Lupws session 5 land zonation_planning_TABI_lao

265 views

Published on

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

TABI

Developing concensus on the strategy, and then undertaking Land and Forest Zoning

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lupws session 5 land zonation_planning_TABI_lao

 1. 1. ພາກທີ່ 5: ​ ານສາງ​ ວາມ​ປັນເອກະ​ າບ​ າງ​ ານ​ ​ ທະ​ າດ ໃນ ກ ້ ຄ ເ ພ ທ ດ ້ ຍດ ສ ຸ ການ​ການດ​ຂດ​ີ່ ​ ນກະສກາ​ແລະ​ປີ່າ​ມ​ແລະ​ດາ ໍ ົ ເ ທດ ິ ິ ໍ ​ ໄ ້ ໍ ເນນການຈດແບງເຂດ ັ ີ່ ສາລະບານ 5.1: ການສາງຄວາມ​ປັນເອກະ​ າບ (ດານ​ ​ ທະ​ າດ)ໃນ​​​ ້ ເ ພ ້ ຍດ ສ ຸ ການການດ​ຂດ​ີ່ ​ ນກະສກາແລະ​ປີ່າ​ມ​ ໍ ົ ເ ທດ ິ ິ ໍ ​ ໄ ້ 5.2: ການການດເຂດ​ແລະ​ແຜນຄຸມຄອງເຂດ ທີ່ ດນກະສກາ​ ໍ ົ ້ ິ ິ ໍ ແລະ​ທີ່ ດນປາໄມ ້ ິ ີ່ 5.3 ສາງແຜນຄຸມຄອງຊບພະຍາກອນປາໄມ​ແລະ​ການນາ ້ ້ ັ ີ່ ້ ໍ 1 ໃຊທີ່ ດນກະສກາ​ແລະ​ທີ່ ດນປາໄມ​ ້ ິ ິ ໍ ິ ີ່ ້16.10.2012
 2. 2. ທບທວນຄນ imagery type x resolution x cost ົ ື 216.10.2012
 3. 3. ເຕັກນກທີ່ ສາຄນ: > ິ ໍ ັ ບີ່ ໍຄວນເວົ້າເຖງ​ຫຼື​ນາໃຊ ້ “3 ປະເພດ ິ ໍ ປາໄມ ້ ີ່ ໃນເວລາການດການນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ,​ ປາປກຫຸມ,​ ການວາງແຜນນາໃຊ ້ ໍ ົ ໍ ້ ິ ັ ີ່ ົ ້ ໍ ທີ່ ດນແລະປາໄມ​ ແລແຕມແຜນທີ່ ຮວມກບຊາວບານ​ ບີ່ ໍຄວນເວົ້າເຖງ 3​ ິ ີ່ ້ ້ ້ ີ່ ັ ້ ິ ປະເພດປາ. ີ່ ເຫດຜນ? ົ • ເປັນການຊນາ (ບີ່ ໍແມນຂະບວນການມສວນຮວມຂອງການວາງແຜນນາ ້ ໍ ີ່ ີ່ ີ່ ໍ ໃຊທີ່ ດນ) ້ ິ • ສາງຄວາມສບສນໃຫຊາວບານ…ເຊີ່ ັ ນ: ປາສະຫງວນ, ປາປນກນ ້ ັ ົ ້ ້ ີ່ ີ່ ົ ັ • ສາງຄວາມສບສນໃຫພະນກງານ​ແລະຜອີ່ ນໆ ້ ັ ົ ້ ັ ້ ຼື • ພ/ງ​ແລະຊາວບານ​ຄດວາ​ຕອງໄດການດຕາມ​3 ປະເພດປີ່າແລະ ້ ິ ີ່ ້ ້ ໍ ົ ເຂົ້າໃຈວາ​ສາເລັດການການດ​3 ປະພດປາໄມແລວ​ຖວາໃຊໄດແລວ ີ່ ໍ ໍ ົ ີ່ ້ ້ ຼື ີ່ ້ ້ ້ ຄວນໃຫຊາວບານການດເລີ່ ມຈາກລະບບທີ່ ເຂົາເຈາມຢ​ແຕອງຕາມລະບບ ້ ້ ໍ ົ ົ ົ້ ີ່ ີ່ ົ ການຈດປະເພດປາຕາມລະຫດຕາຕະລາງ​ຂອງພາກສວນທີ່ ກຽວຂອງ​ທີ່ ັ ີ່ ັ ີ່ ີ່ ້ 3 ້ ້ ສາງຂນ.16.10.2012
 4. 4. 5.1: ການສາງ​ ວາມ​ປັນເອກະ​ າບໃນ ການການດ​ຂດ​ີ່ ​ ນ ້ ຄ ເ ພ ໍ ົ ເ ທດ ິ ກະສກາ​ແລະ​ປາ​ມ​ ິ ໍ ​ ີ່ ໄ ້ ຈຸດປະສງ: ເພີ່ ຼືອສາງຄວາມເຂົ້າໃຈ​ແລະ ເປັນເອກະພາບຈາກ ົ ້ ພາກສວນທີ່ ກຽວຂອງ​ກຽວກບແນວທາງ​ແລະແຜນຍຸດ ີ່ ີ່ ້ ີ່ ັ ທະສາດຂອງການປບປຸງເຂດຈດສນ​ຄ: ການວາງ ັ ັ ັ ຼື ແຜນນາໃຊທີ່ ດນ​ແລະປາໄມໃນເຂດດງກາວ. ໍ ້ ິ ີ່ ້ ີ່ ັ ີ່ 416.10.2012
 5. 5. 5.1: ການສາງ​ ວາມ​ປັນເອກະ​ າບໃນ ການການດ​ຂດ​ີ່ ​ ້ ຄ ເ ພ ໍ ົ ເ ທ ດນກະສກາ​ແລະ​ປາ​ມ​ ິ ິ ໍ ​ ີ່ ໄ ້ ວທການ: ິ ີ່ ັ ້  ຈດກອງປະຊຸມ ຢຂນເມອງ (ແຂວງ, ເມອງ, ກຸມບານ ັ ຼື ຼື ີ່ ້ ແລະ ບານ) ້  ພ/ງນາສະເໜ “ຜນໄດຮບ” ການຈດຕງປະຕບດຮອບທີ່ 1 ໍ ົ ້ ັ ັ ັ້ ິ ັ ແລະ 2, ຄ: ຼື - ຮອບທີ່ ​1: ການສາງແຜນທີ່ ພຼື້ນຖານ ແລະ ຂອບເຂດ ້ ຊາຍແດນບານ ້ - ຮອບທີ່ ​2: ການນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ, ການປກຫຸມຂອງ ໍ ້ ິ ັ ົ ້ ີ່ ້ ້ ປາໄມ​ແລະ​ຂໍມນເສດຖະກດ-ສງຄມ ິ ັ ົ  ພາກສວນເຂົ້າຮວມ​ກວດສອບຂໍມນ ແລະ​ປະກອບຄາເຫັນ ີ່ ີ່ ້ ໍ  ຕກລງເປັນເອກະພາບ ໃນທິດທາງຈດສນທີ່ ດນໃນບາດກາວ ົ ົ ັ ັ ິ ້ 5 ຕີ່ ໍໄປ16.10.2012
 6. 6. 5.2: ການການດເຂດ​ ແລະ​ ແຜນຄຸມຄອງເຂດທີ່ ດນກະສກາ ໍ ົ ້ ິ ິ ໍ ແລະ​ປາໄມ ້ ີ່ ຈຸດປະສງ: ົ 1. ເພີ່ ຼືອການດ​ແລະ​ແບງເຂດທີ່ ດນກະສກາ​ໃຫຕອບສະໜ ໍ ົ ີ່ ິ ິ ໍ ້ ອງກບຄວາມຕອງການຊມໃຊເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງຊາວ ັ ້ ົ ້ ກະສກອນ. ິ 2. ຈດສນ​ແລະ​ແບງເຂດທີ່ ດນກະສກາ​ແລະ​ປາໄມໃຫເປັນ ັ ັ ີ່ ິ ິ ໍ ີ່ ້ ້ ລະບບເພີ່ ຼືອຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດ, ຄຸມຄອງ​ແລະ​ ົ ້ ກາວໄປເຖງອອກໃບຕາດນລວມໝໃນອານາຄດ ້ ິ ິ ີ່ ົ 616.10.2012
 7. 7. 5.2.1 ວທການ ການດເຂດທີ່ ດນປາໄມ ້ ິ ໍ ົ ິ ີ່ 1. ທບທວນຄນ ຮວມກບຊາວບານ ໃນແຜນທີ່ ກຽວກບເຂດທີ່ ົ ຼື ີ່ ັ ້ ີ່ ັ ດນປາໄມໃນປະຈຸບນ ິ ີ່ ້ ັ 2. ໃຫຊາວບານເປັນຜການດເຂດພ້ຼືນທີ່ ໆປາໄມ ້ ທີ່ ເຂົາເຈາ ້ ້ ້ ໍ ົ ີ່ ົ້ ຕອງການປກປກຮກສາໄວ ້ ຫຼື ຕອງການຟຼື້ນຟຄນໃໝ ີ່ ້ ົ ັ ັ ້ ຼື 3. ແຕມເສັ້ນຂອບເຂດພ້ຼືນທີ່ ດງກາວ ລງໃສໃນແຜນທີ່ ພາບຖາຍ ້ ີ່ ັ ີ່ ົ ີ່ ີ່ 4. ນາໃຊແບບຟອມ​ຄາຖາມເຈາະຈມ ໃນພຼື້ນທີ່ ທຸກເຂດຕອນ ໍ ້ ໍ ້ ດນ ິ 7 ເຊີ່ ອມໄປຫາ ແບບຟອມຂມນສະເພາະເຂດ ຼື ໍ້16.10.2012
 8. 8. ຊີ່ ເຂດທີ່ ດນປາໄມ​ທີ່ ຊາວບານຫວເມອງ​ການດໄວ​ ຼື ິ ີ່ ້ ້ ົ ຼື ໍ ົ ້ ລະດບຊີ່ ຂອງພຼື້ນທີ່ ​ທຊາວບານຈະຄຸມຄອງ​ແລະ​ ັ ຼື ້ ້ ທີ່ ຕງ ັ້ ເນອທີ່ ຼື້ ຮກສາເປັນປາ ັ ີ່ (ha) ເຂດປາທີ່ ​1:​ປາຊາ ີ່ ີ່ ້ ເຂດຫວຍລະມານ ້ 9 ເຂດປາທີ່ ​2:​ປາຄຸມຄອງນາໃຊ ້ ີ່ ີ່ ້ ໍ ເຂດປາຫວຍດາງ ີ່ ້ ີ່ 114 ເຂດປາທີ່ ​3:​ປາຄຸມຄອງນາໃຊ ້ ີ່ ີ່ ້ ໍ ເຂດຍອດຫວຍລອກ ້ ັ 32 ເຂດປີ່າທີ່ ​4: ປີ່າຊຸມຊນຄຸມຄອງນາໃຊ​ສາລບໄມປອງ ເຂດວງປາວະ ົ ້ ໍ ້ ໍ ັ ້ ີ່ ັ 21 ເຂດປາທີ່ ​5:​ປາຄຸມຄອງນາໃຊ ້ ີ່ ີ່ ້ ໍ ເຂດຫວຍຮກ ້ ັ 102 ເຂດປາທີ່ ​6:​ປາຊຸມຊນຸມຄອງາໃຊ​ແລະ​ລຽງສດ ີ່ ີ່ ົ ້ ໍ ້ ້ ັ ເຂດສນຕະເປຣຍ ັ 247 ເຂດປາທີ່ ​7:​ປາຫໍມະເຫສກ ີ່ ີ່ ັ ເຂດຍອດຫວຍເທົາ ້ 1 ເຂດປາທີ່ ​8: ປາປອງກນແຄມນາ ີ່ ີ່ ້ ັ ໍ້ ໍ້ ລຽບຕາມແຄມນາ 150 ລວມ 612 816.10.2012
 9. 9. 5.2.2 ວທການ ການດເຂດພຼື້ນທີ່ ດນກະສກາ ິ ໍ ົ ິ ິ ໍ 1. ທບທວນຄນການນາໃຊທີ່ ດນໃນປະຈຸບນ, ົ ຼື ໍ ້ ິ ັ ໂດຍສະເພາະວທເຮັດໄຮ ີ່ ິ ແບບກະແຈກກະຈາຍ​ ຫຼື ເປັນກຸມໃຫຍ ີ່ ໃນເຂດພຼື້ນທເນນສງ (ການ ີ່ ຈບ ຈອງ/ຄອບຄອງ) ັ 2. ຄາດຄະເນຄວາມຕອງການເຂົ້າກນ ້ ິ 3. ຕດສນໃຈການດຈານວນປໝນວຽນເຂດພ້ຼືນທີ່ ເນນສງ ໂດຍຄານງເຖງ ັ ິ ໍ ົ ໍ ໍ ິ (ກ) ພ້ຼືນທີ່ ດນຂອງບານທງໝດ ິ ້ ັ ົ (ຂ)​ຂະໜາດ/ຈານວນພຼື້ນທີ່ ການດຈດສນເປັນປາໄມ ້ ໍ ໍ ົ ັ ັ ີ່ (ຄ) ຈານວນພຼື້ນທີ່ ດນກະສກາຄງທີ່ . ໍ ິ ິ ໍ ົ (ງ)​ການການດທີ່ ດນກະສກາໝນວຽນເນນສງ ຕາສຸດ 5 ຮອບ​ແລະ ໍ ົ ິ ິ ໍ ີ່ ໍ ເໝາະສມທີ່ ສຸດ ແມນ 7 – 8 ຮອບ ົ ີ່ ເຊີ່ ອມໄປຫາ ແບບຟອມຂມນສະເພາະເຂດ ຼື ໍ້ 916.10.2012
 10. 10. ຊີ່ ເຂດທີ່ ດນກະສກາໝນວຽນກບປາເຫີ່ ົ າ​ບານດອນໄຊ ຼື ິ ິ ໍ ັ ີ່ ້ ຊຼືີ່ພຼື້ນທີ່ ທີ່ ຊາວ ບານຈະຄຸມຄອງ ແລະ ້ ້ ເນຼືອທີ່ ້ ຮ ັກສາເຮັດ ທ ໍາການຜະລິດ ທີ່ ຕງ ັ້ (ha) ເຂດທາການຜະລິດໝນວຽນ ປ 1 ໍ ໍ້ ເຂດສ ັນພຫວງຝາກນາປາ 202 ເຂດທ ໍາການຜະລິດໝນວຽນ ປ 2 ຫວຍກວາກ, ຫວຍຕະພາ ້ ້ ້ 91 ເຂດທາການຜະລິດໝນວຽນ ປ 3 ໍ ເຂດຫວຍກະແດະ ້ 118 ເຂດທາການຜະລິດໝນວຽນ ປ 4 ໍ ເຂດຫວຍໂປງ ້ 173 ເຂດທ ໍາການຜະລິດໝນວຽນ ປ 5 (ຈຸດທີ່ ​1) ເຂດຫວຍເຂດຫວຍອອງ ້ ້ 43 ເຂດທາການຜະລິດໝນວຽນ ປ 5 (ຈຸດທີ່ ​2) ໍ ເຂດອ ົມລະມານໜັງ 34 ເຂດທາການຜະລິດໝນວຽນ ປ 6 ໍ ເຂດຫວຍເຢັນ ້ 131 ໍ້ ເຂດປກພຼືດອຸດສາຫະກາ (ສວນໝາກນາມ ັນ) ໍ ເຂດສ ັນພຫວງ 95 ເຂດທົີ່ງຫຍາລຽງສ ັດແຄມບານ ້ ້ ້ ໍ້ ແຄມນາປາ 15 ເຂດທົີ່ງຫຍາລຽງສ ັດສ ັນຫວຍແອ ້ ້ ້ ສ ັນຫວຍແອ ້ 14 ເຂດທົີ່ງຫຍາລຽງສ ັດຫວຍທາລາ ້ ້ ້ ເຂດຫວຍທາລາ ້ 17 10 ເນຼືອທີ່ ນາ ້ 3716.10.2012 ເນຼືອທີ່ ດິນປຸກສາງ ້ ້ 3
 11. 11. ແຜນທີ່ ເຂດການນາໃຊທີ່ ດນ​ກະສກາ​ແລະ​ປາໄມ​ ໍ ້ ິ ິ ໍ ີ່ ້ 11 presentation 416.10.2012
 12. 12. ແຜນການຄຸມຄອງທີ່ ດນກະສກາ​ແລະ​ປາໄມຂນບານ ້ ິ ິ ໍ ີ່ ້ ັ້ ້ 1216.10.2012
 13. 13. 1316.10.2012
 14. 14. ແຜນທີ່ ການວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ/ການຈດເຂດ: ຕວຢາງທ 2, ບານປຸີ່ງໝນ ເມອງພກດ ໍ ້ ິ ັ ົ ີ່ ້ ັ້ ຼື 1416.10.2012
 15. 15. 1516.10.2012
 16. 16. 1616.10.2012
 17. 17. 5.3 ສາງແຜນຄຸມຄອງຊບພະຍາກອນປາໄມ,້ ທີ່ ດນຜະລິດກະສິ ້ ້ ັ ີ່ ິ ກາ​ແລະ​ປາໄມ ້ (ຕີ່ ໍ) ໍ ີ່ • ອງຕາມແບບຟອມການສາພາດເຂດທີ່ ດນກະສກາ​ ແລະ​ ປາໄມ​ ແລະ​ ໍ ິ ິ ໍ ີ່ ້ ການຈດລຽງບຸລມະສດ,​ຈີ່ ງສາງເປັນແຜນຄຸມຄອງ: ັ ິ ິ ້ ້ - ທີ່ ດນປາໄມ ້ ິ ີ່ -​ທີ່ ດນຜະລິດກະສກາ ິ ິ ໍ - ຊບພະຍາກອນປາໄມ ້ ັ ີ່ • ລະບຽບການ ແລະ ລະບບການຕດຕາມກວດກາ ົ ິ •​​ປຼື້ ມແຜນຄຸມຄອງນາໃຊທີ່ ດນກະສກາ​ແລະ​ປາໄມຂນບານ: ້ ໍ ້ ິ ິ ໍ ີ່ ້ ັ້ ້ ພາກທີ່ 1:​ຫກການ​ແລະ​ວທການ ັ ິ ພາກທີ່ 2:​ຜນໄດຮບາກການວເຄາະຂໍມນພຼື້ນຖານ ົ ້ ັ ິ ້ ພາກທີ່ 3:​ແຜນຄຸມຄອງ​ແລະ​ພດທະນາການນາໃຊທີ່ ດນ ້ ັ ໍ ້ ິ 1716.10.2012 ພາກທີ່ 4:​​ກນໄກການຄຸມຄອງ​ແລະ​ຈດຕງປະຕບດ ົ ້ ັ ັ້ ິ ັ
 18. 18. ຕວຢາງ​ແຜນການຄຸມຄອງທີ່ ດນປາໄມ ້ ົ ີ່ ້ ິ ີ່ ລະ ເນອທີ່ ຼື້ ຫດ ັ ຊີ່ ເຂດທີ່ ດນ ຼື ິ ທີ່ ຕງ ັ້ (ha) ລາຍລະອຽດກຽວກບຂອບເຂດແດນ ີ່ ັ ເຂດທີ່ ປາຄຸມຄອງນາ ເຂດປາ ໍ ເລ້ມແຕແຈສວນບຸນເພັງ​ ລງມາຕາມທາງຮອດ ີ່ ົ ີ່ ້ ີ່ 114 ດນ ິ ໃຊ ້ ຫວຍດາງ ຍອດຫວຍແໜງ​ ລງໄປຕາມທາງຮອດກກມວງ ົ ົ ີ່ ້ ີ່ ້ ີ່ ປີ່າໄມ​ ້ ປາ​ ລງໃສບອນຫວຍລະມານ​ ປອງໃສຫວຍ ີ່ ົ ີ່ ີ່ ້ ີ່ ີ່ ້ ທ ີ່ 5 ການຄຸມຄອງ-ນາໃຊ: ້ ໍ ້ ລງກາວຮອດຫວຍດາງ​ ຈາກນນຂາມຫວຍດາງ ັ ້ ີ່ ັ້ ້ ້ ີ່  ພຼື້ນທີ່ ທາການຜະລດຕອງມການ ໍ ິ ້ ໃສປາກຫວຍຫນລາຍ​ ເລາະຫວຍຫນລາຍຮອດ ີ່ ້ ້ ຖາງອອມເນອ (ແລວກນໄຟ) ້ ຼື້ ັ ປາກຫວຍເຊາະ​ ເລາະຫວຍເຊາະຂນຈນຮອດ ້ ້ ້ ົ  ການດງໄຟ​ ໃນປາກອນໜຕອງ ັ ີ່ ີ່ ້ ທາງລດຂຸດ​ ລຽບທາງມາຮອດທາງໃຫຍໄປບານ ົ ີ່ ້ ມອດ, ການສບຢາໃນປາກອນຖ ີ່ ີ່ ້ມ ພກຫກ​ ແລວລຽບທາງລດມາຮອດດງຫໍ​ ເຂົ້າດງ ັ ົ ້ ົ ົ ົ ກອກຢາຕອງມອດເສຍກອນ. ້ ີ່ ຫໍໄປປະມານ 100​ ແມດ (ຫາງຈາກເສັນທາງ ັ ີ່ ້  ກອນລງມປກພຼືດ​ມການລອມຮວ ີ່ ົ ຼື ້ ້ົ  ດນແຕລະຕອນຕອງມການປກພຼືດ​ລດ)​ ແລວຂນໃສສນພຫນຍາເຖາ​ ຈາກນນໄຕ ີ່ ິ ີ່ ້ ົ ້ ້ ີ່ ັ ີ່ ົ້ ັ້ ເປັນແລວຕາມເຂດແດນ​ ເພີ່ ຼືອສະ​ ນພຫນຍາເຖາ​ ຮອດແຈສວນທາວຈງ​ ແລວ ສັ ີ່ ົ້ ້ ົ ້ ດວກໃນການຄຸມຄອງ​ ແລະ​ ເປັນ ຂາມທາງລດລຽບໄປຕາມກອງທາງລດ​ ້ ້ ົ ້ ົ ຮອດ ເຂດຕານການເຊາະເຈີ່ ອນ ້ ຼື ແຄມບານລຽບແຄມບານຮອດແຈສວນບຸນເພັງ ້ ້ 1816.10.2012
 19. 19. ຕວຢາງ​ແຜນການຄຸມຄອງທີ່ ດນກະສກາ ົ ີ່ ້ ິ ິ ໍ ລະ ຼື້ ເນອ ຈ/ນ ຫດ ັ ຊີ່ ເຂດທີ່ ດນ ຼື ິ ທີ່ ຕງ ັ້ ທີ່ ຄຄ ລາຍລະອຽດກຽວກບຂອບເຂດແດນ ີ່ ັ (ha) ເຂດທີ່ ເຂດທີ່ ດນກະສິ ເຂດສນ ິ ັ ເລ້ມແຕຈດຫວລອກ​ ີ່ ຸ ົ ໊ ແຄມໄຮແສງຈນ​ ີ່ ັ ດນ ິ ກາ​ໄຮ ີ່ ປ​ ຫວຍສອງ 176 74 ແລວເລາະຕາມເສັ້ນທາງລດເກີ່ າຮອດຊາຍ ໍ ້ ົ ົ ້ກະສກາ​ ິ ໍ 2012 ຫ ອງ້ ແດນບານສບເຈຍຈຸດທາງລດໃຫຍ​ ເລາະ ້ ົ ້ ົ ີ່ ທີ່ 3 ການຄຸມຄອງ-ນາໃຊ: ໍ ້ ້ ຊາຍແດນບານສບເຈຍຈນຮອດຊາຍແດນ ້ ົ ້ ົ  ພຼື້ນທີ່ ທາການຜະລດຕອງມການຖາງ ໍ ິ ້ ບານຫວຍສຍວ​ ແລວເລາະຊາຍແດນບານ ້ ້ ົ ້ ້ ອອມເນອ (ແລວກນໄຟ) ້ ຼື້ ັ ຫວຍສຍວຈນຮອດຈຸດປາກຫວຍເວນ​ ແລວ ້ ົ ົ ້ ້  ການດງໄຟ​ ໃນປາກອນໜຕອງມອດ, ລງນາປາຂນມາຈນຮອດທາງລດມາບານຈນ ັ ີ່ ີ່ ້ ົ ໍ້ ້ ົ ົ ້ ົ ີ່ ີ່ ້ ການສບຢາໃນປາກອນຖມກອກຢາຕອງ ຮອດສວນຫຍາ​ທາວປີ່ ິນ​ແລວເຟຼື້ອງລງໃສ ີ່ ້ ້ ້ ້ ົ ມອດເສຍກອນ. ີ່ ຫວໄຮທາວສຸລ​ ລງໃສຫວຍຮວນ​ ເລາະ ົ ີ່ ້ ົ ີ່ ້ ີ່  ກອນລງມປກພຼືດ​ມການລອມຮວ ີ່ ົ ຼື ້ ົ້ ຫວຍຮວນລງໃສຫວຍລອກ​ ົ ແລວເລາະ ້ ີ່ ີ່ ້ ໊ ້  ດນແຕລະຕອນຕອງມການປກພຼືດ​ ເປັນ ິ ີ່ ້ ຫວຍ​ ລອກຂນຮອດປາກຫວຍກກສມຝາດ​ ້ ົ ົ້ ແລວຕາມເຂດແດນ​ ເພີ່ ຼືອສະ​ ດວກໃນ ້ ໊ ້ ການຄຸມຄອງ​ ແລະ​ ເປັນເຂດຕານການ ແລວຂນສນພເບອງຂວາມໄປຮອດສນໃຫຍ ີ່ ້ ້ ້ ້ ັ ຼື້ ຼື ັ ເຊອງຮອງ​ ຂນຕາມສນໃຫຍຮອດທາງລດ​ ຼື ີ່ ້ ັ ົ 19 ເຊາະເຈີ່ ອນ ຼື ້ ີ່16.10.2012
 20. 20. 2016.10.2012
 21. 21. ສມທຽບການຜະລິດກະສກາໝນວຽນເນນສງແບບເປັນກຸມ​ແລະ​ ົ ິ ໍ ີ່ ກະແຈກກະຈາຍ ​ການຜະລດກະສກາໝນວຽນເນນສງແບບເປັນກຸມໃຫຍ ີ່ ິ ິ ໍ ີ່ ້ ຂໍ ດ : 1.ການຄຸມຄອງໄຟລາມປາໄດງາຍຂນ ້ ີ່ ້ ີ່ ້ 2.ສະດວກຕີ່ ໍການຄຸມຄອງຈາກສດຕພຼືດ,​ສດລຽງ ້ ັ ັ ້ ີ່ ົ ີ່ ົ້ ້ 3.ລຸດຜອນແຮງານ, ເວລາ​(ຕວຢາງ: ເຮັດຮວປອງກນ) ັ 4.ສາງທາງນອຍເຂົ້າໄປ​ມຄວາມສະດວກໃນການຂນສີ່ງຜນະລິດ ້ ້ ົ ົ ົ 5.ສະດວກໃນການອອກໃບຕາດນລວມໝີ່ ິ 6.ສາມາດການດແຈງລະຫວາງເຂດທີ່ ດນກະສກາ​ແລະ​ປີ່າໄມ ້ ໍ ົ ້ ີ່ ິ ິ ໍ ້ ຂໍເສຍ: 1. ຖາບີ່ ໍມການປອງກນທີ່ ດຈະເຮັດໃຫເກດມການເຊາະເຈີ່ ອນຂອງດນ ້ ້ ັ ້ ຼື ິ 2116.10.2012 2. ມການຂດກບຜນປະໂຫດ​ຂອງຜທີ່ ມດນຫາຍ ັ ັ ົ ້ ິ
 22. 22. ສມທຽບການຜະລິດກະສກາໝນວຽນເນນສງແບບເປັນກຸມ​ແລະ​ ົ ິ ໍ ີ່ ກະແຈກກະຈາຍ ​ການຜະລດກະສກາໝນວຽນເນນສງແບບກະແຈກກະຈາຍ ິ ິ ໍ ້ ຂໍດ: 1. ຄວາມສຽງເກດມການເຊາະເຈີ່ ອນຂອງດນໜອຍ ີ່ ຼື ິ ້ 2. ບີ່ ໍຈາເປັນຕອງມການຈດສນທີ່ ດນ ໍ ້ ັ ັ ິ ້ ຂໍເສຍ: 1. ຫຍຸງຍາກຕີ່ ໍການຄຸມຄອງຈາກສດຕພຼືດ,​ສດລຽງ​ແລະ ້ ້ ັ ັ ້ 2. ໄຟລາມປາ ີ່ ້ ົ ີ່ ົ້ 3. ໃຊແຮງງານ,​ເວລາຫາຍ (ຕວຢາງ:​ເຮັດຮວປ້ອງກນ) ັ 4. ເສຍງບປະມານຫາຍໃນການສາງທາງນອຍເຂົ້າໄປ ົ ້ ້ 5. ບີ່ ໍສາມາດອອກໃບຕາດນລວມໝໄດ ້ ? ິ ີ່ 2216.10.2012
 23. 23. ເຊີ່ ອມໄປຫາແຜນທີ່ ​ເມອງພກດ ຼື ຼື ເຊີ່ ອມໄປຫາ​ແຜນທີ່ ​ເມອງໂພນໄຊ ຼື ຼື ເຊີ່ ອມໄປຫາ​ແຜນທີ່ ​​DLUP Land Categories ຼື 2316.10.2012
 24. 24. 2416.10.2012

×