Povrede prava ucenika kroz proces pracenja i vrednovanja

6,683 views
6,524 views

Published on

Povrede prava učenika kroz proces praćenja i vrednovanja
Željka Čolović-Rodik, prof. psihologije
Varaždin 25. 8. 2009.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,683
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Povrede prava ucenika kroz proces pracenja i vrednovanja

 1. 1. VARAŽDIN, 25.08.2009. ŽELJKA ČOLOVIĆ-RODIK, prof psihologije POVREDE PRAVA UČENIKA KROZ PROCES PRAĆENJA I VREDNOVANJA
 2. 2. ZAKONSKE ODREDBE <ul><li>Republika Hrvatska, Pravobranitelj za djecu </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Međunarodni   Konvencija o pravima djeteta   Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje   Konvencija o zabrani i trenutnim djelovanjima za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada   Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece   Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe   Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji   Konvencija o pravima osoba s invaliditetom </li></ul><ul><li>  Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom   Zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje,   Objava o stupanju na snagu Europske socijalne povelje i Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji   Poster UN Konvencija na jeziku bliskom djeci </li></ul><ul><li>Nacionalni planovi i strategije   Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece 2006.-2012.   Nacionalni program djelovanja za mlade   Operativni plan nacionalnog programa djelovanja za mlade od 2006.-2007. </li></ul><ul><li>  Nacionalna strategija zastite od nasilja u obitelji od 2005. do 2007. godine   Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2008. do 2010. </li></ul><ul><li>  Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji   Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima   Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima   Nacionalni program za suzbijanje trgovanja djecom   Nacionalna strategija razvitka zdravstva 2006-2011 </li></ul><ul><li>  Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH za 2006. – 2012. godinu   Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom   Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine </li></ul><ul><li>  Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003.-2006. </li></ul><ul><li>  Nacionalni program za Rome   Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa RH 2006.-2010.   Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Zakoni </li></ul><ul><li>  Ustav Republike Hrvatske Poslovnik Pravobranitelja za djecu </li></ul><ul><li>  Zakon o pravobranitelju za djecu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina </li></ul><ul><li>  Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta Obiteljski zakon   Podaci o prosječnim potrebama djeteta s obzirom na troškove života Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju   Zakon o osnovnom školstvu   Zakon o srednjem školstvu   Zakon o prosvjetnoj inspekciji Udžbenički standard </li></ul><ul><li>  Zakon o stručno pedagoškom nadzoru Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu </li></ul><ul><li>  Zakon o agenciji za odgoj i obrazovanje   Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH </li></ul><ul><li>  Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o radu   </li></ul><ul><li> Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o udomiteljstvu </li></ul><ul><li> Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite Zakon o zaštiti prava pacijenta </li></ul><ul><li>  Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u RH   Zakon o zdravstvenom osiguranju </li></ul><ul><li>  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju   Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama </li></ul><ul><li>  Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga   Zakon o doplatku za djecu </li></ul><ul><li>  Zakon o sredstvima za doplatak za djecu   Kazneni zakon </li></ul><ul><li>  Uredba o utvrđivanju postotka o kojem ovisi stjecanje prava na doplatak za djecu Zakon o kaznenom postupku   Zakon o porodnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki   Zakon o ravnopravnosti spolova </li></ul><ul><li>  Zakon o prekršajima   Zakon o sudovima za mladež </li></ul><ul><li>  Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o osobnom imenu   </li></ul><ul><li> Zakon o strancima   Zakon o zaštiti osobnih podataka </li></ul><ul><li>  Zakon o medijima   Zakon o audiovizualnim djelatnostima </li></ul><ul><li>  Zakon o elektroničkim medijima   Zakon o policiji </li></ul><ul><li>  Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o športu </li></ul><ul><li>  Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima   Zakon o azilu </li></ul><ul><li>  Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Pravilnici    </li></ul><ul><li> Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju </li></ul><ul><li>  Pravilnik o srednješkolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju </li></ul><ul><li>Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika </li></ul><ul><li> Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu 2007./2008. </li></ul><ul><li>  Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 2007./2008. </li></ul><ul><li>  Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u šk.godini 2007/08 </li></ul><ul><li>  Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike </li></ul><ul><li>  Pravilnik o sastavu, imenovanju i načinu rada stručnog povjerenstva za prosudbu školskih udžbenika za osnovnu i srednju školu </li></ul><ul><li>  Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza </li></ul><ul><li> Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje </li></ul><ul><li>o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje </li></ul><ul><li>  Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta </li></ul><ul><li>kojem je potrebna pojačana briga i njega </li></ul><ul><li>  Pravilnik o pravima roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta </li></ul><ul><li> Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na stanku za dojenje djeteta </li></ul><ul><li>  Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na dopust trudnice ili žene koja doji dijete </li></ul><ul><li>  Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta </li></ul><ul><li>  Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti </li></ul><ul><li>  Pravilnik o uvjetima za obavljanje udomiteljstva i postupku za odobravanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva </li></ul><ul><li>  Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju </li></ul><ul><li>  Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i dokumentacije u svezi s poslovima suda u području prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece </li></ul><ul><li>  Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti malodobnik i o poslovima na kojima može raditi samo nakon </li></ul><ul><li>prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti </li></ul><ul><li>  Pravilnik o nagradi za promicanje prava djeteta </li></ul><ul><li>Odluke   Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole </li></ul><ul><li>  Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu po raspisanom javnom natječaju </li></ul><ul><li>  Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj </li></ul><ul><li>  Odluka o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku </li></ul><ul><li> Odluka o osnivanju Savjeta za mlade </li></ul><ul><li>  Odluka o osnivanju Vijeća za djecu </li></ul><ul><li>  Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju </li></ul><ul><li>Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog </li></ul><ul><li>standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007.godini </li></ul><ul><li>  Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba </li></ul><ul><li> srednjih škola i učeničkih domova u 2007. godini </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Preporuke Pravobranitelja za djecu </li></ul><ul><li>  Programi zdravstvenog odgoja 1 </li></ul><ul><li>  Programi zdravstvenog odgoja 2 </li></ul><ul><li>  Preporuka o sprečavanju prodaje alkoholnih pića maloljetnicima </li></ul><ul><li>  Poziv roditeljima, odgojiteljima i svima koji se skrbe o djeci: Spriječimo utapanje djece! </li></ul><ul><li>  Preporuka o osnivanju Poliklinike za zaštitu djece u Splitu </li></ul><ul><li>  Preporuka pravobraniteljice o sponzorskim ugovorima </li></ul><ul><li>  Preporuka vezana uz Ugroženost zdravlja i života djece u Sisku zbog industrijskog onečišćenja </li></ul><ul><li>  Preporuka o oglašavanju i reklamnim kampanjama u školama i drugim prostorima u kojima pretežito borave djeca </li></ul><ul><li>  Preporuka o pravilnoj provedbi Zakona o ugostiteljstvu i Zakona o trgovini u vezi sa zabranom prodaje alkohola maloljetnicima </li></ul><ul><li>  Preporuka vezana uz objavljivanje oglasa pornografskog sadržaja </li></ul><ul><li>  Preporuka vezana uz paket &quot;Sretna beba&quot;   Zaštićenost djece u manifestaciji &quot;Maraton beba&quot; </li></ul><ul><li>  Preporuke za unapređenje zaštite djece u postupcima ovrhe </li></ul><ul><li>  Zaštićenost učenika i nastavnika u školi </li></ul><ul><li>  Preporuke o alokaciji sredstava namijenjenih djeci </li></ul><ul><li>  Preporuke o prikupljanju statističkih podataka o djeci   Preporuke za dežurstva sudova i žurno rješavanje predmeta obiteljskopravne problematike )   Preporuka za zaštitu djece od napada pasa </li></ul><ul><li>  Preporuka o sprečavanju &quot;izleta&quot; djece u prodajne centre u organizaciji škola i vrtića </li></ul><ul><li>  Preporuka o zaštiti djece u vrijeme štrajka učitelja i nastavnika </li></ul><ul><li>  Preporuka Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na početku školske godine 2007/2008. u vezi s udžbenicima </li></ul><ul><li>  Preporuka o sigurnosti djece u školskim autobusima i osobnim vozilima </li></ul><ul><li>  Preporuka za ostvarivanje prava na prijevoz do osnovne škole </li></ul><ul><li>  Uključivanje djece s teškoćama u razvoju, čiji roditelji koriste pravo na dopust za njegu djeteta u redoviti </li></ul><ul><li>desetsatni program redovnog vrtića   Preporuka za objavu i usklađenje podataka o prosječnim potrebama djeteta s obzirom na troškove života </li></ul><ul><li>  Preporuka za unapređenje sigurnosti djece smještene u domovima socijalne skrbi </li></ul><ul><li>  Preporuka u cilju smanjenja smrtnosti novorođenčadi </li></ul><ul><li>Izjave ENOC-a   ENOC Izjava o obvezama države za skrb o djeci bez pratnje </li></ul><ul><li>  ENOC Izjava o djeci i mladima s teškoćama u razvoju </li></ul><ul><li>Dokumenti o etičkom postupanju   Etički kodeks istraživanja s djecom </li></ul><ul><li>  Etičke smjernice- načela za etičko izvješćivanje o djeci </li></ul><ul><li>  Kodeks časti hrvatskih novinara </li></ul><ul><li>Razno   Stajalište pravobraniteljice za djecu o nastupima maloljetnih manekenki </li></ul><ul><li>  Zaključci tematske sjednice saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina </li></ul><ul><li>o zaštiti prava djece s teškoćama u razvoju </li></ul><ul><li>  7 zlatnih pravila za sigurno chatanje i SMS-dopisivanje - PORUKE DJECI </li></ul><ul><li>  Zaštita djece od zlostavljanja putem mobitela - UPUTE RODITELJIMA </li></ul><ul><li>  Poruka u povodu izborna kampanje: Djeca nemaju pravo glasa, ali imaju svoja prava </li></ul>
 6. 6. ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI <ul><li>Članak 48. </li></ul><ul><li>Učenici se ocjenjuju iz svakoga nastavnog predmeta i iz vladanja. Ocjene iz nastavnih predmeta utvrđuju se brojčano </li></ul><ul><li>NAPREDOVANJE I RAZVOJ UČENIKA U OSNOVNOM ŠKOLOVANJU PRATI SE OPISNO. </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Tijekom obrazovnog razdoblja učenik mora biti ocijenjen iz svakog nastavnog predmeta najmanje dva puta. TESTOVI SU POMOĆNA SREDSTVA ZA UTVRĐIVANJE ZNANJA UČENIKA i mogu se provoditi samo jednom u obrazovnom razdoblju za predmete ili odgojno područje. Na kraju nastavne godine utvrđuje se OPĆI USPJEH UČENIKA . </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 7. 7. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU <ul><li>Članak 2. </li></ul><ul><li>U skladu s odredbama ovoga pravilnika pod praćenjem učenika razumijeva se sustavno bilježenje zapažanja o RAZVOJU njegova interesa, motivacije i sposobnosti, njegovih postignuća u usvajanju odgojno-obrazovnih sadržaja nastavnog predmeta ili odgojno-obrazovnog područja, njegov odnos prema radu i postavljenim zadacima te odgojnim vrijednostima. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Članak 5. </li></ul><ul><li>Provjeravanje i ocjenjivanje učenika treba provoditi tako da se: </li></ul><ul><li>- poštuje učenikovu ličnost, </li></ul><ul><li>- potiče učenikovo samopouzdanje i njegov osjećaj napredovanja, </li></ul><ul><li>- potiče učenika na aktivno sudjelovanje u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, </li></ul><ul><li>- omogućuje učeniku da se sam javi za provjeru znanja, </li></ul><ul><li>- osposobljava učenika za samoučenje, samoprocjenu svojeg znanja i procjenu znanja drugih učenika. </li></ul>DA LI I KAKO SE TO PROVODI?
 9. 9. ŠTO KA Ž U DJECA O OCJENJIVANJU - REZULTATI ANKETE U V Ž . Ž UPANIJI <ul><li>nepravedno ocjenjivanje </li></ul><ul><li>ocjenjivanje je prestrogo </li></ul><ul><li>gledaju se ocjene iz drugih predmeta </li></ul><ul><li>gradivo je preopširno, naučimo i zaboravimo </li></ul><ul><li>svaki učitelj misli da je njegov predmet najvažniji </li></ul><ul><li>učitelji bi trebali učiniti predmet zanimljivim </li></ul><ul><li>mogli bi raditi u grupama, ponavljati kroz kvizove…. </li></ul><ul><li>ocjena nije odraz znanja </li></ul>
 10. 10. RECI ISKRENO, ZAŠTO ZAPRAVO U Č IŠ?
 11. 11. NA ŠTO SE Ž ALE RODITELJI <ul><li>nepravednost u ocjenjivanju </li></ul><ul><li>subjektivni kriteriji </li></ul><ul><li>prestrogo ocjenjivanje </li></ul><ul><li>previše pismenog ocjenjivanja </li></ul><ul><li>premalo ocjena </li></ul><ul><li>ne uvažavaju se individualne sposobnosti </li></ul><ul><li>previše gradiva </li></ul>
 12. 12. VRSTE POVREDA PRAVA u odgojno-obrazovnom sustavu AGENCIJA ZA ŠKOLSTVO 2005. IZVOR :http://www.dijete.hr/adminmax/documents/NASILJE
 13. 13. PRAVO NA JEDNAKOST SVAKOG DJETETA <ul><li>“ Bez obzira na to jesi li djevojčica ili dječak, koje ti je boje koža, kojim jezikom govoriš, koje si narodnosti ili vjere, imaš li neke teškoće u razvoju, tko su tvoji roditelji te da li tvoji roditelji imaju više ili manje novca... sva djeca imaju JEDNAKA PRAVA “ </li></ul>
 14. 14. JESTE LI IKADA ČULI UČITELJE KOJI SU <ul><li>rekli da je kolegica dobila “bolji “razred po socijalnoj strukturi? </li></ul><ul><li>pomislili – nije ni čudo..,to je ipak Rom, Musliman… </li></ul><ul><li>u nastavi propagirali samo jednu vjeru </li></ul><ul><li>žalili se da djeca s teškoćama trebaju ići u posebne škole </li></ul><ul><li>malo drugačije razgovarali s roditeljima boljeg socijalnog ili društvenog statusa </li></ul><ul><li>imali predrasudu o djetetu znajući iz kakve obitelji dolazi </li></ul>
 15. 15.   PRAVO NA IZRAŽAVANJE SVOG MIŠLJENJA <ul><li>“ Ti imaš pravo reći i izraziti svoje mišljenje, a posebno u stvarima koje se odnose ne tebe i onda kada se odlučuje o tebi. Ostala djeca, tvoji roditelji, nastavnici, stručnjaci, sudovi i svi drugi moraju znati za ovo tvoje važno pravo i ne smiju se praviti kao da tvoje mišljenje nisu čuli. “ </li></ul>
 16. 16. UKLJU Č UJEMO LI DJECU <ul><li>U razgovor o ocjenjivanju </li></ul><ul><li>U razgovor o pedagoškim mjerama </li></ul><ul><li>U razgovor o padanju, premještaju, upućivanju na Komisiju za razvrstavanje </li></ul><ul><li>U odabir predmeta, daljnjeg školovanja… </li></ul><ul><li>O vrsti pomoći koja im treba </li></ul>
 17. 17. PRAVO NA SLOBODU IZRA Ž AVANJA I NA PRISTUP OBAVIJESTIMA <ul><li>“ Ti imaš pravo na slobodno izražavanje onog što misliš i osjećaš, a isto tako imaš pravo dobiti i sve obavijesti o stvarima koje te zanimaju, a koje su korisne za tebe i važne za tvoj razvoj. …  “ </li></ul>
 18. 18. DAJEMO LI DJECI INFORMACIJE <ul><li>O čemu pričamo s njihovim roditeljima </li></ul><ul><li>O sastancima razrednog vijeća </li></ul><ul><li>O razlozima razgovora s ravnateljima, stručnim suradnicima, socijalnom službom… </li></ul>
 19. 19. PRAVO NA ZAŠTITU OD NASILJA I ZANEMARIVANJA <ul><li>“ Nitko, baš nitko, nema pravo vrijeđati, zastrašivati, prijetiti, mučiti, udarati, seksualno iskorištavati ili na bilo koji drugi način zlostavljati djecu. O djetetovom životu, zdravlju, učenju, i dobrom napredovanju odrasli moraju voditi brigu.” </li></ul>
 20. 20. DA LI NAM SE DESILO <ul><li>Da dijete nazovemo pogrdno, makar indirektno – imaš li išta u glavi; da si pametna koliko lijepa; baš si trapav… </li></ul><ul><li>Da prijetimo – lupit ću te, poslat ću te… (ili to uradimo) </li></ul><ul><li>Komentirali izgled sa seksualnim značenjem, dodirivali neprimjereno…. </li></ul><ul><li>Ili za takva ponašanja znali, a nismo reagirali </li></ul>
 21. 21. PRAVA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA <ul><li>“ Treba im omogućiti uključivanje u škole i obrazovanje kao svoj ostaloj djeci, dostupnost škola i svih drugih mjesta (kina, kazališta, športskih dvorana) gdje bi se mogli družiti, igrati se i učiti s drugom djecom. Sve zbog toga jer svako dijete mora živjeti veselim i ispunjenim   životom zajedno sa drugom djecom. “ </li></ul>
 22. 22. ŠTO OSOBNO MISLIM O TOME <ul><li>A što bih mislila da je moje dijete u pitanju? </li></ul><ul><li>Kad velimo da je nešto najbolje za dijete, ne mislimo li da je to zapravo najlakše za nas odrasle? </li></ul>
 23. 23. PRAVO NA OBRAZOVANJE   <ul><li>… </li></ul><ul><li>“ A škole trebaju biti mjesta gdje će svako dijete razvijati svoju osobnost i nadarenost, svoje duševne i tjelesne sposobnosti. Isto tako, škole trebaju biti mjesto gdje će se poštivati prava i slobode, tako da bi djeca učila i naučila živjeti u prijateljstvu, razumijevanju i miru s drugima . “ </li></ul>
 24. 24. A NAŠE ŠKOLE <ul><li>Imaju standarde koji su jednaki za sve </li></ul><ul><li>Ne potiču različitost i individualizirani pristup… </li></ul>
 25. 25. ŠTO JE OCJENA? <ul><li>1. Mjera količine sadržaja ? 2. Mjera kakvoće sadržaja ? 3. Mjera učenikovih općih sposobnosti ? 4. Mjera učenikovih verbalnih sposobnosti ? 5. “Odgojno” sredstvo ? 6. Odraz uvjeta učenja ? 7. Mjera učenikova napretka prema njemu samom ili zadanim kriterijima uspješnosti ? </li></ul>5
 26. 26. ŠTO UTJEČE NA OCJENU <ul><li>1. Emocionalna otpornost na ispitnu situaciju 2. Način reagiranja na ispitivanje 3. Verbalne i neverbalne sposobnosti izražavanja 4. Sposobnost opažanja neverbalnih poruka 5. Vještina i brzina samokorekcije 6. Sposobnost manipuliranja podacima i ljudima 7. Jasnost, određenost i konciznost izražavanja 8. Sposobnost razumijevanja konteksta pitanja </li></ul>
 27. 27. PRI Č A JEDNE PROFESORICE <ul><li>Pripremala sam učenike za test. Dala sam im zadatke za vježbu i zajednički smo ih riješili. Za sam test pripremila sam pitanja A i B grupe. Kad sam ispravljala testove desilo se nešto čudno. Svi iz A grupe dobili su 4 ili 5, a iz B grupe 1 ili 2. </li></ul><ul><li>Što se desilo? </li></ul><ul><li>Što da se sad učini? </li></ul>No to je važno samo ako ocjenjujemo količinu usvojenih podataka
 28. 28. PITAM SE <ul><li>Mogu li ja u svojoj školi ipak nešto napraviti? </li></ul><ul><li>Što mi se može desiti ako pokušam? </li></ul><ul><li>A što se dešava kad ne pokušam? </li></ul><ul><li>Jesam li zadovoljna konačnim ishodom svojeg rada? </li></ul>
 29. 29. KAKO TO RJEŠAVAJU U ŠKOTSKOJ <ul><li>Učitelji ocjenjuju napredak učenika na više načina. Oni nadgledaju njihov rad, diskutiraju njihov rad s njima, određuju posebne zadatke u kojima učitelj može procijeniti učenikovo dostignuće, određuju formalne ispite od kojih su neki izrađeni od strane škole a neki od strane države. </li></ul><ul><li>Učitelji upotrebljavaju gotove metode u interakciji s učenicima, planiraju svoje predavanje i donose profesionalne procjene vezane za napredak učenika. Kada učitelj procjeni da je učenik završio jedno od područja nastavnog programa, određuje zadatak sljedeće težine i dodjeljuje ga učenicima. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Učitelji obavještavaju roditelje o napretku njihove djece u različitim dijelovima nastavnog programa. Ova izvješća omogućavaju roditeljima da dobiju povratnu informaciju o socijalnom i osobnom razvoju njihova djeteta. </li></ul><ul><li>Sva izvješća sadržavaju sposobnosti učenika i razvojne potrebe; sadrže ocjene iz različitih predmeta; definiraju odgovarajuće sljedeće korake u učenju, i sadrže mogućnost da roditelji odgovore na izvješće i obrate se odgovarajućem učitelju. </li></ul>
 31. 31. IZJAVA UČITELJICE 1. RAZREDA U FINSKOJ <ul><li>Uvijek pokušavamo kod njih otkriti </li></ul><ul><li>uče li na neki poseban način. </li></ul><ul><li>Djeca imaju vlastite ciljeve </li></ul><ul><li>i uče različitom brzinom. </li></ul>
 32. 32. PRI Č A O SOKRATU <ul><li>U staroj Grčkoj Sokrat je bio poznat po svojoj mudrosti. jednog dana došao mu je veliki filozof i uzbuđeno rekao: </li></ul><ul><li>“ SOKRATE, ZNAŠ LI ŠTO SAM UPRAVO ČUO O JEDNOM TVOJEM UČENIKU?” </li></ul><ul><li>“ ČEKAJ,&quot; reče Sokrat. “NAJPRIJE PRIJEĐIMO MALI TEST TRI” </li></ul><ul><li>“ TEST TRI?“ </li></ul><ul><li>“ TAKO JE“ nastavi Sokrat. “PRIJE NEGOLI MI ISPRIČAŠ, ISTESTIRAJMO TO ŠTO MI ŽELIŠ REĆI.” </li></ul><ul><li>“ PRVI TEST JE ISTINITOST . JESI LI POSVE SIGURAN DA JE TO ŠTO MI ŽELIŠ ISPRIČATI ISTINA?” </li></ul><ul><li>“ NE&quot; reće čovjek, “ZAPRAVO, UPRAVO SAM TO ČUO.“ </li></ul><ul><li>“ U REDU,&quot; reče Sokrat. “ZNAČI ZAPRAVO NE ZNAŠ JE LI ISTINA ILI NIJE”. </li></ul><ul><li>DA VIDIMO SAD DRUGI TEST, TEST DOBROTE . JE LI TO ŠTO MI ŽELIŠ ISPRIČATI, NEŠTO DOBRO?” </li></ul><ul><li>“ NE, BAŠ SUPROTNO…” </li></ul><ul><li>“ DAKLE ŽELIŠ MI REĆI O NJEMU NEŠTO LOŠE, MADA ZAPRAVO NE ZNAŠ JE LI ISTINA?” Čovjek je zastao, malo posramljen. </li></ul><ul><li>Sokrat nastavi: “JOŠ MOŽEŠ PROĆI, JER POSTOJI TREĆI TEST – FILTAR KORISNOSTI . </li></ul><ul><li>DA LI ĆE TO ŠTO MI ŽELIŠ REĆI BITI ZA MENE OD NEKE KORISTI?” “PA, ZAPRAVO NE.&quot; “DAKLE,&quot; zaključi Sokrat, “AKO TO ŠTO ŽELIŠ REĆI NIJE NI ISTINITO, NI DOBRO NI KORISNO, ZAŠTO MI TO UOPĆE GOVORIŠ?” Čovjek se osjeti potučeno i skrušeno ode. </li></ul><ul><li>ETO ZAŠTO SE SOKRATA SMATRA VELIKIM FILOZOFOM I UČITELJEM . </li></ul>

×