Aanbevelingen voor GoPEP Experiences

 • 1,244 views
Uploaded on

Het eindrapport voor GoPEP Experiences waarin staat beschreven waarom en op welke wijze zij haar potentiële klanten moet benaderen om haar markt optimaal te bewerken.

Het eindrapport voor GoPEP Experiences waarin staat beschreven waarom en op welke wijze zij haar potentiële klanten moet benaderen om haar markt optimaal te bewerken.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,244
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.   GoPEP StrategischExperience Projects   Marketingcommunicatieplan 
 • 2.   GoPEP StrategischExperience Projects   Marketingcommunicatieplan  Studenten: Lars Bergwerff (0823552) Jean Paul Kers (0819994) Stephan Suijker (0822154) Martijn Scholte Albers (0827947) Ronald de Groot (0820402) Joey Compeer (0823077) Opleiding Sportmarketing en Management Instituut Commerciële Economie Hogeschool Rotterdam 3e leerjaar Procesbegeleiding: Rick-Jan van der Linden Datum: 18 juni 2012 1 
 • 3. VoorwoordVoor u ligt het strategische marketingcommunicatieplan, geschreven voor GoPEP, om voorhaar product The Pool onderbouwd per doelmarkt aan te geven welke werkwijze zij moetaanhouden om het gewenste eindresultaat (meer afzet) te bewerkstelligen. Dit rapport bestaatfeitelijk uit één marktonderzoek, één algemeen plan en drie operationele plannen, omdat elkedoelmarkt apart benaderd en bekeken dient te worden. In het marktonderzoek is bekekenwelke doelmarkten dit zouden moeten zijn, waar verderop in dit plan de nadruk wordt gelegdop de benadering van deze doelmarkten.Het rapport is gemaakt met het doel de geschikte doelmarkten op de juiste manier tebenaderen om zo de kans op succes te vergroten en de werkwijze zo efficiënt mogelijk temaken. Per doelmarkt wordt er gekeken naar de positionering ten opzichte van deze groepbedrijven. Wat moet GoPEP doen en laten om deze bedrijven over te laten gaan tot aanschafvan The Pool?Graag willen wij onze dank betuigen aan Pauline Gispen als opdrachtgeefster, voor degeleverde input en informatie. Ook bedanken wij Rick van der Linden en Steffie Theuns, debegeleider en coördinator vanuit school, voor het bijsturen, het bieden van hulp en mogelijkeverbeteringen.- Lars Bergwerff- Jean Paul Kers- Stephan Suijker- Martijn Scholte Albers- Ronald de Groot- Joey CompeerRotterdamJuni, 2012 2 
 • 4. Inhoudsopgave PaginaManagementsamenvatting 05H1: Inleiding 08H2: Achtergrond van het probleem 10 H2.1 De opdracht 10 H2.2 De probleemstelling 11 H2.3 De doelstelling 11 H2.4 De werkwijze 11H3: Marktanalyse 13 H3.1 Interne Analyse 13 H3.1.1 Het product 13 H3.1.2 De prijs 14 H3.1.3 De organisatie 15 H3.2 Concurrentieanalyse 16 H3.2.1 Concurrentie algemeen 16 H3.2.2 Directe concurrentie 16 H3.2.3 Sterkte/zwakteanalyse directe concurrenten 17 H3.3 Consumentenanalyse 18H4: Marktonderzoek naar de consument 19 H4.1 Algemene marktinformatie 19 H4.2 Het segmentatieproces 19 H4.3 De doelmarktbepaling: deel 1 21 H4.4 Het marktonderzoek 22 H4.4.1 De onderzoeksopzet 22 H4.4.2 De onderzoeksresultaten 23 H4.5 De doelmarktbepaling: deel 2 24H5: Marketingcommunicatie algemeen 26H6: Doelmarkt 1: Watersportbeurzen 31 H6.1 Inleiding 31 H6.2 Doelstelling 31 H6.3 Strategie/positionering 31 H6.4 Creatieve invulling 32 H6.5 Operationeel plan 32 H6.6 Uitwerking plan: ANWB Boot Batavia 33H7: Doelmarkt 2: Watersportevenementen 34 H7.1 Inleiding 34 H7.2 Doelstelling 34 H7.3 Strategie/positionering 34 H7.4 Creatieve invulling 35 H7.5 Operationeel plan 35 H7.6 Uitwerking plan: Havendagen in Terneuzen 36 3 
 • 5. H8: Doelmarkt 3: Sportbonden en –federaties 37 H8.1 Inleiding 37 H8.2 Doelstelling 37 H8.3 Strategie/positionering 37 H8.4 Creatieve invulling 38 H8.5 Operationeel plan 38 H8.6 Uitwerking plan: De NWWB 39H9: Overige segmenten 40H10: Bedrijfseconomische onderbouwing 41------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----Bijlagen:Bijlage 1: Overige concurrentie informatie 43Bijlage 2: Onderbouwing afvallen eerste 5 segmenten 45Bijlage 3: Beschrijving van zeven segmenten 46Bijlage 4: Beschrijving scores subtotaal doelmarktbepalingsmatrix 52Bijlage 5: Opsomming gestelde vragen marktonderzoek 53Bijlage 6: Onderzoeksresultaten per segment 54Bijlage 7: Illustratie scannings-focussing-model 64Bijlage 8: Beschrijving mogelijke werkwijze overige segmenten 65Bijlage 9: Onderzoeksopzet 67 4 
 • 6. ManagementsamenvattingHet probleem vanuit GoPEP is dat het bedrijf zeer afhankelijk is van haar product/dienst en definanciële implicaties die dat met zich meebrengt. Het is noodzakelijk voor het voortbestaanvan het bedrijf om stelselmatig het product aan de man te weten te krijgen. Deopdrachtgeefster heeft aangegeven dat de projectgroep een potentiële afnemersanalysemaakt en aan de hand van dat onderzoek een operationeel plan schrijft met als resultaat eenmarktbewerkingsplan voor drie concrete leads. Op basis van de gekregen feedback is beslotenom deze twee afzonderlijke rapporten samen te voegen tot één, waardoor veel informatie in debijlagen terecht gekomen is. Het eindrapport vormt een algehele samenvatting van hetgemaakte werk en onderzoek, en eindigt dus met de punten waar GoPEP aan moet denken inhet vervolg en de wijze waarop ze bepaalde doelgroepen kan benaderen.Om de geformuleerde doelstelling te bereiken is er in het Plan van Aanpak een werkwijzeopgesteld. Het rapport is gebaseerd op het SDP-Model. Het SDP-model staat voorsegmentering, doelmarktbepaling en positionering. Voordat dit gebeurd wordt er eerst eenmarktanalyse gehouden om zo tot relevante informatie te komen voor de positionering. Demarktanalyse behandelt het interne gedeelte en de concurrentie, waarbij de consument in hethoofdstuk erna via een marktonderzoek uitgebreider wordt behandeld.Op basis van de interne en concurrentenanalyse blijkt dat het belangrijk is dat er eenpositionering ontwikkelt wordt waarbij duidelijk rekening gehouden wordt met het feit dat deopdrachtgeefster alleen werkt, er weinig budget is voor communicatie en dat er duidelijkheidzal moeten zijn welke segmenten de focus moeten krijgen. Ook is het per segment belangrijkom te weten op welke wijze GoPEP van dienst kan zijn in het totale project. Verder is het vanbelang dat er een product- en merknaam wordt ontwikkeld om de online vindbaarheid tevergroten. Het ‘algemene product’ moet terug te vinden zijn op internet en GoPEP heeftaangegeven een andere naam dan The Pool te prefereren om aan haar eigen product tebinden. Ook komt er naar voren dat het van belang is om vooral Nautibel/Artexis en ActionEvents in de gaten te houden. Zij bedienen dezelfde markt, maar focussen zich vooral opwatersportpromotie en extreme waterevenementen. Dit kan GoPEP in principe ook bieden.Uit de consumentenanalyse blijkt dat degene die daadwerkelijk in de watersportbak gaan, nietde doelgroep is voor The Pool, maar juist degene die de bak aanschaffen om deze mensen eenplatform te bieden. Aan de bediende markt kan men zien welke soort bedrijven of instanties ineen eerder stadium interesse heeft getoond of zelfs daadwerkelijk met The Pool insamenwerking zijn gegaan.Het segmenteren van de markt is gebeurd op basis van de afnemer. Er is gekozen om deconsumentenmarkt niet aan te spreken, maar om te focussen op de bedrijven markt. Zo kan ergedacht worden aan het ‘via bedrijven’ aan de man brengen van The Pool, zoals GoPEP gedaanheeft met Europeesche Verzekeringen op de HISWA Beurs. Maar GoPEP kan ook als een dienstzelf staan, onder de eigen naam. In dit geval is The Pool een (van de vele) aankledingsopties vaneen evenement of activiteit. De keuze voor deze mogelijkheden zal per bedrijf verschillen.Bij de eerst opzet van de markt zijn de segmenten door een matrix gehaald op basis vanfinanciële middelen, meerdere afnemers, potentiele afnemers, relevant gebruik eninzetbaarheid voor de consument. Hier uit kwam een zevental segmenten naar voren datverder onderzocht zou worden op basis van marktonderzoek. Dit zijn de volgende zeven: 1. Watersportbeurzen 2. Watersportevenementen 3. Overige beurzen 4. Overige evenementen 5. (Overheden) in het kader van sportpromotie 6. Marketing- en evenementenbureaus 7. Sportbonden en –federaties. 5 
 • 7. Deze zijn weer onderworpen aan een vijftal nieuwe criteria, te weten: grootte, relevantie,sponsoring, bekendheid en respons op marktonderzoek. Het marktonderzoek vond plaatsnadat de eerste vier criteria al toegepast waren. Hier uit kwam het volgende subtotaal:Het marktonderzoek was gericht op het verkrijgen van respons van bedrijven binnen dezesegmenten. Hierbij is rekening gehouden met verschillende zaken: - Komt er überhaupt respons? - Is het respons positief? - Wat zijn de behoeften van de afnemers?In de marktonderzoeksresultaten zijn de antwoorden en de onderbouwing terug te vinden. Hetmarktonderzoek had de conclusie dat GoPEP zich in de toekomst op drie doelmarkten moetfocussen. Deze worden in dit rapport apart behandeld in een marketingcommunicatieplan: 1. Watersportbeurzen 2. Watersportevenementen 3. Sportbonden en –federatiesNadat de marktanalyse gedaan is en de doelmarkten bekend zijn kon hetmarketingcommunicatieplan ingevuld worden. Hierin zijn nog een aantal bevindingen gedaandie van relevantie zijn bij het invullen van het plan zelf:- The Pool is een dienst, die veel aandacht en tijd vereist, voordat men tot aankoop over gaat.- The Pool is een cognitief-transformationeel product en vereist een hoge betrokkenheid. Dit houd in dat het product waarde toevoegt voor de consument. Daarom moet de marketingcommunicatie een informatief karakter hebben.- Tijdens de marketingcommunicatie zal er sprake zijn van externe pacing. Het initiatief voor de communicatie ligt bij de adverteerder; GoPEP.- Het product bevindt zich in de introductiefase van de productlevenscyclus.De marketingcommunicatiedoelgroep is eenieder die mogelijke invloed heeft op debeslissingen van de bedrijven in de drie doelmarkten wat betreft evenementen en activiteiten.Deze doelgroep zal overtuigd en geïnformeerd moeten worden over de toegevoegde waardevan The Pool op hun activiteit/evenement.De opgestelde marketingcommunicatiedoelstelling is gericht op het verhogen van de afzet opjaarlijkse basis, omdat dit nodig is om The Pool geen verlieslatende onderneming te latenworden. De doelstelling luidt als volgt: ‘Per jaar dienen er, middels het uitvoeren van het marketingcommunicatieplan, per doelmarkt minimaal 2 concrete afnemers voor The Pool gerealiseerd te worden.Tijdens het voortgangsgesprek kwam er duidelijk naar voren dat GoPEP niet de financiëlemiddelen heeft om te investeren. Het budget is zeer laag en dient alleen te worden ingezetvoor het maken van een folder en/of verbeteringen door te voeren aan de website. Het budgetzal dus op basis van de sluitpostmethode worden opgesteld; het voorhanden budget zalworden aangewend. 6 
 • 8. Ten opzichte van de concurrentie, hoeft GoPEP zich (nog) niet te positioneren. Decommunicatieboodschap dient de productvoordelen naar voren te laten komen.Eigenschappen van het totale plaatje dat er met The Pool geleverd kan worden, die naar vorenkunnen komen in de positionering:- Het unieke van The Pool voor op een evenement.- Aantrekkelijk voor (wellicht nieuwe) doelgroep van activiteit/evenement- Op veilige wijze de doelgroep educatief en/of sportief bezig laten zijn met watersport.- De mogelijkheden in The Pool (invullingen qua watersport).- De mogelijkheden buiten The Pool (sponsoringstechnisch, andere activiteiten)De marketingcommunicatie-instrumenten die voor GoPEP relevant zijn om aan te wenden, omThe Pool beter in de markt te zetten zijn:- Online marketingcommunicatie- Persoonlijke verkoopDe media die de projectgroep het meest geschikt acht, op basis van de positionering en deinterne analyse (weinig budget) zijn:- informatiefolder/brochure (offline)- informatiebestanden (online)- telefonisch contact- e-mail-contact- persoonlijk contact- website en social mediaAl deze zaken zijn per doelmarkt toegespitst op de verkregen informatie uit het onderzoek.Deze verhalen zich in een operationeel plan per doelmarkt die aangehouden kan worden omalles zo secuur mogelijk te regelen.Het financiële plaatje van dit project ziet er op basis van de gedane aannames als volgt uit:Als GoPEP een winstmarge hanteert van 15% en er per jaar minimaal 6 afnemers gevondenwordt komt dit neer op de volgende som:Winst op jaarbasis6 x Gemiddelde verkoopprijs The Pool excl. BTW = €96.6006 x Totale kosten van The Pool excl. BTW = €84.000 – Winst per jaar = €12.600 7 
 • 9. H1: InleidingNa het afronden van het plan van aanpak is er getracht de juist wijze van rapportage aan tehouden voor het project. Waar eerst het marktonderzoek en het strategischmarketingcommunicatieplan gescheiden waren van elkaar is er in een later stadium toch voorgekozen om deze in elkaar te laten overlopen. Dit houdt in dat dit eindrapport de geheleperiode vanaf het presenteren van het plan van aanpak tot aan de eindpresentatie bestrijkt.Eerst wordt de achtergrond van het probleem, met de daarbij behorende opdracht,probleemstelling, doelstelling en werkwijze beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de marktgeanalyseerd door te kijken naar het interne aspect, de concurrentie en de consument. Ditlaatste aspect wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid behandeld, aangezien er voor dit onderdeelmarktonderzoek is verricht. In dit hoofdstuk staat de opzet van het marktonderzoek en debevindingen van het onderzoek. Na het analyseren van deze gegevens staat hetgeenbeschreven wat GoPEP concreet heeft en dus kan doen met deze informatie.Op basis van het verrichte onderzoek zullen er een drietal doelmarkten naar voren komenwelke in dit rapport uitgebreid worden besproken. Dit wordt gedaan op marketing-,positionerings-, en operationeel gebied. Dit rapport zal voor GoPEP en The Pool een belangrijkeleidraad vormen voor de komende jaren. Er zal niet alleen geconstateerd worden op welkesegmenten het bedrijf zich zal moeten richten, maar ook de wijze waarop ze deze bedrijven zalmoeten benaderen. Op deze markten zal GoPEP zich in de komende jaren moeten gaan richten,om de probleemstelling te kunnen aanpakken. Het rapport bestaat uit:- Managementsamenvatting o In dit hoofdstuk staat in het kort beschreven wat de belangrijkste punten zijn die dit marktonderzoek met zich meebrengt.- Hoofdstuk 2: Achtergrond van het probleem o In dit hoofdstuk wordt de essentie van de opdracht nogmaals besproken. Een korte beschrijving van het bedrijf GoPEP, het probleem vanuit dit bedrijf en de opdracht die daaraan gekoppeld is zijn de onderwerpen die besproken worden in dit hoofdstuk. Ook wordt de probleemstelling, de doelstelling en de werkwijze besproken.- Hoofdstuk 3: Marktanalyse o In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de markt op basis van drie onderdelen: het interne gedeelte, de concurrentie en de consumenten. Deze drie onderwerpen worden geanalyseerd om zo een beter beeld te krijgen van de markt en van GoPEP zelf. Deze informatie is van belang voor het opstellen van de positionering.- Hoofdstuk 4: Marktonderzoek naar de consument o In dit hoofdstuk staat de beschrijving van het verrichte marktonderzoek naar de consument en de markt. Het hoofdstuk begint met algemene marktinformatie. Hierna begint het segmentatieproces en het eerste deel van de doelmarktbepaling. Na dit deel volgt het daadwerkelijke onderzoek met daarin de onderzoeksopzet en – resultaten. Hierna wordt het tweede, en laatste, deel van de doelmarktbepaling gedaan.- Hoofdstuk 5: Marketingcommunicatie algemeen o In dit hoofdstuk staat beschreven wat voor resultaten er uit het marktonderzoek gekomen zijn. Op basis hiervan is de invulling van het algemene marketingcommunicatieplan geschreven. Er is een doelstelling, strategie/positionering, creatieve invulling en operationeel plan opgesteld.- 8 
 • 10. - Hoofdstuk 6: Doelmarkt 1: Watersportbeurzen o In dit hoofdstuk staat beschreven wat voor resultaten er uit het marktonderzoek gekomen zijn voor deze doelmarkt. Op basis hiervan is de invulling van het communicatieplan geschreven. Er is een doelstelling, strategie/positionering, creatieve invulling en operationeel plan opgesteld. Tenslotte is alles toegespitst op 1 bedrijf.- Hoofdstuk 7 Doelmarkt 2: Watersportevenementen o In dit hoofdstuk staat beschreven wat voor resultaten er uit het marktonderzoek gekomen zijn voor deze doelmarkt. Op basis hiervan is de invulling van het communicatieplan geschreven. Er is een doelstelling, strategie/positionering, creatieve invulling en operationeel plan opgesteld. Tenslotte is alles toegespitst op 1 bedrijf.- Hoofdstuk 8: Doelmarkt 3: Sportbonden en -federaties o In dit hoofdstuk staat beschreven wat voor resultaten er uit het marktonderzoek gekomen zijn voor deze doelmarkt. Op basis hiervan is de invulling van het communicatieplan geschreven. Er is een doelstelling, strategie/positionering, creatieve invulling en operationeel plan opgesteld. Tenslotte is alles toegespitst op 1 bedrijf.- Hoofdstuk 9: Bedrijfseconomische onderbouwing o In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de financiële consequenties zijn van dit plan. Wat gaat het GoPEP kosten, maar misschien belangrijker wat gaat het opbrengen?- Bijlagen o In de bijlagen komt de informatie die interessant is om te weten, maar niet noodzakelijkerwijs in het rapport zelf hoeft te komen. Dit wordt gedaan om het verhaal niet onnodig ingewikkeld en langdradig te maken. De bijlagen zijn:  Bijlage 1: Overige concurrentie informatie  Bijlage 2: Onderbouwing afvallen eerste 5 segmenten  Bijlage 3: Beschrijving van de zeven segmenten  Bijlage 4: Beschrijving scores subtotaal doelmarktbepalingsmatrix  Bijlage 5: Opsomming gestelde vragen marktonderzoek  Bijlage 6: Onderzoeksresultaten per segment  Bijlage 7: Illustratie scannings-focussing-model  Bijlage 8: Beschrijving mogelijke werkwijze overige segmenten  Bijlage 9: Onderzoeksopzet- 9 
 • 11. H2: Achtergrond van het probleemOm beter tot de essentie van het project te komen wordt dit rapport gestart metachtergrondinformatie over het bedrijf, de opdracht, het probleem en de werkwijze.H2.1 De opdracht1GoPEP is een marketingbedrijf opgericht door Pauline Gispen. Via GoPEP wil zij mensen kennislaten maken met plezier en spektakel op en rond het water. Zij adviseert en ontwikkeltconcepten en creëert watersportevenementen. Een daarvan is een mobiele waterbak vanmaximaal 56 x 16 x 1 meter, die kan worden ingezet bij allerlei soortenwatersportevenementen. Indien afnemers voldoende financiële middelen overhebben behorenalle afmetingen tot de mogelijkheden. Om dat mogelijk te maken dienen de spanbanden, defolie en de segmenten vergroot te worden.Dit product maakt het mogelijk om talloze watersporten én waterspellen op elke gewenstelocatie te organiseren. Het bassin is zowel geschikt voor jong als oud, en van groot tot klein. Inhet bassin is het mogelijk vele watersporten uit te oefenen. Denk hierbij aan zeilen, kanoën,surfen, waterskiën etc. Het bedrijf beschikt ook over een rollerband, waar men op kan lerenwaterskiën. Het bedrijf GoPEP biedt het bassin aan, maar het is in bezit van het bedrijf The Pool.Beide bedrijven worden echter geleid door dezelfde persoon.De opdrachtgever heeft de projectgroep de opdracht gegeven op basis van een gedegenafnemersanalyse een operationeel plan op te stellen. Dit plan heeft als doel om haarwatersportconcepten via de mobiele waterbak beter in de markt te kunnen zetten. GoPEP wilweten welke bedrijven/instanties/organisaties interessant zijn en op welke manier dezebedrijven benaderd zouden moeten worden. Naar aanleiding van het verrichte onderzoek, wilhet bedrijf dat de projectgroep een marketingstrategie schrijft met daarin een concreetmarktbewerkingsplan om zo operationeel op papier te hebben op welke wijze zij een drietalinteressante en geïnteresseerde bedrijven om kan zetten naar concrete leads.Het probleem vanuit GoPEP is dat het bedrijf zeer afhankelijk is van haar product/dienst en definanciële implicaties die dat met zich meebrengt. Het is noodzakelijk voor het voortbestaanvan het bedrijf om stelselmatig het product aan de man te weten te krijgen De opdracht die deprojectgroep toebedeeld heeft gekregen is dus voortgekomen uit deze probleemstelling. Het isde bedoeling dat de projectgroep een potentiële afnemersanalyse maakt en aan de hand vandat onderzoek een operationeel plan schrijft met als resultaat een marktbewerkingsplan voordrie concrete leads. Op basis van gekregen feedback is besloten om deze twee afzonderlijkerapporten samen te voegen tot één waardoor veel informatie in de bijlagen terecht gekomen is.Het uiteindelijke resultaat is een eindrapport inclusief een eindpresentatie. Deze wordtgehouden voor de opdrachtgever, de procesbegeleider en een coördinator van school uit.In het eindrapport staat een operationeel plan, waar de concrete actiepunten in komen te staanwelke GoPEP direct kan ondernemen om de prospects om te zetten naar klanten. Heteindrapport vormt een algehele samenvatting van het gemaakt werk en onderzoek, en eindigtdus met de punten waar GoPEP aan moet denken in het vervolg en de wijze waarop zebepaalde doelgroepen kan benaderen. De deliverables zijn in chronologische volgorde: 1) Het plan van aanpak 2) Het eindrapport, bestaande uit: a) Potentiele afnemersanalyse b) Strategisch marketingcommunicatieplan 3) Eindpresentatie                                                             1  De informatie komt vanuit GoPEP zelf (e‐mailverkeer en gesprekken) en het geschreven plan van aanpak.  10 
 • 12. H2.2 De probleemstellingOp basis van de opdracht en het gesprek met de opdrachtgever heeft de projectgroep devolgende probleemstelling opgesteld: ‘Aan wie en op welke wijze zou GoPEP het watersportconcept aan de man moeten brengen, om het aantal klanten jaarlijks te doen groeien en uit te breiden naar een bedrijf met meerdere personeelsleden?’H2.3 De doelstellingOp basis van de probleemstelling heeft de projectgroep in samenspraak met GoPEP devolgende doelstelling opgesteld voor dit project. ‘GoPEP wil op basis van een potentiële afnemersanalyse een operationeel plan ontvangen waarin staat aan wie en op welke wijze zij haar watersportconcept via de mobiele waterbak concreet aan de man kan brengen’Deze probleemdoelstelling is de rode draad binnen het onderzoek. Al het te verrichten werk zalin het teken staan om deze doelstelling te verwezenlijken. Deze doelstelling is geformuleerdvanuit de eerder geformuleerde probleemstelling.H2.4 De werkwijze2Om de hierboven geformuleerde doelstelling te bereiken is er in het Plan van Aanpak eenwerkwijze opgesteld. Om dit probleem op te lossen zal het rapport en het daar aangerelateerde onderzoek verlopen volgens het SDP-model. Het SDP-model staat voorsegmentering, doelmarktbepaling en positionering.Bij de segmentering wordt er voor GoPEP gekeken naar potentiële afnemers. Erzal moeten gekeken worden welke organisaties/bedrijven/instanties in aanmerking komen omals afnemer van het product/dienst te worden geclassificeerd. De markt moet dusgeconcretiseerd worden in een aantal doelgroepen/segmenten. Op basis van kwalitatievedeskresearch zal gekeken worden hoe groot de markt is, waarna deze geanalyseerd kanworden. Nadat dit gebeurd is kan aan de hand van de opgestelde criteria bekeken wordenwelke segmenten als doelmarkt kunnen worden verkozen.                                                             2 Informatie over het SDP‐model is verkregen via: http://www.marketing4results.eu/sdp‐model‐segmentering‐doelmarktbepaling‐en‐positionering/  11 
 • 13. Verder zal er door middel van een interne-, concurrentie- en consumentenanalyse informatieworden ingewonnen om tot de juiste positionering te komen. De positionering wordt aan heteind op basis van het gepleegde onderzoek en de daaruit verkregen informatie per doelmarktbeschreven. Door deze werkwijze wordt er getracht de, in het Plan van Aanpak opgestelde,deelvragen op een gestructureerde wijze te beantwoorden en deze tijdens het schrijven ditrapport gaandeweg te beantwoorden.De deelvragen die uit het plan van aanpak naar voren zijn gekomen, zijn: 1. Op welke wijze zal GoPEP de markt moeten bewerken? 2. Hoe ziet de markt voor GoPEP eruit? 3. Hoe wordt deze markt gesegmenteerd? 4. Hoe wordt de uiteindelijke doelmarkt bepaald? 5. Hoe moet GoPEP zich positioneren per doelmarkt? 6. Welke marketingstrategie moet/wilt GoPEP volgen? 7. Wat voor gevolgen heeft dat voor de invulling van de marketingmix? 8. Op welke manier zorgt GoPEP ervoor dat de potentiële afnemers over gaan tot aanschaf van het product? 9. Welke drie afnemer s zouden op welke manier benaderd moeten worden om ze over te laten gaan tot aankoop? 10. Hoe ziet het model eruit waarmee GoPEP gestructureerd de markt kan bewerken in de toekomst? 11. Welke aanbevelingen kan de projectgroep doen na af loop van het uitvoeren van de opdracht?De wijze waarop elke deelvraag behandeld zal worden om deze te beantwoorden is terug tevinden in bijlage 9.Het SDP-model komt in het rapport op de volgende wijze naar voren in de hoofdstukken: • Segmentering: Hoofdstuk 4 • Doelmarktbepaling Hoofdstuk 4 • Informatie voor de positionering: Hoofdstuk 3 + H4.1 • Algemene positionering: Hoofdstuk 5 • Positionering per doelmarkt: Hoofdstuk 6-9 • Kosten en baten van de uitvoering: Hoofdstuk 10 12 
 • 14. H3: MarktanalyseZoals in het voorgaande hoofdstuk staat beschreven zal dit rapport gebaseerd zijn op het SDP-model. Na het segmenteren en het bepalen van de doelmarkt zal er moeten gekeken wordennaar een positionering. Deze positionering moet aansluiten bij het bedrijf zelf, onderscheidendzijn van de concurrenten en gebaseerd zijn op basis van hetgeen dat de consument wil.Voordat er gekeken wordt naar de S(egmentatie) en de D(oelmarktbepaling) zal daarom eerstde markt worden geanalyseerd op basis van de volgende drie pijlers, om zo informatie teverkrijgen om tot de juiste P(ositionering) te komen:- Interne analyse- Concurrentieanalyse en- ConsumentenanalyseH3.1 Interne analyse3In dit hoofdstuk wordt GoPEP als organisatie besproken. Hierin komt terug wat het totaleproduct, welke mogelijkheden er zijn om het product op te delen, wat er precies benodigd is bijelk product en wat er geregeld moet worden, de kosten van het totale product (en afzonderlijk)en een sterkte/zwakte analyse. Dit om een goed beeld te creëren van het product, in te leven inde mogelijkheden en om voor in een later stadium duidelijk te hebben wat er per doelmarktinteressant kan zijn. Dit zal gebeuren op basis van de volgende onderwerpen:product(mogelijkheden), het financiële aspect en de organisatie.H3.1.1 Het productHet bedrijf The Pool beschikt over een waterbassin in de afmetingen 8 * 24 meter t/m demaximale afmeting 16 * 56 meter. De hoogte van het bassin is 1.25 meter. Indien afnemersvoldoende financiële middelen overhebben behoren alle afmetingen tot de mogelijkheden.Om dat mogelijk te maken dienen de spanbanden, de folie en de segmenten vergroot teworden.Dit product maakt het mogelijk om talloze watersporten én waterspellen op elke gewenstelocatie te organiseren, Het is bassin zowel geschikt voor jong als oud, en van groot tot klein. Inhet bassin is het mogelijk vele watersporten uit te oefenen. Denk hierbij aan zeilen, kanoën,surfen, waterskiën etc.Het bedrijf beschikt ook over een rollerband, waar men op kan leren waterskiën. Zodat eenieder, getraind en wel, het water in kan gaan. Het bedrijf GoPEP biedt het bassin aan, maar het isin bezit van het bedrijf The Pool. Beide bedrijven worden echter (mede-) geleid door dezelfdepersoon.Tevens is GoPEP de aanbieder van een Aqua-lab. Dit is een lab waar kinderen op een educatievemanier leren wat er allemaal mogelijk is met water. Het is voor de kinderen niet alleen leuk omte ‘spelen’ met water, maar het is ook nog eens zeer leerzaam.Het bedrijf GoPEP biedt dus de volgende producten aan. Het is mogelijk om alles in een keer tehuren, maar men kan er ook voor kiezen bepaalde onderdelen weg te laten.- het waterbassin,- het aqua-lab,- de rollerband en- waterskiën en kneeboarden (in samenwerking met het bedrijf Ski-Splash)- invullingen voor in het waterbassinNa navraag gedaan te hebben bij de opdrachtgeefster is er een lijst (zie volgende pagina)opgesteld met activiteiten die in The Pool gedaan kunnen worden. Dit zijn de meest logische                                                             3  Alle interne informatie komt voort uit gesprekken met de opdrachtgeefster.  13 
 • 15. invullingen van het concept, waar er natuurlijk altijd mogelijkheden zullen zijn voor andereactiviteiten, mits haalbaar.H3.1.2 De prijsIn principe werkt GoPEP met vaste prijzen, en dus niet op basis van vierkante meters. In de prijszitten de opslag-, transport-, afschrijvings-, opbouw-, personeels-, materiaal-, caterings-,vervoers- en verblijfskosten inbegrepen. De kosten voor het personeel is geheel afhankelijk vande grootte van het bassin. Een klein bassin van 2 bij 6 kan door 1 persoon opgebouwd worden.Maar het bassin op de HISWA (van 16x50 meter) had 10 man nodig.Het bassin is voornamelijk bedoeld als verhuurproduct. Maar GoPEP stelt dat zij ervaringgenoeg hebben dat ze in principe ook een bak zouden moeten kunnen verkopen. Als de bakverhuurt wordt is GoPEP verantwoordelijk voor de op- en afbouw. De hurende organisatie kanwel zelf het vullen van de bak en het schoonmaken ervan regelen. Er wordt ook (nog) niet metkortingen gewerkt, behalve bij de HISWA, die een relatiekorting hebben gekregen.Kosten waterbassin:De huur van het waterbassin is €11.500 excl. BTW.De huur per dag is €550 excl. BTWDeze kosten zijn exclusief het vullen van het bad. Maar ook exclusief de materialen die nodigzijn binnen het bad. Denk hierbij aan de surfboards, de kano’s, de waterski’s, de zeilboten etc.GoPEP biedt in combinatie met het bedrijf Ski-Splash het waterskiën en kneeboarden aan. Deafnemers hebben niet alleen te maken met de prijs die GoPEP vraagt voor het product, maarook met de kosten voor het gebruik van de Ski-Splash.De kosten voor kneeboarden en waterskiën (het inschakelen van Ski-Splash) zijn gemiddeld1000 euro per dag. De overige producten dienen berekent te worden op basis van dehuurkosten, het vervoer dat nodig is, het benodigde personeel en materiaal. Als men meerdere‘opties’ wilt, dus bijvoorbeeld kneeboarden en zeilen, worden deze kosten bij elkaar opgeteld.De benodigdheden (materiaal en medewerkers) zijn in de zomer moeilijker verkrijgbaar dan inde winter. Het materiaal wordt veelal gehuurd van zeilscholen, buitensportorganisaties enleveranciers. Medewerkers worden gevonden via scholen, en GoPEP concludeert dat er weinigZZP’ers in de watersport zitten.Een mogelijkheid voor het aqualab is om het los te verhuren. GoPEP stelt zelf dat er dan wel eentechnisch docent bij zou moeten zijn om het te begeleiden. Ook het aan het Aqualab verbindenvan een waterbedrijf zou een goede optie zijn. Het is voor deze bedrijven van belang dat detechniek en watermanagement onder de aandacht worden gebracht. Hierbij kan je denken aan 14 
 • 16. waterleidingbedrijven of waterschappen. Op dit moment zijn er nog geen periodieke afnemersdie nu al weten dat ze gedurende een aantal jaar het product willen inhuren.Betalingsvoorwaarden afnemers:Het bedrijf stelt bij de verhuur van het bassin de volgende betalingsvoorwaarden aan haarafnemers: 50% van de huur 14 dagen na aangaan overeenkomst, 25% van de huur 1 dag voorde opbouw van het bassin en 25% van de huur 1 week na de laatste dag van de afbouwHieruit is te concluderen dat 25% van de betaling voor aanvang van het gebruik betaald dientte worden. Deze aanbetaling geldt voor het bedrijf GoPEP als een back-up. Op deze manier kanhet bedrijf de kosten met betrekkingen tot de benodigde materialen voor het opbouwen,dekken. Afhankelijk van de tijd die er zit tussen het aangaan van de overeenkomst en het beginvan de verhuurperiode, dient de afnemer de overige 50% vooraf te betalen. Over het algemeenworden dit soort producten ruim van tevoren gehuurd, aangezien het een grote investering isvoor de betreffende afnemer.H3.1.3 De organisatieGoPEP heeft de afgelopen maanden geconstateerd dat het lastig is om als eenmanszaak groeite genereren in de onderneming. Dit benoemen zij zelf als zwakte. Naast het werk dat deverantwoordelijken buiten GoPEP om doet ontbreekt het haar aan tijd om evenementen tegenereren en de evenementen die ze heeft goed te organiseren, en ook nog eens te acquireren.Het zijn lange trajecten waarbij je veel op pad bent, en dat is op dit moment lastig haalbaar.Daarom is ze op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden als oplossing voor dit probleem.Verder is uit gesprekken met GoPEP naar voren gekomen dat het belangrijk is dat de mobielewatersportbak een originele naam moet krijgen. Dit moet gebeuren om het waterbassin zogoed mogelijk in de markt te kunnen zetten en hier altijd naar te kunnen verwijzen. Verderheeft GoPEP geen groot budget om de mobiele waterbassin op een goede manier in de marktte kunnen zetten. Echter is GoPEP al bezig om de website die zij hadden aan te passen om zoeen beter beeld te kunnen scheppen bij de potentiële afnemers. Als laatste kwam in hetgesprek naar voren dat GoPEP een duidelijk beeld wil krijgen hoe zij zich zelf in de marktmoeten zetten bij de potentiële afnemers. Zo kan GoPEP zich positioneren als verkoper van hetmobiele waterbassin of als adviseur en co-creator van de evenementen. Sterke punten GoPEP Zwakke punten GoPEP − Variabel product − Aantal afnemers + Afnemersinformatie − Aanbod verschillende invulmogelijkheden − Geen product/merknaam > vindbaarheid − Alle mogelijke locaties − Eenmanszaak > tijd/personeel − Verschillende gebruikersdoelen − Gering budgetEn dus is het belangrijk dat er een positionering ontwikkelt wordt waarbij duidelijk rekeninggehouden wordt met het feit dat de opdrachtgeefster alleen werkt, er weinig budget is voorcommunicatie en dat er duidelijkheid zal moeten zijn welke segmenten de focus moetenkrijgen. Ook is het per segment belangrijk om te weten op welke wijze GoPEP van dienst kanzijn in het totale project. Verder is het van belang dat er een product- en merknaam wordtontwikkeld om de online vindbaarheid te vergroten. Het ‘algemene product’ moet terug tevinden zijn op internet en GoPEP heeft aangegeven een andere naam dan The Pool teprefereren om aan haar eigen product te binden. 15 
 • 17. H3.2 Concurrentieanalyse4In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de directe en indirecte concurrentie van The Pool.Het is van belang, voor in de marketingstrategie en positionering, om je op de juiste manier teweten te onderscheiden van deze (buitenlandse) concurrenten. Daarom is het van belang omte weten wat zij doen en aanbieden. In dit hoofdstuk zal uitgelegd worden op welke niveausThe Pool te maken heeft met concurrentie, welke bedrijven op dat niveau opereren en wat hunsterktes en zwaktes zijn.H3.2.1 Concurrentie algemeenGoPEP heeft een redelijk uniek product in handen, maar er zijn er nog anderebedrijven/organisaties die eenzelfde soort product aanbieden. GoPEP bevindt zich met ThePool op een homogene oligopolische markt. Dit betekent dat er een beperkt aantal aanbiederszijn en in de ogen van de doelgroep, de producten sterk overeenkomen.Concurrentie is er op verschillende niveaus. Deze niveaus worden onderscheiden op basis vanbehoeftevoorziening. Uitleg over deze niveaus is te vinden in bijlage 1. Dit zijn op volgorde vanconcrete behoeftevoorziening:- Merkenconcurrentie: Voorbeelden van merkconcurrenten van The Pool zijn Action Events en Nautibel/Artexis.- Productconcurrentie: Voorbeelden van productconcurrenten zijn Pomaz Zwembaden en Variopool.Deze twee concurrentievormen noemt men interne bedrijfstakconcurrentie, omdat het binnende eigen bedrijfstak afspeelt. De volgende twee vormen van concurrentie spelen zich buiten deeigen bedrijfstak af en horen daarom bij externe bedrijfstakconcurrentie:- Generieke concurrentie: In dit geval kan er gedacht worden aan bubbelbaden, zwembaden, jacuzzi’s en alles dat met water te maken heeft.- Behoefteconcurrentie: De diensten die concurreren op concurreren met elkaar voor hetzelfde budget. Dit is de meest algemene vorm van concurrentie en eigenlijk irrelevant.H3.2.2 Directe concurrentieDe directe concurrenten zijn de bedrijven/organisaties die zich bevinden op dezelfde markt alsGoPEP en hetzelfde soort product aanbieden. Dit zijn de voornaamste concurrenten, omdat ditdegene zijn die de doelgroep voor The Pool ook kan voorzien in de behoefte met eenzelfdeproduct.Het is van belang om de directe (merken-)concurrenten onder de loep te nemen. Dit zijn dehoofdzakelijke concurrenten voor The Pool en ten opzichte van deze zou er moeten wordengepositioneerd. In deze paragraaf worden de twee merkenconcurrenten, waarvan deprojectgroep en de opdrachtgeefster zelf denken dat deze het dichtst in de buurt komen vanThe Pool qua gelijkenissen, besproken. In bijlage 1 staat de informatie over PomazZwembaden, Variopool en de indirecte concurrentie.Het zoeken naar deze merkconcurrenten geschiedde overigens erg lastig. Er is namelijk geenvaste benaming voor hetgeen dat aangeboden wordt. Het kan een waterbak zijn, maar ook eenwaterbassin. En aangezien dit nogal algemene termen zijn komen er ook algemene resultatennaar voren uit de uitgevoerde zoekopdrachten. Zo komt er bij de term waterbassin vooralinformatie naar boven over irrigatiewaterbassins en bij waterbak zijn de resultaten gericht op                                                             4  De opdrachtgeefster heeft vanaf het begin af aan aangegeven welke bedrijven nog meer de beschikking hebben over een dergelijk product. Overige informatie komt van desbetreffende websites en contact met deze bedrijven in kwestie.  16 
 • 18. drinkbakken voor dieren. In combinatie met verschillende termen als ‘watersport’, ‘sport’ en‘recreatie’ werden de resultaten niet specifieker. Om deze reden is er teruggevallen op eeneerder gemaakt onderzoek voor GoPEP en overleg met de opdrachtgeefster. Vanuit dezeinformatie zijn wij gekomen tot deze twee concurrenten.1. Nautibel/ArtexisDe eerste merkenconcurrent van GoPEP is de watersportfederatie Nautibel. Nautibel isgevestigd in België. Nautibel heeft evenals GoPEP een mobiele waterbak. De afmetingenhiervan zijn 20 meter breed x 30 meter lang x 1 meter hoog. De kosten voor een verhuur vanéén week zijn €3500,- . Hierbij moeten nog wel de kosten bij worden gerekend voor hetopbouwen, afbouwen, reinigen, transportkosten en worden er kosten gerekend voor het vullenhet bassin. Eén van de doelstellingen van Nautibel is ‘het bevorderen van dewatersportmogelijkheden in België’. Hierdoor zou GoPEP in Nederland geen directeconcurrentie van Nautibel kunnen verwachten. Nautibel heeft een zelfde product als GoPEP,maar is alleen gericht op de Belgische markt. Wanneer dit veranderd of wanneer GoPEPbuitenlandse aspiraties vertoond zal dit een directe concurrent worden. Een zwak punt tenopzichte van GoPEP is de prijs. De totaalprijs, inclusief afbouwen, opbouwen, water enz., komtvelen malen hoger uit dan bij de waterbassin van GoPEP. Ook heeft men niet de keuze inverschillende afmetingen van de waterbak. Het bedrijf biedt één product aan en kan hier nietvanaf wijken. Gedurende het onderzoek en na contact te hebben gezocht met Nautibel wordtons gemeld dat zij hun waterbak verkocht hebben aan Artexis. Dit is de marktleider van Belgieop het gebied van expohallen, congrescentra en in het organiseren van beurzen. Nautibel isdus niet meer eigenaar van deze bak. De nieuwe geldende specificaties van de bak bij Artexisworden op het moment van schrijven nog nagevraagd.2. Action EventsDe tweede merkenconcurrent van GoPEP is het bedrijf Action Events. Dit is een toeleveranciervan evenementenorganisaties en productiebedrijven. Action Events kan allerlei verschillendeactiviteiten verzorgen op evenementen zoals attracties, simulatoren, shows, wintersport- enrecreatieactiviteiten. Ze kunnen via een extern bedrijf twee verschillende maten waterbassinsleveren. De afmetingen zijn, 10 meter breed x 20 meter lang x 50 cm hoog en de andere heefteen grootte van 20 meter breed x 30 meter lang x 50 cm hoog. Het huren kost beduidend meerdan bij Nautibel. Voor de kleine versie betaald men €5872,50 voor één week. Voor de groteversie betaald men €9100,- ook voor één week. Action Events heeft een zelfde product alsGoPEP en bevindt zich daarom op dezelfde markt. Action Events gebruikt de bakkenvoornamelijk voor haar eigen ‘watershows’ en ze kunnen ze doorverkopen aan particulieren.Wat zij er dan precies mee doen is niet bekend.H3.2.3 Sterkte/zwakteanalyse directe concurrentenHet is niet alleen van belang om te weten wat de concurrenten doen, maar het is net zobelangrijk om te weten wat hun sterktes en zwaktes zijn. Op basis van deze constateringenkunnen er vergelijkingen gemaakt worden met GoPEP en kan deze informatie meegenomenworden in de positionering. 17 
 • 19. En dus is het voor GoPEP van belang om vooral Nautibel/Artexis en Action Events in de gaten tehouden. Zij bedienen dezelfde markt, maar focussen zich vooral op watersportpromotie enextreme waterevenementen. Dit kan GoPEP in principe ook. Wat Artexis met de prijs gaat doenis nog niet bekend, maar ten opzichte van Action Events heeft GoPEP met de prijs een voordeel.H3.3 ConsumentenanalyseDe consumentenanalyse is bedoeld om een beeld te krijgen van de afnemers en de segmentenin de markt. Deze analyse zal in hoofdstuk 4 plaatsvinden en ondersteund worden metonderzoek op basis van interviews enquêtes. In hoofdstuk 4 zullen alle bevindingenbetreffende dit onderwerp beschreven staan. 18 
 • 20. H4: Marktonderzoek naar de consumentOm tot de juiste positionering te komen is er uitgebreid onderzoek verricht naar de wensen enbehoeften van de consument. In ditzelfde onderzoek wordt het segmentatie- endoelmarktbepalingsproces ook behandeld om zo niet alleen de juiste positionering naar vorente laten komen, maar ook de meest relevante segmenten en dus de doelmarkten.GoPEP wilde een operationeel plan met daarin een uitwerking van een drietal potentieleafnemers. De projectgroep heeft dit doorgetrokken naar drie potentievolle segmenten(doelmarkten) waarop zij zich het beste kan gaan richten in de toekomst. Als toevoeging daarbijwordt een summiere uitwerking van de niet-verworden segmenten toegevoegd, voor het(gewenste) geval GoPEP groei doormaakt en meer mogelijkheden krijgt.Dit hoofdstuk bestaat uit een stuk algemene marktinformatie, het segmentatieproces en dedoelmarktbepaling op basis van interviews en enquêtes. In dit hoofdstuk worden allebevindingen beschreven, waarbij alle achterliggende informatie in de bijlagen zal wordentoegevoegd, om het rapport beknopt en relevant te houden.H4.1 Algemene marktinformatieOm tot de gewenste drie segmenten te komen is er eerst gekeken naar de markt van The Pool.De doelgroep die geschikt is om The Pool aan de man te brengen is de Sport- enEvenementenmarkt.De doelgroep is een ieder die geïnteresseerd is om zichzelf of anderen op een sportieve eneducatieve manier kennis te laten maken of plezier te laten hebben met watersport. Dezedoelgroep bevindt zich in de sport- en evenementenmarkt. De uiteindelijke gebruiker van ThePool is de finale doelgroep. Dit zijn de mensen die gebruik zullen maken van de watersportbak.Dit zijn echter niet de personen die de dienst voor zichzelf aan zullen schaffen. Dedaadwerkelijke afnemers zijn de bedrijven/organisaties/evenementen/instanties die The Poolwillen inzetten om de finale doelgroep waar zij aan gerelateerd zijn deze mogelijkheid, ditplatform, of deze pleziermogelijkheid te kunnen bieden. Men moet zich dus richten op dezeinstanties, omdat zij dus de doelgroep voor The Pool zijn.Deze informatie is van belang voor GoPEP, omdat hieruit blijkt in welke richting de segmentenkunnen worden bepaald en dat degene die daadwerkelijk in de watersportbak niet dedoelgroep is voor The Pool, maar juist degene die de bak aanschaffen om deze mensen eenplatform te bieden. Aan de bediende markt kan men zien welke soort bedrijven of instanties ineen eerder stadium interesse heeft getoond of zelfs daadwerkelijk met The Pool insamenwerking zijn gegaan.H4.2 Het segmentatieprocesHet segmentatieproces begint met het opstellen van segmentatiecriteria en het daadwerkelijkopdelen van de markt. De segmenten kunnen worden opgesteld aan de hand van tweebasisprincipes5:• Homogeniteit in het segment (binnen het segment veel overeenkomsten)• Heterogeniteit tussen de segmenten (tussen de segmenten veel verschillen)Deze twee principes zijn in ogenschouw genomen tijdens de brainstormsessies om de markt opte delen. Op basis van gezond verstand en mogelijke toepassingen van The Pool is er onderlingbesproken en op internet gezocht naar segmenten die van toepassing konden zijn. Hetonderscheid is gebeurd op basis van de afnemer.In de categorie ‘consumentenmarkt’ werd er gedacht aan bedrijven/instanties/organisaties dievoor hun finale doelgroep de dienst wilden inhuren voor bijvoorbeeld tijdens bedrijfsuitjes,                                                             5 http://www.marketing4results.eu/sdp-model-segmentering-doelmarktbepaling-en-positionering/ 19 
 • 21. sportdagen op school of einddagen. In dit geval gaat het ons inziens om ‘persoonlijk gebruik’.Aangezien de prijs van The Pool niet reëel is om te betalen voor de consument zal dit deel vande markt niet aangesproken worden in dit rapport.In de categorie ‘bedrijvenmarkt’ bleek er een tweedeling te zijn. Zo kan er gedacht worden aanhet ‘via bedrijven’ aan de man brengen van The Pool, zoals GoPEP gedaan heeft metEuropeesche Verzekeringen op de HISWA Beurs in Amsterdam. Hierbij staat The Pool op eenbeurs, maar onder de naam van het desbetreffende betalende bedrijf. Maar GoPEP kan ook alseen dienst zelf staan, onder de eigen naam. In dit geval is The Pool een (van de vele)aankledingsopties van een evenement of activiteit. De keuze voor deze mogelijkheden zal perbedrijf verschillen. Dit gegeven is meegenomen in de operationele plannen per doelmarkt.Met informatie uit eerder onderzoek voor GoPEP6 en vanuit de informatie van de bedrijven uitde bediende markt is er daarna gekeken naar een marktindeling van potentiele segmentenvoor The Pool. De projectgroep constateerde dat een groot deel van de segmenten redelijkovereen kwamen en heeft hier zelf nog een aantal segmenten aan toegevoegd om uiteindelijktot een twaalftal segmenten te komen om de markt in te delen. De projectgroep heeft er voorgekozen om deze segmenten te gebruiken, omdat dit volgens de groep de meest relevantesegmenten zijn. Andere segmenten waren niet specifiek genoeg of miste deze mate vanrelevantie. Na verder onderzoek van de markt bleek dat er geen andere relevante segmenten tebenoemen vielen. 1. Siervishandel 7. Speelparken 2. Visfokkerijen 8. Overige evenementen 3. Watersportbeurzen 9. (Overheden) in het kader van sportpromotie 4. Watersportevenementen 10. Marketing- en evenementenbureaus 5. Overige beurzen 11. Sportbonden en –federaties 6. Winteractiviteiten 12. Circus- en showevenementenOm tot ‘de beste segmenten’ te komen heeft de groep gekozen om een twaalftal segmenten tebeoordelen in een matrix en daar de beste zeven segmenten van te kiezen om dieperonderzoek naar te plegen. Om de beste segmenten naar voren te halen zijn er een aantalcriteria opgesteld waaraan een segment moest voldoen. Op basis van de wensen van deopdrachtgeefster (4 en 5) en op basis van onderzochte criteria die mogelijkheden bieden voorThe Pool (1, 2 en 3) De criteria die opgesteld zijn om dit te bereiken zijn: 1. Zijn er in het segment genoeg bedrijven met voldoende financiële middelen? 2. Zijn er in het segment meerdere afnemers beschikbaar voor afname van The Pool? 3. Zijn er in het segment potentievolle afnemers voor afname van The Pool? 4. Wordt de bak bedoeld voor hetgeen GoPEP graag wilt (watersportplezier)? 5. Wordt de bak bedoeld voor hetgeen GoPEP graag wilt (voor de consument)?Op de volgende pagina staat de matrix met daarin alle criteria en alle tot nu toe opgesteldesegmenten in een visuele weergave. Als uit het onderzoek bleek dat, op basis van deskresearchen uitvoerig overleg, de criteria van toepassing werd het punt al dan niet toegekend.Uiteindelijk bleven er na de eerste afvalronde zeven potentievolle segmenten over. Desegmenten die overbleven hadden allemaal een score van minimaal 4 van de 5 punten.De overgebleven zeven segmenten worden verderop in dit hoofdstuk onderzocht aan de handvan interviews en enquêtes.                                                             6  Het vermelde onderzoek betreft een marketingplan geschreven door een MBO‐stagiaire van GoPEP, welke de projectgroep tot zijn beschikking heeft gekregen om interne informatie uit te halen.  20 
 • 22. Op basis van bovenstaande matrix zijn de potentievolle segmenten voor The Pool: 1. Watersportbeurzen 2. Watersportevenementen 3. Overige beurzen 4. Overige evenementen 5. (Overheden) in het kader van sportpromotie 6. Marketing- en evenementenbureaus 7. Sportbonden en –federaties.In bijlage 2 staat een onderbouwing voor het afvallen van de eerste 5 segmenten en in bijlage 3staat een beschrijving van alle overgebleven (zeven) segmenten die onderzocht gaan wordenin dit verdere hoofdstuk. In de bijlage zal per segment worden beschreven wat het segmentinhoud, wat de mogelijkheden zijn en een opsomming van mogelijke afnemers.H4.3 De doelmarktbepaling: deel 1Om uit de segmenten die nu nog over zijn de beste te halen is er wederom een vijftal criteriaopgesteld. Ook deze zullen in een matrix worden beoordeeld op basis van deze criteria. Deeerste vier criteria zijn beoordeeld op basis van deskresearch, waar de vijfde graadmetergebaseerd is op onderzoek binnen de segmenten.De punten waarop de segmenten worden beoordeeld zijn: 1. Is het segment groot genoeg en biedt het dus veel mogelijke afnemers? 2. Is het segment relevant voor de wensen van GoPEP 3. Zijn er veel mogelijkheden voor sponsoring binnen het segment? 4. Is het segment, en zijn afnemers, bekend? 5. Is de respons uit het segment goed en is de verkregen informatie nuttig?Deze punten zijn gekozen omdat: 1. Grootte: De grootte van het segment laat zien dat er veel potentiele afnemers zijn. Zoals iedere onderneming wilt GoPEP winst maken en financiële mogelijkheden genereren door het werk dat ze doet. Hoe groter de doelgroep binnen een segment, hoe groter de kans is dat het aan de man gebracht kan worden. 2. Relevantie: GoPEP heeft in het eerste gesprek dat gevoerd is tussen de projectgroep en de opdrachtgever bekend gemaakt dat zij het een belangrijk aspect vind om met de bak gericht bezig te zijn met watersport, op een educatieve dan wel sportieve manier. Dit wilt zij om kinderen of volwassenen het plezier te geven dat zij voor ogen heeft door middel van watersport. Het is dus belangrijk dat het segment aansluit bij deze wens. 21 
 • 23. 3. Sponsoring: GoPEP heeft ervaring met het werken via exposanten of sponsors en de projectgroep ziet in het werken via sponsors een grote kans. Alle evenementen en activiteiten hebben tegenwoordig te maken met sponsoren, deze kunnen in plaats van alleen geld te doneren aan de organisatie ook de brug slaan tussen een samenwerking van GoPEP en de organisatie, door het aantrekken van The Pool te financieren. 4. Bekendheid: Geniet het segment enige bekendheid? Zijn de evenementen grootschalig bekend bij een brede doelgroep? Als een bekend evenement The Pool binnenhaalt kan dit wellicht als een sneeuwbaleffect werken waardoor meerdere evenementen interesse krijgen in het aanbieden van The Pool op hun eigen evenement. 5. Respons: Dit is volgens de projectgroep het belangrijkste criterium. Op welke wijze geven bedrijven binnen het segment respons en vooral welke respons komt hier uit voort? Als blijkt dat binnen een segment, ondanks dat het goed scoort op de andere criteria, de vraag totaal niet aanwezig is, telt dit zwaar mee en kan er alsnog afgezien worden van de keuze om dit tot doelmarkt te benoemen. Dit geldt andersom evenwel; als er enorm veel vraag isPer criterium kan er 5 punten gescoord worden, wat een totaal oplevert van 25 punten. Deprojectgroep heeft vastgesteld dat de segmenten die uiteindelijk voldoen aan ‘de helft van depunten + 1’ potentievol genoeg zijn om als doelmarkt te worden beschouwd. Dit houd in datde segmenten die in de eindmatrix van de doelmarktbepaling minimaal 13 punten hebben alsdoelmarkt worden besproken in het vervolg van het rapport.Allereerst zullen de segmenten worden beoordeeld per criteria om op die manier eentussenstand te verkrijgen, waarna in de volgende paragraaf het laatste criterium wordttoegevoegd op basis van het verrichte onderzoek. De scores staan in onderstaande matrixvermeld, waarbij de achterliggende gedachte achter deze scores in bijlage 4 staan beschreven.Uit de tussenstand blijkt dat Watersportbeurzen en –evenementen riant bovenaan staan en datde Overige beurzen en –evenementen daar onder volgen. Alleen dient er nu nog gekeken teworden naar het, ons inziens, belangrijkste criterium van deze matrix: de respons op hetverrichte onderzoek. Het doel, de opzet en de bevindingen van dit onderzoek, alsmede deeindmatrix is te vinden in de volgende paragraaf.H4.4 Het marktonderzoekDit hoofdstuk behandeld de opzet van het onderzoek en de resultaten die daar uitvoortgekomen zijn.H4.4.1 De onderzoeksopzetNu de eerste vier criteria bekend zijn dient het vijfde punt te worden onderzocht. Op basis vaninterviews en enquêtes onder de bedrijven in de desbetreffende segmenten zal wordengekeken wat de respons is en welke behoeftes zij hebben ten aanzien van het product. Via eenaantal vragen is getracht, telefonisch of via e-mail, inzicht te krijgen in deze onderwerpen. De 22 
 • 24. vragen verschilde lichtelijk per segment, maar kwamen grotendeels overeen met de lijst inbijlage 5. De vragen waren onder te verdelen in algemene informatie, vragen die zouden leidentot inzicht over The Pool en vragen die leiden tot inzicht over de behoefte van de bedrijven. Derespondenten zijn willekeurig gekozen uit een lijst met potentiele afnemers per segment.H4.4.2 De onderzoeksresultatenDe gegevens per segment zijn in bijlage 6 te vinden. In deze sub paragraaf zal er per segmentworden weergegeven wat de belangrijkste conclusies waren die uit het onderzoek naar vorenzijn gekomen.1: WatersportbeurzenVan de veertien benaderde watersportbeurzen heeft er een vijftal gereageerd. In principe is datniet veel respons, maar dat zou kunnen liggen aan de desbetreffende beurzen. Van dezebeurzen is er wel gelijk een aantal positief, waarbij er 1 zelfs al denkt aan een hoofdactiviteit.Binnen de respondenten verschilt de wijze van antwoorden enorm. Een aantal geeft op eenaantal vragen geen antwoord en ook de antwoorden zelf verschillen. Van de respondenten dieook het laatste deel van de vragen ingeleverd heeft over de invulling van de waterbak zijn deantwoorden erg divers. Zo wilt de een het zelf organiseren en regelen, terwijl de andere alles viaGoPEP afhandelen. Zij willen alleen wel allemaal ruim van te voren gecontacteerd worden. Uitde gegeven antwoorden doet de blijkt dat er toch voor een algemene aanpak gekozen moetworden om deze bedrijven te benaderen.2: WatersportevenementenVan de negentien aangeschreven watersportevenementen hebben er zeven gereageerd op devragen die gesteld zijn. Een redelijk aantal respondenten in de tijd dat het onderzoekuitgevoerd is. Helaas kwam er al vrij snel naar voren dat bijna de helft van de respondenten niethet juiste idee kregen bij het product en dus niet op de gewenste manier kon antwoorden. Deconclusie die hieruit getrokken wordt is dat er goed gekeken moet worden naar de invullingvan de benadering van de organisaties. De toegevoegde waarde voor het evenement en allepluspunten van het inzetten van The Pool dienen in de acquisitie dus duidelijk naar voren temoeten komen. Van de twee bedrijven die ook gereageerd op het laatste deel van het interviewkwam naar voren dat zij het beide voor het vermaak van kinderen in willen zetten en zouden deorganisatie zelf willen regelen.3: Overige beurzenDit segment heeft de slechtste score op het gebied van respons, namelijk geen. Dit betekentniet dat er geen interesse is en dat het geen interessant segment is. Er zijn namelijk met veelbeurzen uiteraard een aantal raakvlakken te vinden. Het zou voor enkele beurzen eeninteressante optie zijn om een aparte benadering te hanteren en mee te denken wat vooractiviteiten er voor die beurs mogelijk zijn. Helaas gaat hier wel meer tijd in zitten en zal GoPEPdit in het achterhoofd kunnen houden.4: Overige evenementenOok voor de overige evenementen geldt dat er interessante opties zijn om een apartebenadering te hanteren en mee te denken wat voor activiteiten er voor die activiteit mogelijkzijn. Er is in dit segment wel gereageerd op de vragen die gesteld zijn, maar zijn ze nietovertuigd van de toegevoegde waarde van het evenement. In dit segment moet men dus echteen bepaalde connectie zien te maken met het afnemende bedrijf om deze toegevoegdewaarde goed zien te benutten. Er lijkt toch wel een bepaalde link met water of sport, of eencombinatie te moeten zijn om het nut van The Pool in te zien. Toch komt er wel naar voren datevenementen iets in The Pool, maar er moet dan wel gelijk gedacht worden aan een specialeinvulling. De behandeling van dit segment vereist dus meer energie, tijd en creativiteit. 23 
 • 25. 5: Overheden in het kader van sportpromotieDit segment heeft zeer weinig respons opgeleverd en dit maakt de gegevens niet geheelrepresentatief. In dit segment zijn vooral gemeentes benaderd, waarvan Spijkenisse als enigegereageerd heeft. Zij waren passief geïnteresseerd waardoor actieve benadering vrijwel geennut heeft. Wellicht volstaat het om alle gemeentes of overheden in het kader vansportpromotie een mail te sturen met een goed uitziende en informatieve folder over detoegevoegde waarde van The Pool voor het evenement. Als zij dan een keer iets dergelijksnodig hebben kunnen zij altijd terugvallen op die folder en uiteindelijk op The Pool. Dit is ookde reden dat het segment onderaan geëindigd is. Er zijn dus wel mogelijkheden, maar diemoeten dan wel precies ‘passen’.6: Marketing- en evenementenbureausDitzelfde geldt voor marketing en –evenementenbureaus. Zij willen graag een indrukwekkendeinformatiefolder waarin de toegevoegde waarde van verschillende kanten wordt belicht. Dezewordt dan (een keer per jaar) op- of doorgestuurd naar een groot aantal bedrijven, waardoor zeGoPEP wellicht in het achterhoofd houden mocht het geval zich voor doen ze iets metwater(sport) nodig hebben. Dit komt ook naar voren uit de interviews die gehouden zijn metbedrijven uit het segment. Zij kunnen er pas wat mee als de klant iets in die richting wilthebben. Daarom is benaderen met informatie voor ‘wanneer het uitkomt’ en het ‘warmhouden’ van een aantal bureaus een goede invulling van dit segment. Het segment was overhet algemeen enthousiast over het product, maar is niet de echte afnemer van het product. Erzal gekozen moeten worden om net als bij segment 5 deze bedrijven bericht te hebbengestuurd met informatiefolder. Als zij dan een keer iets dergelijks nodig hebben kunnen zijaltijd terugvallen op die folder en uiteindelijk op The Pool. Het verschilt per opdracht wat dezebedrijven voor hun klanten moeten regelen.7: Sportbonden en –federatiesDit segment heeft niet de geschikte financiële middelen, maar daar kan met inbreng van eensponsor verandering in komen. De respons is namelijk wel veelal positief. In dit geval moet ergedacht worden aan een sponsor die de brug slaat tussen wens en aanbod en daar zelf eengraantje bij meepikt. Zo zijn alle partijen tevreden. Er moet wel goed gekeken naar de preciezeinvulling, want dat zal waarschijnlijk via de losstaande verenigingen gaan, maar wellicht kunnende bonden daarin een rol spelen.De sportbonden zijn dus niet groot (financieel gezien), maar ziet wel mogelijkheden metsponsoren. Verder zijn ze wel enorm relevant voor GoPEP door de directe link met watersport.Verder reageerde dit segment het meest positief, wat zwaar meetelde in het onderzoek, en zaghet zelf al een aantal mogelijkheden. Dit alles heeft bijgedragen aan de hoge score voor hetcriteriumAlgemeen:Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat er ondanks het aantal respondenten datbereid was te reageren een beeld geschetst kan worden van de beste mogelijkheden enbenaderingen in de markt. Zo is er duidelijk onderscheid te maken tussen perfect passendesegmenten, segmenten waar iets bij verzonnen moet worden en passieve segmenten diewellicht zelf geïnteresseerd kunnen raken. In bovenstaande conclusies staat kort beschrevenhoe deze segmenten aangepakt kunnen worden op basis van het onderzoek en de daarbijbehorende aannames.H4.5 De doelmarktbepaling: deel 2Nu de onderzoeksresultaten bekend zijn kan het laatste deel van de doelmarktbepalingsmatrixingevuld worden. Op basis van de onderzoeksconclusies per segment zijn de volgende scores(zie matrix onder deze alinea) naar voren gekomen die tegelijkertijd laten zien welkesegmenten de vereiste dertien punten hebben behaald. 24 
 • 26. Uit de matrix kan dus gehaald worden dat de volgende doelmarkten behandeld gaan worden: 1. Watersportbeurzen 22/25 punten 2. Watersportevenementen 21/25 punten 3. Sportbonden en –federaties 13/25 puntenEn dus kan er geconcludeerd worden dat deze drie segmenten door GoPEP gebruikt zoudenmoeten worden als hoofdfocus in de komende jaren. Dit houd echter niet in dat er met deoverige segmenten niks gedaan kan, mag of hoeft te worden. Deze vallen alleen niet in demarkten waarvan onderzoek uitwijst dat het de focus op dit moment verdient. Het bewerkenvan deze overige segmenten vereist een andere aanpak en deze aanpak zal ook kort behandeldworden in het vervolg van het rapport. Een klant extra blijft namelijk een klant extra; enmogelijkheden dient men niet vooraf af te wijzen. Stel dat een bedrijf uit een van dezesegmenten zelf interesse toont, dan kan er wellicht teruggevallen worden op het onderzoek ende daaruit voortgekomen conclusies. Dit heeft echter niet de voorkeur. 25 
 • 27. H5: Marketingcommunicatie algemeenIn een strategisch marketingcommunicatieplan wordt richting gegeven aan de toekomstigecommunicatieactiviteiten van GoPEP voor The Pool. Op basis van het verrichte onderzoek vande markt wordt er gekeken naar de invullingen omtrent de marketingcommunicatie.Dit marketingcommunicatieplan bestrijkt een periode van 1 tot 3 jaar, omdatmarktomstandigheden continue veranderen. Het plan, de daarbij behorende activiteiten enplanning zijn derhalve een continue activiteit. Telkens dient de doelstellingen en strategiegecontroleerd te worden, omdat de markt snel verandert. Het schrijven van eenmarketingcommunicatieplan heeft de volgende voordelen:- vroegtijdig inspelen op veranderingen- identificeren van winstmogelijkheden- betere marktbewerking- gefundeerde investeringsbeslissingen- coördinatie en controlePer gekozen doelmarkt zal er worden gekeken naar de invulling van demarketingcommunicatie. Feitelijk word er één algemene invulling voor demarketingcommunicatie beschreven, maar word dit nog gespecificeerd per doelmarkt. Opbasis van het boek ‘Marketingcommunicatiestrategie’ van Floor & Van Raaij is de projectgroeptot de volgende onderwerpen gekomen die (algemeen en per doelmarkt) behandeld zullenworden om tot een volledig marketingcommunicatieplan te komen. De tien onderwerpenvanuit ‘Marketingcommunicatiestrategie’ zijn:1. Onderzoek naar de consument/segment/product2. Marketingcommunicatiedoelgroep3. Marketingcommunicatiedoelstelling4. Voorlopig budget5. Marketingcommunicatiestrategie6. Keuze voor de marketingcommunicatiemix7. Creatieve ontwikkeling en mediakeuze8. Definitief budget9. Operationeel plan1. Onderzoek naar consument/segment/productIn het voorafgaande marktonderzoek is getracht de markt en de wensen/behoefte van desegmenten in kaart te brengen. Onderzoek naar de consument en het product vormt de basisvan elk marketingcommunicatieplan. Helaas was in sommige gevallen de respons dusdaniglaag dat een gedegen onderbouwing achterwege moest blijven en er op basis van de welverkregen respons aannames gedaan zijn. Toch zijn er uit het onderzoek drie doelmarktengekomen die volgens het onderzoek het meest geschikt zijn voor benadering voor The Pool.Deze worden in de volgende hoofdstukken (Hoofdstuk 6, 7 en 8) per stuk besproken aan dehand van de eerder genoemde negen onderwerpen.Met het onderzoek naar de consument wordt bedoeld: de bevindingen uit het marktonderzoekover de consument, maar buiten dat zijn er ook nieuwe bevindingen gedaan die van belangzijn voor de invulling van de marketingcommunicatie. Dit zijn de volgende bevindingen: • The Pool is een product/dienst waar veel aandacht en tijd aan wordt besteed voordat men over gaat tot aankoop. Het is namelijk een product waarbij hoge betrokkenheid vereist is. Dit houdt in dat consumenten informatie willen verwerken en op basis daarvan al dan niet overgaan tot aankoop. De aankoop brengt een financieel risico met zich mee. De uitwerking van het ‘scannings-focussing-model’ ter illustratie van het keuzeproces voor aanschaf van The Pool is in bijlage 7 bijgevoegd. • The Pool is een cognitief-transformationeel product en vereist een hoge betrokkenheid. Dit houd in dat het product waarde toevoegt voor de consument. Doordat het product cognitief-transformationeel is moet de marketingcommunicatie daarom een informatief 26 
 • 28. karakter hebben. De hoeveelheid tekst kan lang zijn en er moet media ingeschakeld worden die actieve belangstelling vereisen. • Tijdens de marketingcommunicatie zal er sprake zijn van externe pacing. Het initiatief voor de communicatie ligt bij de adverteerder; GoPEP. • Het product bevindt zich in de introductiefase van de productlevenscyclus. De omzet moet nog op gang komen, het product wordt nog door weinig consument gekocht, er zijn nog weinig concurrenten en de merkbekendheid moet worden opgevoerd.2. MarketingcommunicatiedoelgroepDe marketingcommunicatiedoelgroepen zijn degene die invloed hebben op hetbeslissingsproces voor het aanschaffen van de dienst. De communicatiedoelgroep is de groepbeslissers van de bedrijven tot wie de campagne zich richt. Dit zijn de mensen die in deorganisatie van het evenement/bedrijf/beurs/instantie zitten. Deze mensen moeten overtuigdzien te worden van de voordelen van The Pool op hun evenement/activiteit, zodat zijuiteindelijk overgaan tot aanschaf van The Pool voor op hun evenement. Het is zaak decommunicatie te richten op de ‘initiator, beïnvloeder, beslisser en/of betaler’. Dit zijn debeslissingsrollen die van belang zijn voor de aanschaf van The Pool. Dit zijn tot op heden nogallemaal ‘niet-gebruikers’ van The Pool.‘De marketingcommunicatiedoelgroep is eenieder die mogelijke invloed heeft op de beslissingen van de bedrijven in de drie doelmarkten wat betreft evenementen en activiteiten. Deze doelgroep zal overtuigd en geïnformeerd moeten worden over de toegevoegde waarde van The Pool op hun activiteit/evenement.’3. MarketingcommunicatiedoelstellingOm te kunnen evalueren of het geschreven plan na verloop van tijd effect heeft gehad wordener doelstellingen opgesteld. In dit geval is dat een ‘effectdoelstelling’. Deze doelstelling heeftbetrekking op het effect dat er met de campagne voor ogen gehouden wordt. De opgesteldemarketingcommunicatiedoelstelling is gericht op het verhogen van de afzet op jaarlijkse basis,omdat dit nodig is om The Pool geen verlieslatende onderneming te laten worden. Dedoelstelling komt dus voort uit de abstracte ondernemingsdoelstelling om de afzet teverhogen. De feitelijke doelstelling is koopgedrag; dus het aanschaffen van de dienst, en isdaarmee een gesloten propositie. De marketingcommunicatiedoelstelling is als volgt: ‘Per jaar dienen er, middels het uitvoeren van het marketingcommunicatieplan, per doelmarkt minimaal 2 concrete afnemers voor The Pool gerealiseerd te worden.Alles wat boven dit totaal van zes concreet gerealiseerde afnemers wordt bewerkstelligt ispositief en laat zien dat de doelstelling aangepast dient te worden op basis van dedaadwerkelijke vraag.4. Voorlopig budgetIn het voortgangsgesprek kwam duidelijk naar voren dat GoPEP niet de middelen heeft om flinkte investeren. Dit houdt automatisch in dat het uitvoeren van dit marketingcommunicatieplanarbeidsintensief zal zijn, om alsnog de communicatie uitingen aan de man te brengen. Hetbudget is dus laag, en dient eigenlijk niet aangepast of aangewend te worden, behalve voorbijvoorbeeld een goede folder/.pdf-bestand. Zelf gaf GoPEP aan dat het bezig is met hetverbeteren van de website. Dit acht de projectgroep ook noodzakelijk. Verder zal er zoalsaangegeven gedacht moeten worden aan een folder of informatiebestand dat (veel arbeid zalvergen, maar) naar alle potentiele afnemers gestuurd kan worden. Als er weinig budget is, zaler hard aan getrokken moeten worden om de communicatie alsnog succesvol te laten zijn. Hetbudget zal dus op basis van de sluitpostmethode worden opgesteld; het voorhanden budgetzal worden aangewend. 27 
 • 29. 5. MarketingcommunicatiestrategieTen opzichte van de directe concurrenten hoeft GoPEP zich (nog) niet te positioneren, door hetgebrek aan bedreigende directe concurrenten. Echter kan GoPEP zich wel positioneren tegenandere opvullingsmogelijkheden voor beurzen en evenementen, die op dit moment misschienrelevanter zijn als concurrent. De communicatieboodschap dient de productvoordelen naarvoren te laten komen. Dit zijn de waar te nemen positieve gevolgen van het aanschaffen vanThe Pool voor de onderneming. Dit voordeel moet worden weergegeven op basis van depropositie (de belofte).In het geval van The Pool zal de propositie ondersteunt worden door informationelepositionering. De afnemende partij zal overtuigd moeten worden van de voordelen die ThePool biedt voor zijn onderneming. The Pool is uniek in zijn soort, waardoor The Pool zich hetbest kan positioneren als een product met unieke eigenschappen (unique selling proposition).In de communicatie moet de doelgroep overtuigt raken van de toegevoegde waarde van ThePool.Doordat The Pool in de introductiefase van de productlevenscyclus zit moet de markt zelfontwikkelt worden. Consumenten moeten leren wat het ‘nieuwe’ product voor hen kanbetekenen. De doelstellingen zijn dus in de eerste plaats het verhogen productbekendheid enproductkennis met als doel de afzet te vergroten. De communicatiestrategie dient de essentievan het product over te brengen. Dit houd in dat de centrale functionele voordelen en dehieraan gekoppelde voordelen voor de afnemer naar voren moeten komen in de uiting. Zoalsgezegd: een informationele positionering. Eigenschappen van het totale plaatje dat er met ThePool geleverd kunnen worden, die naar voren kunnen komen in de positionering: • Het unieke van The Pool voor op een evenement. • Aantrekkelijk voor (wellicht nieuwe) doelgroep van activiteit/evenement • Op veilige wijze de doelgroep educatief en/of sportief bezig laten zijn met watersport. • De mogelijkheden in The Pool (invullingen qua watersport). • De mogelijkheden buiten The Pool (sponsoringstechnisch, andere activiteiten)6. Keuze marketingcommunicatiemixOp basis van de gekozen strategie zal er worden vastgesteld met welkemarketingcommunicatie-instrumenten deze strategie het best uitgevoerd kan worden. Er zalworden nagegaan welke rol deze instrumenten kunnen spelen in het beoogdecommunicatieproces. Hierbij speelt het creatieve concept een belangrijke rol. Niet elke creatiefconcept leent zich voor elk marketingcommunicatie-instrument. Als de afstemming van demarketingcommunicatiemix gereed is moet dit creatieve concept zo goed mogelijk wordenafgestemd op de mogelijkheden van de gekozen instrumenten.Er zal worden gekozen voor consumentenreclame. De doelstelling daarvan is het vergroten vande merkbekendheid en/of het beïnvloeden van het koopgedrag van decommunicatiedoelgroep. De marketingcommunicatie-instrumenten die voor GoPEP relevantzijn om aan te wenden, om The Pool beter in de markt te zetten zijn:- Online marketingcommunicatie- Persoonlijke verkoopEr zal gedacht moeten worden aan online marketingcommunicatie in de vorm van devernieuwde website en het inzetten van social media. De website, die op dit moment doorGoPEP aangepakt wordt, zal een informatiesite moeten worden als ondersteuning van dereclame die offline gemaakt wordt. De informatie over alle mogelijkheden die GoPEP voor ThePool kan bieden zal hierop moeten staan of verkrijgbaar moeten zijn. Ook social media zalbehoren tot de wijze van informatieverspreiding voor GoPEP. Dit is namelijk een onbetaaldemanier om bekendheid te creëren voor The Pool en informatie te delen met geïnteresseerden.Via Facebook kan GoPEP, in dezelfde stijl als haar website, informatie delen, maar kan het ookmeer sfeerimpressies in de vorm van foto’s en video’s delen met de achterban. Via Twitter zal zij 28 
 • 30. zich kunnen opstellen als informatiekanaal over bijvoorbeeld opkomende evenementen of hetbeantwoorden van vragen over The Pool. Doordat social media onbetaald is, sluit het aan bijhet feit dat er geen budget voor handen is.De combinatie persoonlijke verkoop/directe marketingcommunicatie zal op basis van desituatie (weinig budget) aangewend worden. Het is echter ook de meest arbeidsintensievevorm van communicatie. Op basis van een op te stellen lijst met potentiele afnemers zal GoPEPdeze via telefoon of e-mail benaderen met de communicatie-uiting om de interesse te wekkenvoor The Pool. Deze communicatie-uiting zal een nog te ontwikkelen informatiefolder (vooroffline contact) of een informatiebestand (voor online contact) zijn. Na de eerste communicatierichting de afnemer zal blijken of de interesse aanwezig is en zal dit in een vervolggesprek(telefoon, e-mail of bij kennismaking) uitgewerkt moeten worden. Onder persoonlijke verkoopworden ook netwerken en het actief verspreiden van mond-tot-mondreclame tijdensgeorganiseerde evenementen verstaan. Als tijdens een evenement blijkt dat er een anderepartij geïnteresseerd is dient deze mogelijkheid gelijk aangepakt te worden. Dit zijn echtermogelijkheden voor buiten het plan om, maar dienen niet vergeten te worden.7. Creatieve ontwikkeling en MediakeuzeCreatieve ontwikkeling:Na de keuze voor de marketingcommunicatiemix volgt de creatieve ontwikkeling van het plan.Op basis van de strategie wordt er een propositie ontwikkelt. Hieronder staat visueelweergegeven wat de stappen zijn van het ontwikkelen van een idee, tekst en de visualisatieervan.Vanuit de opgestelde strategie (het bekend raken in de markt) wordt er een propositieopgesteld. Dit was de belofte de aan de doelgroep overgebracht dient te worden. Normaliterwordt gedurende het totale stappenplan gebruik gemaakt van eencommunicatieadviesbureau. De projectgroep heeft getracht deze stappen te doorlopen omeen voorbeeld te geven van een mogelijke creatieve ontwikkeling van de communicatie. Eeninvulling van de propositie van The Pool kan zijn: ‘Met The Pool haal je een uniekwatersportbelevenis binnen!’. Deze is echter nog niet ‘creatief vertaald’.GoPEP heeft een historie opgebouwd sinds haar bestaan door de uitgestraalde merkidentiteit.Dit kan zijn door haar logo, sfeer, lettertype en beelden. De creatieve invulling moet in lijn zijnmet deze merkidentiteit of huisstijl. GoPEP meldde in het voortgangsgesprek dat het bezig ismet het aanpassen van de huisstijl. Een voorbeeld hiervan was het aanpassen van de kleuren in 29 
 • 31. het logo. Op dit moment was de kleur ‘roze’ nadrukkelijk aanwezig in het logo, maar miste hetde link met watersport. Dit wilde GoPEP veranderen in ‘blauw’. De projectgroep denkt echterdat GoPEP best haar eigen logo kan behouden, maar een compleet nieuw logo moetontwikkelen voor The Pool en dit moet uitwerken naar een aparte website. Zo blijft GoPEPbehouden (creatie sportevenementen) en wordt The Pool apart vermarkt. Verder is er geenverzamelnaam voor het product dat The Pool aanbiedt. Dit maakt het lastig om gevonden teworden door geïnteresseerden. De projectgroep heeft nagedacht over de invulling van een‘catchy’ en ‘toepasselijke’ naam voor het product. Waterbak of –bassin is te algemeen en kanworden verward met landbouwmiddelen. Een tussenweg die als verzamelnaam geschikt lijkt iswatersportbak of –bassin. Hierdoor kunnen er geen misverstanden komen over het doel van debak en vat je alles in een woord samen. Een merknaam is niet naar boven gekomen tijdens hetdenkproces. Voor dit laatste aspect zou een marketingbureau in aanmerking kunnen komenom tot een goede naam te komen.Op basis van de strategie en de propositie wordt een creatief concept ontwikkeld. Dit is decreatieve vertaling van de propositie en de wijze waarop het aan de doelgroep overgebrachtgaat worden. Dit concept moet voor de consument aansprekend zijn, passen in hunbelevingswereld, maar ook passen bij de merkidentiteit. De propositie is de ‘wat’, maar hetconcept is het ‘hoe’ in het proces van het overbrengen van de boodschap. Een mogelijkecreatief concept voor The Pool kan zijn: ‘The Pool: Spetterend Watersportplezier!’Dit is een creatieve vertaling van de eerder opgestelde propositie waarin de productvoordelennaar voren kwamen van het product. Normaliter volgt nu de overeenstemming tussen deopdrachtgever (GoPEP) en het communicatieadviesbureau, maar het kan een opzet zijn om nahet ontwikkelen van de nieuwe website (en daarmee huisstijl) met een adviesbureau te kijkennaar de concrete invullingen van mogelijke informatiebestanden, folders of zelfs naar dewebsite zelf, om alles aan elkaar gelijk te trekken.Mediakeuze:Op basis van de marketingcommunicatiemix en de creatieve ontwikkeling wordt er een keuzegemaakt voor de daarbij passende media om de communicatie over te brengen. De media diehet meest geschikt geacht worden, op basis van de positionering, de wensen van de afnemersen de interne analyse (weinig budget) zijn:- informatiefolder/brochure (offline)- informatiebestanden (online)- telefonisch contact- e-mail-contact- persoonlijk contact- website en social media8. Definitief budgetHet definitieve budget is hetgeen wat geïnvesteerd dient te worden alvorens de daadwerkelijkeuitvoering van de marketingcommunicatie kan worden gerealiseerd. Dit ligt aan het teinvesteren budget in communicatieuitingen en de gekozen media daarvoor. Ook de financiëlesituatie van GoPEP is hiervoor van belang. Dit wordt in Hoofdstuk 9 besproken in hetbedrijfseconomische aspect van dit project. Hierin wordt het totale financiële plaatje geschetstdat met dit marketingcommunicatieplan gemoeid is.9. Operationeel planDe uiteindelijke uitvoering van het marketingcommunicatieplan wordt in een operationeel planuitgewerkt welke per doelmarkt te vinden is. Per doelmarkt wordt dit operationele plan nogeens toegespitst op 1 concreet evenement/bedrijf of instantie als voorbeeld van de uitwerkingvan het plan. 30 
 • 32. H6: Doelmarkt 1: WatersportbeurzenDe in hoofdstuk 5 besproken informatie op algemeen marketingcommunicatiegebied wordenin dit hoofdstuk, alsmede in hoofdstuk 7 en 8, toegespitst op de doelmarkten. Op basis van demarktanalyse, de wensen van en de informatie uit het onderzoek zijn de invullingen voor dedrie concrete marketingcommunicatieplannen verricht.H6.1 InleidingDit segment is zo hoog geëindigd omdat het perfect aansluit bij de wensen van GoPEP;mensen op een educatieve en sportieve manier kennis maken met watersport. Maar ook het feitdat het relevante beurzen zijn, er veel ruimte is voor sponsoring door gerelateerde exposantenen omdat aansluit bij de doelgroep. Verder is er contact gezocht met veertien beurzen, waarvaner vijf bereid waren antwoord te geven op (een deel van) de vragen. Dit waren: ‐ ANWB Boot Batavia ‐ Belgian Bootshow ‐ Boot Holland ‐ De jachtbotenbeurs ‐ De Klassieke SchepenbeursDe resultaten waren te verdelen in twee groepen. Namelijk de resultaten van de beurzengericht op oude/klassieke boten en beurzen gericht op hedendaagse schepen en watersport.Op beide beurzen komt een verschillende doelgroep op af.De eerste groep (klassieke boten) trekt meer oudere mensen. Zij gaven in de interviews aan datdoor middel van The Pool er een brede publiek getrokken kan worden. Zo komen er meermensen naar het publiek en verandert het imago van de beurs. Zo kunnen er ook kinderen meemet de opa’s en oma’s, maar ook gezinnen kunnen het aantrekkelijk vinden langs te gaan. Deandere groep beurzen was zeer positief over het product. De ANWB Boot Batavia zag er zelfseen potentiele hoofdactiviteit. Zo konden zij het jongere publiek gedurende de dag vermakenen werd het voor het publiek aantrekkelijker om met het hele gezin te komen.Concluderend kan er gesteld worden dat de beurzen positief zijn over het product. De BelgianBootshow heeft jammer genoeg zelf al de beschikking over een dergelijk waterbassin en wasderhalve niet geïnteresseerd. De ANWB Boot Batavia ziet er een potentiele hoofdactiviteit in enzou de organisatie/financiering zelf willen regelen. De Jachtbotenbeurs geeft aan dat het voorbedrijven op hun beurs een interessante mogelijkheid is om zich te promoten. Deze laatstetwee waren de enige die op deze laatste vragen antwoord gaven en zouden beide enkelemaanden voorafgaand aan de beurs willen worden benaderd (telefonisch en/of e-mail).H6.2 DoelstellingDe doelstelling voor dit segment is op jaarlijkse basis op minimaal twee watersportbeurzenstaan met The Pool. Verder kan er door de positieve reactie van ANWB Boot Batavia een tweededoelstelling worden gerealiseerd, namelijk een jaarlijks terugkerende samenwerking met dezebeurs realiseren.H6.3 Strategie/positioneringDe marketingcommunicatiestrategie zal gaan om het genereren van naamsbekendheid bij dedoelgroep. De doelgroep, in dit geval de organisatie of mensen die invloed hebben in deorganisatie, moet het product ontdekken en overtuigd raken van de toegevoegde waarde vanThe Pool. Het zal dus gaan om informationele positionering. The Pool is uniek in zijn soort,waardoor The Pool zich kan positioneren als een product met unieke eigenschappen(Productplus (USP)). De strategie is dus de mensen te bereiken die van invloed zijn op deinvulling van het evenement om bekend te geraken in de doelgroep en deze middels de juistecommunicatie te overtuigen van het unieke aspect dat men aantrekt met The Pool. Hiermeeprobeer je je dus ten opzichte van de concurrentie voor invulling op beurzen te onderscheiden. 31 
 • 33. H6.4 Creatieve invullingUit het marktonderzoek is naar voren gekomen dat bedrijven graag duidelijk willen weten watvoor mogelijkheden er zijn met het watersportbassin. Op dit moment is het product nog nietbekend bij de doelgroep en is er dus weinig kennis. De informatie over alle mogelijkhedenmoet specifiek worden vermeld in de communicatie. Zo kan er op de website, zoalsaangegeven in geheel vernieuwde stijl, duidelijk worden gemaakt welke mogelijkheden er zijnmet The Pool. Alle mogelijkheden zullen moeten worden uitgestald, maar ook de functie vanGoPEP in het geheel. Zijn zij op zoek naar alleen de bak, of kunnen zij wellicht via GoPEP eensponsor regelen voor het geheel? Op de website zal er een mogelijkheid moeten komen om dewensen door te geven en zo een offerte aan te vragen. In de offerte kan men aangeven wat dewensen zijn van de invulling van de bak, maar ook van de organisatie. Op deze manier is allesduidelijk voor beide partijen.In de stijl van de website, wat uiteindelijk een huisstijl moet zijn, zal er ook een promotiefilmpjewaarin deze mogelijkheden bewegend voorbij komen, moeten worden ontwikkelt. Ditzelfdegeldt voor een online en een offline-folder. Deze folder kan tijdens watersportbeurzen waarGoPEP sowieso aanwezig is worden uitgedeeld, maar zou ook (online) kunnen wordenverstuurd met een link naar de website.Wat de beurzen zelf aangaven is dat zij willen worden benaderd enkele maanden voor de beursplaats vindt. GoPEP zou (via bijvoorbeeld een stagiair) een lijst kunnen ontwikkelen van allebegindata van beurzen in Nederland en wellicht België. Als je enkele maanden voor dezebeurzen beginnen begint met de acquisitie door middel van de folder en/of persoonlijkcontact, is dat volgens de beurzen de ideale benadering. In het geval van beurzen kan in heteerste contact duidelijk gemaakt worden wat GoPEP wilt bereiken, wat de mogelijkheden zijnen op welke manier The Pool ingezet kan worden op de beurs. Dit kan namelijk namens debeurs zelf zijn, maar de beurs zou ook als tussenpersoon kunnen fungeren voor exposanten. Zois er op de toch een aandachtstrekker aanwezig en hoeven zij zelf geen geld aan te besteden.H6.5 Operationeel planHet operationeel plan voor de watersportbeurzen is gebaseerd op een tienstappen-plan. Hierbijdienen Taak 1 t/m Taak 4 af te zijn voor er aan Taak 5 (en volgende) verder kan worden gegaan.Nr. TAAK TIJDSPLANNING1 Ontwikkelen van een duidelijke website met alle mogelijkheden die GoPEP kan bieden (totaalpakket).2 Ontwikkelen van een promotiefilm ter verduidelijking van 2 weken na ontwikkelen website de mogelijkheden van The Pool.3 Ontwikkelen van een online en offline folder ter gunste 1 week na ontwikkelen van de naamsbekendheid promotiefilm4 Inventariseren welke watersportbeurzen er het komende Direct beginnen nadat 3 jaar plaats vinden bovenstaande taken zijn uitgevoerd5 De geïnventariseerde beurzen bekend maken het The Pool Direct nadat de lijst bekend is. d.m.v. de folder en de website6 Een kennismakingsgesprek regelen met deze beurzen om Op basis van de afspraak. Max. de mogelijkheden toe te lichten anderhalve week.7 Tijdens het presenteren laten weten welke mogelijkheden (in het bad, buiten het bad, sponsoring) er mogelijk is.8 Overtuigen met verhalen van eerder geboekte successen (HISWA, Corona Wakeboard Tour) a.d.h.v. promotiefilm wanneer nodig.9 Tot een overeenstemming komen op basis van het gesprek10 Uitvoering van de overeenstemming.11 Tijdens of direct na de uitvoering Evaluatie en eventuele vastleggen voor jaarlijkse basis 32 
 • 34. H6.6 Uitwerking plan: ANWB Boot BataviaEr is gekozen voor de ANWB Boot Batavia als voorbeelduitwerking van het plan, omdat dezebeurs het meest positief reageerde en in The Pool een hoofdactiviteit zag. Op basis van hetoperationeel plan in de vorige paragraaf kan er geconcludeerd worden dat taak 1 tot en met 4gedaan moeten zijn voordat er begonnen kan worden met benaderen van afnemers.Wellicht wordt het krap gezien de taken die verricht moeten worden, maar dan kan er voorgekozen om contact te zoeken met het oog op volgend jaar. De beurs vindt dit jaar van 13 tot17 september plaats in Lelystad. Bij beurzen kan er meestal worden vastgesteld dat dit hetvolgende jaar in dezelfde periode is. In dat geval, omdat zij aangegeven hebben enkelemaanden van te voren te willen benaderd, kan er voor gekozen worden om ze begin juni aan teschrijven of contact te zoeken met de organisatie van de beurs. In het geval van deze specifiekebeurs kan tijdens het eerste contact (telefonisch of e-mail) gerefereerd worden aan deonderzoeksresultaten en het feit dat zij er toentertijd een hoofdactiviteit in zagen (Taak 6).Tijdens dit contact kan gespecificeerd worden wat de mogelijkheden zijn (Taak 7). Door tevermelden wat er mogelijk is in The Pool zelf, maar ook qua organisatie (middelen, personeel,sponsoring, financiële afhandeling) kan er concreet worden gereageerd of wordengediscussieerd over een al dan niet gerealiseerde overeenkomst. Tijdens dit gesprek/contactkan gerefereerd worden aan succesvol verlopen projecten met The Pool en wat dat opgeleverdheeft aan naamsbekendheid en extra bezoekers (Taak 8). In dit geval is dat misschien niet nodigomdat ANWB Boot Batavia van zichzelf al enorm positief tegenover het product stond, maar degegevens en informatie dienen klaar te liggen indien nodig.Op basis van het gesprek en de daar uit voortvloeiende afspraken kan er een overeenstemmingworden afgesloten tussen GoPEP, de beurs en wellicht een tussenliggende partij als sponsor ofexposant (Taak 9). Vanaf 12 september (2012 of 2013) kan de overeenkomst nageleefd worden(Taak 10) en na afloop kan er worden geëvalueerd over het teweeg gebrachte succes. en heteventueel vastleggen van een samenwerking op jaarlijkse basis of voor andere evenementen(Taak 11). Op deze manier kan men een relatie aangaan met de organisatie, wat er weer toe kanleiden dat GoPEP vaker zal worden ingehuurd op deze beurs/door deze organisatie.  33 
 • 35. H7: Doelmarkt 2: WatersportevenementenDe in hoofdstuk 5 besproken informatie op algemeen marketingcommunicatiegebied wordenin dit hoofdstuk, alsmede in hoofdstuk 6 en 8, toegespitst op de doelmarkten. Op basis van demarktanalyse, de wensen van en de informatie uit het onderzoek zijn de invullingen voor dedrie concrete marketingcommunicatieplannen verricht.H7.1 InleidingDit segment is op de tweede plek geëindigd, omdat het perfect aansluit bij de wensen vanGoPEP; mensen op een educatieve en sportieve manier kennis maken met watersport. Maarook het feit dat het relevante beurzen zijn, er veel ruimte is voor sponsoring door gerelateerdeexposanten en omdat aansluit bij de doelgroep. Het segment is alleen lager geëindigd door derespons die gekregen is. Verder is er contact gezocht met achttien evenementen, waarvan erzeven bereid waren antwoord te geven op (een deel van) de vragen. Dit waren in willekeurigevolgorde:‐ De Sneekweek‐ Delta Llyod North Sea Regatta‐ Gaastra Breskens Sailing‐ Havendagen in Terneuzen‐ Hassailt‐ Havendagen Terneuzen‐ SKS SkutjesilenDe resultaten waren te verdelen in twee groepen. Namelijk in een groep van evenementen diedoor hadden wat GoPEP voor ogen heeft met The Pool en de groep en evenementen die datwel hadden. Van de zeven reacties waren er drie (Breskens Sailing, SKS Skutjesilen enSneekweek) die niet de juiste toegevoegde waarde van The Pool hebben in gezien en daardoorverdere beantwoording van de vragen afkapten. De organisatie van Hassailt moet duidelijkovertuigd worden van het totaalplaatje dat GoPEP kan bieden.Daarentegen zien de Havendagen in Terneuzen The Pool wel zitten. Zij zouden het inzetten tervermaak van kinderen. Zij zouden de organisatie zelf willen regelen en zien The Pool als apartevenement, waarvoor eventueel betaald zou moeten worden. Zij willen enkele maanden voorde activiteiten starten via de mail benaderd worden. Ditzelfde geldt voor Havendagen inTerneuzen.Concluderend kan er gesteld worden dat er een aantal beurzen positief zijn over het product.Ook kan er geconstateerd worden dat er een groot deel of verkeerd gecommuniceerd is vanuitde projectgroep of dat er onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheden die The Pool biedt. Alshet eerste het geval is dient er een duidelijke folder en communicatie worden uitgezonden naarde doelgroep. Als dit laatste het geval is dienen alle mogelijkheden en alle variabelen van ThePool goed naar voren te komen in de communicatie. Wij zijn van mening als deze beidegevallen verholpen worden de respons in grotendeels van de gevallen positief uit zou vallen.Vandaar dat dit segment ondanks ±50% miscommunicatie gekozen is als nummer twee.H7.2 DoelstellingDe doelstelling voor dit segment is op jaarlijkse basis op minimaal 2 watersportevenementenaanwezig zijn met The Pool. Doordat er enorm veel watersport gerelateerde evenementen inNederland plaats vinden is deze doelstelling uiterst reëel en wellicht met de juistecommunicatiestrategie zelfs te voorzichtig opgesteld.H7.3 Strategie/positioneringDe marketingcommunicatiestrategie zal gaan om het genereren van naamsbekendheid bij dedoelgroep. De doelgroep, in dit geval de organisatie of mensen die invloed hebben in deorganisatie, moet het product ontdekken en overtuigd raken van de toegevoegde waarde van 34 
 • 36. The Pool. Het zal dus gaan om informationele positionering. The Pool is uniek in zijn soort,waardoor The Pool zich kan positioneren als een product met unieke eigenschappen(Productplus (USP)). De strategie is dus de mensen te bereiken die van invloed zijn op deinvulling van de watersportbeurs om bekend te geraken in de doelgroep en deze middels dejuiste communicatie te overtuigen van het unieke aspect dat men aantrekt met The Pool.Hiermee probeer je je dus ten opzichte van de concurrentie voor invulling op evenementen teonderscheiden.H7.4 Creatieve invullingUit het marktonderzoek is naar voren gekomen dat bedrijven graag duidelijk willen weten watvoor mogelijkheden er zijn met het watersportbassin. Op dit moment is het product nog nietbekend bij de doelgroep en is er dus weinig kennis. De informatie over alle mogelijkhedenmoet specifiek worden vermeld in de communicatie. Zo kan er op de website, zoalsaangegeven in geheel vernieuwde stijl, duidelijk worden gemaakt welke mogelijkheden er zijnmet The Pool. Alle mogelijkheden zullen moeten worden uitgestald, maar ook de functie vanGoPEP in het geheel. Zijn zij op zoek naar alleen de bak, of kunnen zij wellicht via GoPEP eensponsor regelen voor het geheel? Op de website zal er een mogelijkheid moeten komen om dewensen door te geven en zo een offerte aan te vragen. In de offerte kan men aangeven wat dewensen zijn van de invulling van de bak, maar ook van de organisatie. Op deze manier is allesduidelijk voor beide partijen.In de stijl van de website, wat uiteindelijk een huisstijl moet zijn, zal er ook een promotiefilmpjewaarin deze mogelijkheden bewegend voorbij komen moeten worden ontwikkelt. Ditzelfdegeldt voor een online en een offline-folder. Deze folder kan tijdens watersportbeurzen waarGoPEP sowieso aanwezig is worden uitgedeeld, maar zou ook (online) kunnen wordenverstuurd met een link naar de website.Wat veel evenementen zelf aangaven is dat zij willen worden benaderd enkele maanden voorhet evenement plaats vindt. GoPEP zou (via bijvoorbeeld een stagiair) een lijst kunnenontwikkelen van alle begindata van watersport in Nederland en wellicht België. Als je enkelemaanden voor deze beurzen beginnen begint met de acquisitie door middel van de folderen/of persoonlijk contact, is dat volgens de evenementen de ideale benadering. In het gevalvan evenementen kan in het eerste contact duidelijk gemaakt worden wat GoPEP wilt bereiken,wat de mogelijkheden zijn en op welke manier The Pool ingezet kan worden tijdens hetevenement Dit kan namelijk in naam van het evenement zelf zijn, maar de beurs zou ook alstussenpersoon kunnen fungeren voor sponsoren of exposanten. Zo is er op de toch eenaandachtstrekker aanwezig en hoeven zij zelf geen geld aan te besteden.H7.5 Operationeel planHet operationeel plan voor de watersportevenementen is gebaseerd op een tienstappen-plan.Hierbij dienen Taak 1 t/m Taak 4 af te zijn voor er aan Taak 5 (en volgende) verder kan wordengegaan.Nr. TAAK TIJDSPLANNING1 Ontwikkelen van een duidelijke website met alle mogelijkheden die GoPEP kan bieden (totaalpakket).2 Ontwikkelen van een promotiefilm ter verduidelijking 2 weken na ontwikkelen website van de mogelijkheden van The Pool.3 Ontwikkelen van een online en offline folder ter gunste 1 week na ontwikkelen van de naamsbekendheid promotiefilm4 Inventariseren welke watersportevenementen er het Direct beginnen nadat 3 komende jaar plaats vinden bovenstaande taken zijn uitgevoerd5 De geïnventariseerde evenementen bekend maken het Direct nadat de lijst bekend is. The Pool d.m.v. de folder en de website 35 
 • 37. 6 Een kennismakingsgesprek regelen met deze Op basis van de eerst contact: evenementen om de mogelijkheden toe te lichten max. anderhalve week.7 Tijdens het presenteren laten weten welke mogelijkheden (in het bad, buiten het bad, sponsoring) er mogelijk is.8 Overtuigen met verhalen van eerder geboekte successen (HISWA, Corona Wakeboard Tour) a.d.h.v. promotiefilm wanneer nodig.9 Tot een overeenstemming komen op basis van het gesprek10 Uitvoering van de overeenstemming.11 Evaluatie en eventuele vastleggen voor jaarlijkse basis Tijdens of direct na de uitvoeringH7.6 Uitwerking plan: Havendagen in TerneuzenEr is gekozen voor het evenement de Havendagen in Terneuzen als voorbeelduitwerking vanhet plan, omdat deze beurs voor het vermaak van de kinderen The Pool als eventueel betaaldeactiviteit geschikt leek. Op basis van het operationeel plan en het feit dat taak 1 tot en met 4gedaan zijn kan men gaan kijken wanneer deze beurs plaats vindt. Dit evenement vindt plaatsop 23 juni 2012, wat enorm krap dag is. Voor dit evenement moet worden gekeken naar eeninvulling voor volgend jaar, wat rond dezelfde periode zal zijn. In maart 2013 kan het eerstecontact plaats vinden (Taak 6).Tijdens dit contact kan gespecificeerd worden wat de mogelijkheden zijn (Taak 7). Door tevermelden wat er mogelijk is in The Pool zelf, maar ook qua organisatie (middelen, personeel,sponsoring, financiële afhandeling) kan er concreet worden gereageerd of wordengediscussieerd over een al dan niet gerealiseerde overeenkomst.De Havendagen heeft enorm veel sponsoren aan zich gebonden en wellicht kan de organisatieeen goede tussenpersoon vinden. Tijdens dit gesprek/contact kan gerefereerd worden aansuccesvol verlopen projecten met The Pool en wat dat opgeleverd heeft aan naamsbekendheiden extra bezoekers (Taak 8).Op basis van het gesprek en de daar uit voortvloeiende afspraken kan er een overeenstemmingworden afgesloten tussen GoPEP, de beurs en wellicht een tussenliggende partij als sponsor ofexposant (Taak 9). Vanaf ±23 juni 2013 kan de overeenkomst nageleefd worden (Taak 10) en naafloop kan er worden geëvalueerd over het teweeg gebrachte succes en het eventueelvastleggen van een samenwerking op jaarlijkse basis of voor andere gerelateerde evenementen(Taak 11). Op deze manier kan men een relatie aangaan met de organisatie, wat er weer toe kanleiden dat GoPEP vaker zal worden ingehuurd op deze beurs/door deze organisatie.  36 
 • 38. H8: Doelmarkt 3: Sportbonden en -federatiesDe in hoofdstuk 5 besproken informatie op algemeen marketingcommunicatiegebied wordenin dit hoofdstuk, alsmede in hoofdstuk 6 en 7, toegespitst op de doelmarkten. Op basis van demarktanalyse, de wensen van en de informatie uit het onderzoek zijn de invullingen voor dedrie concrete marketingcommunicatieplannen verricht.H8.1 InleidingAls ‘best of the rest’ is dit segment op de derde plek geëindigd. Er is veel gebeurd engeconstateerd op basis van het marktonderzoek. Dit segment is zo als derde geëindigd omdatde respons enorm positief was en het perfect aansluit met de wensen van GoPEP. Zij wilden hetinzetten om kinderen/mensen kennis te laten maken en de watersport te promoten. Het is duszeer relevant. Helaas kwam al snel naar voren dat er weinig financiële middelen in dit segmentbeschikbaar waren, maar daar kan door middel van sponsoren verholpen worden. De interesseen het enthousiasme in het segment is aanwezig. Verder is er contact gezocht met zessportbonden beurzen, waarvan er vijf bereid waren antwoord te geven op (een deel van) devragen. Dit waren in willekeurige volgorde:‐ Koninklijke Nederlandse Roeibond‐ Koninklijke Nederlandse Zwembond‐ Nederlandse Kanobond‐ Nederlandse Onderwatersport Bond‐ Nederlandse Waterski- en Wakeboard BondDe resultaten waren over het algemeen gezien gelijkgestemd. Alle drie de bonden vond hetproduct positief en goed passen bij hun activiteiten. De bonden zouden het gebruiken terpromotie van de sport. Zij kwamen alleen snel met de mededeling dat het lastig wordt om ThePool te kunnen financieren. Als GoPEP de prijs zou kunnen laten zakken van The Pool of dat debonden (of via de bonden de verenigingen) zelf of door middel van GoPEP een sponsor aan hetevenement weet te binden, zou dit enorm helpen om de vraag concreet te maken.De bonden die gereageerd hebben op het laatste deel van de vragen geven aan dat zij het terpromotie van de sport zouden inzetten of als vermaak voor kinderen. De mate van organisatieof regeling van sponsoring zou in de helft van de gevallen door GoPEP gedaan moeten wordenen de helft wil het zelf doen. Allen geven aan dat zij een aantal maanden voor een evenementzouden willen worden benaderd. In dit geval is dat misschien minder relevant omdat hetevenement misschien nog moeten worden verzonnen. Daarom kan er gedacht worden aan eenvoorstel van een samenwerking met daarin de mogelijkheid om zelf of via GoPEP een sponsorte regelen. In dit geval werkt het voor drie partijen uitstekend. The Pool wordt aan de mangebracht, de watersportbonden promoten hun sport en de sponsor genereertnaamsbekendheid. Omdat de bonden positief gereageerd hebben is eenkennismakingsgesprek een goede mogelijkheid om tot gezamenlijke ideeën ensamenwerkingsvoorstellen te komen.H8.2 DoelstellingDe doelstelling voor dit segment is op jaarlijkse basis het (gedeeltelijk) organiseren vanminimaal 2 watersportevenementen via de watersportbonden en –federaties. Dit zal wellichtvan de grond of aan moeten worden ontwikkelt, omdat deze niet op grote schaal geplandstaan. Door bij de bonden bekend te zijn en het totaal pakket aan mogelijkheden (metsponsors) van The Pool en GoPEP aan te bieden kunnen er wellicht veel meer dan tweeactiviteiten plaats gaan vinden.H8.3 Strategie/positioneringDe marketingcommunicatiestrategie zal gaan om het genereren van naamsbekendheid bij dedoelgroep. De doelgroep, in dit geval de organisatie of mensen die invloed hebben in de 37 
 • 39. organisatie, moet het product ontdekken en overtuigd raken van de toegevoegde waarde vanThe Pool. Het zal dus gaan om informationele positionering. The Pool is uniek in zijn soort,waardoor The Pool zich kan positioneren als een product met unieke eigenschappen(Productplus (USP)). De strategie is dus de mensen te bereiken die van invloed zijn op deinvulling van het evenement om bekend te geraken in de doelgroep en deze middels de juistecommunicatie te overtuigen van ‘het unieke’ dat men aantrekt met The Pool. Je positioneert jeals tussenpersoon die probeert via sponsoring het promoten van watersport in The Poolmogelijk te maken voor deze sportbonden, wat terug moet komen in de communicatie.H8.4 Creatieve invullingUit het marktonderzoek is naar voren gekomen dat bedrijven graag duidelijk willen weten watvoor mogelijkheden er zijn met het watersportbassin. Doordat het nogal algemeen verteld kanworden dient er een communicatiemiddel worden ontwikkelt dat dit aspect wegneemt. Zo kanmen op de website, zoals in het voortgangsgesprek reeds aangegeven in geheel vernieuwdestijl, duidelijk worden gemaakt welke mogelijkheden er zijn met The Pool. Alle mogelijkhedenzullen moeten worden uitgestald, maar ook de functie van GoPEP in het geheel. Zijn zij op zoeknaar alleen de bak, of kunnen zij wellicht via GoPEP een sponsor regelen voor het geheel. Op dewebsite zal er een mogelijkheid moeten komen om de wensen door te geven en zo een offerteaan te vragen. In de offerte kan men aangeven wat de wensen zijn van de invulling van de bak,maar ook van de organisatie. Op deze manier is alles duidelijk voor beide partijen.In de stijl van de website, wat uiteindelijk een huisstijl moet zijn, zal er ook een promotiefilmpjewaarin deze mogelijkheden bewegend voorbij komen moeten worden ontwikkelt. Ditzelfdegeldt voor een online en een offline-folder. Deze folder kan tijdens watersportevenementenwaar GoPEP sowieso aanwezig is worden uitgedeeld, maar zou ook (online) kunnen wordenverstuurd met een link naar de website. Zo raakt de doelgroep bekend met de mogelijkhedenWat veel evenementen zelf aangaven is dat zij willen worden benaderd enkele maanden voorhet evenement plaats vindt. GoPEP zou (via bijvoorbeeld een stagiair) een lijst kunnenontwikkelen van alle begindata van watersport in Nederland en wellicht België. Als je enkelemaanden voor deze beurzen beginnen begint met de acquisitie door middel van de folderen/of persoonlijk contact, is dat volgens de evenementen de ideale benadering. In het gevalvan evenementen kan in het eerste contact duidelijk gemaakt worden wat GoPEP wilt bereiken,wat de mogelijkheden zijn en op welke manier The Pool ingezet kan worden tijdens hetevenement Dit kan namelijk in naam van het evenement zelf zijn, maar de beurs zou ook alstussenpersoon kunnen fungeren voor sponsoren of exposanten. Zo is er op de toch eenaandachtstrekker aanwezig en hoeven zij zelf geen geld aan te besteden.H8.5 Operationeel planHet operationeel plan voor de watersportbonden en –federaties is in tegenstelling tot deandere twee doelmarkten anders. De eerste drie taken zijn wel hetzelfde en gelden meer alsalgemene taken Wederom dienen Taak 1 t/m Taak 4 af te zijn voor er aan Taak 5 (en volgende)verder kan worden gegaan. Nr. TAAK TIJDSPLANNINGTaak 1 Ontwikkelen van een duidelijke website met alle mogelijkheden die GoPEP kan bieden (totaalpakket).Taak 2 Ontwikkelen van een promotiefilm ter verduidelijking 2 weken na ontwikkelen van van de mogelijkheden van The Pool. websiteTaak 3 Ontwikkelen van een online en offline folder ter gunste 1 week na ontwikkelen van de naamsbekendheid promotiefilmTaak 4 Op zoek gaan naar concrete sponsors die willen dienen Direct beginnen nadat 3 als tussenpersoon tijdens watersportevenementen bovenstaande taken afgerond georganiseerd vanuit de bonden. zijn 38 
 • 40. Taak 5 De sportbonden en verenigingen informeren over de Kan mee begonnen worden mogelijkheden die GoPEP (financieel) kan bieden om nadat er concrete sponsoren een watersportevenement in The Pool te organiseren. gevonden zijnTaak 6 Een kennismakingsgesprek regelen met deze bonden of 1 week na informeren van de verenigingen om de mogelijkheden toe te lichten sportbonden en verenigingen afspraken inplannen. Geen reactie, dan bellen.Taak 7 Tijdens het presenteren laten weten welke Hierbij ook vast een dergelijk mogelijkheden (in het bad, buiten het bad, en qua kostenplaatje laten zien sponsoring) er mogelijk zijn.Taak 8 Overtuigen met verhalen van eerder geboekte Promotiefilm op cd/usb/website successen (HISWA, Corona Wakeboard Tour) a.d.h.v. bij de hand hebben voor snelle promotiefilm wanneer nodig. versturingTaak 9 Eventueel zorgen voor een Tot een overeenstemming komen op basis van het vervolggesprek om verder te gesprek overtuigenTaak 10 Uitvoering van de overeenstemming.Taak 11 Evaluatie en eventuele vastleggen voor jaarlijkse basisH8.6 Uitwerking plan: De Nederlandse Waterski & WakeboardbondEr is gekozen voor Nederlandse Waterski & Wakeboardbond als voorbeelduitwerking van hetplan, omdat zij aangegeven hebben te weinig financiële middelen te hebben om zelf hetproduct aan te schaffen. Zij zouden het namelijk wel willen gebruiken ter promotie van desport, waarbij GoPEP de organisator van het geheel is. Zoals eerder vermeld heeft de NWWBnaar aller waarschijnlijkheid geen concrete evenementen gepland. GoPEP dient in dit gevalTaak 4 al uitgevoerd te hebben en een (aantal) sponsor(en) achter de hand te hebben.Wanneer GoPEP in contact treedt met deze federatie (Taak 5) kan men onderling tot eenevenement komen om te organiseren vanuit de federatie, bekostigt door de sponsor. Zohebben drie partijen baat bij deze samenwerking (Taak 6). Tijdens dit contact kan door allenpartijen gespecificeerd worden wat de mogelijkheden zijn (Taak 7). Door te vermelden wat ermogelijk is in The Pool zelf, maar ook qua organisatie (middelen, personeel, sponsoring,financiële afhandeling) kan er concreet worden gereageerd of worden gediscussieerd over eenal dan niet gerealiseerde overeenkomst. Voor dit soort bonden is dit de ideale manier om opeen voor hen goedkope manier de watersport die zij beoefenen te promoten.Tijdens dit gesprek/contact kan gerefereerd worden aan succesvol verlopen projecten met ThePool en wat dat opgeleverd heeft aan naamsbekendheid en extra bezoekers (Taak 8). Op basisvan het gesprek en de daar uit voortvloeiende afspraken kan er een overeenstemming wordenafgesloten tussen GoPEP, de beurs en wellicht een tussenliggende partij als sponsor ofexposant (Taak 9).Vanaf het moment dat overeenkomst daar is en er een evenement opgezet moet worden kandit gebeuren (Taak 10) . Na afloop kan er worden geëvalueerd over het teweeg gebrachtesucces en het eventueel vastleggen van een samenwerking op jaarlijkse basis of voor anderegerelateerde evenementen (Taak 11). Ook zou de federatie via het overkoepelende orgaankunnen netwerken bij de andere watersportbonden om GoPEP met deze samenwerking aanmeerdere klanten te helpen. Zij dienen immers allen de watersport. 39 
 • 41. 40 
 • 42. H9: Overige segmentenOndanks het feit dat van de zeven geschikte segmenten voor GoPEP er vier afgevallen zijn,betekend dat niet dat deze geen potentiele afnemers kan bieden voor The Pool. Daarom zalhier in het kort worden onderbouwd welke werkwijze geschikt geacht wordt per segment, omindien de doelmarkten enigszins verzadigd zijn te kunnen hanteren. Op basis van het eerdereonderzoek en het gevoerde voortgangsgesprek zijn deze segmenten uitgewerkt en te vindenin bijlagen 8. 41 
 • 43. H10: Bedrijfseconomische onderbouwingIn het bedrijfseconomisch aspect van het project zal worden getracht de kosten enopbrengsten van het uit te voeren plan te beschrijven. Gezien veel financiële gegevens niet zijnontvangen zal de financiële onderbouwing vooraf tekstueel worden onderbouwd.Benodigde investeringen voor de marketingcommunicatie:Qua investeringen heeft GoPEP aangegeven niet veel budget te hebben dan hetgeen dat zij erzelf aan wil(de) spenderen. Op dit moment is GoPEP zelf al bezig met het verbeteren enaanpassen van de website, alsmede aan een promotiefilm. Deze twee, ons inziens nuttigeinvesteringen, zouden al worden gedaan buiten dit project om, waardoor deze nietmeegerekend worden in de volgens dit plan benodigde investeringen.Verder ziet de projectgroep een informatiefolder, zowel online als offline, als perfecteaanvulling voor dit geheel. Deze kan meegestuurd worden in de eerste contactlegging metpotentiele afnemers. Deze zal moeten worden ontwikkelt door een grafisch designer en zalmoeten worden gedrukt.- Aanpassen en verbeteren website/social media buiten project om- Ontwerpen informatiefolder online: à 65-125 euro per uur- Ontwerpen informatiefolder offline à 65-125 euro per uur- Laten drukken informatiefolder A4 offline (250) à 82,40 euro totaalDe totale investeringen die nodig zijn om de communicatieuitingen aan de potentieleafnemers door te spelen zijn afhankelijk van het aantal benodigde uren voor het ontwerpenvan de informatiebestanden. Deze zal naar wens van GoPEP moeten zijn en voldoen aan eerdergenoemde eisen, waardoor de invulling en de tijd daaraan verbonden, niet te berekenen valt.Verder moet er gedacht worden aan de uren die besteed zullen gaan worden aan het actiefbeheren van de website, en wellicht aan de social media gerelateerd aan de website. Door hetlage beschikbare budget zal er een arbeidsintensieve werkwijze worden gehanteerd wat zichzal doorverhalen in het aantal gewerkte uren. Informatie daarover heeft de projectgroep niettot zijn beschikking en dient naar eigen inzicht ingevuld te worden door GoPEP.Verwachte opbrengsten door de marketingcommunicatie:GoPEP heeft aangegeven 1 of 2 opdrachten per jaar te doen ongeveer. Als de doelstellingenworden gerealiseerd zal dit op minimaal 6 opdrachten per jaar liggen. Een verdrie- ofzesvoudiging van de normale situatie. Hierdoor komt er, wanneer de prijsstelling ongeveergelijk blijft en de opdracht hetzelfde is, ongeveer minimaal 3 à 6 keer de omzet binnen. Dit iseen gunstige situatie voor de financiële situatie van GoPEP. Informatie over winstmarges op deprijsstelling heeft de projectgroep niet verkregen, waardoor een gegronde analyse nietgemaakt kan worden. De aanname die de projectgroep doet is dat GoPEP werkt volgens eenkostprijsplusmethode; wat inhoud dat er boven de kostprijs een winstmarge wordt geplakt dieGoPEP reëel vind om te vragen. Gezien de watersportbak €11.500 excl. BTW kost en per dagdaar nog eens €500 euro op komt zonder dat er enige invulling in de bak is zal in onderstaandesituatie een gemiddelde prijs worden ‘aangenomen’.Stel: Een opdracht duurt vanaf het opbouwen en afbreken van de watersportbak, en hetevenement zelf bijvoorbeeld 3 dagen. Als invulling kiest de opdrachtgever voor kneeboarden.Dit kost het bedrijf nog eens €1000 extra. In de totaalkosten zitten volgens GoPEP alle opslag-,transport-, afschrijvings-, opbouw-, personeels-, materiaal-, caterings-, vervoers- enverblijfkosten al inbegrepen. 42 
 • 44. De totale kosten van het huren van de watersportbak inclusief invulling is dan dus:Huur watersportbak €11.500 excl. btwHuur voor drie dagen €1.500 excl. btwHuur van waterskiën €1.000 excl. btwBruto prijs: €14.000 excl. btwStel dat GoPEP een winstmarge hanteert van 15%. Dit komt er samen met de BTW nog eensboven op. Hierdoor komt men uit op de volgende prijs.Prijs, incl. winstmarge €16.100 incl. btwNetto prijs: €19.159 incl. btwDeze laatste prijsstelling wordt gebruikt als gemiddelde prijs van een opdracht. In het geval van1 of 2 opdrachten per jaar is de winstmarge dus of €2.100 of €4.200. Als de doelstellingengerealiseerd worden zal dit minimaal €12.600 zijn volgens de aannames die op financieelgebied gedaan zijn. Dit houd in dat op de langere termijn er geld beschikbaar gaat komen voorinvesteringen zoals extra werknemers, een extra bak, extra mogelijkheden of geld voormarketing. Trek hiervan af de investeringen die gedaan zijn om deze winstmarge te bereiken(nadat de uren berekend zijn), en er kan gezien worden dat de investeringen hun geld waardgebleken zijn.Winst op jaarbasis:6 x Gemiddelde verkoopprijs The Pool excl. BTW = €96.6006 x Totale kosten van The Pool excl. BTW = €84.000 – Winst per jaar = €12.600Financiële situatie GoPEP:De financiële situatie van GoPEP kan niet onderbouwd worden door het gebrek aan verkregeninformatie over dit aspect. De enige informatie die verkregen is, is dat GoPEP snel faillietdreigde te gaan als er niet spoedig verandering komt in het aantal gerealiseerde opdrachtenper jaar. Meer informatie heeft de projectgroep niet mogen verkrijgen gedurende het project.Hierdoor kunnen onderwerpen als break-even-afzet niet worden berekend voor The Pool. 43 
 • 45. Bijlage
1: Overige concurrentie informatie
Merkenconcurrentie:
Merkenconcurrenten zijn de bedrijven die hetzelfde (type) product aanbieden en daardoorsubstituten zijn van elkaar. Doordat ze bijna hetzelfde product aanbieden voorzien ze indezelfde behoefte. Merkenconcurrenten zijn dus de meest belangrijke om je positief van teonderscheiden. Mochten consumenten interesse in het type product, dan moet The Poolonderscheidend genoeg zijn om gekozen te worden door de consument.  Productconcurrentie
Productconcurrenten zijn de bedrijven die verschillende producttypen of –varianten binneneen bepaalde productgroep aanbieden. Hierbij moet in het geval van The Pool gedachtworden aan opblaasbare zwembaden en mobiele zwembaden. Het zijn verschillendeverschijningen van een zelfde soort product, maar toch minder specifiek dan de mobielewaterbak. Het voorziet wel in dezelfde behoefte, maar wordt niet op dezelfde wijze voorzien indie behoefte.
Generieke
concurrentie:
Generieke concurrentie houdt in dat er concurrentie plaatsvindt in een alternatieveproductgroep, maar wel dezelfde behoefte. In dit geval is dat waterplezier.   Behoefteconcurrentie:
Behoefteconcurrentie speelt zich af tussen verschillende soorten behoeften waaraan eenconsument bereid is om geld voor uit te geven. Een consument kan er bijvoorbeeld voor kiezenom regelmatig naar het zwembad te gaan, als een vorm van ontspanning, maar hij kandatzelfde geld ook opsparen voor een vakantie of een verbouwing.  Concurrent 3. VariopoolVariopool is gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden vanbeweegbare zwembadbodems en keerwanden en daarmee een productconcurrent. Het bedrijfis gevestigd in Nederland. Variopool kan zwembaden leveren in verschillende afmetingen. Deprijzen liggen beduidend hoger dan de andere twee concurrenten. Zo betaal je voor eenverplaatsbaar zwembad ongeveer €32.000. Ze zijn over de gehele wereld actief en hebbendaarom ook een sterke naam opgebouwd met een goede marktpositie. Ze bevinden zich meerop de branche voor tijdelijke vaste zwembaden terwijl GoPEP zich meer op de mobielewaterbassin gericht is. Hierdoor kan er gezegd worden dat Variopool geen voornameconcurrent is.Concurrent 4. Pomaz ZwembadenPomaz is daarmee ook een productconcurrent én leverancier van een substituut. Zij hebben hetAluPool systeem ontwikkeld waarmee een waterbassin opgebouwd kan worden dat ook alstijdelijk zwembad voor bijvoorbeeld eigen gebruik kan dienen achter in de tuin. Dit zwembadkunnen particulieren en bedrijven zelf opbouwen d.m.v. bijgevoegde uitgebreide instructies.Particulieren en bedrijven zijn hierdoor minimaal afhankelijk van bijvoorbeeld een aannemer.Dit zwembad dient echter wel op een gladde, stevige vloer geplaatst te worden, bij voorkeurbeton. Indirecte concurrentieNaast de directe concurrenten heeft GoPEP ook te maken met indirecte concurrenten.Deze concurrenten bieden niet het zelfde product/dienst aan als The Pool, maar kunnen deconsumenten- en B2B markt wel in dezelfde behoeftes voorzien. Hierbij kan wordengedacht aan lokale vaste zwembaden, bedrijven die jacuzzi’s aanbieden enopblaasbare zwembaden. 44 
 • 46. De vaste zwembaden zijn meestal van de gemeente zelf. Deze dienst voorziet ook in debehoefte waterplezier, maar is wat minder specifiek ingericht op de manier die The Poolmet ‘waterplezier’ voor ogen heeft. Verder kan er gedacht worden aan particulierezwembaden als het Tikibad in Duinrell.Momenteel erg in trek zijn de jacuzzi’s en bubbelbaden. Deze voorzieningen komen quaformaat niet in de buurt bij de waterbassin. Ook deze voorzien in waterplezier, maar het zijop een recreatieve manier. Jacuzzi’s en bubbelbaden worden gebruikt voor ontspanningen omdat men het lekker vindt, terwijl de waterbak meer sportief en educatief aangewendzal worden. Bedrijven die deze voorzieningen leveren zijn onder anderewww.spetterspa.nl, www.huureenbubbelbad.nl en www.vcompany.nlNaast vaste zwembaden, bubbelbaden en jacuzzi’s zijn er ook opblaasbare zwembaden te huuren te koop. De zwembaden hebben een aantal voordelen ten opzichte van de waterbassin vanGoPEP. Zo zijn ze gemakkelijk snel neer te zetten en op te blazen. Hiervoor hoeven geen grotekosten in kaart te worden gebracht. Ook hier is het aanbod enorm en kan elke wens in dezevervuld worden. 45 
 • 47. Bijlage 2: Onderbouwing afvallen eerste 5 segmentenDe redenen om de andere vijf segmenten niet te kiezen zijn als volgt: • Siervishandel: Zoals zichtbaar zijn alleen de financiële middelen aanwezig. The Pool zou gebruikt kunnen worden om vissen zichtbaar in te laten zwemmen op visbeurzen. Maar echt potentie zit hier niet in. De bak wordt ook niet gebruikt voor watersportplezier en de consument maakt geen gebruik van de bak. • Visfokkerijen: Idem aan ‘Siervishandel’. Je moet in dit geval zelfs denken aan het verkopen van de bak, aangezien visfokken een langdurig proces is. Daar zijn goedkopere alternatieven voor. • Winteractiviteiten: Onder dit segment hadden wij voor ogen dat The Pool wellicht een mobiele schaatsbaan zou kunnen worden. Zo is er waterplezier (ijs) en is het inzetbaar voor de consument. Echter, schaatsbanen kunnen hoogstwaarschijnlijk veel goedkoper worden aangelegd voor langere tijd, dan het opzetten van The Pool zal kosten. • Speelparken: Het segment sluit wel aan bij de wens die GoPEP zelf heeft: een waterspeelpark openen. Maar op dit moment zal het voor het segment zelf niet interessant zijn om de bak te huren. Aanschaffen zal eerder tot de mogelijkheden behoren, omdat zij langdurig attracties willen aantrekken. Bij de verkoop van bijvoorbeeld een bak met daarbij een waterski-installatie zal dit segment interessanter worden. Dan krijg je te maken met eenmalige verkoop. Voor huren en begeleiden van een evenement is dit segment ons inziens minder geschikt. • Circus- en showevenementen: Dit segment is, op het gebied van mogelijkheden, lastig in te schatten. Deze markt zit niet in een makkelijke fase, wat zich doet uiten in de financiële middelen. Verder wordt het dan gebruikt tijdens shows, wat het gebruik door de consument dus uitsluit, terwijl dit wel een belangrijke zaak is voor GoPEP.  46 
 • 48. Bijlage 3: Beschrijving van de zeven segmentenDe in hoofdstuk 4 .2 (Segmentatieproces) vastgestelde segmenten worden in dit hoofdstukuitgebreider behandeld. Oftewel; wat wordt er bedoeld per segment, welke mogelijkheden zijner in dat segment te vinden en welke bedrijven komen er in aanmerking. Hier wordt dus eenkort beeld geschetst van de segmenten. Na dit hoofdstuk worden de segmenten met elkaarvergeleken en wordt er gekeken welke segmenten om welke reden de doelmarkt van GoPEPzou moeten worden.1. WatersportbeurzenDe aanwezigheid van GoPEP op watersportbeurzen is interessant voor het bedrijf. Het geeft deultieme mogelijkheid het product kenbaar te maken binnen de doelgroep (watersportplezier)en doordat er vele exposanten zijn, zijn er dus ook vele opties om via deze exposanten hetproduct toonbaar te maken.Om een duidelijk beeld te krijgen van alle watersportbeurzen in Nederland, maar ook inomliggende landen zoals Duitsland en België, is er onderzoek gedaan op het internet. Er is inkaart gebracht welke watersportbeurzen interessant kunnen zijn voor GoPEP. Dit is gedaan opbasis van locatie, grootte van de beurs, maar vooral op basis van het type bezoekers dataanwezig zal zijn op de beurs.GoPEP zal echter niet zelfstandig aanwezig zijn op deze beurzen. Dit zal gebeuren insamenwerking met een andere exposant. Het bassin dient in dit geval als promotiemateriaalvoor het desbetreffende bedrijf. Zelfstandig op een beurs staan is financieel gezien niethaalbaar en nuttig . En op deze manier hebben beide bedrijven er profijt van. Voor deopdrachtgeefster is dat het bekend maken van het product onder de doelgroep en voor deexposant als promotie voor haar bedrijf en de toevoeging van een extra beleving. Deexposanten kunnen zich op deze manier onderscheiden van concurrenten die aanwezig zijn.Het unieke product zal zeker de aandacht trekken van het aanwezige publiek.Mogelijkheden:Tijdens de watersportbeurzen zal er publiek aanwezig zijn dat geïnteresseerd is in dewatersport. Hierdoor is het een uitgelezen mogelijkheid het product kenbaar te maken bij haardoelgroep. Op deze manier kan een potentiële afnemer reeds kennis maken met het product.Iets wat gemakkelijker is dan wanneer men dit moet doen door middel van foto’s en/of video’s.Tijdens watersportbeurzen komen veelal bezoekers die specifiek op zoek zijn naar eenbepaalde dienst en/of product. Voor elke beurs kan er dan ook een andere indeling gegevenworden. Zo kan het bij de ene beurs bijvoorbeeld gebruikt worden om voornamelijk kinderente vermaken en bij een andere beurs om shows te geven etc. Het is belangrijk om in te spelenop de verwachtingen van het publiek dat aanwezig is op de beurs.Mogelijke afnemers:In Nederland kan er gedacht worden aan de HISWA Amsterdam Boat Show, de HISWA te Wateren Boot Holland. In het buitenland heb je de Belgian Boat Show en in Duitsland BootDüsseldorf. Dit zijn de grotere watersportbeurzen in de omgeving.2. Water(sport)evenementenWatersportevenementen zijn interessant voor GoPEP omdat je via de organisatie ofexposanten de aankleding van het evenement op kan vullen met The Pool.Watersportevenementen heb je in alle soorten en maten in Nederland. Het is van belang om deorganisaties te overtuigen van de toegevoegde waarde van het aantrekken van The Pool alsfactor op het evenement. 47 
 • 49. Om een beeld te krijgen wat voor watersportevenementen er in Nederland te vinden zijn heeftde projectgroep een kijkje genomen op bijvoorbeeld de website van Watersport EvenementenKalender. Dit soort websites bieden inzicht in alle (inter)nationale watersportevenementen dieplaats gaan vinden in de komende periode.Watersportevenementen is een erg breed segment; zo kan er gedacht worden aan (grote)zeilraces, maar ook aan (kleine) maritiem festivals. Doordat Nederland een land is dat ‘leeft’ metwater wordt in veel plaatsen dit soort festivals en havendagen georganiseerd. Verder kan mendenken aan watersportwedstrijden. Ook deze worden in alle soorten en maten georganiseerd.Zo heb je zeilraces als de Delta Lloyd North Sea Regatta die grote naamsbekendheid genieten,maar ook kleinere en meer besloten wedstrijden als de Schuttevaerrace in Stavoren.Er dient dus onderscheid gemaakt te worden binnen het segment om per deel demogelijkheden in kaart te brengen. Dit wordt gedaan op basis van twee punten:- Is het watersport- of water gerelateerd?- Heeft het een grote of kleine naamsbekendheid?Over het algemeen kan er gesteld worden dat de water gerelateerde evenementen alsmaritieme festivals een kleine naamsbekendheid hebben, en de watersportevenementen vaakgesponsord worden door bedrijven en dus meer naamsbekendheid hebben. Zo spreekt eenVolvo Ocean Race meer tot de verbeelding dan Oostende voor Anker en is dit dus interessanterom mee in zee te gaan in het kader van vervolgaankopen. Toch kan een klein maritiem festivalook interessant zijn, omdat een afzetmogelijkheid een afzetmogelijkheid blijft.Mogelijkheden:Tijdens watersportevenementen waar vaak publiek op afkomt dat geïnteresseerd is in de sportzelf is het voor GoPEP een uitgelezen mogelijkheid om in samenwerking met de organisatie ofeen exposant/standhouder/sponsor het aanwezige publiek kennis te laten maken met de sport(en al dan niet de sponsor). Zo kan er gedacht worden om tijdens waterskiwedstrijden ofzeilraces deze sporten in de waterbak mogelijk te maken. Zo voeg je een extra dimensie toe aande beleving van het evenement. Niet alleen kijken en zorgen voor support, maar ookdaadwerkelijk aan de slag gaan met de sport.Tijdens waterevenementen komen vaak dagjesmensen en niet mensen specifiek gericht op 1sport. Tijdens deze evenementen kan er gedacht worden aan een meer algemeen enafwisselende inzet van de bak. Meerdere watersporten en –activiteiten over de gehele dag ofduur van het evenement. Ook dit is een uitgelezen moment voor GoPEP om in samenwerkingmet de organisatie of een exposant/standhouder/sponsor het aanwezige publiek kennis telaten maken met het plezier van watersport (en degene die de bak mogelijk maakt).Mogelijke afnemers:In het geval van de watersport kan er gedacht worden aan evenementen als de Sneekweek, deDelta Lloyd North Sea Regatta en de ANWB Boot Bavaria. Onder waterevenementen kan ergedacht worden aan de West-Friese Waterweken of de Havendagen in Terneuzen, maar ook hetVarend Corso3 Overige beurzenDe overige beurzen zijn, zoals de naam als zegt, alle overige beurzen buiten dewatersportbeurzen. Nadat de soorten beurzen in Nederland onder de loep genomen warenkwam de projectgroep uit op een scheiding van de volgende categorieën:- Auto- en motorsportbeurzen - Motorbeurzen- Babybeurzen - Style- en kunstbeurzen- Carrièrebeurzen - Vakantiebeurzen- Hobbybeurzen - Vakbeurzen- Woon- en tuinbeurzen - Zakelijke vakbeurzen 48 
 • 50. Mogelijkheden:Iedere beurs heeft zo zijn eigen doelgroep die op deze bepaalde beurs afkomt. Er zijn dusverschillende mogelijkheden. Bij autobeurzen kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan het tewater raken van auto’s en wat daar bij komt kijken. Door bijvoorbeeld verzekeraars ofzorginstellingen te benaderen die op die beurzen komen te staan en het idee voor te leggenkan er een samenwerking tot stand komen.In de categorie hobbybeurzen is er van alle hobby’s wel iets te vinden. Van erotica tot aan deParanormaal Alternatieve beurzen. De focus gaat in dit voorbeeld naar bijvoorbeeld de VISMA.Bij vissportbeurzen kan er gedacht worden aan het testen van accessoires zoals hengels enverschillende soorten aas. Ook het demonstreren van zogenaamde bellyboats en viskano’sbehoort tot de mogelijkheden. Het tentoonstellen van (zeldzame of verkrijgbare) vissen zoalskooikarpers behoort ook tot de mogelijkheden. Mocht dit uiteindelijk gedaan worden moet erwel rekening gehouden worden met de schoonmaakkosten. Door vissen er in te latenzwemmen vergroot je de vervuiling van het water en daarmee de beschermfolie die in de bakligt.Verder heb je beurzen gericht op mannen en mannelijkheid, hierbij (in samenwerking met eenmasculien merk) is het aanbieden van waterskiën etc. een interessante optie. Mannen houdenover het algemeen van het bekijken en uitoefenen van extremere sporten. Mocht dit segmentals doelmarkt gekozen worden moet er per beurs goed bekeken worden wat de doelgroep is enwat een interessante samenwerking en totstandkoming van The Pool kan zijn.Mogelijke afnemers:In het geval van de autobeurzen kan er gedacht worden aan 100% Tuning en de AutoRAI. Bij dehobby (vis(sport))beurzen kan er gedacht worden aan de VISMA in Ahoy. En voor de mannen deEchte Mannen Beurs in de Jaarbeurs Utrecht.4. Overige evenementenNaast de directe doelgroepen zoals de watersportevenementen/beurzen, zijn er ook de overigeevenementen. Deze evenementen hoeven niet perse iets te maken hebben met de watersport.Zo kan men denken aan festivals, muziekevenementen, bedrijfsuitjes, open dagen vanscholen/bedrijven of instellingen, nationale feestdagen en activiteiten op eenboulevard/centrum of park.Om tot geschikte evenementen te komen, dienen er een aantal segmentatiecriteria te wordengesteld. Zo kan men afgaan welke evenementen geschikt zijn om te worden benaderd doorGoPEP. De volgende criteria zijn van belang: ‐ De locatie/omgeving ‐ Beschikbare budget van bedrijf/school/organisatie/instelling ‐ De doelgroepen die op het evenement afkomen ‐ Doelstelling organisatie van het evenement ‐ Weersomstandigheden ‐ Hoe lang duurt het evenement? ‐ Evenement voor de consument of bedrijvenAan wat voor soort evenementen kan er gedacht worden als het gaat om overigeevenementen?- Festivals en muziekevenementenFestivals zijn uitstekende locaties voor het plaatsen van een waterbak. Ten eerste is een grootvoordeel dat de meeste festivals buiten worden 3gehouden. Rond deze tijd is het altijd lekkerweer en ideaal voor de bezoekers om eens lekker af te koelen in het waterbassin. Dit zijn festivalzoals: PinkPop, Zwarte Cross en Defqon 49 
 • 51. - Nationale feestdagenTijdens de nationale feestdagen is (bijna) iedereen in Nederland vrij en trekt iedereen er op uitvoor een leuk dagje uit met het gezin. Dit is ideaal voor GoPEP om de waterbassin te plaatsenom drukke plaatsen tijdens deze dagen. Hiervoor zullen gemeentes of feesten moeten wordenbenaderd. Zij zullen uiteindelijk de waterbak huren en inzetten om de mensen te vermaken.Vooral Koninginnedag is een kans bij uitstek. Niet alleen gemeentes, maar ook verenigingen enclubs zorgen voor een programma wat zij die dag kunnen afspelen. Koninginnedag is deafgelopen jaren zonnig geweest. Wat is er dan leuker dan kinderen/jongeren kennis te latenmaken in en om het water met watersport? Er zijn in dit geval legio festiviteiten dieaangeschreven kunnen worden als mogelijke afnemer tijdens Koninginnedag.- Open dagenOpen dagen worden gebruikt om te laten zien wat een bedrijf, school of instelling allemaal tebieden heeft. Hierbij kan gedacht worden aan het CIOS. Dit is een school die zichgespecialiseerd heeft in sportopleidingen. Er zijn in Nederland vijf vestigingen en allemaalhebben zij deze Open Dagen. De waterbak kan hiervoor worden gebruikt om bepaalde sportente laten zien en om zelf te kunnen beleven. Naast de CIOS zijn er ook andere scholen diesportopleidingen hebben. Zo zijn er ook nog de ALO en diverse opleidingen bij het KorpsMariniers. Verder is het wel van belang dat een open dag in verband staat met of watersport ofsport. Het heeft geen nut om verenigingen/bedrijven/instellingen aan te schrijven voor hetverhuren van de waterbak als deze geen verband heeft met water(sport).Mocht dit segment als doelmarkt gekozen worden moet er per evenement goed bekekenworden wat de doelgroep is en wat een interessante samenwerking en totstandkoming vanThe Pool kan zijn.5. (Overheden) in het kader van sportpromotieDit segment is bedoeld om overheden te ondersteunen in hun strijd om sport te promoten. ViaThe Pool is dit bij uitstek een interessante mogelijkheid. Steden/dorpen/overheidsinstanties ofoverige bedrijven die sport willen promoten, al dan niet met een connectie met water, komendus in aanmerking om aangewend te worden. De mogelijkheden voor GoPEP zouden kunnenzijn om instanties te benaderen en te proberen om tijdens een evenement aanwezig te kunnenzijn met the Pool. Mogelijkheden:The Pool is bij uitstek geschikt om te gebruiken tijdens watersport-promotie. Er kan hierbijgedacht worden aan het eenmalig leveren van diensten van The Pool, maar er kan ook gedachtworden om vaste leverancier van een dergelijk bedrijf te worden. In dit segment is het eenkwestie van bekend worden binnen het segment en hopen dat er iets uit voortvloeit. Onsinziens is het een segment dat door een voorstel neer te leggen bij de verschillende instantiesen te hopen een bedrijf dat geïnteresseerd de meeste kans van slagen genereert.Voor bijvoorbeeld het ministerie van VWS (bijvoorbeeld in samenwerking met deWatersportbond) kan The Pool dienen als manier om kinderen kennis te laten maken metverschillende watersporten en zo meer leden te genereren en sport te bevorderen. Hetzelfdegeldt voor het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Zij hebben projecten waarbij niet-actieve kinderen worden verleidt tot sporten door middel van speciale dagen met verschillendesporten. Hier kan GoPEP dus op inspelen om mee te helpen met deze dagen en The Pool aan tebieden waar kinderen dus actief in bezig kunnen zijn met watersport.Maar buiten deze voorbeelden kan er ook gedacht worden aan gemeentes. Gemeentes vindensportbevordering over het algemeen een zeer goede zaak waar veel aandacht aan besteedwordt. Dit in het kader van integratie en het bestrijden en (kinder-)obesitas. Deze kunnen ThePool inzetten om bepaalde doelstellingen in het kader van sportbevordering te behalen tijdenshiervoor georganiseerde evenementen. 50 
 • 52. Mogelijke afnemers:Zoals hierboven staat kan elke willekeurige gemeente en sport bevorderend bedrijfaangeschreven worden. Er kan gekozen worden voor een samenwerking voor meerdere kerenof een eenmalige afname. Het NISB, Gemeente Rotterdam en het ministerie van VWS zijn maarenkele voorbeelden. Mocht dit segment als doelmarkt gekozen worden moet er per bedrijfgekeken worden op welke wijze een interessante samenwerking van kracht kan zijn.6. Marketing- en evenementenbureausMarketing- en evenementenbureaus zijn voor GoPEP belangrijk omdat deze bedrijven eenevenement organiseren. Onder dit segment vallen alle marketing- en evenementenbureausbedoeld die een bepaalde mate van water(sport) in hun evenement willen verwerken. Het kandus elk bureau zijn aangezien niet alle bureaus één en dezelfde soort evenementen organiserenen het afhankelijk is van de wensen van de opdrachtgever van de bureaus.Mogelijkheden:Zoals ook bij Hoofdstuk 5.5 ((Overheden) in het kader van sportpromotie) geconstateerd wordt,kan er gekozen om willekeurig een groot aantal bureaus aan te schrijven. Er kan een voorstelgedaan worden dat GoPEP bereid is samen te werken mocht er in de toekomst een wensvoordoen met watersport, maar er kan ook voor een samenwerking gekozen worden. Zo zou jeeen band kunnen opbouwen en meerdere malen ingezet worden.De opties zijn talloos in het geval van marketing- en evenementenbureaus, maar er kangedacht worden aan evenementen in de buurt van water, of gericht op kinderen en/of sport.Het ligt geheel aan de wens van de opdrachtgevers of dit een succes-segment kan worden. Hetis dus nogal een onbeheersbaar aspect, waar ons inziens veel tijd en energie in gestoken zalmoeten worden eer er wat uitkomt.Mogelijke afnemers:Hieronder worden tien voorbeelden gegeven welke voor GoPEP relevant zouden kunnen zijnom te benaderen, daar ze in de nabije omgeving van het bedrijf zitten.- TOEFF Evenementen - Joffie Advies en Productie- aRTI Producties - Event Clinique- Incentive Wise - Evenementenbureau de Ceremoniemeester- RVM Events - inpspiRAYtion Events- Live Solutions Events - Men4Event  7. Sportbonden en -federatiesElke sport die men in Nederland uitvoert heeft een eigen sportbond. Al deze sportbonden zijnaangesloten bij het NOC*NSF. Het meest relevant zijn de sportbonden die iets te makenhebben met water. Dit omdat het product van GoPEP hier het uitstekend voor in aanmerkingkomt.Mogelijkheden:Nederland telt een groot aantal watersportbonden en –verenigingen. Deze hebben natuurlijkallemaal te maken met water(sport). Door de veelzijdigheid van The Pool is het dus eengeschikte mogelijkheid om mensen kennis te laten maken met deze sport en daarmee wellichtleden te werven voor de sport. Ook kan de bak gebruikt worden als trainingsmogelijkheid. Debonden en geïnteresseerden dienen aangeschreven te worden om net als bij demarketingbureaus en de overheden bekend te raken. Er kan een voorstel gedaan worden datGoPEP bereid is samen te werken mocht er in de toekomst een wens voordoen om The Pool inte zetten, maar er kan ook voor een samenwerking gekozen worden. Zo zou je een bandkunnen opbouwen en meerdere malen ingezet worde 51 
 • 53. Een concreet voorbeeld voor een mogelijke samenwerking is de Koninklijke NederlandseRoeibond. Deze bond biedt speciaal voor scholieren een speciaal programma om kinderenkennis te laten maken met de Roeisport. GoPEP kan bijvoorbeeld samen met de KNRB eenspeciaal programma opzetten om scholieren kennis te laten maken met de roeisport. Hieronderzijn de school-roeipakketen weergegeven van de KNRB.Mogelijke afnemers:De sportbonden met een connectie met water zijn in Nederland de:- Koninklijke Nederlandse Roeibond,- Koninklijke Nederlandse Zwembond,- Nederlandse Kanobond,- Nederlandse Onderwatersport Bond,- Nederlandse Watersport & Wakeboardbond,- Watersportverbond. 52 
 • 54. Bijlage 4: Beschrijving scores subtotaal doelmarktbepalingsmatrix1. WatersportbeurzenDit segment is hoog geëindigd omdat het perfect aansluit bij hetgeen dat GoPEP wilt met ThePool. Er zijn veel watersportbeurzen, waar veel ruimte voor sponsoring is met relevanteexposanten en het segment is onder de doelgroep enorm bekend en aantrekkelijk.2. WatersportevenementenDit segment is hoog geëindigd omdat het perfect aansluit bij hetgeen dat GoPEP wilt met ThePool. Er zijn veel watersportevenementen, waar veel ruimte voor sponsoring is met relevantesponsoren en het segment is onder de doelgroep enorm bekend en aantrekkelijk.3. Overige beurzenHet segment is enorm groot, omdat er van alles mogelijk is. Maar hierdoor wordt het wel eenstuk minder relevant. De organisaties die binnen het segment zitten zijn wel weer erg groot engenieten in sommige gevallen grote bekendheid.4. Overige evenementenOp dit segment is dezelfde berekenwijze van punten van toepassing als Overige beurzen. Hetsegment is, doordat alles mogelijk is, wel enorm groot, maar wel minder relevant. Verder zittener redelijk grote organisaties in het segment.5. Overheden (sportpromotie)De overheden zijn niet groot, en hebben weinig financiële kracht. Ze zijn wel relevant, maar hetmoet wel precies bij de opdracht passen die zij voor ogen hebben en genieten niet debekendheid onder de doelgroep die watersportbeurzen bijvoorbeeld wel heeft. Voor ditsegment dient wellicht een meer algemene werkwijze te worden geschreven.6. Marketing- en evenementenbureausOp dit segment is dezelfde berekenwijze van punten van toepassing als Overheden. Het ligtgeheel aan de opdracht die deze bureaus binnen krijgen hoe relevant The Pool is voor ditbedrijf en dus het segment. Voor dit segment dient wellicht een meer algemene werkwijze teworden geschreven.7. Sportbonden en -federatiesDe sportbonden zijn niet groot (financieel gezien). Verder zijn ze wel enorm relevant voorGoPEP door de directe link met watersport. Het gat tussen vraag en aanbod kan doorsponsoren worden gedicht, omdat sportbonden en –federaties vaak gelinkt zijn aan meerderegrote sponsoren. 53 
 • 55. Bijlage 5: Opsomming gestelde vragen marktonderzoek 1. Inleidende vragen over het desbetreffende bedrijf/evenement/beurs o Hoe lang bestaat uw evenement/beurs al? o Waarom heeft u voor dit ‘werk’ gekozen? o Wat wilt u bereiken met uw werk? o In welke leeftijdsklasse bevindt de doelgroep voor uw evenement zich? 2. Vragen die leiden tot inzicht over The Pool o Wat vind u van The Pool? o Wat zou u met The Pool kunnen op uw evenement? o Wat is volgens u de juiste prijs voor The Pool? o Wat zou er moeten veranderen aan het product om het interessanter te maken voor u? o Wat zou er ervan vinden als The Pool aanwezig is bij uw evenement? o Zal deze financiële afhandeling via uzelf geschieden, of via externe geldschieters? o Waarvoor zou u de watersportbak willen gebruiken? o Hoe zou u de watersportbak willen inzetten? 3. Vragen die leiden tot inzicht over de behoefte van de bedrijven o Bent u bereid de organisatie van The Pool zelf op u te nemen of over te laten aan GoPEP? o Hoe zou u benaderd willen worden door GoPEP? o Wanneer zou u benaderd willen worden door GoPEP? o Via welk medium wilt u benaderd worden door GoPEP?  54 
 • 56. Bijlage 6: Onderzoeksresultaten per segmentAlle respondenten en resultaten staan hieronder per segment vermeld. Alle vragen die nietbeantwoord zijn, zijn logischerwijs weggelaten.1. WatersportbeurzenEr is contact gezocht met de volgende bedrijven, waarbij de dikgedrukte bedrijven bereidwaren om een reactie te geven op onze vragen. ‐ De jachtbotenbeurs - WTC Expo Leeuwarden ‐ ANWB Batavia Boten Beurs in Lelystad - Nationale Botenbeurs ‐ Boot Holland in Leeuwarden - Mojo Concerts ‐ De Klassieke Schepenbeurs in Enkhuizen - SDM World ‐ Belgian Boatshow - Boot Amsterdam ‐ Boot Dusseldorf - Watersportbeurs Rotterdam ‐ Wereld Havendagen - Boat 2 Business EventsIn dit segment is er dus contact gezocht met 14 beurzen, waarvan er 5 bereid waren om tereageren. De reacties van desbetreffende bedrijven zullen hieronder worden weergegeven.1. De woordvoerder namens de Jachtbotenbeurs geeft in het interview de volgendeantwoorden op de gestelde vragen. Het zijn korte reacties, omdat het product niet helemaalpast bij de beurs. Het wordt ook lastig om de bak te financieren omdat het geen commerciëleorganisatie is.Hoelang bestaat uw beurs al?Dit is de eerste keer dat het evenement plaats vindt. We zijn geen commerciële organisatie.Waarom heeft u gekozen om deze beurs te organiseren?Wij hebben hiervoor gekozen als watersportondernemers om de provincie te promoten. Het lijkt alsofGroningen achterblijft op het gebied van watersport, dit is niet het geval.Wat voor soort bedrijven zijn er allemaal aanwezig bij u op de beurs?Jachtbouwers en verdere watersport gerelateerde ondernemingenZijn dit bedrijven die zich vooral richten op watersporten of andere sporten?WatersportWat vindt u van het product?Lijkt een leuk project, ben zo iets wel eens op de HISWA tegen gekomen.Wat zou u met het product kunnen?Denk niet dat het product aansluit op ons evenement, omdat we een buitenevenement zijn dat aan en in hetwater plaats vindt.Waarvoor zou u het waterbassin gebruiken?Promotie van/voor bedrijvenHoe zou u de waterbak willen gebruiken?Activiteit naast de andere activiteiten.Hoe wilt u de invulling van de organisatie aanpakken?Via GoPEPHoe zou u benaderd willen worden?TelefonischWanneer zou u graag benaderd willen worden?Enkele maanden voor de beurs begint2. De woordvoerder namens de ANWB Batavia Boten Beurs geeft in het interview de volgendeantwoorden op de gestelde vragen. Het was lastig de juiste contactpersoon te kunnen vinden,toch leek het een product dat goed past bij de beurs. 55 
 • 57. Hoelang bestaat uw beurs al?Dit is de eerste keer dat het evenement plaats vindt in de Batavia Haven te LelystadWaarom heeft u gekozen om deze beurs te organiseren?De ANWB komt met deze beurs tegemoet aan de veelgehoorde wens voor een laagdrempelige beurs. In eengemoedelijke en nautische sfeer kan er gekeken worden naar nieuwe maar ook gebruikte boten.Wat voor soort bedrijven zijn er allemaal aanwezig bij u op de beurs?Voornamelijk boten waaronder veel klassieke botenZijn dit bedrijven die zich vooral richten op watersporten of andere sporten?Al deze bedrijven richten zich op de watersport. Kleinere kraampjes zijn aanwezig ter vermaak.Wat vindt u van het product?Een mooi veelzijdig product voor het vermaak van kinderen en hun ouders met verschillende doeleinden enfuncties. Het zou een mooie toevoeging zijn voor het evenement. Het zal veel interessanter worden door deaandacht. Zo wordt het voor het ‘gezin’ interessanter om de beurs te komen bezoeken.Wat zou u met het product kunnen?De waterbak zou een hoofdactiviteit worden naast de botenHoe zou u het product aanbieden?De waterbak zou een hoofdactiviteit worden naast de boten.Wat zou u ervan vinden als er een waterbassin bij u op de beurs aanwezig is?Een mooie toevoegingGaat deze interesse via de beurs zelf of is er een externe geldschieter nodig zijn?Via de beurs zelf, via de ANWBWaarvoor zou u het waterbassin gebruiken?Vermaak van kinderen en promotie voor bedrijfHoe zou u de waterbak willen gebruiken?HoofdactiviteitHoe wilt u de invulling van de organisatie aanpakken?ZelfHoe zou u benaderd willen worden?e-MailWanneer zou u graag benaderd willen worden?Enkele maanden voor de beurs begint in een afspraak3. De woordvoerder namens Boot Holland geeft in het interview de volgende antwoorden opde gestelde vragen. Zij verwachten dat de prijs te hoog is voor hetgeen dat zij kunnen betalen.Hoelang bestaat uw beurs al?In 2013 staat de 23e editie gepland.Waarom heeft u gekozen om deze beurs te organiseren?De beurs is het begin van een bruisend seizoen. De beurs biedt alles wat een watersporter zoekt.Wat voor soort bedrijven zijn er allemaal aanwezig bij u op de beurs?Exposanten met verschillende boten, exposanten met watersportzaken en –accessoires.Zijn dit bedrijven die zich vooral richten op watersporten of andere sporten?WatersportWat vindt u van het product?Erg mooi, maar ingewikkeld product. Kost waarschijnlijk teveel geld en moeite om draaiende te houden.Wat zou u met het product kunnen?Neerzetten op de beurs, en daarmee er voor zorgen dat kinderen en anderen kennis kunnen maken en ervaringop doen met watersport.Hoe zou u het product aanbieden?Zie 6Wat zou u ervan vinden als er een waterbassin bij u op de beurs aanwezig is?Het zou veel aandacht trekken en creëert daardoor een andere sfeer op de beurs. Alles wordt net watGaat dezesportiever. interesse via de beurs zelf of is er een externe geldschieter nodig zijn?Waarschijnlijk extern.4. De woordvoerder namens de Klassieke Boten beurs geeft in het interview de volgendeantwoorden op de gestelde vragen. Zij waren positief tegenover het product, maar denken datde doelgroepen niet aansluiten. 56 
 • 58. Hoelang bestaat uw beurs al?De beurs bestaat al bijna 15 jaarWaarom heeft u gekozen om deze beurs te organiseren?Het is de enige klassieke botenbeurs in Europa. Je kan er alles te weten komen over deze boten. (opbouw,beheer en onderhoud)Wat voor soort bedrijven zijn er allemaal aanwezig bij u op de beurs?Eposanten gericht op klassieke botenZijn dit bedrijven die zich vooral richten op watersporten of andere sporten?WatersportWat vindt u van het product?Interessant product, maar niet geschikt voor deze beurs. De doelgroep zal niet geschikt zijn voor de waterbak.Wat zou u met het product kunnen?Voor onze beurs heeft het weinig nut.Hoe zou u het product aanbieden?Op de beurs zelf, het zal de beurs een flinke impuls geven en aandacht trekken.Wat zou u ervan vinden als er een waterbassin bij u op de beurs aanwezig is?Een mooie toevoeging, maar niet geschikt voor de doelgroepGaat deze interesse via de beurs zelf of is er een externe geldschieter nodig zijn?Extern5. De woordvoerder namens de Belgian Boat Show geeft in het interview de volgendeantwoorden op de gestelde vragen. Zij bestaan al 25 jaar en zijn opgericht door eenwatersportliefhebber. Dit is op den duur overgenomen door Flanders Expo. De Belgian BoatShow richt zich op watersport ,watertoerisme, chartering, diensten, motor- en zeilboten. Zijvinden The Pool interessant, omdat het aanpasbaar is. Het probleem is alleen dat zij zelf ook debeschikking hebben over een dergelijk bak. Zij zouden er 6000 euro voor over hebben, maar ditis puur theoretisch, daar zij al voorzien zijn. In deze bak laten zij dagelijks demo’s zien vanverschillende soorten watersporten.Er kan geconcludeerd worden dat er weinig respons komt uit dit segment. Dit kan liggen aande beurzen die aangeschreven zijn, maar uit degene die benaderd zijn komt er wel meteen eenaantal die positief zijn. Hiervan een al denkt aan een hoofdactiviteit. Wellicht met een beterverhaal en op het juiste moment zijn de hoeveelheid en de reacties zelf een stuk beter. Deprojectgroep is dan ook van mening dat de watersportbeurzen een bron zullen blijven vanmogelijke afzet op jaarlijkse basis.2. WatersportevenementenEr is contact gezocht met de volgende bedrijven, waarbij de dikgedrukte bedrijven bereidwaren om een reactie te geven op onze vragen. ‐ Delta Lloyd North Sea Regatta - HISWA Te Water ‐ De Sneekweek - Belgian Boat Show ‐ Hassailt - De Delta week ‐ Gaastra Breskens Sailing - Batavia Stad NK Match Racing ‐ De Zwitserleven Zeilweek - Het Vlaardings Logger Festival ‐ Oostende voor Anker - SKS Skutjesilen ‐ Aaltjesdagen Harderwijk - Schuttevaerrace ‐ Sailwolde - Gouda Waterstad ‐ Varend Corso - Havenfestival IJmuiden ‐ Havendagen TerneuzenIn dit segment is er dus contact gezocht met 19 evenementen, waarvan er zeven bereid warenom te reageren. De reacties van de bedrijven/evenementen die gereageerd hebben zullenhieronder worden weergegeven.1. Delta Lloyd North Sea Regatta was, doordat het midden in de voorbereidingen zit voor hetevenement van dit jaar, niet in de gelegenheid om het project op de juiste manier te 57 
 • 59. benaderen. Ze gaven aan dat er wellicht na afloop van de Regatta van dit jaar weer contact kanplaats vinden, al dan niet over een aantal vragen of een voorstel vanuit GoPEP.2. Het korte interview met de organisatie van Hassailt is hieronder weergegeven. Uit hetinterview blijkt dat er wellicht mogelijkheden zijn om in de toekomst samen te werken.Wat wilt u bereiken met dit watersportevenement?Hassailt is bedoeld als promotie van het dorp Hasselt en de daarbij behorende lokale ondernemers en winkeliers.Wat zijn de achterliggende gedachten voor U en wanneer heeft u het gewenste resultaat behaald?Als er inkomsten worden gegenereerd uit het evenementHoeveel deelnemers verwacht u dat er zullen deelnemen aan het evenement?100 tot 150 mensen in de leeftijdsklasse 25 tot 75 jaar.Zijn er naast het grote evenement nog verschillende side events aanwezig?Voor deze informatie worden we doorverwezen naar de website.Zijn er om het watersportevenement te organiseren veel sponsoren nodig?Ja, dat is noodzakelijk voor een dergelijk evenement Dit wordt alleen door de opdrachtgever gedaan.Bent u bekend met GoPEP en haar diensten?Ja, ik ben bekend met The Pool.Wat vindt u van het product / de producten van die GoPEP aanbied?Zij zijn voor mij 1 van de velen aanbieders met entertainment die graag een graantje meepikken.Wat zou u met het product kunnen voor uw (water)sport evenement?Degene die wij gesproken hebben gaat hier niet over.Hoe zou u het product aanbieden?Degene die wij gesproken hebben gaat hier niet over.Hoeveel zou u voor het product willen betalen? Waarom maximaal deze prijs?Vaak minder dan dat er voor gevraagd word.Wat zou er aan het product moeten veranderen om het voor u interessant te maken?Waarschijnlijk de prijs.Wat zou u ervan vinden als er een waterbassin bij u op het (water)sport evenement aanwezig is?Men ziet de toegevoegde waarde (nog) niet van deze toevoeging.Zal deze interesse via het evenement zelf gaan of is er een externe geldschieter nodig om het te realiseren?Dit zal via een externe geldschieter zijn.3. De evenementencoördinator van de Sneekweek geeft in haar antwoord aan dat onze vragenbeter thuis horen bij de organisatie van de zeilwedstrijd, wat betekent dat zij ons voorstel nietgoed heeft gelezen. Zij geeft aan de festiviteiten om het evenement heen te verzorgen, wat inprincipe dus uitstekend aansluit bij onze vragen. Doordat ze het voorstel niet goed begrepenheeft en door miscommunicatie zijn er geen antwoorden op de vragen gerealiseerd.4. De woordvoerder namens Gaastra Breskens Sailing geeft in het interview aan dat The Poolgeen toegevoegde waarde heeft voor de aankleding van het evenement. Wellicht kan daarverandering in komen door middel van de juiste benadering en de benadrukking van de juistepunten. Het korte interview met de organisatie van Breskens Sailing is hieronder weergegeven.Wat wilt u bereiken met dit watersportevenement?Het organiseren van de beste zeilwedstrijden in Nederland/België/Engeland/DuitslandHoeveel deelnemers verwacht u dat er zullen deelnemen aan het evenement?Er doen ongeveer 90 schepen (met pubers en volwassenen) mee, het aantal bezoekers blijft onbekend.Zijn er naast het grote evenement nog verschillende side events aanwezig?Nee, we hebben 1 grote ‘aftersail’ met verschillende optredensZijn er om het watersportevenement te organiseren veel sponsoren nodig?Ligt eraan. Als men 1 grote sponsor heeft die alles betaald is dat voldoende. Wij hebben 5 hoofdsponsors enongeveer 20 kleinere sponsors.Bent u bekend met GoPEP en haar diensten?NeeWat vindt u van het product / de producten van die GoPEP aanbied?Een goed product, maar niet iets voor onsWat zou u met het product kunnen voor uw (water)sport evenement?NietsHoe zou u het product aanbieden?Niet 58 
 • 60. 5. Ook het SKS Skutjesilen had een negatieve reactie. Zij oordeelde dat ze niet in deonderzoeksgroep paste en gaven daarom geen antwoord op de gestelde vragen.6. De organisatie van de Havendagen in Terneuzen geeft alleen reactie op de laatste vragen diegesteld zijn.Waarvoor zou u het waterbassin gebruiken?Vermaak van kinderenHoe zou u de waterbak willen gebruiken?Als apart, eventueel betaald, evenement.Hoe wilt u de invulling van de organisatie aanpakken?Vanuit het eigen bedrijf.Hoe zou u benaderd willen worden?Via de mailWanneer zou u graag benaderd willen worden?Enkele maanden voor de activiteit begint7. Ook de organisatie van Gouda Waterstad geeft alleen antwoord op de laatste vragen.Waarvoor zou u het waterbassin gebruiken?Voor het vermaak van kinderenHoe zou u de waterbak willen gebruiken?Als activiteit naast de andere activiteitenHoe wilt u de invulling van de organisatie aanpakken?Vanuit het eigen bedrijf.Hoe zou u benaderd willen worden?Via een folderWanneer zou u graag benaderd willen worden?Enkele maanden voor de beurs begintAl met al kan er geconcludeerd worden dat van de zeven reacties blijkt dat er al drie niet hetjuiste idee krijgt bij het product (Breskens Sailing, SKS Skutjesilen en Sneekweek). Detoegevoegde waarde voor het evenement en alle pluspunten zullen in de acquisitie dusduidelijk naar voren moeten komen om deze misverstanden te voorkomen. Verder wordt er welpositief gereageerd door de respondenten.3. Overige beurzenEr is contact gezocht met de volgende 9 bedrijven, waarvan tot op heden geen reactie binnen isgekomen. ‐ Waanzinnige autoshow Ahoy ‐ Jeugdvakantieland ‐ 100% Autotuning ‐ Nationale kunstdagen ‐ Careerevent ‐ Amsterdam Woonbeurs ‐ Horeca Relatiedagen ‐ Vakantiebeurs Utrecht ‐ Motorbeurs UtrechtHieruit kunnen verschillende zaken geconcludeerd worden: ‐ Er komt weinig respons uit het segment ‐ De beurzen zijn niet geïnteresseerd, zijn te druk bezig of reageren weinig. ‐ Het product wekt in de eerste oogopslag niet het juiste sentiment op.De beurzen die benaderd zijn, hadden allen geen interesse in het product en vonden het nietom een waterbassin te huren. Hiervoor zou GoPEP een goed passen bij de stijl van de beurs. Hetzou voor enkele beurzen een interessante optie zijn aparte benadering moeten hanteren enmee moeten denken wat voor activiteiten er voor die beurs mogelijk zijn. Helaas gaat hier welmeer tijd in zitten en zal GoPEP moeten kijken voor andere opties. 59 
 • 61. 4. Overige evenementenEr is contact gezocht met de volgende bedrijven, waarbij de dikgedrukte bedrijven bereidwaren om een reactie te geven op onze vragen. ‐ PinkPOP ‐ Breda Jazz Festival ‐ Zwarte Cross ‐ Defqon ‐ CIOS Watersport Heerenveen ‐ Lowlands ‐ Paas Pop ‐ Vrienden van Amstel LiveIn dit segment is er dus contact gezocht met acht evenementen, waarvan er vijf bereid warenom te reageren. De reacties van de bedrijven/evenementen die gereageerd hebben zullenhieronder worden weergegeven.1. PinkPOP geeft aan niet in te gaan op dergelijke verzoeken, doordat men dan bezig blijft metbeantwoorden. Dit komt door de grootte van het evenement, waardoor het veel verzoekenbinnen krijgt. Als dit bij alle grote evenementen het geval is, komt men alleen binnen vianetwerken.2. Het Breda Jazz Festival geeft aan, waarschijnlijk door miscommunicatie, dat zij geenwatersportevenementen organiseert. Waarschijnlijk is vanuit het contact niet goed naar vorengekomen wat voor de organisatie de toegevoegde waarde zou kunnen zijn.3. De Zwarte Cross geeft in haar reactie aan dat het geen watersportevenement is, maargefocust is op een gezellig weekend voor jong en oud. Er komen jaarlijks 152.000 bezoekers inalle leeftijdscategorieën. De Zwarte Cross heeft gigantisch veel sponsoren en heeft naast hetevenement zelf ook verschillende side-events als optredens en een spookhuis. Het product opzich vinden zij goed, alleen is het product te klein. Het bezoekersaantal is te groot om iets op tezetten waarschijnlijk, maar er zou in de toekomst gedacht kunnen worden aan iets speciaals. Alshet bijvoorbeeld een stuk groter zou zijn. Zij denken dat het wel een ‘speciale happening’ kanzijn als er wat speciaals in gedaan wordt.4. De CIOS Watersport Heerenveen was enthousiast over het idee. Deze watersportopleiding isopgestart omdat niet veel jongeren aan watersport doen, maar daar wel in geïnteresseerdbleken. Zij zouden zich met The Pool op de beginnende student richten. Zij zijn niet bekendmet het product, maar vinden het een goed concept. Zij zouden beginnende studentenbekend willen maken met zeilen via het product. Als verbetering geven zij aan dat de bakgroter zou kunnen, of meerdere bakken moeten produceren. Zij hebben alleen, zoals veelscholen, wel een externe sponsor nodig om The Pool te kunnen bekostigen.5. De laatste respondent was DefQon; een muziekfestival met muziekstijlen als hardcore,hardstyle en speedcore met per jaar ongeveer 45.000 bezoekers. Zij hebben verschillende side-events naast de mainstage, waarbij veel afhangt van sponsoren. Zij vinden het conceptinteressant, maar zouden niet weten wat ze er op DefQon zelf mee zouden moeten.Men kan concluderen dat het segment echt overtuigd moet worden van de toegevoegdewaarde, omdat men nogal afwijzend reageert. In dit segment moet men dus echt een bepaaldeconnectie zien te maken met het afnemende bedrijf om deze toegevoegde waarde goed ziente benutten. Er lijkt toch wel een bepaalde link met water of sport, of een combinatie te moetenzijn om het nut van The Pool in te zien. Toch komt er wel naar voren dat evenementen wel ‘iets’zien erin, maar er moet dan wel gelijk gedacht worden aan een speciale invulling. 60 
 • 62. 5. Overheden in het kader van sportpromotieEr is contact gezocht met de volgende instanties, waarbij de dikgedrukte bedrijven bereidwaren om een reactie te geven op onze vragen. ‐ Gemeente Spijkenisse ‐ Gemeente Albrandswaard ‐ Gemeente Bernisse ‐ Gemeente Barendrecht ‐ Gemeente Hellevoetsluis ‐ Gemeente Krimpen aan den IJssel In dit segment is er dus contact gezocht met zes bedrijven, waarvan er een bereid waren om te reageren op onze vragen. De reacties van de bedrijven/evenementen die gereageerd hebben zullen hieronder worden weergegeven.Gemeente Spijkenisse:Wat is uw doelgroep?Scholen en bedrijven in de stad/dorpWat vindt u van het product?Kaal en grootWat zou u met het product kunnen doen?Op een plein neerzetten tijdens een evenementendag of een sportweek voor scholen.Hoe zou u het product aanbieden?In combinatie met andere activiteitenWat zou er moeten veranderen om het product interessanter te maken?Extra activiteiten zoals de rollerbandWat voor soort evenementen organiseert u?Feest- of sportdagen.Hoelang duurt een gemiddeld evenement dat u organiseert?1 dagWaarvoor zou u het waterbassin gebruiken?Kennismaking met watersportHoe zou u de waterbak willen gebruiken?Activiteit naast de andere activiteiten.Hoe wilt u de invulling van de organisatie aanpakken?ZelfHoe zou u benaderd willen worden?e-Mail en folder.Wanneer zou u graag benaderd willen worden?Enkele weken voor de beurs begintZoals zichtbaar; er komt weinig respons uit dit segment. Hierdoor zijn de gegevens niet geheelrepresentatief, maar kunnen daar wel bepaalde conclusies uit getrokken worden. Wellichtvolstaat een e-mail met een .pdf-bestand met alle informatie, zodat deze instanties toch inaanraking komen met het product en het in het achterhoofd houden wanneer zij ietsorganiseren willen.6. Marketing- en evenementenbureausEr is contact gezocht met de volgende tien bedrijven, waarbij de dikgedrukte bedrijven bereidwaren om een reactie te geven op onze vragen. Er is gekozen voor een grote diversiteit inbedrijven, waardoor er een algemeen beeld bestaat en niet alleen gefocust op (water)sport. ‐ Schenken Bijleveld ‐ Bink-online ‐ Go Marketing ‐ Buro Raad En Daad ‐ BloomEvents ‐ Creavents ‐ Marie Aubain 61 
 • 63. ‐ PBN ‐ Arjan Van Dijk ‐ Avalon-EvenementenIn dit segment is er dus contact gezocht met 10 bedrijven, waarvan er drie bereid waren om tereageren op onze vragen. Van de overige bedrijven gaven er vier geen gehoor en hadden erdrie verschillende redenen om niet in te gaan op ons verzoek. De reacties van debedrijven/evenementen die gereageerd hebben zullen hieronder worden weergegeven.1. De woordvoerder namens Marie Aubain geeft in het interview de volgende antwoorden opde gestelde vragen:Wat is uw doelgroep?Bedrijven die hun relaties willen bereiken. Marie Aubain werkt meer als tussenpersoon.Wat vindt u van het product?Op dit moment, te kaal en niet bijzonder genoeg.Wat zou u met het product kunnen doen?Is moeilijk te zeggen, er zou teruggevallen kunnen worden als er zich iets voordoet met waterHoe zou u het product aanbieden?In combinatie met andere activiteiten.Hoeveel zou u er voor willen betalen?Kan niet veel over gezegd worden, de kosten moeten er wel uitgehaald worden.Wat zou er moeten veranderen om het product interessanter te maken?Extra activiteiten zoals de rollerband zijn interessant.Wat voor soort evenementen organiseert u?Themafeesten en team-building.Hoelang duurt een gemiddeld evenement dat u organiseert?Ongeveer 2 dagenWaarvoor zou u het waterbassin gebruiken?Promotie van/voor bedrijvenHoe zou u de waterbak willen gebruiken?Als activiteit naast de andere activiteitenHoe wilt u de invulling van de organisatie aanpakken?Vanuit het eigen bedrijf.Hoe zou u benaderd willen worden?Telefonisch en met een folder.Wanneer zou u graag benaderd willen worden?Enkele weken voor de beurs begint2. De woordvoerder namens Avalon Evenementen geeft in het interview de volgendeantwoorden op de gestelde vragen:Wat is uw doelgroep?Bedrijven en rallyliefhebbersWat vindt u van het product?De diversiteit in maten is goed, er moet alleen meer mee gedaan kunnen wordenWat zou u met het product kunnen doen?Bij rallyevenementen niet veel.Hoe zou u het product aanbieden?Met de rollerbandHoeveel zou u er voor willen betalen?Was moeilijk te zeggen.Wat zou er moeten veranderen om het product interessanter te maken?Extra activiteiten zoals de rollerband zijn interessant.Wat voor soort evenementen organiseert u?Bedrijfs- en rallyevenementen.Hoelang duurt een gemiddeld evenement dat u organiseert?Tussen 1 dag en 1 week.3. De woordvoerder namens Creavents geeft in het interview de volgende antwoorden op degestelde vragen: 62 
 • 64. Wat is uw doelgroep?Kinderen, ouderen en bedrijvenWat vindt u van het product?Vooral het aqualab is leuk voor kinderen. De bak zelf gooit geen hoge ogen bij het bedrijf.Wat zou u met het product kunnen doen?Het achter de hand houden als optie voor mensen die in iets dergelijk geïnteresseerd zijn.Hoe zou u het product aanbieden?De combinatie van het aqualab met nog iets zou leuk zijn op kinderfeestjes.Hoeveel zou u er voor willen betalen?Dan moet er eerst gekeken worden naar de opbrengsten.Wat zou er moeten veranderen om het product interessanter te maken?De kind veiligheid moet voorop staan.Wat voor soort evenementen organiseert u?Kinderfeestjes, bedrijfsuitjes en workshops.Hoelang duurt een gemiddeld evenement dat u organiseert?Meestal een dag of tweeWaarvoor zou u het waterbassin gebruiken?Vermaak van kinderenHoe zou u de waterbak willen gebruiken?HoofdactiviteitHoe wilt u de invulling van de organisatie aanpakken?Organiseer van uit het bedrijf zelfHoe zou u benaderd willen worden?Telefonisch en met een folder.Wanneer zou u graag benaderd willen worden?Enkele maanden voor de beurs begint.Er kan geconcludeerd worden dat dit segment neutraal is in de wijze waarop ze reageert. Onsinziens kan er dan ook in dit segment beter gedacht worden aan een indrukwekkendeinformatiefolder waarin de toegevoegde waarde van verschillende kanten wordt belicht. Dezewordt (een keer per jaar) op- of doorgestuurd naar een groot aantal bedrijven, waardoor zeGoPEP wellicht in het achterhoofd houden mocht het geval zich voor doen ze iets metwater(sport) nodig hebben.7. Sportbonden en –federaties.Er is contact gezocht met de volgende zes bonden, waarbij de dikgedrukte bedrijven bereidwaren om een reactie te geven op onze vragen. ‐ Nederlandse Onderwatersport Bond ‐ Koninklijke Nederlandse Roeibond ‐ Koninklijke Nederlandse Zwembond ‐ Nederlandse Kanobond ‐ Nederlandse Watersport en Wakeboardbond ‐ WatersportverbondIn dit segment is er dus contact gezocht met zes bedrijven, waarvan er vijf bereid waren om tereageren op onze vragen De reacties van de bedrijven/evenementen die gereageerd hebbenzullen hieronder worden weergegeven.1. Na contact met de Nederlandse Onderwatersport Bond kan geconcludeerd worden dat debond zelf geen interesse heeft, maar via verenigingen die onder deze bond vallen kan ermisschien wel wat bereikt worden. De vraag is alleen of de onderwatersport (duiken) baat heeftbij The Pool, doordat het niet dieper is dan 1,25 meter. Een dieper bassin zou dus een drempelweg nemen in deze. Ook stellen zij dat gezien de afname van de ledenaantallen en de daarmeesamenhangende teruggang in inkomsten verenigingen alleen weinig budget hebben. Zijzouden het gebruiken voor de promotie van watersport als hoofdactiviteit. GoPEP verzorgt inhet ideale geval de organisatie en zij willen benaderd worden via telefonisch contact of eenadvertentie. Zij willen contact een aantal maanden voordat de activiteit begint of er gelijk na,zodat er gelijk rekening mee gehouden kan worden. 63 
 • 65. 2. Nadat er contact gelegd is met de Koninklijke Nederlandse Roeibond kan er geconcludeerdworden dat zij het product goed vinden, maar is het afhankelijk van de kosten. Er wordt gelijkgedacht aan een promotiemiddel om kinderen aan het roeien te krijgen of bij evenementenwaarbij de kinderen leren roeien. Zij geven als tip het product in tijdschriften en bonden gerichtop de watersport te zetten. Een beeld van een mogelijke prijs kon niet gegeven worden,doordat ze geen goed beeld had.3. De Nederlandse Watersport & Wakeboard federatie heeft wel interesse in het product maarbeschikt alleen over weinig financiële middelen. Zij vinden het een goed product en ideaal voorpromotie van watersport, waarvoor ze het best zouden willen gebruiken tijdens bijvoorbeeldbeurzen. Ze willen het liefst zo min mogelijk betalen aan promotie door het gebrek aanfinanciële middelen. Om het product interessanter te maken moet er gedacht worden aanwaterverversing, omdat na een week de bak vol zit met bacteriën. De NWWF zou het inzettenvoor de promotie van bedrijven en de kennismaking met watersport door het eenhoofdactiviteit te maken. GoPEP verzorgt in het ideale geval de organisatie en zij willen via eenadvertentie benaderd worden enkele maanden voor het evenement begint.4. De Koninklijke Nederlandse Zwembond heeft alleen op het laatste deel van de vragengereageerd. Hieruit komt naar voren dat zij het product zouden willen gebruiken voor depromotie van bedrijven als activiteit naast andere activiteiten. Zij zouden het zelf willen regelenen willen via een folder of telefoon benaderd worden enkele maanden voor het evenementplaats vindt.5. Ook de Nederlandse kanobond reageert alleen op het laatste deel. Zij zouden het willeninzetten voor het vermaak van kinderen als activiteit naast andere activiteiten. Ook zij willen hetzelf organiseren en zouden via telefonisch contact of een folder benaderd willen worden. Ditmoet dan enkele maanden voor en een aantal weken na dat het evenement plaats vind.Dit segment heeft niet de geschikte financiële middelen, maar daar kan met inbreng van eensponsor verandering in komen. De respons is namelijk wel over het algemeen positief. In ditgeval moet er gedacht worden aan een sponsor die de brug slaat tussen wens en aanbod endaar zelf een graantje bij meepikt. Zo zijn alle partijen tevreden. Er moet wel goed gekeken naarde precieze invulling, waar wellicht de bonden een verbindende rol kunnen spelen. 64 
 • 66. Bijlage 7: Illustratie scannings-focussing-model 65 
 • 67. Bijlage 8: Beschrijving mogelijke werkwijze overige segmenten • Segment 4: Overige evenementen (12 punten) • Segment 5: Overige beurzen (10 punten) • Segment 6: Marketing- en evenementen bureaus (10 punten) • Segment 7: Overheden (in het kader van sportpromotie) (08 punten)Segment 4 en 5: Overige beurzen en evenementenHet verschil in Segment 4 en Segment 5 is dat Overige Beurzen geen enkele reactie hebbengegeven op onze vragen. Desalniettemin worden deze twee segmenten wel redelijkgelijkwaardig geacht. De overige evenementen zijn in twee categorieën op te splitsen. Als erenige link is met sport of water wordt er positief gereageerd op het product zoals het CIOS inHeerenveen, maar het grotendeel van de respondenten had dit niet en zag het praktisch nut erniet van in. Dit betekent echter niet dat er geen goede samenwerkingsvoorstel geschreven kanworden. Het houdt alleen in dat er intensief, al dan niet in samenwerking, nagedacht moetworden over een unieke invulling van de watersportbak, voordat men naar de organisaties toetreedt. Dit vergt voor deze twee segmenten enorm veel extra inspanning, die wellicht zinloosblijkt achteraf. Maar zo laat men ten eerste zien dat er nagedacht is over een creatief en relevantconcept voor op de beurs of het evenement. Een werkwijze die hiervoor gehanteerd zoukunnen worden is op basis van eerder geschreven operationeel stappenplan:Taak 1 Ontwikkelen van een duidelijke website met alle mogelijkheden die GoPEP kan bieden (totaalpakket).Taak 2 Ontwikkelen van een promotiefilm ter verduidelijking van de mogelijkheden van The Pool.Taak 3 Ontwikkelen van een online en offline folder ter gunste van de naamsbekendheidTaak 4 Overige beurzen en evenementen in kaart brengen.Taak 5 Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek een brainstormsessie houden over mogelijke creatieve en unieke invullingen voor The Pool voor de organisatie.Taak 6 Een kennismakingsgesprek regelen met deze evenementen of beurzen.Taak 7 Het plan dat bedacht is voorleggen aan de organisatie van deze evenementen of beurzenTaak 8 Tijdens het presenteren laten weten welke mogelijkheden (in het bad, buiten het bad, en qua sponsoring) er mogelijk zijn. En open staan voor suggesties vanuit de organisatie.Taak 9 Overtuigen met verhalen van eerder geboekte successen (HISWA, Corona Wakeboard Tour) a.d.h.v. promotiefilm wanneer nodig.Taak 10 Tot een overeenstemming komen op basis van het gesprekTaak 11 Uitvoering van de overeenstemming.Taak 12 Evaluatie en eventuele vastleggen voor jaarlijkse basisSegment 6: Marketing- en evenementenbureaus:De bedrijven die benaderd zijn in dit segment waren te spreken over het product, alleenhadden niet de zeggenschap over de invulling van hun opdrachten. Zij dienen de klanten en dewensen die zijn aangeven. Desalniettemin kan er gekozen worden om de te drukken folder(online en/offline) bij alle relevante marketingbureaus achter te laten met het idee en concept,zodat mocht het voorkomen dat watersport tot de wensen behoort, The Pool bekend is bij dezebureaus. In plaats van een actieve acquisitie zal er in dit geval gekozen worden om bij zoveelmogelijk marketingbureaus in het bestand te staan, om zo wellicht een keer gekozen te wordenals invulling van de opdracht. Een werkwijze die hiervoor gehanteerd zou kunnen worden is opbasis van eerder geschreven operationeel stappenplan:Taak 1 Ontwikkelen van een duidelijke website met alle mogelijkheden die GoPEP kan bieden (totaalpakket).Taak 2 Ontwikkelen van een promotiefilm ter verduidelijking van de mogelijkheden van The Pool.Taak 3 Ontwikkelen van een online en offline folder ter gunste van de naamsbekendheidTaak 4 Een lijst opstellen met relevante marketing- en evenementenbureaus 66 
 • 68. Taak 5 Deze bureaus de relevante informatie toesturen met het verzoek of The Pool wellicht mogelijkheden kan bieden in de toekomst.Taak 6 Wellicht een kennismakingsgesprek regelen met deze marketingbureaus om een vorm van samenwerking te bespreken.Taak 7 Afwachten tot klanten enigszins gerelateerde watersportopdrachten wensen om zo aangewend te worden in het bestand van deze bureaus/Segment 7: Overheden in het kader van sportpromotie:In dit segment is gekozen om gemeentes te benaderen, omdat zij vaak inzetten opsportpromotie. Helaas reageerde alleen gemeente Spijkenisse, waardoor er niet echt eenduidelijk beeld kan worden geschetst van het segment. Dit is ook de reden dat dit segmentonderaan geëindigd is. Voor dit segment is een benadering daarom lastig te ontwikkelen. Erzijn namelijk verschillende mogelijkheden:‐ De gemeentes of andere instanties laten weten via een folder (zoals bij marketingbureaus) dat GoPEP dit product heeft.‐ In overleg met deze gemeentes gaan over een evenement en aangeven dat GoPEP mee wilt denken over een nog te ontwikkelen evenement en de daarbij behorende organisatie. (zoals bij sportbonden en –federaties).‐ Zelf een evenement/activiteit verzinnen voor deze instanties en dit plan voorleggen bij desbetreffende overheden (zoals bij overige beurzen en evenementen). 67 
 • 69. Bijlage 9: Onderzoeksopzet 68 
 • 70. 69