El nou curriculum d'educació infantil

8,013 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,013
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,385
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El nou curriculum d'educació infantil

 1. 1. El nou currículumd’educació infantil deprimer cicle, unaoportunitat perreflexionar i concretarLourdes Pérez PérezPonència maig de 2011Seminari Dinamització de lorganització i gestió del‘escola bressolCRP Vallès Oriental I
 2. 2. Per educar un infant…«Cal tota una tribu» sí, però hi ha uns llocs «màgics»amb uns professionals que no fan màgia, però teneninstruments i eines per afavorir la descoberta,l’experimentació, la imaginació, la fantasia… Lourdes Pérez PérezAmb uns companys i companyes per relacionar-se,compartir, aprendre a conviure…Una «selva» on sentir-se acollit, estimat, acceptat,atès, respectat, escoltat, protegit, estimulat, juntamentamb la família, expressar-se i comunicar, plenad’oportunitats per créixer i fer possible la meravella…d’esdevenir persona!
 3. 3. D’on partim?•D’una llarga experiència •Del coneixement deleducativa en l’educació desenvolupament dedels infants de 0 a 3 anys l’infant, de les sevesen el nostre país. necessitats i interessos. Lourdes Pérez Pérez•D’un alt nivell de qualitat •De la reflexió i l’anàlisii renovació pedagògica en del context, de lesel desenvolupament de demandes socials i lesl’acció educativa en possibilitats que potl’àmbit de les escoles oferir l’escola bressol alsbressol o llars d’infants. infants i les famílies.
 4. 4. D’on partim ? Marc normatiu de referència• Marc constitucional i estatutari: els drets dels infants i de les famílies.• Marc específic d’infància: Convenció Drets dels Infants (1989) i Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància Lourdes Pérez Pérez (2010).• Marc específic educatiu: LOE (2006), LEC (2009), Decret 282/2006 (requisits dels centres de primer cicle), Decret 101/2010 (currículum primer cicle), Decret 102/2010 (d’autonomia dels centres educatius), Decret 181/2008 (currículum segon cicle).• Altres normatives en matèria de serveis socials, salut, generals o específiques d’infància o per a la llar d’infants.
 5. 5. L’etapa d’educació infantil LOE LEC Etapa educativa amb Etapa educativa dividida enidentitat pròpia (0-6 anys), dos cicles: primer (0-3) oque cal concretar en una primera infància i segonPPC. (3-6), o primer ensenyament. Lourdes Pérez Pérez Caràcter voluntari.  Objectiu: desenvolupament Finalitat: contribuir al global de les capacitats delsdesenvolupament físic,afectiu, social i intelectual infants.dels infants. Cooperació dels centresamb les famílies. Ordenació en dos cicles:primer (0-3) i segon (3-6).
 6. 6. Aspectes específics de la LECFunció de prevenció i compensació de les desigualtats.Detecció precoç de les NEE i de les manifestacions de risc de trastorn.Cooperació estreta centres-famílies. Lourdes Pérez PérezMesures de flexibilitat en l’organització del primer cicle i ampli marge d’autonomia pedagògica per adaptar el currículum de segon cicle al projecte de centre i l’entorn.Avaluació global del desenvolupament i de l’aprenentatge, facilitadora de l’AD.Informació a les famílies de l’evolució dels infants.
 7. 7. Desplegament de la LEC: Decret 282/2006Regulació del primer cicle d’educació infantil: requisits exigibles dels centres, capacitació del personal educador, modalitats de servei, denominació, introducció de la «llar d’infants rural», Lourdes Pérez Pérez català com a llengua vehicular, entre d’altres, ràtios personal educador/infants, etc.Ús exclusiu dels espais, dependències i requisits mínims.Condiciona l’estructura organitzativa i de funcionament de la llar d’infants.
 8. 8. Desplegament curricular Decret 101/2010, 0-3 Decret 138/2008, 3-6  Educació comuna, inclusiva iEducació comuna, integradorainclusiva i coeducadora Atenció especial a la diversitatAtenció a la diversitat dels infantsdels infants i la detecció Lourdes Pérez Pérez Relació amb les famíliesprecoç de les NEE, (cooperació, participació)intervenció primerenca en Detecció i intervenció primerencales dificultats del en les dificultats d’aprenentatgedesenvolupament Motivació i integració de les experiències i aprenentatges deCooperació entre el l’alumnat.centre educatiu i la família Adaptació al ritme de cada infant. Coordinació amb primer cicle d’educació infantil i primer cicle d’educació primària.
 9. 9. Elements del nou currículum orientacions( Lourdes Pérez, IOC) Lourdes Pérez Pérez
 10. 10. FinalitatContribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor,social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i unentorn de confiança on se sentin acollits i amb expectativesd’aprenentatge. Lourdes Pérez PérezLes capacitats que desenvoluparan els infants al llarg de total’etapa giren al voltant dels següents eixos:
 11. 11. Capacitats Són potencialitats i aptituds que tenim i que es poden desenvolupar a través de l’experiència. Ens permeten aprendre, desenvolupar-nos, adquirir habilitats i es desenvolupen al llarg de tota la vida. Es continuen amb l’assoliment de competències.El currículum en defineix un total de 8 capacitats.• Exemples:- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment Lourdes Pérez Pérez i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva dell mateix o mateixa i de les altres persones. - Adquirir progressivament hàbits bàsics dautonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.  Es concreten en els objectius de cicle, en relació amb els continguts de les àrees.
 12. 12. Tipologia de capacitats Capacitats cognitives Capacitats motrius Lourdes Pérez Pérez Capacitats Capacitats de d’inserció i Capacitats relació actuació afectives interpersonal social
 13. 13. Objectius de cicle A partir de les capacitats de l’etapa s’estableixen els objectiusde cicle i els continguts educatius que s’han de desenvolupar en cadascuna de les àrees de desenvolupament i àmbits d’experiència. Precisen les capacitats que els infants han d’haverdesenvolupat en acabar el cicle de llar d’infants, en relació als continguts de les àrees i es formulen un total de 8 en el currículum.Exemples: Lourdes Pérez Pérez Dominar progressivament el cos i l’adquisició d’habilitatsmotrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i en l’orientació en l’espai quotidià. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar les pròpies emocions i sentiments. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
 14. 14. Àrees: àmbits d’experiència idesenvolupament• Integren els continguts de forma globalitzada.• Predomini de continguts procedimentals.• Podem vincular-los a uns objectius de cicle determinats. Lourdes Pérez Pérez• Impliquen metodologies d’intervenció (activitats, projectes) globalitzades.• Continguts de llenguatge matemàtic incorporats també a la
 15. 15. Continguts Primeres manifestacions de la Desenvolupament comunicació i el del moviment i el llenguatge control corporal Lourdes Pérez Pérez Descoberta Pautes de elementals de l’entorn convivència i proper relació social
 16. 16. Distribució de continguts per àrees• Descoberta d’un mateix i dels altres:Autoconeixement i gestió de les emocionsJoc i movimentRelacions afectives i comunicatives Autonomia personal i social Lourdes Pérez Pérez• Descoberta de l’entorn:Exploració de l’entornExperimentació i interpretacióRaonament i representació• Comunicació i llenguatgesObservar, escoltar i experimentarParlar, expressar, comunicarInterpretar, representar, crear
 17. 17. El projecte educatiu decentre• És l’eix estructural de la planificació.• Cal elaborar o reelaborar el projecte educatiu, incorporant:L’anàlisi del context Concreció per al desenvolupament del currículum (proposta Lourdes Pérez Pérez pedagògica, amb totes les mesures de flexibilització necessàries):- Com traspassarem les nostres idees pedagògiques sobre l’educació 0-3 a l’acció educativa a la llar d’infants (fonamentacions pedagògiques, psicopedagògiques...)- Criteris generals d’organització del temps a l’escola bressol- Criteris generals d’organització dels espais- Tot el temps és educatiu; la organització ha de facilitar l’acció autònoma dels infants, la descoberta i l’exploració.
 18. 18.  Infants i famílies com a subjectes de drets i responsabilitats (han de poder participar i decidir).P Caràcter educatiu de l’etapa.r Infant competent, amb moltes potencialitats, eni procés de desenvolupament, de gran trascendèncianc vital.i Importància dels contextos educatius (modelp ecològic), de la xarxa de relacions i vincles afectius.i Un infant al qual donem un «bon tracte» i Lourdes Pérez Pérezs acompanyem en el seu procés de desenvolupament, ple de canvis en un breu espai de temps.de Unes famílies amb les quals compartim la tascal educativa i a les quals acompanyem. Treball en equip dels professionals de l’escola.P Un infant que conquesta la seva autonomia enE interacció amb els altres.C La llar d’infants com a integradora i oberta a l’entorn.
 19. 19. El projecte educatiu de centre  Incorporar la definició del cicle 0-3 (primera infància) i de la sevafinalitat en la definició de centre. Concrecions metodològiques:Cal organitzar l’horari dels infants en funció de les activitats quotidianeslligades a la satisfacció de les necessitats bàsiques, del nombred’alumnes, dels espais i dels recursos disponibles a cada centre, delscriteris d’agrupament dels infants. Lourdes Pérez PérezConcreció dels mitjans de relació amb les famíliesConcreció dels criteris d’educació inclusiva, coeducadora i d’atenció ala diversitat.Concreció dels criteris metodològics, organitzatius i de seguiment iobservació de l’infantS’inclou el Projecte lingüístic (tractament de la llengua catalana com allengua vehicular i d’aprenentatge; ús de les llengües al centre). Lesactivitats internes i externes de la comunitat educativa i les comunicacions, tant oralscom escrites, han de ser normalment en català.
 20. 20. El projecte educatiu de centre  Es poden incloure les Normes d’Organització i Funcionament delCentre (NOFC), equivalent en part a l’antic RRI.- Organització de l’horari escolar: pla d’acollida, pla d’adaptació delsinfants i les famílies.- Es pot incorporar el Protocol d’actuació en casos de maltractaments Lourdes Pérez Pérezgreus i abús sexual (Síndic de Greuges, 2006), les normes higiènico-sanitàries, de protecció de dades, etc. Organització general del centre: recursos personals, funcionals,materials. Pot incorporar altres projectes del centre, o vinculats a altresentitats o administracions de l’entorn.
 21. 21. Concreció de les estratègiesd’intervenció amb les famíliesEl coneixement mutu permetrà conèixer els patrons de criança i interacció pares-fills, la relació i la vinculació afectivo-emocional. No es tracta d’homogeneïtzar criteris i principis d’intervenció, però sí coordinar-los, compaginar-los indicador de Lourdes Pérez Pérez qualitat.Tampoc d’emetre judicis sobre les pràctiques educatives familiars, sinó acollir-les, acompanyar-les, facilitar les relacions i el desenvolupament de la seva percepció de competència. En el PEC s’han de recollir totes les accions que es proposen per establir la cooperació i la participació de les famílies: establiment d’horaris i calendaris lectius, torns de prestació del servei més flexibles…
 22. 22. Concreció de les estratègies d’intervenció amb les famílies Carta de compromís educatiu amb les famílies: es defineixen les línies bàsiques del PEC de la llar d’infants, s’anoten les dades de la família i la persona de l’escola que signa la carta (Direcció/tutor-a), es llisten els compromisos de cadascuna de les parts i els Lourdes Pérez Pérez compartits. Pot haver un espai per a compromisos específics. S’inclou la data de signatura i la de la revisió dels acords, si s’escau. Calendari de reunions i entrevistes (mínim, 1 entrevista individual a l’inici de l’escolaritat, una altra al llarg de cada curs i una reunió col·lectiva a l’inici de cadascun delss cursos del cicle) i es recullen altres mecanismes de comunicació (llibreta viatgera o diari d’aula, cartellera d’informació diària o setmanal, blog d’aula, etc.)  Inform. seguiment i evolució educativa de l’infant.
 23. 23. Concreció dels criteris d’atenció a la diversitat En part ja es tracten en definir el centre educatiu en el PEC i també com a apartat específic. Diversitat en sentit ampli, juntament amb la detecció i intervenció precoç en casos de dificultats i trastorns del desenvolupament o altres NEE. Lourdes Pérez PérezQuins criteris i accions apliquem per afavorir una educació inclusiva i coeducadora? Com acollim els infants i les famílies? Com respectem la individualitat i els ritmes de cada infant? A quina xarxa de relacions amb altres serveis educatius, socioeducatius, socials, sanitaris, etc. ens vinculem? Com adaptem les nostres propostes a les singularitats de cada infant? Les nostres propostes, recursos, permeten fer variacions? Amb quins suports específics comptem per donar resposta a les NEE?
 24. 24. Programació general de centre(PGA) i Memòria anual de centre(MAC)• PGA: Concreta les accions per a un curs (organització del temps: horari (lectiu, del personal, etc.), calendari, agrupaments d’infants, funcions i dades del personal, càrrecs, etc. Es Lourdes Pérez Pérez concreten els projectes , els objectius per al curs, el procés per assolir-los, els recursos, entre d’altres aspectes.• MAC: Recull i valoració de les activitats del curs  avaluació de la PGA i de les activitats realitzades al llarg del curs i propostes de millora.
 25. 25. Proposta pedagògica de centre• Contextualitza el currículum en el nostre centre i recull les propostes d’intervenció contextualitzades segons la nostra realitat.• Forma part del projecte educatiu de centre (PEC).• Podem seguir la següent seqüència de concreció:Analitzar i identificar les diferents capacitats que apareixen en un objectiu Lourdes Pérez Pérez Adaptar els objectius a les nostres característiques i projectes(es pot prioritzar alguna capacitat i justificar-ho a partir de la nostra realitat/modificar o matissar algun objectiu/incorporar comentaris explicatius, etc.) Seqüenciar els continguts: anàlisi i temporització, tenint en compte quina és la progressió que s’espera, per assolir els objectius. I organitzar-los dins el cicle, a partir de les situacions de la vida a l’escola.
 26. 26. Proposta pedagògica de centre• Es pot estructurar per àmbits d’activitat i experiència (activitats de vida quotidiana), globalitzadores:Arribada i comiatEl període d’adaptacióL’estona del dinarL’estona de descans Lourdes Pérez PérezJocs d’imitacióJocs motriusRutines vinculades als hàbits d’higiene... • I també amb altres propostes d’activitat planificades (globalitzades):TallersSortidesJoc heurísticAltres experiències
 27. 27. Concepció constructivista de l’aprenentatge: afavorirP aprenentatges significatius (activitat de l’infant,r globalització, partir del nivell de desenvolupament delsi nens i nenes…).n  Importància dels aspectes afectius i relacionalsc (vinculació amb l’autoconcepte, l’autoestima).i Organització de l’ambient com a context facilitadorp d’experiències de qualitat, que permet la interacció ambi els objectes i amb les persones i que permeten l’infants posar en marxa processos com l’atenció, la imitació, la Lourdes Pérez Pérez observació, la reflexió, l’associació, la memorització… Treball en equip.de Relació amb les famílies. Importància de les activitats de vida quotidiana com al oportunitats de desenvolupament i aprenentatge.a Concepció àmplia de diversitat en el cicle 0-3. Agrupaments diversos.P Afavorir el desenvolupament de l’autonomia.PC Posar en contacte l’infants amb recursos variats: diversitat de materials, ben seleccionats…
 28. 28. Programació d’aula• Flexibilitat en les propostes per a cada grup d’infants a partir de la proposta general.• Concreció dels objectius d’aprenentatge.• Concreció de la metodologia per àmbits d’activitat i en funció de cada nivell del cicle. Lourdes Pérez Pérez• Podem programar propostes que incloguin els interessos dels infants (petits projectes) i incorporin les troballes i descobertes dels infants.• Cal partir del grup concret d’infants i les seves característiques.• Pot haver un model? Sí, amb caràcter d’orientació, per algunes de les propostes més planificades, sempre amb un caràcter obert i flexible, però no per a totes ens serviria un protocol.
 29. 29. V. Romero, (IOC)Lourdes Pérez Pérez
 30. 30. V. Romero, (IOC)Lourdes Pérez Pérez
 31. 31. Una programació d’aula…Que projecta les relacions i l’establiment de vincles a l’escola. Que organitza l’ambient i les relacions entre els adults, educadors, equip i famílies. Que organitza l’expressió i la comunicació a través Lourdes Pérez Pérez dels múltiples llenguatges dels infants.Que facilita l’experimentació amb l’entorn.Que crea ocasions de joc, de recerca, de descoberta.Que planteja problemes, permet fer hipòtesi, relacionar, canviar…Que es fonamenta no sols en els objectius definits sinó que incorpora també el que va passant, de processos i no sols de resultats.
 32. 32. …que té en compte els processos i lesestratègies: projectació o programació? «Treballar amb infants vol dir haver de fer comptes amb poques certeses i molta incertesa. Allò que ens salva és el fet de buscar i no perdre el Lourdes Pérez Pérez llenguatge de la meravella que perdura, en canvi, als ulls i a la ment dels infants. És necessari tenir el coratge de produir de manera obstinada projectes i eleccions. Això és competència de l’escola i de l’educació» (Loris Malaguzzi)
 33. 33. Elements protocol UP Dades d’identificació (Títol, període, curs, educadors/res) Objectius d’aprenentatge i capacitats Continguts d’aprenentatge de les 3 àrees Seqüència didàctica:e) Activitats inicialsf) Activitats de desenvolupament Lourdes Pérez Pérezg) Activitats de síntesi Activitats i orientacions metodològiques Concreció de recursos: espais i materials Agrupament dels infants Mesures d’atenció a la diversitat Temporització Indicadors/criteris d’avaluació Reflexions sobre la pràctica educativa (autoavaluació)
 34. 34. Com educar els infants?“L’experiència ens confirma que elsinfants necessiten molta llibertat perindagar, provar, equivocar-se icorregir. Per triar on i amb qui volen Lourdes Pérez Pérezinvertir la seva curiositat, les sevesemocions; per apreciar els infinitsrecursos de les mans, de la vista, del’oïda, de les formes, dels sons i delscolors”. (Loris Malaguzzi)
 35. 35. Què avaluem?Els progressos i els aprenentatges dels infants.Es parteix com a referència del desenvolupament dels objectius de cicle i els criteris d’avaluació.La nostra intervenció: facilitem? dirigim? acompanyem? observem al llarg de tot el procés?L’organització dels espais (acollidors, segurs, Lourdes Pérez Pérez oferidors d’experiències, estètics, accesibles…).L’organització del temps (rígida/flexible, adaptada a les individualitats i també al grup, respon als interessos dels infants?, de les famílies? dels professionals?Els mecanismes de relació família-escola: suficients, variats, adequats als objectius?Els recursos que posem a disposició dels infants i les propostes d’activitat que fem als infants.
 36. 36. Què avaluarem, quan i com ho farem?• Concretant els • Amb l’observació i la recollida indicadors d’avaluació de dades en les diverses fases per conèixer, per a cada de la UP: UP: • Graelles o escales d’estimació ib)el procés de altres instruments desenvolupament de • Altres registres i documents Lourdes Pérez Pérez l’infant, els dels processos  aprenentatges realitzats documentació (de caràcterc)Altres aspectes de la més complert i qualitatiu: intervenció enregistraments, diari...)
 37. 37. Importància de la documentació pedagògica «Procés cooperatiu d’observació i interpretació que ajuda els mestres a escoltar i observar millor els infants amb els quals treballen i les experiències que duen a terme. La documentació recollida, interpretada i verificada de forma col·legiada permet entrar en l’acció educativa i representar idees i pensaments d’una manera (…) que té en compte Lourdes Pérez Pérez els infants protagonistes de l’acció educativa» Ofereix als infants la oportunitat d’adonar-se de les pròpies conquestes i interioritzar millor les experiències. Als educadors els permet construir sabers a partir de l’experiència viscuda i la posterior reflexió. Fa sentir i apropa la vida a l’escola a les famílies. Explica i dóna a conèixer el que es fa a la llar d’infants a la comunitat. (A.L. Giardini i S. Iozzelli)
 38. 38. Seguiment del desenvolupament del’infant• El seguiment constant ha de permetre conèixer les seves condicions inicials i individuals i constatar els progressos que ha efectuat en el seu desenvolupament i el grau d’assoliment dels objectius previstos.• L’equip decideix sobre els aspectes d’avaluació a incloure en la Lourdes Pérez Pérez programació (és aconsellable, de la mateixa manera que en el cas dels objectius d’aprenentatge, que siguin pocs indicadors i ben escollits i que la recollida d’informació sigui adequada i complerta, i ens permeti anar més enllà d’una valoració quantitativa o, en el pitjor dels casos de l’etiquetatge de l’infant).
 39. 39. Arxiu personalde l’infant Informació a les famílies En iniciar l’escolaritat en el Coordinació amb el segon cicle cicle • Fitxa de dades bàsiques • Segons model establert per • Resum d’escolarització l’Administració (en el cas de la fitxa de dades bàsica i el • Documents oficials Lourdes Pérez Pérez resum d’escolarització) d’avaluació • Amb supervisió de la • Informe global individualitzat Inspecció educativa de final de cicle (en alguns (seguiment del procés de centres és el darrer informe desenvolupament de l’infant que fa l’escola bressol, en el en cada centre tercer nivell del cicle)
 40. 40. I un parell de reptes més... Incorporar les accions del Pla integral de Polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats (Departament d’Educació) en l’etapa d’educació infantil.Per exemple:• Utilitzar un llenguatge visual i gràfic amb un tractament equitatiu per a ambdós sexes i lliure d’estereotips de gènere. Lourdes Pérez Pérez• Promoure els jocs simbòlics, les activitats i els racons potenciadors de valors coeducatius sense fer distinció de rols tradicionals per gèneres.• Treballar contes amb protagonistes femenines i masculins no estereotipats, i que promoguin models d’igualtat entre gèneres.• Distribuir equitativament tasques i funcions entre l’alumnat. Incorporar les TAC com a recurs en algunes propostes adreçades als infants i a les famílies.
 41. 41. Moltes gràcies per la vostra atenció! Lourdes Pérez Pérez«L’infant no és una ampolla que cal omplir, sinó un foc que cal encendre»· Michel de Montaigne
 42. 42. Enllaços• Convenció Drets dels Infants (1989) : http://www.amnistiacatalunya.org/edu/cat/menors/conven-index.html• Estatut de Catalunya (2006): http://www.parlament.cat/porteso/estatut/eac_ca_20061116.pdf• Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància (2010): http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c Lourdes Pérez Pérez• LOE (2006): http://www.gencat.cat/educacio/butlleti/professors/noticies/LOEcatala.pdf• LEC (2009): http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/lleieducacio.pdf
 43. 43. Enllaços (2)• Decret 282/2006 (requisits dels centres de primer cicle): http://www.gencat.cat/diari/4670/06178074.htm• Decret 101/2010 (currículum primer cicle): http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209100.pdf• Decret 102/2010 (d’autonomia dels centres educatius): http://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htm Lourdes Pérez Pérez• Decret 181/2008 (currículum segon cicle): http://www.gencat.cat/diari/5216/08247053.htm• Protocol d’actuació en casos de maltractaments greus i abús sexual (Síndic de Greuges, 2006): http://www20.gencat.cat/docs/Sala%20de%20Premsa/Documents/Arxius• Pla integral de Polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats (Departament d’Educació) : http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/Pla_igualtat

×