Lịch sử 5 - Tuần 8:- Xô viết Nghê – Tĩnh

659 views
450 views

Published on

Lịch sử 5 - Tuần 8:- Xô viết Nghê – Tĩnh

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
107
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lịch sử 5 - Tuần 8:- Xô viết Nghê – Tĩnh

 1. 1. Lịch sử 5 - Xô viết Nghê – Tĩnh
 2. 2. Lịch sử: 1. Từ giữa năm 1929,Đảng Cộng sản Việt 2. Hội nghị thành lập nước ta có những tổ chức Cộngra như thế nào? Nêu kết quả? Nam diễn sản nào ra đời?
 3. 3. Lịch sử: Xô viết: ( từ tiếng Nga, có nghĩa là Ủy ban) Tổ chức tự quản của nhân dân Nga chống chế độ Nga hoàng, ra đời trong phong trào cách mạng 1905- 1907, là tổ chức chính quyền tiền thân của nhà nước Liên Xô sau này.
 4. 4. Lịch sử: 1. Cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930 : Sgk/17; 18 Câu hỏi : Hãy kể lại cuộc biểu tình ngày 12-9-1930 ở Nghệ An?
 5. 5. Lịch sử:
 6. 6. Lịch sử: 1. Cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930 : -Ngày 12-9-1930 nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn kéo về Vinh để biểu tình. -Thực dân Pháp đàn áp dã man. -Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng ở Nghệ - Tĩnh.
 7. 7. Lịch sử: 2. Những biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới : Trong những năm 1930-1931, ở nhiều vùng nông thôn Nghệ - Tĩnh có những biểu hiện gì về xây dựng cuộc sống mới? Đọc Sgk trang 18 ( đoạn còn lại)
 8. 8. Người nông dân dưới thời Pháp thuộc Người nông dân Hà Tĩnh được cày trên thửa ruộng do chính quyền xô Viết chia trong những năm 1930 - 1931
 9. 9. Lịch sử: 2. Những biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới : - Nhân dân giành quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới. - Ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho nông dân, các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ. - Các phong tục lạc hậu bị xóa bỏ.
 10. 10. Lịch sử: 1. Cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930 : -Ngày 12-9-1930 nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn kéo về Vinh để biểu tình. -Thực dân Pháp đàn áp dã man. -Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng ở Nghệ - Tĩnh. 2. Những biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới : - Giành quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới. - Ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho nông dân, các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ. - Các phong tục lạc hậu bị xóa bỏ.
 11. 11. Nghĩa trang 12- 9 tại Hưng Nguyên
 12. 12. Đài tưởng niệm các chiến sĩ Xô Viết tại Ngã ba Nghèn
 13. 13. Tượng ®ài Công -Nông -Binh tại ngã ba Bến Thủy
 14. 14. Lễ khánh thành T­îng ®µi X« ViÕt NghÖ - TÜnh
 15. 15. Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ở Vinh
 16. 16. Trß ch¬i: Đóng / Sai 1. Ngµy kØ niÖm X« ViÕt NghÖ -TÜnh lµ ngµy 12 – Đ 9. 2. Phong trµo X« ViÕt NghÖ -TÜnh diÔn ra vµo những Đ năm 1930 – 1931. 3. NghÖ An vµ Qu¶ng Bình lµ những n¬i phong trµo S X« ViÕt NghÖ TÜnh ph¸t triÓn m¹nh nhÊt. 4.Thùc d©n Ph¸p cho m¸y bay nÐm bom vµo ®oµn ng­ êi biÓu tình lµm h¬n 200 ng­êi chÕt, hµng trăm ng­ Đ êi bÞ th­¬ng. 5. Suèt thêi kì cã chÝnh quyÒn nh©n d©n, th­êng S xuyªn x¶y ra trém c¾p.
 17. 17. Trß ch¬i: Đóng / Sai 6. ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng ®· tÞch thu ruéng ®Êt cña S thùc d©n Ph¸p chia cho n«ng d©n, giữ nguyªn c¸c thø thuÕ v« lÝ. 7. Phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh thÊt b¹i vì thÕ lùc cña ®Þch cßn ®ang m¹nh, chóng ®· dïng mäi thñ ®o¹n d· man ®µn ¸p phong trµo. Đ 8. Phong trµo X« ViÕt NghÖ TÜnh ®· chøng tá tinh thÇn dòng c¶m, kh¶ năng c¸ch m¹ng cña nh©n d©n lao ®éng. Đ
 18. 18. Lịch sử: 1. Cuộc biểu tình ngày 12 – 9 – 1930 : -Ngày 12-9-1930 nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn kéo về Vinh để biểu tình. -Thực dân Pháp đàn áp dã man. -Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng ở Nghệ - Tĩnh. 2. Những biểu hiện về xây dựng cuộc sống mới : - Giành quyền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới. - Ruộng đất của địa chủ bị tịch thu để chia cho nông dân, các thứ thuế vô lí bị xóa bỏ. - Các phong tục lạc hậu bị xóa bỏ.

×