Your SlideShare is downloading. ×
0
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
power point for Primary school Grade 5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

power point for Primary school Grade 5

2,027

Published on

power point for Primary school Grade 5

power point for Primary school Grade 5

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,027
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. 12/18/13
 • 2. ThÓ lÖ cuéc thi  Mçi b¹n sÏ ph¶i tr¶ lêi c¸c c©u hái thuéc lÜnh vùc TiÕng ViÖt vµ To¸n v¨n do gi¸o viªn ®­a ra. Mçi vßng thi cã 5 c©u hái.  C¸c c©u hái ®­îc tr¶ lêi trùc tiÕp b»ng c¸ch ghi tªn c¸c ®¸p ¸n ®­îc chän A, B, C hoÆc D. NÕu lµ c©u hái tù luËn, b¹n ph¶i ghi c©u tr¶ lêi lªn b¶ng mét c¸ch ng¾n gän nhÊt. Khi viÕt c©u tr¶ lêi trªn b¶ng cÇn chó ý viÕt to, râ rµng .  Thêi gian suy nghÜ vµ tr¶ lêi ®èi víi mçi c©u hái tèi ®a : 10 gi©y; 15 gi©y; 20 gi©y. HÕt thêi gian suy nghÜ, tÊt c¶ c¸c b¹n ®Òu ph¶i ®­a b¶ng lªn (kÓ c¶ ch­a cã c©u tr¶ lêi). Sau khi c«ng bè ®¸p ¸n, c¸c b¹n ph¶i gi÷ nguyªn b¶ng nghe ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh c«ng bè sè b¹n tr¶ lêi ®óng vµ chØ ®­îc ®Æt b¶ng xuèng khi ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh cho phÐp. C¸c b¹n ph¶i ®éc lËp suy nghÜ tr¶ lêi kh«ng ®­îc nh×n kÕt qu¶ b¹n kh¸c. NÕu b¹n nµo vi ph¹m th× kh«ng ®­îc tÝnh ®iÓm c©u tr¶ lêi ®ã.
 • 3. Vß ng thi thø nhÊt  Vßng thi nµy gåm 5 c©u hái  Thêi gian suy nghÜ vµ tr¶ lêi cho mçi c©u hái tèi ®a lµ 10 gi©y
 • 4. C©u hái sè 1 ( C© u há i thué c lÜnh vùc To ¸ n ) TÝnh : 12,5 + 60,04 = ®¸p ¸n : 72,54 05 06 03 07 08 02 01 04 00 10 09
 • 5. C©u hái sè 2 ( C©u hái thuéc lÜnh vùc TiÕng ViÖt ) C©u: “GiÆ ® nhµ ® bµ còng ® nh“ ca c Õn µn ¸ ngîi phÈm chÊt g× cña phô n÷ ViÖt Nam ? • A. dòng c¶m • B. ®¶m ®ang • C. trung hËu 05 06 03 07 08 02 01 04 00 10 09
 • 6. §¸p ¸n C©u hái sè 2 ( C©u hái thuéc lÜnh vùc TiÕng ViÖt ) ®¸p ¸n : A
 • 7. C©u hái sè 3 ( C©u hái thuéc lÜnh vùc To¸n) ViÕt sè thËp ph©n bÐ nhÊt cã 2 ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n ? ®¸p ¸n : 0,01 05 06 03 07 08 02 01 04 00 10 09
 • 8. C©u hái sè 4 ( C©u hái thuéc lÜnh vùc TiÕng ViÖt) Nh÷ng tõ ng÷ nµo chØ phÈm chÊt quan träng cña nam giíi? A. cao th­îng B. dÞu dµng C. m¹nh mÏ D. nh©n hËu 05 06 03 07 08 02 01 04 00 10 09
 • 9. §¸p ¸n c©u hái sè 4 ( C©u hái thuéc lÜnh vùc TiÕng ViÖt) A. cao th­îng C. m¹nh mÏ
 • 10. C©u hái sè 5 ( C©u hái thuéc lÜnh vùc To¸n) 5 tÊn 32 kg = ……… tÊn A. 5,32 B. 5,032 C. 53,2 05 06 03 07 08 02 01 04 00 10 09
 • 11. §¸p ¸n c©u hái sè 5 B. 5,032
 • 12. Chóc m õngc¸ c b¹n ® hoµn thµnh vßng thi thø nhÊ · t
 • 13. CÂU 1 Hoa gì chỉ nhớ mùa hè Rung rinh trước gió,đỏ hoe bên đường Là hoa gì? ĐÁP ÁN THOÁT Hoa phượng vĩ
 • 14. CÂU 2 Tuổi chưa tròn mười bảy Tóc chưa chấm ngang vai Một thiếu nữ mảnh mai Nhưng hiên ngang, bất khuất Cả nước đều quen biết Tên chị nữ anh hùng. Là ai? ĐÁP ÁN THOÁT Võ Thị Sáu
 • 15. CÂU 3 ĐÁP ÁN THOÁT Anh người quê bản Nà Ngần Tên anh rất đỗi quen thân chúng mình Mười ba tuổi đã hi sinh Đội ta trang sử ghi danh mở đầu Là ai? Kim Đồng
 • 16. CÂU 4 ĐÁP ÁN THOÁT Đèn gì chỉ có 3 màu Chỉ bật từng chiếc, đứng đầu ngã tư Là đèn gì ? Đèn giao thông
 • 17. CÂU 5 Thân bằng gỗ Mặt bằng da Hễ động đến Là kêu la ĐÁP ÁN THOÁT Cái trống Gọi bạn tới Tiễn bạn về Đứng đầu hè Cho người đánh Là cái gì?
 • 18. C©u hái sè 1 ( C©u hái thuéc lÜnh vùc To¸n) T×m sè tù nhiªn x, biÕt: 6,47 < x < 9,1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
 • 19. §¸p ¸n c©u hái sè 1 ( C©u hái thuéc lÜnh vùc To¸n) X = 7; 8; 9
 • 20. C©u hái sè 2 ( C©u hái thuéc lÜnh vùc TiÕng ViÖt) Trong c © u s a u c ã m Êy ® ¹ i tõ ? Chúng tôi vừa đi thì họ đến. A. 1 ®¹i tõ B. 2 ®¹i tõ C. 3 ®¹i tõ 2 ®¹i tõ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
 • 21. C©u hái sè 3 ( C©u hái thuéc lÜnh vùc To¸n) 22,44 18 4 4 1,24 84 12 Sè d­ trong phÐp chia bªn lµ: ®¸p ¸n : A A. B. C. 0,12 12 0,012 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
 • 22. C©u hái 4 ( LÜnh vùc TiÕng ViÖt ) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Cã b¹n viÕt ®o¹n kÕt bµi v¨n t¶ c¶nh c¬n m­a mïa h¹ nh­ sau: “M­a t¹nh råi mµ t«i cßn b©ng khu©ng m·i. M­a ¬i, m­a ®· lµm dÞu m¸t t©m hån t«i, m­a cho t«i nh÷ng gi©y phót ªm ®Òm sèng l¹i víi kØ niÖm ®Ñp vÒ b¹n bÌ thêi th¬ Êu. B¹n ®· viÕt kÕt bµi theo c¸ch nµo? A. KÕt bµi më réng B. KÕt bµi kh«ng më réng .
 • 23. §¸p ¸n c©u hái sè 4 ®¸p ¸n : A: KÕt bµi më réng
 • 24. C©u hái 5 (Lĩ nh vùc To¸n) D·y sè nµo ® s¾p xÕp theo thø ­îc tù tõ lín ® bÐ ? Õn A. 6,02; 5,7; 5,3; 6,1 B 6,02; 5,3; 6,1; 5,7 . C. 6,1; 6,02; 5,7; 5,3 ®¸p ¸n : C 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 .
 • 25. Chóc mõng b¹n ®· hoµn thµnh c¸c c©u hái ë vßng thi thø hai !
 • 26. Vßng thi thø ba • Vßng thi nµy gåm 5 c©u hái thuéc lÜnh vùc • TiÕng ViÖt vµ To¸n. Mçi c©u hái cã 20 gi©y ®Ó suy nghÜ vµ tr¶ lêi.
 • 27. C©u hái 1 (L Ünh vùc TiÕng ViÖt) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . §o¹n v¨n sau t¶ ®Æc ®iÓm g× cña A Ch¸ng? A Ch¸ng ®Ñp ng­êi thËt. M­êi t¸m tuæi, ngùc në vßng cung, da ®á nh­ lim, b¾p tay b¾p ch©n r¾n nh­ tr¾c, gô. Vãc cao, vai réng, ng­êi ®øng th¼ng nh­ A. T¶ tÝnh t×nh c¸i cét ®¸ trêi trång. ®éng B. T¶ ho¹t C. T¶ ngo¹i h×nh
 • 28. §¸p ¸n c©u hái sè 1 C. T¶ ngo¹i h×nh
 • 29. C©u hái 2 (Lĩnh vực To¸ n ) So s¸nh M víi N, biÕt: M = 13,56 : 0,1 N = 13,56 X 10 ®¸p ¸n : M = N 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .
 • 30. C©u hái 3 (Lĩnh vực TiÕng ViÖt ) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T×m quan hÖ tõ trong c©u sau: TiÕng hãt d×u dÆt cña Häa Mi giôc c¸c loµi chim d¹o lªn nh÷ng khóc nh¹c t­ng bõng, ca ngîi nói s«ng ®ang ®æi míi. quan hÖ tõ: cña .
 • 31. C©u hái 4 (Lnh vùc To¸ n) ĩ ®¸p ¸n : c 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .
 • 32. C©u hái 5 (L Ünh vùc TiÕng ViÖt) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B¹n h·y cho biÕt ®o¹n th¬ sau cã trong bµi th¬ nµo ? Bµi th¬ ®ã do ai s¸ng t¸c? Trê i x a nh ® © y lµ c ña c hó ng ta N i rõ ng ® © y lµ c ña c hó ng ta ó N ng c ¸ nh ® å ng th¬ m m ¸ t h÷ N ng ng · ® ­ê ng b¸ t ng ¸ t h÷ N ng d ß ng s « ng ® á nÆ p hï s a . h÷ ng N c hó ng ta , ­íc N nh÷ ng ng ­ê i c h­a ba o g iê khuÊt ­íc § ªm ® ªm r× rÇm tro ng tiÕ ng ® Êt N ng buæ i ng µ y x ­a vä ng nã i vÒ . h÷ .
 • 33. §o¹n th¬ cã trong bµi th¬: §Ê n­íc t T¸c gi¶: NguyÔn §×nh Thi
 • 34. Caûm mõng b¹n ®thaày coâ Chóc ôn caùc · hoµn thµnh xong c¶ vaø caùc em hoïc 3 vßng thi! giaùo sinh!

×