื่ องหมายกากบาทจะปรากฏ และมุมมอง ้ ของคุณจะซูมเข้าหาเครื่ องหมายนี้ หากคุณต้องการย่อไปเรื่ อยๆ ให้กดปุ่ มขวาค้างไว้ (กดปุ่ ม CTRL แล้ว คลิก สาหรับเครื่ อง Mac) แล้วดันเมาส์ไปข้างหน้าช่วงสั้นๆ จากนั้นปล่อยปุ่ ม ทาเหมือนกับว่าคุณกาลัง "ขว้าง" ภาพนี้ คลิกหนึ่งครั้ งในหน้าต่างมุมมองเพื่อหยุดการเคลื่อนที่เอียงมุมมอง หากเมาส์ของคุณมีปุ่มตรงกลางหรื อมีลอเลื่อนแบบกดได้ คุณสามารถเอียงมุมมองได้โดยการกดปุ่ มดังกล่าว แล้วเลื่อน ้ เมาส์ไปข้างหน้าหรื อข้างหลัง ถ้าเมาส์ของคุณมีลอเลื่อน คุณสามารถเอียงมุมมองได้โดยการกดปุ่ ม SHIFT และเลื่อน ้ ล้อเลื่อน นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด Shift และปุ่ มด้านซ้ายของเมาส์ และลาก โปรดทราบว่าเครื่ องหมายกากบาทจะ ปรากฏ และมุมมองของคุณจะเอียงจากเครื่ องหมายนี้ โปรดดูเพิ่มเติมได้ที่ การเอียงภาพและการดูภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาดู เมื่อต้องการมองจากจุดที่เป็ นมุมมองเดียว ราวกับว่าคุณหันศีรษะของคุณเอง ให้กด Ctrl และปุ่ มซ้ายของเมาส์ และลากหมุนมุมมอง หากเมาส์ของคุณมีปุ่มตรงกลางหรื อมีลอเลื่อนแบบกดได้ คุณสามารถหมุนมุมมองโดยกดที่ปมตรงกลางและเลื่อน ้ ุ่ เมาส์ไปทางซ้ายหรื อขวา นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด Shift และปุ่ มด้านซ้ายของเมาส์ และลาก โปรดทราบว่า เครื่ องหมายกากบาทจะปรากฏ และมุมมองของคุณจะหมุนรอบๆ เครื่ องหมายนี้ คุณสามารถใช้ปม CTRL ( สาหรับเครื่ อง Mac) ร่ วมกับล้อเลื่อนเพื่อหมุนมุมมอง กดปุ่ ม CTRL ( สาหรับเครื่ อง ุ่ Mac) และเลื่อนล้อเลื่อน "ขึ้น” เพื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา หรื อกด CTRL ( สาหรับเครื่ อง Mac) + เลื่อนล้อเลื่อน “ลง” เพื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา โปรดดูเพิ่มเติมได้ที่ การเอียงภาพและการดูภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาดาเนินการกับสิ่ ง เรี ยนรู ้เพิ่มเติมปลูกสร้ าง 3 มิติล้ อเลื่อนของเมาส์ ดูที่ดานบน ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ ให้คลิกที่ เครื่ องมือ > ตัวเืื ลือก > การควบคุมทิ ศทาง (ใน Mac: Google ้ Earth > ค่ ากาหนด > การควบคุมทิ ศทาง > การตังค่ าล้ อเลื่อนของเมาส์ ) เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าความเร็ ว-ช้าที่คุณ ้ ต้องการให้จุดมุมมองของคุณบนพื้นโลกทาการย่อหรื อขยาย ทาเครื่ องหมายที่ กลับทิ ศทางของการย่ อ/ขยายด้ วย
 7. 7. ล้ อเลื่อนของเมาส์ เพื่อกลับทิศทางการย่อ/ขยายเมื่อคุณใช้ลอเลื่อนของเมาส์ ้การควบคุมอื่นๆ (Windows และ Linux) เครื่ องมือ > ตัวเลือก > การควบคุมทิ ศทาง > โหมดควบคุมทิ ศทาง > เลื่อนและย่ อ/ขยาย (สาหรับเครื่ อง Mac: Google Earth > ค่ ากาหนด > การควบคุมทิ ศทาง > ตัวควบคุมที่ ไม่ ใช้ เมาส์ ) หากคุณมีจอยสติ๊ก หรื ออุปกรณ์ควบคุมที่ไม่ใช่เมาส์ คุณสามารถเปลี่ยนการเคลื่อนที่ของมุมมองในมุมมองภาพ 3 มิติได้ที่ การตังค่ า ้ อุปกรณ์ ควบคุมที่ ไม่ ใช่ เมาส์ เลือก ตามผู้ใช้ เพื่อเลื่อนจุดที่คุณสามารถมองเห็นได้กว้าง หรื อ ตามพื ้นโลก เพื่อเลื่อน ลูกโลก ทาเครื่ องหมายที่ ย้ อนการควบคุม เพื่อย้อนการทางานของจอยสติก ๊การใช้ ตัวควบคุมทิศทาง หากต้องการดูและใช้ตวควบคุมทิศทาง ให้เลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปที่มุมขวาของมุมมองภาพ 3 มิติ หลังจากที่คุณเริ่ มใช้ Google Earth และเลื่อน ั เคอร์ เซอร์ ไปที่บริ เวณนี้แล้ว ตัวควบคุมทิศทางจะค่อยๆ เลือนหายไปเมื่อคุณเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปยังบริ เวณอื่น หากต้องการดูตวควบคุม ั เหล่านี้อีกครั้ง เพียงเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปที่มุมขวาของมุ มมองภาพ 3 มิติ หมายเหตุ - หากตัวควบคุมทิศทางไม่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปที่มมขวาของมุมมองภาพ 3 มิติ ให้คลิก มุมมอง > แสดงการ ุ ควบคุมทิ ศทาง > แบบอัตโนมัติ แล้วลองอีกครั้ง หากต้องการซ่ อนหรื อแสดงไอคอนเข็มทิศในมุมมองภาพ 3 มิติ ให้คลิก มุมมอง > เข็มทิ ศ นอกจากนี้ โปรดดู การแสดงหรื อการซ่ อน รายการในมุมมองภาพ 3 มิติ การสังงานตัวควบคุมทิศทางของ Google Earth สามารถทาได้เช่นเดียวกับการควบคุมทิศทางด้วยเมาส์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตว ่ ั ควบคุมนี้เพื่อซูมและเลื่อนเข้าหา (ในบางครั้ งสาหรับการดูสภาพภูมิประเทศ) หรื อหมุนมุมมอง แผนผังด้านล่างจะแสดงตัวควบคุมนี้ และ อธิบายถึงการทางานของส่ วนต่างๆ 1. คลิกปุ่ มทิศเหนืออยูบน เพื่อรี เซ็ตมุมมองให้ทิศเหนืออยูดานบนของหน้าจอ คลิกและลากวงแหวน ่ ่ ้ ควบคุมทิศทางเพื่อหมุนภาพ 2. ใช้คนโยก มุมมอง (เพื่อดูรอบๆ จากจุดมุมมองจุ ดเดียว เหมือนขณะที่คุณหันหน้า คลิกลูกศรเพื่อดูใน ั ทิศทางนั้น หรื อกดปุ่ มของเมาส์เพื่อเปลี่ยนมุมมอง หลังจากคลิกลูกศรแล้ว ให้เลื่อนเมาส์ไปรอบๆ คัน โยกเพื่อเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่ 3. ใช้คนโยก ย้าย เพื่อย้ายตาแหน่งจากที่หนึ่งไปยังที่อื่น คลิกลูกศรเพื่อดูในทิศทางนั้น หรื อกดปุ่ มของ ั เมาส์เพื่อเปลี่ยนมุมมอง หลังจากคลิกลูกศรแล้ว ให้เลื่อนเมาส์ไปรอบๆ คันโยกเพื่อเปลี่ยนทิศทางของ การเคลื่อนที่ 4. ใช้แถบเลื่อนย่อ/ขยาย เพื่อย่อหรื อขยาย (+ เพื่อขยาย - เพื่อย่อ) หรื อคลิกไอคอนที่ปลายของแถบเลื่อน เมื่อคุณย้ายไปใกล้พ้ืนมากขึ้น Google Earth จะเคลื่อน (เอียง) เพื่อเปลี่ยนมุมมองให้ขนานกับ พื้นผิวโลก คุณสามารถปิ ดการเอียงอัตโนมัติน้ ีได้ (เครื่ องมือ > ตัวเลือก > ทิศทาง > การควบคุมทิศทาง ในเครื่ อง Mac: Google Earth > ค่ากาหนด > ทิศทาง > การควบคุมทิศทาง) คุณสามารถใช้แป้ นพิมพ์เพื่อควบคุมทิศทางได้เช่นกัน โปรดดูที่ การควบคุมทิศทางในมุมมองภาพ 3 มิติ ในการ ควบคุมแป้ นพิมพ์เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม
 8. 8. การเอียงและการดูภูมิประเทศที่เป็ นภูเขา เรี ยนรู ้วิธีเอียงโดยใช้เมาส์ เมื่อเริ่ มต้น Google Earth ครั้งแรก มุมมองเริ่ มต้นของโลกคือมุมมองแบบ "มองลงจากด้านบน" เป็ นการมองตรง  เอียงภูมิประเทศระหว่ าง 0 - 90 องศา - คุณสามารถใช้เมาส์เพื่อเอียงมุมมองให้ได้มุมมองที่แตกต่างออกไปสาหรับพื้นที่ที่คุณ กาลังสารวจอยู่ คุณสามารถเอียงได้มากที่สุด 90 องศา ซึ่ งจะแสดงมุมมองของวัตถุ รวมถึงแนวเส้นขอบฟ้ าในบางกรณี  เปิ ดใช้ งานภูมิประเทศ - การใช้คุณลักษณะการเอียงจะดูน่าสนใจยิงขึ้นเมื่อคุณมองดูพ้นโลกในส่ วนที่มีลกษณะภูมิประเทศเป็ น ่ ื ั ภูเขา โปรดเลือก ภูมิประเทศ ไว้ในแผงเลเยอร์  หมุนมุมมองเพื่อเปลี่ยนมุมในการมองใหม่ - เมื่อคุณเอียงมุมมองในขณะที่คุณกาลังมองวัตถุบางอย่างอยู่ เช่น เนินเขา คุณ สามารถหมุนมุมมองไปรอบๆ วัตถุน้ นได้ดวย ขณะทาเช่นนี้ วัตถุยงคงอยูตรงกลางของมุมมอง แต่คุณกาลังมองจากมุมมองที่ต่าง ั ้ ั ่ ออกไป (นันคือ มองจากทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก) ในขณะที่คุณหมุนไปรอบๆ วัตถุน้ น ่ ั  ใช้ ปุ่มตรงกลางเมาส์ (ถ้ ามี) เพื่อให้ การเคลื่อนที่ไม่ สะดุด - ถ้าเมาส์ของคุณมีปุ่มตรงกลางหรื อมีลอเลื่อนแบบกดได้ คุณสามารถ ้ กดปุ่ มดังกล่าวเพื่อเอียงและหมุนมุมมองได้ เลื่อนเมาส์ข้ ึนหรื อลงเพือเอียงมุมมอง และเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายหรื อขวาเพื่อหมุน ่ มุมมอง ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การใช้เมาส์ ้ ภาพด้านล่างแสดงถึงการเปรี ยบเทียบมุมมองของยอดเขาชาสตาในแคลิฟอร์ เนียในแบบเอียงและไม่เอียงมุมมอง มุมมองจากด้านบน มุมมองที่เอียง คุณสามารถปรับลักษณะของภูมิประเทศได้หากคุณต้องการให้มีการยกระดับความสู งมากขึ้น ในการดาเนินการนี้ ให้คลิก เครื่ องมือ > ตัวเลือก > มุมมองภาพ 3 มิติ จากเมนู เครื่ องมือ (สาหรับเครื่ อง Mac ให้เลือก Google Earth > ค่ ากาหนด > มุมมองภาพ 3 มิติ) และเปลี่ยน ค่า การขยายระดับความสู ง คุณสามารถตั้งค่าได้ต้ งแต่ 1 ถึง 3 รวมจุดทศนิยม การตั้งค่าทัวไปคือ 1.5 ซึ่ งเป็ นลักษณะของระดับความสู งตาม ั ่ ธรรมชาติ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ ค่ากาหนดของการดูภาพ ้
 9. 9. การรีเซ็ ตมุมมองเริ่ มต้ น ภายหลังการเอียงและหมุนมุมมองภาพ 3 มิติใน Google Earth คุณสามารถรี เซ็ตกลับไปที่ค่าเริ่ มต้น มุมมองทิศเหนืออยูบนและมุมมองจาก ่ ด้านบน ได้อย่างรวดเร็ ว การดาเนินการ:  คลิกปุ่ ม "ทิศเหนืออยูบน" เพื่อตั้งค่ามุมมองใหม่ ให้ทิศเหนืออยูบนของมุมมอง ่ ่  (Windows และ Linux เท่านั้น) คลิกในมุมมองภาพ 3 มิติ และพิมพ์ r ที่แป้ นพิมพ์เพื่อรี เซ็ตมุมมอง (ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การควบคุม ้ ด้วยแป้ นพิมพ์)หมายเหตุ - หากคุณต้องการกลับไปยังจุดที่คุณรู ้จกและคุนเคย ให้คลิกเครื่ องหมายบอกตาแหน่ ง ตาแหน่ งเริ่ มต้ น ในโฟลเดอร์ สถานที่ของฉั น ั ้จะทาให้คุณกลับไปที่จุดศูนย์กลางของประเทศของคุณ (หรื อประเทศที่ใช้ภาษาเดียวกับคุณ) คุณสามารถแก้ไขตาแหน่งสาหรับเครื่ องหมายบอกตาแหน่ง ตาแหน่ งเริ่ มต้ น ได้หากคุณต้องการ ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ การแก้ไขสถานที่และโฟลเดอร์ ้ โปรดพิจารณาการใช้ หน้าต่างแผนที่ภาพรวม ร่ วมด้วย เพราะเป็ นวิธีหนึ่งที่จะทาให้คุณได้มุมมองตาแหน่งเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิงเมื่อ ่ คุณทาการขยายเข้าไปยังสถานที่ที่ไม่คนเคย ุ้การตั้งค่ าตาแหน่ งเริ่มต้ น คุณสามารถตั้งค่าตาแหน่งเริ่ มต้น (ค่าเริ่ มต้น) ให้ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คณเปิ ดใช้งาน Google Earth ได้ โดยการเลื่อนมุมมองไปยังตาแหน่งที่ ุ เหมาะสม แล้วคลิก มุมมอง > กาหนดจุดนี ้เป็ นตาแหน่ งเริ่ มต้ นของฉั น การแสดงดวงอาทิตย์ คุณสามารถแสดงดวงอาทิตย์และแสงอาทิตย์ในภูมิประเทศได้ ดังนี้: 1. คลิก มุมมอง > ดวงอาทิ ตย์ หรื อกดปุ่ มดวงอาทิตย์ Google Earth จะแสดงระดับแสงอาทิตย์ปัจจุบนในสถานที่ซ่ ึ งคุณดูอยู่ ั โปรดทราบว่า ตัวเลื่อนเวลา จะปรากฏ 2. ในการเปลี่ยนเวลา ให้ลากตัวเลื่อนไปทางซ้ายหรื อขวา ทั้งนี้ข้ ึนอยูกบตาแหน่งและเวลาของปี คุณสามารถดูดวงอาทิตย์ข้ ึนหรื อ ่ ั ตกขณะที่มองไปทางตะวันออกหรื อตะวันตกได้ 3. ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวของแสงอาทิตย์ในภูมิประเทศ ให้คลิก ปุ่ มเล่นของแถบเลื่อนเวลา 4. ในการซ่ อนดวงอาทิตย์ คลิก มุมมอง > ดวงอาทิ ตย์ หรื อกดปุ่ มดวงอาทิตย์
 10. 10. การสร้ างภาพยนตร์ ด้วย Google Earthหมายเหตุ - คุณลักษณะการสร้างภาพยนตร์ น้ ีมีให้สาหรับผูใช้ผลิตภัณฑ์ Google Earth Pro และ Google Earth EC เท่านั้น ้ คุณสามารถใช้คุณลักษณะการสร้างภาพยนตร์ ของ Google Earth เพื่อบันทึกภาพจากมุมมองภาพ 3มิติ และบันทึกเป็ นไฟล์เป็ นภาพยนตร์ ได้ คุณอาจตั้งกล้องบันทึกให้บนทึกสิ่ งที่คุณดาเนินการโต้ตอบกับมุมมองภาพ 3 มิติในแบบเรี ยลไทม์ หรื อคุณอาจสร้างการเดินทางและทา ั การบันทึกตลอดการเดินทางนั้นโดยไม่มีการหยุดชะงัก เมื่อคุณบันทึกภาพเสร็ จและได้เก็บบันทึกไฟล์ของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างไฟล์ให้เรี ยกใช้งานบนเว็บไซต์ได้ อาจใช้สาหรับการนาเสนอ หรื อส่ งทางอีเมล ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการสร้างภาพยนตร์ ที่ใช้สาหรับนาเสนอลูกค้าหรื องานแสดงสิ นค้าซึ่ งผูเ้ ข้าชมงานสามารถเห็น ภาพอสังหาริ มทรัพย์ของคุณผ่านดาวเทียมโดยไม่ตองใช้ Google Earth ้ คุณลักษณะการสร้างภาพยนตร์ สนับสนุนรู ปแบบไฟล์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:  Windows Media Video (WMV) - (Windows และ Linux เท่านั้น) รู ปแบบไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกบีบอัดและปรับให้เหมาะกับ การนาเสนอมากที่สุด ไฟล์ WMV เหล่านี้สามารถกาหนดค่าเพิมเติมเพื่อส่ งข้อมูลได้ดีที่สุด เช่น การเชื่อมต่อเว็บ T1 หรื อการ ่ เชื่อมต่อโมเด็ม 56K  Audio Video Interleave (AVI) - (Windows และ Linux เท่านั้น) ภาพยนตร์ ที่สร้างในรู ปแบบ AVI จะถูกยกเลิกการบีบอัด ส่ งผลให้ไฟล์มีขนาดใหญ่มาก ทาให้ไม่สามารถเล่นภาพที่บนทึกไว้ ด้วยโปรแกรมเล่นภาพยนตร์ ทวไปได้ รู ปแบบนี้มีประโยชน์ ั ่ั เมื่อคุณต้องการตัดต่อคลิปภาพยนตร์ ดวยซอฟต์แวร์ ตดต่อภาพยนตร์ เท่านั้น ้ ั  สตรี มรูปภาพ (JPG) - สามารถบันทึกภาพยนตร์ เป็ นรู ปภาพด้วยความยาวแบบแปรผันหรื อแบบกาหนดตายตัว รู ปแบบนี้มี ประโยชน์เมื่อคุณต้องการควบคุมความเร็ วด้วยเทคนิคพิเศษ และแก้ไขภาพสกรี นช็อตแต่ละภาพ (เฟรมต่อเฟรม)  QuickTime - (เฉพาะ Mac เท่านั้น) สามารถบันทึกภาพยนตร์ ในรู ปแบบ .mov ของ Apple QuickTime ได้ ระดับคุณภาพของภาพยนตร์ คุณลักษณะการสร้างภาพยนตร์ ยงสนับสนุนระดับคุณภาพของภาพยนตร์ สองระดับ: ั  ภาพยนตร์ คุณภาพมาตรฐาน (เรี ยลไทม์ ) - ใช้ตวเลือกนี้เมื่อคุณต้องการปรับความคมชัดของไอคอนและภาพซ้อนทับในขณะที่ ั บันทึกภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น ใช้ตวเลือกนี้เพื่อแสดงภาพซ้อนทับของแผงผังไซต์หรื อเลเยอร์ เพิ่มเติมของข้อมูลในขณะที่คุณ ั บันทึก โปรดระลึกว่าเมื่อใช้ตวเลือกนี้ เฟรมเรตจะถูกจากัดประสิ ทธิภาพลงให้สอดคล้องกับของการ์ ดแสดงผลของคุณ ซึ่ ง ั โดยทัวไปจะทาให้การสร้างภาพยนตร์ ชาลง ่ ้  ภาพยนตร์ คุณภาพสู ง (โหมดการเดินทางเท่ านั้น) - โดยทัวไป การบันทึกคุณภาพสู งจะแสดงผลดีที่สุดเมื่อคุณเล่นภาพยนตร์ บน ่ จอขนาดใหญ่ ใช้ตวเลือกนี้เมื่อต้องการบันทึกภาพยนตร์ ดวยคุณภาพสู งสุ ดเท่าที่เป็ นไปได้ เมื่อใช้ตวเลือกนี้ เฟรมทั้งหมดจะถูก ั ้ ั ดาวน์โหลดลงมายังไคลเอนต์ของ Google Earth ก่อนที่จะถูกบันทึก ซึ่ งทาให้รูปภาพมีคุณภาพสู งสุ ด ด้วยเหตุน้ ี จึงใช้เวลาในการ บันทึกค่อนข้างนาน ต่างจากภาพยนตร์ คุณภาพมาตรฐาน คุณไม่จาเป็ นต้องเฝ้ าดูการบันทึกภาพยนตร์ จริ งๆหมายเหตุ - โปรดระลึกไว้ว่าภาพยนตร์ คุณภาพสู งสามารถเล่นได้เฉพาะที่จุ ดการเดินทางเท่านั้น คุณไม่สามารถโต้ตอบกับมุมมองภาพ 3 มิติด้วยตัวเองได้ในขณะใช้ตวเลือกคุณภาพระดับสู ง ั
 11. 11. เคล็ดลับในการบันทึกภาพยนตร์ ในส่ วนนี้จะกล่าวถึงเคล็ดลับต่างๆ ที่ช่วยคุณในการสร้างภาพยนตร์ระดับคุณภาพ ขอแนะนาให้คุณทาความคุนเคยกับเคล็ดลับเหล่านี้ ้ ก่อนทีจะเริ่ มสร้างภาพยนตร์ ที่ดีที่สุดเท่าที่คุณต้องการ ่ หมายเหตุ: แถบเลื่อนเวลา จะไม่ปรากฏขึ้นในขณะที่คุณกาลังบันทึกภาพยนตร์อัปเดตโปรแกรมเล่ นภาพยนตร์ ของคุณ การติดตั้ง Windows Media Player หรื อ Apple QuickTime เวอร์ ชนล่าสุ ดเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการสร้างภาพยนตร์ คุณภาพสู ง โดยเฉพาะ ั อย่างยิงหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของกราฟิ กในภาพยนตร์ ของคุณ เราขอแนะนาให้คุณดาวน์โหลด Windows Media Player ่ เวอร์ ชน 9 ขึ้นไป: ั http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/9series/default.aspx หรื อสาหรับ Mac: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/mac/default.aspx คุณสามารถดาวน์โหลด Apple QuickTime เวอร์ ชนล่าสุ ดได้ที่นี่: ั http://www.apple.com/quicktime/อัปเดตไดรเวอร์ การ์ ดแสดงผลของคุณ แม้ว่าไดรเวอร์ สาหรับการ์ ดแสดงผลจะไม่ส่งผลกระทบกับ การบันทึ ก ภาพยนตร์ จริ งๆ ของคุณ แต่ไดรเวอร์ สาหรับการ์ ดแสดงผลที่ ผิดปกติอาจทาให้มุมมองภาพ 3 มิติเปลี่ยนไป และส่ งผลเสี ยต่อภาพยนตร์ ดังนั้นคุณจึงควรอัปเดตไดรเวอร์ ของคุณอย่างสม่าเสมอเพื่อ ป้ องกันปัญหาในการแสดงภาพ เราขอแนะนาให้คุณใช้การ์ ดแสดงผลที่มี Video RAM ตั้งแต่ 64 MB ขึ้นไปเพิ่มแคชหน่ วยความจาของคุณ เมื่อเพิ่มขนาดแคชหน่วยความจา จะทาให้การบันทึกภาพยนตร์ ของคุณรวดเร็ วยิงขึ้น (แม้ว่าจะไม่มีผลกับคุณภาพของภาพยนตร์ ที่ได้ในขั้น ่ สุ ดท้ายก็ตาม)เพิ่มพื้นที่แสดงรายละเอียดในมุมมองภาพ 3 มิติ การเพิ่มพื้นที่รายละเอียดของมุมมองภาพ 3 มิติ ช่วยให้คุณจับภาพได้จานวนพิกเซลทั้งหมดที่ละเอียดยิงขึ้น ดังนั้นความละเอียดของ ่ ภาพยนตร์ กจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ็หมายเหตุ - ตั้งค่า พื ้นที่ รายละเอี ยด ให้เป็ น ใหญ่ หากคุณมีหน่วยความจาของการ์ ดแสดงผลตั้งแต่ 64 MB ขึ้นไป หากคุณมีหน่วยความจาของการ์ ดแสดงผลน้อยกว่า 64 MB ให้ต้ งค่า พื ้นที่ รายละเอี ยด ให้เป็ น กลาง ัปรับความเร็วในการเดินทาง ขณะบันทึก ควรใช้ความเร็ วในการเดินทางค่อนข้างต่า อย่างไรก็ตาม คุณควรทดลองใช้ความเร็ วที่แตกต่างกัน แล้วลองเล่นภาพยนตร์ น้ น ั เพื่อประเมินหาความเร็ วระดับที่เหมาะสม
 12. 12. หมายเหตุ - ความเร็ วในการเดินทางที่คุณเลือกจะมีค่าเท่ากันตลอดการบันทึกภาพยนตร์ หากคุณต้องการใช้ความเร็ วในการเดินทางที่ต่างกันสาหรับเครื่ องหมายบอกตาแหน่งแต่ละเครื่ องหมายในภาพยนตร์ เดียวกัน คุณจะต้องสร้างไฟล์ภาพยนตร์ แยกกันสาหรับการเดินทางแต่ละครั้งจากนั้นจึงนามาตัดต่อด้วยโปรแกรมสร้างภาพยนตร์ปรับการขยายระดับความสู ง หากคุณต้องการปรับปรุ งลักษณะของภูมิประเทศในภาพยนตร์ ของคุณ คุณสามารถปรับ การขยายระดับความสู งการแสดงหรือการซ่ อนรายการในมุมมองภาพ 3 มิติ หากต้องการแสดงหรื อซ่ อนเข็มทิศ แถบสถานะ คาอธิบายมาตราส่วน หรื อ เส้นตาราง เพียงยกเลิกการเลือกหรื อเลือกรายการเหล่านี้ใน เมนู มุมมอง เช่นเดียวกัน ในเมนูเดิม คุณสามารถเลือกหรื อยกเลิกการเลือก ชั้นบรรยากาศ เพื่อซ่ อนบรรยากาศรอบโลกในขณะดูภาพทีมี ่ แนวเส้นขอบฟ้ าหรื อภาพจากอวกาศ และให้ดูที่:  การใช้แผนที่ภาพรวม  ตัวเลือกมุมมองภาพ 3 มิติ  การดูกาหนดเวลาดูตัวอย่ างการตั้งค่าการเดินทางของคุณก่ อนบันทึก คุณควรตั้งค่าและดูจุดการเดินทางที่คุณต้องการไปในภาพยนตร์ ของคุณ เพียงดาเนินการในสองส่ วนต่อไปนี้:  ในแผง สถานที่ ให้เลือกทั้งโฟลเดอร์ เพื่อดูเครื่ องหมายบอกตาแหน่งทั้งหมดที่อยูภายใน หรื อเลือกทีละรายการจากโฟลเดอร์ เพื่อ ่ ดูเฉพาะรายการที่เลือก  คลิกปุ่ ม เล่ น ที่ปรากฏใต้แผง สถานที่ เพื่อเล่นการเดินทาง การเดินทางนี้จะมีลกษณะเช่นเดียวกับการบันทึกด้วยตัวเลือก ั ภาพยนตร์ คุณภาพสู ง ดังนั้นคุณจึงสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าภาพยนตร์ ของคุณจะมีผลออกมาเป็ นอย่างไรโดยการเล่นการ เดินทางนั้น หลังจากแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ ของคุณ อย่าลืมปรั บตั้งค่าต่างๆ ตามที่จาเป็ นก่อนการบันทึก ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเปลี่ยนมุมมอง ของเครื่ องหมายบอกตาแหน่งบางรายการในระหว่างการเดินทาง คุณสามารถคลิกขวา (กดปุ่ ม CTRL แล้วคลิก สาหรับเครื่ อง Mac) บน เครื่ องหมายบอกตาแหน่ง จากนั้นเลือก จับภาพมุมมอง ในเมนู การทาเช่นนี้จะเป็ นการแทนที่มุมมองของเครื่ องหมายบอกตาแหน่งที่มีอยู่ตั้งค่าระบบของคุณเพื่อประสิ ทธิภาพสู งสุ ด การสร้างภาพยนตร์ เป็ นกระบวนการที่ตองใช้ท้ งหน่วยความจาและการแสดงผลภาพกราฟิ กสู งมาก ดังนั้นในระหว่างบันทึก จึงไม่ควร ้ ั เรี ยกใช้งานแอปพลิเคชันขนาดใหญ่หลายโปรแกรมพร้อมกันบนคอมพิวเตอร์ ให้ปิดการใช้งานสกรี นเซฟเวอร์ และโปรแกรมป้ องกันป๊ อปอัป
 13. 13. ขั้นตอนในการบันทึกภาพยนตร์เคล็ดลับ - ทาตามบทแนะนาหัวข้อนี้ ปฏิบติตามขั้นตอนต่อไปนี้สาหรับการบันทึภาพยนตร์ ของคุณ: ั 1. จากเมนู เครื่ องมือ ให้เลือก โปรแกรมสร้ างภาพยนตร์ กล่องโต้ตอบ โปรแกรมสร้างภาพยนตร์ จะปรากฏขึ้น 2. จากตัวเลือก รูปแบบการบีบอัดข้ อมูลที่สนับสนุน ให้ เลือกรูปแบบการบีบอัดข้ อมูลที่ต้องการสาหรับภาพยนตร์ ของคุณ หากคุณต้องการให้ภาพยนตร์ มีรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ WMV (Windows Media Video) หรื อ .mov (QuickTime) ให้เลือกที่ช่องทา เครื่ องหมาย ขันสู ง และเลือกรู ปแบบ หากคุณเลือกรู ปแบบภาพยนตร์ อื่น จะสามารถใช้ได้เพียงการบีบอัดข้อมูลมาตรฐาน AVI ้ เท่านั้น โปรดทราบว่ารู ปแบบ AVI ไม่ใช่การบีบอัดข้อมูล ดังนั้นจึงทาให้ไฟล์ที่ได้มีขนาดใหญ่ 3. เลือก คุณภาพสู ง หรือ คุณภาพมาตรฐาน สาหรับคุณภาพของภาพยนตร์ 4. เลือกเฟรมเรตต่ อวินาที (FPS) ที่คุณต้ องการสาหรับภาพยนตร์ ของคุณ การตั้งค่า FPS สู งสุ ดที่ 60 จะทาให้ภาพยนตร์ มีความ เรี ยบลื่นที่สุด แต่ไฟล์ที่ได้จะมีขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการบันทึกภาพยนตร์ 800 x 600 ที่ 60 FPS คุณจะไม่ได้ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในกรณี น้ ี ให้เลือกการตั้งค่าที่ต่าลงเพื่อให้ไฟล์มขนาดเล็กลง ยิงตั้งค่า FPS ต่า ก็จะทาให้ภาพยนตร์ ที่ได้ยง ี ่ ิ่ กระตุกมากขึ้น คุณอาจจะต้องหาจุดที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการเปลี่ยนเฟรมกับขนาดของไฟล์ โดยปกติ การตั้งค่าที่ 30 เป็ นค่าที่ เหมาะสมสาหรับภาพยนตร์ คุณต้องการนาเสนอผ่านอินเทอร์ เน็ต 5. เลือกความละเอียดสาหรับภาพยนตร์ ของคุณ คุณสามารถเลือกความละเอียดที่เหมาะสมกับการแสดงผลในขั้นสุ ดท้ายของ ภาพยนตร์ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเฉพาะเครื่ องฉายจอคอมพิวเตอร์ ที่สนับสนุนรู ปแบบ 800 x 600 เท่านั้น คุณสามารถ กาหนดความละเอียดได้ดงนี้ ซึ่ งเป็ นการระบุความกว้างและความสูงของภาพยนตร์ ในหน่วยพิกเซล: ั o 320 x 240 o 640 x 480 o 800 x 600 o 720 x 480 (NTSC) - การตั้งค่านี้จะให้การแสดงผลที่ดีสาหรับหน้าจอขนาดใหญ่ o 720 x 576 (PAL) o 1280x720 (HD) o 1920x1080 (HD) 6. ระบุชื่อภาพยนตร์ ของคุณ คลิกปุ่ ม เรี ยกดู และเลื่อนไปยังตาแหน่งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ภาพยนตร์ หลังจากที่บนทึกเสร็ จสิ้ นแล้ว พิมพ์ชื่อไฟล์ลงในกล่องโต้ตอบไฟล์ และคลิกปุ่ ม ตกลง ั หรื อ คุณสามารถเลือกไฟล์ภาพยนตร์ ที่มีอยูให้อยูในรู ปแบบเดียวกับภาพยนตร์ ที่คุณจะสร้าง และไฟล์น้ นจะถูกแทนที่ดวยเนื้อหา ่ ่ ั ้ ที่คุณบันทึกลงไปใหม่หมายเหตุ - หากคุณกาลังบันทึกภาพยนตร์ เป็ นสตรี มรู ปภาพ คุณควรเลือกชื่อไฟล์หรื อตาแหน่งโฟลเดอร์ ใหม่ แทนที่จะไปเขียนทับสตรี มรู ปภาพที่เลือกไว้ 7. คลิกปุ่ ม บันทึกการเดินทาง ปุ่ มนี้จะสามารถใช้ได้หลังจากที่คุณใส่ ชื่อไฟล์ที่ถูกต้องสาหรับภาพยนตร์ เท่านั้น เมื่อเริ่ มบันทึกภาพ ยนตร์ กล่องโต้ตอบ โปรแกรมสร้างภาพยนตร์ จะปรากฏขึ้นที่ดานล่าง ทาให้คุณสามารถดูการบันทึกภาพยนตร์ ได้ ้หมายเหตุ - ภาพยนตร์ คุณภาพสู งจะใช้เวลาในการบันทึกนานมาก เนื่องจากเฟรมจะถูกนามาประมวลผลทีละเฟรม ก่อนที่จะดูเฟรมต่ อไป
 14. 14. เมื่อคุณเสร็จสิ้ นแล้ ว เมื่อคุณปฏิบติตาม ขั้นตอนสาหรับการบันทึกภาพยนตร์ เสร็ จสิ้ นแล้ว หากต้องการหยุดการบันทึก ให้คลิกปุ่ ม หยุดการบันทึ ก ที่กล่อง ั โต้ตอบ โปรแกรมสร้างภาพยนตร์ เมื่อคุณบันทึกภาพยนตร์ เสร็ จสิ้นแล้ว คุณสามารถเปิ ดไฟล์ภาพยนตร์ ใน Media Player ที่สนับสนุน รู ปแบบภาพยนตร์ ที่คุณเลือก และเล่นภาพยนตร์ เพื่อดูผลลัพธ์ หากคุณพอใจกับผลลัพธ์ คุณสามารถโพสต์ไฟล์ไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ ภายในหรื อ ใช้ในงานนาเสนอได้อ้างอิง http://earth.google.com/intl/th/userguide/v4/#adding_content http://earth.google.com/intl/th/userguide/v4/ug_movies.html

×