Prosjektoppgave Universell Utforming

1,892 views

Published on

Fordi dagens informasjons ”overload” stadig møtes av brukeren ved å benytte søk for å gjenfinne informasjon ønsket jeg å undersøke nettopp denne problemstillingen. Jeg foretok derfor en kvalitativ undersøkelse av hvorvidt gruppering av innholdselementer kan forenkle informasjonsfinning for en bredere brukergruppe. Gjennom kvalitativ metodikk er 4 informanter (synshemmet voksen kvinne, eldre kvinne med utenlandsk opprinnelse, gutt med lese-, skrive- og kommunikasjonsvansker, eldre mann med lave dataferdigheter) dybdeintervjuet og observert i sine hjem. Undersøkelser omkring søk og tilgjengelighet er etterspurt innenfor en rekke fagretninger.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,892
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prosjektoppgave Universell Utforming

 1. 1.      sarvavyapi           rachan       universal             design                                      Oppsummering: Denne prosjektoppgaven belyser hvorvidt gruppering av  innholdselementer gjennom fasettert søk eller annen logisk sortering gruppert sammen  kan forenkle informasjonsfinning for en bredere brukergruppe.  Gjennom kvalitativ  metodikk er 4 informanter dybdeintervjuet og observert i sine hjem.     Prosjekt‐ og sertifiseringsoppgave for Lene Pettersen juni 2009 hos MediaLT      1
 2. 2. Prolog:  Følgende mail ble sendt en januardag i 2009 til en internettbruker med leselist som vi  for ordens skyld kan kalle Turid;    “Hei, Takk for både hyggelig prat og gode tips. Som sagt, jobber vi nå med å gjøre nettsidene  mer brukervennlige. Innspill fra lesere/brukere er derfor av stor verdi for oss.   Ha en god dag! Mvh Medieansvarlig og Nettredaktør hos X”  5 måneder senere:    “Hei Medieansvarlig og Nettredaktør hos X  Kan dessverre ikke se at det har skjedd endringer på nettsiden deres ennå. Forleden fikk jeg  hjelp til å lete etter artikler fra (…). Men, de er jo lagt ut som bilder i pdf ‐ kan heller/absolutt  ikke lese disse... Det beste hadde vært om jeg kunne fått magasinet som en pdf‐fil – I  tekstformat. Jeg får alltid artiklene fra (et annet sted) på mail ‐ sånn har det forresten vært i  mange år nå. Nettsiden skal vel være tilgjengelig for alle medlemmer? Hilsen Turid!“  3 dager senere:    “Hei, igjen. For å se sidene våre bedre, kan du bruke holde inne ctrl og +. Da blir bokstaver og  bilder på siden større, og du vil lettere kunne lese teksten. Ha en god dag!  Mvh Medieansvarlig og Nettredaktør hos X”  Samme dag:    “Hei Medieansvarlig og Nettredaktør hos X!  Uff da. Det hjelper uansett ikke hvor stor eller liten skriften er på skjermen. På en  punktskriftleselist ser alt likt ut uansett. Og blinde kan ikke se/lese bilder. Navigeringen blir  desto viktigere for oss. Javaskript fungerer ikke bra. Grafikk vises ennå ikke på leselist! Kanskje  dere burde få litt hjelp av noen som kan validere nettsider/gjøre dem tilgjengelige for alle?  Hilsen Turid!“  Dagen etter:    “Hei. På det nåværende tidspunkt har vi dessverre ikke økonomi til å endre mer på nettsidene  våre. Selvsagt forsøker vi å tilrettelegge for alle medlemmer, men per dags dato har vi ikke  mulighet til å gå til anskaffelse av mer programvare. Jeg beklager at det gjør det vanskelig for  deg og andre å ta i bruk informasjonen på våre sider.   Mvh Medieansvarlig og Nettredaktør hos X”    Historien ovenfor er ikke unik. Det er lav kunnskap både hos avsender og mottaker av  informasjon hva gjelder universell utforming av internettsider i dagens samfunn. Denne  prosjektoppgaven er ett bidrag i rekken av å øke kunnskapen om hvordan vi kan  formidle informasjon gjennom internett slik at vi alle i kraft av å være borgere av et  demokrati kan få like muligheter til å tilegne oss den samme informasjonen.  2
 3. 3. Bakgrunn for problemstillingen   I dagens informasjonssamfunn blir viktig informasjon som vedrører meg som borger i et  demokrati, formidlet i stadig større grad gjennom det elektroniske mediet internett. I  dette informasjonssamfunnet opplever samtidig flere og flere mennesker en  information overload (http://en.wikipedia.org/wiki/Information_overload ), en  opplevelse av at å få for mye informasjon med det resultat at vi trekker oss tilbake.  Hvordan kan vi sikre at alle samfunnsborgere får den informasjon som de har krav på?    På bare ti år har vi beveget oss et godt stykke fra der nyttige lenker ble samlet og utgitt i  bokform, som Internettadresser for praktisk bruk i undervisning, arbeid og hjemme av  Kristiansen 1999, til å trenge bistand til å finne frem til det vi er på jakt etter på  internett. Som hjelp til å finne frem i den elektroniske informasjonsjungelen benytter vi i  stadig større grad søkemotorer, som google, startsiden, kvasir etc, som en inngangsdør  for å finne informasjon på nettet. Og når vi er fremme på rette nettsteder får brukeren  ofte hjelp til å begrense informasjonen ytterligere gjennom muligheter for å avgrense  søk og ved å sortere vekk en rekke områder som ikke er relevant for å finne det vi er på  jakt etter på kortest mulig tid – og med minst mulig frustrasjoner. Slike avgrensninger,  eller grupperinger, ser vi oftest på internett i dag gjennom muligheten til å avgrense den  helheten ett gitt dokument befinner seg innenfor. Om vi for eksempel vet at  informasjonen vi er på utkikk etter er et skjema, ja da ønsker vi bare å se på aktuelle  skjemaer og sorterer vekk alt annet som ikke har samme tematikk som skjemaet vi er på  jakt etter omhandler.     Det er en rekke måter informasjon avgrenses på nettet. Grupperinger betraktes  innenfor gestaltpsykologien som elementer mennesket forstår som å ha en relasjon,  eller tilhørighet med hverandre;    “Gestalt psychology or gestaltism is a theory of mind and brain that proposes  that the operational principle of the brain is holistic, parallel, and analog, with  self‐organizing tendencies; or, that the whole is different from the sum of its  parts.” (http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology )    Gestaltpsykologien ser persepsjon som selve prosessen fra våre tolkninger av   sanseopplevelser gjennom omdanning av kunnskap og forståelse av omverden  genereres til meningsfulle erfaringer.  Ser vi for eksempel 10 prikker gruppert  sammen i  to grupper med fem i hver, oppfatter man intuitivt at de fem som står sammen har en  relasjon eller likhet med hverandre og at de er annerledes den andre gruppen på fem.    Sansing skjer gjennom menneskets fem sanser; hørsel, syn, smak, lukt og følelse. Våre  sanseerfaringer bygger videre på de erfaringer og kunnskaper vi har generert tidligere.  Persepsjon veksler mellom en bottom up prosessering – hvor vi organiserer automatisk  de minste ting vi oppfatter til større deler, og en top down prosessering – som er  kunnskap om verden og perseptuell erfaring som gir oss mulighet å ”fylle ut”  3
 4. 4. informasjon så at vi kan identifisere stimuli. Vår forventning, motivasjon og kontekst er  stikkord her.     Om vi trekker inn gestaltteori fra psykologien som viser hvordan mennesket oppfatter  elementer gruppert sammen som i en slags relasjon med hverandre – burde ikke dette  også ha en positiv effekt for informasjonsgruppering som sådan? Som vil lette  informasjonsfinning for alle brukergrupper? Samtidig er gestaltpsykologien især bygget  opp omkring hvordan mennesket begriper omverden gjennom visuelle inntrykk som  deretter knytter det til erfaring.  Den kognitive psykologen Eleanor Rosch mener  mennesket begriper omverden gjennom prototyper, som er typiske forestillinger vi har  om noe (http://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Rosch). For eksempel gir begrepet ’fugl’  de fleste nordmenn assosiasjoner til ’kråke’, ’spurv’, ’måke’ fremfor ’høne’, ’struts’ og  ’albatross’ til tross for at alle kan sies å være fugler – gjennom sine kjennetegn som  ’fjær’, ’vinger’, ’kan fly’ etc. Men ’høne’, ’struts’ og ’albatross’ har ikke de typiske  kjennetegnene vi forbinder med ’fugl’.  Vi kan si at Rosch’ prototypeteori trekker i større  grad inn et forståelsesaspekt basert på menneskets forestillinger om noe, mens  gestaltpsykologien legger vekt på menneskets persepsjon og tolkning basert på det  visuelle.    Om vi retter disse teoretiske blikkene på fasettert søk, som er forhåndsdefinerte  inndelinger av informasjon, og andre innholdsgrupperinger som har som hensikt å gjøre  det enklere for brukeren å avgrense informasjon i nyttige inndelinger, kan vi finne ut  mer om hvilken vei og på hvilken måte informasjon bør sorteres og presenteres for  brukerne. Forstår brukeren at fasettene har en tilhørighet ut fra hvordan de er gruppert  rent visuelt? Eller setter brukeren grupperingene sammen på en annen måte? Og  hvordan fungerer slike grupperinger som skal forenkle navigasjon for brukere som ikke  benytter den visuelle sansen, nemlig synet, for å lese?  Forskjellige leseretninger  Hovedforskjellen mellom de som leser med øynene og de som leser med leselist og  talesyntese går på retningen informasjon tilegnes. Brukere med leselist danner seg ikke  et helhetlig oversiktsbilde over innholdet på et nettsted slik seende gjør, men får i større  grad innhold presentert i en lineær rekkefølge ved å hoppe mellom lenker og innhold fra  øverst til nederst, fra venstre og ned i retning høyre – om de ikke velger å samle alle  lenker under ett og bla seg nedover;    ”Du kan dra øynene fort over, men jeg ser jo bare en og en linje av gangen (…)  Jeg kan ikke noe om venstremeny og høyremeny og horisontalmeny og sånn”  (informant med leselist)    Man kan også samle alle lenker alfabetisk og på denne måten avgrense ved å lete seg  frem til det man forventer noe heter. Denne lineære måte for leseretning skiller seg fra  selve grunnprinsippet for hyperteksten nettopp ved med sitt ikke‐lineære kjennetegn;    4
 5. 5. ”Hypertext is text, displayed on a computer, with references (hyperlinks) to other  text that the reader can immediately follow, usually by a mouse click or keypress  sequence” (http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext )    Et typisk eksempel på en hypertekst er det elektroniske mediet internett. Om man  følger gestaltpsykologiens terminologi vil ikke brukeren med leselist oppleve et holistisk  hele som gruppering av innholdselementer søker å gi. På den andre siden vil tanker om  menneskets assosiasjoner og forestillinger til et objekt/element/begrep være i tråd med  hypertekstens grunnidé om å navigere mellom kryssreferanser (noder) gjennom lenker,  som leder brukeren i relevant retning på en måte bli ytterpunktet til gestaltpsykologiens  tanker om at en helhet skapes av det relasjonelle (i hvilken sammenheng et  objekt/element er plassert i).     Fasettsøk (og annen informasjonsgruppering) blir et forsøk på en helhetlig presentasjon  av en hypertekst. Hvordan opplever brukergrupper, som tilegner seg/leser innhold på  forskjellige måter, slike sorteringer? Brukergrupper som leser innhold på andre måte  enn det som defineres som normalen eller standard? Vi vet at nettsider som oppleves  som vanskelige å forstå og lese av synshemmede eller andre brukere med nedsatte  funksjonsevner, også ofte oppleves som vanskelige for de fleste andre brukergrupper –  og visa versa. Samtidig så viser det seg også at selv om en nettside validerer med W3Cs  målinger er det ikke ensbetydende med at innholdet vil være tilgjengelig og forståelig.   Et britisk studie utført av Disability Commission (DRC) i 2004 (I Dagfinn Rømens  masteroppgave Universell utforming av nettbaserte tjenester – en evaluering av  funksjonshemmede brukere, NTNU 2008) viser at 45% av problemene som ble opplevd  av testpersoner med nedsatte funksjonsevner under brukertesting ikke var brudd på  retningslinjene og ville skapt like stor forvirring for funksjonsfriske brukere. Det er lite  tvil om at det er en sammenheng mellom nettsider som er bygget opp på en logisk måte  både med rett klientsidekode og i forhold til nettsidens arkitektur, navigasjon og  språk/terminologi for hvor tilgjengelig og lesbar innholdet er. Hvordan stemmer dette  overens med innhold sortert som fasetter og andre logiske grupperinger?   Hypotese og metodikk  Fordi universell utforming på IKT feltet handler om å lage teknologi og  informasjonsteknologiske løsninger, som skal sikre deltakelse for alle uavhengig ulike  forutsetninger som ulike nedsatte funksjonsevner, kjønn, datakompetanse, klasse,  kulturell bakgrunn og alder, ønsket jeg å teste følgende hypotese i denne  prosjektoppgaven:    ’Fasettert søk og logiske grupperinger av innhold forenkler informasjons(gjen)finning for  mennesker som tilegner seg informasjon gjennom leselist og andre brukergrupper som  eldre mennesker med lave dataferdigheter, mennesker med lese‐ og skrive vansker og  mennesker med et annet morsmål enn norsk’    5
 6. 6. Jeg har gjennom kvalitativ metodikk dybdeintervjuet fire informanter gjennom åpne og  ustrukturerte spørsmål i deres naturlige omgivelser, det vil si i deres hjem. Alle  intervjuene har blitt tatt opp med båndopptaker, informantene har signert  samtykkeerklæring og sikret 100% anonymitet. RCD metode  (http://en.wikipedia.org/wiki/Contextual_design) er i tillegg til antropologiens  ustrukturerte kvalitative verktøy benyttet. Jeg har tatt utgangspunkt i en åpen og  ustrukturert intervjuguide hvor alle informanter har fått samme oppgaver å skulle løse  knyttet til fasett søk og andre måter å gruppere innhold på. Intervjuene har tatt fra 1 til  2 timer å gjennomføre og er transkribert innen 24 timer.     Dette er naturligvis et avgrenset studium, men den kvalitative metoden genererer en   empiridybde som vil gi noen interessante pekepinn for hvordan informasjon bør  presenteres for å sikre flest mulige brukergrupper tilgang til informasjon.    Presentasjon av informantene:  1. Kvinne, 50 år pakistansk opprinnelse, svake norskkunnskaper, svært lave  dataferdigheter, lav utdannelse, bodd i Norge siden 1973, men har vært  hjemmeværende med mann og barn uten noe særlig kontakt med det norske  samfunnet. Informanten vet så vidt hvordan hun skrur på datamaskinen. Hun har  vært syk i lengre tid og har derfor tett kontakt med NAV, og får hjelp fra barna  sine til å sende inn elektronisk meldekort på internett. Hennes datter er tilstede  (i huset) dersom vi skulle trenge tolk, men noe av hensikten var nettopp å se  hvor mye informanten forsto uten å kunne så mye norsk. Det var ingen steder  under intervjuet tolk ble benyttet.    2. Kvinne, i 40 årene, blind, gode datakunnskaper, benytter daglig og er svært  fornøyd med å bruke søkemotor for å finne informasjon, kommuniserer med  omverden gjennom e‐post daglig, arbeider i offentlig sektor. Bruker JAWS  (leselist og talesyntese) for å lese informasjon.     3. Gutt,  snart 19 år, lese – og skrivevansker, kommunikasjonsvansker  (forståelsesvansker), nettopp avsluttet gymnasiet, har under hele skolegangen  fått spesialpedagogisk bistand for sine vansker for å gjennomføre skolegang.  Informanten har god datakompetanse, er en aktiv nettbruker og er en typisk  digital native.    “A digital native is a person who has grown up with digital technology such as  computers, the internet, mobile phones and MP3. A digital immigrant is an  individual who grew up without digital technology and adopted it later”  (http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_natives).     4. Mann, 53 år, høyere utdannelse, under gjennomsnittlig dataerfaring, men  benytter internett på alt som kan forenkle hans hverdag, arbeider i  6
 7. 7. helsesektoren, benytter søkemotorer for å finne informasjon på internett.  Informanten er en typisk digital immigrant (se ovenfor).  Om nettstedene som ble testet  Informantene har fått en rekke oppgaver å løse, men pga prosjektoppgavens omfang  har jeg har valgt å avgrense og presentere to nettsteder som er representative for de  øvrige som informantene har vurdert; Trondheim kommune og Vinmonopolet.  Informanten med lese‐ og skrive vansker har ”vært inne en gang, men det er en evighet  siden” på vinmonopolets nettsider, men vedkommende kjente ikke igjen måten  innholdet var sortert. Utover dette har ingen av informantene tidligere vært på disse  nettstedene.     Vinmonopolet.no grupperer sitt vareutvalg i hovedkategorier  som kjennetegner det  enkelte produkt; rødvin, hvitvin, rosévin, musserende vin etc. Når man velger en  hovedkategori kommer man automatisk til innholdsgrupperinger (fasetter), som skal  forenkle den videre prosessen gjennom følgende avgrensninger og betegnende  begreper;   1. Land/distrikt  2. Pris  3. Passer til  (hvilken mat vinen som velges passer til)   4. Volum   5. Fylde    Brukeren kan kryssnavigere mellom disse kategoriene, men det er ikke mulig å endre  hovedkategori uten å gå tilbake til startstedet hvor det første valget (typen drikke) tas.  Små ikoner fungerer som visuell støtte, men er kun representert på et produktnivå  (beskrivelsen produktet der valg om kjøp foretas).    Vinmonopolet fikk merket for god design i 2007, men har høstet kritikk fra flere hold.  Forsiden til vinmonopolet har 103 feil og 80 advarsler med W3Cs HTML  valideringsverktøy, og har 468 feil og 254 advarsler på siden med fasetter  (innholdsgruppering).    Trondheim kommune presenterer sitt innhold ut fra LOS modellen gjennom følgende  hovedkategorier/Innholdsgrupperinger (”inngangsdører”) med betegnende begreper;   1. Arbeid   2. Barn og familie  3. Bolig og eiendom  4. Forbrukerspørsmål  5. Helse  6. Individ, politikk og samfunn   7. Kultur, idrett og fritid  8. Natur og miljø  9. Næring  7
 8. 8. 10. Omsorg, trygd og sosiale tjenester  11. Rettslige spørsmål  12. Skatter og avgifter  13. Skole og utdanning  14. Trafikk og samferdsel    Alle inngangsdørene har betegnende ikoner som visuell støtte samt et trekantikon som  skal representere en nedfallsmeny og som skal symbolisere at det er mer innhold som  hører til kategorien dersom man klikker på den.    Trondheim kommune fikk i 2007 tilgjengelighetsprisen til Norge.no, men har også fått  kommentarer på at inngangsdørene kan være vanskelig å forstå som utfallende (at det  ligger flere valgmuligheter bak). Åpningssiden til Trondheim kommune har 0 feil i W3Cs  HTML valideringsverktøy. På en tilfeldig side i strukturens tredje nivå fås 2 feil i  valideringsverktøyet.  Informantenes løsninger og opplevelse av Vinmonopolet  Oppgave: Gå til vinmonopolet.no og finn en flaske rødvin til 150,‐ som du kunne tenke å  drikke til lam som du skal servere til middag   1. informant med svake norskkunnskaper og svært lave dataferdigheter:    Informanten ser lenge på forsiden og klikker omsider på ’rødvin’ under gruppering på  høyresiden. Deretter vet hun ikke hvor eller hva hun ville gjort. Hun løser omsider  oppgaven. Hun stusser over begrepet ’lyst’ til kjøtt. Hun følger ’Rødvin’, deretter ’Lam’  og til slutt ’Pris’ ‐ en navigasjonsretning som fasettene legger opp til og hun klarer derfor  å gjennomføre oppgaven, men bruker svært lang tid. Selv syntes hun ”det var vanskelig”  og refererer til begrepene (språket).     2. informant med lese – og skrivevansker    Informanten ser rundt på nettsiden en stund og klikker på selve overskriften  ’Vareutvalg’ til grupperingen på høyresiden og ikke på ’Rødvin’ som står rett under.  Overskriften er den eneste lenken i denne grupperingen som ikke er understreket, noe  som er et typisk kjennetegn på en lenke. Men overskriften har betydelig større  skriftstørrelse og det kan forklare informantens valg siden mennesker med lese‐ og  skrivevansker lettere leser større skrift. På vareutvalgssiden står ’Rødvin’ øverst og  informanten klikker her og kommer til oversiktssiden med fasett alternativene.  Deretter  velger han ’Pris’ og ’Lam’ og løser oppgaven, men er innom flere sider enn de andre  informantene for å løse oppgaven. Informanten syntes teksten gikk greit å lese og liker  at informasjon er gruppert sammen hvor han kan velge på kryss og tvers.    3. Informant som bruker JAWS (leselist og talesyntese):    8
 9. 9. Informanten finner ikke det hun er på jakt etter på forsiden og velger å gå på ’Mat &  drikke’ på horisontalmenyen for å finne rødvin og hopper nedover til en overskrift  og kommer rett på nyheter. Hun roter litt, men finner ’Finn drikke til mat’, ”småvilt  må det være, nei det blir sikkert feil. Dette var slitsomt altså, må sikkert hoppe lenger  ned”. Hun  søker på lam og får 3005 treff, men lurer på hva hun har fått 3005 treff  på. Hun leser ’Passer til lam og sau’, men hun ser ikke hva den koster, men går  tilbake og prøver å finne rødvin, men føler at hun ikke er på ’Lam’ lenger, fortsetter  allikevel, og tror hun er på rødvin og tipper at hun må inn på lenkene (som er  fasettene). Hun finner og velger ’Fylde og Garvestoffer’ – nå får hun det til. Hun  velger den første og beste vinen til 150,‐ kr og tror den er i handlekurven, men står i  praksis på en informasjonsside om vinen hun har valgt og får beskjed om at hun  ikke er logget inn (en handling som ikke var en del av oppgaven).    Informanten klarer å løse oppgaven, men i dette tilfellet forenklet ikke krysskoblingene  for brukeren. På den andre siden så viser informantens fremgangsmåte en høy  læringskurve, slik at det er grunn til å tro at hun lett vil finne frem neste gang hun er på  nettstedet, ref Nielsens definisjon av brukskvalitet  (http://www.useit.com/alertbox/20030825.html). Inndelingene på vinmonopolet gav  dog denne informanten mest verdi av samtlige som ble testet. Selv sier hun om  oppgaven;     ”Morsomt! Jeg har ikke tenkt på at det gikk an å finne lam og finne sau og vin, jeg  har liksom tenkt at da går jeg på polet. Jeg syntes det var enkelt å finne. Her kan jeg  gå mer”    4. Informant digital immigrant:    Informanten ser og benytter fasetten på åpningssides høyreside umiddelbart og velger  rødvin. Han får et helhetsbilde og gjennomfører oppgaven med glans. Han liker  tjenesten svært godt. Fasettene forenkler definitivt for denne brukeren som løste  oppgaven utmerket. Informanten syntes selv det gikk veldig greit og likte oppbyggingen  godt. ”Jeg syntes det gikk veldig greit. Det var veldig logisk delt (inn). Eksemplarisk!”  Informantenes løsninger og opplevelse av Trondheim kommune   Oppgave: Gå til Trondheim kommune og finn X tjeneste (som var relevant for den  enkelte informant å søke på)     1. Informant med svake norskkunnskaper og svært lave dataferdigheter:    Informanten liker godt inndelingene; ”Ja det syntes jeg var fint”, men stusser over  begrepet samferdsel. Hun forstår logikken ved å trykke på en relevant inndeling og  kommenterer ikonet som er visuell støtte som noe positivt. Hun forstår også  umiddelbart at hun får mervalg ved nedfallsmeny – fordi den ikke forsvinner, men blir  stående oppe (er ”utfollet”). Hun velger tjenesten ’Voksenopplæring’ og syntes det er  9
 10. 10. logisk at den er plassert under ’Skole og utdanning’ og gjennomfører oppgaven fint.  Informanten selv syntes det gikk greit.    2. Informant med lese – og skrivevansker    Informanten søker opp Trondheim kommune og kommer lett inn på nettsiden. ’Skole og  utdanning’ er et aktuelt område for informanten, og han trykker intuitivt på trekant  symbolet for videre navigasjon. Trekantsymbolet tolker informanten som ”at det er  noen underpunkter på den. Det skjønner du med en gang, at du kommer til noe under”.  Informanten mener at nettsiden ikke hadde vært like lett å lese om det ikke hadde vært  for bilder, mye luft på siden og korte tekstavsnitt; ”Det hjelper med bilder”. Små  bokstaver og veldig tett tekst er vanskelig å lese og ”det er fort gjort å hoppe over en  setning eller to”, forteller informanten. De etter hvert ofte brukte 3 A’ene hvor man  forstørrer tekst syntes ikke informanten er nødvendig på en side som denne hvor det er  lite tekst og mye luft mellom innholdselementene. Samtidig så ser ikke informanten noe  forskjell mellom innholdssorteringene ’Aktuelle sider’ og ’Aktuelle skjema’ og vet ikke  hvilke av de han skal forfølge. Etter en kort stund forstår han forskjellen på begrepene i  overskriften og velger rett tjeneste.      3. Informant som bruker JAWS (leselist og talesyntese)    Informanten søker opp Trondheim kommune og er raskt på nettsiden. Hun finner  umiddelbart et godt søkefelt på forsiden og hun forholder seg dermed ikke  hovedkategoriene eller inngangsdørene innholdet er sortert innenfor for å løse  oppgaven. Hun søker på ledsagerbevis, men får ikke med seg verken på leselisten eller  på talesyntesen de automatiske forslagene som søkemotoren foreslår når hun begynner  å skrive inn i søkefeltet. Hun finner ikke treffene sine etter søket som er plassert på  sidens midtfelt, og må tabulere seg gjennom horisonalmeny og videre fra venstremeny.  Her sliter hun veldig med å finne lenker til treffene sine, hun ser ikke forskjellene på  overskrift, ingress/korttekst og smulestien som visuelt viser hvor hun befinner seg. Til  slutt finner hun treffene og velger å følge lenken om ledsagerbevis.    Siden jeg ønsket å teste ”inngangsdørene” så følger jeg opp og ber henne sjekke ut  disse. Hun finner inngangsdørene, men kommenterer at det står ikon foran alle. Hun  ”syntes det er vanskelig å lett se hvor emnene begynner. Litt rotete, synes jeg”    4. Informant digital immigrant    Informanten søker opp Trondheim kommune i en søkemotor og forfølger en lenke der  som ikke er til kommunens nettsider. Navigerer tilbake til treffsiden på sitt søk ved hjelp  av piltastene i nettleseren og kommer til rette nettsider. Etter hvert bestemmer  informanten å forfølge tjenesten ’å finne en fastlege’. Han navigerer fint gjennom  kategorien ’Helse’  inn. Informanten forstår at trekantsymbolet til høyre for ’Helse’  representerer muligheten for mer innhold av noe dersom klikk. Han navigerer fint helt  10
 11. 11. frem til han stopper og stusser på at han plutselig befinner seg på NAVs nettsider og  ikke lenger hos Trondheim kommune. Han klikker et par ganger frem og tilbake, og  forstår etter hvert at lenken fører han til et annet nettsted, nemlig til NAV, og tenker at  det er NAV som ordner denne fastlegetjenesten. ”Det gikk fint, jeg syntes det. Jeg  skjønner ikke hvordan eldre klarer seg som ikke har internett, det er så greit syntes jeg  (som i forenklende)”.   Analyse   Gruppering av et helhetlig innhold i logiske inndelinger i form av fasettert søk eller  andre informasjonsgrupperinger viser seg i denne undersøkelsen å forenkle for de alle  fleste informantene i mitt utvalg. Informanten med leselist rotet til å begynne med på  vinmonopolet, men da hun forsto logikken i hvordan fasettene hang sammen, gjennom  å prøve og feile seg frem, likte hun måten man kunne navigere og finne frem til rett  produkt. Fasettene og inngangsdørene ble ikke opplevd helhetlige slik de andre  informantene gjorde og gestaltpsykologiens premiss om helhet og holisme grunnet på  det visuelle faller naturligvis utenfor i dette tilfellet. Samtidig så var det noe med  logikken innhold var sortert i som gjorde at straks informanten med leselist knakk  ”lesekoden” så var sorteringene hos vinmonopolet til hjelp for henne. Trondheim  kommunes nettsider opplevde hun ikke på den samme måten, men i stedet som noe  mer forvirrende, hvilket er interessant da Trondheim kommune validerer så godt som  feilfritt med W3Cs HTML valideringsverktøy, i motsetning til vinmonopolet. Isteden  kommenterer hun at inngangsdørene til kommunens nettsider oppleves som rotete og  at de er vanskelige å skille seg i mellom ved at det ikke er så lett å forstå hvor en  kategori begynner og når den slutter. Ut fra gestalpsykologisk perspektiv så opplever  informanten, uten den visuelle sansen til å danne et helhetsbilde, ikke noen skiller i  innholdselementer som skaper tilhørighet eller forskjell. Om man sammenligner med  vinmonopolet så er fasettene der så vidt forskjellige i sine egenskaper (produkt,  størrelse, pris etc), mens hos Trondheim er det få entydige forskjeller  innholdselementene seg imellom da flere underkategorier kan tolkes å tilhøre flere  hovedkategorier. ’SFO’, for eksempel, passer inn både under inngangsdøren ’Skole’  og  ’Barn og familie’. I tillegg så viser informanten med leselist at hun ikke opplever noe  skille mellom hva som er lenker i menyer eller lenker i fasettene. Lenketypene skilles  ikke i leselisten og hun leser lenke = lenke, uten noen særlig grad av differensiering  lenkene i mellom. Overskriftene på fasettene hos vinmonopolet gir en annen type  informasjon enn det som kan velges mellom – og skaper en forskjell. Men  i de tilfellene  det ikke er like absolutte utelukkende kategorier bør lenkene merkes på et vis som gjør  det lett for leselisten å sortere lenker ut fra flere kjennetegn enn kun lenke. W3Cs WAI –  ARIA (http://www.w3.org/WAI/intro/aria.php) retningslinjer introduserer en  hensiktsmessig måte å løse denne problematikken på. Gjennom å knytte ulike  attributter til innholdselementer ut fra egenskap og rolle vil brukeren med leselist kunne  differensiere mellom lenker som er navigasjon og lenker som er klassifisert som innhold.  Samtidig vil brukeren enklere danne seg et oversiktsbilde over hvilke innholdselementer  en gitt nettside innehar.     11
 12. 12. Informantene har langt raskere fått øye på fasetter og sorteringer når de er plassert på  nettsidens midtfelt. Flere av informantene har ikke har fått med seg  sorteringsmulighetene når de har vært plassert på nettsiders høyre (eller venstre side på  nettsteder som ble testet som ikke har blitt beskrevet her pga prosjektoppgaven  omfang).     Trondheim kommunes visuelle støtte, i form av ikoner (små symboler eller tegninger  som er betegnende for et begrep) viste seg å være til stor hjelp for alle informantene  med unntak av informanten med synshemming, naturlig nok. Samtidig gjennomførte  informantene oppgaven hos vinmonopolet, men informanten med lese‐ og  skrivevansker så ikke fasettinndelingene på åpningssiden, men overskriften med større  skrift på et begrep som stemte overens med det han var på utkikk etter – ’Vareutvalg’.  Dersom fasettene på åpningssiden hadde vært med større skrift samt støttet visuelt er  det mye mulig at han hadde sett disse inndelingene allerede på åpningssiden. Den  samme informanten forteller at han syntes det er enklere å lese tekst på skjerm fremfor  tett tekst i en bok og det blir derfor viktig å bruke mye luft både mellom tekstavsnitt og  gruppene med informasjon. En bevisst bruk av visuell støtte til fasettene kan derfor  syntes å være hensiktsmessig. Hvilke ikoner som skal støtte hvilket innhold bør stemme  overens med brukerens prototypekategorier, det vil si typiske assosiasjoner et  element/begrep/symbol gir.     Alle informantene med unntak av informanten med synshemming har stusset der  begreper har vært vanskelige å forstå eller ikke har vært forskjellige nok (For eksempel  Aktuelle sider og Aktuelle skjema hos Trondheim kommune). Her kunne for eksempel  begrepet Aktuelle med letthet blitt fjernet og antakelig gjort forskjellen på  innholdsgrupperingene mer tydelig og enklere å forstå umiddelbart. Navn/begreper på  innholdskategorier viser seg å være viktige for både brukere med norsk som morsmål og  for brukere med svake norskkunnskaper.  Det viser hvor viktig  det er at  innholdselementer har gode betegnende navn/begreper som brukeren forstår. Dette er  i tråd med prototypeteorien om hvilke assosiasjoner et begrep gir den enkelte. Hvilke  typiske assosiasjoner et begrep gir brukeren bør derfor ligge langt fremme under valg av  begreper på fasetter og innholdsgrupperinger. For brukeren med leselist som  hopper/navigerer mellom lenkene, blir lenkenes betydning/navn også særdeles viktig.  Konklusjon  For hypotesen som ble stilt i denne oppgaven,    ’Fasettert søk og logiske grupperinger av innhold forenkler informasjons(gjen)finning for  mennesker som tilegner seg informasjon gjennom leselist og andre brukergrupper som  eldre mennesker med lave dataferdigheter, mennesker med lese‐ og skrive vansker og  mennesker med et annet morsmål enn norsk’    kan vi ut fra mitt utvalg av informanter konkludere med at  fasettert søk og logiske  grupperinger forenkler for alle brukergrupper dersom innholdet er av en art som kan  12
 13. 13. sortertes i gjensidige utelukkende kategorier, og i de tilfeller innholdet ikke er like  entydig forskjellig bør betegnende navn gis kategoriene som, i tillegg bør støttes av  visuelle symboler eller ikoner som gir assosiasjoner til det begrepet ønsker å signalisere.  Brukere med leselist trenger også informasjon som støtter begrepet, både gjennom  alternativ tekst til ikonet og gjennom bedre merking av innholdselementer ut fra dets  egenskaper. Avstanden kategoriene imellom bidrar til at brukeren forstår lettere hva  som hører sammen og tekststørrelsen har betydning for om hvorvidt fasettert søk og  andre grupperinger forenkler.   13

×