การจัดการเชิงกลยุทธ์  Strategic Management BUS 305  อ . กฤษณะ ดาราเรือง [email_address]  089 706 1688
<ul><li>Stephen P Robbins  : การประสานงานระหว่างส่วนต่างๆของสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและมีอาณาเขตที่แน่นอน และความสั...
<ul><li>Chester I. Barnart : องค์การเป็นกระบวนการในการประสานงานและทำงานร่วมกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป </li></ul><ul><li>R...
องค์การ หมายถึง การรวมตัวกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีการรวมตัวกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่...
ระดับวิเคราะห์ และหน่วยวิเคราะห์องค์การ ระดับวิเคราะห์ หน่วยวิเคราะห์ สังคม องค์การ กลุ่ม บุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ...
แนวคิดพื้นฐานกระบวนการพัฒนาองค์การ ประเมินผล บรรยากาศ / สภาพองค์การ ในปัจจุบัน <ul><li>การกำหนดความจำเป็น </li></ul><ul><l...
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
เป้าหมายการพัฒนาองค์การ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ <ul><li>เพื่อช่วยให้หน่วยงานหลุดพ้นจากกฎระเบียบต่าง ๆ  ;  ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการ...
<ul><li>เพื่อส่งเสริมให้มีทัศนคติ : แบบร่วมมือร่วมใจต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์การ </li></ul><ul><li>เพื่อประสานเป้าหมา...
<ul><li>เพื่อเพิ่มสัมพันธ์ภาพให้ดียิ่งขึ้น :  ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ </li></ul><ul><li>เพื่อขจัดอุปสรรคข้อขัด...
<ul><li>เพื่อพัฒนาระบบการให้บำเหน็จรางวัล :  หรือความดีความชอบที่ยอมรับทั้งความสำเร็จในเป้าหมายขององค์การและในด้านการพัฒน...
ความจำเป็นในการพัฒนาองค์การ <ul><li>1. ความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ :  ทางด้านการจัดการในองค์การใหม่ เช่น กา...
<ul><li>3. ความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ,  ค่านิยม , ขนบธรรมเนียม ,  ประเพณีปฏิบัติภายในองค์การเสียใหม่ </l...
<ul><li>7. ความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน  กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ดีกว่าเดิม </li></ul><ul><li>8. ความจำเป็นที่...
The cycle of Organization
Management Approaches <ul><li>• Benchmarking </li></ul><ul><li>• Performance Scorecard </li></ul><ul><li>• Business Pr...
Business Process Re-engineering <ul><li>• What is Business Process Reengineering? </li></ul><ul><li>• Why Business Proce...
What i s Business Process Reengineering? <ul><li>The Analysis and Design of Workflows </li></ul><ul><li>and Within and Be...
Why BPR? <ul><li>• Competitive </li></ul><ul><li>• Effectiveness and Efficiency </li></ul><ul><li>• Survive </li></ul>
The Strategy Formulation Process Commitment Alignment  Involvement External Analysis Internal Analysis Develop Strategy ...
Frank Buytendijk  ( 2006 ) “ Five Keys to Building High Performance Organization ” <ul><li>1. การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแ...
องค์การมีมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (Strategy-Focused Organization) <ul><li>หลักการที่ 1  ผู้นำต้องเป็นผู้ทำการขับเคลื่อนและเปล...
<ul><li>หลักการที่ 3  การทำให้ทั้งองค์การสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ (Align the organization to the strategy) </l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Week 1

653 views

Published on

week

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Week 1

 1. 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management BUS 305 อ . กฤษณะ ดาราเรือง [email_address] 089 706 1688
 2. 2. <ul><li>Stephen P Robbins : การประสานงานระหว่างส่วนต่างๆของสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและมีอาณาเขตที่แน่นอน และความสัมพันธ์เหล่านี้จะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกัน </li></ul><ul><li>Lyndall Urwick : การกำหนดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกันก็จัดแบ่งกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกันก็จัดแบ่งกิจกรรมออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบไปปฏิบัติ </li></ul>ความหมายขององค์การ
 3. 3. <ul><li>Chester I. Barnart : องค์การเป็นกระบวนการในการประสานงานและทำงานร่วมกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป </li></ul><ul><li>Richard H. Hall : องค์การเป็นความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างสมาชิก องค์การจะมีอาณาเขตของตนเอง มีระเบียบ กฎเกณฑ์ มีการกำหนดโครงสร้างอำนาจ มรระบบการติดต่อสื่อสาร และมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กิจกรรมที่องค์การดำเนินงานจะมีผลต่อสมาชิกในองค์การ ตัวองค์การเอง และสังคม </li></ul>
 4. 4. องค์การ หมายถึง การรวมตัวกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีการรวมตัวกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุร่วมกัน ซึ่งกิจกรรม ที่ร่วมกันดำเนินการนั้นบุคคลเพียงคนเดียวไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ ลักษณะสำคัญและองค์ประกอบขององค์การ <ul><li>มีลักษณะเป็นหน่วยทางสังคม </li></ul><ul><li>มีเป้าหมายที่ต้องการความสำเร็จ </li></ul><ul><li>มีกิจกรรมที่ต้องกระทำเพื่อการบรรลุผล </li></ul><ul><li>รูปแบบความสัมพันธ์เชิงอำนาจ </li></ul><ul><li>การกำหนดอาณาเขต </li></ul><ul><li>ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน </li></ul>
 5. 5. ระดับวิเคราะห์ และหน่วยวิเคราะห์องค์การ ระดับวิเคราะห์ หน่วยวิเคราะห์ สังคม องค์การ กลุ่ม บุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมขององค์การ globalization การวางยุทธศาสตร์ขององค์การ ประสิทธิผลขององค์การ การเมืองในองค์การ โครงสร้างขององค์การ วัฒนธรรมองค์การ วงจรชีวิตขององค์การ ระบบผลิตขององค์การ การควบคุมการทำงาน แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความแตกต่าง ภาวะผู้นำ การสื่อสาร ความขัดแย้ง ระดับ MACRO ระดับ MICRO
 6. 6. แนวคิดพื้นฐานกระบวนการพัฒนาองค์การ ประเมินผล บรรยากาศ / สภาพองค์การ ในปัจจุบัน <ul><li>การกำหนดความจำเป็น </li></ul><ul><li>การวินิจฉัย </li></ul><ul><li>การออกแบบ </li></ul><ul><li>การดำเนินการ </li></ul>กระบวนการพัฒนาองค์การ บรรยากาศ / สภาพองค์การ ที่พึงปรารถนา
 7. 7. ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
 8. 8. เป้าหมายการพัฒนาองค์การ
 9. 9. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ <ul><li>เพื่อช่วยให้หน่วยงานหลุดพ้นจากกฎระเบียบต่าง ๆ ; ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการตัดสินใจที่ดี ตลอดจนโครงสร้างระบบการทำงานให้สามารถปรับและยึดหยุ่นให้เหมาะสม </li></ul><ul><li>เพื่อเพิ่มการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ; โดยส่งเสริมให้มีการคิดค้นเทคนิคกลไกการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>เพื่อมุ่งช่วยองค์การให้สามารถตั้งเป้าหมาย ; ใ นการปฏิบัติงานไว้สูง และสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยการรวมพลังกัน </li></ul>
 10. 10. <ul><li>เพื่อส่งเสริมให้มีทัศนคติ : แบบร่วมมือร่วมใจต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์การ </li></ul><ul><li>เพื่อประสานเป้าหมายส่วนบุคคล : และเป้าหมายขององค์การเข้าด้วยกัน </li></ul><ul><li>เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในองค์การ : เกิดความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงาน : ที่การตัดสินใจมาจากฐานข้อมูลมากกว่าคำนึงถึงอำนาจหน้าที่หรือบทบาทที่เป็นอยู่ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>เพื่อเพิ่มสัมพันธ์ภาพให้ดียิ่งขึ้น : ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ </li></ul><ul><li>เพื่อขจัดอุปสรรคข้อขัดข้องเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร : ระหว่างบุคคลและกลุ่มคนทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง </li></ul><ul><li>เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม : ที่ล้าสมัยไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานขององค์การ </li></ul><ul><li>เพื่อเพิ่มระดับความไว้เนื้อเชื่อใจ : ความเปิดเผยและความร่วมมือสนับสนุนระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มและในทุกระดับขอองค์การ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>เพื่อพัฒนาระบบการให้บำเหน็จรางวัล : หรือความดีความชอบที่ยอมรับทั้งความสำเร็จในเป้าหมายขององค์การและในด้านการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคคล </li></ul><ul><li>เพื่อช่วยให้การบริหารของฝ่ายบริหาร : ระดับต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ </li></ul><ul><li>เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบ : ของกลุ่มสร้างความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน </li></ul>
 13. 13. ความจำเป็นในการพัฒนาองค์การ <ul><li>1. ความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ : ทางด้านการจัดการในองค์การใหม่ เช่น การปรับปรุงแก้ไขกรรมวิธีในการปฏิบัติงาน ระบบการวินิจฉัยสั่งการ การจูงใจ ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบการให้รางวัล เป็นต้น </li></ul><ul><li>2. ความจำเป็นที่ต้องสร้างบรรยากาศขององค์การ : ที่สามารถสนองทั้งความต้องการของบุคคลและขององค์การให้สอดคล้องกัน และความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในองค์การให้เหมาะสมยิ่งขึ้น </li></ul>
 14. 14. <ul><li>3. ความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม , ค่านิยม , ขนบธรรมเนียม , ประเพณีปฏิบัติภายในองค์การเสียใหม่ </li></ul><ul><li>4. ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง , รูปแบบโครงสร้าง / บทบาทใหม่ / การกำหนดบทบาทต่าง ๆ อาจยังไม่เหมาะสมหรือขาดชัดเจน </li></ul><ul><li>5. ความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุง ความร่วมมือร่วมใจในระหว่างกลุ่มได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง เพื่อรับหรือเผชิญกับปัญหาใหม่ </li></ul><ul><li>6. ความจำเป็นที่จะต้องทำให้ระบบการสื่อสาร , เป็นไปอย่างเปิดกว้างยิ่งขึ้น ต้องทั่วถึง ชัดเจน </li></ul>
 15. 15. <ul><li>7. ความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผน กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ดีกว่าเดิม </li></ul><ul><li>8. ความจำเป็นที่จะต้องยุบรวมหน่วยงาน ขยายงาน ตลอดจนการเจริญเติบโตในขนาดขององค์การ </li></ul><ul><li>9. ความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านขนาดขอองค์การ , ความต้องการจากผู้รับบริการ , เทคโนโลยีทางการผลิต , การตลาด , การติดต่อสื่อสาร , สภาวะทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว , การเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย ทางการเมือง </li></ul>
 16. 16. The cycle of Organization
 17. 17. Management Approaches <ul><li>• Benchmarking </li></ul><ul><li>• Performance Scorecard </li></ul><ul><li>• Business Process Re-engineering </li></ul>
 18. 18. Business Process Re-engineering <ul><li>• What is Business Process Reengineering? </li></ul><ul><li>• Why Business Process Re-engineering? </li></ul><ul><li>• How to Implement BPR? </li></ul><ul><li>• The Success Factors of BPR </li></ul><ul><li>Implementation </li></ul>
 19. 19. What i s Business Process Reengineering? <ul><li>The Analysis and Design of Workflows </li></ul><ul><li>and Within and Between Organization </li></ul><ul><li>• The Critical Analysis and Radical </li></ul><ul><li>Redesign of Existing Business </li></ul><ul><li>Processes to Achieve Breakthrough </li></ul><ul><li>Improvements in Performance Measures </li></ul>
 20. 20. Why BPR? <ul><li>• Competitive </li></ul><ul><li>• Effectiveness and Efficiency </li></ul><ul><li>• Survive </li></ul>
 21. 21. The Strategy Formulation Process Commitment Alignment Involvement External Analysis Internal Analysis Develop Strategy Option Understand Implication Select Options Develop Implementation Plan Develop Strategic Performance Measures
 22. 22. Frank Buytendijk ( 2006 ) “ Five Keys to Building High Performance Organization ” <ul><li>1. การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนั้น (Setting ambitious targets and achieving them) </li></ul><ul><li>2. การมีค่านิยมร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ (Shared values) </li></ul><ul><li>3. การมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์และการทำให้ทั่วทั้งองค์การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน (Strategic focus and alignment) </li></ul><ul><li>4. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่สิ่งที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ (Translating strategy into operational terms) </li></ul><ul><li>5. เป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่น (Business agility) </li></ul>
 23. 23. องค์การมีมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (Strategy-Focused Organization) <ul><li>หลักการที่ 1 ผู้นำต้องเป็นผู้ทำการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงองค์การ (Mobilize change through executive leadership) </li></ul><ul><li>หลักการที่ 2 การแปลงยุทธศาสตร์สู่สิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Translate strategy into operational terms) </li></ul>Robert S. Kaplan, and David P. Norton The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in The New Business Environment, Harvard Business School Press, 2001.
 24. 24. <ul><li>หลักการที่ 3 การทำให้ทั้งองค์การสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ (Align the organization to the strategy) </li></ul><ul><li>หลักการที่ 4 การจูงใจเพื่อให้ทุกคนให้ความสำคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Motivate to make strategy everyone’s job) </li></ul><ul><li>หลักการที่ 5 การดูแลให้การบริหารยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง (Govern to make strategy a continual process) </li></ul>

×