• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Macaw Concept & Design dienstverlening
 

Macaw Concept & Design dienstverlening

on

 • 1,210 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,210
Views on SlideShare
1,210
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Macaw Concept & Design dienstverlening Macaw Concept & Design dienstverlening Document Transcript

  • Op de Menukaart is een aantal diensten als ‘Speciaal Aanbevolen’ gekenmerkt. Macaw is er namelijk van overtuigd dat deze diensten Macaw Menukaart minimaal benodigd zijn om tot een goed resultaat te komen. De voor Rich Internet Solutions aangegeven werkzaamheden per dienst geven een indicatie van wat er gedaan wordt en zijn mede afhankelijk van de beschikbare tijd en wensen vanuit uw organisatie. Al sinds 1994 realiseert Macaw complexe e-commerce en webpresence sites met een hoge graad van usability. Dienstverlening die hier nauw De diensten zijn opgesplitst in de volgende fasen: Strategie, Analyse, mee samenhangt, is onder andere online marketing, zoekmachine Concept en Detaillering. Na deze fasen begint de daadwerkelijke bouw marketing, design & interactie. De Macaw Menukaart geeft op heldere van de website, gevolgd door de Test, Acceptatie en Opleveringsfasen. wijze inzicht in deze dienstverlening. De diensten zijn in principe los af Deze fasen zijn in de Menukaart niet beschreven. Omdat de Nazorg te nemen maar vormen met elkaar een gestructureerd pad richting de fase weer een aantal specifieke online/zoekmachine marketing daadwerkelijke bouw van een website of –shop. diensten kent, is deze wel in de Menukaart opgenomen. Inceptie Elaboratie Construction Transition Nazorg Strategie Analyse Concept Detaillering Strategie fase l’apéritif Analyse fase l’entrée In de Strategie fase worden de uitgangspunten en online strategie In de Analyse fase wordt op basis van de gekozen strategie een crea- voor een project (website, shop of applicatie) gedefinieerd. Er wordt tieve briefing voor de conceptfase opgesteld, waarbij vanuit verschil- gekeken wat de huidige situatie is en wat de online strategie en visie lende invalshoeken (zakelijk, eindgebruikers, design en technisch voor de toekomst is. Mogelijke diensten zijn: perspectief) in grote lijnen naar het project gekeken wordt. SiteScan / Benchmark Persona’s en Scenario’s benoemen De markt waarin de organisatie opereert wordt in kaart gebracht, Wie zijn de gebruikers? Wat is hun behoefte? In het Persona’s en waarbij de huidige site tegen het licht gehouden wordt om de Scenario’s document wordt beschreven welke gebruikersgroepen er sterke en zwakke punten te identificeren. Indien de site vergeleken zijn en wat hun behoefte en/of doel voor gebruik van de site is. Het wordt met concurrerende sites in de markt, dan spreekt men over P&S is een belangrijk document waar het Interactie Concept op Benchmarking. Wordt de site alleen beoordeeld op werking en gebaseerd wordt. usability, dan spreekt men over de SiteScan. Deliverable: Persona’s en Scenario’s (.doc) Deliverable: SiteScan of Benchmark (.doc of .ppt) Resource: Analist en/of Designer Resource: Designer (SiteScan) en/of Solution Consultant Werkzaamheden: Onderzoek naar P&S op basis van gesprekken (Benchmark) met business experts, eindgebruikers en/of Werkzaamheden: Onderzoek, analyse en documentatie doelgroepen Vanaf prijs: € 1.000,- Vanaf prijs: € 2.500,- speci aal a anbe volen Eindgebruikers onderzoek Functionele requirements opstellen Gebruikersonderzoek onder bezoekers/gebruikers van de huidige De functionaliteiten die al bestaan en terug dienen te keren en website. Op deze manier wordt inzage verkregen in de huidige nieuwe gewenste functionaliteiten worden in kaart gebracht en in ervaringen die richting kunnen geven aan het nieuwe Interactie en grote lijnen beschreven. Visueel Ontwerp. Deliverable: Functionele Requirements (.doc) Deliverable: Eindgebruikers analyse (.doc) Resource: Analist Resource: Solution Consultant en/of Analist Werkzaamheden: Uitschrijven functionaliteit van de nieuwe Werkzaamheden: Analyse op basis van harde meetgegevens, ver- website betervoorstellen, interviews met eindgebruikers Vanaf prijs: € 1.000,- Vanaf prijs: € 1.750,- speci aal a anbe Content analyse verrichten Strategie & Visie beschrijving volen De huidige content wordt in kaart gebracht, waarna inzicht verkre- In kaart brengen en analyseren van de interne en externe omge- gen wordt welke content hergebruikt kan worden en waar nieuwe vingsfactoren. Dit gebeurt aan de hand van stakeholder interviews, content nodig is. Ook wordt hier vast gekeken naar de wensen en brown-paper sessies, trend analyses. Op basis van verkregen in- eisen ten aanzien van het CMS. put wordt een online strategie en visie omschreven. Voor de site worden ook Key Performance Indicators (KPI’s) benoemd, welke Deliverable: Content overzicht (.xls) als ijkpunt dienen voor de monitoring van de performance van de Resource: Analist / Interaction Designer website en de gekozen content en functionaliteit. Werkzaamheden: Inventariseren huidige site content, bepalen wat herbruikbaar is i.s.m. de organisatie Deliverable: Strategie & Visie ( .ppt en evt. .doc [uitgebreid]) Vanaf prijs: € 1.000,- Resource: Solution Consultant Werkzaamheden: Stakeholder interviews, brown-paper sessie, marktanalyse, visie/strategie workshop, documentatie, reviewsessie, presentatie Vanaf prijs: € 6.000,-
  • Roadmap definiëren Concept fase le plat principal Indien niet alle wensen in één keer gerealiseerd kunnen worden, wordt op basis van de visie en strategie sessies een fasering aangebracht en Op basis van de deliverables uit de Analyse fase wordt een concept aangegeven wanneer welke doelstellingen gerealiseerd worden, inclu- ontwikkeld dat dient als basis voor de detaillering. sief een onderbouwing waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. speci aal a Informatie Architectuur bepalen anbe volen Deliverable: Roadmap (.doc) Resource: Solution Consultant Op basis van het analyse traject wordt een nieuwe Informatie Werkzaamheden: Brown-paper sessie, review sessie, Architectuur (sitemap) bepaald, met als voornaamste uitgangspun- documentatie ten de wensen van de organisatie en de geïdentificeerde gebruikers Vanaf prijs: € 2.500,- scenario´s. speci aal a Deliverable: Informatie Architectuur / Sitemap (.xls) Creatieve de-brief opstellen anbe volen Resource: Analist / Interaction Designer Op basis van een door u verzorgde briefing of Request for Pro- Werkzaamheden: Uitschrijven Sitemap posal wordt een Creatieve de-brief opgesteld. Hierin geeft Ma- Vanaf prijs: € 500,- caw haar interpretatie van de gekregen input en leggen we de speci uitgangspunten en doelstellingen voor het Visual Design vast. aal a anbe volen Interactie Concept creëren Deliverable: Creatieve de-brief (.doc) Op basis van de nieuwe Informatie Architectuur zal een high-level Resource: Visual Designer Interactie Concept gemaakt worden, waarin de navigatie en de Werkzaamheden: Onderzoek, interviews, workshop, belangrijkste pagina’s (home, hoofdpagina’s e.d.) schematisch documentatie. worden weergegeven. Eventueel kan er ter illustratie een klikbaar Vanaf prijs: € 1.500,- wireframe gemaakt worden. speci aal a Deliverable: Interactie Concept (.rp/.vsd/.html [klikbaar]) Technische Analyse anbe volen Resource: Interaction Designer Werkzaamheden: Unieke schermen schematisch weergeven al Als afronding van de Analyse fase wordt in grote lijnen een techni- dan niet met behulp van een wireframe. sche analyse gedaan, waarbij gekeken wordt naar de keuze van het Vanaf prijs: € 3.000,- CMS, welke programmeertechnieken gebruikt worden, of er koppe- lingen met externe systemen zijn (en de impact daarvan), hosting, speci aal a anbe etc. De documentatie vormt een overzicht van technische require- Visual Concept creëren volen ments waaraan de website moet gaan voldoen. Na goedkeuring op het Interactie Concept kan deze gevisualiseerd worden. De pagina’s van het concept worden omgezet naar een Deliverable: Technische analyse (.doc) Visueel Ontwerp. De omzetting kan eventueel voorafgegaan wor- Resource: Technical Architect den door mood- of storyboards. Werkzaamheden: Beschrijven technische requirements inclusief koppelingen met externe systemen. Deliverable: Visual Designs (.jpeg / .png) Vanaf prijs: € 1.000,- Resource: Visual Designer Werkzaamheden: Creatie van mood- en storyboards als ook 4-5 pagina’s in een aantal diverse stijlen. SEO & SEM Analyse uitvoeren Vanaf prijs: € 4.000,- Op de bestaande website (en eventueel reeds gebruikte metrics- software) wordt een Search Engine Optimisation (SEO) en Search Concept Rationale schrijven Engine Marketing (SEM) Analyse uitgevoerd om inzage te verkrijgen Het Visuele Concept wordt onderbouwd in de Concept Rationale. in de compatibiliteit met de huidige meest relevante zoekmachines. Beslissingen die zijn genomen die tot het ontwerp hebben geleid In het rapport worden op basis van doelstellingen aanbevelingen worden in dit document verzameld en toegelicht. gedaan voor de nieuwe website. Deliverable: Concept Rationale (.doc) Deliverable: Search Engine Analyse (.doc) Resource: Visual Designer Resource: Analist Werkzaamheden: Verslaglegging en onderbouwing van de bevin- Werkzaamheden: Uitgebreide analyse met rapportage, inclusief dingen uit design-sessies. competitie en markt vergelijking. Vanaf prijs: € 1.000,- Vanaf prijs: € 1.000,- Concept testen Met behulp van de Interactie en Visuele Concepten kan getest worden of de gekozen richting de juiste is. De test kan binnen de organisatie of door een representatieve selectie uit de doelgroep gedaan worden. Deliverable: Concept test rapportage (.doc) Resource: Analist Werkzaamheden: Het concept wordt bij de doelgroep getest in een uitgebreid gebruikersonderzoek. Hiervoor wordt een extern bureau ingezet dat begeleid wordt door Macaw. Vanaf prijs: € 2.500,-
  • speci aal a anbe Detaillering fase le dessert Technisch Ontwerp volen Op basis van het uitgewerkte Functioneel, Interactie en Visueel In de Detaillering fase worden de concepten tot in detail uitgewerkt, Ontwerp wordt een Technisch Ontwerp opgesteld. In dit ontwerp zodat iedere unieke pagina in de website bekend is. Samen met het worden de functionele en visuele eisen vertaald naar een techni- Technisch Ontwerp vormen deze de blauwdruk voor de realisatie. sche oplossing, gebaseerd op het gekozen CMS en additionele technieken, database modellen, etc. speci aal a Interactie Ontwerp anbe Deliverable: Technisch Ontwerp (.doc) volen Resource: Technical Architect Het Interactie Concept wordt in detail uitgewerkt. Alle unieke tem- Werkzaamheden: Beschrijving van de gekozen technische plates worden in een wireframe uitgewerkt. Bij niet-unieke pagina’s oplossing voor de website. wordt aangegeven welke template gebruikt wordt. Vanaf prijs: € 1.500,- Deliverable: Interactie Ontwerp (.rp/.vsd/.html [klikbaar]) Resource: Interaction Designer Werkzaamheden: Uitwerken van alle unieke pagina’s in een wire Content Plan opstellen frame. In het Content Plan staat welke content voor de website geschreven Vanaf prijs: € 500,- per pagina moet worden (nieuwe content vs. hergebruik bestaande content) en welke processen (rolverdeling, workflows) te identificeren zijn. speci aal a anbe Deliverable: Content Plan (.doc) volen Interactie Ontwerp ontwikkelen Resource: Copywriter / Analist voor modules Werkzaamheden: Beschrijving van op te leveren content, processen hieromheen en werking van CMS. Niet alle functionaliteit wordt opgelost met HTML pagina’s. In som- Vanaf prijs: € 1.000,- mige gevallen worden interactieve modules ontwikkeld, waarvan de werking in een wireframe uitgewerkt moet worden. Prototype ontwikkelen Deliverable: Interactie Ontwerp (.rp/.vsd/.html [klikbaar]) Als het Interactie en Visueel Ontwerp gereed zijn, kan een HTML pro- Resource: Interaction Designer totype ontwikkeld worden om de basis van interactie te testen. Niet Werkzaamheden: Weergave van de werking van modules in een alle schermen zullen in de test meegenomen worden, de hoofdscher- wireframe. Voorbeelden zijn een inlog module, men geven een goede indruk van de interactie. Het kan zijn dat in vacature module met online sollicitatie het kader van Usability Testing een functionele module (bijvoorbeeld mogelijkheid of een nieuwsmodule. webshop) ook in essentie wordt meegenomen in het Prototype. Vanaf prijs: € 1.000,- speci Deliverable: Prototype (.html) aal a Resource: Interaction / Visual Designer / Developer anbe Visueel Ontwerp uitwerken volen Werkzaamheden: Ontwikkeling prototype in Axxure – HTML, visueel design & interactie Op basis van het Visueel Concept en het uitgewerkt Interactie Vanaf prijs: € 250,- Ontwerp worden in het Visueel Ontwerp de belangrijkste unieke templates ontworpen. Niet alle pagina’s hoeven uitgewerkt te wor- den, alleen daar waar unieke visuele elementen gebruikt worden. Overige templates kunnen op basis van het Visueel Ontwerp gerea- Usability Test uitvoeren liseerd worden. Aan de hand van het HTML prototype wordt binnen een represen- tatieve groep van eindgebruikers getest of de beoogde interactie Deliverable: Visueel Ontwerp (.jpeg / .png / .psd) gehaald wordt. De Usability Test kan ook intern binnen een organi- Resource: Visual Designer satie gehouden worden met de juiste stakeholders in het project. Werkzaamheden: Ontwikkelen pagina templates Bij interne Usability Tests kan deze afgenomen worden door een Vanaf prijs: € 500,- per pagina Analist van Macaw. Bij Usability Tests met representatieve eind- speci gebruikers is het aan te raden de test uit te laten voeren door een aal a gespecialiseerd bureau. anbe Functioneel Ontwerp volen Op basis van de benodigde functionaliteiten wordt een Functioneel Deliverable: Testplan & Testrapport (.doc) Resource: Analist Ontwerp geschreven. Dit kan een apart document zijn met additi- Werkzaamheden: Opstellen testplan, uitvoeren test, opstellen onele uitleg over de werking van functionaliteit, flows, informatie testrapport over werking met het gekozen CMS etc. In de meeste gevallen zal Vanaf prijs: € 2.500,- het Functioneel Ontwerp bestaan uit additionele tekstuele uitleg in het Interactie Ontwerp. Styleguide schrijven Deliverable: Functioneel Ontwerp (.doc) Resource: Interaction Designer / Analist De Styleguide dient als referentie voor toekomstig onderhoud en uitbreiding van de site. Aan de hand van het Interactie en Visueel Werkzaamheden: Beschrijven van de te realiseren Ontwerp kan een Styleguide (stijlgids) geschreven worden, waarin functionaliteiten van de website. het stramien van de website wordt uitgelegd, kopijrichtlijnen wor- Vanaf prijs: € 1.000,- den omschreven en basis techniekkeuzes worden vastgelegd. Deliverable: Styleguide (.doc) Resource: Visual Designer / Copywriter / Technical Architect Werkzaamheden: Vastlegging van design-, copy- en techniek- richtlijnen Vanaf prijs: € 2.500,-
  • Nazorg fase le digestif Additionele diensten le café In de Nazorg fase wordt het menes! De site is live en moet zich gaan bewijzen. Hoe doe je dit, als verantwoordelijke marketeer? RIS biedt een aantal diensten dat hierbij van belang kan zijn: Drempelvrij analyse Voor sommige websites is toegang door functiebeperkten een ver- Meetplan opstellen eiste. De Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl heeft een aantal richt- lijnen opgesteld om toegang voor deze groepen te waarborgen. Op basis van Key Performance Indicators (KPI’s) wordt een meet- Tijdens de analyse wordt geïnventariseerd in hoeverre de site aan plan opgesteld. Dit plan is een blauwdruk voor de manier waarop de richtlijnen voldoet en welke acties eventueel nodig zijn om in het succes van de website gemeten wordt en de keuze voor het aanmerkingen te komen voor het keurmerk. metricspakket op gebaseerd wordt. Deliverable: Drempelvrij Analyse (.doc) Deliverable: Meetplan (.doc) Resource: Analist / Technical Architect Resource: (Metrics) Analist Werkzaamheden: Uitgebreide analyse en technische Werkzaamheden: Opstellen Meetplan aanbevelingen Vanaf prijs: € 1.000,- Vanaf prijs: € 1.500,- Performance monitoring SEO & SEM Plan opstellen In samenwerking met Macaw Application Services biedt RIS het Op basis van de eerdere SEO & SEM Analyse vindt een inventari- (maandelijks) monitoren van de performance van websites aan. satie plaats van zoekmachines die van belang zijn voor de klant en Deze dienst kan in diverse abonnementsvormen worden afgeno- wordt aan de hand van de marketingdoelstellingen bepaald welke men. Het gaat hier specifiek om de technische performance van de acties nodig zijn. Hierbij kan het ook van belang zijn dat de interne website. zoekmachine van de website geoptimaliseerd wordt. Voor bestaan- de websites wordt een advies uitgebracht over de bestaande codes Deliverable: Performance Rapport (.doc) die gebruikt zijn. Resource: Technical Specialist Werkzaamheden: Analyse van en toelichting op performance Deliverable: Zoekmachine optimalisatie & marketingplan opstellen (.doc) Vanaf prijs: € 1.000,- Resource: (Metrics) Analist / Solution Consultant Werkzaamheden: Opstellen marketing- en optimalisatieplan voor meerdere zoekmachines, inclusief advies over tagging van de website en optimalisatie van de Klaar voor de stap interne zoekfunctionaliteit. Vanaf prijs: € 1.000,- Enthousiast geworden? Neem dan contact op met Macaw. Wij praten graag met u over de diverse mogelijkheden. Online marketingplan Macaw In samenwerking met de marketingafdeling wordt een online marke- Beechavenue 140 Trondheim 14b tingplan opgesteld. Dit omvat doelstellingen, strategie, middelen en 1119 PR Schiphol-Rijk 2993 LE Barendrecht budget om de gerealiseerde website tot een succes te maken. Tel. +31 (20) 8510 510 Tel. +31 (180) 528 470 Deliverable: Online marketingplan (.doc) info@macaw.nl | www.macaw.nl | blogs.macaw.nl Resource: Solution Consultant Werkzaamheden: Opstellen marketingplan in samenwerking met opdrachtgever, inclusief presentatie. Vanaf prijs: € 6.000,-