Bai 23 nha may dau tien

1,165 views
1,065 views

Published on

Mời thầy cô và các bạn hãy vào trang http://tieuhoc.info để tải giáo án này và các giáo án khác về máy một cách nhanh nhất - dễ dàng nhất - và hoàn toàn miễn phí. Hãy vào http:// tieuhoc.info là có tất cả cho giáo viên tiểu học

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
811
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 23 nha may dau tien

 1. 1. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Lịch sử 5 - Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
 2. 2. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Kieåm tra baøi cuõ: Beán Tre ñoàng khôûi Phong traøo “Ñoàng khôûi” ôû Beán Tre noå ra trong hoaøn caûnh naøo ?  Thaéng lôïi cuûa phong traøo “Ñoàng khôûi” ôû tænh Beán Tre coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi caùch maïng mieàn Nam ?  60o 120o
 3. 3. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Leã khaùnh thaønh Nhaø maùy Cô khí
 4. 4. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta 1. Nhieäm vuï cuûa mieàn Baéc sau naêm 1954 vaø hoaøn caûnh ra ñôøi Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta. Ñoïc saùch giaùo khoa vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau:  Sau hieäp ñònh Giô-ne-vô, Ñaûng vaø Chính phuû xaùc ñònh nhieäm vuï cuûa mieàn Baéc laø gì ?  Taïi sao Ñaûng vaø Chính phuû laïi quyeát ñònh xaây döïng moät nhaø maùy cô khí hieän ñaïi ? Ñoù laø nhaø maùy naøo ?
 5. 5. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta 1. Nhieäm vuï cuûa mieàn Baéc sau naêm 1954 vaø hoaøn caûnh ra ñôøi Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta.  Sau hieäp ñònh Giô-ne-vô, Ñaûng vaø Chính phuû xaùc ñònh nhieäm vuï cuûa mieàn Baéc laø gì ? - Sau hieäp ñònh Giô-ne-vô, mieàn Baéc nöôùc ta böôùc vaøo thôøi kì xaây döïng Chuû nghóa xaõ hoäi vaø trôû thaønh haäu phöông lôùn cho caùch maïng mieàn Nam.
 6. 6. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc 1. Nhieäm vuï cuûa mieàn Baéc sau naêm 1954 ta vaø hoaøn caûnh ra ñôøi Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta.  Taïi sao Ñaûng vaø Chính phuû laïi quyeát ñònh xaây döïng moät nhaø maùy cô khí hieän ñaïi ? Ñoù laø nhaø maùy naøo ? - Ñaûng vaø Chính phuû quyeát ñònh xaây döïng moät nhaø maùy cô khí hieän ñaïi ôû mieàn Baéc ñeå: + Trang bò maùy moùc hieän ñaïi cho mieàn Baéc, thay theá caùc coâng cuï thoâ sô, vieäc naøy giuùp taêng naêng suaát vaø chaát löôïng lao ñoäng. + Nhaø maùy naøy laøm noøng coát cho ngaønh coâng nghieäp nöôùc ta. - Ñoù laø Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi.
 7. 7. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta 1. Nhieäm vuï cuûa mieàn Baéc sau naêm 1954 vaø hoaøn caûnh ra ñôøi Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta. Ñeå xaây döïng thaønh coâng chuû nghóa xaõ hoäi, ñeå laøm haäu phöông to lôùn cho mieàn Nam, chuùng ta caàn coâng nghieäp hoùa neàn saûn xuaát cuûa nöôùc nhaø. Vieäc xaây döïng caùc nhaø maùy hieän ñaïi laø ñieàu taát yeáu. Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi laø nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta.
 8. 8. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta 1. Nhieäm vuï cuûa mieàn Baéc sau naêm 1954 vaø hoaøn caûnh ra ñôøi Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta. 2. Quaù trình xaây döïng vaø nhöõng ñoùng goùp cuûa nhaø maùy Cô khí Haø Noäi cho coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.
 9. 9. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc PHIEÁU HOÏC TAÄP ta Ñoïc Saùch giaùo khoa, thaûo luaän ñeå hoaøn thaønh caùc baøi taäp sau: 1. Ñieàn thoâng tin thích hôïp vaøo choã chaám “............” NHAØ MAÙY CÔ KHÍ HAØ NOÄI Thôøi gian xaây döïng:.......................................................... Ñòa ñieåm:............................................................................ Dieän tích:............................................................................ Quy moâ:............................................................................. Nöôùc giuùp ñôõ xaây döïng:................................................. CAÙC SAÛN PHAÅM .................................................................................... 2. Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi ñaõ ñoùng goùp gì vaøo coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc ? .............
 10. 10. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta PHIEÁU HOÏC TAÄP thoâng tin thích hôïp 1. Ñieàn vaøo choã “................” Töø thaùng HAØ NOÄI Thôøi gian NHAØ MAÙY CÔ KHÍ12-1955 ñeán thaùng 4xaây döïng:........................................................... 1958 phía Taây Nam thuû ñoâ Ñòa ñieåm:............................................................................ Haø Noäi hôn 10 vaïn meùt Dieän tích:............................................................................ vuoâng lôùn nhaát khu vöïc Ñoâng Nam AÙ luùc Quy moâ:............................................................................. baáy giôø Lieân Xoâ Nöôùc giuùp ñôõ xaây döïng:.................................................. CAÙC SAÛN PHAÅM maùy phay, maùy tieän, maùy khoan,...tieâu bieåu laø ............................................................................................... teân löûa A12
 11. 11. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Máy phay gỗ Máy phay công nghiệp Máy khoan Máy tiện
 12. 12. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Sản xuất vũ khí trong binh công xưởng Vũ khí tự tạo Chế tạo trái đạn B40 Chế tạo “mìn gạt”
 13. 13. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Baùc Hoà xem baén thöû teân löûa A-12
 14. 14. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû A-12 tham gia chieán dòch ñöôøng 9 - Khe Sanh naêm
 15. 15. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nghieân cöùu teân löûa TOW thu ñöôïc cuûa ñòch -
 16. 16. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta 2. Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi ñaõ ñoùng goùp gì vaøo coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc ? - Caùc saûn phaåm cuûa nhaø maùy ñaõ phuïc vuï coâng cuoäc lao ñoäng xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû mieàn Baéc, cuøng boä ñoäi ñaùnh giaëc treân chieán tröôøng mieàn Nam (teân löûa A12). - Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi luoân ñaït ñöôïc thaønh tích to lôùn, goùp phaàn quan troïng vaøo coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.
 17. 17. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta 1. Nhieäm vuï cuûa mieàn Baéc sau naêm 1954 vaø hoaøn caûnh ra ñôøi Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta. 2. Quaù trình xaây döïng vaø nhöõng ñoùng goùp cuûa nhaø maùy Cô khí Haø Noäi cho coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.  Keå laïi quaù trình xaây döïng Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi? coù nhaän xeùt gì veà caâu noùi “Nhaø maùy Cô  Em khí Haø Noäi ñoà soä vöôn cao treân vuøng ñaát tröôùc ñaây laø moät caùnh ñoàng, coù nhieàu ñoàn boát vaø haøng raøo daây theùp gai cuûa thöïc daân xaâm gôïi cho ta nghó ñeán töông lai töôi - Hình aûnh naøy löôïc” ñeïp cuûa ñaát nöôùc.
 18. 18. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta Baùc Hoà vaø luaät sö Loseby ñeán thaêm vaø gaëp gôõ caùn boä Baùc Hoà thaêmnhaân Nhaø maùy Cô khí Haømaùy khoan coâng coâng phaân xöôûng saûn xuaát Noäi.
 19. 19. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta 1. Nhieäm vuï cuûa mieàn Baéc sau naêm 1954 vaø hoaøn caûnh ra ñôøi Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta. 2. Quaù trình xaây döïng vaø nhöõng ñoùng goùp cuûa nhaø maùy Cô khí Haø Noäi cho coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác.  Vieäc Baùc Hoà 9 laàn veà thaêm Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi noùi leân ñieàu gì? Vieäc Baùc Hoà 9 laàn veà thaêm Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi cho thaáy Ñaûng, Chính phuû vaø Baùc Hoà raát quan taâm ñeán vieäc phaùt trieån coâng nghieäp, hieän ñaïi hoùa saûn xuaát cuûa nöôùc nhaø vì hieän ñaïi hoùa saûn xuaát giuùp cho coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø ñaáu tranh thoáng nhaát ñaát nöôùc.
 20. 20. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy hieän ñaïi ñaàu tieân cuûa nöôùc ta GHI NHÔÙ: Naêm 1958, Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi ra ñôøi, goùp phaàn to lôùn vaøo coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû mieàn Baéc vaø ñaáu tranh thoáng nhaát ñaát nöôùc.
 21. 21. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy cô khí Haø Noäi (naêm 1958)
 22. 22. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi (naêm
 23. 23. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû
 24. 24. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû
 25. 25. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû
 26. 26. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû h ơi: Trò c uông g ch Run ng và HÕt2 giê 0 7 3 6 4 5 1 Câu 1: Sau hieäp ñònh Giô-ne-vô, Ñaûng vaø Chính phuû xaùc ñònh nhieäm vuï cuûa mieàn Baéc laø: Mieàn Baéc böôùc vaøo thôøi kì xaây A. döïng chuû nghóa xaõ hoäi. B. Mieàn Nam böôùc vaøo thôøi kì xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø chieán ñaáu choáng ñeá quoác Myõ. C. Mieàn Baéc böôùc vaøo thôøi kì xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø laøm haäu phöông lôùn cho caùch maïng mieàn Nam.
 27. 27. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû h ơi: Trò c uông g ch Run ng và HÕt2 giê 0 7 3 6 4 5 1 Câu 2: Nhaø maùy Cô khí Haø Noäi hoaøn thaønh vaøo thôøi gian naøo ? A. Thaùng 12 naêm 1955 B. Thaùng 4 naêm 1958 C. Thaùng 4 naêm 1955
 28. 28. Thöù naêm ngaøy 17 thaùng 02 naêm 2011 Lòch söû h ơi: Trò c uông g ch Run ng và Câu 3: HÕt2 giê 0 7 3 6 4 5 1 Nhaø maùy cô khí Haø Noäi ra ñôøi ñaõ coù ñoùng goùp gì vaøo coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä ñaát nöôùc ? A. Phuïc vuï coâng cuoäc lao ñoäng xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû mieàn Baéc, cuøng boä ñoäi ñaùnh giaëc treân chieán tröôøng mieàn Nam. B. Nhaø maùy laøm noøng coát cho ngaønh coâng nghieäp ôû nöôùc ta. C. Caùc saûn phaåm cuûa nhaø maùy chuû yeáu phuïc vuï cho ngaønh noâng nghieäp.

×