Lịch sử 5 - Chiến thắng biên giới thu – đông 1950
Thø t­ ngµy 19 th¸ng 12 n¨m
2007
LÞch sö
ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950
ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950
1.¢m m­u cña ®Þch vµ nhiÖm vô cña kh¸ng
chiÕn
a.¢m m­u cña
®Þch:
-Kho¸ chÆt biªn ...
§o¹n phim B¸c Hå ë chiÕn dÞch Biªn giíi
Nơi ở của chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến dịch Biên
Hồ Chủ Tịch đi Biên giới

Chống gậy lên non xem trận địa
Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây
Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đẩu
Thề...
ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950
2.DiÔn biÕn, kÕt qu¶ chiÕn dÞch Biªn giíi thu- ®«ng
1950
a.DiÔn biÕn
-Ngµy 16- 9-...
ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950
2.DiÔn biÕn, kÕt qu¶ chiÕn dÞch Biªn giíi thu- ®«ng
1950
a.DiÔn
biÕn
-Ngµy 16- 9-...
ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950
3.ý nghÜa cña chiÕn th¾ng Biªn giíi Thu- §«ng
1950
- Qu©n ®éi ta ®· lín m¹nh vµ t...
Bai 15  chien thang bien gioi thu dong 1950
Bai 15  chien thang bien gioi thu dong 1950
Bai 15  chien thang bien gioi thu dong 1950
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 15 chien thang bien gioi thu dong 1950

1,195
-1

Published on

Bai 15 chien thang bien gioi thu dong 1950

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,195
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 15 chien thang bien gioi thu dong 1950

 1. 1. Lịch sử 5 - Chiến thắng biên giới thu – đông 1950
 2. 2. Thø t­ ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2007 LÞch sö ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950
 3. 3. ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950 1.¢m m­u cña ®Þch vµ nhiÖm vô cña kh¸ng chiÕn a.¢m m­u cña ®Þch: -Kho¸ chÆt biªn giíi ViÖt- Trung. -C« lËp c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c. b.NhiÖm vô cña §¶ng vµ chÝnh phñ: chiÕn dÞch nh»m: *Më -Gi¶i phãng mét phÇn biªn giíi. cè vµ më réng C¨n cø -Cñng ®Þa ViÖt B¾c. -Khai th«ng ®­êng liªn l¹c quèc tÕ.
 4. 4. §o¹n phim B¸c Hå ë chiÕn dÞch Biªn giíi
 5. 5. Nơi ở của chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến dịch Biên
 6. 6. Hồ Chủ Tịch đi Biên giới Chống gậy lên non xem trận địa Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đẩu Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy.
 7. 7. ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950 2.DiÔn biÕn, kÕt qu¶ chiÕn dÞch Biªn giíi thu- ®«ng 1950 a.DiÔn biÕn -Ngµy 16- 9- 1950 ta næ sóng tÊn c«ng §«ng Khª. -S¸ng 18- 9 1950 qu©n ta chiÕm ®­îc §«ng Khª.
 8. 8. ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950 2.DiÔn biÕn, kÕt qu¶ chiÕn dÞch Biªn giíi thu- ®«ng 1950 a.DiÔn biÕn -Ngµy 16- 9- 1950 ta næ sóng tÊn c«ng §«ng Khª. -S¸ng 18- 9 1950 qu©n ta chiÕm ®­îc §«ng Khª. -Ph¸p rót khái Cao B»ng theo ®­êng sè 4. b.KÕt qu¶ -DiÖt, b¾t sèng h¬n 8000 ngh×n tªn ®Þch, gi¶i phãng mét sè x·,thÞ trÊn km trªn d¶i biªn -Lµm chñ 750 giíi ViÖt Trung. -C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c ®­îc cñng cè vµ më réng.
 9. 9. ChiÕn th¾ng biªn giíi thu- ®«ng n¨m 1950 3.ý nghÜa cña chiÕn th¾ng Biªn giíi Thu- §«ng 1950 - Qu©n ®éi ta ®· lín m¹nh vµ tr­ëng thµnh cã thÓ chñ ®éng më chiÕn dÞch vµ ®¸nh th¾ng ®Þch. -C¨n cø ®Þa ViÖt B¾c ®­îc më réng. -cæ vò tinh thÇn ®Êu tranh cña toµn d©n vµ ®­ êng liªn l¹c víi quèc tÕ ®­îc nèi liÒn.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×