• Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Google search

on

 • 773 views

Интернет хэрэглээ

Интернет хэрэглээ

Statistics

Views

Total Views
773
Views on SlideShare
643
Embed Views
130

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 130

http://ez-internet.blogspot.com 130

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Google search Google search Presentation Transcript

 • Google
 • Google-ийнхайлтынголчанар
  Google хайлтынсистемийнхамгийнтомдавууталболтүүнийхялбарханбайдалюм. Хайхцонхондээрхайхнэгэсвэлхэдхэдэнүгбичээд л Enter дарахэсвэлХайлтгэсэнтовчиндээрдараад л гүйцээ. Google тандүрдүнбүхийхуудсыгхаруулна. Тэрхуудсандвэбсайтуудынжагсаалтбайхбєгєєдтаныхайлтадхамгийнболомжтойньхамгийнэхэндээжагссанбайдаг. Гэвчүрдүнзаримдаахэтэрхийихболонхэтэрхийхаахамаагүйбайхньэлбэг.
 • ТОМ ЖИЖИГ ҮСЭГ
  Заримхүмүүстомжижигүсэгялгаатайгэжбоддог. Үнэхээр ч заримхайлтынсистемүүдтомжижигүсгийгялгаатайавчүзэхньбий. Харин Google ньтомжижигүсгийгялгадаггүй. Томоор ч бичсэн, жижгээр ч бичсэнялгаагүй. Жишээньgeorgewashington, George Washington, gEoRgEwAsHiNgToNгэж 3-н янзаарбичлээгэхэдялгаагүй л нэгижилүрдүнхаруулна.
 • “and” ХОЛБООС ҮГ
  Google ньавтоматаартаныхайлтадоруулсанбүхүгорсонвэбүүдийгхаруулдаг. Єєрєєрхэлбэл and холбоостойгэсэнүг. Монголчлохаваас “ба” гэсэнхолбоосүгюмдаа. Тэгэхээр Google дээрхайлтхийхдээ and гэхшаардлагагүй. Заримхүмүүс “Mongolia and China” гэхмэтээрхайдагнь “Mongolia China” гэсэнтэйялгаагүйюм л даа. Харинзаримєєрхайлтынсистемүүднь and холбоосүгоруулахыгшаардахнь ч бий.
 • Google ньонцгойшаардлагынулмаасзаримүгнүүдийгхайлтаасшуудхасчихдаг. Жишээнь “where”, “how” гэсэнүгнүүдньхайлтаднєлєєлєхгүймєртлєє Google-ийнсистемдмашихачаалалєгдєгюмбайна. Дэлхийнолонзуунсаяхүнзэрэгзэрэгхайлтхийжбайгаашүүдээ. Google ньхайлтынүрдүнгхурданүзүүлэхталдээронцгойанхаардагтултусгайаргуудыгхэрэглэдэгюмбайна. Хайлтаднєлєєлєхгүймєртлєєхүмүүсхайлтдаамашиххэрэглэдэгүрдүнгүйүгнүүдэддээрхүгнүүдээсгаднаданоронтойцифр, данүсэгзэргийгдурдажболно.
  НИЙТЛЭГ ҮГНҮҮДИЙГ ХАСАХ НЬ
 • Тэгэхээртаныхайлтєгсєнүгнүүдийгсудалжүзээдшаардлагатайболдээрхсулүгнүүдийгхасдагбайна. Хэрвээингэжхассанболтусгайтэмдэглэлийгхайлтынцонхныдорсааралєнгєєрбичижхаруулдаг. Гэтэлтадээрххасагдсанүгийгхайлтдаазаавалоруулахыгхүсэжбайжболохюм. Иймтохиолдолд “+” тэмдгийгтухайнүгийнхээурдтавьчиххэрэгтэй. (“+” тэмдгийнхээурдхоосонзайавахшаардлагатай)
 • Єєрнэгаргабайгааньтухайнбагцүгнүүдээоруулаадхоёрталдньхашилттавихявдалюм. Жишээнь where are you гэхийноронд “where are you” гэвэлхайлтадэдгээрүгнүүдийгзаавалоруулахболно. Жишээнь Star Wars, Episode I буюу 1-р ангийгньхайжбайгаабол Star Wars, Episode I гэхэд I-ийгхасаадбүхангийнтухаймэдээллийгхаруулахмагадлалтай. Иймтохиолдолдємнєхаргуудыгхэрэглэвэл: Star Wars Episode +I эсвэл “Star Wars Episode I” гэжбичихшаардлагатай.
 • ҮГИЙН ХУВИРАЛ
  Google єнєєдєриймалдартайболоходнєлєєлсєнолонхүчинзүйлбайдгийннэгньэнэхүүүгийнхувиралюм. Google ньхайлтхийжбайгааүгнүүдэдзадланшинжилгээхийхбүхэлбүтэнсистемтэй. Тэрээрхайлтаддүншинжилгээхийжшаардлагатайболойролцооутгатайүгээрхайлтхийнүрдүнгдавхаргаргадаг. Жишээнь “pet dog dietary needs” гэжхайвал dietary гэсэнүгэндээражиллан “pet dog diet needs” гэждавхархайхажээ. Хэрвээүгийнхувирлаархайлтыгхаруулсанболугхувиргасанүгийгжижгээрбичинхавсаргажхаруулдагбайна.
 • ХЭЛЛЭГЭЭР ХАЙХ
  Ягтухайнхэсэгүгорсонүрдүнгхайжолохшаардлагабишгүй л гардаг. Иймтохиолдолддавхаржижигхашилтадугүгнүүдээбичээд л болоо. Жишээнь “George Washington”, эсвэл “the long and winding road”, “Єнємєнхорон” гэхмэтээрбичижхайвалягиймхэсэгүгорсонвэбүүдийггаргажирнэ.
 • ХАСАХ ТЭМДЭГТ
  Заримүгнүүдхоссалааутгатайбайхньбий. Жишээньанглихэлний bass гэсэнүгзагасбарихболонхєгжмийндуугаралтгэсэнхоёрутгыгзэрэгилэрхийлнэ. Таэнэүгээрхийсэнхайлтхийхдээзєвхєнзагасбарихутгыгньсонирхожбайгааболхєгжимгэсэнхэсгийгхасаххэрэгтэйболно. Тэгэхгүйболхєгжмийнсайтуудхүчтүрэмгийлэноржирэхболно. Хасахыгхүсэжбайгааүгийнхээємнє “-” тэмдэгтавиад л болоо. Жишээнь “bass –music” гэжбичихюмболхєгжмийнсайтуудньгарчирэхгүй.
 • I’m Feeling Lucky
  www.google.com сайтынэхнийнүүрэндээр I’m Feeling Lucky гэсэналдартайтовчбий. Гэвчбидэнэтовчныүүргийгерєєсєємэддэггүйшүүдээ. Хайлтхийхүгнүүдээоруулаадэнэтовчийгдарахюмболхамгийнэхэндгарчирэхсайтруушуудавтоматаарордогүүрэгтэйтовчюмбайна. Тэгэхээртахайлтынүрдүнбүхийхуудсаардамжихгүй л гэсэнүг. Заримтохиолдолдэнэтовчньцагхэмнэхсайханболомжийголгодогболовчерєнхийдєєтуршлагатайхүмүүсхэрэглэвэлилүүзохимжтоймэт.
 • Басхайлтынүрдүндгарчирэхсайтуудаасзєвхєнганцыгсонгохньтодорхойүедашиглажболдог. ЖишээньСтэнфордынихсургуулийнсайтрууорохыгхүсэжбайгаабєгєєд URL хаягийгньмэдэхгүйбайгаабол “Stanford” гэжбичээд л энэтовчийгдарчхадхамгийнэхэндугсургуулийнвэбсайтынхаяггарчирэхньбараггарцаагүйтулхайлтынүрдүнгхарахшаардлагагүйболжбайгааюм. “I’m Feeling Lucky” товчдарсныдараа Google шууд л www.stanford.edu сайтрууорохболно.
 • ИЛҮҮ ЄНДЄР ТЄВШИНД ХАЙЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
  ХэрвээGoogle-ийнжирийнхайлтньгологдоодбайвалилүүнарийнтєвшиндхайлтаазахиалжболно. Үүнийтулд “Хайх” товчныхажуудбайгаа “Advanced Search” гэсэнлинкдээрдараххэрэгтэй. Энэүеднилээдолонтохиргообүхийхайлтынзахиалгаавахцонхгарчирнэ. Энэцонхыгашиглантадараахболомжуудыгэдлэхболно.
 • All буюуБүгдбагтахёстойүгнүүд
  Ягбичсэнхэлбэрээрбайхёстойхэллэгүүд
  Ядажнэгньбайхёстойүгнүүд
  Орохёсгүйүгнүүд
  Ямархэлдээрхсайтыггаргажирэхвэ?
 • Файлынформатынтухаймэдээлэл
  Хамгийнсүүлдшинэчлэгдсэногноогзаажєгєх
  Ямарнэгэнтооныхязгаартавьжєгєх
  Хэрэглэхэрхийнтухайзаажєгєх
  "Adult" буюунасандхүрэгчдэдзориулсанмэдээлэлбүхийсайтуудыггаргахэсэх
 • ДЭВШИЛТЭТ ХАЙЛТЫН ОПЕРАТОРУУД
  Операторнэмжхайлтааилүүнарийнтєвшиндхийжболно. Дараахдэвшилтэтхайлтыноператоруудбайдаг:
  Include буюубагтаахгэсэноператор
  Synonym буюуижилутгатайүггэсэноператор
  OR буюуэсвэлгэсэноператор
  Domain search буюу Domain нэрээрхайх
  Numrangeбуюутооныхязгаараархайх
  Бусадхайлтынболомжууд
 • НЭМЭХ ОПЕРАТОР
  “how”, “where” гэхмэтийнүгнүүдийнавтоматаархасчихдагболохыгтамэдсэн. Тэгвэлхасагдсанүгийгхайлтдааоруулахынтулд “+” тэмдгийгашиглана.
  ИЖИЛ УТГАТАЙ ОПЕРАТОР
  Хэрвээтухайнүгтэйутгаижилүгбүхийхайлтуудыгбасгаргажирэхийгхүсвэл “~” тэмдгийгашиглаххэрэгтэй. Жишээнь food буюухоолхүнсгэсэнүгээрхайлтхийжбайгаабол “~food” гэвэлхоолхүнстэйхолбоотойбүхий л үгнүүдээрхайлтхийгдэнэ. Жишээнь “~food ~facts” гэвэлхооллохгорим, хоолныхүнсниймэдээллүүдгарчирнэ.
 • "OR" ХАЙЛТ
  Тандальнэгнь л байхадболоххайлтхэрэгтэйболжмэдэхюм. ЖишээньтаЕвроптамрахааршийдсэнбєгєєдЛондонэсвэлПарисынальнэгэндтухлахааршийджээ. Тэгвэлтандальнь ч хамаагүйгэсэннєхцєлүүсэжбайгааньтэр. “vacation london OR paris” гэхэдэнэхоёрхотынамралттайхолбоотойсайтуудхолилдонгарчирнэгэсэнүг.
 • DOMAIN ХАЙЛТ
  Зєвхєннэгсайтдоторхайлтхийхсонирхолтойтохиолдолгарчболохюм. ЖишээньтаКомпьютерТаймссэтгүүлийнсайтдотрооснэгэнматериалхайжболохюм. Тэгвэлсайтаазаажєгєххэрэгтэй.Энэтохиолдолд site гэсэнтүлхүүрүгтавиадардньдавхарцэгтавина. Ардньсайтынхаа domain нэрийгбичнэ. Жишээнь “robot technology site:computertimes.mn” гэххэрэгтэй. Энэтохиолдолдзєвхєнугсайтаас л материалыгхайна. Олонхуудастай, ихматериалтайсайтууддээрэнэболомжийгихашигладаг.
 • ТООН ХЯЗГААР ТАВИХ
  Хэрвээтандтоонхязгаардоторхайхшаардлагагарчбайгаабол Google-д иймболомжбий. Огноо, жин, нас, үнэгэхмэтээрхязгаарлалттавьжхайжболно. Хоёртоогообичээддунднь 2 цэгтавихад л болно. Жишээнь Willie Mays 1950..1960 эсвэл 5000..10000 kg truck гэвэл 5 тонноос 10 тоннхүртэлхачаанымашинуудынмэдээлэлгарчирнэ. Басэнэболомжийгашиглахнэгэнсонгодогжишээболүнэюм. Жишээнь “DVD player $50..$100” гэвэл 50-100 долларынхоорондүнэтэй DVD тоглуулагчидгарчирнэ.
 • * ТЭМДГИЙГ АШИГЛАХ НЬ
  Заримтохиолдолдтаєгүүлбэрийггүйцээжчадахгүйбайгааболзүгээродтэмдэгтавин Google түүнийггүйцээхболомжолгожболно. Сонирхолтойньхүмүүс л мэддэггүйболохоосингэжхайхшаардлаганилээдгардагюмшүү. Жишээньанглиар “the parachute was in¬vented by *” гэвэлхэннэгнийзохиосоншүхэргэжойлгоно. Хэннэгэнгэдгийг Google єєрийнсангаасхайгаадолчихучиртай.
 • БУСАД БОЛОМЖУУД
  Хайлтадашиглажболохбусадболомжуудыгтовчхондурдъя.Language:Ямархэлдээрхсайтуудхайжбайгаагаазаажєгчболно. Жишээньзєвхєнмонголхэлдээрх ч гэдэгюмуу.File format:Ямарфайлхайжбайгаагаазаажєгнє. Жишээньзєвхєн doc буюу Word-ийнфайлхайжболохюм.
 • Date:Мэдээжогноогоорхайжболно. Жишээньсүүлийн 3-н сарынмэдээллүүдийгхайхшаардлагатайболэнэболомжийгашиглаххэрэгтэй.Occurrences:Хайжбайгаатүлхүүрүгчиньсайтынальхэсэгтбайхёстойгзаажєгчболно. Хуудасныхаана ч байжболох, эсвэлзєвхєнгарчигэсвэлзєвхєн URL-д байнагэжзаана.
 • Domains:Тодорхойнэгсайтадхайлтхийхболэндбичнэ.Usage rights:Мэдээллийнзохиогчийнэрхийннєхцєлийгэндзаана.Safe SearchНасандхүрэгчдэдзориулсанмэдээлэлбүхийсайтуудыггаргахэсэхийгзаахPage-specificЄєрийнчиньхуудастайтєстэйэсвэлхолбоотойхуудаснуудыгзаажєгєхTechnology SearchЭнэбол Apple Macintosh, BSD Unix, Linux, Windows гэсэнүйлдлийнсистемүүдийналиндньтаарахмэдээлэлхайжбайгаагаазаажєгєхучиртайхэсэгюм.
 • ХАЙЛТЫН ҮР ДҮНД ГАРАХ ХУУДАС
  Хайлтынүрдүнгхаруулжбайгаацонхондчамгүйихмэдээлэлбайдагажээ. Эдгээрмэдээллүүдийгхэрхэнтайлжуншихыгтандтайлбарлая. Доогуураазураастайүгболгонньцаашааявахлинкбєгєєд Google-ийнхайлтынхєдєлгүүрийнолсонүрдүнюм. Хамгийнэхэндбайгаалинкболхайлтадтаньхамгийнихнийцэхсайтынлинкюм. Ингээдэнэнээсцаашаахамааралньбагасаад л явахболно. Мэдээж URL болонтовчхэсгийгньхаржбайгаадальсайтрууорохыгооєєрєєсонгохучиртай. Ингээдэнэхуудсандбайгаабүхий л нэгжхэсгүүдийгтайлбарлая.
 • A. Google-ынудирдлагынхэсэг
  Хэрвээ Google-ынєєрүйлчилгээнүүдийгхэрэглэхийгхүсвэлтохирохлинкэндээрээдараарай. Вэб, Зураг, Видео, Шинэмэдээмэдээлэл, Газрынзургийнүйлчилгээболон Gmail үйлчилгээнүүдрүүшуудоржболно.
  B. Хайлтынталбар
  Google дээрхайлтхийхтүлхүүрүгэээнэхэсэгтбичдэггэдгийгбүгдмэдэхбилээ. Үгээбичээд л Enter дарахадболно.
 • C. Хайлтынтовч
  Хажуугийннүдэндхайхтүлхүүрүгээбичсэнболэнэтовчиндээрдаржхүсэлтээилгээжболно. Enter дарахтай л адил.
  D. Єргєтгєсєнхайлт
  Энэтовчиндээрдаржилүүнарийнтєвшиндхайлтаазохионбайгуулжболно. Шинэхуудасрууорно.
  E. Тохиргоо
  Хайлтынхааерєнхийүзүүлэлтүүдийнтохиргоогэндзаажєгчболдог. Хэлнийсонголт, хичнээнүрдүнгнэгхуудсандээрхарахгэхмэтийгэндзаана.
 • F. Хайлтынстатистик
  Энэмєрєндээрхайлтынүрдүнгийннийттоо, зарцуулсанхугацаазэргийгхаруулна. Нэгихачхолбогдолтойбишболовчзаримхүмүүсэнэүзүүлэлтийгсонирхонхардаг.
  G. Хайсанүгтэйхолбогдохнэмэлтлинкүүд
  Энэхүүдинамиклинкүүдньихээхэнхэрэгцээтэйбайдаг. Єєрєєрхэлбэлхайлтынхааүрдүнгєєрхэлбэрээрхарахыгхүсвэлэнэлинкүүдтусална. Алиндээрнь ч хамаагүйдараадєєрхуудасрууороорой. Жишээнь “Ихсургууль” гэжхайгаадвэбүүдийнлинксонирхолгүйсанагдвалшууд Image дээрдаржэнэүрдүнгийнзургуудыгхаржболохюм.
 • H. Нэгтгэгдсэнүрдүнгүүд
  Google ньхайлтдээрээүнэхээрлутгэдгийннэгилрэлньэнэхэсэгюм. Хэрвээхайлтынүрдүндєєрхэлбэрийнүрдүнгүүдэлбэгбайгааболэндбагцлантовчбайдлаархаруулдаг. Зураг, видео, газрынзурагзэргийгэндтовчоорүзүүлнэ.
  I. Хуудасныгарчиг
  Тухайнолдсонвэбхуудасныгарчгийгэндтомоорхаруулна. Гарчигихчухалүүрэгтэйбайдгийннэгилрэлньэнэюм. Таэнэгарчгаасугсайтрууорохэсэхшийдвэрийнихэнхийггаргана. Заримдаагарчгийнорондугсайтын URL хаягхарагдахньбий. Тэгвэлугхуудасньгарчиггүйюмбайнагэжойлгожболно.
 • J. Гарчгийндоорбайхтекст
  Энэболишлэлтекстюм. Угвэбхуудасдоторхагуулгыгтовчлонхаруулдаг. Хайлтынтаньтүлхүүрүгнүүдийгэнд Bold-оортодрууланхаруулна. Хэрвээхайлтынүгийнхувирлыгашигласанболялгаагүй bold болгосонбайхёстой. Энэболтухайнсайтрууорохэсэхийгшийддэгхамгийнголхэсэгюм.
  K. Үрдүнгийн URL
  Мэдээжногооноорбичсэнхэсэгболтухайнвэбхуудасныжинхэнэ URL хаягийгхаруулна. Туршлагатайхүнугвэбхуудасрууорохэсэхээшийдэхийнтулдугхаягийгзаавалхардаг. Ингэснээрбуруусайтрууоржцагалдахаассэргийлэхачхолбогдолтой.
 • L. Хэмжээ
  Тухайнвэбхуудаснынийтхэмжээгзаана. Энэньтухайнхуудасхэрхурданачаалагдахыгзаахчухалачхолбогдолтойнэгжюм. Хэрвээихтомбайвалтухайнхуудастэрхэмжээгээр л удааначаалагдажчинийалтанцагийгүрэхньтодорхой. Хэрвээтухайнхуудасиндекслэгдэжамжаагүйболэнэнэгжгарахгүй.
 • M. Cached (Нєєцлєх)
  Энэболтухайнхуудсыг Google єєрийнсистемдээоруулахүеийнтєлєвбайдлыгхадгалдагсонирхолтойбагажюм. Магадгүйзаримсайтуудбайнгашинэчлэгддэгбайлаагэхэдтухайнүедямарбайдалтайбайсныгэнэлинкэндээрдарснаармэдэжболно. Голхэрэглээньорохгэсэнхуудасчиньгарчирэхгүйюмууалдааєгєх, сайтмааньбайхгүйболсонтохиолдолдэнэлинкдээрдаржхамгийнсүүлдямарбайдалтайхарагдажбайсныгхаржболохюм. Азтайтохиолдлоортекст, зураггэхмэтмэдээллийгашиглахболомжтойбайдаг.
 • N. Ойролцоохуудаснууд
  Энэлинкэндээрдаржугхайлттайхолбоотойойролцоохуудаснуудыггаргажболно.
  O. Онцгойлсонүрдүн
  Хэрвээнэгсайтаасхэдхэдэнүрдүнолдсонболэнэхэсэггарчирдэг. Заримсайтуудихолонбиедаасанхуудаснуудтайбайгааболингэжхаруулдаг. Мэдээжхамгийниххамааралтайньхамгийнэхэндээгарна.
 • P. Илүүихүрдүн
  Хэрвээтухайнсайтаас 2-оос илүүүрдүнолдсонболэнэлинкхарагдана. Тэгэхээртухайнсайтсонирхлыгчиньтатажбайгааболэнэлинкэндээрдаржбусадүрдүнбүхийхуудаснуудыгхаржболно.
  Q. Нэмэхтэмдэгтэйдєрвєлжин
  Нэмэхтэмдэгхарагдажбайвалдээрньдаржнэмэлтхэсгийггаргажболно. Жишээньзурагдээргазрынзургийгхаруулсанбайна.
 • R. Харилцанхамаатайнэртомьёонууд
  Магадгүйтахайхнэртомьёогообуруусонгосонбайжболохюм. Google тандтуслахнэмэлттүлхүүрүгнүүдийгсаналболгожбайгааньтэр. Таэндээсхайлтааилүүнарийнтєвшиндаваачинүрдүнтэйажиллажболохюм
 • • Таgoogle-с хайлтхийхдээ 2 буюутүүнээсдээшүгийндараалалбичихэдүрдүндньугүгнүүддараалсанболонсалжбайрласанбайдлаарилэрцилэрдэг. Харинтахайжбуйзүйлээ: “last technology” байдлаархаалтандбичвэлхайлтынүрдүндэнэ 2 үгдараалланорсонилэрцүүдийг л харуулна. Мэдээж 2 биштүүнээсолонширхэгүгийнхослолбайжболно.
 • • Дараагийнхайлтынаргаболхайлтхийхдээтодорхойтооныхүрээндхайлтхийхюм. Шууджишээгээртайлбарлая: 2001..2005 war гэжхайхюмбол 2001 war, 2002 war, 2003 war, 2004 war, 2005 war гэсэнхайлтуудыгзэрэгхайжбайгаатайадилханүрдүнүзүүлнэ. 15000..35000 kg гэжхайвал 20000 kg, 31000 kg гэхмэтилэрцүүдилэрнэ.
 • • Тахайлтаахийхявцадхэрэггүйболоодхайжбуйзүйлдчиньхамаагүйүрдүнголжхарахявдалихбайдаг. Энэбайдлаасангижрахнэгаргаболангилалдотроосньхайх. http://directory.google.com өөрөөрхэлбэлилтгэхурлагтхувьнэмэроруулсанхүнийталаархайжбуйбол art гэсэнхэсэгрүүороодtheoricгэсэндэдхэсэгрүүоржхайлтаахийвэлүрдүнньмашоновчтойбайхньтодорхой.
 • Rapidshare, megauploadзэргээсюмхайхгэжбайвалфайлыннэрrapidshareгэхзэргээрхайвалолдохньамарханбайдаг. Заримтатсанфайлыннууцүголдохгүйбайвалтатсанфайлынхаанэрээрхайлтхийхэдтэрнийгтавьсанмэдээллүүдхарагдахтултэндээснууцүгийгньолжболно.
 • Ямарнэг ftp хуудсуудаасхайлтхийх. "parent directory " starcraft -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sumsингэжхайвалstarcraftгэсэнфайлбайрласанэсвэлstarcraftгэсэн ftp фолдердоторхилэрцүүдийггаргажирнэ.
 • ftp хуудсыгэнгийнээрилэрхийлбэлтандхэрэгтэйфайлуудшуудтатажавахбайдлааржагсаагдсанбайнагэсэнүгюм.
 • Хүссэнөргөтгөлтэйфайлаахайх
  хайжбуйфайлынхаанэрийгбичээдараасньfiletype:pdfбайдлаарбичнэ. British history filetype:pdfгэжхайхюмболpdfөргөтгөлтэйbritish history гэсэнфайлуудыгхайнагэсэнүг.
 • Тухайннэгоноосонсайтдотроосилэрцгаргажирэх. Энэарганьблогууддундаасхайлтхийхэдоновчтойбайжболно. Earn money from internet site:blogspot.comингэжхайвалблогуудаас (blogspot.com-ийн) дундаасилэрцгаргажирнэ.