EC Magazine issue 54 March - April 2011 ( วารสาร EC ฉบับ 54 )

1,594 views
1,547 views

Published on

The most popular Thai magazine in the field of Electrical, Communication and Control Engineering. EC Magazine is printed in Thailand and distributed throughout Thailand since 2002.

MORE INFORMATION: http://www.technic.in.th , http://book.me.co.th

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EC Magazine issue 54 March - April 2011 ( วารสาร EC ฉบับ 54 )

 1. 1. ก F ก F F • Four Isolated Floating Inputs ก กก F F F 3 F • Two Isolated Interface Ports F USB Memory F ก PC ก กก • Wide Input Range F F milli volt 1,000 volt F F • Rugged - Shock 30 g ก ก F 30 g F ก F • IP 51 Rated ก F F F F F F ก • 600V CAT IV/1000V CAT III F F F ก • Connect & ViewTM F F F F F F • Replay Mode ก 100 F • TrendPlotTM กก F • ScopeRecordTM ก ก F F F ก in-rush ก F 2500Amp TM F iFlex • F iFlexTM F ก TM iFlex • ก 2500 Amp F ก2 • F F True - rms, Low Pass Filter • 25 . (10 ) • ก Inrush, Capacitance • 45 . (18 ) • F F • iFlexTM F F F F ก ก • ก กFก F • ก F F F F F ก F F F ก Fluke 365 Fluke 373 iFlexTM Fluke 381 Fluke 376/375-374 F F F F F ก F F F Fluke 373 Fluke 374 Fluke 375 Fluke 376 Fluke 381 Fluke 365 F : Fluke 373 : Fluke 374 : Fluke 375 : F F F• ก 600 A ac • CAT III 1000 V • F F 60 kΩ • ก 1000 A ac dc Fluke 376 : • ก 200 A ac/dc• 600 V ac/dc • ก 600 A dc • F • F • ก F ก • F F True - rms• F F True - rms • ก Inrush • F mV dc • 1000 V ac dc 10 F : • ก ก F• Capacitance • F Min/Max/Avg • Low pass filter • F ก • Capacitance • F F• F • ก F iFlexTM • mV dc • CAT III 600 V• CAT III 600 V • Fก F iFlexTM F F F ......  F ก F ก 67/2 69 71 - F F 2425/2 F F 67/2-69 ก 10310 F F : 0-2514-1000, 0-2514-1234 ก F : 0-2514-0001, 0-2514-0003 F ก ก internet: http://www.measuretronix.com E-Mail Address : info@measuretronix.com www.measuretronix.com/clamp-scopemeter
 2. 2. New SACE FORMULA for you. Get quality easily. SACE FORMULA - Moulded-case circuit breaker ÃØ‹¹ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´·Õèä´ŒÃѺ¡ÒÃÍ͡ẺáÅмÅÔμ´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕ·ÕèÅéÓ˹ŒÒ ¨Ò¡ÍÔμÒÅÕ ãËŒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾·ÕèÂÍ´àÂÕèÂÁ ÊÌҧ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨á¡‹¼ÙŒãªŒ§Ò¹ §‹ÒÂμ‹Í¡ÒÃμÔ´μÑé§ ÁÕ¢¹Ò´·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐÃͧÃѺ¡ÒÃμ‹Í㪌 §Ò¹ÍØ»¡Ã³àÊÃÔÁμ‹Ò§æ áÅдŒÇ¤سÊÁºÑμÔÍѹÁÒ¡ÁÒ·Õè¨Ð·ÓãËŒ¤Ø³»ÃзѺã¨ã¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾·Õè¤ØŒÁ¤‹Òà¡Ô¹μÑÇ SACE FORMULA ÁÕ¢¹Ò´à¿ÃÁ 3 ¢¹Ò´ ÊÒÁÒöÃͧÃѺ¡ÃÐáÊÊÙ§ÊØ´ä´Œ¶§ 630A â´Âã¹Ã‹Ø¹ 1 áÅÐ 2 â¾Å ÃͧÃѺ¶Ö§ Ö 250A ã¹áºº Fixed version ·ÕèÁҾÌÍÁ¡Ñº¡ÒÃμÑ駤‹Ò·Õè¾ÃŒÍÁ㪌§Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§à·ÍÃÁÔ¹ÑÅ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ ÍÕ¡·Ñé§ÁÕÍØ»¡Ã³àÊÃÔÁ·Õè ÃͧÃѺ¡ÒÃ㪌§Ò¹Í‹ҧ¤Ãº¶ŒÇ¹ áÅÐÂѧ䴌ÃѺ¡ÒÃÃѺÃͧ¤Ø³ÀÒ¾ÁÒμðҹÊÒ¡Åμ‹Ò§æ «Ö觹Ñè¹·ÓãËŒ SACE FORMULA ໚¹·Ò§àÅ×Í¡·Õè´ÕáÅÐàËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´ÊÓËÃѺ¤Ø³ºÃÔÉÑ· àÍºÕºÕ ¨Ó¡Ñ´â·Ã. 02 665 1000 á¿¡«. 02 665 1042-3E-Mail : ap.marketing@th.abb.com
 3. 3. MALAYSIA
 4. 4. ก Fก F 4 F F F 320 × 240 VOX ก F ก F 2 F ก ≤ 0.05°C F ก ก F F 1 3 • ก ก F 2 FกF F F F ก ก • F F Wide Tele Fก F F ก ก ก ก Fก F • F F F F F ก F ก F ก F 3 • F ก F F F F SmartView ก F F F ก F Fก F F F ก ก F ก กF F F 2 F F ก ก Fluke Ti32 F -20°C +600°C F Tripod Holder F กF ก F F F F ก F F Fluke TiR32 F -20°C +150°C ก F Zoom Tele ก F F F Fก ก F ก F ก F F 8 ก F 3 F F FกFก F F F F F ก F กF ก F ก F F F F 5 F F F ก F F F F IR-Fusion® F F F • ก F F (320 × 240) ก F F F F ≤ 0.05°C F ก ก F • F F F F IR-Fusion® (Blended) (Full Screen) • F F F F5 F (Picture-in-Picture) • F F ก F • Fluke TiR1 Fluke TiR F 1,200°C F F F • Software ก Report F F F -20°C +100°C (-4°F +212°F) • F F • Fluke Ti10 Fluke Ti25 ก F F F ก F F -20°C +350°C (-4°F +662°F) ก F F F F F F กF F ก F F F ก F F IR-Fusion® F ก Fluke Ti4x, Ti5x Series • ก ≤ 0.070°C NETD F กF • F กF F 180°C กF กF F Full Screen Blended Picture-in-Picture • IR-Fusion® F F ก F • 5 F F ก F • F -40°C 800°C /-40°F 1472°F ( F 568) -40°C 650°C/-40°F F IR - - 1202°F ( F 566) F HVAC/R • F ก F F K-Type - ก F F ก F ก F F K Probe • F Emissivity F F F F Fก F ก F ก ก ก (HVAC/R-Heating, • Data Logging F F ก Ventilation, Air-Conditioning & Refrigeration) F USB ( F 568) ก • Emissivity 3 ก F F F กF F F ก ก F • F ก F F K-Type F F ......  F ก F ก 67/2 - 69 71 F F 2425/2 F F 67/2-69 ก 10310 F F : 0-2514-1000, 0-2514-1234 ก F : 0-2514-0001, 0-2514-0003 F ก ก internet: http://www.measuretronix.com E-Mail Address : info@measuretronix.com www.measuretronix.com/thermography-ir
 5. 5. The “Vega” Thermal oil Boiler fully meets the requirements of manufacturers who to make the maximum economical use of energy in their manufacturing processes. Heating output 400,000 Kcal/Hr up to 5,000,000 Kcal/Hr. “Vega” Boiler enables thermal fluids to be heated up to 350C with out any increase in system pressure. All fitting & dimension is to be Germany standard. Any kind of fuel can be use, Diesel, LPG, Natural Gas, Biogas, Heavy oil or Dual fuel. Boiler to be complete packaged unit with weishaupt burner,KSB. Oil circulation pump, Program logic control & touch screen display. The Compact HXS range of Steam Boilers are of conventional three pass wet back economic design utilising single pass of flame in the fumace and two passes of straight tubes. A Vertical tubeless boiler is of relatively simple design offering years of trouble-free operation. Every Fulton boiler is built and stamped to ASME Code and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel inspectors, U.S.A.The Load Leveller is unsurpassed in its field.Offering flexibility in instaneous heating combinedwith storage, it can deliver hot water with a moreaccurate temperature control than any rival system.The Costswold Mark lll range, the latest version of the Plate heat exchangers are often the most economical CF Process Water Heatershighly successful Costswold design first introduced into and effcient solution for many heat transfer applications, This standard range of heat exchangers designed forthe industry in 1964 continue to give you the following particularly in situations requiring maximum recovery continuous flow process heatingm provides reliability withadvantages :- from low grade energy sources. The ReHeat system economy, The reliability you get as a result of quality Competitive prices yet manufactured to the highest incorporates the follwing benefits :- construction to BS3274 and the economy as a result of standards. Flexible unit design selection from a range of 24 standard sizes. Quick deliveries met by the use of 13 standard sizes. and plate Modifications easily incorporated to you own configuration. specificaton. Unique tongue and Full compliance with BS 853:1981. groove plate and Vertical or horizontal mounting. gasket design. Heat Exchangers for Special Purposes Technical advice and support from highly qualified High heat transfer Our expertise allows us to offer shell and tube heat exchangers for most applications, in a veriety of Engineers. co-efficients with low materials and configurations, to meet your individual pressure drops. needs. We have standard ranges of “U” tube, pull through Economic, compact floating head and fixed tubeplate designs and we have and reliable units. manufactured any special units based on Purpose built units to modifications to this standard range. Why not challenge suit your system. our Engineers to solve your heat transfer problem?
 6. 6. 16 การควบคุมมอเตอร มอเตอรเปนอุปกรณไฟฟาทีใชกนแพรหลายทังทางอุตสาหกรรมและ ่ ั ้ พาณิชยกรรม รวมไปถึงเกษตรกรรม การทีจะใหมอเตอรทำงานได ่ อยางมีประสิทธิผลมากที่สุดจะตองมีการควบคุมการทำงานของ มอเตอรใหสอดคลองกับสมรรถนะของมอเตอรและความตองการ ใชงาน 26 ประยุกตใชงานวงจรตรวจจับกระแสชนิดที่ สามารถวัดการทำงานของโหลดจริง การประยุกตใชงานวงจรตรวจจับสภาวะการทำงานของโหลด AC จริงๆ โดยใชเทคนิคตรวจจับกระแสทีจายไปยังโหลด และสามารถ ่ ตอเขากับวงจรดิจิตอล วงจรไมโครคอนโทรลเลอร หรือวงจรอื่นๆ ทีใชมาตรฐาน TTL ไดโดยตรง ่ 32 หนยนตควบคุมระยะไกล ุ หนยนตทใชการควบคุมจากระยะไกลถูกนำมาใชกบภารกิจทีมความ ุ ี่ ั ่ ี เสี่ยงตอชีวิตของมนุษย มีความทาทายตอนักพัฒนาหุนยนตอยาง16 มาก เพราะตองจัดการกับวิธการและสัญญาณควบคุม การปอนกลับ ี การรั บ รู ก ารสั ม ผั ส เสมื อ น ความเร ง และความเร็ ว การหน ว ง สัญญาณ 43 ชุดเรียนรการเคลือนไหวของขาหนยนต ู ่ ุ Humanoid การพัฒนาแบบรางอัลกอริทึมของการเคลื่อนที่ของขาหุนยนต โดย เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรดวยภาษา PBASIC เพื่อใช จำลองการเคลือนทีของตัวละครในงานแอนิเมชันและภาพยนตร เพือ ่ ่ ่ ่ ใหเกิดความเสมือนจริงมากที่สุด 49 การควบคุมหัวพิมพเครืองพิมพองคเจ็ต ่ ิ ระบบตอเนือง ่ การออกแบบสรางชุดชารจประจุไฟฟาและควบคุมการเบี่ยงเบน น้ำหมึกของเครื่องพิมพอิงคเจ็ตระบบตอเนื่องใหอยูในตำแหนง ทีตองการ ซึงเครืองพิมพชนิดนีใชหมึกชนิดพิเศษทีแหงงายเมือสัมผัส ่ ่ ่ ้ ่ ่ กับอากาศ นิยมใชในงานพิมพฉลากอายุสินคาและเลขล็อตผลิต ในสายการผลิตทางอุตสาหกรรม26
 7. 7. www.me.co.th ปที่ 9 ฉบับที่ 54, มีนาคม-เมษายน 2554 ราคา 50 บาท57 VoIP เทคโนโลยีสื่อสารดวยเสียงผาน ทางอินเทอรเน็ต 43 เทคโนโลยีททำใหสามารถโทรศัพทผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได ี่  อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดคาใชจาย มีความยืดหยุนในการดำเนิน  การ โดยปจจุบันนี้กำลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก ทั้งในสวน ขององคกรธุรกิจ และผใหบริการโครงขาย ู64 เยียมชม หนวยปฏิบตการวิจยพัฒนาการควบคุม ่ ั ิ ั และระบบอัตโนมัตทางอุตสาหกรรม ิ หนวยงานทีทำหนาทีวจยพัฒนาและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมดาน ่ ่ิั การควบคุมและระบบอัตโนมัติ เพือใหผประกอบการสามารถใหแขง ่ ู ขันไดในระดับสากล และชวยใหความเปนอยูในสังคมดีขึ้นบทบรรณาธิการ5โลกเทคโนโลย⌫⌫7ตนแบบไทยเทค 11 โครงงาน 70  64เรืองจากปก76 ่หนังสือ-ซอฟตแวร81ขาว85งานแสดงสินคาและสัมมนา94ผลิตภัณฑ103ใบสมัครสมาชิก EC111ใบสังซือหนังสือของ เอ็มแอนดอ⌫112 ่ ้ดัชนีโฆษณา118กลับสพนฐาน119 ู ื้ 70 EC (ISSN 1685-3679) เป น วารสารที่มีเนื้อหาเนนไปทางดานวิศวกรรมไฟฟา และระบบควบคุม ผลิ ต โดย บริ ษั ท เอ็ ม แอนด อี จำกั ด ออกตามปกติฉบับรายสองเดือน วางจำหน า ย ตามแผงหนังสือทั่วไป ราคาฉบับละ 50 บาท (เปนกระดาษปอนด) การสมัครสมาชิก 12 ฉบับ 540 บาท สงชื่อ ที่อยู และฉบับที่จะรับพรอมตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติสั่งจาย ปณ. สำเหร ในนาม บริษัท เอ็มแอนดอี จำกัด หรือเช็คธนาคาร ในกรุงเทพฯ (ตางจังหวัดกรุณาสั่งตั๋วแลกเงินธนาคาร) ขีดครอมเขาบัญชีสั่งจาย บริษัท เอ็มแอนดอี จำกัด 77/111 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้ น 26 ถนนกรุ ง ธนบุ รี แขวงคลองต น ไทร เขตคลองสาน กรุ ง เทพฯ 10600 โทรศั พ ท 02 862 1396-9 โทรสาร 02 862 1395 หรื อ โอนเงิ น ผ า นธนาคารกรุ ง เทพ จำกั ด สาขาถนนตากสิน บัญชีเลขที่ 158-0-82377-9 สังจายในนาม บริษท เอ็มแอนดอี จำกัด โปรดสงใบรับฝากเงินธนาคารกรุงเทพ จำกัด แนบมาพรอมกับ ใบสมัคร การเปลียนแปลงทีอยของสมาชิกกรุณา ่ ั ่ ่ ู แจงใหฝายสมาชิกทราบลวงหนา 30 วัน ส ว นผู อ า นท านใดที่ ส นใจวารสาร EC ฉบั บ ย อ นหลั ง โปรดติดตอสอบถามไดที่ไดที่ฝายสมาชิก 
 8. 8. F : F ก 77/111 F 26 ก F ก 10600 : F 0 2862 1396-9 : 0 2862 1395Homepage :Email : www.me.co.th info@me.co.th, ad@me.th F F editor@me.co.th F F F F ก F ก F F F F ก ก F ก ก F ก ก F F F ก F F F F F F F F F ก ก F ก F ก ก F F ก ก○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ก : . F, . F, F F, , F F ก ก F F F ก , . F ก F F ก○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ก ก F ก ,F : . F ก F F กF F . ก , F, ก F F ก ก ก ก F F , , . , . , F ก กF F ก กF F . ,F . . F ,F F ก F F F Fก F F . ก , F F ก F F F F ,ก F F ก○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ก ก : . ก F F F ก F ก ก ก : F ก F F F กF F F FF ก ก : F F F F F ก ก FกF FF ก F : F ก : ,F ก ก F กF ก F F ก ก F : ก F F F F ก F กF F F○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ก : F F ,F F ก ก F ก ก F FกF F กF ก○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ F ก : 48 F ก F : . (1989) ก Fก F F ก- F : F ก F○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ก F F : F F○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (ISSN 1685-3679) Fก F F F F F F ก ก ก ก ก ก F ก ก ก F กF F F F F F ก ก ก ก F F ก ก Fก F ก Fก ก ก○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ก F ก F F F ก F F F F ก © 2554 F ก 54, - 2554 5
 9. 9. F F Non-Contact Thermometry ก F FIGA 15 Plus IS 8 Pro , IGA 8 Pro• F : 250°C - 1800°C • F : 600°C - 2500°C• : 1.45 - 1.8 µm • : 0.78 - 1.1 µm (IS 8 Pro)• F : 200 : 1 1.45 - 1.8 µm (IGA 8 Pro)• Response Time : 20 ms • F : 300 : 1• : • Response Time : 1 ms • : ก , ก, กF , F กF• Pyrometer F Spot Size ก • Pyrometer Spot Size ก ก F ก F F ก ก F ก F ก F ก F F Data Logger ก F Eye Protection Filter FIN 210 IS 12-TSP, IGA 12-TSP• F : -32°C - 900°C • F : 200°C - 3000°C• : 8 - 14 µm • : 0.94 µm, 0.65 µm 1.57 µm• F : 50 : 1 • F : 10 : 1• Response Time : 120 ms • Response Time : 180 ms• : • : Calibration Purpose F F F ก F F (Transfer Standard) ก ก F ก Sub-Range F Calibration Source F F 0.01°C Analog Output 4-20 mA Analog Output 4-20 mA Interface F RS485, RS232IN 3000 IN 510-N, IN 530-N• F : 0°C - 500°C • F : -40°C - 700°C• : 8 - 14 µm • : 8 - 14 µm• F :5:1 • F : 10 : 1• Response Time : 300 ms • Response Time : 180 ms• : • : F F • F ก ก ก ก F F ก F F 180°C F F F F Interface F RS232/RS485 F F 70°C F Analog Output 10 mV / °C IS 5 / IGA 5IS 300 / IGA 300 • F : 250°C - 3000°C• F : 300°C - 2500°C • : 0.8 - 1.1 µm (IS 5)• : 0.8 - 1.1 µm (IS 300) 1.45 - 1.8 µm (IGA 5) 1.45 - 1.8 µm (IGA 300) • F : 200 : 1• F : 30 : 1 • Response Time : ≤ 2 ms• Response Time : 10 ms • : ,• : ,ก F, กF , F , ,ก F • Spot Size ก ก F ก• F F Internal Signal Processing Spot Size ก F F F F F Interface F RS232/RS485 ก F Analog Output 4 - 20 mA IS 140 / IGA 140IS 50-LO Plus / IGA 50-LO Plus • F : 300°C - 3300°C• F : 300°C - 3000°C • : 0.8 - 1.1 µm (IS 140)• : 0.8 - 1.1 µm (IS 50) 1.45 - 1.8 µm (IGA 140) 1.45 - 1.8 µm (IGA 50) • F : 200 : 1• F : 200 : 1 • Response Time : ≤ 1 ms• Response Time : ≤ 1 ms • : , ,• : , ก ,F กF , F ,ก F, กF , F • Spot Size ก• F F ก ก ก ก F F F F F 250°C F F F F Sub-Range F ก F Sub-Range F F F Digital Linearisation Interface F RS232/RS485 F F Interface F RS232/RS485 F F Analog Output ( ก ก Option F F ก ก ก F ก F F ...) 1694, 1694/1 10400 0-2277-9969, 0-2692-3980 0-2277-0995, 0-2692-3978 http://www.asras.com E-mail : sales@asras.com
 10. 10. LifeLine ก LifeLine ก F F F ก ก F ก ก ก F F ก ก ก F F ก F F F ก ก ก F ก F ก กF F F Wire Less Power pad USB F F ก F F ก F ก F กก ก F F ก F F FF F F กF F 2 F○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ F F F F ( ) ก (F ) F NVDA Non Visaul ก ก F F Desktop Access F ก F ก F F ก F F ( F ) F ก ก F “iSight Lab” ก FF ก F F ก F F ก F F FF F F F ก F ก F ก F F F 30,000 F F ก Text to Speed ก 3 F ก ก F F F F F 2550 F F ก F ก ก 2553 F My Computer, My Document, ก F F F F ก ก Fก F F “ก My F F document” F Call Center ก ก กF F ก F ก ก ก 2 F F F F F ก ก F F F ก ก F F F กF ก ก F F F - F F F F ก ก F F 54, - 2554 7

×