• Like
Bai 15  chien thang bien gioi thu dong 1950
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Bai 15 chien thang bien gioi thu dong 1950

 • 1,054 views
Published

Bai 15 chien thang bien gioi thu dong 1950

Bai 15 chien thang bien gioi thu dong 1950

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,054
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Lịch sử 5 - Chiến thắng biên giới thu – đông 1950
 • 2. Thø t­ ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2007 LÞch sö ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950
 • 3. ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950 1.¢m m­u cña ®Þch vµ nhiÖm vô cña kh¸ng chiÕn a.¢m m­u cña ®Þch: -Kho¸ chÆt biªn giíi ViÖt- Trung. -C« lËp c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c. b.NhiÖm vô cña §¶ng vµ chÝnh phñ: chiÕn dÞch nh»m: *Më -Gi¶i phãng mét phÇn biªn giíi. cè vµ më réng C¨n cø -Cñng ®Þa ViÖt B¾c. -Khai th«ng ®­êng liªn l¹c quèc tÕ.
 • 4. §o¹n phim B¸c Hå ë chiÕn dÞch Biªn giíi
 • 5. Nơi ở của chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến dịch Biên
 • 6. Hồ Chủ Tịch đi Biên giới Chống gậy lên non xem trận địa Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đẩu Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy.
 • 7. ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950 2.DiÔn biÕn, kÕt qu¶ chiÕn dÞch Biªn giíi thu- ®«ng 1950 a.DiÔn biÕn -Ngµy 16- 9- 1950 ta næ sóng tÊn c«ng §«ng Khª. -S¸ng 18- 9 1950 qu©n ta chiÕm ®­îc §«ng Khª.
 • 8. ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950 2.DiÔn biÕn, kÕt qu¶ chiÕn dÞch Biªn giíi thu- ®«ng 1950 a.DiÔn biÕn -Ngµy 16- 9- 1950 ta næ sóng tÊn c«ng §«ng Khª. -S¸ng 18- 9 1950 qu©n ta chiÕm ®­îc §«ng Khª. -Ph¸p rót khái Cao B»ng theo ®­êng sè 4. b.KÕt qu¶ -DiÖt, b¾t sèng h¬n 8000 ngh×n tªn ®Þch, gi¶i phãng mét sè x·,thÞ trÊn km trªn d¶i biªn -Lµm chñ 750 giíi ViÖt Trung. -C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c ®­îc cñng cè vµ më réng.
 • 9. ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950 3.ý nghÜa cña chiÕn th¾ng Biªn giíi Thu- §«ng 1950 - Qu©n ®éi ta ®· lín m¹nh vµ tr­ëng thµnh cã thÓ chñ ®éng më chiÕn dÞch vµ ®¸nh th¾ng ®Þch. -C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c ®­îc më réng. -cæ vò tinh thÇn ®Êu tranh cña toµn d©n vµ ®­ êng liªn l¹c víi quèc tÕ ®­îc nèi liÒn.