• Like
Lịch sử 5 - Cách mang mùa thu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Lịch sử 5 - Cách mang mùa thu

 • 306 views
Published

Lịch sử 5 - Cách mang mùa thu

Lịch sử 5 - Cách mang mùa thu

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Lịch sử 5 - Cách mạng mùa thu
 • 2. A THU
 • 3. LÞch sö: KiÓm tra bµi cò: ThuËt l¹i cuéc khëi nghÜa ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1930 ë NghÖ An?
 • 4. LÞch sö: KiÓm tra bµi cò: Cuéc biÓu t×nh ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 1930 ®· cho thÊy tinh thÇn ®Êu tranh cña nh©n d©n NghÖ An- Hµ TÜnh nh- thÕ nµo?
 • 5. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: Th¸ng 3 n¨m 1945 diÔn ra sù kiÖn g×? NhËt hÊt c¼ng Ph¸p dµnh quyÒn ®« hé n-íc ta.
 • 6. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: Gi÷a th¸ng 8 n¨m 1945 diÔn ra sù kiÖn g×? Qu©n phiÖt NhËt ë ch©u ¸ ®Çu hµng qu©n §ång Minh kh«ng ®iÒu kiÖn.
 • 7. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: §¶ng ta x¸c ®Þnh ®©y lµ thêi c¬ nh- thÕ nµo? §©y lµ thêi c¬ ngµn n¨m cã mét vµ quyÕt ®Þnh ra lÖnh toµn d©n khëi nghÜa.
 • 8. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: Theo em v× sao §¶ng ta l¹i x¸c ®Þnh ®©y lµ thêi c¬ cã mét cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam? V× th¸ng 8 n¨m 1945 qu©n NhËt ë Ch©u ¸ ®· ®Çu hµng qu©n §ång Minh kh«ng ®iÒu kiÖn, thÕ vµ lùc cña chóng suy gi¶m ®i rÊt nhiÒu.
 • 9. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng:
 • 10. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: - Cuối năm 1940, quân Nhật kéo vào xâm lược nước ta. - Tháng 3 – 1945, Nhật đảo chính Pháp, giành quyền đô hộ nước ta.
 • 11. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: - Giữa tháng 8 – 1945, Nhật đầu hàng §ồng minh, chớp thời cơ Đảng và Bác Hồ ra lệnh toàn dân khởi nghĩa.
 • 12. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: B¸c Hå Nãi: “Dï hi sinh tíi ®©u, dï ph¶i ®èt ch¸y c¶ d·y Tr-êng S¬n còng c-¬ng quyÕt giµnh cho ®-îc ®éc lËp ”
 • 13. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945:
 • 14. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Th¶o luËn nhãm
 • 15. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Th¶o luËn nhãm 1- Ngµy 18/8/1945 khÝ thÕ ë Hµ Néi nh- thÕ nµo? 2- Ngµy 19/8/1945 cuéc khëi nghÜa ë Hµ Néi diÔn ra nh- thÕ nµo? 3- QuÇn chóng c¸ch m¹ng ®· x«ng vµo chiÕm nh÷ng c¬ quan ®Çu n·o nµo cña kÎ thï? 4- Nªu kÕt qu¶ cña cuéc khêi nghÜa ngµy 19/8/1945?
 • 16. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 1- Ngµy 18/8/1945 khÝ thÕ ë Hµ Néi nh- thÕ nµo? Ngµy 18-8-1945, c¶ Hµ Néi xuÊt hiÖn cê ®á sao vµng, trµn ngËp khÝ thÕ c¸ch m¹ng.
 • 17. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 2- Ngµy 19/8/1945 cuéc khëi nghÜa ë Hµ Néi diÔn ra nh- thÕ nµo? S¸ng ngµy 19-8-1945, hµng chôc v¹n nh©n d©n Hµ Néi xuèng ®-êng biÓu d-¬ng lùc l-îng. §Õn tr-a, ®¹i diÖn uû ban khëi nghÜa ®äc lêi kªu gäi khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn. Ngay sau ®ã, cuéc mÝt tinh biÕn thµnh cuéc biÓu t×nh vò trang c-íp chÝnh quyÒn. QuÇn chóng víi sù hç trî cña c¸c ®éi tù vÖ chiÕn ®Êu ®· x«ng vµo chiÕm c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña kÎ thï.
 • 18. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3- QuÇn chóng c¸ch m¹ng ®· x«ng vµo chiÕm nh÷ng c¬ quan ®Çu n·o nµo cña kÎ thï? Phñ Kh©m sai, Së mËt th¸m, Së c¶nh s¸t, Tr¹i B¶o an binh….
 • 19. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Phñ Kh©m sai
 • 20. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 4- Nªu kÕt qu¶ cña cuéc khêi nghÜa ngµy 19/8/1945? - ChiÒu 19/8/1945, cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi toµn th¾ng.
 • 21. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: ThuËt l¹i cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945?
 • 22. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Ngµy 18-8-1945, c¶ Hµ Néi xuÊt hiÖn cê ®á sao vµng, trµn ngËp khÝ thÕ c¸ch m¹ng.
 • 23. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: S¸ng ngµy 19-8-1945, hµng chôc v¹n nh©n d©n Hµ Néi xuèng ®-êng biÓu d-¬ng lùc l-îng. §Õn tr-a, ®¹i diÖn uû ban khëi nghÜa ®äc lêi kªu gäi khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn. Ngay sau ®ã, cuéc mÝt tinh biÕn thµnh cuéc biÓu t×nh vò trang c-íp chÝnh quyÒn. QuÇn chóng víi sù hç trî cña c¸c ®éi tù vÖ chiÕn ®Êu ®· x«ng vµo chiÕm c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña kÎ thï.
 • 24. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: Tr-íc søc m¹nh cña quÇn chóng, lÝnh B¶o an ®· ®Çu hµng c¸ch m¹ng, Cê ®á sao vµng bay phÊp phíi trªn nãc Phñ Kh©m sai.
 • 25. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng.
 • 26. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. NÕu kh«ng giµnh ®-îc chÝnh quyÒn ë Hµ Néi th× viÖc giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c sÏ ra sao?
 • 27. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. Cuéc khëi nghÜa cña nh©n d©n Hµ Néi cã t¸c ®éng nh- thÕ nµo tíi tinh thÇn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n c¶ n-íc?
 • 28. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. TiÕp sau Hµ Néi, nh÷ng n¬i nµo ®· giµnh ®-îc chÝnh quyÒn?
 • 29. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. * Khëi nghÜa ë Hµ Néi ngµy 19 – 8 -1945 * Khëi nghÜa ë HuÕ ngµy 23 – 8 - 1945 * Khëi nghÜa ë Sµi Gßn ngµy 25 – 8 - 1945
 • 30. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. * Khëi nghÜa ë Hµ Néi ngµy 19 – 8 -1945 * Khëi nghÜa ë HuÕ ngµy 23 – 8 - 1945 * Khëi nghÜa ë Sµi Gßn ngµy 25 – 8 - 1945 Ngµy 28-8-1945, cuéc tæng khëi nghÜa ®· thµnh c«ng trªn c¶ n-íc.
 • 31. Thứ b¶y, ngày 15 th¸ng 10n¨m 2011 LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng.
 • 32. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m V× sao nh©n d©n ta giµnh ®-îc th¾ng lîi trong c¸ch m¹ng th¸ng T¸m?
 • 33. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m Th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng th¸ng T¸m cã ý nghÜa nh- thÕ nµo? -Th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng th¸ng T¸m cho thÊy lßng yªu n-íc vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta. - C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng, nh©n d©n ta ®· giµnh ®-îc tù do.
 • 34. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m V× sao mïa thu n¨m 1945 ®-îc gäi lµ mïa thu c¸ch m¹ng?
 • 35. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m T¹i sao ngµy 19/8 ®-îc chän lµm ngµy c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 ë n-íc ta?
 • 36. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m Néi dung: Mïa thu 1945, nh©n d©n c¶ n-íc vïng lªn ph¸ tan xiÒng xÝch n« lÖ. Ngµy 19/8 lµ ngµy kû niÖm c¸ch m¹ng th¸ng T¸m cña n-íc ta.
 • 37. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m
 • 38. LÞch sö: C¸ch m¹ng mïa thu 1. Thêi c¬ c¸ch m¹ng: 2. Khëi nghÜa dµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi ngµy 19/8/1945: 3. Liªn hÖ cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë Hµ Néi víi cuéc khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë c¸c ®Þa ph-¬ng. 4. ý nghÜa th¾ng lîi cña cuéc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m