Ap fonderna och Goldcorp

156 views
105 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • En av de viktigaste orsakerna till den orättvisa och ohållbara fördelningen av jordens resurser är att makten över resurserna är koncentrerad till alltför få människor, på bekostnad av de mångas rättigheter. För att förändra i riktning mot ett mer rättvist och hållbart samhälle krävs en omfördelning av resurser, möjligheter, makt och inflytande. När människor får inflytande över beslut som påverkar deras liv kan de försvara och utkräva sina mänskliga rättigheter. Därför är UBVs mål ett ökat folkligt inflytande, både i Latinamerika och i Europa, för att förändra politiska beslut som bidrar till att människor tvingas leva i fattigdom och utanförskap.
 • PGUn klubbade ingeom av riksdagen 2003 och stöddes av alla riksdagspartierna. Rättighetsperspektivet, De fattigas perspektiv
 • Varje månad betalar alla som jobbar in pengar till AP-fonderna.
 • Började köpa mark genom ombud 1998. Startade 2005. Förväntad livslängd 10 år. Utvinnit 155 000 kg guld till idag.
 • Från Goldcorps hemsida
 • Namn?
 • Goldcorps vinst enbart på Marlingruvan i Guatemala var 2008 100 miljoner dollar. Hälften till staten, hälften till kommunen. Under 2009 stoppades cyanidimporten för Goldcorp då det uppdagades att de inte hade betalat skatt på importen.
 • Enligt miljöorganisationens COPEAs mätningar. Namn. Vid vilket rådslag togs bilden?
 • Goldcorp betalar inget för vattenförbrukningen
 • Började köpa mark genom ombud 1998. Startade 2005. Förväntad livslängd 10 år. Utvinnit 155 000 kg guld till idag.
 • Med stöd i kommunallagen och ILO-konvention 169 finns en möjlighet i Guatemala att organisera lokala folkomröstningar om utvinningen av naturresurser.
 • Med stöd i kommunallagen och ILO-konvention 169 finns en möjlighet i Guatemala att organisera lokala folkomröstningar om utvinningen av naturresurser.
 • Crisanta Hernandez visar hur hennes hus påverkats av sprängningar. Nyligen publicerad studie visar att husen närmast gruvområdet har sprickor som har orsakats av framför allt den tunga trafiken i gruvområdet samt spräningarna. Crisanta och 8 andra kvinnor lever med häktningsorder då deras protester har lagförts. Vad har de gjort? Kapat elledningarna som företaget dragit över hennes tomt?
 • Världsbanken och mr-organisationer har skrivit flera rapporter om det.
 • Fredrik Reinfeldt, svensk statsminister, besök på Island 2009
 • Från Goldcorps hemsida
 • Domingo Hernadez Ixcoy på besök. Inspiration Latinamerika
 • Ap fonderna och Goldcorp

  1. 1. ”Jag tror inte på välgörenhet.Jag tror på solidaritet.Välgörenhet är vertikalt. Det går från toppen till botten.Solidaritet är horisontellt.Den respekterar den andra personen och lär av den andra.Jag har mycket att lära av andra människor.”Eduardo Galeano, författare från Uruguay
  2. 2. Vad villLatinamerikagrupperna?Hur förändra?Problemet: Orättvis och ohållbarfördelning av jordens resurserVem har makten?- alltför fåLatinamerikagruppernas mål:Ökat folkligt inflytande över beslutsprocessersom rör rättigheter för kvinnor och män som avstrukturella omständigheter tvingas leva ifattigdom och utanförskapVi arbetar för folkligt inflytande för en hållbar och rättvis värld, både i Latinamerika och i Sverige
  3. 3. Från motstånd till maktDe sociala rörelserna i Latinamerika står för alternativen till enohållbar utveckling, nyliberal ekonomisk politik och ojämlikarelationer mellan nord och syd.Starka folkrörelser behövs – både här och där.
  4. 4. Om AP-fondernas investeringari guldindustrinMänskliga rättigheterförevinstintressen?
  5. 5. Sveriges åtgandeEnligt Sveriges politik för globalutveckling (PGU) ska målet om att bidratill en rättvis och hållbar globalutveckling vara överordnat målen inomde andra politikerområdena.
  6. 6. Vad är AP-fonderna?Våra pensionspengar,över 700 miljarderkronor
  7. 7. AP-fondernas uppdragDe fyra fondernas uppdrag är attplacera pensionskapitalet till störstamöjliga nytta för pensionssystemet ochlångsiktigt skapa hög avkastning till lågrisk. Fonderna ska ta hänsyn till etikoch miljö, dock utan att göra avkall pådet övergripande målet om högavkastning.
  8. 8. Goldcorps Marlingruva i SanMarcos, Guatemala
  9. 9. ”Goldcorp är den guldproducent som har de lägstakostnaderna och den snabbaste tillväxten i världen,med verksamhet och utvecklingsprojekt i stabila länderi Amerika…. Goldcorp är väl positionerat för en hållbarutveckling, med den högsta avkastningen inomindustrin för sina aktieägare.”
  10. 10. AP-fondernas investeringar iGoldcorpEn kvarts miljard
  11. 11. Hållbar och rättvis utveckling- för vem?
  12. 12. Goldcorps och Guatemalasvinst• Goldcorp gör miljardvinst varje år• En procent stannar i Guatemala
  13. 13. VattenNivåerna avtungmetallernajärn, aluminium,magnesium ocharsenik överstigerrekommenderadevärden från bådeVärldsbanken ochGuatemalas egenlagstiftning
  14. 14. VattenGuldbrytningen slurpar250 000 liter vattenper timma.Den mängd vatten somgruvdriften kräver pertimma skulle täcka enfamiljs behov under22 år. Invånarna i enby nära gruvanvittnar om att vattnethar torkat ut i flerabrunnar.
  15. 15. VattenGuldbrytningen slurpar250 000 liter vattenper timma.Den mängd vatten somgruvdriften kräver pertimma skulle täcka enfamiljs behov under22 år.Invånarna i en by näragruvan vittnar om attvattnet har torkat ut iflera brunnar.
  16. 16. EkosystemenMänniskorättsorganisationen Ceibasrapport visar attekosystemen ochden biologiskamångfalden iområdet förstörs.
  17. 17. Jobb?Uppgifterna omanställda fråntrakten varierarmellan 200 och1000 av enbefolkning pårunt 35 000
  18. 18. Vad vill folk?Sedan förstafolkomröstningengenomfördes 2005har en halv miljonmänniskor röstatom gruvdriften.Resultat: 99procent har röstatnej.
  19. 19. Amnesty på besök iseptember 2009”Gruvföretagen i Guatemalabröt mot ILO-konvention 169genom att varken informeraeller tillfråga ursprungsfolkeninnan de påbörjade sinverksamhet. Idag ser vi attstatens opartiskhet ärobefintlig eftersomgruvföretagen tillåts verka istraffrihet och utnyttjarättssystemet för att förföljaindivider, medanursprungsfolkens legitimaprotester slås ned med våldutan att några åtgärdervidtas.”
  20. 20. Sprängningar och kriminaliseringar
  21. 21. Lagar och avtal som stödjerursprungsfolkens rättigheter• Guatemalas politiska konstitution lovar att skydda de territoriellarättigheterna och ursprungsfolkens individuellt och gemensamt ägdajord.• ILO 169, som ratificerats av Guatemala, skyddar ursprungsfolkensterritoriella rättigheter och ger dem rätt att bli rådfrågade rörandeprojekt, politiska förändringar och lagar som påverkar derasterritorier.• FN-deklarationen om ursprungsfolkens rättigheter skyddar rätten tillett fritt och informerat samtycke innan projekt sätts i verket.• Guatemalas kommunallag, lagen om decentralisering och lagen omutvecklingsråd (Consejos de Desarrollo Urbano y Rural), skyddarkommunalt självstyre och rätten att fatta beslut på lokal nivå, liksomrätten att anordna rådslag enligt ursprungsfolkens seder ochtraditioner.
  22. 22. Utvärdering av GoldcorpJantzi Research, somutvärderat drygt 200kanadensiska företag,dömde i april 2008 utGoldcorp som socialtoansvarigt ochrekommenderadeinvesterare att dratillbaka sinainvesteringar frånföretaget.
  23. 23. Vad är AP-fondernas etikråd?Etikrådet är ett samarbete mellan Första-Fjärde AP-fonderna. Syftet är attgemensamt driva en positiv förändring iutländska företag som kopplas tillkränkningar av internationellakonventioner för miljö och mänskligarättigheter, däribland FN:s deklaration omde mänskliga rättigheterna, FN:s olikakonventioner och ILO:s så kalladekärnkonventioner.
  24. 24. Vilken etisk grund vilar Etikrådet på?Första till Fjärde AP-fondernas etik- ochmiljöpolicys bygger på svenska statensvärdegrund såsom den kommer till uttryckgenom undertecknande av internationellakonventioner och utrikespolitiskaställningstaganden. Bolag fonderna investerar iska inte bryta mot de konventioner som Sverigeundertecknat – gör de ändå det inleder vi endialog med dem i syfte att kränkningarna skallupphöra och en varaktig förbättring skall kommatill stånd.
  25. 25. Gissa vem som sa det här?”Vissa storföretag agerar globaltså att de försöker ställa länderoch regeringar mot varandra.De vill betala mindre i skattmen samtidigt få ut mer avskattebetalarnas pengar.”
  26. 26. AP-fondernas uppdragDe fyra fondernas uppdrag är attplacera pensionskapitalet till störstamöjliga nytta för pensionssystemet ochlångsiktigt skapa hög avkastning till lågrisk. Fonderna ska ta hänsyn till etikoch miljö, dock utan att göra avkall pådet övergripande målet om högavkastning.
  27. 27. Sveriges politik för global utvecklinEnligt Sveriges politik för globalutveckling (PGU) ska målet om att bidratill en rättvis och hållbar globalutveckling vara överordnat målen inomde andra politikerområdena.
  28. 28. ”Goldcorp är den guldproducent som har de lägstakostnaderna och den snabbaste tillväxten i världen,med verksamhet och utvecklingsprojekt i stabila länderi Amerika…. Goldcorp är väl positionerat för en hållbarutveckling, med den högsta avkastningen inomindustrin för sina aktieägare.”
  29. 29. Motsägelsefullt?AP-fonderna ska tahänsyn till etik ochmiljö, dock utan attgöra avkall på detövergripande måletom högavkastning.Enligt Sverigespolitik för globalutveckling (PGU)ska målet om attbidra till en rättvisoch hållbar globalutveckling varaöverordnat måleninom de andrapolitikerområdena.
  30. 30. Det här har vi gjort• Debattartiklar• Sveriges radio• Debatt i TV4• Folktribunal• TV-säntriksdagsseminarium• Dialog medEtikrådet ochriksdagsledamöter
  31. 31. Vill du göra skillnad?• Delta i temagrupp.Möte:• Sprid e-postkampanjen• Skriv insändare• Kontakta enriksdagsledamot ochfråga vad denna tyckerom AP-fondernasinvesteringar ochnuvarande regelverk• Bli medlem så vår röstväger tyngre
  32. 32. Så kan du engagera dig i LatinamerikagruppernaGå med i en lokalgruppSkriv insändare via Megafonen påwww.latinamerikagrupperna.nuSkriv under och sprid namninsamlingaroch e-brevskampanjerOrdna en aktivitet där du bor;föreläsning, filmvisning, insamling, möteStarta en ny lokalgrupp ellertemagruppBli Latinamerikapartner ochstöd de sociala rörelsernaskamp i LatinamerikaBli medlemaktiv@latinamerikagrupperna.se

  ×