Your SlideShare is downloading. ×
Huong dan lam bai thi violympic lop 9 phan hinh hoc
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Huong dan lam bai thi violympic lop 9 phan hinh hoc

6,022
views

Published on

Thi violympic giai toán trên mạng - Hướng dẫn cách làm một số bài thi khó môn Toán của lớp 9 - Thi Violympic giải toán trên mạng có ở treng http://thiviolympic.com

Thi violympic giai toán trên mạng - Hướng dẫn cách làm một số bài thi khó môn Toán của lớp 9 - Thi Violympic giải toán trên mạng có ở treng http://thiviolympic.com

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,022
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. http:/Thiviolympic.com / ph­¬ng ph¸p gi¶I nhanh mét sè d¹ng bµi to¸n trong ch­¬ng tr×nh gi¶I to¸n qua internet N¨m häc 2012 - 2013Tuyển tập đề thi Violympic dành cho học sinh t ừ lớp 1 đến l ớp 12 1
 • 2. 1- C¸c hÖ thøc gi÷a c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng b2 = a.b B c 2 = a.c c’ H a h2 = b.c c a.h = b.c h b’ 1 1 1 = 2+ 2 h2 b c A C b Ngoµi ra cßn ¸p dông ®Þnh lÝ Py-Ta-Go, b2+ c2 = a22- TØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän. CD CK CD CK sinα = ; cosα = ; tgα = ; cotgα = CH CH CK CD Tuyển tập đề thi Violympic dành cho học sinh từ lớp 1 đ ến lớp 12
 • 3. 3- C¸c hÖ thøc gi÷a c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng b = a.sinB = a.cosC B c = a.sinC = a.cosB a c b = c.tgB = c.cotgC c = b.tgC = b.cotgB A C b 4- C¸c c«ng thøc tÝnh chu vi, diÖn tÝch c¸c h×nh ®Æc biÖtH×nh vu«ng cã c¹nh lµ a: Th× chu vi lµ 4a ; diÖn tÝch lµ a 2H×nh h×nh ch÷ nhËt cã hai kÝch th­íc lµ a vµ b: Th× chu vi lµ 2(a +b);diÖn tÝch lµ ab.H×nh h×nh thoi cã c¹nh a vµ hai ®­êng chÐo lµ d vµ d’: Th× chu vi lµ4a ;diÖn tÝch lµ ½ .d.d’http://thiviolympic.com Tuyển tập đề thi Violympic dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 3
 • 4. 5- C¸c c¸ch tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c 1 1 1 1) S = aha = bhb = chc A 2 2 2 1 1 1 2) S = ab.sinC = bc.sinA = ca.sinB b 2 2 2 c 3) S = pr C 4) S = ( p - a ) ra = ( p - b ) rb = ( p - c ) rc B a A B C 5) S = p ( p - a ) tg = p ( p - b ) tg = p ( p - c ) tg 2 2 2 6) S = p ( p - a ) ( p - b ) ( p - c ) ( HÖthøc Hª r«ng ) abc 7) S= 4R 8) S = r.ra .rb .rc ra .rb .rc9) S= 10) S = 2R 2 .sinA.sinB.sinC ra .rb + rb .rc + rc .rahttp://thiviolympic.com Tuyển tập đề thi Violympic dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 4
 • 5. 6- C¸ch tÝnh ®é dµi ®­êng ph©n gi¸c trong l vµ ®­êng ph©n gi¸c ngoµi l’ 2 1) la = bcp ( p - a ) A b+c 2 cap ( p - b ) b lb = c c+a 2 C lc = abp ( p - c ) B a a +b 2 2) la = bc ( p - b ) ( p - c ) b-c 2 lb = ca ( p - c ) ( p - a ) c-a 2 lc = ab ( p - a ) ( p - b ) a-bhttp://thiviolympic.com Tuyển tập đề thi Violympic dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 5
 • 6. 5- C¸ch tÝnh ®é dµi ®­êng trung tuyÕn m 7- C¸ch tÝnh ®é dµi ®­êng trung tuyÕn m b2 + c 2 a2 m2 = a − A 2 4 c 2 + a2 b2 b 2 mb = − c 2 4 a2 +b2 c 2 B C m2 = c − a 2 4 8- §Þnh lÝ hµm sè c«sin 9- §Þnh lÝ hµm sè sin 2 2 2 a b c a = b + c - 2bc.cosA = = = 2R sinA sinB sinC b2 = c 2 + a2 - 2ca.cosB c 2 = a2 +b2 - 2ab.cosChttp://thiviolympic.com Tuyển tập đề thi Violympic dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 6
 • 7. 10- C¸ch tÝnh nhÈm nhanh nhÊt Mét sè vÝ dô:C©u 2- Bµi 2 – Vßng 7 , Trang 32 (s¸ch tù luyÖn Violympic líp 9) 2 Gi¸ trÞ biÓu thøc cos 2 200 + cos 2 400 + cos 2 500 + cos 2 700 lµ ........ cña Ph­¬ng ph¸p gi¶i: 1. Sö dông tÝnh chÊt cña hai gãc phô nhau: NÕu 00 < x, y < 900 vµ x +y = 900 th× s inx = c o s y, s iny = c o s x , tg x = c o tg y , tg y = c o tg x 2. Sö dông ®¼ng thøc: s in 2x + c o s 2x = 1 Theo tÝnh chÊt trªn, ta cã c o s 2200 + cos2400 + cos2500 + cos2700 =s in 2700 + sin2500 + cos2500 + cos2700 =(sin2500 + cos2500) + (sin2700 + + cos2700) = 1 + 1 =2 http://thiviolympic.com Tuyển tập đề thi Violympic dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 7
 • 8. Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Thµnh TuyªnC¸c bµi t­¬ng tù nh­ bµi trªn, HS nhÈm ®­îc c¸c bµi sau:C©u 3- Bµi 2 – Vßng 8 , Trang 36 (s¸ch tù luyÖn Violympic líp 9) 2 Gi¸ trÞ biÓ thøc cos 2120 + cos 2 780 + cos 210 + cos 2 890 lµ ........ cña uC©u 2- Bµi 3 – Vßng 8 , Trang 38 (s¸ch tù luyÖn Violympic líp 9) Gi¸ trÞ u 4 cña biÓ thøc P = sin 2100 + sin 2 200 +...+sin 2 800 lµ ........C©u 6- Bµi 3 – Vßng 9 , Trang 32 (s¸ch tù luyÖn Violympic líp 9) 2,5 Gi¸ trÞ biÓu thøc P = sin 2 50 + sin 2 250 +sin 2 450 +sin 2 650 +sin 2 850 lµ ....... cña http://thiviolympic.com Tuyển tập đề thi Violympic dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 8
 • 9. http://thiviolympic.com Tuyển tập đề thi Violympic dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 9

×