Grym dysgu gydol oes
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Grym dysgu gydol oes

on

 • 801 views

 

Statistics

Views

Total Views
801
Slideshare-icon Views on SlideShare
800
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Grym dysgu gydol oes Grym dysgu gydol oes Presentation Transcript

  • Gweithlu Rydym yn dysgu cefnogi ac gydol oes yn codi o’r radd safonau flaenaf >> >> Cymdeithas fwy Gweithluoedd cynhwysol mwy cymwys a ffyniannus a medrus >> >> Ystyr dysgu Y gweithlu dysgu Y ni yw Dysgu Yr hyn a wnawn Sut y gwnawn gydol oes gydol oes Gydol Oes yn y DU hynny yw... >> >> >> >> >>
  • Rydym yn cefnogi ac yn codi safonau Bydd safonau a chymwysterau cydnabyddedig, wedi’u seilio ar ymchwil, ar y cyd â’n gwaith prosiect, yn cynnig manteision i gyflogwyr a budd-ddeiliaid, megis:  Rhoi i’r gweithlu hygrededd a pharch fydd wedi’u cydnabod yn allanol  Helpu i ddiffinio a meithrin: > Rolau, cyfrifoldebau a galluoedd mewn swyddi > Dulliau gweithredu trefniadol  Rhoi canllawiau strategol ar gyfer: > Arweinyddiaeth a rheolaeth > Adnoddau Dynol a datblygu staff > Recriwtio a chadw
  • Rydym yn cefnogi ac yn codi safonau Bydd safonau a chymwysterau cydnabyddedig, wedi’u seilio ar ymchwil, ar y cyd â’n gwaith prosiect, yn cynnig manteision i gyflogwyr a budd-ddeiliaid, megis:  Darparu’r ymchwil ddiweddaraf yn ateg i gynllunwaith gweithlu  Sicrhau dysgwyr ynglŷn ag ansawdd eu cymwysterau Byddwn hefyd yn helpu gwahanol rannau o’r gweithlu i weithio ynghyd yn effeithiol. Er enghraifft, drwy gynnal ymgyrchoedd recriwtio a chadw, a chynnig gwasanaeth gwybodaeth a chyngor yn rhad ac am ddim.
  • Rydym yn cefnogi ac yn codi safonau Mae disgwyliad cynyddol y bydd y gweithlu dysgu gydol oes yn ymaddasu i ofynion y gweithlu ehangach o ran sgiliau. Mae’ch ymrwymiad chi, fel cyflogwyr a budd-ddeiliaid, yn hanfodol inni allu parhau i gyfrannu at eich amcanion.
  • Rydym yn Gweithlu dysgu cefnogi ac yn gydol oes o’r codi safonau radd flaenaf
  • Gweithlu dysgu gydol oes o’r radd flaenaf Mae cymwysterau cydnabyddedig, wedi’u seilio ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol, yn cynnig manteision i’r rhai sy’n gwireddu ac yn cefnogi dysgu gydol oes:  Bod gennych y galluoedd cyfoes a’r hygrededd sydd eisiau i wella’ch rhagolygon gyrfa  Bod gennych brawf o ba lefel yr ydych wedi’i chyrraedd yn eich gyrfa, a bod eich sgiliau’n berthnasol. Er enghraifft, eich bod wedi cadw cam a cham â thechnolegau dysgu newydd  Bod modd trosglwyddo’ch sgiliau i rannau eraill o’r gweithlu dysgu gydol oes a hefyd ar draws y DU
  • Gweithlu dysgu gydol oes o’r radd flaenaf Mae safonau a chymwysterau’n cefnogi siwrnai yrfa a datblygiad proffesiynol yr unigolyn. Wrth i’r dirwedd sgiliau esblygu’n gyflym, bydd rolau swyddi’n newid hefyd ac mae angen i bawb ddiweddaru’u medrau. Mae’n hollbwysig i’r gweithlu dysgu gydol oes fod â’r sgiliau cywir, gan eu bod yn gyfrifol am ddiweddaru sgiliau pob diwydiant arall.
  • Gweithlu dysgu Gweithluoedd gydol oes o’r mwy cymwys a radd flaenaf medrus
  • Gweithluoedd mwy cymwys a medrus Mae’r manteision i weithlu ehangach y DU yn cynnwys:  Bod gwella sgiliau gweithluoedd eraill yn cynyddu’u cynhyrchedd  Cyfle cyfartal i ddysgwyr ble bynnag y maen nhw’n byw yn y DU  Bod gan ddysgwyr y sicrhad a’r hyder eu bod rhwng dwylo da pan fydd cymwysterau cydnabyddedig gan eu darparwyr dysgu  Denu a chadw’r bobl orau, ni waeth pa grŵp y deilliant ohono
  • Gweithluoedd mwy cymwys a medrus Mae pob gweithlu arall yn dibynnu ar y gweithlu dysgu gydol oes i ddiweddaru sgiliau o fewn eu diwydiannau eu hunain. Mae bod â gweithlu dysgu gydol oes o’r radd flaenaf yn galluogi gweithlu ehangach y DU i esgyn yntau i’r radd flaenaf.
  • Gweithluoedd Cymdeithas fwy mwy cymwys a cynhwysol a medrus ffyniannus
  • Cymdeithas fwy cynhwysol a ffyniannus Mae amgylchedd dysgu sydd wedi’i seilio ar safonau yn cefnogi gwell dewisiadau bywyd i’r unigolyn, a all arwain at:  Ddatblygiad a hunan-barch unigol  Gwell cyfleoedd cyflogi a mwy o botensial ennill arian  Gwell cydlyniad cymdeithasol a chymunedau cryfach  Diweithdra is  Gwell ansawdd bywyd
  • Cymdeithas fwy cynhwysol a ffyniannus Mae pob rhan o’n gweithlu yn cael effaith gadarnhaol ar ein bywydau, ac yn sgil hynny ar farchnadfa’r DU. Mae hyn yn golygu bod buddsoddiad y trethdalwr mewn dysgu gydol oes yn denu elw da. ‘Mae gan bob person ifanc ei stori, a cheisiwn ei datgloi.’ Adam Purvis (pennaeth elusen Fairbridge), The Guardian, 2008
  • Cymdeithas fwy cynhwysol a ffyniannus Mae’r gweithlu dysgu gydol oes yn dyngedfennol mewn termau economaidd am ei fod yn islais i lwyddiant pob gweithlu arall. Mae yna gyswllt uniongyrchol rhwng sgiliau, cynhyrchedd a thwf — sy’n golygu bod dysgu gydol oes yn gatalydd ar gyfer cymdeithas well. Mae arnom angen gweithlu medrus iawn yn y DU i aros yn gystadleuol o fewn economi’r byd.
  • Gweithlu Rydym yn dysgu cefnogi ac gydol oes yn codi o’r radd safonau flaenaf >> >> Cymdeithas fwy Gweithluoedd cynhwysol mwy cymwys a ffyniannus a medrus >> >> Ystyr dysgu Y gweithlu dysgu Y ni yw Dysgu Yr hyn a wnawn Sut y gwnawn gydol oes gydol oes Gydol Oes yn y DU hynny yw... >> >> >> >> >>
  • Ystyr dysgu gydol oes yw... I ni, ei ystyr yw yr hyn sy’n digwydd y tu allan i amgylchedd yr ysgol. Gallai hyn olygu meistroli sgiliau gwaith newydd neu ddiweddaru sgiliau presennol wrth i ofynion y swydd newid. Neu fe allai olygu’r ysbrydoliaeth a wêl pobl mewn grŵp ieuenctid, neu gyfle i ddysgu yn y llyfrgell leol.
  • Y gweithlu dysgu gydol oes Mae’n gweithlu’n cynnwys 1.2 miliwn o bobl sy’n cyfrannu at wireddu dysgu gydol oes, yn ogystal â rhai sy’n cefnogi’r gwireddu hwnnw. Mae buddsoddi yn ein gweithlu ni yn hanfodol i lwyddiant pob gweithlu arall a’n cymdeithas. Mae dysgu gydol oes yn sector blaenoriaeth — ac mae gyrfa yn y sector dysgu gydol oes yn un gyffrous sy’n rhoi boddhad.
  • Y gweithlu dysgu gydol oes Mae’r gweithlu dysgu gydol oes wedi’i ledu ar draws pum maes cydberthynol: 1. Dysgu a datblygiad cymunedol 2. Addysg Bellach 3. Addysg Uwch 4. Llyfrgelloedd, archifau a gwasanaethau gwybodaeth 5. Dysgu yn y gwaith
  • Gweithlu Rydym yn dysgu cefnogi ac gydol oes yn codi o’r radd safonau flaenaf >> >> Cymdeithas fwy Gweithluoedd cynhwysol mwy cymwys a ffyniannus a medrus >> >> Ystyr dysgu Y gweithlu dysgu Y ni yw Dysgu Yr hyn a wnawn Sut y gwnawn gydol oes gydol oes Gydol Oes yn y DU hynny yw... >> >> >> >> >>
  • Y ni yw Dysgu Gydol Oes yn y DU Rydym yn gorff sydd wedi’i arwain gan gyflogwyr, a chennym un agenda — sicrhau bod y gweithlu dysgu gydol oes yn cyrraedd y lefel orau a all. Deallwn fod bod â gweithlu dysgu gydol oes sydd o’r radd flaenaf yn hollbwysig i sicrhau gweithlu o’r radd flaenaf yn y DU. Galluogwn gydweithredu ar draws y sector dysgu gydol oes i gyflawni hyn. Rydym yn un o 25 o Gynghorau Sector Sgiliau, ac rydym yn gyfrifol am gynnal breichiau’r gweithlu dysgu gydol oes drwy: ddatblygu a chodi safonau; darparu gwybodaeth am y farchnad lafur; denu cyfraniad cyflogwyr; a gwireddu prosiectau blaengar.
  • Yr hyn a wnawn Gwybodaeth am y Farchnad Lafur: Mae’r ymchwil hon yn golygu bod modd inni gymharu sgiliau cyfredol ag anghenion dyfodol y gweithlu, a phennu bylchau a gofynion sgiliau. Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol: Byddwn yn datblygu’r safonau hyn drwy ymchwilio i’r sector ac ymgynghori â nhw. Y ni yw’r awdurdod cydnabyddedig ar gyfer datblygu’r safonau hyn o fewn y sector.
  • Yr hyn a wnawn Cefnogi cymwysterau proffesiynol: Yn eu tro, mae’r safonau hyn yn porthi datblygiad cymwysterau proffesiynol cydnabyddedig. Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor: Dyma wasanaeth cyngor di-dâl i bawb sy’n cymryd rhan mewn dysgu gydol oes neu sydd â diddordeb ynddo. Caiff ei redeg gan ymarferwyr profiadol, a gellir ei gyrchu dros y ffôn (020 7936 5798), drwy e-bost (advice@lluk.org), ar ein gwefannau a thrwy ddigwyddiadau.
  • Yr hyn a wnawn Mae’r deunydd darllen ategol a gynhyrchwn yn rhychwantu: Ymchwil, safonau, cymwysterau, fframwaith, astudiaethau achos yn portreadu unigolion a mapiau gyrfa’n dangos sut mae trosglwyddo sgiliau. Gwaith prosiect: Byddwn yn rheoli, yn gwireddu, yn cloriannu ac yn tendro am gylch eang o brosiectau, mentrau a chynhyrchion sy’n cefnogi datblygu gweithluoedd.
  • Yr hyn a wnawn Dilysu Safonau yn y DU: Mae’n his-gwmni masnachu, Dilysu Safonau yn y DU, yn gyfrifol am ddilysu hyfforddiant cychwynnol athrawon yn ogystal â mathau eraill o hyfforddiant a datblygiad gweithlu. www.standardsverificationuk.org
  • Sut y gwnawn hynny Byddwn yn gwrando ar anghenion cyflogwyr ac yn eu cyfleu i gyrff llywodraeth a chyrff cyllido. Byddwn yn monitro ac yn cydweithredu â phob rhan o’r gweithlu er mwyn cynrychioli ac ymateb i’w gofynion a datblygu strategaethau effeithiol. Cydnabyddwn wahanol anghenion, deddfwriaethau a pholisïau Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Drwy rannu’r arferion gorau, ymdrechwn i sicrhau cymwysterau a gaiff eu cydnabod ledled y pedair gwlad. Hybwn gydraddoldeb ac amrywiaeth, ac amlygwn hyn yn ein ffordd o weithio.
  • Gweithlu Rydym yn dysgu cefnogi ac gydol oes yn codi o’r radd safonau flaenaf >> >> Cymdeithas fwy Gweithluoedd cynhwysol mwy cymwys a ffyniannus a medrus >> >> Ystyr dysgu Y gweithlu dysgu Y ni yw Dysgu Yr hyn a wnawn Sut y gwnawn gydol oes gydol oes Gydol Oes yn y DU hynny yw... >> >> >> >> >>