Thienthannhac

389 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thienthannhac

 1. 1. Thieân Thaàn
 2. 2. Ngaøy xöûa ngaøy xöa coù moät haøi nhi saép ra ñôøi.
 3. 3. Haøi nhi hoûi Chuùa: Con nghe noùi Chuùa sai con xuoáng traàn gian nay mai ư ?
 4. 4. nhöng laøm sao con soáng ñöôïc vì con quaù nhoû vaø voâ phöông töï veä?
 5. 5. Chuùa ñaùp: Ta ñaõ choïn cho con moät vò trong soá caùc thieân thaàn,
 6. 6. ngöôøi seõ chôø ñôïi con vaø chaêm soùc cho con
 7. 7. Nhöng haøi nhi noùi:
 8. 8. OÂi, treân thieân ñaøng ñaây, con chaúng laøm gì khaùc ngoaøi ca haùt mæm cöôøi…
 9. 9. Con caàn nhö theá môùi coù ñöôïc haïnh phuùc!
 10. 10. Chuùa baûo: Thieân thaàn con seõ haùt cho con nghe moãi ngaøy. Con seõ caûm nhaän tình yeâu cuûa thieân thaàn vaø seõ ñöôïc haïnh phuùc
 11. 11. Haøi nhi laïi hoûi:
 12. 12. Roài laøm sao con hieåu ñöôïc khi ngöôøi ta noùi vôùi con, neáu con khoâng bieát ngoân ngöõ hoï noùi?
 13. 13. Chuùa noùi: Deã laém. Thieân thaàn con seõ noùi vôùi con nhöõng tieáng eâm dòu ngoït ngaøo nhaát …
 14. 14. vaø vôùi loøng nhaãn naïi hieàn töø, thieân thaàn con seõ daïy cho con noùi !
 15. 15. Haøi nhi nhìn leân Chuùa maø hoûi:
 16. 16. Roài con phaûi laøm sao khi con muoán noùi chuyeän vôùi Chuùa?
 17. 17. Chuùa mæm cöôøi khi haøi nhi noùi theá !
 18. 18. Thieân thaàn con seõ chaép tay con laïi vaø daïy con nguyeän caàu !
 19. 19. Haøi nhi hoûi: “Con nghe noùi treân traàn gian coù nhieàu ngöôøi ñoäc aùc
 20. 20. … ai seõ che chôû con?
 21. 21. Chuùa oâm haøi nhi vaøo loøng maø noùi ...
 22. 22. Thieân thaàn con seõ baûo veä con – duø phaûi hy sinh maïng soáng!
 23. 23. Haøi nhi toû veû buoàn: “ Nhöng roài luùc naøo con cuõng buoàn vì con seõ khoâng coøn thaáy Chuùa”.
 24. 24. Chuùa sieát chaët haøi nhi :
 25. 25. Thieân thaàn con seõ luoân noùi vôùi con veà Ta vaø daïy con caùch trôû veà vôùi Ta, duø cho luùc naøo Ta cuõng ôû caïnh con .
 26. 26. Luùc baáy giôø thieân ñaøng raát yeân tónh, neân tieáng noùi töø döông theá voïng vang leân
 27. 27. Haøi nhi voäi vaøng thì thaàm hoûi Chuùa :
 28. 28. Chuùa oâi, neáu con phaûi ñi ngay baây giôø, xin cho con bieát teân thieân thaàn cuûa con.!
 29. 29. Chuùa ñaùp: Teân cuûa thieân thaàn con khoâng quan troïng gì ñaâu, con chæ vieäc goïi ngöôøi laø…
 30. 30. MEÏ!

×