Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử

HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi

I. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇ...
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử

HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi

§¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn t...
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử

HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn
giíi
I. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn...
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử

HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi

1. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇ...
B¸c Hå th¨m c«ng binh x­ëng ®Çu tiªn ë ViÖt B¾ c
trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.
Gi¸o s­ Hå §¾ c Di vµ gi¸o s­
T«n ThÊt Tïng

Gi¸o s­ T«n ThÊt Tïng gi¶ng
bµi cho sinh viªn

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi sinh ...
Bé ®éi gióp d©n cÊy lóa trong kh¸ng
chiÕn
chèng Ph¸p.
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử

HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi
2. Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng nh÷...
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử
HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi
1. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn ...
B¸c Hå víi c¸c ®¹i biÓu dù §¹i héi chiÕn sÜ
thi ®ua, c¸n bé g­¬ng mÉu lÇn thø nhÊt.
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử

HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi

3.

§¹i héi thi ®ua anh hïng vµ ...
Anh hïng
Cï ChÝnh Lan

Anh hïng
NguyÔn Quèc
TrÞ

Anh
Anh hïng hïng V¨n
hïng Ng« Gia
La Cï
NguyÔn
ChÝnh Anh hïng n¨m
Kh¶m A...
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011
Lịch sử

HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi

1. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇ...
TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ GIÁO!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bai 16 hau phuong nhung nam sau chien dich bien gioi

661
-1

Published on

Bai 16 hau phuong nhung nam sau chien dich bien gioi

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
661
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 16 hau phuong nhung nam sau chien dich bien gioi

 1. 1. Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới
 2. 2. Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Lịch sử HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi I. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña - §¶ng ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng §¹i héi 1. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng ®Ò ®Ò ra nhiÖm vô: §­a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ ng lîi ra nhiÖm vô g× cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam? hoµn toµn. 2. §Ó thùchiÖn nhiÖm vô ®ã cÇn: và dân ta ph¶i lµm - §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®ã quân g×? + Ph¸t triÓn tinh thÇn yªu n­íc + §Èy m¹nh thi ®ua. + Chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n.
 3. 3. Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Lịch sử HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng (2 – 1951)
 4. 4. Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Lịch sử HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi I. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng II. Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi 1. Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng sau chiÕn dÞch Biªn giíi thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt nh­ thÕ nµo? 2. Theo em, v× sao hËu ph­¬ng cã thÓ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh nh­ vËy? 3. Sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña hËu ph­¬ng cã t¸c ®éng thÕ nµo ®Õn tiÒn tuyÕn?
 5. 5. Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Lịch sử HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi 1. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng 2. Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi. Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng sau chiÕn dÞch Biªn giíi thÓ 1. hiÖn trªn c¸c mÆt: kinh tÕ, v¨n ho¸ - gi¸o dôc. + Kinh tÕ: §Èy m¹nh s¶n xuÊt l­¬ng thùc, thùc phÈm + V¨n ho¸, gi¸o dôc: C¸c tr­êng ®¹i häc tÝch cùc ®µo t¹o c¸n bé cho kh¸ng chiÕn. Häc sinh võa tÝch cùc häc tËp võa tham gia s¶n xuÊt. . X©y dùng ®­îc x­ëng c«ng binh nghiªn cøu vµ chÕ t¹o vò khÝ phôc vô kh¸ng chiÕn. 2. HËu ph­¬ng cã thÓ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh nh­ vËy v× có sự l·nh ®¹o ®óng ®¾ n của Đảng và Bác Hồ, ®· ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua yªu n­íc. 3. TiÒn tuyÕn ®­îc chi viÖn ®Çy ®ñ søc ng­êi, søc cña tạo søc m¹nh chiÕn ®Êu.
 6. 6. B¸c Hå th¨m c«ng binh x­ëng ®Çu tiªn ë ViÖt B¾ c trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.
 7. 7. Gi¸o s­ Hå §¾ c Di vµ gi¸o s­ T«n ThÊt Tïng Gi¸o s­ T«n ThÊt Tïng gi¶ng bµi cho sinh viªn Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi sinh viªn tr­êng §¹i häc Y khoa - 1955 Gi¸o s­ Hå §¾ c Di gi¶ng bµi cho sinh viªn
 8. 8. Bé ®éi gióp d©n cÊy lóa trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.
 9. 9. Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Lịch sử HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi 2. Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi §¶ng ph¸t ®éng thi ®ua yªu n­íc, nh©n d©n tÝch cùc thi ®ua. HËu ph­¬ng s¶n xuÊt ®­ îc nhiÒu l­ ¬ng thùc, thùc phÈm; ®µo t¹o ®­îc nhiÒu c¸n bé. TiÒn tuyÕn ®­îc chi viÖn ®Çy ®ñ, v÷ng vµng chiÕn ®Êu. KHÁNG CHIẾN Th¾ ng lîi
 10. 10. Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Lịch sử HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi 1. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng 2. Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn gií 3. §¹i héi chiến sĩ thi ®ua vµ cán bộ gương mẫu toàn quốc - §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g­¬ng mÉu toµn quèc 1. §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua vµ c¸n bé g­¬ng mÉu toµn quèc ®­îc tæ chøc khi nµo? 1 - 5 - 1952 ®­îc tæ chøc vµo ngµy 2. Ta tổ chức §¹i héi Thi đua nh»m môc ®Ých g×? - §¹i héi nh»m tæng kÕt, biÓu d­¬ng nh÷ng thµnh tÝch cña phong trµo thi ®ua yªu n­íc cña c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n cho th¾ ng lîi cña cuéc kháng chiÕn.
 11. 11. B¸c Hå víi c¸c ®¹i biÓu dù §¹i héi chiÕn sÜ thi ®ua, c¸n bé g­¬ng mÉu lÇn thø nhÊt.
 12. 12. Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Lịch sử HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi 3. §¹i héi thi ®ua anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua lÇn thø §¹i anh hïng ®­îc §¹i héi bÇu chän lµ: nhÊt. héi ®· bÇu nh÷ng anh hïng nµo? C¸c 1. Anh hïng Cï ChÝnh Lan 2. Anh hïng La V¨n CÇu 3. Anh hïng NguyÔn Quèc TrÞ 4. Anh hïng NguyÔn ThÞ Chiªn 5. Anh hïng Ng« Gia Kh¶m 6. Anh hïng TrÇn §¹i NghÜa 7. Anh hïng Hoµng Hanh
 13. 13. Anh hïng Cï ChÝnh Lan Anh hïng NguyÔn Quèc TrÞ Anh Anh hïng hïng V¨n hïng Ng« Gia La Cï NguyÔn ChÝnh Anh hïng n¨m Kh¶m Anh sinh n¨m quª ë sinh n¨m sinh lao hïng TrÇn §¹i CÇu Chiªnn¨m 1932, 1930, sinh Lan 1912, quª ThÞ ®éng sinh n¨mNguyÔn Hoµng 1929,Anh hïng Hanh lµ quª tØnh B×nh. NghÖ ë tØnh t×nh Ninh. ¤ng ®· NghÜa B¾c ë Th¸i Tõ n¨m tØnh quª ëCao B»ng. 1913, Quèc thµnh 13/12/1951, TrÞ tÝch sinh cã tØnh VÜnh Long An.trong anh thamn¨m Ngµy chiÕn trong mét ë–kh¸ng nh÷ng chèng ng­êi quª 1948 gia Trong 1952ë tØnh NghÖ 1921, quª tÊn c«ng trät trong x©y – trång cø ®ÇuthËt canh,trËn. (tªnth©m trËnPh¹m Quang chiÕn tõ lµ 29 dùng vµ c« ®Êu Ph¸p, tiªn 1946 1946 Trong 1952, lµ An. ph¸tGiang ch¨n nu«i, Cuèi vµ¤ng du häc qu©n giíi triÓn Më, ®Çu ®iÓmlµm bÞ th­¬nganh qu¶n LÔ). ®èc x­ëng t¹i Ph¸p, trËn §«ng Khª (ChiÕn ®· diÖt, «ng ®· diÖt ®­îc 1947,tiÕn kÜ thuËt vµ La Anh®· sèngkhu Anh®uæi cö ë c¶i Biªn 26 ViÖt 1950), B¾c. tèt chiÕn m×nhs­hïng vµ nghiÖp kü dÞch mét giíi n¨m vµ xe b¾thïng Ph¸p tªn ®Þch. 19 tªncô, vµ 2 lªn c«ng Ph¸p, V¨n 1946, TrÇn §¹i ®· ®µo t¹o N¨m CÇutªn t¨ng4/1950, ®­îc nhiÒu nh¶y ¤ng NghÜa tham bÞ tÝch nh©n to¸n häc. c« gia b¾t, La V¨n Th¸ng CÇu bÞ th­¬ng g·y NhËt. tæ nÐm lùu vµ chiÕn cùc Hå ChÝ Minh vÒ thµnhTrong suèt®· th¸ng xe, qu©n 3 dÞch c«ng nh©n ®æi c«ng ®¹n «ngdç, tra tÊnanh giíi vµ n¸t theo dô c¸nh tay, 1950,dòng Thu t¸c®«ng l¸i nghiÖp. hîp x· gia thuèc «ng vµo - buång trung chÆt tiªu s¶n nhê n«ng ®Ó bÊt næ n­íc vÉn nhiÒu ®éi chøc c¶m thamkiªn r­ìi xuÊt ®ång tæ tan 2 ®· chØ huy Anh hi sinh diÖt NguyÔn®¸nh qu©n phôc vô vò kh¸ng cho chÕ t¹o ®Þch. cho khái v­ ®øt c¸nh tay chiÕn. khuÊt. ®éi khÝ ThÞ Chiªn trung 29/12/1951, diÖt Ph¸p, khi ngµy phôcñaViÖt B¾c. ®éi t¹i nói rõng tr¸i «mNam íng, dïng tay ViÖt lµvµ b¾t 22 tªn ®Þch, béc ng­êi n÷ ph¸ tham gia ®¸nh ®åncho ph¸ tiªn më ®­êng ta ®Çu ®¸nh®­îc Nhµ n­íc C« kÕ ho¹ch hîp qu©n cña T«. ®¬n d­¬ng Anh hïng lùc tuyªn vÞ ®¸nh chiÕm ®ån giÆc. ®Þch. l­îng vò trang nh©n d©n. Anh Anh hïng Anh AnhAnh hïng La Anh hïng hïng hïng hïng TrÇnGia NghÜa NguyÔn ThÞ Ng« §¹i Quèc Hoµng Kh¶m NguyÔn ThÞ V¨n Cï CÇu HoµngNguyÔn Hanh TrÞ Hanh ChÝnh Lan Anh hïng Ng« Gia Kh¶m
 14. 14. Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Lịch sử HËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn giíi 1. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø II cña §¶ng 2. Sù lín m¹nh cña hËu ph­¬ng nh÷ng n¨m sau chiÕn dÞch Biªn gií 3. §¹i héi thi ®ua anh hïng vµ chiÕn sÜ thi ®ua lÇn thø nhÊt Sau n¨m 1950, hËu ph­¬ng cña ta nh­ thÕ nµo? Ghi nhớ Sau n¨m 1950, hËu ph­¬ng cña ta ®­îc më réng vµ x©y dùng v÷ng m¹nh, lµm t¨ng thªm søc m¹nh cho cuéc kh¸ng chiÕn.
 15. 15. TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ GIÁO!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×