• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Power curriculum primaria
 

Power curriculum primaria

on

 • 448 views

 

Statistics

Views

Total Views
448
Views on SlideShare
434
Embed Views
14

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 14

http://mestrealaweb.blogspot.com.es 12
http://mestrealaweb.blogspot.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Power curriculum primaria Power curriculum primaria Presentation Transcript

  • DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]
  • Competències Bàsiques1. Competència Comunicativa, Auditiva i Audiovisual2. Competència Artísticai Cultural 3. Tractament de la informació i Competència Digital
  • Competències Bàsiques4. Competència Matemàtica 5. Competència d’Autonomia i Iniciativa personal6. Competència Aprendrea Aprendre
  • Competències Bàsiques7. Competència en el Coneixementi Interacció amb el món 8. Competència Social i Ciutadana
  • Tractament de la Informació i la Competència digital en el curriculum S’ha de destacar que la Competència Digital implica:
  • Tractament de la Informació i laCompetència digital en el curriculumLes TICS alCurrículum de la CVs’utilitzen per a Buscar Processar Ensenyar Obtenir a Comunicar
  • Tractament de la Informació i laCompetència digital en el curriculum I N FVan lligades a Búsqueda Selecció O R M AMitjançant Tractament Anàlisi Cestratègies I Ó Oral Audiovisual Visual Multimèdia
  • Tractament de la Informació i laCompetència digital en el curriculumPermeten Processar Gestionar Treballar en Resoldre Entorns Problemas Col·laboratius
  • ÀREES DE PRIMÀRIAConeixement del medi natural, social icultural
  • Procediments que s’utilitzen en aquesta àrea: Lectura de mapes Recerca Interpretaci guiada en ó de gràfic i Internet icones Fonts Ordinador històriques
  • Objectius de l’àrea: Obtindre informació Per a Utilitzar les TIC Com a Per a Instrument Valorar la seua per a aprendre contribució a la i compartir millora de les coneixements condicions de vida
  • Bloc en el que es treballa: Bloc 7 1r cicle 2n cicle 3r cicle
  • Criteris d’avaluació: Presentar un informe de forma ordenada i clara Seguir un pla de treball i Utilitzant expressar paper i suport conclusions digital Arreplegar informació de diferents llocs
  • ÀREES DE PRIMÀRIA
  • Objectius d’aquesta àrea: Conéixer algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació en què intervenen la imatge i el so. Descobrir significats d’interés expressiu i estètic i utilitzar-los com a recursos per a l’observació, la busca d’informació i l’elaboració de produccions pròpies.
  • Blocs en els que treballa: 1r cicle Bloc 2 2n cicle 3r cicle
  • Criteris d’avaluació: Utilitzar de forma adequada les TIC Per a la creació de produccions plàstiques i musicals senzilles.
  • ÀREES DE PRIMÀRIALlengua Estrangera
  • Objectius de l’àrea: Aprendre a utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast incloent-hi les noves tecnologies Per a Obtindre informació i comunicar-se amb la llengua estrangera.
  • Blocs en els que es treballa: 1r cicle Bloc 2 2n 3r cicle cicle
  • Criteris d’avaluació: Us de recurssos visuals i gestuals Utilitzar algunes Identificar estratègies que Buscar, alguns afavoreixquen el organitzar i aspectes que procés recopìlar l’ajuden a d’aprenentatge informació en aprendre com: diferents suports millor Utilitzar les TIC per a contrastar i comprovar informaci´ño
  • ÀREES DE PRIMÀRIA Matemàtiques
  • Objectius d’aquesta àrea: Objectius Utilitzar els Tractament i mitjant representació de tecnològinc informacions Per a l’ampliació En el càlcul dels continguts matemàtics Per a la seua En la busca relació amb altres del currículum
  • Bloc en els que es treballa: 1 er cicle Bloc 3 GEOMETRIÍA 3rc cicle 2n cicle
  • Criteris d’avaluació: calcular la mitjana aritmètica i la moda, i interpretar correctament els resultats Dibuixar i construir construir taules formes senzilles de geomètriques en recollida de dades diferents suports i no agrupades amb diferents instruments. SABER
  • ÀREES DE PRIMÀRIALlengua i Literatura Catalana iCastellana
  • Objectius d’àrea • Els mitjans de comunicació social USAR • Les tecnologies de la informació. • Obtindre, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i Per a opinions diferents • Instruments de treball i d’aprenentatge.
  • Blocs en els que es treballa: Bloc 6: Bloc 3: La llengua com a Llegir i escriure instrument d’aprenentatge 1er 3er 2n cicle cicle cicle
  • Criteris d’avaluació: Familiaritzar-se amb programes informàtics educatius senzills. Utilitzar programes informàtics per a l’elaboració i presentació de textos.
  • ÀREES DE PRIMÀRIAEducació FísicaEducacióFísica
  • Objectius de l’àrea:
  • Blocs en els que es treballa:• El cos, BLOC 2 • Activitats BLOC 4 • Jocs i imatge i • Habilitats físiques • Activitat esports percepció motrius artistico- física i expresives salut BLOC 1 BLOC 3 BLOC 5
  • Criteris d’avaluació: • Usar les tecnologies de la informació i la comunicació de USAR forma cooperativa i amb sentit crític • Obtindre informació relacionada amb l’Educació física Per a • Establir intercanvi d’opinions amb l’alumnat d’altres centres docents
  • EDUCACIÓ ARTÍSTICA Relació en la competència bàsica del tractament de la informacio i competència digital: es contribuïx a través de l’ús de la tecnologia com a ferramenta per a mostrar processos relacionats amb la música i les arts visuals i per a acostar l’alumnat a la creació de produccions artístiques i a l’anàlisi de la imatge i el so i dels missatges que estos transmeten. També es desplega la competència en la busca d’informació sobre manifestacions artístiques per al seu coneixement i gaudi, per a seleccionar i intercanviar informacions referides a àmbits culturals del passat i del present, pròxims o d’altres pobles.
  • LLENGUA ESTRANGERA Relació en la competència bàsica del tractament de la informacio i competència digital: Les tecnologies de la informació i la comunicació oferixen la possibilitat de comunicar-se en temps real amb qualsevol part del món i també l’accés senzill i immediat a un flux d’informació que augmenta cada dia. El coneixement d’una llengua estrangera dóna l’oportunitat d’accedir a eixa universalitat de la informació i la comunicació, imprescindible per a la plenitud d’una realització personal plena i l’exercici dels seus drets ciutadans. Blocs en els que es treballa: 1r cicle, 2n cicle i 3r cicle en el Bloc 6: Tecnologia de la informació i de la comunicació Criteris d’avaluació: Usar algunes estratègies que afavorisquen el procés d’aprenentatge com: ús de recursos visuals i gestuals, buscar, recopilar i organitzar informació en diferents suports, utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per a contrastar i comprovar informació, i identificar alguns aspectes que l’ajuden a aprendre millor.
  • LLENGUA CASTELLANA ILITERATURA Relació en la competència bàsica del tractament de la informacio i competència digital: Al tractament de la informació i competència digital, l’àrea contribuïx en quant que proporciona coneixements i destreses per a la recerca, selecció, tractament de la informació i comunicació, en especial, per a comprendre la dita informació, la seua estructura i organització textual, i per a la seua utilització en la producció oral i escrita. El Currículum de l’àrea inclou l’ús de suports electrònics en la composició de textos. Objectius de l’àrea: Usar els mitjans de comunicació social i les tecnologies de la informació per a obtindre, interpretar i valorar informacions de diversos tipus i opinions diferents, i com a instruments de treball i d’aprenentatge. Blocs en els que es treballa: en el 1r cicle, 2n cicle i 3r cicle en el Bloc 3: Llegir i escriure i en el Bloc 6: La llengua como a instrument d’aprenentatge. Criteris d’avaluació: Familiaritzar-se amb programes informàtics educatius senzills. Utilitzar programes informàtics per a l’elaboració i presentació de textos.
  • MATEMÀTIQUES Relació en la competència bàsica del tractament de la informacio i competència digital: Les Matemàtiques contribuïxen al tractament de la informació i a la competència digital en diversos sentits. D’una banda perquè proporcionen destreses associades a l’ús dels nombres, com ara la comparació, l’aproximació o les relacions entre les diferents formes d’expressar- los, facilitant així la comprensió d’informacions que incorporen quantitats o mesures. D’una altra, a través dels continguts del bloc homònim es contribuïx a la utilització dels llenguatges gràfic i estadístic, essencials per a interpretar la informació sobre la realitat. En una escala més menuda, la iniciació en l’ús de calculadores i d’altres tecnologies per a facilitar la comprensió de continguts matemàtics està també unida al desenrotllament de la competència digital. Objectius de l’àrea: Utilitzar de forma adequada els mitjans tecnològics tant en el càlcul com en la busca, tractament i representació d’informacions diverses, així com per a l’ampliació dels continguts matemàtics i la seua relació amb altres de les distintes àrees del currículum. Blocs en els que es treballa: 1r cicle, 2n cicle i 3r cicle en el Bloc 3: Geometria
  • EDUCACIÓ FÍSICA Relació en la competència bàsica del tractament de la informacio i competència digital: des d’edats primerenques fins a la valoració crítica dels missatges referits al cos, procedents dels mitjans d’informació i comunicació, que poden danyar la pròpia imatge corporal. Des d’esta perspectiva es contribuïx, en certa manera, a la competència sobre el tractament de la informació i la competència digital. Objectius de l’àrea: Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació com a recurs de suport a l’àrea. Blocs en els que es treballa: en el Bloc 1: El cos ; imatge i percepció, en el Bloc 2: Habilitats motrius, en el Bloc 3: Activitats físiques artisticoexpressives, en el Bloc 4: Activitat física i salut i en el Bloc 5: Jocs i esports. Criteris d’avaluació: Usar les tecnologies de la informació i la comunicació de forma cooperativa i amb sentit crític per a obtindre informació relacionada amb l’Educació física, i per a establir intercanvi d’opinions amb l’alumnat d’altres centres docents.