Technic Magazine issue 326 ( วารสารเทคนิค ฉบับ 326 )

9,174 views
8,975 views

Published on

The most popular Thai magazine in the field of Mechanical, Electrical and Industrial Engineering. Technic Magazine is printed in Thailand and distributed throughout Thailand since 1984.

MORE INFORMATION: www.me.co.th

Published in: Education, News & Politics, Sports
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,174
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Technic Magazine issue 326 ( วารสารเทคนิค ฉบับ 326 )

 1. 1. World Class Integrated Material Handling Solution ProviderImagination & Innovation and dedication to full service and customer satisfaction are the connotations of Menam Mechanikas activities.ÃѺÍ͡ẺÃкº¡ÒüÅÔμÍÑμâ¹ÁÑμÔ, Ãкº¨Ñ´à¡çºÍÑμâ¹ÁÑμÔáÅÐÃкºÅÓàÅÕ§·Ø¡ª¹Ô´, ˌͧ¾‹¹ÊÕÍØμÊÒË¡ÃÃÁ, ˌͧͺÊÕ·ÑèÇä»μÒÁ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒâͧÅÙ¡¤ŒÒ, ÃѺᡌ䢧ҹáÅÐãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒâ´Â·ÕÁ§Ò¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¼ÙŒàªÕèÂǪÒ−  MENAM MECHANIKA CO., LTD.    Tel : 02 383 0653, 02 383 0672-3 Fax : 02 362 0009www.menammechanika.com E-mail : memech@loxinfo.co.th, sales@menammechanika.com
 2. 2. PSC system integration Co., Ltd. LCD DISPLAYS สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำหนาย LCD Display Replacement สำหรับ Distributed Control System(DCS), Quality ControlSystem(QCS) ในกระบวนการผลิตตางๆ, LCD Display Replacement เครื่องฉีดพลาสติก Mitsubishi ทุกรุนรวมถึง CNC Lathe ต า งๆ และสามารถดัดแปลงจาก CRT Monitor เป น LCD Display เพื่ อ ทดแทน CRTMonitor แบบเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใชงานเปนระยะเวลานานและลดคาใชจาย ในการสั่งซื้อจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพงมาก ทั้งหมดนี้พรอมกับการรับประกันสินคา 2 ป หากเกิดปญหาในระหวางระยะการรับประกัน เรายินดีเปลี่ยนตัวใหม ใหทันที (โดยไมมีเงื่อนไข)ABB HONEYWELL YOKOGAWA ROSEMOUNT MITSUBISHI CNC LATHE MASTERVIEW TDC3000 BM7000XL RS3 INJECTION OKUMA MOD 300 MICRO XL MOLDING MITSUBISHI MAZAK ADVANT OCS CENTUM CS MACHINE FANUC ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ บริษัท พีเอสซี ซิสเต็ม อินทิเกรชั่น จำกัด 115 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 Tel: 02 671 9603-5, 081 643 2233, 081 984 9847 Fax: 02 671 9606 E-mail: sales@pscsystem.com Website: www.pscsystem.com
 3. 3. Hot Line Service : 081-8294515
 4. 4. ก F F( ) ก F TL GEAR MOTOR (THAILAND) CO.,LTD. 1558/35 . - ก 10260 1558/35 BANGNA-TRAD RD., BANGNA, BANGNA, BANGKOK 10260 TEL : 0-2182-0391-4 FAX : 0-2182-0395 E-mail : tlgearmotor@hotmail.com DC BOOST TORQUE CONTROLLER Digital ก ก DIGITAL DC MOTOR DC MOTOR VS CONTROL DC CONTROL F Speed Feedback CLUTCH, BRAKE, CLUTCH & BRAKE RING BLOWER VACUUM PUMPIK MOTOR SHV MOTOR SHE MOTOR VARIATOR GL TYPE ROTARY VIBRATOR
 5. 5. Flexible and high performanceThe SINAMICS S120 drive system
 6. 6. Industrial Valves Valves Positioners Control Valves Electric Actuator Valves SIAMSUN CORP., LTD. F ก 682/66 F ก 38 ก 38 ก ก 10250Tel : 02-318 7645-9 Fax : 02-318 8867 E-mail : siamsuncorp@msn.com Web Site : www.siamsuncorp.com
 7. 7. G-FIN I-FIN L-FIN KL-FINÊÓËÃѺ§Ò¹ HEAT EXCHANGER - COIL STEAM - WASTE HEAT BOILER - AIR COOLER & OIL COOLER - HIGH TEMPERATURE GAS TO LIQUID HEATTRANSFER EQUIPMENT SERRATED FIN SOLID FIN ≈Ÿ ° °≈‘È ß Õ∫ºå “  ‡μπ‡≈  §Ÿ ≈ ≈‘Ë ß ®Õ¬ è & §Õ≈è ¬ πÈ” ¡— π √å Õ π §Õ≈è ¬  μ’ ¡ Õ≈Ÿ ¡‘ ‡ π’ ¬ ¡ SHELL & TUBE ‚√μ“√’Ë ® Õ¬ è Hotoil Air Heater Coil Steam Air Heater AIR DRYER ⌫      9 ´.‡Õ°™—¬ 64 ∂ππ‡Õ°™—¬ ·¢«ß∫“ß∫Õπ 451-0514, 451-0517, 451-2133, Tel : (662) 451-0514 , 451-0517 , 451-2133 , 451-2164-5‡¢μ∫“ß∫Õπ °√ÿ ß ‡∑æœ 10150 Fax : (662) 451-05129 Soi Ekachai 64, Ekachai Rd., Email : santi_sci@hotmail.comBangbon, Bangkok 10150 THAILAND www.sci-fintube.com
 8. 8.
 9. 9. • ก ก F ก กF กF • F F กF F ก ก ก F : 32 2 F F F F F F ก 10150 Tel : 02 898 3000 Fax : 02 898 3336 F F( ) ก E-mail : apibkkth@anet.net.th http://www.vanichgroup.com F : 15 . ก 4 . FBALTUR BURNERS (THAILAND) CO., LTD. . F . 90110 Tel : 07 423 9649, 09 488 6992 Fax : 07 423 9650 • ก ก F ก กF กF • F F กF F ก ก ก F : 32 2 F F F F F F ก 10150 Tel : 02 898 3343 F. . F F( ) ก Fax : 02 898 3323 E-mail : rielloth@truemail.co.thR.L. BURNER (THAILAND) CO., LTD. F Tel : 07 455 9340-1 Fax : 07 455 9343
 10. 10. Belven Butterfly valves High Performance Butterfly Valves for cold water, With Back-up Type Seat hot water, and gas DN 32-DN1000 Body : Cast Iron with Epoxy Coating Disc : CF8M Shaft : Stainless Steel 416 Liner : EPDM Pressure : 250 PSI Flange : Universal Flange (PN10/16, ANSI 150, JIS 10K) WATER METER CYBLE SENSOR Multimag:For Remote Reading Multijet turbine STAINLESS STEEL AND BRASS BALL Applications water meter VALVES AND COMMERCIAL VALVES DN15-50 for Aquadis: residential, Piston type commercial, and industrial water meter applications. with extra Pre-equipped for dry register. communication. Pre-equipped for Bronze body. communication. Class B in horizontal Class C&D position. Very low TD 88: starting flow. Piston type water meter for residential application. Class C in all positions Brass body. Woltex: High quality turbine water meter for hot and cold water with pre-equipped for future communication through Cyble Hydrodynamic balance of helix patented. PNEUMATIC ACTUATOR FOR BALL AND BUTTERFLY VALVES SISTEMA ANTIESPULSIONE Anti blow-out system PISTONE CON CHIAVETTA ANTIESPULSIONE High quality electric actuator Piston provided Quarter-turn, multi-turn, linear and with anti-blowout modulating type of movement flat key Power supply DC and AC 220/380 V Options : potentiometer, 4-20mA transmitter ºÃÔÉÑ· ÂÙâÃ-âÍàÃÕ¹àμÅ à·Ã´´Ôé§ ¨Ó¡Ñ´ 4 «ÍÂÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ 79 á¢Ç§ÃÒÁÍÔ¹·ÃÒ à¢μ¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230EURO-ORIENTAL TRADING CO., LTD. 4 Ramindra Soi 79, Ramindra, Kannayao, Bangkok, 10230 THAILAND Tel. (662) 509 8900 Fax: (662) 509 8911-2 E-mail : sales@eurooriental.com www.eurooriental.com
 11. 11. Nanaboshi : Round Type Connectors 1 - 40P F F ก F ก ก F F ก , F, F F F, , ก กStandard Type : NCS Series, NJC Series, NR Series, NET SeriesWaterproof Type : NWPC Series, NJW Series, NRW Series, NEW Series, NT Series (oil-proof) PARTEX F Industrial Connectors F ก E-Series : For The Professional Sensor ก GDM-Series : For The Professional Valve ก CA/CM-Series :For The Toughest Environments ก 183 ก A 27 . F ก 10120 F : 02 676 5811 ก F : 02 676 5815 e-mail : sales@nakhornphan.com ก F Website : www.nakhornphan.com 51-53 4 F ก 10330 F : 02 611 9700 ก F : 02 611 9855 e-mail : account@nakhornphan.com
 12. 12. Mk2100Mk21 ก F 300 dpi ก F 25 mm/s ( 18.5 mm/s) ก F 30-35 F (5 ก , F 20 mm F F ก half-cut) ก 1.3 mm, 2 mm, 3 mm, 6 mm ; กF ( 1.3 mm ) F F LCD Graphic 164 x 64 dots 10 ก x2 ก 20 ก x2 ก ก full-cut half-cut ก F F ก F ก กF ก F ก F 15,000 ก F ก F F USB F ก ก Excel F F ก F 6.5 mm ก 2 kg PVC Tubes, Heat-Shrink Tubes Label Tapes, PVC Plate Mk1100 Mk11 ก F 300 dpi ก F 12.5 mm/s ก F 21 F (5 ก , F 20 mm F F ก half-cut) ก 2 mm, 3 mm, 6 mm ; กF F F LCD Graphic 164 x 64 dots 10 ก x2 ก 20 ก x2 ก ก full-cut half-cut F 7,500 ก F ก F 6.5 mm ก 2 kg ก 183 ก A 27 . F ก 10120 F : 02 676 5811 ก F : 02 676 5815 e-mail : sales@nakhornphan.com ก F 51-53 4 F ก 10330Website : www.nakhornphan.com F : 02 611 9700 ก F : 02 611 9855 e-mail : account@nakhornphan.com
 13. 13. Robots LV circuit protection HMI and GOTs Motion control and servos FX3U at aLaser machines18 glance range I/O range 16 – 384 (Discrete I/O, maximum 256) Prog ogram memory Program memor y Inverters 64k steps (standard)CNC instruction proces ocessing Basic instruction processingcontrollers 0.065µsec/logical instruction proces ocessing Analog signal processing Up to 80 analog inputs, 48 analog outputs Analog resolution EDM machines Modular PLCs Micro PLCs 8, 12 and 16 bits options Analog options Mitsubishi offer a wide range of automation equipment from PLCs and HMIs to CNC and EDM machines. 14 analog input, output and temperature blocks available More power More performance for selection Increased I/O capacity, total of 384 I/O points Positioning Internal: Provides increased performance in all areas. 6 high speed counters 100kHz, 2 high Offer increased resources as well as increased performance speed counters 10kHz 8 times more memory 3 pulse train outputs (100kHz), transistor unit only 5 times more data storage External: Over 75 new instructions High speed counter ADP module (200kHz) Simple High speed positioning Pulse train output block (1MHz) Multiple HMIs to be connected to a single to a single FX3U CPU GOT1000 RS 232 RS 422 USB RS 485 Inverter multidrop Inverter 1 Inverter 8 FX3U has a range of flexible communication options.
 14. 14. R วันนี้ถึง 30 มิ.ย. สินค้ามีจำนวนจำกัด พิเศ ษทุกรุน ื้อ 2 แถม 1 WECONTECHNOLOGYTOUCH SCREEN ซ 4.3 inch WECON TOUCH SCREEN USB download TCH TFT COM Alarm color AT OUT1 ALM1 OUT2 ALM2 AT OUT1 ALM1 OUT2 ALM2 AT OUT1 ALM1 OUT2 ALM2 log SET R/S SET R/S SET R/S POWER RKC RKC RKC 65K colors RUN STOP START Graph display Trend รองรับภาษาไทย 480 × IP65 272dots Front Software LeviStudio Simulation วีคอน จอทัชสกรีน 65,000 สี PLC SUPPORTING มีหลายขนาดใหเลือก (4.3”, 7”, 8”, 10.4”, 12”) SIEMENS S7-200, S7-300 MITSUBISHI คุณภาพสูง หนาจอคมชัด Allen-Bradley OMRON PANASONIC FUJI สามารถรองรับ PLC ไดหลายรุน LG DELTA รองรับ ภาษาไทย ใชงานงาย KOYO Schneider มีสินคาตัวอยางใหทดลองใช EMERSON YOKOGAWA MODBUS RTU MODBUS ASCII อบรมการใชงานฟรี Modbus RTU Modbus Ascii more... MITSUBISHI ELECTRIC NITTO DENKOR LX - 100 SERIES บริษัท ดับบลิว.เค.เทคโนโลยี จำกัด WK 11/91 หมู 5 ตำบลสวนใหญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 02 526 1808 แฟกซ 02 526 1809 www.wktech.co.th www.wktech.co.th e-mail : wk_technology@hotmail.com
 15. 15. m USA Master Pneumatic FRL, FR-L, FIL, REG, LUB..Consider it SOLUTIONS FOR VARIOUS INDUSTRIES FlLENCO Dryer/Filter SERV-OIL injection Door Opening Overhead EnergySaver Anode Jacking ANSI Valves Crane (In-Line) Breaker/Ore EnergySaver Pusher Proportional Feed Valves (Gen1) Valve Large L-O-X Germany Mold Final Blow Counterblow Blow Mold Plunder Open/Closed Settle Blow Vacuum Vacuum Cartridge Valve Cartridge Valve Blow Pistol FRLs Mechanical (Open) (Closed) Devices Pneumatics Equipments Solenoid valve, Pilot Valve, Blow Head E-Q-R-U Air Cylinder, Timer Valve., FRL, On/Off Tube and Fitting etc. Automatic Die Clamping Die Cushion Mecair Dust Filter Cleaning Systems Automatic Air Distribution Counterbalance Clutch/Brake Valve - Diaphram valves - Electronic Control Syatems - Remote Solenoid Enclosures and Remote PilotsAuthorized Distributor - Full lmmersion System - Full lmmersion System with Header - Mini-Full Cleaning System - Header Tanks - Pneumatics Air Cannonswww.flutech.co.th - Emission Monitoring Systemssales@flutech.co.th,flutech@truemail.co.th - Explosion Proof Productstel. 0 2384 6060 - Accessories
 16. 16. Flu-Tech Co., Ltd.We are highly acclaimed by customers asthe professional, we take pride in our abilityto offer professional technical supportthe products we distribute and will continuethe customers’ satisfaction improvement Solenoid valves ...for a multitude of applications. Water and other neutral media, Neutral Gaseous media, Agrressive media, High pressure up to 250 bar, Steam up to 180 C, Accessories Process and Control valves.. we can control it, Diaphragm valve, Globe valve, Angle seat valve, Positioner/Process Controller, Control Head, in your process as well Electromotive or pneumatically driven Process Valves with bodies of stainless steel or plastic for various Controlling tasks in fluids, gases or steam. Sensors, Transmitters and Controllers ...for flow, level, pressure, analysis and temperature Sensors, transmitters and fittings for measuring and controlling of fluid or gaseous media. Pneumatics Our product range for pneumatic automation The range of products varies from singular or aligned solenoid valves to field bus controlled decentralised I/O- Systems with electrical MicroFluidics Solenoid valves and micro pumps for preferred use in analytical, medical or biotechnical applications. On/Off and control valves for application with neutral, aggressive and high-purified media. MFC / MFM, LFC/LFM and proportional valves Massflow under control Mass Flow Controller/Mass Flow Meter Liquid Flow Controller/ Liquid Flow Meter Proportional Valves BBS Process Connectivity Complementing hygienic expertise for process optimization Sterile Welding Unions,Sterile Flexible Tubing, Quick Connect, Clamp, Silicone Hoses, Sight Glasses & Flow Indicators.. Robolux Diaphragm valves that make a big difference Multiway Multiport Diaphragm Valve type 2035 Pneumatically operated type 3236 Manually operatedAuthorized Distributor845/3-4 M00. 3, Thepharak rd, Amphur Muang, Samuthprakarn 10270Tel. 0 2384 6060, 0 2753 2955 Fax : 0 2384 5701, 0 2753 3652www.flutech.co.th E-mail : sales@flutech.co.th, flutech@truemail.co.th, flutech@ksc.th.com
 17. 17. .. . F F ก T.V.P. VALVE & PNEUMATIC CO.,LTD. 89 52/1 ก 10230 F : 0 2948 5040-4 : 0 2948 5045 E-mail : sales@tvp.co.th www.tvp.co.thFlanged Ball Valve (3 - PC) Ball Valve Disk Valve Brass Ball Valve PVC - Ball Valve stainless steel miniature actuator actuator bar-acturn chemical actuator plastic actuator bar-actusign 3-way actuator optoelectric position 5/2-way optoelectric position Positioner indicator signal unit control valve indicator SWITCHmaster TIME SAVING PNEUMATIC • DIAPHRAGM VALVES EQUIPMENT • GLOBE VALVES • FLOWMETER, MEASURING & ACTUATOR OF THE TOP CLASS CONTROL SYSTEM • PNEUMATIC / ELECTRIC TYPE • PLASTIC / METAL QUICK FITTING PNEMATIC EQUIPMENT • SINGLE / DOUBLE ACTING • VARIOUS KIND OF PLASTIC TUBE • FOR VALVE / QUARTER TURN CHEMICAL RESISTANT, SPATTER INDUSTRIAL EQUIPMENT ANTISTATIC, VACUUM TUBE AUTOMATION • POSITIONER 4-20 mA / 3-15 PSI • VACUUM SERIES AND DRYER
 18. 18. Ver. 2.6 ฟรี! คอรสอบรมการใชงานโปรแกรมสำหรับออกแบบหนาจอสัมผัสของ Proface ดวย ซอฟตแวร ใหมลาสุด GP-Pro ExVer.2.6 สมัครไดแลววันนี้ที่ www.proface.co.thเหนือกวาโปรแกรมสรางหนาจอระบบสัมผัสทั่วไป สามารถอัพเกรด Project file กลองเครื่องมือสามารถปรับแตง Project Conversion & Sharing ไปสูจอรุนใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ Screen Creation และเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม ตัวอยางฟงกชั่นใหม P CHOICE กลองเครื่องมือ ALL GP-PRO A Category GP3000 ST3000 LT3000 WinGP A selection Select from switch/lamp/ Import and convert project data created with data display/graph/etc. parts are used at the site GP510 GP-PR O II GP-PRO/PB II or III to upgrade to latest technology. B and easy search for parts. B Type (shape ) C selection GP-PR O III D C Color selection E D Pattern selection 0 - 256/interface lock/delay GP-PRO/ P B III for MS-DOS GP2000 E Parts display GP-PRO/ P B III Project Converter Tool for Windows F Color number GP-PRO/ selection P B III C-Package Plus! it Display CAD images Select from 65535 Find Parts fast by browsing images! GP3000 wr e colors/256 colors/etc. on the operator interface! GP-Pro EX Microsoft Pro-face converter P CHOICE G Part drawing ID Plus! Visio PRX Write DXF Select sharp and format of parts slready in place by opening the editing screen (shape browser). 2003 using Visio to GP-Pro EX pr 2007 Register your own parts and group together for quick placement. You can also use CAD data on screens. Resolution Converter P CHOICE แสดง / ซอน Part ของหนาจอได P CHOICE แสดง Bitmap Font ได GP3000 ST3000 LT3000 WinGP GP3000 ST3000 GP4100 WinGP GP3000 ST3000 GP4100 WinGP Built-in Resolution Converter automatically Control part visibility by device or operator. 7 segment feature on data display provides for easy Save development time and reduce pr readability and visibility. Device A Device B 5. 7 inch QVGA 7. 5 inch VGA 12.1 inch SVGA Multiple fonts The same base screen may be used available Reduce work by eliminating need to create new screens. เขียน Logic ในรูปแบบของ Ladder Diagram เพื่อควบคุมอุปกรณทั้งภายนอกและภายใน P CHOICE ใช Multi Language ได GP-Pro EX provides a built-in logic editor to create an all-in-one HMI plus Control application. Using one software for both screen Switching languages when multiple-languages are used ALL development and ladder logic ensures glitch free operations and tighter revision control. automatically adjusts font sizes according to the size of A Block-structured Subroutine the switches, lamps and message displays. Initialization logic, main logic and subroutines can be blocked, enabling smooth editing. Japanese B Logic search D /replace UP Search or replace the Character size will be B logic with the search enlarged or reduced if window. the number of characters decreases C Number of steps displayed The size of a logic program is easily viewed with or increases when the number of steps displayed up to 60,000 steps. switching languages. C The internal memory is reduced to 1MB for 60,000 steps (screen data). Drag & drop A D Tip Display for Comments English E Displaying comments as tips makes a program clear. Comments can be displayed at any time. E Comments UP Up to 1,235 comments Detailed explanations can be can be stored. added to ensure that programs can be easily understood by people other than the original designer. GP3000 (Excluding GP-33 0H, GP-3301, GP-3200, and GP-3201 ) LT3000 ( ) บริษัท โปรเฟส เซาท อีสท เอเชีย แปซิฟค จำกัด 44/1 ชั้น 13 อาคารรุงโรจนธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 02 617 5678 แฟกซ 02 617 5688 E-mail:pfsales@proface.co.th http://www.proface.co.th สอบถามทุกขอสงสัย เกี่ยวกับปญหาเทคนิคไดที่ CS Hotline : 02 617 5679 หรือ Support E-mail:supprt@proface.co.th
 19. 19. 61 SERIES 62 SERIES70-100 SERIES 76-100 SERIES 96-100 SERIES 10-51270-140-64 SERIES 76-500 SERIES 73A SERIES 19 SERIES 13-200 13-511 13-101 13 SERIES 10-32270-100-27 SERIES 89-500 SERIES 10-322 & 10-512 76-600 SERIES SERIES 10-600 SERIES 14-200 SERIES 70-600 SERIES 76AR SERIES 88A SERIES77-100 SERIES 20-250 & 25-200 16 SERIES 15 SERIES 72-100 SERIES 87A SERIES SERIES 18 SERIES 20-300, 20-350 25-400 & 25-500 SERIES 82-100/200 SERIES 26-300 SERIES 37 SERIES 36 SERIES INSTALL IT... FORGET IT ! MODEL FLT 17 MODEL DT 42 S BALL FLOAT THERMODYNAMIC STEAM TRAP STEAM TRAP PRESSURE 14 BAR. PRESSURE 42 BAR. MODEL R400 STANDARD 180°F HI - TEMP 550°F Series 2000 MODEL IB12 ADCAMAT PRESSURE RELIEF VALVE TYPE ED INVERTED BUCKET BRONZE & SS.BODY STEAM TRAP OPERATED PRESSURE 14 BAR. PUMP New Apollo 87A/88A Series flanged ball valves. ANSI Class 150 and 300 valves with cast-in TYPE ET14 ISO style mounting pad. Carbon or stainless steel, sizes 1 to 10 inches. MODEL TH13A THERMOSTATIC MODEL VB21 STEAM TRAP SS. VACUUM PRESSURE 13 BAR. BREAKER New actuator-ready Apollo ARTM ball valves. Easy actuation for high-cycle Series "G" applications. Stainless, carbon or CS & CL MODEL AE16 MODEL SW12 bronze, sizes 1/4 to 3 inches. ELECTRIC AIR ELIMINATOR SINGLE WINDOW Series "J" and "X" ACTUATORS PRESSURE 16 BAR. 316HT GLASS 24V, 110V, 220V, Series "J" NEMA 4, 4X, 7 & 9 ก EPMC Company Limited 4 th Floor BOONYIUM & ASSOCIATES Bldg., 1314-1322 Srinakarin Rd., Suanluang Suanluang Bangkok 10250 Tel : 0-2322-4330-3, 0-2322-1678-87 Fax : 0-2720-5155, 0-2322-4329 http://www.epmc.co.th E-mail : epmc@epmc.co.th
 20. 20. ก F ก website Automation กF SCADA, PLC, HMI, Touch Screen, F SWITCH BOARD etc. F INVERTER, PLC, SERVO MOTOR ก F F ก http://www.asiatech-si.com 54 . 18 . 101/1 ก 10260 E-mail : sales@asiatech.co.th Tel. 02 399 5443, 02 747 9009 Fax. 02 399 5047
 21. 21. ก Air Heater, DryerOxy fuel combustion with lowerNOx for higher efficiencies in Low NO2 and CO production for direct-firedheat-intensive processes. make-up air applications. Capacities up to 750,000 Btu/hr/ft air make-up; 1,000,000 Btu/hr/ft process Near zero pollutants and reliable performance heating with high turndown. in a convenient packaged burner. The new SMARTLINK® Meter is one of the only Electronically links several self-checking flow meters actuators to users process in its class. Offering controller to optimize fuel precise, mass flowField proven low emissions efficiency and meet stringent measurement for fuel,burner for kilns, furnaces emissions standards. 0.1 degree air and combustionand oxidizers. Available in a accuracy through 800 adjustment streams, SMARTLINK®wide range of capacities; points. Sizes from 1" to 16"; cast Meter displays accurateturndown as high as 40 : 1 iron, carbon steel and brass body options. flow measurement, over a wide turn down range, with no moving parts, SMARTLINK® Meter is sure to give customers the winning edge in efficiency. Electrically actuated shut-off and vent valves. 3/8" through 6" diameter line sizes, high Cv flow factors, line pressures up to 600 PSIG. For process air heating, providing Manual and automatic versions. UL, FM, clean combustion. Heat release CGA listed, IRI approvable. CSA certified. to 16,500,000 Btu/hr. Internal fuel/air proportioning system simplifies adjustment. Integral control and powerful closing spring for reliable shut-off Compact design; cast iron, carbon steel or stainless Medium velocity refractory block design steel bodies; many trim options available. gives discharge velocities to 275 ft/sec. 3/4” to 6” diameter line sizes. Nominal heat release of up to Actuator rated for NEMA 1, 3, 3S, 4, & 12. 8,400,000 Btu/hr. Capable of on-ratio, FM, CSA and CE approved. excess fuel or excess air firing on gas oil. F ก ก 1314-1322 F ก 10250 Tel : 0-2322-4333, 0-2322-1678 FAX : 0-2322-4329 E-mail : info@boonyium.com Website : http//www.boonyium.com
 22. 22. HYDRAULIC DEPARTMENTตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าอุปกรณ์ไฮดรอลิกคุณภาพสูง พร้อมทีมวิศวกรและช่างเทคนิค ทดสอบและแสดงผลได้จริง สามารถเข้าชมการทดสอบได้ เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊ม ทดสอบได้ถึงขนาด 1,000 cc/rev ซึ่งมีการควบคุมรอบขับด้วยระบบ INVERTER ให้เหมาะสมกับปั๊มแต่ละรุ่น ด่วน!! ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ เครื่องมือวัดและแสดงผลที่มีความแม่นยำสูง รับบริการตรวจเช็คและทดสอบปั๊มไฮดรอลิค Piston Pumps, Vane Pumps และ Gear Pumps ทดสอบปั๊มได้ถึงขนาด 1,000 cc/rev แสดงผลเป็นกราฟเปรียบเทียบ อัตราการไหล กับความดันแบบ Real Time พร้อมเอกสารรายงานผลการทดสอบให้กับท่าน ทดสอบปั๊ม A4VSO500 ด้วยทีมงานวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์สูง เครื่องทดสอบปั๊มที่มีประสิทธิภาพ เครื่องทดสอบปั๊มที่มีประสิทธิภาพกราฟเปรียบเทียบระหว่างอัตราการไหลกับความดัน http://www.pneumax.co.th   576-578 hyd
 23. 23. - Induction motor - Clutch & Brake motor - Reversible motor - DC motor - Speed control motor - Torque motor - AC Servo motor - Counter / Timer - Photo sensor - Proximity sensor - Temperature controller - Solid state relay - Encoder - Light tower - Switches - Flexible tube - Connectors- Closed loop stepping motor - Cablechain- Open loop stepping motor
 24. 24. F Fก F F ก F ก ก F ก 1 F DC WHEEL CHAIR ก ( ) กCHENGGANG ELECTRICAL ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.1509/2 F 1 74 . . . ก 10270
 25. 25. F # 304 & F ก # 316 IP 65 IP 55กF F ก& IP 65 F ก F ก F ก IP 55 IP 55 F กF F F กF F ก IP 66 : IK 08 (IP 66 : IK 08 Plastic Terminal Box / Enclosure) F Economy Box F Big Box, Control Box, Nice Box •ก F F กF F กF • Protection Guard ( F ) F ( F ก ) F , 2 ( F ก F ) F ... F F F ก . . .864/23 . ก 10800 . 0-2913-7544, 0-8371-70889, 0-8192-01780 ก .F 0-2913-7545 www.cklengineering.co.th E-mail : ckl_bkk@yahoo.com / info@cklengineering.co.th
 26. 26. THAI MAXIMUM ELECTRONIC CO.,LTD. ก www.thaimaximum.com 86/132-133 F 7 . F F . F F 28/1 ก 10150 86/132-133 M.7 Thakham Rd., Soi. Thakham 28/1 Samdam Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand. Tel : 02-415-8318, 02-417-2548-9, 02-451-0395 Fax : 02-415-8798 Mobile : 081-802-9205, 086-819-3791 E-mail : thaimax0001@yahoo.com www.thaimaximum.com
 27. 27. F F FF ก ก ก ก WATER PUMP 10/04/2009 02 : 22 PM Diagnosis : Faults F F ก ก Slight ก F ก Moderate  F F F F F Extreme : Motor Free End F ก ก Bearing Looseness Serious F F F ก F ก F Serious : Motor Drive End ก Bearing Looseness Extreme F F F Moderate : Motor Drive End F กF ก ก F 1 of 6 4 Repair Details History Details Next Exit ( / / F / ) Fluke 810 F F F กF F3 ก TEDS F Flulke 810 F ก F กF F ก F ก ก F ก ก F F F • ก ก ก ก ( ก , ก ,ก ,F ) กF F • ก 4 ( / / F / ) F ก • F F ก F กF F กF • Help F F กF F F F • F ก F F ก Fก F 4 F F F 320 × 240 VOX ก F กF 2 F ก ≤ 0.05°C F F ก ก F F1 3 Fluke Ti25 • ก ก F 2 FกF F F 160 × 120 VOX • F F Wide Tele Fก F F F -20°C +350°C • F F F F F F ±2°C 2% • F F F 8 F ก2 • F ก F F F F SmartView® F 2 F F ก ก Fluke Ti10 Fluke Ti32 F -20°C +600°C F 160×120VOX F F กF ก F -20°C +250°C Fluke TiR32 F -20°C +150°C F ±5°C 5% ก F F F FกF กF F F F IR-Fusion® F ก F ก (Blended) (Full Screen) F F (Picture-in-Picture) ก F F ก F ก ก F ก Fก กF กF ก F ก F F F F F F กก F ก ก ก ก F F F ก F Fก F 3 Full Screen Blended Picture in-Picture F F ...... F ก F ก 2425/2 F F 67/2-69 ก 10310 F : 0-2514-1000, 0-2514-1234 ก F : 0-2514-0001, 0-2514-0003 internet: http://www.measuretronix.com E-Mail Address : info@measuretronix.com www.measuretronix.com/vibration-thermography
 28. 28. www.measuretronix.com/sound-vibration

×