Lịch sử 5 - Cách mang mùa thu

657 views
494 views

Published on

Lịch sử 5 - Cách mang mùa thu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
139
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lịch sử 5 - Cách mang mùa thu

 1. 1. Lịch sử 5 - Cách mạng mùa thu
 2. 2. A THU
 3. 3. LÞch sö: KiÓm tra bµi cò: ThuËt l¹i cuéc khëi nghÜa ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1930 ë NghÖ An?
 4. 4. LÞch sö: KiÓm tra bµi cò: Cuéc biÓu t×nh ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1930 ®· cho thÊy tinh thÇn ®Êu tranh cña nh©n d©n NghÖ An- Hµ TÜnh nh- thÕ nµo?
 5. 5. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: Th¸ng 3 n¨m 1945 diÔn ra sù kiÖn g×? NhËt hÊt c¼ng Ph¸p dµnh quyÒn ®« hé n-íc ta.
 6. 6. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: Gi÷a th¸ng 8 n¨m 1945 diÔn ra sù kiÖn g×? Qu©n phiÖt NhËt ë ch©u ¸ ®Çu hµng qu©n §ång Minh kh«ng ®iÒu kiÖn.
 7. 7. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: §¶ng ta x¸c ®Þnh ®©y lµ thêi c¬ nh- thÕ nµo? §©y lµ thêi c¬ ngµn n¨m cã mét vµ quyÕt ®Þnh ra lÖnh toµn d©n khëi nghÜa.
 8. 8. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: Theo em v× sao §¶ng ta l¹i x¸c ®Þnh ®©y lµ thêi c¬ cã mét cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam? V× th¸ng 8 n¨m 1945 qu©n NhËt ë Ch©u ¸ ®· ®Çu hµng qu©n §ång Minh kh«ng ®iÒu kiÖn, thÕ vµ lùc cña chóng suy gi¶m ®i rÊt nhiÒu.
 9. 9. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng:
 10. 10. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: - Cuối năm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta. - Tháng 3 – 1945, Nhật đảo chính Pháp, giành quyền đô hộ nước ta.
 11. 11. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: - Giữa tháng 8 – 1945, Nhật đầu hàng §ồng minh, chớp thời cơ Đảng và Bác Hồ ra lệnh toàn dân khởi nghĩa.
 12. 12. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: B¸c Hå Nãi: “Dï hi sinh tíi ®©u, dï ph¶i ®èt ch¸y c¶ d·y Tr-êng S¬n còng c-¬ng quyÕt giµnh cho ®-îc ®éc lËp ”
 13. 13. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945:
 14. 14. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Th¶o luËn nhãm
 15. 15. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Th¶o luËn nhãm 1- Ngµy 18/8/1945 khÝ thÕ ë Hµ Néi nh- thÕ nµo? 2- Ngµy 19/8/1945 cuéc khëi nghÜa ë Hµ Néi diÔn ra nh- thÕ nµo? 3- QuÇn chóng c¸ch m¹ng ®· x«ng vµo chiÕm nh÷ng c¬ quan ®Çu n·o nµo cña kÎ thï? 4- Nªu kÕt qu¶ cña cuéc khêi nghÜa ngµy 19/8/1945?
 16. 16. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 1- Ngµy 18/8/1945 khÝ thÕ ë Hµ Néi nh- thÕ nµo? Ngµy 18-8-1945, c¶ Hµ Néi xuÊt hiÖn cê ®á sao vµng, trµn ngËp khÝ thÕ c¸ch m¹ng.
 17. 17. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 2- Ngµy 19/8/1945 cuéc khëi nghÜa ë Hµ Néi diÔn ra nh- thÕ nµo? S¸ng ngµy 19-8-1945, hµng chôc v¹n nh©n d©n Hµ Néi xuèng ®-êng biÓu d-¬ng lùc l-îng. §Õn tr-a, ®¹i diÖn uû ban khëi nghÜa ®äc lêi kªu gäi khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn. Ngay sau ®ã, cuéc mÝt tinh biÕn thµnh cuéc biÓu t×nh vò trang c-íp chÝnh quyÒn. QuÇn chóng víi sù hç trî cña c¸c ®éi tù vÖ chiÕn ®Êu ®· x«ng vµo chiÕm c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña kÎ thï.
 18. 18. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3- QuÇn chóng c¸ch m¹ng ®· x«ng vµo chiÕm nh÷ng c¬ quan ®Çu n·o nµo cña kÎ thï? Phñ Kh©m sai, Së mËt th¸m, Së c¶nh s¸t, Tr¹i B¶o an binh….
 19. 19. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Phñ Kh©m sai
 20. 20. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 4- Nªu kÕt qu¶ cña cuéc khêi nghÜa ngµy 19/8/1945? - ChiÒu 19/8/1945, cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi toµn th¾ng.
 21. 21. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: ThuËt l¹i cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945?
 22. 22. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Ngµy 18-8-1945, c¶ Hµ Néi xuÊt hiÖn cê ®á sao vµng, trµn ngËp khÝ thÕ c¸ch m¹ng.
 23. 23. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: S¸ng ngµy 19-8-1945, hµng chôc v¹n nh©n d©n Hµ Néi xuèng ®-êng biÓu d-¬ng lùc l-îng. §Õn tr-a, ®¹i diÖn uû ban khëi nghÜa ®äc lêi kªu gäi khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn. Ngay sau ®ã, cuéc mÝt tinh biÕn thµnh cuéc biÓu t×nh vò trang c-íp chÝnh quyÒn. QuÇn chóng víi sù hç trî cña c¸c ®éi tù vÖ chiÕn ®Êu ®· x«ng vµo chiÕm c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña kÎ thï.
 24. 24. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Tr-íc søc m¹nh cña quÇn chóng, lÝnh B¶o an ®· ®Çu hµng c¸ch m¹ng, Cê ®á sao vµng bay phÊp phíi trªn nãc Phñ Kh©m sai.
 25. 25. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng.
 26. 26. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. NÕu kh«ng giµnh ®-îc chÝnh quyÒn ë Hµ Néi th× viÖc giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c sÏ ra sao?
 27. 27. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. Cuéc khëi nghÜa cña nh©n d©n Hµ Néi cã t¸c ®éng nh- thÕ nµo tíi tinh thÇn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n c¶ n-íc?
 28. 28. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. TiÕp sau Hµ Néi, nh÷ng n¬i nµo ®· giµnh ®-îc chÝnh quyÒn?
 29. 29. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. * Khëi nghÜa ë Hµ Néi ngµy 19 – 8 -1945 * Khëi nghÜa ë HuÕ ngµy 23 – 8 - 1945 * Khëi nghÜa ë Sµi Gßn ngµy 25 – 8 - 1945
 30. 30. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. * Khëi nghÜa ë Hµ Néi ngµy 19 – 8 -1945 * Khëi nghÜa ë HuÕ ngµy 23 – 8 - 1945 * Khëi nghÜa ë Sµi Gßn ngµy 25 – 8 - 1945 Ngµy 28-8-1945, cuéc tæng khëi nghÜa ®· thµnh c«ng trªn c¶ n-íc.
 31. 31. Thứ b¶y, ngày 15 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng.
 32. 32. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m V× sao nh©n d©n ta giµnh ®-îc th¾ng lîi trong c¸ch m¹ng th¸ng T¸m?
 33. 33. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m Th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng th¸ng T¸m cã ý nghÜa nh- thÕ nµo? -Th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng th¸ng T¸m cho thÊy lßng yªu n-íc vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. - C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng, nh©n d©n ta ®· giµnh ®-îc tù do.
 34. 34. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m V× sao mïa thu n¨m 1945 ®-îc gäi lµ mïa thu c¸ch m¹ng?
 35. 35. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m T¹i sao ngµy 19/8 ®-îc chän lµm ngµy c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 ë n-íc ta?
 36. 36. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m Néi dung: Mïa thu 1945, nh©n d©n c¶ n-íc vïng lªn ph¸ tan xiÒng xÝch n« lÖ. Ngµy 19/8 lµ ngµy kû niÖm c¸ch m¹ng th¸ng T¸m cña n-íc ta.
 37. 37. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m
 38. 38. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m

×