Your SlideShare is downloading. ×
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น

59,254
views

Published on


5 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
59,254
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1,170
Comments
5
Likes
12
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ส่วนที่ 1 ความเป็นมา กระทรวงศึกษาธิการตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ภายหลังจากที่ได้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้นมาประกาศใช้ จึงมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 เป็นต้นมา และเพื่อเป็นการพัฒนาคนให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง จึงกาหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552- 2561) ขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี พ.ศ. 2561 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลักคือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา สาหรับกรอบแนวทางในการปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกาหนดไว้ 4 ประการ ได้แก่ การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่ ง เรี ย นรู้ ยุ คใหม่ และ การพั ฒ นาคุ ณภาพการบริห ารจัดการใหม่ และเพื่อ เป็นการขับ เคลื่ อ นการปฏิรู ปการศึกษาตามเจตนารมณ์ จึงได้ประกาศ “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย” เมื่อวันที่22 ตุลาคม 2553 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เป็นคุณภาพเด็กไทยในอนาคต เป็นผู้มีความสามารถ คิดเป็น ทาเป็น แก้ป๎ญหาได้ ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน คือ คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ บรรลุตามเปูาหมายหลักสูตร ซึ่งจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนกาหนดไว้ 2 ลักษณะ คือ 1. ความสามารถและทักษะของผู้เรียน ประกอบด้วย 1) ความสามารถอ่านออก เขียนได้ (ป.1-3) อ่านคล่อง เขียนคล่อง (ป.4-6) 2) การคิดเลขเป็น (ป.1-3) การคิดเลขคล่อง (ป.4-6) 3) ทักษะการคิด (ป.1-ม.6) 4) ทักษะชีวิต (ป.1- ม.6) 5) การสื่อสาร (ป.1-ม.6) 6) การใช้เทคโนโลยี (ม.1-6) 2. คุณลักษณะ : ลักษณะของผู้เรียนที่มีความเป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ่งกาหนดคุณลักษณะที่เน้นในแต่ละช่วงชั้น ได้แก่ 1) ใฝุดี (ป.1-3) 2) ใฝุเรียนรู้ (ป.4-6) 3) อยู่อย่างพอเพียง(ม.1-3) 4) มุ่งมั่นในการทางานและการศึกษา (ม.4-6) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยใช้ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระตุ้น เร่งรัดการนาจุดเน้นสู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความพร้อมแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ติดตาม ตรวจสอบฯ จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 2. 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการกากับ ติดตามและการพัฒนาผู้เรียนเป้าหมายการพัฒนา ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถและทักษะ มีคุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ละช่วงวัยตัวชี้วัดความสาเร็จ 1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเน้น 2. ระดับความสาเร็จของการนาจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 3. ระดับความสาเร็จของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ได้สาเร็จตามจุดเน้น 4. ระดับความสาเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้ตามจุดเน้นบทบาทของสถานศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. จัดทาฐานข้อมูลผู้เรียน โรงเรียนตามจุดเน้น 2. ศึกษาบริบทใน/นอกโรงเรียนเพื่อจัดทาแหล่งเรียนรู้ (สถานที่/บุคคล) 3. ปรับ/ออกแบบตารางเรียน จัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 4. ให้ความสาคัญการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5. จัดทารายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนตามจุดเน้นตัวชี้วัดภาพความสาเร็จระดับโรงเรียนของจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 1 เริ่มต้นค้นวิเคราะห์ (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553) 1) มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้ 2) มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ 3) มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงพอ 4) มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น 5) มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่น้อย กว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียน 6) มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554) 1) ผู้เรียนได้สารวจ สืบค้นทาโครงงาน โครงการจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 2) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่า 3) จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 4) ชุมชนเข้าใจ ร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ 5) ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้/สื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ 6) มีการนาผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 3. 3 ระยะที่ 3 สานต่อองค์ความรู้ (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554) 1) มีการนาผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 2) มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 3) มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน 4) มีการสร้างเครือข่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะที่ 4 นาสู่วิถีคุณภาพ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555) 1) มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 2) มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 3) มีเครื่องมือวัด/ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ 4) มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน ระยะที่ 5 มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555) 1) ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้น 2) มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ 3) ครูเป็นครูมืออาชีพ 4) โรงเรียนมีการจัดการความรู้ 5) มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง 6) สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จึงตระหนักต่อภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กาหนดแนวทางการนาจุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโดยการสร้างเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผ ลครบทุกจุดเน้นและทุกชั้นปี ตามที่กาหนด เพื่อมุ่งหวังให้คุณครูผู้รับผิดชอบระดับชั้นเรียน ได้ศึกษาและนาไปใช้พัฒ นาผู้ เรีย นในระดับ ชั้น เรี ย น สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ และเพื่อเป็น การขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้เกิดคุณภาพตามตัวชี้วัดความสาเร็จในระยะต่างๆ ส่งผลต่อประชากรในวัยเรียนได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 4. 4 ส่วนที่ 2 การดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ส่งเสริม สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการนาจุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ได้แก่ กาหนดมาตรการการรับทราบการประกาศจุดเน้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นาเอกสารความรู้และโปสเตอร์จุดเน้นเผยแพร่ ทุกโรงเรียน ทุกห้องเรียน กาหนดแนวการพัฒนา การนิเทศจุดเน้นทั้งในระบบการนิเทศภายในโรงเรียนและภายนอก จัดพิมพ์และจัดทาแนวทาง การนาจุดเน้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศทางไกล ฯลฯ และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศจุดเน้นเป็นวิธีที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นอย่างครบวงจร โดยดาเนินการจาแนกเป็นรายจุดเน้นตามลาดับ ดังนี้แนวทางการนิเทศการพัฒนาการอ่าน การเขียนสาระสาคัญ ทักษะการอ่าน การเขียน เป็นทักษะพื้นฐานที่สามารถวัดและประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม มีเครื่องมือวัดและเกณฑ์ประเมินความสามารถตามระดับคุณภาพ การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีนิยามคาสาคัญ ดังนี้ อ่านออก หมายถึง ความสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายของคา ประโยค ข้อความสั้นๆ ในสื่อต่างๆหรือในหนังสือได้ตามระดับชั้นของผู้เรียน อ่านคล่อง หมายถึง ความสามารถอ่านออกเสียงชัดเจน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ การอ่านในระยะเวลาที่เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียนและสามารถจับใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านได้ เขียนคล่อง หมายถึง ความสามารถเขียนคา ประโยค ข้อความ เรื่องราว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษาได้รวดเร็ว ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามระดับชั้นของผู้เรียนขอบข่ายการประเมินทักษะการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1. อ่านคาพื้นฐาน 20 คา 2. เลือกคาที่กาหนดให้เติมในช่องว่าง 3 เรื่อง 20 คา 3. เขียนตามคาบอก 20 คา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1. อ่านคาพื้นฐาน 20 คา 2. แต่งประโยคจากคาที่กาหนดให้ 20 คา 3. เขียนตามคาบอก 20 คา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1. อ่านคาพื้นฐาน 20 คา 2. เขียนเรื่องจากภาพโดยใช้คาที่กาหนดให้ 20 คา 3. เขียนตามคาบอก 20 คา ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 5. 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1. อ่านกลอน 4 จานวน 2 บท 2. สรุปใจความสาคัญจากกลอน 4 3. เขียนย่อความจากเรื่องที่กาหนดให้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1. อ่านกาพย์ยานี 11 จานวน 2 บท 2. สรุปใจความสาคัญ/บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน กาพย์ยานี 11 3. เขียนแสดงความรู้สึก / แสดงความคิดเห็น จากข้อความที่กาหนดให้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1. อ่านกลอนสุภาพ 2 บท 2. สรุปใจความสาคัญ/บอกข้อเท็จจริง จากกลอนสุภาพ 3. เขียนเรียงความจากเรื่องที่กาหนดให้แนวทางประเมินการอ่าน การเขียนชุดที่ 1 1 การอ่านได้ 1.1 การอ่าน 1. ให้นักเรียนอ่านคาพื้นฐานที่กาหนดให้ 20 คา โดยอ่านในใจ 3-5 นาที 2. ให้นักเรียนอ่านออกเสียง คาละ 1 ครั้ง เรียงลาดับจากคาที่ 1-20 ตามลาดับ 3. ครูประเมินความสามารถในการอ่าน ตามแบบประเมิน โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องคา ที่นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง หรือทาเครื่องหมาย  ในช่องคาที่นักเรียนอ่านผิด หรือไม่อ่าน 1.2 เข้าใจความหมายของคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1. แบบประเมินการเข้าใจความหมายของคามี 3 ตอน ให้นักเรียนทาทีละตอนโดยนาคาที่กาหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ได้เรื่องราวที่สมบูรณ์ 2. ครู ต รวจผลงานนั ก เรี ย น โดยท าเครื่ อ งหมาย  ในช่ อ งค าที่ นั ก เรี ย นใช้ ค าได้ ถู ก ต้ อ งหรือทาเครื่องหมาย  ในช่องคาที่นักเรียนเขียนผิดหรือไม่เขียนในแบบประเมิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1. ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้แต่งประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์ 2. ครูตรวจผลงานการเขียนประโยค โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องคาที่นักเรียนใช้คาได้ถูกต้องหรือทาเครื่องหมาย  ในช่องคาที่นักเรียนเขียนผิดหรือไม่เขียนในแบบประเมิน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 6. 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1. ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้เขียนเรื่องให้สอดคล้องสัมพันธ์กับภาพ 2. ครูตรวจผลงานการเขียน เรื่องจากภาพ โดยทาเครื่องหมาย  ในช่องคาที่นักเรียนใช้คาเขียนเรื่องได้สัมพันธ์กับภาพ หรือทาเครื่องหมาย  ในช่องคาที่นักเรียนเขียนเรื่องได้ไม่สัมพันธ์กับ ภาพหรือไม่เขียนในแบบประเมิน สรุปผลการอ่าน 1. พิจารณาเครื่องหมายในช่องอ่านออกและเข้าใจความหมายของคา หากเครื่องหมาย  ทั้งสองช่อง ให้ทาเครื่องหมาย ในช่องสรุป หากเครื่องหมาย  กับ  หรือ  กับ  ให้ทาเครื่องหมาย ในช่องสรุป 2. เกณฑ์การประเมิน 2.1 ระดับ 3 เขียนได้และเข้าใจความหมายของคา 16-20 คา 2.2 ระดับ 2 เขียนได้และเข้าใจความหมายของคา 12-15 คา 2.3 ระดับ 1 เขียนได้และเข้าใจความหมายของคา 11 คา ลงมา 2. การเขียนได้ 1. ครูแจกกระดาษเขียนคาตามคาบอกให้นักเรียนกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 2. ครูบอกคาพื้นฐานทีละคาๆ ละ 2 ครั้ง แล้วให้นักเรียนเขียนทีละคา ใช้เวลาคาละ 1 นาที 3. ตรวจความถูกต้องในการเขียน ทาเครื่องหมาย ในช่องคาที่เขียนถูกและทาเครื่องหมาย ในช่องคาที่เขียนผิดหรือไม่เขียน โดยทาในแบบบันทึกผล 4. เกณฑ์การประเมิน ระดับ 3 เขียนได้ถูกต้อง 16-20 คา ระดับ 2 เขียนได้ถูกต้อง 12-15 คา ระดับ 1 เขียนได้ถูกต้อง 11 คา ลงมา คาสาหรับการเขียนตามคาบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1. เกเร 2. มือ 3. ดึง 4. ข้าว 5. ชอบ 6. กลางวัน 7. พริก 8. ความรู้ 9. ขนม 10. สบาย11. ถนน 12. อาหาร 13. สวัสดี 14. คน 15. สวน16. ผัก 17. เดิน 18. เย็น 19. สัตว์ 20. วันเสาร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1. แผ่นดิน 2. ถ้อยคา 3. ปลอดโปร่ง 4. สร้อย 5. ทราย 6. สนุกสนาน 7. อร่อย 8. หมาก 9. วิหค 10. พืช11. พืช 12. ลมโบก 13. ส่วนแบ่ง 14. แข็งแรง 15. เขินอาย16. เถาวัลย์ 17. อาทิตย์ 18. ดวงจันทร์ 19. บรรทัด 20. ภรรยา ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 7. 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1. ตรากตรา 2. เคว้งคว้าง 3. ต้นไทร 4. ฉลาด 5. ถล่ม 6. ขนุน 7. คนพาล 8. ชานาญ 9. บิณฑบาต 10. คนดี11. ปุวย 12. ลาพัง 13. เอ็นดู 14. พระสงฆ์ 15. ประโยชน์16. อนุรักษ์ 17. สรรหา 18. บรรจง 19. พิชซ่า 20. ฟุตบอล 3. การอ่านคล่อง 3.1 ให้นักเรียนอ่านออกเสียง บทร้อยกรอง ตามแบบฉันทลักษณ์ 1 จบ โดยครูควรให้นักเรียนอ่านในใจก่อน 2-3 นาที แล้วจึงอ่านออกเสียง (ป.4 กลอนสี่ ป.5 กาพย์ยานี 11 ป.6 กลอนสุภาพ) 3.2 ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน 3.3 ครูประเมินผลงานตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี้ 3.3.1 อ่านถูกต้องตามอักขรวิธี ระดับ 3 หมายถึง 1. อ่านถูกต้องตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ์ 2. อ่านคาครบถ้วน ไม่ตก ไม่เพิ่มคา 3. เสียงดังเหมาะสม ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติข้อ 1 แต่ไม่ปฏิบัติ ข้อ 2 และ / หรือ ข้อ 3 ระดับ 1 หมายถึง ไม่ปฏิบัติข้อ 1 แต่ปฏิบัติข้อ 2 และ/หรือ ข้อ 3 3.3.2 สรุปใจความสาคัญ ระดับ 3 หมายถึง 1. สรุปใจความสาคัญของเรื่องได้ชัดเจน ถูกต้อง 2. ใช้ภาษาในการเขียนถูกต้อง สื่อความหมายได้ดี ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติข้อ 1 ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติข้อ 1 หรือ ข้อ 2 3.3.3 มีมารยาทในการอ่าน ระดับ 3 หมายถึง 1. ท่าทางในการอ่านสุภาพ 2. กระตือรือร้นในการอ่าน 3. มีสมาธิในการอ่าน ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติ 2 ข้อ จาก 3 ข้อ ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติ 1 ข้อ จาก 3 ข้อ 4. การเขียนคล่อง 4.1 ให้นักเรียนอ่านแล้วเขียนโดยจาแนก ดังนี้ 4.1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนอ่านนิทานแล้วเขียนย่อความ 4.1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้นักเรียนอ่านข่าว แล้วเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น 4.1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนเขียนเรียงความ ตามเรื่องที่กาหนดให้ความยาวอย่างน้อย 15 บรรทัด ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 8. 84.2 ครูประเมินผลงานตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดังนี้ 4.2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1) การเขียนย่อความ ระดับ 3 หมายถึง 1. การลาดับความเข้าใจง่าย 2. ใช้ถ้อยคาสั้นๆ ตรงไปตรงมาและรัดกุม 3. ใช้คาสามัญ เข้าใจง่าย 4. มีรูปแบบการย่อความ (ย่อเรื่อง ....ความว่า...) 5. เขียนเสร็จภายสนเวลาที่กาหนด ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ 3-4 ข้อ ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ 1-2 ข้อ 2) มีมารยาทในการเขียน ระดับ 3 หมายถึง 1. เขียนตามข้อเท็จจริงทั้งหมด 2. ใช้ภาษาสุภาพ 3. เขียนด้วยลายมือที่สวยงาม อ่านง่าย ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติ 2 ข้อ ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติ 1 ข้อ 4.2.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1) เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ระดับ 3 หมายถึง 1. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับเรื่องที่กาหนด 2. มีชื่อเรื่อง 3. ใช้ภาษาถูกต้อง 4. มีองค์ประกอบการเขียนเรียงความถูกต้องครบถ้วน (มีคานา เนื้อเรื่อง สรุป) 5. เขียนเสร็จภายในเวลาที่กาหนด 6. ความยาวของเนื้อหาตามที่กาหนด ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ 1- 3 ข้อ 2) มีมารยาทในการเขียน ระดับ 3 หมายถึง 1. เขียนตามข้อเท็จจริงทั้งหมด 2. ใช้ภาษาสุภาพ 3. เขียนด้วยลายมือที่สวยงาม อ่านง่าย ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 9. 9 4.2.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1) การเขียนเรียงความ ระดับ 3 หมายถึง 1. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับเรื่องที่กาหนด 2. มีชื่อเรื่อง 3. ใช้ภาษาถูกต้อง 4. มีองค์ประกอบการเขียนเรียงความถูกต้องครบถ้วน (มีคานา เนื้อเรื่อง สรุป) 5. เขียนเสร็จภายในเวลาที่กาหนด 6. ความยาวของเนื้อหาตามที่กาหนด ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ 1-3 ข้อ 2) มีมารยาทในการเขียน ระดับ 3 หมายถึง 1. เขียนตามข้อเท็จจริงทั้งหมด 2. ใช้ภาษาสุภาพ 3. เขียนด้วยลายมือที่สวยงาม อ่านง่าย ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ 1 ข้อแนวทางการพัฒนาการคิดเลข 1. สาระสาคัญ ครูผู้สอน สามารถพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ตามจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 2. จุดประสงค์ 2.1 ครูคณิตศาสตร์สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดเลขเป็นในระดับชั้น ป. 1-3และ คิดเลขคล่องในระดับชั้น ป. 4-6 2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดเลขเป็นในระดับชั้น ป. 1-3 และ คิดเลขคล่องในระดับชั้น ป. 4-6 3. เป้าหมาย 3.1 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป. 1-3 ทุกคน ได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเลขเป็นและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ป. 4-6 ทุกคน ได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเลขคล่อง 3.2 ผู้เรียนชั้น ป.1-6 ทุกคน ได้รับการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นในแต่ละระดับชั้น 4. กิจกรรมการพัฒนา 4.1 ครู 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 2) ครูสร้างนวัตกรรม 3) ครูทดลองและใช้นวัตกรรม 4.3 เก็บข้อมูลตามจุดเน้นโดยการประเมินแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูตามจุดเน้น 4.4 ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นในแต่ละระดับชั้น ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 10. 10 5. สื่อการพัฒนา 5.1 แนวทางการนาจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 5.2 Road Map จุดเน้น สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5.3 แบบประเมินแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูตามจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5.4 แบบประเมินนักเรียนตามจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 6. ขั้นตอนสาหรับครูผู้สอนในการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรื่อง การ คิดเลขเป็น และการคิดเลขคล่อง 6.1 การวัดและประเมินคุณภาพตามจุดเน้น 6.2 ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาจากชั้นเรียนก่อนนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เรื่อง การคิดเลขเป็น และการคิดเลขคล่อง มาใช้ตามระดับ 6.3 อธิบายชี้แจง และทาความเข้าใจเกี่ยวกับการทาแบบทดสอบ และ เกณฑ์การให้คะแนน /ข้อกาหนดต่างๆของแบบทดสอบให้ผู้เรียนทราบ 6.4 เตรียมแบบทดสอบและอุปกรณ์ให้พร้อม 6.5 จัดบรรยากาศให้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และทาแบบทดสอบ 6.6 ตรวจคาตอบตามเกณฑ์ ตามเฉลยของแบบทดสอบ 6.7 อธิบายแนวทางการหาคาตอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ไขคาตอบ วิธีทาที่ผิดด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้เรียนหาวิธีคิดในข้อที่ตอบผิด 7. การบันทึกผลการประเมิน ขอให้บันทึกข้อมูลลงในแบบที่กาหนดให้ ดังนี้ ป.1 ใช้แบบประเมิน 2/1 ป.4 ใช้แบบประเมิน 2/4 ป.2 ใช้แบบประเมิน 2/2 ป.5 ใช้แบบประเมิน 2/5 ป.3 ใช้แบบประเมิน 2/3 ป.6 ใช้แบบประเมิน 2/6แนวทางการพัฒนาทักษะการคิด การจั ดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีเปูาหมายสูงสุดคือการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถทางความคิด สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ป๎ญหา ใฝุรู้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนเป็นลาดับแรก การจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนได้นั้น องค์ประกอบสาคัญคือ ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบอกความรู้ให้นักเรียน มาเป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียนจึงนับได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาอย่ างแท้จ ริ ง ผนวกกับ การส่ งเสริมและสนับสนุน ให้ เกิดการประกันคุณภาพขึ้นในชั้นเรียน เป็นกระบวนการที่จะช่วยเหลือให้ครูผู้สอนหรือผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ปรับปรุงงานของตนเองให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 11. 11ทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน ตามจุดเน้น ทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ใช้กรอบด้านกระบวนการที่ใช้ในการคิด ซึ่งได้แก่ ความสามารถในทักษะการคิด ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยทักษะการคิดที่ใช้ในการสื่อสาร และทักษะการคิดที่เป็นแกน และความสามารถในทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบด้วย ทักษะการคิดซับซ้อน ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะกระบวนการคิด โดยมีทักษะการคิดเป็นกรอบในการพัฒนา ดังนี้1. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 1.1 ทักษะการคิดที่ใช้ในการสื่อสาร ทักษะการฟ๎ง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน 1.2 ทักษะการคิดที่เป็นแกน ทักษะการสังเกต ทักษะการสารวจ ทักษะการสารวจค้นหา ทักษะการตั้งคาถาม ทักษะการระบุ ทักษะการรวบรวมข้อมูล ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการคัดแยก ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการเรียงลาดับ ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุปย่อ ทักษะการสรุปอ้างอิง ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการนาความรู้ไปใช้2. ทักษะการคิดขั้นสูง 2.1 ทักษะการคิดซับซ้อน ทักษะการให้ความกระจ่าง ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการให้คาจากัดความ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการสร้างความรู้ ทักษะการจัดโครงสร้าง ทักษะการปรับโครงสร้าง ทักษะการหาแบบแผน ทักษะการพยากรณ์ ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการพิสูจน์ความจริง ทักษะการทดสอบสมมติฐาน ทักษะการตั้งเกณฑ์ ทักษะการประเมิน 2.2 ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะการคิดคล่อง ทักษะการคิดหลากหลาย ทักษะการคิดละเอียด ทักษะการคิดชัดเจน ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการคิดถูกทาง ทักษะการคิดกว้าง ทักษะการคิดไกล ทักษะการคิดลึกซึ้ง ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 12. 12 2.3 ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจทักษะกระบวนการคิด แก้ป๎ญหาทักษะกระบวนการวิจัย ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามจุดเน้น แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดผู้เรียนตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(2552-2561) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระดับชั้น ดังนี้ ระดับชั้น ทักษะการคิดตามจุดเน้น ความหมาย กระบวนการนาไปพัฒนาผู้เรียนชั้น 1. ทักษะการสังเกต ทักษะการสังเกต หมายถึง 1. กาหนดสิ่งหรือเรื่องที่จะสารวจประถมศึกษา การรับรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 2. แสวงหาวิธีการในการรวบรวมข้อมูลปีที่ 1 สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ห้า เพื่อให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ง เกี่ยวกับสิ่งนั้น นั้น ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ไม่ 3. รวบรวมข้อเท็จจริงและความคิดเห็น มีการใช้ประสบการณ์และความ เกี่ยวกับสิ่งที่สารวจ คิดเห็นของผู้สังเกตในการเสนอข้อมูล 4. นาเสนอข้อเท็จจริงและความ ข้อมูลจากการสังเกตมีทั้งข้อมูลเชิง คิดเห็นที่ได้จากการสารวจ คุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ 2. ทักษะการจัดกลุ่ม ทักษะการจัดกลุ่ม หมายถึง การนา 1. สังเกตความเหมือน ความต่าง และ สิ่งต่างๆ ที่มีสมบัติเหมือนกันตาม ภาพรวมของสิ่งต่างๆที่จะจัดกลุ่ม เกณฑ์มาจัดเป็นกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมี 2. รวมกลุ่มเดียวกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มมี เกณฑ์ต่างกัน เกณฑ์ต่างกันไป 3. จาแนกหรือแยกสิ่งต่างๆเข้ากลุ่มตาม เกณฑ์ที่กาหนด 4. อธิบายผลการจัดกลุ่มพร้อมทั้งเกณฑ์ ที่ใช้ชั้น 1. ทักษะการเปรียบเทียบ 1. ทักษะการเปรียบเทียบ หมายถึง 1. กาหนดมิติที่จะเปรียบเทียบ 2 สิ่ง คือประถมศึกษา 2. ทักษะการจาแนกประเภท การจาแนกระบุสิ่งของหรือเหตุการณ์ ความเหมือนและความต่างปีที่ 2 ต่างๆ ในสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่ 2. นาของอย่างน้อย 2 สิ่งที่จะ ต่างกัน เปรียบเทียบมาจัดให้อยู่บนฐานเดียวกัน ตามเกณฑ์ที่กาหนด 3. บอกความเหมือนหรือความต่างของ สิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบกัน 2. ทักษะการจาแนกประเภท 1. สังเกตสิ่งที่สนใจจะจาแนกประเภท หมายถึง การนาสิ่งต่างๆมาแยกเป็น 2. สังเกตภาพรวม สังเกตสิ่งที่เหมือนกัน กลุ่มตามเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทาง สิ่งที่ต่างกัน วิชาการหรือยอมรับโดยทั่วไป 3. กาหนดเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับทาง วิชาการหรือยอมรับโดยทั่วไปในการแยก สิ่งต่างๆ ออกจากกัน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 13. 13 ระดับชั้น ทักษะการคิดตามจุดเน้น ความหมาย กระบวนการนาไปพัฒนาผู้เรียน 4. แยกสิ่งต่างๆ ออกจากกันตามเกณฑ์ 5. จัดกลุ่มสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกันไว้ ด้วยกัน 6. อธิบายผลการจาแนกประเภทอย่างมี หลักเกณฑ์ชั้น 1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 1. ทักษะการรวบรวมข้อมูล 1. กาหนดจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลประถมศึกษา 2. ทักษะการเชื่อมโยง หมายถึง การใช้วิธีการต่างๆ ในการ 2. หาวิธีการในการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมปีที่ 3 เก็บข้อมูลที่ต้องการรู้ กับจุดประสงค์ 3. ใช้วิธีการที่กาหนดในการรวบรวม ข้อมูล 4. นาเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้ 2. ทักษะการเชื่อมโยง หมายถึง 1. พิจารณาข้อมูลต่างๆ การบอกความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2. เลือกข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันมา อย่างมีความหมาย สัมพันธ์กันให้มีความหมาย โดยอาศัย ความรู้ประสบการณ์เดิมและแสวงหา ความรู้และข้อมูลใหม่ 3. อธิบายความสัมพันธ์และความหมาย ของข้อมูลที่นามาเชื่อมโยงกันชั้น 1. ทักษะการตั้งคาถาม 1. ทักษะการตั้งคาถาม หมายถึง 1. อ่านหรือฟ๎งอย่างตั้งใจประถมศึกษา 2. ทักษะการให้เหตุผล การพูดหรือการเขียนสิ่งที่สงสัย หรือ 2. ขีดเส้นใต้คาหรือข้อความหรือจดปีที่ 4 สิ่งที่ต้องการรู้ ประเด็นที่สงสัยต้องการทราบคาตอบ 3. เลือกคาที่ใช้แทนสิ่งที่สงสัย เช่น ใคร อะไร ที่ไหน อย่างไร ทาไม 4. พูดหรือเขียนเป็นประโยคคาถาม 2. ทักษะการให้เหตุผล หมายถึง 1. รับรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การอธิบายเหตุการณ์หรือการกระทา เหตุการณ์ หรือ การกระทาต่างๆ ต่างๆโดยเชื่อมโยงให้เห็นถึงสาเหตุ ที่ต้องการอธิบายให้เหตุผล และผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการ 2. ค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์หรือการ กระทานั้นๆ กระทาทีเ่ กิดขึ้นโดยอาศัยหลักตรรกะ/การ ยอมรับของสังคม / ข้อมูลหลักฐาน สนับสนุน / การทดสอบตรวจสอบ/ เหตุผลเชิงประจักษ์ 3. อธิบายให้เห็นความสอดคล้องของเหตุ และผลในเหตุการณ์หรือการกระทานั้นๆชั้น 1. ทักษะการตีความ 1. ทักษะการตีความ หมายถึง การ 1. ศึกษาข้อมูล/ข้อความ/เรื่องที่ต้องการประถมศึกษา 2. ทักษะการแปลความ บอกความหมายหรือความสัมพันธ์ ตีความให้เข้าใจปีที่ 5 ของข้อมูลหรือสาระที่แฝงอยู่ไม่ 2. หาความหมายของข้อความที่ไม่ได้ ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน โดยการ บอกไว้ โดย เชื่อมโยงกับบริบทความรู้/ 2.1 เชื่อมโยงข้อมูล/ข้อความที่มี ประสบการณ์เดิมหรือข้อมูลอื่นๆ กับข้อมูลอื่นๆ ทั้งที่มีอยู่และที่เป็น ความรู้หรือประสบการณ์เดิม 2.2 เชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีเหตุผล ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 14. 14 ระดับชั้น ทักษะการคิดตามจุดเน้น ความหมาย กระบวนการนาไปพัฒนาผู้เรียน 3. ระบุความหมายที่แฝงอยู่โดยอธิบาย เหตุผลประกอบชั้น 2. ทักษะการแปลความ หมายถึง 1. ทาความเข้าใจในสาระและประถมศึกษา การเรียบเรียงและถ่ายทอดข้อมูลใน ความหมายของ สิ่งที่จะแปลความปีที่ 5 รูปแบบ/วิธีการใหม่ที่แตกต่างไปจาก 2. หากลวิธีนาเสนอสาระและความหมาย เดิมแต่ยังคงสาระเดิม นั้น ในรูปแบบ/วิธีการใหม่แต่ยังให้คง สาระ และความหมายเดิม 3. เรียบเรียงและถ่ายทอดสาระและ ความหมายนั้นตามกลวิธีที่กาหนดชั้น 1. ทักษะการสรุปอ้างอิง 1. ทักษะการสรุปอ้างอิงหมายถึง 1. สังเกตสิ่งต่างๆ / ปรากฏการณ์ต่างๆประถมศึกษา 2. ทักษะการนาความรู้ไปใช้ การนาความรู้หรือประสบการณ์เดิม 2 . อธิบาย / สรุปสิ่งที่สังเกตตามข้อมูลปีที่ 6 มาใช้ในการสรุปลงความเห็นเกี่ยวกับ เชิงประจักษ์ ข้อมูล 3. ขยายข้อมูลจากสิ่งที่สังเกตได้ออกไป โดยการอ้างอิงจากความรู้หรือ ประสบการณ์เดิม 4. สรุปความคิดเห็นจากการอ้างอิง 2. ทักษะการนาความรู้ไปใช้ 1. ทบทวนความรู้ที่มี หมายถึง การนาความรู้ที่เกิดจาก 2. มองเห็นความเหมือนกันของ ความเข้าใจไปใช้เพื่อให้เกิดความ สถานการณ์ใหม่กับสถานการณ์เดิมที่ ชานาญ เคยเรียนรู้มา 3. นาความรู้ที่มีไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ที่ใกล้เคียงกับที่ได้เคยเรียนรู้แล้วชั้น 1. ทักษะการการวิเคราะห์ 1. ทักษะการวิเคราะห์ หมายถึง 1. ศึกษาข้อมูลมัธยมศึกษา 2. ทักษะการประเมิน การจาแนกแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง / 2 . ตั้งวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลปีที่ 1 3. ทักษะการสรุปลงความเห็น เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อค้นหา 3. กาหนดเกณฑ์ในการจาแนกแยกแยะ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ ข้อมูล ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อ 4. แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนด ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้น เพื่อให้เห็นองค์ประกอบของสิ่งที่ วิเคราะห์ 5. หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ต่างๆ และความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ ละองค์ประกอบ 6. นาเสนอผลการวิเคราะห์ 7. นาผลการวิเคราะห์มาสรุปตอบ คาถามตามวัตถุประสงค์ 2. ทักษะการประเมิน หมายถึง การ 1. นาประเด็น/หัวข้อที่จะใช้ในการ ตัดสินคุณค่า หรือ คุณภาพของสิ่งใด ประเมินมากาหนดระดับคุณภาพหรือ สิ่งหนึ่งโดยการนาผลจากการวัดไป คุณค่าที่ยอมรับได้ เทียบกับระดับคุณภาพที่กาหนด 2. นาผลที่ได้จากการวัดมาเทียบกับ ระดับคุณภาพ 3. ระบุระดับคุณภาพของสิ่งนั้น ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 15. 15 ระดับชั้น ทักษะการคิดตามจุดเน้น ความหมาย กระบวนการนาไปพัฒนาผู้เรียนชั้น 3. ทักษะการสรุปลงความเห็น 1. ศึกษาข้อมูลทั้งหมดมัธยมศึกษา หมายถึง การให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 2. จัดกระทากับข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆปีที่ 1 ข้อมูล/เรื่องที่ศึกษา โดยการเชื่องโยง ตามความเหมาะสมและสรุปสาระสาคัญ และอ้างอิงจากความรู้หรือ ของข้อมูลเรื่องที่ศึกษา ประสบการณ์เดิม หรือจากข้อมูลอื่นๆ 3. ให้ความเห็นที่เกินไปจากข้อมูลที่มีอยู่ รวมทั้งเหตุผล โดยอาศัยการเชื่อมโยง การใช้เหตุผล และการอ้างอิงจากความรู้ หรือ ประสบการณ์เดิมหรือจากข้อมูลอื่นๆ 4. อธิบายความคิดเห็นโดยให้เหตุผล ประกอบชั้น 1. ทักษะการการสังเคราะห์ 1. ทักษะการสังเคราะห์ หมายถึง 1. กาหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งใหม่ที่มัธยมศึกษา 2. ทักษะการประยุกต์ใช้ การนาความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์มา ต้องการสร้างปีที่ 2 ความรู้ ผสมผสานสร้างสิ่งใหม่ที่มีลักษณะต่าง 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากเดิม 3. เลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ 4. นาข้อมูลมาทากรอบแนวคิดสาหรับ สร้างสิ่งใหม่ 5. สร้างสิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์โดย อาศัยแนวคิดที่กาหนด รวมกับข้อมูล อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ 2. ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ หมายถึง การนาความรู้ที่มีไปใช้ใน สถานการณ์ใหม่ที่มีลักษณะแตกต่าง ไปจากเดิมชั้น 1. ทักษะการคิดอย่างมี 1. ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี 1. ระบุประเด็นป๎ญหา หรือ ประเด็นในมัธยมศึกษา วิจารณญาณ วิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการ การคิดปีที่ 3 2. ทักษะกระบวนการคิด คิดเพื่อให้ได้ความคิดที่รอบคอบ 2. ประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการคิด สร้างสรรค์ สาเหตุที่จะเชื่อหรือจะทาโดยผ่านการ ทางกว้าง คิดทางลึกซึ้ง คิดอย่างละเอียด พิจารณาป๎จจัยรอบด้านอย่าง และคิดในระยะไกล กว้างไกล ลึกซึ้งและผ่านการพิจารณา 3. วิเคราะห์ข้อมูล กลั่นกรองไตร่ตรอง ทั้งทางด้านคุณ - 4. พิจารณาทางเลือก โดยพิจารณา โทษและคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้น ข้อมูลโดยใช้เหตุผลและระบุทางเลือก มาแล้ว ที่หลากหลาย 5. ลงความเห็น/ตัดสินใจ/ทาลายอนาคต โดยประเมินทางเลือกและใช้เหตุผลคิด คุณค่า 2. ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 1. ระดมพลังความคิด หมายถึง ความคิดที่แปลกใหม่ที่จะ 2. สร้างสรรค์ชิ้นงาน นาไปสู่สิ่งต่างๆ ผลผลิตใหม่ๆทาง 3. นาเสนอวิพากษ์วิจารณ์ เทคโนโลยี และความสามารถในการ 4. ประเมินผลงานของตนเอง ประดิษฐ์คดค้นสิ่งแปลกใหม่ ิ 5. เผยแพร่ผลงาน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 16. 16ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการสรุปอ้างอิง และทักษะการนาความรู้ไปใช้ แผนการจัดการเรียนรู้รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ พาคิดพาเขียน เวลา 12 ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บทร้อยกรองสอนคิด เวลา 2 ชั่วโมงสอนวันที่ เดือนสาระที่ 1 การอ่านมาตรฐาน ท 1.1 : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ป๎ญหาและ สร้างวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่านตัวชี้วัด ท1.1 ป 6/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ท1.1 ป 6/5 อธิบายการนาความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ป๎ญหาในการดาเนินชีวิตสาระที่ 2 การเขียนมาตรฐาน ท 2.1 : ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพท2.1 ป 6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คาได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสมสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูดมาตรฐาน ท4.1 สามารถเลือกดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและ ความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ท 4.1 ป 6/2 ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟ๎งและดูสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ท4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติชองชาติท 4.1 ป 6/6 วิเคราะห์และเปรียบเทียบสานวนที่เป็นคาพังเพย และสุภาษิตจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เขียนสรุปใจความสาคัญตามลาดับเหตุการณ์ของเรื่องได้ถูกต้อง 2. แสดงความคิดเห็นจากการอ่านโดยการตอบคาถามได้ถูกต้อง 3. วิจารณ์ตัวละครและวิเคราะห์ความสาคัญของเรื่องได้ถูกต้อง 4. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานได้ถูกต้องสาระสาคัญ การอ่านบทนิทานและบทร้อยกรองจะต้อง สรุปใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน จับใจความสาคัญให้ได้ว่าเรื่องนี้มีใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทาอย่างไร และการกระทานั้น ๆ เกิดผลอย่างไร และได้ข้อคิดต่าง ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 17. 17สาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้นิทานบทร้อยกรอง 2. การเขียนสรุปใจความสาคัญ 3. การตอบคาถามจากนิทานและบอกข้อคิดเห็น 4. การเขียนตอบคาถามจากบทร้อยกรอง 5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม) - มีระเบียบวินัยในตนเอง - มีความรับผิดชอบต่องานที่ทา - มีความซื่อสัตย์ - มีความมุ่งมั่นในการทางาน - ทางานเสร็จทันเวลากระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (ชั่วโมงที่ 1) นาเข้าสู่บทเรียน 1. ครูทบทวนวิธีการอ่านคิดวิเคราะห์ให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างถูกต้อง 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน กลุ่มปฏิบัติกิจกรรม “นิทานหรรษา” (ภาคผนวก)เพื่อจับประเด็นสาคัญของเรื่องและบอกข้อคิดจากนิทาน และช่วยกันเขียนบันทึกลงในกระดาษคาตอบ 3. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงาน ครูให้คาชมและเสนอแนะเพิ่มเติมถึงวิธีการจับประเด็นสาคัญ การลาดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน ขั้นสอน 4. ครูชี้แจงจุดประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจ พร้อมทั้งแจกใบงานกิจกรรม (อ่านให้ดีมีเคราะห์ เจาะให้ลึก)ให้นักเรียนทุกคน นักเรียนอ่านขั้นตอนการปฏิบัติกิจรรม 5. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม โดยการอ่านบทร้อยกรองแล้วตอบคาถาม 6. นักเรียนเขียนสรุปใจความสาคัญโดยการเขียนตอบคาถาม และตรวจสอบการเขียนสะกดคาให้ถูกต้อง ถ้าสงสัยให้ถามครู 7. สุ่มนักเรียน 1 คนออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูให้คาแนะนาเพิ่มเติม ขั้นสรุป 8. นักเรียนและครูช่วยกันอภิปรายการเขียนสรุปใจความสาคัญจากการตอบคาถามได้ใจความสละสลวยและครูแนะนาเพิ่มเติมในการเขียนสรุปใจความสาคัญของเรื่องต้องใช้ภาษาและสานวนของตนเอง ถ่ายทอดความรู้ความคิดที่ได้จากการอ่านให้ได้ใจความ 9. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทางานก่อนนาผลงานส่งให้ครูตรวจ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 1. กิจกรรมนิทานหรรษา 2. ใบงานกิจกรรม(อ่านให้ดีมีวิเคราะห์ เจาะให้ลึก) ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 18. 18การวัดผลและประเมินผล เรื่อง/กิจกรรมในการวัด วิธีการวัดและ เครื่องมือ เกณฑ์ และประเมินผล ประเมินผล1. อ่านและตอบคาถาม สังเกต /ซักถาม แบบประเมินการอ่าน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80วิเคราะห์ความสาคัญของ คิดวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สังเกต / ซักถาม แบบประเมินคุณลักษณะ เกณฑ์การประเมิน อันพึงประสงค์ 4, 3, 2, 1 ผ่านเกณฑ์ได้ 2 ขึ้นไป3. การสังเกตพฤติกรรม สังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์การประเมิน 4, 3, 2, 1 ผ่านเกณฑ์ได้ 2 ขึ้นไปบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 1.1 ความรู้.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. บรรยากาศการเรียนรู้.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3. ป๎ญหาและอุปสรรค........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ป๎ญหา........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ .................................................... (.........................................) ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 19. 19บันทึกความคิดเห็นของผู้บริหาร.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ ................................................... (.............................................. ) กิจกรรม “นิทานหรรษา”จุดประสงค์ 1. สรุปประเด็นสาคัญของเรื่องจากนิทานได้ 2. บอกข้อคิดจากนิทานได้คาชี้แจง 1. อ่านนิทานเรื่อง “กองฟืนเท่าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณมารดา” 2. คิดพิจารณาและเขียนประเด็นสาคัญจากนิทานโดยการตั้งคาถามและตอบคาถาม ใคร (ทา) อะไรที่ไหน เมื่อไร ทาไม อย่างไร 3. นาคาตอบจากนิทานมาเรียบเรียงเขียนให้ได้ใจความสาคัญของเรื่อง 4. เขียนข้อคิดจากนิทาน กองฟืนเท่าภูเขาก็มิอาจทดแทนคุณมารดา กาลครั้งหนึ่ง ณ หมู่บ้านชนบทอันไกลแสนไกล มีครอบครัวเล็กๆอาศัยอยู่ริมเชิงเขา พ่อมีอาชีพเก็บ ฟืนไปขายที่ตลาดทุก ๆ เช้า แม่ทางานบ้าน ส่วนลูกชายอยู่ในวัยหนุ่มเป็นคนเกียจคร้านไม่ยอมช่วยการงาน พ่อแม่ พอถึงเวลาอาหารก็เอะอะโวยวายโมโหหิวพาลปาข้าวของเสียหาย แม่เคยสอนว่า " ข้าวก็อยู่ในถัง น้าก็อยู่ในตุ่ม หม้อก็อยู่ข้างฝา ลูกก็ช่วยแม่หุงหาบ้างสิ " ไม่มีคาตอบจากลูก แต่ความหิวยังไม่หายไป และความโมโหก็รุนแรงขึ้น จนแม่ต้องผละจากงานมาหุงหาให้ได้ดังใจ อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พ่อไปเก็บฟืนถูกสัตว์ปุาทาร้ายจนเสียชีวิตแล้วแม่ก็ต้องทางานทุกอย่างแทนพ่อ ทั้งเก็บฟืน และยังต้องทางานบ้านฝุายลูกชายก็ยังไม่สานึก ยังคงเกียจคร้าน และใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าไปวันๆ ภาระของแม่นั้นหนักหนานัก และด้วยวัยที่ชราแล้วจึงล้มปุวย และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ฝุายลูกชายรู้สึก เสียใจมาก เกิดความสานึกผิด เขาตื่นแต่เช้าเดินทางไปปุาเก็บฟืนแล้วนามากองไว้ แล้วก็เดินเข้าปุาไปเก็บ ฟืนกลับมากองไว้อีกทาอย่างนี้ซ้า ๆ จนกองฟืนสูงเท่าภูเขาลูกใหญ่ เพื่อหวังจะทดแทนความเกียจคร้านที่ ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้ทาให้แม่ฟื้นขึ้นมาได้ เขาได้แต่เสียใจ ทั้งเหนื่อย ทั้งหิว แต่วันนี้แม่มิอาจฟื้นขึ้นมา หุงข้าวให้เขากินได้อีกแล้ว.. คติ : การทาความดีทดแทนคุณบิดามารดา เด็ก ๆ สามารถทาได้ทุกวัน อย่ารอเมื่อสาย ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 20. 20 ตอบคาถาม1) คิดพิจารณาและเขียนประเด็นสาคัญจากนิทานโดยการตั้งคาถามและตอบคาถาม .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2) นาคาตอบจากนิทานมาเรียบเรียงให้ได้ใจความสาคัญของเรื่อง ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3) ข้อคิดที่ได้จากนิทาน ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ตอบคาถามจากการอ่านบทกลอน ชื่อกลุ่ม ................................................................ สมาชิกของกลุ่ม1..................................................................................................................... 2..................................................................................................................... 3.....................................................................................................................1. บทกลอนนี้มกี่คน ี ตอบ...........................................................................................................................................2. ผู้พูดมีอารมณ์อย่างไร ตอบ............................................................................................................................................3. ผู้พูดกล่าวถึงใคร ตอบ.............................................................................................................................................4. อะไรทาให้คนหนึ่งต้องอดทนกับพฤติกรรมของอีกคน ตอบ..............................................................................................................................................5. ถ้านักเรียนเจอสถานการณ์เดียวกับผู้พูดนักเรียนจะทาอย่างไร ตอบ.............................................................................................................................................6. นักเรียนมีข้อคิดเห็นจากบทร้อยกรองนี้อย่างไรบ้าง ตอบ.............................................................................................................................................7. จากสถานการณ์นี้นักเรียนจะสรุปได้ว่าอย่างไรและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ในเรื่องใดได้บ้าง ตอบ.............................................................................................................................................8. “คนหนึ่งทาแทบทุกอย่าง อีกคนหนึ่งไม่เคยสนใจ” จากข้อความนี้ตรงกับสานวนสุภาษิตใด ตอบ.............................................................................................................................................9. “คนหนึ่งอยากพิงใกล้ อีกคนไม่ยอมสบตา” ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร ตอบ.............................................................................................................................................10. จากบทร้อยกรองข้างบนนี้นักเรียนควรตั้งคาถามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างไรบ้าง ตอบ............................................................................................................................................ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 21. 21ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ แผนการจัดการเรียนรู้รหัสวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ไตร่ตรองอย่างสร้างสรรค์ เวลา 12 ชั่วโมงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิเคราะห์ข่าว เวลา 1 ชั่วโมงสอนวันที่ เดือนสาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียนมาตรฐาน ท 1.1 : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ป๎ญหาและ สร้างวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่านตัวชี้วัด ท1.1 ม3 /7 วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลาดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง ท1.1 ม 3/8 วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านสาระที่ 2 การเขียนมาตรฐาน ท 2.1 : ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพท 2.1 ม 3/7 เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็นโต้แย้งในเรื่องต่างๆสาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูดมาตรฐาน ท4.1 สามารถเลือกฟ๎งและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและ ความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ท 4.1 ม 3/3 วิเคราะห์ระดับภาษาท 4.1 ม 3/6 แต่งบทร้อยกรองจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างสมเหตุสมผล 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ป๎ญหาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้ 3. นักเรียนสามารถบอกวิธีแก้ป๎ญหาและตอบป๎ญหาจากสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้ 4. นักเรียนสามารถบอกเหตุผลและประเมินได้ว่าสิ่งใดควรทาสิ่งใดไม่ควรทาสาระสาคัญ การอ่านข่าวเหตุการณ์ สารคดี ผู้อ่านจะต้องประเมินความถูกต้องของข้อมูล ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่านด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆนามาประกอบการพิจารณาลงความเห็น และการวิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลาดับความและความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่านโดยอาศัยหลักการ วิธีการและข้อมูลที่เชื่อถือได้มาประกอบทาให้การวิจารณ์เรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสาระการเรียนรู้ 1. การอ่าน คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณโดยใช้ข่าวเหตุการณ์ 2. การเขียนตอบคาถามจากข่าวเหตุการณ์ 3. การเขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 22. 22คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม) 4. มีระเบียบวินัยในตนเอง 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ทา 6. มีความซื่อสัตย์ 7. มีความมุ่งมันในการทางาน ่ 8. ทางานเสร็จทันเวลากระบวนการจัดการเรียนรู้ นาเข้าสู่บทเรียน ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับป๎ญหาที่พบที่เห็นอยู่ในชีวิตประจาวัน ขั้นสอน 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน 2. ครูแจกอุปกรณ์ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด(ใบงาน “วิเคราะห์ข่าว”, ดินสอ) 3. ครูอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม 3.1 ให้นักเรียนอ่านทาความเข้าใจคาสั่งในใบงานอย่างละเอียด 5 นาที 3.2 ให้เวลาในการทางาน 10 นาที 3.4 ให้นักเรียนเสนอผลงานของกลุ่มให้เพื่อทราบ 3.5 นักเรียนค้นหาคติธรรม หรือคาสอนที่สามารถช่วยแก้ป๎ญหาได้ ขั้นสรุป 1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ 2. นักเรียนแต่งบทกลอน(โคลงสี่สุภาพ) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคาสอน หรือคติธรรม สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ใบงานกิจกรรม “วิเคราะห์ข่าว”การวัดผลและประเมินผล 1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 2. การตอบคาถามของนักเรียน 3. การร่วมอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ 4. ตรวจผลงาน โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ ข้อที่ ระดับคุณภาพ 4 2 1 0 1 ระบุสาเหตุได้และบอก ระบุสาเหตุได้และบอก ระบุสาเหตุได้แต่ไม่ ไม่ตอบ เหตุผลสมเหตุสมผล เหตุผลไม่สมเหตุสมผล บอกเหตุผล เป็นไปได้ เป็นไปได้น้อย 2 ลงความเห็นและบอก ลงความเห็นและบอก ลงความเห็น แต่ไม่ ไม่ตอบ เหตุผลสมเหตุสมผล เหตุผลไม่สมเหตุสมผล บอกเหตุผล เป็นไปได้ เป็นไปได้น้อย 4 บอกวิธีแก้ได้หลากหลาย บอกวิธีแก้ได้หลากหลาย บอกวิธีแก้ได้วิธีเดียว ไม่ตอบ วิธีและมีความแปลกใหม่ วิธีแต่ไม่แปลกใหม่ และไม่แปลกใหม่ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 23. 23บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 1. ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 1.1 ความรู้ ………................................................................................................................. 1.2 ทักษะการคิดวิจารณญาณ................................................................................................ 1.3 ทักษะการคิดสร้างสรรค์…................................................................................................ 1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม) ……………………………… 2. บรรยากาศการเรียนรู้……………………………………........................................................... 3. ป๎ญหาและอุปสรรค.................................................................................................................... 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ป๎ญหา………………………….......................................................... ลงชื่อ .................................................... (.........................................)บันทึกความคิดเห็นของผู้บริหาร...................................................................................................................................................................... .... ลงชื่อ ................................................... (.............................................. ) กิจกรรม “วิเคราะห์ข่าว” ใบงาน อยู่ปี 2 มหิดล ประวัติเก่ง ออกห้องสอบแล้วโดด พ่อแม่ช็อกแต่ไม่ตดใจ ิ นักศึกษาแพทย์ศิริราช ปี 2 โดดตึก 12 ชั้น ดับสยองใน รพ.ศิริราชฯ ข่าวการกระโดดตึกตายของนักศึกษาแพทย์ นักเรียนคิดเห็นอย่างไร ตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น ๑. จากข่าวนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีสาเหตุมาจากอะไร ? ทาไมนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 24. 24 ๒. การที่นักศึกษาแพทย์ทาเช่นนั้น นักเรียนคิดว่าสมควรหรือไม่ เพราะเหตุใด? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………4. ถ้านักเรียนมีปัญญาที่แก้ไขไม่ได้ด้วยตนเอง(ปัญหาที่คิดว่าหนักมาก) นักเรียนจะทาอย่างไร ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต 1. สาระสาคัญ การพัฒ นาทักษะชีวิต เป็น การส่ งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือในการสร้างและพัฒ นาทักษะชีวิตให้ กับนักเรียนทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ทักษะการปรับตัว การเผชิญป๎ญหาหรือความขัดแย้งต่างๆ ในชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม จัดการกับชีวิตและการปูองกันตนเองในภาวะคับขัน 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2.2 เพื่อตรวจสอบผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต 3. เป้าหมาย 3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และครูแนะแนวทุกคนที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนได้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและมีประสิทธิภาพ 3.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิตเป็นไปตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 กิจกรรมการพัฒนา 4.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 1) ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กระจ่างชัดในการนาจุดเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนวางแผนในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมต่างๆ ตามจุดเน้น 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวกับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิต และดาเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านทักษะชีวิตโดยใช้วิธีการและเครื่องมืออย่างหลากหลาย พร้อมทั้งวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 25. 25 3) ตรวจสอบ ทบทวนการดาเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านทักษะชีวิตเป็นรายบุคคลให้รู้จุดเด่น จุดที่พัฒนาในแต่ละเรื่อง และจัดกลุ่มผู้เรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทักษะชีวิตดีกลุ่มทักษะชีวิตปานกลาง และกลุ่มทักษะชีวิตน้อย 4) ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละกลุ่มทักษะชีวิต และกาหนดเป็นเปูาหมายความสาเร็จแต่ละภาคเรียนให้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพผู้เรียน 5) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้ระบบนิเทศภายใน เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือครูผู้สอนในการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 6) สรุปผลและนาผลการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7) นาผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตในครั้งต่อไป 4.2 การตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น 1) แนวทางการตรวจสอบ การวัดและประเมินผล ชั้น จุดเน้น พฤติกรรมตามจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ป. 1 รู้จักตนเอง เข้าใจอารมณ์ของตนเอง - สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน แบบบันทึกการสังเกต และผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎ ในและนอกห้องเรียนที่แสดงถึง พฤติกรรม ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน พฤติกรรมตามจุดเน้นป. 2 ยอมรับความ แสดงความสามารถของ - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือก แบบบันทึกการสังเกต แตกต่างระหว่าง ตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ ชื่นชมใน เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ พฤติกรรม ตนเองและรู้จัก ความสาเร็จของตนเองและ และให้ผเู้ รียนนาเสนอผลงาน ควบคุมอารมณ์ ผู้อื่น และเลือกเข้าร่วม จากกิจกรรมนั้นให้เพื่อนได้รับรู้ ของตนเอง กิจกรรมตามความสนใจ และชื่นชม - สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ในและนอกห้องเรียนที่แสดงถึง พฤติกรรมตามจุดเน้นป. 3 มองตนเองและ เป็นผู้พูดและผู้ฟ๎งที่ดี - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เป็น แบบบันทึกการสังเกต ผู้อื่นในแง่บวก ใช้ภาษาพูดและภาษากาย ที่ ผู้พูดและผู้ฟ๎งที่ดี พฤติกรรม และจัดการกับ ทาให้ผู้อื่นผ่อนคลาย สบาย - สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน อารมณ์ของตนเอง ใจไม่ก่อให้เกิด ความ ในและนอกห้องเรียนที่แสดงถึง ได้ ขัดแย้งรุนแรง พฤติกรรมตามจุดเน้นป. 4 เคารพสิทธิของ ร่วมมือทางานกับกลุมเพื่อน - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ร่วมมือ แบบบันทึกการสังเกต ่ ตนเองและผู้อื่น ฟ๎งและรับรูความรูสึกของ ้ ้ ทางานกับกลุ่มเพื่อน ฟ๎งและ พฤติกรรม ผู้อื่น รวมทั้งช่วยเหลือผู้อื่น รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เมื่อมีโอกาส - สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ในและนอกห้องเรียนที่แสดงถึง พฤติกรรมตามจุดเน้นป. 5 รักและเห็นคุณค่า หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ - สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน แบบบันทึกการสังเกต ในตัวเองและผู้อื่น ความปลอดภัยของตนเอง รู้จัก ในและนอกห้องเรียนที่แสดงถึง พฤติกรรม ปฏิเสธในสิ่งที่ควรปฏิเสธโดยไม่ พฤติกรรมตามจุดเน้น เสียสัมพันธภาพหรือเสียน้าใจ รวมทั้งขอความช่วยเหลือเมื่ออยู่ ในภาวะวิกฤต ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 26. 26 การวัดและประเมินผล ชั้น จุดเน้น พฤติกรรมตามจุดเน้น วิธีการ เครื่องมือ ที่ใช้ป. 6 ภาคภูมิใจ เชื่อมั่น แสดงความรู้สึกภาคภูมิใจ สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ในและ แบบ ในตนเองและผู้อื่น เชื่อมั่นในตนเอง ยอมรับ นอกห้องเรียนที่แสดงถึงพฤติกรรมตาม บันทึกการ และศรัทธาต่อผู้อื่น รู้จัก จุดเน้น สังเกต เลือกและเข้าร่วมกิจกรรม พฤติกรรม สร้างความสุขตนเองม. 1 รู้ความถนัด บอกความถนัด สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ในและ แบบ ความสามารถและ ความสามารถและ นอกห้องเรียนที่แสดงถึงพฤติกรรมตาม บันทึกการ บุคลิกภาพของ บุคลิกภาพของตนเอง จุดเน้น สังเกต ตนเอง พฤติกรรมม. 2 ทางานร่วมกับ เป็นผู้นา ผูตาม ได้ ้ สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ในและ แบบ ผู้อื่นบนพื้นฐาน เหมาะสมตามสถานการณ์ นอกห้องเรียนที่แสดงถึงพฤติกรรมตาม บันทึกการ ความเป็น อาสาหรือสมัครใจช่วยเหลือ จุดเน้น สังเกต ประชาธิปไตยและ ผู้อื่นด้วย ความเต็มใจ พฤติกรรม มีจิตอาสา โดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลือสังคมม. 3 มีทักษะในการ เป็นผู้แสวงหาและใช้ข้อมูล สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ในและ แบบ แสวงหาและใช้ ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง นอกห้องเรียนที่แสดงถึงพฤติกรรมตาม บันทึกการ ข้อมูลให้เป็น กล้าปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง จุดเน้น สังเกต ประโยชน์กับ จากการกระทาที่ผิด รวมทั้ง พฤติกรรม ตนเอง รู้จักสร้าง ยืนยันความต้องการหรือ ความสุขให้กับ ต่อรองบนพื้นฐานของความ ตนเองและผู้อื่น ถูกต้อง 2) การประเมินและสรุปผลการประเมินตามจุดเน้นแต่ละระดับชั้น 2.1) ครูผู้สอนใช้ข้อมูลจากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ หรือทดสอบแล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบที่กาหนดให้ ดังนี้ ป.1 ใช้แบบประเมิน 4/1 ป.4 ใช้แบบประเมิน 4/4 ม.1 ใช้แบบประเมิน 4/ม.1 ป.2 ใช้แบบประเมิน 4/2 ป.5 ใช้แบบประเมิน 4/5 ม.2 ใช้แบบประเมิน 4/ม.2 ป.3 ใช้แบบประเมิน 4/3 ป.6 ใช้แบบประเมิน 4/6 ม.3 ใช้แบบประเมิน 4/ม.3 2.2) ใส่ตัวเลขตามระดับพฤติกรรม ดังนี้3 : มีพฤติกรรมสม่าเสมอ 2 : มีพฤติกรรมค่อนข้างสม่าเสมอ 1 : มีพฤติกรรมเป็นบางครั้ง 2.3) สรุปผลการประเมินโดยใช้คะแนนเฉลี่ย(Mean) ดังนี้ 1 : มีทักษะชีวิตน้อย 2 : มีทักษะชีวิตปานกลาง 3 : มีทักษะชีวิตดี 0 – 1.49 1.50 – 2.49 2.50 – 3.00 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 27. 27แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 1. สาระสาคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เป็นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการรับและส่งสารด้วยวิธีการต่างๆ ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นนาผลการประเมินไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อสร้างความตระหนัก ความจาเป็นของการพัฒนาทักษะการสื่อสารแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แก่ผู้เรียนแต่ละช่วงวัยด้วยวิธีการอย่างหลากหลายแบบบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.3 เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นทักษะการสื่อสาร 3. ขอบข่ายการพัฒนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการรับและส่งสาร ได้แก่ การพูดการฟ๎ง การอ่าน และการเขียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม การพัฒนาจุดเน้นทักษะการสื่อสาร เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคานึงถึงสมรรถนะการสื่อสารที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ จัดกิจกรรม วัดและประเมินผล ตลอดจนการนาข้อมูลไปพัฒนาผู้เรียน 4. กิจกรรมการดาเนินการ 4.1 สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษารวมทั้งผู้ปกครอง และชุมชน 4.2 ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคล 4.3 จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับคุณภาพสมรรถนะการสื่อสาร 4.4 ออกแบบกิจกรรมตามกลุ่มบุคคล 4.5 จัดกิจกรรมปลูกฝ๎งทักษะการสื่อสารโดยบูรณาการตามกิจกรรม หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4.6 วัดและประเมินผลควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.7 สรุปผล/จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นาข้อมูลย้อนกลับไปพัฒนาผู้เรียน 5. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร 5.1 การตรวจสอบความสามารถ/ทักษะ ชั้น ความสามารถ/ทักษะ ป.1 ตั้งใจฟ๎งและพูดสื่อสารให้เข้าใจโดยใช้คาสุภาพ ป.2 ตั้งใจฟ๎งและพูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้คาสุภาพ ป.3 ฟ๎ง ดู พูด อ่าน และเขียนอย่างมีมารยาท พูดและเขียนสื่อสารจากเรื่องที่ฟ๎ง ดู อ่าน ได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้คาสุภาพ ชั้น ความสามารถ/ทักษะ ป.4 ฟ๎ง ดู พูด อ่าน และเขียนอย่างมีมารยาท พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดจาก เรื่องที่ฟ๎ง ดูและอ่านอย่างมีเหตุผล ป.5 ฟ๎ง ดู พูด อ่าน และเขียนอย่างมีมารยาท พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดจาก ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 28. 28 เรื่องที่ฟ๎ง ดูและอ่านอย่างมีเหตุผล ป.6 ฟ๎ง ดู พูด อ่าน และเขียนอย่างมีมารยาท พูดและเขียนแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น วิเคราะห์จากเรื่องที่ฟ๎ง ดูและอ่านอย่างสมเหตุสมผล ม.1 ฟ๎ง ดู พูด อ่าน และเขียนอย่างมีมารยาท พูด เขียน อธิบาย ชี้แจงจากเรื่องที่ฟ๎ง ดู และอ่านได้หลายแง่มุมอย่างสมเหตุสมผล ม.2 ฟ๎ง ดู พูด อ่าน และเขียนอย่างมีมารยาท พูด เขียนโต้แย้งจากเรื่องที่ฟ๎ง ดู และอ่านได้ อย่างสมเหตุสมผลที่ไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น ม.3 ฟ๎ง ดู พูด อ่าน และเขียนอย่างมีมารยาท พูด เขียน วิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องที่ฟ๎ง ดู และอ่านอย่างมีเหตุสมผลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 5.2 การประเมินและสรุปผลการประเมินตามจุดเน้นแต่ละระดับชั้น 1) ครูผู้สอนใช้ข้อมูลจากการสังเกต หรือทดสอบแล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบที่กาหนดให้ ดังนี้ ป.1 ใช้แบบประเมิน 5/1 ป.4 ใช้แบบประเมิน 5/4 ม.1 ใช้แบบประเมิน 5/ม.1 ป.2 ใช้แบบประเมิน 5/2 ป.5 ใช้แบบประเมิน 5/5 ม.2 ใช้แบบประเมิน 5/ม.2 ป.3 ใช้แบบประเมิน 5/3 ป.6 ใช้แบบประเมิน 5/6 ม.3 ใช้แบบประเมิน 5/ม.3 2) ใส่ตัวเลขตามระดับพฤติกรรม ดังนี้ 3 : ดี 2 : พอใช้ 1 : ปรับปรุง 3) สรุปผลการประเมินโดยใช้ช่วงคะแนน ดังนี้ ปรับปรุง พอใช้ ดี 1-5 6-10 11-15แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 1. สาระสาคัญ การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมินตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น โดยใช้วิธีการ และเครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งการให้แนวทางการพัฒนาเครื่องมือและตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 2. จุดประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถสารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล จัดกลุ่มนักเรียนและจัดทาแผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล รายกลุ่ม ตามจุดเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ 2.2 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูได้ ้ 2.3 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 29. 29 3. ขอบข่ายการพัฒนา การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นตามจุ ด เน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู้ มี ข อบข่ า ยสองประเด็ น หลั ก ได้ แ ก่เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน และการประเมินตรวจสอบผลการดาเนินงาน ทั้งกระบวนการดาเนินงานที่เกิดจากการขับเคลื่อนและผลที่เกิดขึ้นกับคุณภาพผู้เรียนจากการดาเนินการพัฒนาผู้เรียน ซึงนาเสนอต่อไปนี้ ่ กระบวนการนิเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วยกระบวนการ ที่เป็นกิจกรรม 6 กิจกรรม ที่ มีความสั มพันธ์ต่อเนื่องกัน แต่ไม่จาเป็นต้องเรียงลาดับ อาจสลับกิจกรรมใดขึ้นก่อนก็ได้ และผลการดาเนินกิจกรรมหนึ่งอาจเป็นผลต่อเนื่องให้เกิดกิจกรรมอื่นตามมา ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักแก่ครู 2) รู้จักนักเรียนรายบุคคล 3) คิดค้นกิจกรรม/นวัตกรรมพัฒนา 4) ครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 5) ส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 6) ประเมินเพื่อทราบผลการดาเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 30. 30แนวทางการพัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะจุดเน้นด้านคุณลักษณะในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) มีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นคุณลักษณะใฝุดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เน้นคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เน้นคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง อยู่อย่างพอเพียง ใฝุเรียนรู้ ม. 1-3 ใฝุดี ป.4-6 ป.1-31. สาระสาคัญ การพัฒนาจุดเน้นด้านคุณลักษณะเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตามจุดเน้นให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยการกระตุ้น ส่งเสริม และให้การเสริมแรงแก่นักเรียน ในการดาเนินกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมาย2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตามจุดเน้นด้านคุณลักษณะ 2.2 เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ครูทากิจกรรมตามจุดเน้นด้านคุณลักษณะไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 2.3 เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะของนักเรียนตามจุดเน้น3. เป้าหมาย 3.1 ครูผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกคน 3.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสฯทุกคน4. กิจกรรม 4.1 จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 4.2 สร้างเครื่องมือและนาเครื่องมือไปใช้กับผู้เรียนตามจุดเน้น ตามกลุ่มชั้นปี 4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการพัฒนา 4.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management : KM)5. การประเมินผล 5.1 ให้มีการประเมินเดือนละ 1 ครั้ง หรือภาคเรียนละ 3 ครั้ง 5.2 ให้นาผลการประเมินครั้งสุดท้ายของภาคเรียนมาบรรยายคุณลักษณะของผู้เรียนตามระดับคุณภาพที่กาหนดไว้ ถ้าผู้เรียนมีคุณลักษณะใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนั้นซ้า ๆ จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาและผ่านเกณฑ์ทุกรายการ 5.3 คุณลักษณะด้านที่มีการประเมินแบบสามเส้า เช่น การประเมินคุณลักษณะด้านอยู่อย่างพอเพียงที่ให้มีการประเมินตนเอง ครู/เพื่อน/ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนั้น ในการตัดสินผลการประเมิน ให้นาผลการประเมินครั้งสุดท้ายของผู้ประเมินทุกคนในแต่ละรายการมาพิจารณาด้วย mode แล้วจึงตัดสินตามเกณฑ์การผ่านตามข้อ 6.4 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 31. 31 6.4 เกณฑ์การผ่าน มีดังนี้ ชั้น จุดเน้น เกณฑ์การผ่าน แบบประเมิน ผูประเมิน ้ป.1-3 ใฝุดี ระดับดี 7/1 ครูป.4-6 ใฝุเรียนรู้ ระดับดี 7/2 ครู และต้องไม่มีรายการใดได้ 0ม.1-3 อยู่อย่างพอเพียง ระดับดี 7/3 นักเรียนประเมินตนเอง และต้องไม่มีรายการใดได้ 0 7/4 ครู, เพื่อน, ผู้ปกครองคุณลักษณะใฝ่ดี (ป. 1-3)1. สาระสาคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายที่จะทาให้นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล รู้จักแยกแยะถูกและผิด เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิดของผู้อื่น2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีเหตุผล รู้จักแยกแยะ ถูกและผิด เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิดของผู้อื่น 2.2 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้จักแยกแยะถูกและผิด เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิดของผู้อื่น3. เป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน เป็นผู้ที่มีเหตุผลรู้จักแยกแยะถูกและผิด เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางความคิดของผู้อื่น4. กิจกรรม 4.1 การขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนตามจุดเน้น โดยวิธี 4.1.1 ฝึกอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านใฝุดี 4.1.2 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านใฝุดี 4.1.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ 4.2 การตรวจสอบคุณภาพตามจุดเน้นใฝุดี โดยวิธี 4.2.1 จัดทาแบบตรวจสอบคุณภาพตามจุดเน้นเป็น 3 ระดับคือ ระดับ 3 หมายถึง ดี ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง 4.2.2 ครูตรวจสอบคุณภาพนักเรียนและบันทึกผลตามแบบตรวจสอบคุณภาพ 4.2.3 สรุปภาพรวมของแต่ละโรงเรียน5. สื่อที่ใช้ สาหรับครู 1) ใบความรู้ ใบงาน/กิจกรรม 2) แนวทางกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 3) แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพตามจุดเน้น ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 32. 32คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ (ป. 4-6) 1. สาระสาคัญ ความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เป็นคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ที่ต้องมุ่งพัฒนาให้เกิดในตัวผู้เรียน และให้สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ ่ 2.2 เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 3. เป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 4. กิจกรรม 4.1 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเน้นด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 4.2 ติดตามการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝ๎งคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ของครูโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 4.3 ติดตาม ตรวจสอบคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ 4.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) 5. สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา 5.1 แนวทางการนาจุดเน้นสู่การปฏิบัติในห้องเรียน 5.2 เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพคุณลักษณะใฝุเรียนรู้คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง (ม. 1-3)1. สาระสาคัญ การพัฒนาจุดเน้นด้านอยู่อย่างพอเพียง โดยให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพื่อนาพาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เป็นภารกิจสาคัญที่ต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการประสานความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝุายในการจัดกิจกรรมและการประเมินผล2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตามจุดเน้นด้านคุณลักษณะอยู่อย่างพอพียง 2.2 เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้นักเรียนทากิจกรรมตามจุดเน้นอยู่อย่างพอเพียง3. เป้าหมาย 3.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกคน4. กิจกรรม 4.1 ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเน้นด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 4.2 ติดตามการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝ๎งคุณลักษณะใฝุเรียนรู้ของครูโดยบูรณาการกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 4.3 ติดตาม ตรวจสอบคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 4.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management)5. สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา 5.1 แนวทางการนาจุดเน้นสู่การปฏิบัติในห้องเรียน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 33. 33 5.2 เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 5.3 เอกสารความรู้ ตามจุดเน้นแนวทางการจัดกิจกรรมสาหรับครู 5.3.1 ขอบข่าย ของจุดเน้นอยู่อย่างพอเพียงในระดับชั้น ม.1-3 ให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นคุณลักษณะด้านอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนในขอบข่ายต่อไปนี้ 1) ประหยัด (ทั้งทรัพย์สินส่วนตน และส่วนรวม) 2) คุ้มค่า (ทั้งทรัพย์สินส่วนตน และส่วนรวม) 3) เก็บรักษาดูแลสิ่งของอย่างดี (ทั้งทรัพย์สินส่วนตน และส่วนรวม) 4) ใช้เวลาอย่างเหมาะสม 5) มีความรอบคอบ 6) มีเหตุผล 7) ไม่เอาเปรียบผู้อื่น 8) ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน 9) ให้อภัยผู้อื่นเสมอ 10) วางแผนการเรียน การทางาน การใช้ชีวิต บนพื้นฐานความรู้ข้อมูลข่าวสาร 11) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 12) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 13) ปรับตัวได้ 14) อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ (ศึกษารายละเอียด แนวทางการจัดการเรียนรู้) 5.3.2 แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เช่น - พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง - เอกสารเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร 5.3.3 แหล่งเรียนรู้ เช่น - โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละเขตพื้นที่ - website ต่างๆ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 34. 34 ส่วนที่ 3 เครื่องมือดาเนินงาน การดาเนินการพัฒนาจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในครั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กาหนดแนวเครื่องมือเพื่อใช้ดาเนินการ จาแนกตามลาดับจุดเน้น ดังนี้ 1. การอ่าน การเขียน 2. การคิดเลข 3. การคิด 4. ทักษะชีวิต 5. การสื่อสาร 6. การใช้เทคโนโลยี 7. คุณลักษณะการประเมินการอ่าน การเขียน การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนตามจุดเน้นการอ่านการเขียน กาหนดแนวของเครื่องมือและรูปแบบการดาเนินงาน ดังนี้ แบบประเมินการอ่านออก แบบประเมิน 1/ป1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านในใจ คาที่กาหนดให้ 3-5 นาที แล้วอ่านออกเสียง ทีละคา จากคาที่ 1-20 ตามลาดับ 1. เกเร 11. ถนน 2. มือ 12. อาหาร 3. ดึง 13. สวัสดี 4. ข้าว 14. คน 5. ชอบ 15. สวน 6. กลางวัน 16. ผัก 7. พริก 17. เดิน 8. ความรู้ 18. เย็น 9. ขนม 19. สัตว์ 10. สบาย 20 วันเสาร์ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 35. 35 แบบประเมิน 1/ป1.2 แบบประเมินการเข้าใจความหมายของคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตอนที่ 1คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้ เติมในช่องว่างให้ได้ใจความถูกต้อง เกเร มือ ดึง ข้าว ชอบ กลางวัน พริก ลุงชมเลี้ยงสุนัข ไว้ตัวหนึ่ง มัน แอบมา ต้น และต้น ในเวลา จึงถูกตีด้วยไม้ใน ของลุงชม ตอนที่ 2คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้ เติมในช่องว่างให้ได้ใจความถูกต้อง ความรู้ ขนม สบาย ถนน อาหาร สวัสดี เด็กๆ ทุกคน ลุงชม ขณะที่ลุงชมเดินอยู่บนหน้าโรงเรียน ในเช้าวันหนึ่งที่มีอากาศสดชื่น เย็น ลุงชมบอกว่า จะนา เรื่อง และ มาสอนให้กับเด็กๆ ตอนที่ 3คาชี้แจง นาคาที่กาหนดให้ เติมในช่องว่างให้ได้ใจความถูกต้อง คน สวน ผัก เดิน เย็น สัตว์ วันเสาร์ ลุงชม เป็น ใจดี ลุงชมชอบเลี้ยง ทุกๆเวลา ลุงชมมักจะมา เล่นใน หลังบ้าน และลุงชมปลูก ไว้มากมาย ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 36. 36 แบบประเมิน 1/ป1.3 แบบประเมินการเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ชื่อ........................................................................................ชั้น...............................โรงเรียน..................................................................................................................ทดสอบวันที.่ ........เดือน.................................พ.ศ..................คาชี้แจง ให้นักเรียนฟ๎งคาที่ครูบอกคาละ 2 ครั้ง แล้วเขียนให้ถูกต้องตามอักขระวิธี คาละ 1 คะแนน เวลา 30 นาที คาที่ 1. คาที่ 11. คาที่ 2. คาที่ 12. คาที่ 3. คาที่ 13. คาที่ 4. คาที่ 14. คาที่ 5. คาที่ 15. คาที่ 6. คาที่ 16. คาที่ 7. คาที่ 17. คาที่ 8. คาที่ 18. คาที่ 9. คาที่ 19. คาที่ 10. คาที่ 20 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 37. 37 แบบประเมิน 1/ป1.4 แบบบันทึกผลการอ่านออก เขียนได้ชื่อ....................................................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียน.................................................................................................ประเมินครั้งที่ .............วันที่ .........เดือน................................พ.ศ.................. ความสามารถ ที่ คาที่ประเมิน เข้าใจ อ่านได้ สรุป เขียนได้ ความหมาย 1 เกเร 2 มือ 3 ดึง 4 ข้าว 5 ชอบ 6 กลางวัน 7 พระ 8 ความรู้ 9 ขนม 10 สบาย 11 ถนน 12 อาหาร 13 สวัสดี 14 คน 15 สวน 16 ผัก 17 เดิน 18 เย็น 19 สัตว์ 20 วันเสาร์ รวม ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 38. 38 แบบประเมิน 1/ ป2.1 แบบประเมินการอ่านออก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านในใจ 3-5 นาที แล้วอ่านออกเสียงทีละคา จากคาที่ 1-20 1. แผ่นดิน 11. พืช 2. ถ้อยคา 12. ลมโบก 3. ปลอดโปร่ง 13. ส่วนแบ่ง 4. สร้อย 14. แข็งแรง 5. ทราย 15. เขินอาย 6. สนุกสนาน 16. เถาวัลย์ 7. อร่อย 17. อาทิตย์ 8. หมาก 18. ดวงจันทร์ 9. วิหค 19. บรรทัด 10. ปัญญา 20 ภรรยา ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 39. 39 แบบประเมิน 1/ป2.2 แบบประเมินการเข้าใจความหมายของคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2คาชี้แจง ให้นักเรียนใช้คาที่กาหนดให้แต่งประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์1. ปลอดโปร่ง2. ปัญญา3. ลมโบก4. อาทิตย์5. ภรรยา6. เถาวัลย์7. แผ่นดิน8. พืช9. ส่วนแบ่ง10. วิหค11. เขินอาย ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 40. 4012. หมาก13. ดวงจันทร์14. สร้อย15. บรรทัด16. สนุกสนาน17. ทราย18. ถ้อยคา19. แข็งแรง20. อร่อย ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 41. 41 แบบประเมิน 1/ป2.3 แบบประเมินการเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ชื่อ........................................................................................ชั้น...............................โรงเรียน..................................................................................................................ทดสอบวันที.่ ........เดือน.................................พ.ศ..................คาชี้แจง ให้นักเรียนฟ๎งคาที่ครูบอกคาละ 2 ครั้ง แล้วเขียนให้ถูกต้องตามอักขระวิธี คาละ 1 คะแนน เวลา 30 นาที คาที่ 1. คาที่ 11. คาที่ 2. คาที่ 12. คาที่ 3. คาที่ 13. คาที่ 4. คาที่ 14. คาที่ 5. คาที่ 15. คาที่ 6. คาที่ 16. คาที่ 7. คาที่ 17. คาที่ 8. คาที่ 18. คาที่ 9. คาที่ 19. คาที่ 10. คาที่ 20 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 42. 42 แบบประเมิน 1/ป2.4 แบบบันทึกผลการอ่านออก เขียนได้ชื่อ....................................................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียน.................................................................................................ประเมินครั้งที่ .............วันที่ .........เดือน................................พ.ศ.................. ความสามารถ ที่ คาที่ประเมิน เข้าใจ อ่านได้ สรุป เขียนได้ ความหมาย 1 แผ่นดิน 2 ถ้อยคา 3 ปลอดโปร่ง 4 สร้อย 5 ทราย 6 สนุกสนาน 7 อร่อย 8 หมาก 9 วิหค 10 ปัญญา 11 พืช 12 ลมโบก 13 ส่วนแบ่ง 14 แข็งแรง 15 เขินอาย 16 เถาวัลย์ 17 อาทิตย์ 18 ดวงจันทร์ 19 บรรทัด 20 ภรรยา รวม ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 43. 43 แบบประเมิน 1/ป3.1 แบบประเมินการอ่านออก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านในใจ 3-5 นาที แล้วอ่านออกเสียงทีละคา จากคาที่ 1-20 ตามลาดับ 1. ตรากตรา 11. ป่วย 2. เคว้งคว้าง 12. ลาพัง 3. ต้นไทร 13. เอ็นดู 4. ฉลาด 14. พระสงฆ์ 5. ถล่ม 15. ประโยชน์ 6. ขนุน 16. อนุรักษ์ 7. คนพาล 17. สรรหา 8. ชานาญ 18. บรรจง 9. บิณฑบาต 19. พิชซ่า 10. คนดี 20 ฟุตบอล ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 44. 44 แบบประเมิน 1/ป3.2 แบบประเมินการเข้าใจความหมายของคา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ โดยใช้คาที่กาหนดให้ทั้ง 20 คา ประกอบ การเขียนให้ครบถ้วนและให้ได้เรื่องราวที่สมบูรณ์สอดคล้องระหว่างคากับภาพ ต้นไทร ถล่ม ชานาญ บิณฑบาต คนดี ป่วย เอ็นดู อนุรักษ์ บรรจง พิชซ่า พระสงฆ์ ฟุตบอล คนพาล ลาพัง ตรากตรา เคว้งคว้าง สรรหา ประโยชน์ ขนุน ฉลาด รูปภาพ เรื่อง............................................................... ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 45. 45 แบบประเมิน 1/ป3.3 แบบประเมินการเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ชื่อ........................................................................................ชั้น...............................โรงเรียน..................................................................................................................ทดสอบวันที.่ ........เดือน.................................พ.ศ..................คาชี้แจง ให้นักเรียนฟ๎งคาที่ครูบอกคาละ 2 ครั้ง แล้วเขียนให้ถูกต้องตามอักขระวิธี คาละ 1 คะแนน เวลา 30 นาที คาที่ 1. คาที่ 11. คาที่ 2. คาที่ 12. คาที่ 3. คาที่ 13. คาที่ 4. คาที่ 14. คาที่ 5. คาที่ 15. คาที่ 6. คาที่ 16. คาที่ 7. คาที่ 17. คาที่ 8. คาที่ 18. คาที่ 9. คาที่ 19. คาที่ 10. คาที่ 20 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 46. 46 แบบประเมิน 1 /ป3.4 แบบบันทึกผลการอ่านออก เขียนได้ชื่อ....................................................................................................ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน.................................................................................................ประเมินครั้งที่ .............วันที่ .........เดือน................................พ.ศ.................. ความสามารถ ที่ คาที่ประเมิน เข้าใจ อ่านได้ สรุป เขียนได้ ความหมาย 1 ตรากตรา 2 เคว้งคว้าง 3 ต้นไทร 4 ฉลาด 5 ถล่ม 6 ขนุน 7 คนพาล 8 ชานาญ 9 บิณฑบาต 10 คนดี 11 ป่วย 12 ลาพัง 13 เอ็นดู 14 พระสงฆ์ 15 ประโยชน์ 16 อนุรักษ์ 17 สรรหา 18 บรรจง 19 พิชซ่า 20 ฟุตบอล รวม ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 47. 47 แบบประเมิน 1/ป4.1 แบบประเมินการอ่านคล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อ................................................................เลขที่.....................โรงเรียน...............................................คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองตามแบบฉันทลักษณ์ 1 จบ 2. เขียนสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน ตามที่กาหนด เวลา 30 นาที อากาศสดใส ต้นไม้ปกป้อง อากาศหม่นหมอง ต้องช่วยรักษา ฟื้นฟูปรับปรุง บารุงเยียวยา ร่วมพัฒนา รักป่าร่วมใจ สาวกสเปน ผู้แต่งสรุปใจความสาคัญของบทร้อยกรอง มาพอเข้าใจ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 48. 48 แบบประเมิน 1/ป4.2 แบบประเมินการเขียนคล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านนิทาน เรื่อง หงส์ทองคา แล้วเขียนย่อความ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเวลา 40 นาที หงส์ทองคา ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุณีชื่อถูลนันทาผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคกระเทียม สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ตระกูลหนึ่ง มีภรรยาและได้ลูกสาว 3 คน ชื่อนันทา นันทวดี และสุนันทา พอลูกสาวทั้ง 3 ได้สามีแล้วทุกคน พราหมณ์ก็ได้เสียชีวิต ไปเกิดเป็นหงส์ทองคาระลึกชาติได้ วันหนึ่งได้เห็นความลาบากของนางพราหมณีและลูกสาว ของตน ที่ต้องรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีพ จึงเกิดความสงสาร ได้โผบินไปจับที่บ้านนางพราหมณีแล้วเล่าเรื่องราวให้แก่นางพราหมณีและลูกสาว ฟ๎ง และได้สลัดขนให้แก่พวกเขาเหล่านั้นคนละหนึ่งขนแล้วก็บินหนีไป หงส์ทองได้มาเป็นระยะๆ มาครั้งใดก็สลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขน โดยทานองนี้นางพราหมณีและลูกสาวจึงร่ารวยและมีความสุขไปตามๆ กัน ต่อมาวันหนึ่งนางพราหมณีเกิดความโลภจึงปรึกษากับลูกๆ ว่า “ถ้าหงส์มาครั้งนี้ พวกเราจะจับถอนขนเสียให้หมดเพื่อจะได้มีทรัพย์สมบัติมาก ” พวกลูกๆ ไม่เห็นดีด้วย แต่นางพราหมณีไม่สนใจ ครั้นวันหนึ่งพญาหงส์ทองมาอีกนางก็ได้จับถอนขนเสียให้หมด ขนเหล่านั้นกลายเป็นขนนกธรรมดาเท่านั้น เพราะพญาหงส์ทอง มิได้ให้ด้วยความสมัครใจ นางพราหมณีได้เลี้ยงหงส์นั้นจนขนงอกขึ้นใหม่เต็มตัว หงส์ก็ได้บินหนีไปโดยไม่ได้กลับมาอีกเลย พระพุทธองค์ เมื่อนาอดีตนิทานมาสาธกแล้ว ได้ตรัสพระคาถาว่า “บุคคลได้สิ่งใด ควรยินดีสิ่งนั้นเพราะความโลภเกินประมาณ เป็นความชั่วแท้ นางพราหมณี จับเอาพญาหงส์ทองแล้วจึงเสื่อมจากทองคา ”นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ โลภมาก มักลาภหาย” ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 49. 49 กระดาษเขียนย่อความชื่อ.......................................................เลขที่..........โรงเรียน...................................................... ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 50. 50 แบบประเมิน 1 /ป4.3 แบบสรุปผล การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน.............................................................................ประเมินครั้งที่....... วันที่.........เดือน................................พ.ศ.............คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินความสามารถของนักเรียน ใส่ระดับคุณภาพของการประเมิน 1,2 และ 3 เป็น ตัวเลขในช่องที่กาหนดตามระดับคุณภาพของนักเรียนแต่ละคน ระดับความสามารถ ระดับความสามารถ การอ่านคล่อง การเขียนคล่อง อ่าน สรุป มีมารยาท เขียนย่อ มีมารยาท ที่ ชื่อ- สกุล ถูกต้อง ใจความ ในการ สรุป ความ ในการ สรุป ตาม สาคัญ อ่าน เขียน อักขรวิธี 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 51. 51 แบบประเมิน 1/ป5.1 แบบประเมินการอ่านคล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อ................................................................เลขที่.....................โรงเรียน...............................................คาชี้แจง 1.ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองตามแบบฉันทลักษณ์ 1 จบ 2. เขียนสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน ตามที่กาหนด เวลา 30 นาที เพราะครูผู้นาทาง ใช่เรือจ้างรับเงินตรา พุ่มพานจึงนามา กราบบูชาพระคุณครู หญ้าแพรกแทรกดอกไม้ พร้อมมาลัยอันงามหรู เข็มดอกออกช่อชู จากจิตหนูผู้รู้คุณ จาก http://www.thaipoem.com 1.สรุปใจความสาคัญของบทร้อยกรอง มาพอเข้าใจ 2. บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 52. 52 แบบประเมิน 1/ป5.2 แบบประเมินการเขียนคล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชื่อ................................................................เลขที่.....................โรงเรียน...............................................คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ ภายในเวลา 20 นาที นักเรียนยอดกตัญญู เลี้ยงพ่อแม่ป่วย 3 พี่น้องสุดลาเค็ญ พ่อปุวยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน แม่เป็นทั้งเบาหวานและไตวาย ลูกคนโตวัย 14 ปี ต้องทางานทุกอย่างเพื่อพยุงครอบครัว ครูวอนผู้มีจิตเมตตายื่นมือช่วยเหลือ ชื่นชมเป็นเด็กเรียนดี ประพฤติงาม นางจันทร์เพ็ญ คล้ายแจ่ม ครูโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองฯจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า มีนักเรียน 3 พี่น้องที่เรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ประสบความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ที่สาคัญเด็กเหล่านี้ล้วนเป็นเด็กเรียนดี มีความประพฤติดี โดยพี่คนโตชื่อ ด.ช.มัทธิว ช้างพินิจ อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.3 อยู่บ้านเลขที่ 267/3 ม.3ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ส่วนน้องอีก 2 คนเรียนอยู่ชั้น ป.3 และ อนุบาล 2 จากเว็ปไซด์ http://www.click2member.com 1. เมื่อนักเรียนอ่าน เรื่องนี้แล้ว นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร จงอธิบาย 2. ถ้านักเรียนเป็นเด็ก ที่ตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 53. 53 แบบประเมิน 1 /ป5.3 แบบสรุปผล การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน.............................................................................ประเมินครั้งที่....... วันที่.........เดือน................................พ.ศ.............คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินความสามารถของนักเรียน ใส่ระดับคุณภาพของการประเมิน 1,2 และ 3 เป็น ตัวเลขในช่องที่กาหนดตามระดับคุณภาพของนักเรียนแต่ละคน ระดับความสามารถ ระดับความสามารถ การอ่านคล่อง การเขียนคล่อง อ่าน สรุป มีมารยาท เขียน มีมารยาท ที่ ชื่อ- สกุล ถูกต้อง ใจความ ในการ สรุป แสดง ในการ สรุป ตาม สาคัญ อ่าน ความรู้สึก เขียน อักขรวิธี และข้อคิด และความ คิดเห็น 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 54. 54 แบบประเมิน 1/ป6.1 แบบประเมินการอ่านคล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อ................................................................เลขที่.....................โรงเรียน...............................................คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองตามแบบฉันทลักษณ์ 1 จบ 2. เขียนสรุปใจความสาคัญของเรื่องที่อ่าน ตามที่กาหนด เวลา 20 นาที ชั่วชีวิตคิดตรองมองดูเถิด ตั้งแต่เกิดจนตายกลายเป็นผี ย่อมประสบสิ่งทรามและความดี ตามวิถีแห่งกรรมที่ทามา อย่าครวญโอดโทษใครในยามทุกข์ จงปลอบปลุกจิตใจให้แกล้วกล้า ใช่ชีวิตพรหมลิขิตขีดชะตา ตนนั้นหนาที่ลิขิตชีวิตตน1. ให้นักเรียนสรุปใจความสาคัญมาพอเข้าใจ2. ให้นักเรียนบอกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นของผู้เขียน ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 55. 55 แบบประเมิน 1 /ป6.2 แบบประเมินการเขียนคล่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อ................................................................เลขที่.....................โรงเรียน...............................................คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่องเกี่ยวกับ “ การทาความดี” ความยาวอย่างน้อย 15 บรรทัดด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด พร้อมตั้งชื่อเรื่อง เวลา 40 นาที ........................................................................ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 56. 56 แบบประเมิน 1 /ป6.3 แบบสรุปผล การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน.............................................................................ประเมินครั้งที่....... วันที่.........เดือน................................พ.ศ.............คาชี้แจง ให้ผู้ประเมินความสามารถของนักเรียน ใส่ระดับคุณภาพของการประเมิน 1,2 และ 3 เป็น ตัวเลขในช่องที่กาหนดตามระดับคุณภาพของนักเรียนแต่ละคน ระดับความสามารถ ระดับความสามารถ การอ่านคล่อง การเขียนคล่อง อ่าน สรุป มีมารยาท เขียน มีมารยาท ที่ ชื่อ- สกุล ถูกต้อง ใจความ ในการ สรุป เรียงความ ในการ สรุป ตาม สาคัญ อ่าน เขียน อักขรวิธี 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 57. 57การประเมินการคิดเลข การตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการคิดเลขดาเนินการดังนี้ 1. กาหนดตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน รายชั้น การให้คะแนนเครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1“คิดเลขเป็น” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ (จานวนนับไม่เกิน 100 และ 0) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ข้อ 1เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย ( + ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. บวกหลักหน่วย หลักสิบ ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 2เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย ( - ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. ลบหลักหน่วย หลักสิบ ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 3เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนประโยคสัญลักษณ์ถูกต้อง 2 คะแนน 2. เขียนแม่ให้เงินน้อง 20 บาท 2 คะแนน 3. เขียนพ่อให้อีก 17 บาท 2 คะแนน 4. เขียนรวมและบวกถูกต้อง 2 คะแนน 5. เขียนน้องนาไปซื้อขนม 5 บาท 2 คะแนน 6. เขียนน้องเหลือเงินและลบถูกต้อง 2 คะแนน 7. เขียนเครื่องหมายบวกและลบ 2 คะแนน 8. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน การให้คะแนนเครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2“คิดเลขเป็น” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ (จานวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0) คูณ (จานวนหนึ่งหลักกับจานวนไม่เกินสองหลัก) หาร (ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 58. 58ข้อ 1เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย ( + ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. บวกหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย รวมตัวทด ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 2เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย ( - ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. ลบหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 3เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกัน 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย  ถูกต้อง 1 คะแนน 3. คูณหลักหน่วย หลักสิบและบวกด้วยตัวทดได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 4เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งการหารได้ถูกต้อง 2 คะแนน 2. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 3. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 5เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง 2 คะแนน 2. เขียนลุงดีปลูกต้นดาวเรือง 134 ต้น 2 คะแนน 3. เขียนลุงดีปลูกต้นมะลิ 90 ต้น 2 คะแนน 4. เขียนรวมและบวกถูกต้อง 2 คะแนน 5. เขียนต้นไม้ตายไป 15 ต้น 2 คะแนน 6. เขียนลุงดีเหลือต้นไม้และลบถูกต้อง 2 คะแนน 7. เขียนเครื่องหมายบวกและลบ 2 คะแนน 8. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 59. 59 การให้คะแนนเครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3“คิดเลขเป็น” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ (จานวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0) คูณ (จานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก) หาร (ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักตัวหารหนึ่งหลัก) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ข้อ 1เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมายบวก ( + ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. บวกหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ครบทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 2เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย ( - ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. ลบหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ครบทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 3เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย ถูกต้อง 1 คะแนน 3. คูณหลักหน่วย หลักสิบและบวกด้วยตัวทดได้ถูกต้อง 2 คะแนน 4. ตั้งหลักผลคูณและบวกได้ถูกต้อง 2 คะแนน 5. เขียนเครื่องหมายบวก ( + ) ถูกต้อง 1 คะแนน 6. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 7. ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ครบทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 8. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 4เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งการหารได้ถูกต้อง 2 คะแนน 2. หารตัวตั้งหลักร้อยและลบได้ถูกต้อง 2 คะแนน 3. หารตังตั้งหลักสิบและลบได้ถูกกต้อง 2 คะแนน 4. หารตังตั้งหลักหน่วยและลบได้ถูกกต้อง 2 คะแนน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 60. 60 5. เขียนเครื่องหมายบวก ( - ) ครบ 1 คะแนน 6. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 7. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 5เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนปากการาคาด้ามละ 5 บาท 1 คะแนน 2. เขียนปากกาหนึ่งโหลมี 12 ด้าม 1 คะแนน 3. เขียนขั้นตอนราคาปากกาหนึ่งโหลและหาคาตอบถูกต้อง 2 คะแนน 4. เขียนดินสอ 8 แท่งราคา 24 บาท 1 คะแนน 5. เขียนขั้นตอนหาราคาดินสอ 1 แท่งและหาคาตอบถูกต้อง 2 คะแนน 6. เขียนดินสอหนึ่งโหลมี 12 ด้าม 1 คะแนน 7. เขียนขั้นตอนราคาดินสอหนึ่งโหลและหาคาตอบถูกต้อง 2 คะแนน 8. เขียนขั้นตอนต้องการซื้อปากกาและดินสออย่างละหนึ่งโหล เป็นเงินและบวกได้ถูกต้อง 2 คะแนน 9. เขียนเครื่องหมายบวก คูณ และหาร 2 คะแนน 10. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน การให้คะแนนเครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4“คิดเลขคล่อง” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ (จานวนนับ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน) คูณ (จานวนหนึ่งหลักกับจานวนมากกว่าสี่หลัก) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างคล่องแคล่วข้อ 1เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย ( + ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. บวกหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 2เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย ( - ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. ลบหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 61. 61ข้อ 3เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโจทย์ด้านซ้าย = คาตอบด้านขวา 1 คะแนน 2. เขียนขั้นตอนแสดงการบวกตัวเศษ 1 คะแนน 3. บวกตัวเศษได้ถูกต้องและเป็นเศษเกิน 1 คะแนน 4. เขียนเปลี่ยนเป็นจานวนคละได้คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 4เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโจทย์ด้านซ้าย = คาตอบด้านขวา 1 คะแนน 2. เขียนขั้นตอนแสดงการลบตัวเศษ 1 คะแนน 3. ลบตัวเศษได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 5เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย X ถูกต้อง 1 คะแนน 3. คูณและบวกด้วยตัวทดได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ครบทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 5. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 6เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโต๊ะเรียนหนึ่งชุดราคา 875 บาท 1 คะแนน 2. เขียนถ้าต้องการซื้อโต๊ะเรียน 9 ชุด 1 คะแนน 3. เขียนจะต้องจ่ายเงินและหาคาตอบถูกต้อง 2 คะแนน 4. เขียนเครื่องหมายคูณ ( X ) ถูกต้อง 1 คะแนน 5. หาคาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน การให้คะแนนเครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5“คิดเลขคล่อง” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ (จานวนนับ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นพหุคูณ ของอีกตัวหนึ่ง) คูณ (เศษส่วน) หาร (เศษส่วน) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 62. 62ข้อ 1เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมายบวก ( + ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. บวกหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อยได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ครบทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 2เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมายบวก ( - ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. ลบหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ที่ตัวตั้ง 1 คะแนนข้อ 3เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโจทย์ด้านซ้าย = คาตอบด้านขวา 1 คะแนน 2. หา ค.ร.น. ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 3. เขียนขั้นตอนหาตัวเศษได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. เขียนบวกตัวเศษได้ถูกต้อง 1 คะแนน 5. เขียนเปลี่ยนเป็นจานวนคละได้คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 4เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโจทย์ด้านซ้าย = คาตอบด้านขวา 1 คะแนน 2. หา ค.ร.น. ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 3. เขียนขั้นตอนหาตัวเศษได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. เขียนลบตัวเศษได้ถูกต้อง 1 คะแนน 5. เขียนเปลี่ยนเป็นเศษส่วนอย่างต่าได้คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 5เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโจทย์ด้านซ้าย = คาตอบด้านขวา 1 คะแนน 2. เขียนเศษคูณเศษ ส่วนคูณส่วน 2 คะแนน 3. เขียนผลคูณเศษ ผลคูณส่วนได้ถูกต้อง 2 คะแนน 4. เขียนเปลี่ยนเป็นเศษส่วนอย่างต่าได้คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 63. 63ข้อ 6เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโจทย์ด้านซ้าย = คาตอบด้านขวา 1 คะแนน 2. เขียนเปลี่ยนหารเป็นคูณ ตัวหารกลับเศษเป็นส่วน กลับส่วนเป็นเศษ 2 คะแนน 3. เขียนผลคูณเศษ ผลคูณส่วนได้ถูกต้อง 2 คะแนน 4. เขียนเปลี่ยนเป็นเศษส่วนอย่างต่าได้คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. เขียนเปลี่ยนเป็นจานวนคละได้คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 7เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนวิธีการหา ค.ร.น. ของกระดาษสีฟูาและสีดา 3 คะแนน 2. เขียนคาตอบกระดาษสีฟูาและสีดา รวมกัน ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 3. เขียนวิธีการเทียบหาส่วนของกระดาษสีเหลือง ได้ถูกต้อง 2 คะแนน 4. เขียนเทียบจานวนแผ่นของกระดาษสีและหาได้ถูกต้อง 1 คะแนน 5. หาคาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน การให้คะแนนเครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6“คิดเลขคล่อง” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวก ลบ คูณและหาร (จานวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกิน สามตาแหน่ง) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่วข้อ 1เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมายบวก ( + ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. บวกหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อยได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ครบทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 2เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมายบวก ( - ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. ลบหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ครบทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 64. 64ข้อ 3เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย และ + ถูกต้อง 2 คะแนน 3. คูณและบวกด้วยตัวทดได้ถูกต้อง 2 คะแนน 4. ใส่เครื่องหมายจุลภาค ( , ) ครบทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 5. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 4เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งการหารได้ถูกต้อง 2 คะแนน 2. หารตัวตั้งหลักร้อยและลบได้ถูกต้อง 2 คะแนน 3. หารตังตั้งหลักสิบและลบได้ถูกกต้อง 2 คะแนน 4. หารตังตั้งหลักหน่วยและลบได้ถูกกต้อง 2 คะแนน 5. เขียนเครื่องหมายบวก ( - ) ครบ 1 คะแนน 6. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 7. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 5เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโจทย์ด้านซ้าย = คาตอบด้านขวา 1 คะแนน 2. หา ค.ร.น. ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 3. เขียนขั้นตอนหาตัวเศษได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. เขียนบวกตัวเศษได้ถูกต้อง 1 คะแนน 5. เขียนเปลี่ยนเป็นจานวนคละได้คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 6เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโจทย์ด้านซ้าย = คาตอบด้านขวา 1 คะแนน 2. หา ค.ร.น. ได้ถูกต้อง 1 คะแนน 3. เขียนขั้นตอนหาตัวเศษได้ถูกต้อง 1 คะแนน 4. เขียนลบตัวเศษได้ถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ7เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโจทย์ด้านซ้าย = คาตอบด้านขวา 1 คะแนน 2. เขียนเศษคูณเศษ ส่วนคูณส่วน 2 คะแนน 3. เขียนผลคูณเศษ ผลคูณส่วนได้ถูกต้อง 2 คะแนน 4. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 65. 65ข้อ 8เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนโจทย์ด้านซ้าย = คาตอบด้านขวา 1 คะแนน 2. เขียนเปลี่ยนหารเป็นคูณ ตัวหารกลับเศษเป็นส่วน กลับส่วนเป็นเศษ 2 คะแนน 3. เขียนผลคูณเศษ ผลคูณส่วนได้ถูกต้อง 2 คะแนน 4. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 9เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลัก ตาแหน่งทศนิยม ตรงกัน 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมายบวก ( + ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. บวกหลักหน่วย หลักสิบ ทศนิยมตาแหน่งที่ 1 ตาแหน่งที่ 2 ได้ถูกต้อง 2 คะแนน 4. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 10เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลัก ตาแหน่งทศนิยม ตรงกัน 2 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมายบวก ( - ) ถูกต้อง 1 คะแนน 3. ลบหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ตัวทด ทศนิยมตาแหน่งที่ 1 ตาแหน่งที่ 2 ได้ถูกต้อง 2 คะแนน 4. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ 11เกณฑ์การให้คะแนน 1. ตั้งหลักตรงกันทุกตาแหน่ง 1 คะแนน 2. เขียนเครื่องหมาย  และ + ถูกต้อง 2 คะแนน 3. คูณและบวกด้วยตัวทดได้ถูกต้อง 2 คะแนน 4. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 5. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนนข้อ12เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนขั้นตอนการเปลี่ยนตัวตั้งและตัวหารเป็นจานวนเต็ม ได้ถูกต้อง 2 คะแนน 2. ตั้งการหารได้ถูกต้อง 2 คะแนน 3. หารตัวตั้งและลบได้ถูกต้องทุกตาแหน่ง 2 คะแนน 4. เขียนเครื่องหมายบวก ( - ) ครบ 1 คะแนน 5. คาตอบถูกต้อง 1 คะแนน 6. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน ข้อ 13เกณฑ์การให้คะแนน 1. เขียนไข่ไก่ 12 ฟอง = 28.80 บาท 1 คะแนน 2. เขียนเทียบหาราคาไข่ 1 ฟอง 1 คะแนน 3. เขียนเทียบหาราคาไข่ 15 ฟอง และได้คาตอบถูกต้อง 2 คะแนน 4. แสดงวิธีทา ตามขั้นตอน 2 คะแนน ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 66. 66 เครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1“คิดเลขเป็น” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ (จานวนนับไม่เกิน 100 และ 0) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนแสดงวิธีทา1. 53 + 42 = (7 คะแนน) วิธีทา………………………………53 …………………………………………………………………………………………… + ………………………………………42……………………………………………………………………………………….…… ………………………………………95……………………………………………………………………………………….…… ……………ตอบ…… 95……………………………………………………………………………………………….………2. 74 - 32 = (7 คะแนน) วิธีทา………………………………74 ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………32…………………………………………………………………………………….…… ………………………………………42…………………………………………………………………………………….…… ……………ตอบ……42………………….……………………………………………………………………………….……3. แม่ให้เงินน้อง 20 บาท พ่อให้อีก 17 บาท น้องนาไปซื้อขนม 5 บาท น้องจะเหลือเงิน กี่บาท(16 คะแนน) วิธีทา…ประโยคสัญลักษณ์ 20 + 17 – 5 = ……………………………………………………………. ………………………………………………….แม่ให้เงินน้อง……………20 บาท ……………………………….. + ………………………………………………….พ่อให้อีก………………… 17 บาท …………………………….…. …………………………………………….……รวมน้องมีเงิน……………37 - บาท ……………………………….. ……………………………………………..……น้องนาไปซื้อขนม 5 บาท .…………………………..….. …………………………………………..…ฉะนั้น น้องเหลือเงิน 32 บาท ...................................... ………………………………ตอบ…น้องจะเหลือเงิน 32 บาท ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 67. 67 เครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2“คิดเลขเป็น” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ (จานวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0) คูณ (จานวนหนึ่งหลักกับจานวนไม่เกินสองหลัก) หาร (ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนแสดงวิธีทา1. 234 + 56 = = (7 คะแนน) วิธีทา…………………………… 234 …………………………………………………………………………………..…… + ………………………………………56…………………………………………………………………………………….…… …………………………………… 290………………………………………………………………………………………… ……………ตอบ………290………………….……………………………………..………………………………….……2. 723 - 98 = = (7 คะแนน) วิธีทา…………………………… 723 ………………………………………………………………………………………… - ………………………………………98…………………………………………………………………………………….…… …………………………………… 625…………………………………………………………………………………….…… ……………ตอบ……..…625…………………………………………………………………………………..…….………3. 24 × 8 = (7 คะแนน) วิธีทา…………………………… 24 ………………………………………………………………………………………… ……………………………………… 8…………………………………………………………………………………...…… …………………………………… 192………………………………………………………………………………………… ……………ตอบ…………192……………………………………………………………………………………….………4. 21 ÷ 7 = (5 คะแนน) 3 วิธีทา……………………………………….…… 7 21 ……………………………………………………. ………………………………………….…………… 21 - ……………………………………………………. …………………………………………………………………00 ……………………………………………………. ………………………………ตอบ……………3……………………………………………………………………….….……… ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 68. 685. ในสวนลุงดีปลูกต้นดาวเรืองไว้ 134 ต้น ต้นมะลิ 90 ต้น และมีต้นไม้ทั้งสองชนิดตายไป 15 ต้น ลุงดีเหลือต้นไม้ในสวนทั้งหมดกี่ต้น (16 คะแนน) วิธีทา ............ประโยคสัญลักษณ์ ........134 + 90 - 15 = .............................. ลุงดีปลูกต้นดาวเรือง.............134 + ต้น ...............................ลุงดีปลูกต้นมะลิ.................... 90 ต้น ...............................ลุงดีมีต้นไม้ทั้งหมด .............. 224 ต้น ...............................ต้นไม้ตายไป ....................... 15 - ต้น ...............................ลุงดีเหลือต้นไม้ทั้งหมด........ 209 ต้น ตอบ ...... ลุงดีเหลือต้นไม้ทั้งหมด 209 ต้น……………………………………..…………………………….. เครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3“คิดเลขเป็น” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ (จานวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0) คูณ (จานวนสองหลักกับจานวนสองหลัก) หาร (ตัวตั้งไม่เกินสี่หลักตัวหารหนึ่งหลัก) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนแสดงวิธีทา1. 39,054 + 1,259 = (8 คะแนน) วิธีทา……………………………39,054………………………………………………………………………………..…… + …………………………..…………1,259……………………………………………………….……………………….…… …………………………… …… 40,313……………………………………………………….….………………………… ……………ตอบ………40,313………………….……………….……………..………….……………………….……2. 24,138 – 5,213 = (8 คะแนน) วิธีทา…………………………… 24,138 ……………………………………………………………………………………… - ………………………………………5,213………………………………………………………………………………….…… ……………………………..…… 18,925………………………………………………………………………………….…… ……………ตอบ……..…18,925……………………………….……………………………………………..…….………3. 56 × 27 = (12 คะแนน) วิธีทา…………………………… 56 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………27…………………………………………………………………………………...…… …………………………………… 392………………………………………………………………………………………… + ……………………………..……112……………..…………………………………………………………………………… …………………….……………1,512………………………………………………………………………………………… ……………ตอบ…………1,512…………………………………………………………………………………….……… ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 69. 694. 984 ÷ 8 = (12 คะแนน) 123 วิธีทา……………………………………….…… 8 984 ……………………………………………………. ………………………………………….…………… 8 - ……………………………………………………. ………………………………………….…………… 18 ……………………………………………………. ………………………………………….…………… 16 - ……………………………………………………. ………………………………………….…………… 24 ……………………………………………………. ………………………………………….……….……… 24 - ……………………………………………………. ….…………………………………………………………………00 ……………………………………………………. ………………………………ตอบ…………123……………………..…………………………………………….….………5. ปากการาคาด้ามละ 5 บาท ดินสอ 8 แท่งราคา 24 บาท ถ้าต้องการซื้อปากกาและดินสอ อย่างละหนึ่งโหล ต้องจ่ายเงินกี่บาท (16 คะแนน) วิธีทา..................... ปากการาคาด้ามละ............... 5  บาท ...............................ปากกาหนึ่งโหล มี................ 12 ด้าม .........................ฉะนั้น ปากกาหนึ่งโหล ราคา..... 60 บาท ...............................ดินสอ 8 แท่งราคา............ 24 บาท 3 ...............................ดินสอ 1 แท่งราคา................ 8 24 - ………………………………………….…………….……… 24 . ….………………………………………………………………………00 ………………………ฉะนัน ดินสอ 1 แท่งราคา………… 3  บาท ้ ...............................ดินสอหนึ่งโหล มี.................... 12 ด้าม .........................ฉะนั้น ดินสอหนึ่งโหล ราคา......... 36 บาท....................................................... ...............ถ้าต้องการซื้อปากกาและดินสออย่างละหนึ่งโหล เป็นเงิน... 60 + 36 = 96 บาท ตอบ ...... ซื้อปากกาและดินสออย่างละหนึ่งโหล ต้องจ่ายเงิน... 96 บาท……………………….. ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 70. 70 เครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4“คิดเลขคล่อง” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ (จานวนนับ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน) คูณ (จานวนหนึ่งหลักกับจานวนมากกว่าสี่หลัก) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างคล่องแคล่วให้นักเรียนแสดงวิธีทา1. 15 + 87 = (7 คะแนน) วิธีทา……………………..……… 15 …………………………………………………………………………………..…… + ………………………………………87…………………………………………………………………………………….…… …………………………………… 102………………………………………………………………………………………… ……………ตอบ………102………………….……………………………………..………………………………….……2. 734 - 65 = (7 คะแนน) วิธีทา…………………………… 734 ……………………………………………………………………………..…… - ………………………………………65…………………………………………………………………………………….…… …………………………………… 669………………………………………………………………………………………… ……………ตอบ………669………………….……………………………………..………………………………….…… 8 53.  = (6 คะแนน) 9 9 8 5 85 วิธีทา……………………………  = ……………………………………..……………………..…… 9 9 9 13 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 9 4 ………………………………..…… = 1 ....................................................................... 9 ……………ตอบ……….1 4 …………………………………….………………..………………………………….…… 9 3 1 4.  = (5 คะแนน) 5 5 3 1 3 1 วิธีทา……………………………  = ……………………………………..……………………..…… 5 5 5 2 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 5 ……………ตอบ……… 2 .…………………………………….………………..………………………………….…… 5 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 71. 715. 23,764 × 8 = (8 คะแนน) วิธีทา…………………………… 23,764 ……………………………………………………………………………… ………………………………………………8………………………..………………………………………………...…… …………………….…………… 190,112 ……………………………………………………………………………… ……………ตอบ…………190,112 …………………………………………………………………………….………6. โต๊ะเรียนหนึ่งชุดราคา 875 บาท ถ้าต้องการซื้อโต๊ะเรียน 9 ชุด จะต้องจ่ายเงินกี่บาท (8คะแนน) วิธีทา............................. โต๊ะเรียนหนึ่งชุดราคา 875  บาท ..................................................... .......................................ถ้าต้องการซื้อโต๊ะเรียน 9 ชุด ........................................................ .........................ฉะนั้น จะต้องจ่ายเงิน 7,875 บาท....................................................... …….ตอบ ...... จะต้องจ่ายเงิน... 7,875 บาท………………………………….…………………….………….. เครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5“คิดเลขคล่อง” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวกและลบ (จานวนนับ เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นพหุคูณ ของอีกตัวหนึ่ง) คูณ (เศษส่วน) หาร (เศษส่วน) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างคล่องแคล่วให้นักเรียนแสดงวิธีทา1. 345 + 726 = (8 คะแนน) วิธีทา……………………………..…345………………………………………………………………………………..…… + …………………………..……………726……………………………………………………….……………………….…… …………………………………… 1,071……………………………………………………….….………………………… ……………ตอบ………1,071 ………………….………………...……………..………….……………………….……2. 1,436 - 518 = (6 คะแนน) วิธีทา…………………..…………1,436 ..………………………………………………………………………..…… …………………………..……………518 - ..……………………………………………….……………………….…… …………………………………… 918 .……………………………………………….….………………………… ……………ตอบ………918 ………………….………….………...……………..………….……………………….…… ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 72. 72 3 73.  = (7 คะแนน) 5 15 3 7 (3  3)  7 วิธีทา……………………………  = ………………………………..……………………..…… 5 15 15 97 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 15 16 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 15 1 ………………………………..…… = 1 ....................................................................... 15 ……………ตอบ……….1 1 …………………………………….………………..………………………………….…… 15 9 14.  = (7 คะแนน) 20 4 9 1 9  (1  5) วิธีทา……………………………  = ………………………………..……………………..…… 20 4 20 95 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 20 4 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 20 1 ………………………………..…… = ....................................................................... 5 ……………ตอบ………. 1 …………………………………….………………..………………………………….…… 5 3 45.  = (8 คะแนน) 8 5 3 4 3 4 วิธีทา……………………………  = ………………………………..……………………..…… 8 5 85 12 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 40 3 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 10 ……………ตอบ………. 3 …………………………………….………………..………………………………….…… 10 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 73. 73 2 46.  = (9 คะแนน) 3 9 2 4 2 9 วิธีทา……………………………  =  ………………………………….……………………..…… 3 9 3 4 18 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 12 3 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 2 1 ………………………………..…… = 1 ....................................................................... 2 ……………ตอบ……….… 1 1 ………………………………….………………..………………………………….…… 27. น้าผึ้งซื้อกระดาษสีมาจัดบอร์ดดังนี้ สีฟูา1/3 ของทั้งหมด สีดา 2/5 ของทั้งหมด นอกนั้นเป็น สีเหลือง จานวน 4 แผ่น จงหาว่าน้าผึ้งซื้อกระดาษทั้งหมดมากี่แผ่น (10 คะแนน) วิธีทา............................. กระดาษสีฟูา1/3 ของทั้งหมด สีดา 2/5 ของทั้งหมด ............................... ....................จะได้กระดาษสีฟูาและสีดา รวมกัน = 1  2 …………………………………………. 3 5 (1  5)  (2  3) ……………………………………………………………………..= ............................................ 15 56 ..…………………………………………………………………. = .......................................................... 15 11 ........................................................................... = …………………………………………………. 15 ....................ที่เหลือเป็นกระดาษสีเหลือง........... = 1 - 11 ……………………………………………. 15 (1  15)  11 ........................................................................... = ……………………….……………. 15 4 ........................................................................... = ………………………………………..………. 15 .....สี่ส่วนเป็นกระดาษสีเหลืองจานวน 4 แผ่น นั่นคือหนึ่งส่วนเป็นกระดาษสีจานวน 1 แผ่น... ......ฉะนั้น กระดาษสีฟูา1/3 ของทั้งหมดหรือ5/15 ของทั้งหมด คือ 5 แผ่น.............................. ......ฉะนั้น กระดาษสีดา2/5 ของทั้งหมดหรือ6/15 ของทั้งหมด คือ 6 แผ่น.............................. ......นั่นคือ น้าผึ้งซื้อกระดาษมาทั้งหมด 4 + 5 + 6 = 15 แผ่น................................................. …….ตอบ ...... น้าผึ้งซื้อกระดาษมาทั้งหมด 15 แผ่น..……………………….…………………….………….. ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 74. 74 เครื่องมือวัดและประเมินผลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6“คิดเลขคล่อง” แบบทดสอบแสดงวิธีทาการบวก ลบ คูณและหาร (จานวนนับ เศษส่วน ทศนิยมไม่เกินสามตาแหน่ง) และแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่วให้นักเรียนแสดงวิธีทา1. 4,132 + 975 = (8 คะแนน) วิธีทา…………………………… 4,132………………………………………………………………………………..…… + …………………………..……………975……………………………………………………….……………………….…… …………………………………… 5,107……………………………………………………….….………………………… ……………ตอบ………5,107 ………………….………………...……………..………….……………………….……2. 12,356 - 6,572 = (8 คะแนน) วิธีทา………………..………… 12,356 ..………………………………………………………………………..…… ……………………..…..……… 6,572 - ..……………………………………………….……………………….…… …………………………………… 5,784 .……………………………………………….….………………………… ……………ตอบ………5,784 ……………….………….………...……………..………….……………………….……3. 56 × 83 = (9 คะแนน) วิธีทา……………………………….… 56  ……………………………………………………………………………… ………………………………….……… 83………………………..………………………………………………...…… ………………………………….… 168………………………..………………………………………………...…… + ………………………………….…… 448………………………..………………………………………………...…… …………………….…………… 4,648 ……………………………………………………………………………… ……………ตอบ…………4,648 …………………………………………………………………………….………4. 1,224 ÷ 8 = (12 คะแนน) 153 วิธีทา……………………………………….…… 8 1,224 ……………………………………………………. ………………………………………….…………… 8 - …………………………..………………………. ………………………………………….…………… 42 …………………………..………………………. ………………………………………….…………… 40 - ……………………………..……………………. ………………………………………….…………… 24 ……………………………………………………. ………………………………………….……….……… - 24 ……………………………………………………. ….………………………………………………..…………………00 ……………………………………………………. ………………………………ตอบ…………153 ……………………..…………………………………………….….……… ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 75. 75 3 45.  = (7 คะแนน) 5 6 3 4 (3  6)  (4  5) วิธีทา……………………………  = 5 6 30 18  20 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 30 38 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 30 19 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 15 4 ………………………………..…… = 1 ....................................................................... 15 ……………ตอบ……….1 4 …………………………………….………………..………………………………….…… 15 7 26.  = (6 คะแนน) 8 3 7 2 (7  3)  (2  8) วิธีทา……………………………  = ……………………………….………………..…… 8 3 24 21  16 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 24 5 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 24 5 ……………ตอบ……….… ………………………………….………………..………………………………….…… 24 4 27.  = (7 คะแนน) 7 9 4 2 4 2 วิธีทา……………………………  = ………………………………..……………………..…… 7 9 79 8 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 63 ……………ตอบ……….… 8 ………………………………….………………..………………………………….…… 63 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 76. 76 3 168.  = (7 คะแนน) 13 45 3 16 3 45 วิธีทา……………………………  =  ………………………………….……………………..…… 13 45 13 16 135 ……………………………………… = …………………………………………………………………… 208 ……………ตอบ……….…… 135 ……………………………….………………..………………………………….…… 2089. 12.43 + 5.6 = (7 คะแนน) วิธีทา…………………………… 12.43………………………………………………………………………………..…… + …………………………..………… 5.60……………………………………………………….……………………….…… …………………………………… 18.03……………………………………………………….….………………………… ……………ตอบ………18.03………………….………………...……………..………….……………………….……10. 124.3 - 25.62 = (7 คะแนน) วิธีทา…………………………… 124.30………………………………………………………………………………..…… - …………………………..………… 25.62……………………………………………………….……………………….…… ………………………….………… 98.68……………………………………………………….….………………………… ……………ตอบ………98.68 ………………….…………………...……………..………….……………………….……11. 2.345 × 62.7 = (8 คะแนน) วิธีทา……………………………….… 2.345  ……………………………………………………………………… ……………………………..…….……… 62.7 ……………..…………………………….…………………...…… …………………………………..… 16415 ……………..………………………..………………………...…… …………………………………….…… 4690 +………………….……………………………………………...…… ……………………………..….…… 14070 ……………..………………………….……………………...…… …………………….…………… 147.0315 ……………………………………………………………………… ……………ตอบ…………147.0315 …………………………………………………………………………….……… ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 77. 7712. 27.236 ÷ 2.2 = (10 คะแนน) วิธีทา…เปลี่ยนตัวตั้งและตัวหารเป็นจานวนเต็ม ด้วยการคูณด้วย 10 ทั้งตัวตั้งและตัวหาร จะได้ ……………… 27.236  10 = 272.36 ……………………………………. 2.2 10 22 12.38 ……………………………………….…… = 22 272.36 ……………………………………………………. ………………………………………….… = 22 - ……………………………………………………. ………………………………………….…= 52 ……………………………………………………. ………………………………………….… = 44 - ……………………………………………………. ………………………………………….… = 83 ……………………………………………………. ………………………………………….… = 66 - ……………………………………………………. ………………………………………….… = 176 ……………………………………………………. ………………………………………….… = 176 - ……………………………………………………. ….………………………………………… = 000 ……………………………………………………. ………………………………ตอบ…………12.38 ……………………..………………………………………….….………13. แม่ค้าขายไข่ไก่ 12 ฟอง ราคา 28.80 บาท ถ้าต้องการซื้อไข่ไก่ 15 ฟอง ต้องจ่ายเงินกี่บาท(6 คะแนน) วิธีทา..................... ไข่ไก่ 12 ฟอง = 28.80 บาท 28.80 ..............................ซื้อไข่ไก่ 1 ฟอง = บาท 12 28.80 ..............................ถ้าซื้อไข่ไก่ 15 ฟอง = × 15 บาท 12 .................................................................... = 36.00 บาท …………ตอบ ...... ถ้าต้องการซื้อไข่ไก่ 15 ฟอง ต้องจ่ายเงิน... 36 บาท…………………..……….. ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 78. 78 3. แบบบันทึกการประเมิน แบบประเมิน 2/ป1 แบบบันทึกคะแนน : แบบทดสอบการคิดเลขเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน............................................................อาเภอ....................................จังหวัดสระบุรี รวม ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน สรุปผล 7 คะแนน 7 คะแนน 16 คะแนน 30 คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน (................................................)สรุปผลการประเมินดี คะแนน ระหว่าง 21-30พอใช้ คะแนน ระหว่าง 11-20ปรับปรุง คะแนน ระหว่าง 0-10 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 79. 79 แบบประเมิน 2/ป2 แบบบันทึกคะแนน : แบบทดสอบการคิดเลขเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน............................................................อาเภอ....................................จังหวัดสระบุรี รวม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนนที่ ชื่อ-สกุล สรุปผล 7 7 7 5 16 42 คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน (................................................)สรุปผลการประเมินดี คะแนน ระหว่าง 29-42พอใช้ คะแนน ระหว่าง 15-28ปรับปรุง คะแนน ระหว่าง 0-14 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 80. 80 แบบประเมิน 2/ป3 แบบบันทึกคะแนน : แบบทดสอบการคิดเลขเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน............................................................อาเภอ....................................จังหวัดสระบุรี รวม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนนที่ ชื่อ-สกุล สรุปผล 8 8 12 12 16 56 คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน (................................................)สรุปผลการประเมินดี คะแนน ระหว่าง 39-56พอใช้ คะแนน ระหว่าง 20-38ปรับปรุง คะแนน ระหว่าง 0-19 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 81. 81 แบบประเมิน 2/ป4 แบบบันทึกคะแนน : แบบทดสอบการคิดเลขคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน............................................................อาเภอ....................................จังหวัดสระบุรี รวม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 คะแนนที่ ชื่อ-สกุล สรุปผล 7 7 6 5 8 8 41 คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน (................................................)สรุปผลการประเมินดี คะแนน ระหว่าง 28-41พอใช้ คะแนน ระหว่าง 15-27ปรับปรุง คะแนน ระหว่าง 0-14 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 82. 82 แบบแระเมิน 2/ป5 แบบบันทึกคะแนน : แบบทดสอบการคิดเลขคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน............................................................อาเภอ....................................จังหวัดสระบุรี รวม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 คะแนนที่ ชื่อ-สกุล สรุปผล 8 6 7 7 8 9 10 55 คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน (................................................)สรุปผลการประเมินดี คะแนน ระหว่าง 37-55พอใช้ คะแนน ระหว่าง 19-36ปรับปรุง คะแนน ระหว่าง 0-18 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 83. 83 แบบประเมิน 2/ป6 แบบบันทึกคะแนน : แบบทดสอบการคิดเลขคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน............................................................อาเภอ....................................จังหวัดสระบุรี ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ คะแนน รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 สรุปผลที่ ชื่อ-สกุล 8 8 9 12 7 6 7 7 7 7 8 10 6 102 1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920 รวม ลงชื่อ.....................................................ผู้ประเมิน (................................................)สรุปผลการประเมินดี คะแนน ระหว่าง 69-102พอใช้ คะแนน ระหว่าง 35-68ปรับปรุง คะแนน ระหว่าง 0-34 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 84. 84การประเมินทักษะการคิด การคิด (Thinking) เป็นกิจกรรมทางสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลาการคิดที่เราสนใจในที่นี้เป็นความคิดอย่างมีจุดหมาย (Directed Thinking) ซึ่งเป็นการคิดที่นาไปสู่เปูาหมายโดยตรง หรือคิดค้นข้อสรุปอันเป็นคาตอบสาหรับตัดสินใจหรือแก้ป๎ญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การคิดจึงเป็นความสามารถอย่างหนึ่งทางสมอง การคิดเป็นนามธรรมที่มีลักษณะซับซ้อน ไม่สามารถมองเห็น ไม่สามารถสังเกต สัมผัสวัดได้โดยตรง จึงต้องอาศัยหลักการวัดทางจิตมิติ(Psychometric) มาช่วยในการวัดการวัดความสามารถในการคิด ความสามารถในการคิด สามารถวัดได้หลากหลายวิธี ป๎จจุบันพอจาแนกประเภทของการวัดความสามารถในการคิดได้ 2 แนวทางสาคัญ (ศิริชัย กาญจนวาสี,2540) ได้ดังนี้ 1. แนวทางของนักวัดกลุ่มจิตมิติ( Psychometric) เป็นกลุ่มนักวัดทางการศึกษาและจิตวิทยา มุ่งศึกษาคุณลักษณะภายในของมนุษย์ เช่น ศึกษาเชาวน์ป๎ญญา (Intelligence) ศึกษาโครงสร้างทางสมอง ใช้แบบสอบมาตรฐาน ศึกษาความสามารถทางสมอง ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ บุคลิกภาพ ความถนัด ความสามารถในการคิดและความสามารถในด้านต่างๆ 2. แนวทางของการวัดจากการปฏิบัติจริง(Authentic Performance Measurement) โดยกลุ่มนักวัดการเรียนรู้ มุ่งเน้น การวัดจากการปฏิบัติในชีวิตจริง สนใจทักษะการคิดซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือในการแก้ป๎ ญหา การประเมิน ตนเอง ใช้เทคนิคการสั งเกตสภาพงานที่ปฏิบัติจากการเขียน การแสดง จากการแก้ป๎ญหาจากสถานการณ์ และแฟูมรวมผลงานเด่น (Port folio)การสร้างแบบวัดความคิดขึ้นใช้เอง ถ้าแบบสอบมาตรฐานสาหรับการคิดทีมีใช้กันอยู่ทั่วไป ไม่สอดคล้องกับเปูาหมายของการวัดของท่าน เช่นจุดเน้นที่ต้องการ ขอบเขตความสามารถทางการคิดที่มุ่งหรือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการใช้แบบสอบ เป็นต้น ท่านคงจะต้องหาวิธีสร้างแบบวัดความคิด ขึ้นใช้เอง เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการวดของท่างอย่างแท้จริงหลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิดดังนั้น การวัดความสามารถทางการคิดของบุคคล ผู้สร้างเครื่องมือจะต้องมีความรอบรู้ในแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับ “การคิด” เพื่อนามาเป็นกรอบหรือโครงสร้างของการคิด เมื่อมีการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของโครงสร้าง / องค์ประกอบการคิดแล้ว จะทาให้ได้ตัวชี้วัด หรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสามารพบ่งชี้ถึงโครงสร้าง/องค์ประกอบการคิด จากนั้น จึงเขียนข้อความตามตัวชี้วัดหรือลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแต่ละองค์ประกอบของการคิดนั้นๆ ดังภาพที่ 1 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 85. 85 สิ่งที่มุ่งวัด ความสามารถทางการคิด (นามธรรม) รูปธรรม โครงสร้างองค์ประกอบของ (ตัวชี้วัด) ความสามารถทางการคิด รูปธรรม นิยามเชิงปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด) ของแต่ละองค์ประกอบ เขียนคาถามเชิงพฤติกรรมที่เป็น ตัวแทนและครอบคลุม แต่ละองค์ประกอบ ภาพที่ 1 หลักการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด ขั้น ตอนการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิดในการพัฒนาแบบวัดความสามารถทางการคิดมีขั้นตอนการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้ 1. กาหนดจุดมุ่งหมายของแบบวัดมีจุดมุ่งหมายสาคัญของการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิด นอกจากนี้ ผู้พัฒนาแบบวัดจะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการนาแบบวัดไปใช้ด้วยว่า ต้องการวัดความสามารถทางการคิดทั่วๆ ไป หรือต้องการวัดความสามารถการคิดเฉพาะวิชา (aspect specific) การวัดนั้นมุ่งติดตามความก้าวหน้าของความสามารถทางการคิด (formative) หรือต้องการเน้นการประเมินผลสรุปรวม(summative) สาหรับการตัดสินใจ รวมทั้งการแปลผลการวัด เน้นการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของกลุ่ม(Norn-referenced) หรือต้องการเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ 2. กาหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบัติการ ผู้พัฒนาแบบวัด ควรศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิด ตามจุดมุ่ งหมายที่ต้องการ ผู้พัฒนาแบบวัดควรเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีที่เหมาะสมกับบริบทและจุดมุ่งหมายที่ต้องการเป็นหลักยึด และศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อกาหนดโครงสร้ าง/องค์ป ระกอบของความสามารถทางการคิ ดตามทฤษฎีแ ละให้ นิยามเชิงปฏิบัติก าร ( operationaldefinition)ของแต่ละองค์ประกอบในเชิงรูปธรรมของพฤติกรรมที่สามารถบ่งชี้ ถึงลักษณะแต่ละองค์ประกอบได้ 3. สร้างผังข้อสอบ (Table of Specification) การสร้างผังข้อสอบเป็นการกาหนดเค้าโครงของแบบวัดความสามารถทางการคิดที่ต้องการสร้างให้ครอบคลุมโครงสร้าง/องค์ประกอบใดบ้างตามทฤษฎี และกาหนดว่าแต่ละส่วนนั้นมีน้าหนักความสาคัญมากน้อยเพียงใด ดังตัวอย่างตารางที่ 1 ในกรณีที่ต้องการสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิดสาหรับใช้เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่ง ผู้พัฒนาแบบวัดจะต้องกาหนดเนื้อหาของวิชานั้นด้วยว่า จะใช้เนื้อหาใดบ้างที่เหมาะสมนามาใช้วัดความสามารถทางการคิด พร้อมทั้งกาหนดน้าหนักความสาคัญของแต่ละเนื้อหาในแต่ละองค์ประกอบความสามารถทางการคิด เป็นผังข้อสอบสาหรับนาไปใช้เขียนข้อสอบต่อไป ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 86. 86ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างผังข้อสอบสาหรับแบบวัดความสามารถทางการคิดทั่วไป องค์ประกอบที่ต้องการวัด น้าหนัก (%) จานวนข้อสอบ1. ความสามารถในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อสอบและ การสังเกต 25 102. ความสามารถในการอุปนัย 25 103. ความสามารถในการนิรนัย 25 104. ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้น 25 10 รวม 100 40 จากตัวอย่างตารางที่ 1 แสดงผังข้อสอบสาหรับวัดความสามารถทางการคิดทั่วๆไป 4 ด้าน แต่ละด้านมีน้าหนักความสาคัญเท่ากัน คือ ด้านละ 25% ถ้าเราต้องการสร้างข้อสอบ 100 ข้อ แต่ละด้านจะประกอบด้วยข้อสอบ 25 ข้อ ตามสัดส่วนความสาคัญ แต่ถ้าเราต้องการสร้างข้อสอบ 40 ข้อ แต่ละด้านจะประกอบด้วยข้อสอบ10 ข้อ ตามสั ดส่ ว นความส าคัญที่กาหนดไว้ การกาหนดความยาวของแบบวัด ควรพิจารณาให้ส อดคล้ องกับระยะเวลาที่ต้องการใช้ในการทดสอบและลักษณะผู้สอน 4. เขียนข้อสอบการกาหนดรูปแบบของการเขียนข้อสอบ ตัวคาถามและวิธีการตรวจให้คะแนน เช่น กาหนดว่าตัวคาถามเป็นลักษณะสถานการณ์ สภาพป๎ญหาหรือข้อมูลสั้นๆ อาจได้มาจากบทความ รายงานต่างๆ บทสนทนาที่พบในชีวิตประจาวัน หรืออาจเขียนขึ้นมาเอง ส่วนตัวคาถามอาจเป็นข้อสรุปของสถานการณ์หรือป๎ญหานั้นๆ 3-5 ข้อสรุป เพื่อให้ผู้ตอบพิจารณาตัดสินว่าข้อสรุปใดน่าเชื่อ ถือกว่ากัน น่าจะเป็นจริงหรือไม่เป็นต้น ส่วนการตรวจให้คะแนน มีการกาหนดเกณฑ์การตรวจไว้ เช่น ตอบถูกตรงคาเฉลยได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน เป็นต้น เมื่อกาหนดรูปแบบของข้อสอบแล้ว ก็ลงมือร่างข้อสอบตามผังข้อสอบที่กาหนดไว้จนครบทุกองค์ประกอบ ภาษาที่ใช้ก็ควรเป็นไปตามหลักการเขียนข้อสอบที่ดีโดยทั่วไป แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็น พิเศษได้แก่ การเขียนข้อสอบให้วัดได้ตรงตามโครงสร้างของการวัดและพยายามหลีกเลี่ยงคาถามที่ทาให้ผู้ตอบแสร้งตอบเพื่อให้ดูดีให้ได้ หลังจากร่างข้อสอบเสร็จแล้ว ควรมีการทบทวนข้อสอบถึงความเหมาะสม ของการวัดและความชัดเจนของภาษาที่ใช้ โดยผู้ทาข้อสอบและผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญการสร้างข้อสอบวัดความสามารถการคิด 5. นาแบบวัดไปทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุงกับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มใกล้เคียงนาผลการตอบมาทาการวิเคราะห์คุณภาพ โดยทาการวิเคราะห์ข้อสอบและวิเคราะห์แบบสอบ 6.วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อในด้านความยาก (p) และอานาจจาแนก (r) เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากพอเหมาะและมีอานาจจาแนกสูงไว้ และปรับปรุงข้อที่ไม่เหมาะสม 7. คัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพเหมาะสม และ /หรือ ข้อสอบที่ปรับปรุงแล้วให้ได้จานวนตามผังข้อสอบ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความตรงตามเนื้อหาและนาไปทดลองใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์แบบสอบในด้านความเที่ยง (Reliability) แบบสอบควรมีความเที่ยงเบื้องต้นอย่างน้อย 0.50 จึงเหมาะที่จะนาไปใช้ได้ ส่วนการตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบ ถ้าสามารถหาเครื่องมือวัดความสามารถทางการคิดที่เป็น มาตรฐานสาหรับใช้เปรียบเทียบได้ควรคานวณค่าสัมประสิทธิ์ความตรงตามสภาพ (concurrent validity) ของการสอบด้วย ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 87. 87 8. นาแบบวัดไปใช้จริง หลังจากการวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อและวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบทั้งฉบับว่าเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ต้องการแล้ว จึงนาแบบวั ดความสามารถทางการวัดไปใช้กับกลุ่มเปูาหมายจริง ในการใช้แบบวัดทุกครั้งควรมีการรายงานค่าความเที่ยง (Reliability) ทุกครั้งก่อนนาผลการวัดไปแปลความหมาย ตัวอย่างแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวทางกลุมจิตมิติ ่1. ถ้านักเรียนมีเงินอยู่ 100 บาท และต้องใช้เงินทั้งหมดซื้อของขวัญให้คุณพ่อราคาแพงที่สุด ให้คุณแม่ราคารองลงมา และให้ตัวเองราคาถูกที่สุด นักเรียนจะเลือกซื้ออะไรให้ใครบ้าง1 เสื้อ 55 บาท ดอกไม้ 25 บาท ปากกา 10 บาท ให้คุณพ่อ ให้คุณแม่ ให้ตัวเอง2 ร่ม 35 บาท เสื้อ 55 บาท ปากกา 10 บาท ให้คุณพ่อ ให้คุณแม่ ให้ตัวเอง3 เสื้อ 55 บาท ร่ม 35 บาท ปากกา 10 บาท ให้คุณพ่อ ให้คุณแม่ ให้ตัวเอง ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 88. 88 ตัวอย่างแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์แบบปฏิบัติจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้…ภาษาไทย…สมรรถนะ การคิดวิเคราะห์ เรื่อง“นักโทษประหาร” คาชี้แจง : ให้นักเรียนตั้งใจอ่านเรื่องเล่า ต่อไปนี้แล้วตอบคาถามพร้อมให้เหตุผล ...นักโทษ...ประหาร... **** นักโทษประหาร...ชีวิตคนหนึ่ง... วันประหารชีวิต...เขาให้มาฟังพระเทศน์…ในชีวิต...เป็นแต่อันธพาล...มหาโจร... ปล้น...ฆ่าเจ้าทรัพย์...ยิงตารวจตาย... ไม่เคยฟังเทศน์... ก่อนประหาร...พระเทศน์เรื่องกฎแห่งกรรมให้ฟัง... นั่งฟัง...น้าตาไหล...สานึกได้... ควักเงินออกมาจากกระเป๋า...นับได้ 500 บาท...ติดกันเทศน์ 200 ... เจ้าหน้าที่นาถาดอาหารมาให้...เป็นอาหารที่ดีที่สุด...ให้กินมื้อสุท้าย... นักโทษกินได้ 2-3 คา...ก็วางช้อน...กินไม่ลง...คอมันตีบ... ยังมีเวลาเหลือ...เจ้าหน้าที่...เอากระดาษ...ปากกา...ซองจดหมายมาให้...ให้เขียนจดหมายฉบับสุดท้าย... 1. บทความนี้กล่าวถึงใครบ้าง ตอบ....................................................................................................................................... 2. เหตุการณ์นี้เกิดที่ไหน ตอบ....................................................................................................................................... 3. พระเทศน์เรื่องอะไรให้นักโทษฟ๎ง ตอบ....................................................................................................................................... 4. ทาไมนักโทษจึงได้ทาผิดประจา ตอบ....................................................................................................................................... 5. นักเรียนคิดว่านักโทษประหารคนนี้จะเขียนจดหมายถึงใครเป็นคนแรกและคนเดียวเท่านั้น ตอบ....................................................................................................................................... 6. นักเรียนมีข้อคิดเห็นจากบทความนี้อย่างไรบ้าง ตอบ....................................................................................................................................... ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 89. 89 แบบทดสอบประเมินผล จุดเน้น ด้านความสามารถและทักษะ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทักษะการสังเกตและการจัดกลุ่ม เวลา 30 นาทีชื่อ.................................................................. โรงเรียน.....................................................................คาชี้แจง ให้นักเรียนจัดกลุ่มสัตว์โดยลากเส้นล้อมรอบกลุ่มสัตว์ที่เห็นว่าอยู่ในกลุ่ม เดียวกัน แล้วตอบคาถามต่อไปนี้1. นักเรียนลากเส้นล้อมรอบกลุ่มสัตว์ที่เห็นว่าอยู่กลุ่มเดียวกันได้ ...................... กลุ่ม2. สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ได้แก่ .......................................................................................... เหตุผลที่จัดไว้ด้วยกันเพราะ.........................................................................................3. สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 ได้แก่ .......................................................................................... เหตุผลที่จัดไว้ด้วยกันเพราะ.........................................................................................4. สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ......................................................................................... เหตุผลที่จัดไว้ด้วยกันเพราะ.........................................................................................5. สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มที่ 4 ได้แก่ ......................................................................................... เหตุผลที่จัดไว้ด้วยกันเพราะ..........................................................................................หมายเหตุ ครูผู้สอนอาจอธิบายการลากเส้นล้อมรอบกลุ่มสัตว์ และการให้เหตุผลประกอบการจัดกลุ่มสัตว์แต่ระมัดระวังการชี้นาเกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 จัดกลุ่มและบอกเหตุผลได้ 1-2 ข้อ (ปรับปรุง) ระดับ 2 จัดกลุ่มและบอกเหตุผลได้ 3-4 ข้อ (ผ่าน) ระดับ 3 จัดกลุ่มและบอกเหตุผลได้ 5 ข้อ (ดี) ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 90. 90 แบบทดสอบประเมินผลจุดเน้นด้านความสามารถและทักษะ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการจาแนกประเภท ชื่อ............................................................โรงเรียน.................................................... เวลา 30 นาที -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชีแจง ้ 1) จงเปรียบเทียบ ลักษณะของพืชและสัตว์ (15 คะแนน) ลักษณะพืช ลักษณะสัตว์ 1……………………. 1……………………… 2………………........ 2……………………… 3…………………… ลักษณะเหมือนกัน 3…………………… 4…………………… 1…………………… 4……………………… 5…………………… 2…………………… 5……………………… 3…………………… 4…………………… 5……………………2) จงหาคาหรือข้อความ ที่นักเรียนนามาเปรียบเทียบกับคาที่กาหนดให้ แล้วมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน เช่น ดุ เหมือน เสือ ( 5 คะแนน) 1. เร็ว เหมือน................................................ 2. เย็น เหมือน................................................ 3. นุ่ม เหมือน................................................ 4. แข็ง เหมือน................................................ 5. เรียบ เหมือน................................................ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 91. 91 3) จงโยงเส้น รูปภาพ ก และรูปภาพ ข เพื่อแสดงส่วนที่ แตกต่างกัน (3 คะแนน) รูป ก. รูป ข.เกณฑ์การประเมินระดับ 1 ตอบแบบทดสอบทักษะการเปรียบเทียบ, จาแนก ได้ถูกต้อง 1 - 8 คะแนน (ปรับปรุง)ระดับ 2 ตอบแบบทดสอบทักษะการเปรียบเทียบ, จาแนก ได้ถูกต้อง 9 -15 คะแนน (พอใช้)ระดับ 3 ตอบแบบทดสอบทักษะการเปรียบเทียบ, จาแนก ได้ถูกต้อง 16-23 คะแนน (ดี) แบบทดสอบประเมินผล จุดเน้น ด้านความสามารถและทักษะ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทักษะการรวบรวมข้อมูลและทักษะการเชื่อมโยง เวลา 40 นาทีชื่อ.................................................................. โรงเรียน.....................................................................คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความที่เป็นสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วช่วยคิด สมมติว่า นักเรียนได้รับการติดต่อจากผู้จัดการโรงงานผลิต เสื้อกันหนาว ว่า ต้องการนาเสื้อกันหนาวมาแจกให้กับทุกคนใน หมู่บ้านของนักเรียน คนละ 1 ตัว โดยเขามีเสื้อกันหนาวขนาดต่างๆ คือ เสื้อขนาดผู้ใหญ่ชาย เสื้อขนาดผู้ใหญ่หญิง เสื้อขนาดเด็กชาย เสื้อขนาดเด็กหญิง และเสื้อสาหรับทารกไม่แยกชาย-หญิง ขอความ ร่วมมือนักเรียนให้ช่วยบอกว่า เขาจะต้องนาเสื้อกันหนาวขนาดต่างๆ มาแจกให้จนครบทุกคน คนละ 1 ตัว ให้พอดีกับขนาดของทุกคน ได้อย่างไร ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 92. 92 ก. ถ้านักเรียนต้องช่วยผู้จัดการโรงงานนักเรียนจะต้องรู้ข้อมูลคืออะไรบ้าง 1........................................................................................................................... 2.......................................................................................................................... 3.......................................................................................................................... 4.......................................................................................................................... 5.......................................................................................................................... 6......................................................................................................................... ข. นักเรียนมีวิธีการหาข้อมูลว่า คนในหมู่บ้านของนักเรียน มีกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีกี่คน 1.......................................................................................................................... 2......................................................................................................................... 3.......................................................................................................................... ค. สมมติว่านักเรียนรู้ข้อมูลจานวนคนในหมู่บ้านของนักเรียนละเอียดแล้ว ให้เขียนโน้ตสั้นๆ ไปบอกผู้จัดการโรงงาน เพื่อให้นาเสื้อกันหนาวมาแจกให้ครบทุกคน ตามแบบฟอร์มนี้ โดยสมมติจานวนตัวเลขขึ้นเองอย่างเหมาะสม ฝากส่งไปกับคุณครู เรียน ผู้จัดการโรงงานผลิตเสื้อกันหนาว กระผม/หนู ได้สารวจสมาชิกในหมู่บ้านแล้ว พบว่า มีจานวนคนทั้งหมด.................... คน แยกเป็น 1. ผู้ใหญ่ชาย จานวน.................คน 2. ผู้ใหญ่หญิง จานวน................คน 3. เด็กชาย จานวน................คน 4. เด็กหญิง จานวน................คน 5. เด็กทารก จานวน................คน ขอให้ท่านนาเสื้อกันหนาวมาแจกตามจานวนนี้ หากเสื้อกันหนาวขนาด...........................มีไม่พอ ขอให้นา เสื้อกันหนาวขนาด........................มาแทน เพราะ ............................................................................................. ............................................................................................ ด้วยความนับถือ ............................................ (เด็กชาย/เด็กหญิง ..............................................) ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 93. 93เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 บอกข้อมูลที่ต้องการได้ไม่ครบ บอกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ไม่ได้ นาเสนอข้อมูลได้แต่ไม่สอดคล้อง และอธิบายเหตุผลของข้อมูลไม่ได้ ระดับ 2 บอกข้อมูลที่ต้องการได้ไม่ครบ บอกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้สอดคล้องกับ สถานการณ์ นาเสนอข้อมูลและ อธิบายเหตุผลของข้อมูลได้บางส่วน ระดับ 3 บอกข้อมูลที่ต้องการได้ครบ บอกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ถูกต้อง นาเสนอข้อมูล และ อธิบายเหตุผลของข้อมูลได้ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ แบบทดสอบประเมินผล จุดเน้น ด้านความสามารถและทักษะ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทักษะการตั้งคาถามและทักษะการให้เหตุผล เวลา 50 นาทีชื่อ.................................................................. โรงเรียน.....................................................................คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ แล้วพิจารณาตอบคาถาม โชคกับชัย สองพี่น้องได้พยายามหาวิธีเลี้ยงเป็ด โดยพยายามปรึกษากับ ผู้เกี่ยวข้องหลายคน เช่น เกษตรอาเภอ ผู้ใหญ่บ้าน แต่ก็ยังไม่ได้รับคาตอบที่น่าพอใจ จึงได้ทดลองเลี้ยงเป็ดพันธุ์ A และเป็ดพันธุ์ B โดยให้อาหารที่แตกต่างกัน แล้วบันทึก ผลการเลี้ยง ดังนี้ อาหารธรรมดา อาหารธรรมดา+ หอยปุน พันธุ์เป็ด จานวน ตาย แข็งแรง ตาย แข็งแรง เป็ดพันธุ์ A 40 12 8 2 18 เป็ดพันธุ์ B 40 8 12 0 20 ก. จากสถานการณ์และข้อมูลนี้ ให้นักเรียนตั้งคาถาม เพื่อถามเพื่อนอย่างน้อย 3 คาถาม แล้วเฉลยคาตอบด้วย 1. ถาม ................................................................................................................................ เฉลย ........................................................................................................................ ..... 2. ถาม ................................................................................................................................ เฉลย ........................................................................................................................ ..... 3. ถาม ................................................................................................................................ เฉลย ........................................................................................................................ ..... ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 94. 94 ข. ป๎จจุบันหอยที่ใช้เลี้ยงเป็ด หาได้ยาก และเป็ดพันธุ์ A ขายได้ราคาแพง นักเรียนจะเลือกเลี้ยงเป็ดพันธุ์ อะไร จึงจะให้ผลตอบแทนสูงสุด จงให้เหตุผลในการเลือก เป็ดพันธุ์ที่เลือกเลี้ยง คือ............................................................. เหตุผล เพราะ 1....................................................................................................... 2...................................................................................................... 3..................................................................................................... เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 นักเรียนตั้งคาถามและให้เหตุผลไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ระดับ 2 นักเรียนตั้งคาถามและให้เหตุผลสอดคล้องกับสถานการณ์ได้บางส่วน ระดับ 3 นักเรียนตั้งคาถามและให้เหตุผลสอดคล้องกับสถานการณ์ได้ถูกต้องทุกรายการ แบบทดสอบประเมินผล จุดเน้น ด้านความสามารถและทักษะ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ เวลา 60 นาทีชื่อ.................................................................. โรงเรียน.....................................................................คาชี้แจง ก. ให้นักเรียนอ่านแผนภูมิ แสดงจานวนหนังสือที่นักเรียนยืมจากห้องสมุดของ โรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ต่อไปนี้ ื ่ แผนภูมแสดงจำนวนหน ังสอทีน ักเรียนยืมจำกห้องสมุด ิ จานวน 100 90 80 70 60 50 40 30 พฤหัสบดี อังคาร จันทร์ 20 ศุกร์ พุธ 10 0 ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 95. 951) ให้นักเรียนอธิบายข้อมูลจากแผนภูมินี้ จากแผนภูมินี้ พบว่า..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2) ถ้านักเรียนต้องการช่วยครูบรรณารักษ์ทางานในห้องสมุด นักเรียนจะเลือกช่วยครูในวันอะไร เพราะเหตุใด....................................................................................................................................................................................ข. ให้นักเรียนอ่านคาประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม มะเร็งแห่งแผ่นดิน มะเร็งแห่งแผ่นดิน มีทุกถิ่นทั่วเมืองไทย แต่งตัวสวยสดใส นั่งเป็นใหญ่ในสภา บุคลิกดีล้าเลิศ คนชูเชิดทุกหย่อมหญ้า พูดจาน่าศรัทธา ความชั่วช้าซ่อนภายใน บางคนฉ้อฉลราษฎร์ ใช้อานาจอันบาตรใหญ่ บังหลวงตลอดไป ด้วยหลงใหลลาภเงินตรา บางคนหนีภาษี ชอบย่ายีคนทั่วหน้า บางคนใจหยาบช้า ขายยาบ้าค้านารี1) จากบทประพันธ์นี้ นักเรียนคิดว่ามีใครบ้างเปรียบเสมือนมะเร็งของแผ่นดิน........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2) จากบทประพันธ์นี้ พฤติกรรมอย่างไรเรียกว่า ฉ้อราษฎร์บังหลวง............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...........เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 นักเรียนอธิบายข้อมูลจากแผนภูมิ และตีความจากบทประพันธ์ได้ ไม่ครอบคลุมทุกรายการ ระดับ 2 นักเรียนอธิบายข้อมูลจากแผนภูมิ และตีความจากบทประพันธ์ได้ ครอบคลุมบางรายการ ระดับ 3 นักเรียนอธิบายข้อมูลจากแผนภูมิ และตีความจากบทประพันธ์ได้ ครอบคลุมทุกรายการ ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 96. 96 แบบทดสอบประเมินผล จุดเน้น ด้านความสามารถและทักษะ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทักษะการสรุปอ้างอิงและทักษะการนาความรู้ไปใช้ เวลา 60 นาทีชื่อ.................................................................. โรงเรียน.....................................................................คาชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข่าวต่อไปนี้ แล้วตอบคาถาม “สธ” หวังลดนักสูบหน้าใหม่ เดินหน้า 8 ยุทธศาสตร์ เข้ม หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ มีมติแก้ไข พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ 2535 ในเรื่องคานิยาม “ลิตภัณฑ์ยาสูบ” ให้ หมายถึงผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งห้ามจาหน่ายผลิตภัณฑ์บุหรี่ ให้เยาวชนอายุต่ากว่า 20 ปี และออกกฎกระทรวงให้ บริษัททั้งในและต่างประเทศผลิตบุหรี่ปลอด ไฟไหม้และห้ามเติมสารปรุงแต่งในบุหรี่โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาก่อนบังคับใช้ ภายใน 1 ปี นั้น เมื่อวันที่ 6 มกราคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ ยังมีประเด็นเพิ่มเติมคือ การออกแผน ยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ซึ่งคาดว่าจะลงนามและเสนอ ครม.ใน อีก 2 สัปดาห์โดยยุทธศาสตร์ ดังกล่าวมีเปูาหมาย ดังนี้ ลดจานวนผู้สูบบุหรี่จากป๎จจุบันมีผู้สูบ บุหรี่ ร้อยละ 20.7 ให้เหลือเพียงร้อยละ 10 ในปี 2557 ลดผลิตภัณฑ์ยาสูบลงจาก 700 ล้านมวน เหลือ 560 ล้านมวนต่อปี นอกจากนี้จะควบคุมจานวนบุหรี่ชนิดอื่น นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์บุหรี่ ทั่วไป เช่น บุหรี่ไร้ควัน รวมทั้ง ในปี 2557 อัตราผู้รับควันบุหรี่มือสองต้องลดลงจากร้อยละ 65 ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 50 นายจุรินทร์กล่าวอีกว่า สาหรับยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติประกอบด้วย 1. ปูองกัน มิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่ 2. ส่งเสริมให้ผู้บริโภคลดและเลิกใช้ยาสูบ 3. ลดพิษภัย ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ 4. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 5. สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีด ความสามารถในการดาเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศ 6. ควบคุมการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยใช้ มาตรการทางภาษีและ 8. เฝูาระวังและควบคุมอุตสาหกรรมยาสูบ ด้าน นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า จะมี การกาหนดวาระเร่งด่วน 3 เรื่อง คือ 1. สนับสนุนให้เลิกบุหรี่โดยผลักดันบรรจุยารักษาอาการอด บุหรี่อยู่ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือโครงการรักษาฟรี 2. ขึ้นภาษียาเส้นและ 3. บังคับใช้ กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่อย่างจริงจัง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 หน้า 10 1) เป้าหมายของการออกแผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553– 2557 คือ อะไร ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 97. 972) ถ้านักเรียนเอาเรื่อง สธ.หวังลดนักสูบหน้าใหม่ เดินหน้าลุย 8 ยุทธศาสตร์เข้ม ไปเล่าให้เพื่อนฟ๎งหน้าชั้นเรียน นักเรียนจะอ้างอิงแหล่งที่มาของข่าวอย่างน่าเชื่อถือว่าอย่างไร.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3) ถ้าในชีวิตจริงของนักเรียน มีผู้ปกครองหรือญาติของนักเรียนติดบุหรี่ นักเรียนจะบอกเขาให้เห็นพิษภัยของบุหรี่ หรือเลิกสูบบุรี่อย่างไร.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 สรุปเนื้อหาและอ้างอิงเรื่องที่อ่านไม่ถูกต้อง และอธิบายการนาข้อคิดไปใช้ใน ชีวิตประจาวันไม่สมเหตุสมผล ระดับ 2 สรุปเนื้อหาและอ้างอิงเรื่องที่อ่านถูกต้อง แต่อธิบายการนาข้อคิดไปใช้ใน ชีวิตประจาวันไม่สมเหตุสมผล ระดับ 3 สรุปเนื้อหาและอ้างอิงเรื่องที่อ่านถูกต้อง และอธิบายการนาข้อคิดไปใช้ใน ชีวิตประจาวันสมเหตุสมผล ติดตาม ตรวจสอบฯจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
 • 98. 98 การประเมินทักษะชีวิต เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศจุดเน้นทักษะชีวิต กาหนดไว้ 2 ด้าน ได้แก่ 1. การประเมินคุณภาพผู้เรียน