Lupws session 2 _land classes_TABI_lao
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Lupws session 2 _land classes_TABI_lao

 • 472 views
Uploaded on

National LUP workshop, 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

National LUP workshop, 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

TABI

Harmonization of Land Classification and Mapping Standards

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
472
On Slideshare
472
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ພາກທ 2: ການປະສມກມກຽວການຈດປະເພດທີ່ ດນ ແລະມາດຕະຖານ ົ ົ ັ ິ ການສາງແຜນທີ່ ້ ກອງປະຊຸມ ຖອດຖອນບດຮຽນການປະຕບດ ການວາງແຜນການນາໃຊທີ່ ດນ ົ ິ ັ ້ ິ 1 ກະສກາ ແລະ ປີ່າໄມແບບມສວນຮວມ (pFLUP) ິ ້ ີ່ ີ່ ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈນ, 4 – 5 ຕຸລາ 2012 ັ16.10.2012
 • 2. ເປັນຫຍງ ຈີ່ ງຕອງມການປະສມກມກຽວເລີ່ ອງການຈດປະເພດ ັ ິ ້ ົ ົ ັ ທີ່ ດນ ແລະການສາງແຜນທີ່ ? ິ ້ • ຖາອງການຕາງໆ ແລະໂຄງການຕາງໆໃຊປະເພດການຈດແບງ ແລະ ້ ົ ີ່ ີ່ ້ ັ ີ່ ມາດຕະຖານແຜນທີ່ ແຕກຕາງກນ > ເຮັດໃຫມການສາງແຜນທີ່ ແຕກຕາງ ີ່ ັ ້ ້ ີ່ ກນຢໃນເມອງດຽວກນ – ແລະແຜນທີ່ /ຊຸດຂມນເຫຼີ່ ົ ານບີ່ ສາມາດເອົາມາ ັ ີ່ ັ ້ ້ ຮວມກນ/ປະສມປະສານກນໄດ. ີ່ ັ ົ ັ ້ • ການໃຊປະເພດ/ມາດຕະຖານ ແລະຕວແບບຂມນອນດຽວກນ ແມນມ ້ ົ ້ ັ ັ ີ່ ຄວາມສາຄນຕີ່ ການແລກປີ່ຽນຂມນ, ເຊີ່ ງກີ່ ໝາຍຄວາມວາເຮັດໃຫມການ ັ ້ ິ ີ່ ້ ປະສານຮວມມດຂນ ແລະການວາງແຜນເຂົ້າກນໄດດຂນ ີ່ ້ ັ ້ ້ • ລະບບການນາໃຊທີ່ ດນສະເພາະຢໃນເຂດພດອຍ (ເຊີ່ ັ ນ: ການປຸກຝງ ົ ້ ິ ີ່ ັ ໝນວຽນ, ປະເພດປີ່າເຫຼີ່ ົ າ ແລະປີ່າໄມ) ແມນມຄວາມຈາເປັນຕອງໄດເອົາ ້ ີ່ ້ ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານການຈດປະເພດ, ເພີ່ ອໃຊເຂົ້າໃນການວາງແຜນການຄຸມ ັ ້ ້ ຄອງທີ່ ດນເຂດເນນສງ ແລະຊບພະຍາກອນທາມະຊາດ. ິ ັ • ການວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ ແລະການສາງແຜນທີ່ ແມນເປັນເງີ່ ອນໄຂທາອດ ້ ິ ້ ີ່ ິ ສາລບການລງທະບຽນທີ່ ດນ ແລະວຽກງານ REDD – ແລະພວກເຮົາ ັ ົ ິ ຕອງນາສະເໜ “ຊຸດຂມນມາດຕະຖານ” ໃຫກບອງການຈດຕງທີ່ ້ ້ ້ ັ ົ ັ ັ້ ຮບຜິດຊອບ LR/T ແລະ REDD. ັ  ອນນຈະຊວຍປະກອບສວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍແຫງຊາດວາດວຍວຽກງານ ັ ້ ີ່ ີ່ ີ່ ີ່ ້ ວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ, ການຈດເຂດ ແລະການຄຸມຄອງທີ່ ດນແບບຍນຍງ ້ ິ ັ ້ ິ ົ 216.10.2012
 • 3. ຈະເອົາການຈດປະເພດທີ່ ດນ ແລະການສາງແຜນທີ່ ປະສມກມກຽວກນ ັ ິ ້ ົ ົ ັ ໄດແນວໃດ? ້ ັ້ • ດາເນນຂນຕອນການປກສາຫາລ ແລະພດທະນາຮວມກນລະຫວາງ ັ ີ່ ັ ີ່ ກະຊວງ MONRE ( GIZ) ແລະກະຊວງ MAF ( TABI) ມາເປັນ ເວລາຫຼາຍກວາ 14 ເດອນ. ີ່ • ນາໃຊວທການ ແລະບດແນະນາການຈດປະເພດດນທີ່ ມຢເປັນຕວອາງ ້ ິ ົ ັ ິ ີ່ ົ ້ ອງຄ: • ກດໝາຍທີ່ ດນ ແລະກດໝາຍປາໄມ ້ (ແຕໄດແປຄວາມໝາຍແລວ) ົ ິ ົ ີ່ ີ່ ້ ້ • NLMA / LNRRIC ແລະ DLUPD: 8+ ປະເພດທີ່ ດນເພີ່ ອການການດເຂດທີ່ ິ ົ ດນ ິ • ປະສບການຈາກພາກສະໜາມຂອງ NLMA ແລະ MAF ໂຄງການຕາງໆ ົ ີ່ • ກອບກດໝາຍຂອງ MTPW ຕີ່ ກບເລີ່ ອງເສັນທາງ, ແມນາ ົ ັ ້ ີ່ ້ • ອີ່ ນໆ • ອງໃສເຄີ່ ອງມການສາງແຜນທີ່ GIS ທີ່ ທນສະໄໝ ແລະລະຫດ ແລະ ີ່ ້ ັ ັ ມາດຕະຖານການໃສສຂອງສາກນ ີ່ ົ 316.10.2012
 • 4. ຫຼ ກການພ້ນຖານຂອງການປະສມກມກຽວການຈດປະເພດທີ່ ັ ົ ົ ັ ດນ ແລະການສາງແຜນທີ່ ິ ້ ການຈດປະເພດທີ່ ດນ 3 ລະດບ ັ ິ ັ ລະດບທ 1: 8 ປະເພດທີ່ ດນຕາມກດໝາຍ ັ ິ ົ ລະດບທ 2: ໝວດທີ່ ດນຕນຕ (38 ໝວດ) ັ ິ ົ້ ລະດບທ 3: ໝວດທີ່ ດນຍອຍ (> 80 ໝວດzອຍ) ັ ິ ີ່ ຈຸດປະສງຂອງການແຕມແຜນທີ່ 2 ລະດບ ຫຼ ປະເພດຄ: ົ ້ ັ 1.) ແຜນທີ່ ຂມນການນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ ້ ້ ິ ັ 2.) ແຜນທີ່ ຂມນແຜນການຄຸມຄອງໃນອະນາຄດ ້ ້ ົ 416.10.2012
 • 5. ັ ັ້ ການຈດຕງປະຕບດດານເຕັກນກ: ຈາກການຈດປະເພດສຕວ ິ ັ ້ ິ ັ ີ່ ົ ້ ແບບຂມນ 516.10.2012
 • 6. ັ ັ້ ການຈດຕງປະຕບດດານເຕັກນກ: ການປະສມກມກຽວການ ິ ັ ້ ິ ົ ົ ຈດປະເພດທີ່ ດນ ແລະການສາງແຜນທີ່ ທີ່ ໄດສະເໜ ັ ິ ້ ້ ຕາຕະລາງທ 1: ແຜນທີ່ ການນາ ຕາຕະລາງທ 2: ແຜນທີ່ ການ ໃຊທີ່ ດິນປະຈຸບ ັນ ້ ຈ ັດເຂດຄຸມຄອງອະນາຄ ົດ ້ ປະເພດທີ່ ດິນ ົ້ ໝວດຕນຕ ໝວດຍອຍ ີ່ ົ້ ໝວດຕນຕ ໝວດຍອຍ ີ່ 1 F: ປາໄມ ້ ີ່ 4 13 5 16 P: ດິນປກໄມ ້ 1 6 - - 2 A: ດິນກະສິກາ 11 30 10 29 V: ທີ່ ດິນມພດອີ່ ນໆຂນຢີ່ ້ 1 3 0 0 U: ທີ່ ດິນທີ່ ບີ່ ມພດຂນຢເລຍ ້ ີ່ 1 3 0 0 3 ້ W: ບລິເວນໜອງນາ 4 10 4 10 4 B: ປຸກສາງທີ່ ຢອາໄສ ້ ີ່ 4 9 4 9 5 I: ອຸດສາຫະກາ 3 3 4 4 6 R: ຖະໜົນ 6 6 6 6 7 C: ວ ັດທະນະທາ 3 5 3 5 8 D: ປອງກ ັນຊາດ ້ 2 2 2 2 616.10.2012
 • 7. ປະສບການຂອງໂຄງການ TABI ດວຍການນາໃຊ ້ ການ ົ ້ ປະສມກມກຽວລະບບການຈດປະເພດທີ່ ດນ ແລະການສາງ ົ ົ ົ ັ ິ ້ ແຜນທີ່ • ຈາເປັນຕອງມສພິເສດສາລບດນນາຢໃນເຂດພດອຍ, ້ ັ ິ ີ່ ເນີ່ ອງຈາກວາມນຈະເປັນພ້ນທີ່ ຂະໜາດນອຍ. ຢໃນ ີ່ ັ ້ ີ່ ການນາໃຊທີ່ ດນເຂດທີ່ ງພຽງ ສເຫຼ ອງແມນໃຊເປັນ ້ ິ ົ ີ່ ້ ພ້ນຖານສາລບທີ່ ງນາໄດ, ແຕຢໃນເຂດພດອຍໃຫໃຊ ້ ັ ົ ້ ີ່ ີ່ ້ ສຊມພ. ົ 716.10.2012
 • 8. ແຜນທີ່ ນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ: ຕວຢາງທ 1: ບານດອນໄຊ, ເມອງໂພນໄຊ ້ ິ ັ ົ ີ່ ້ 816.10.2012
 • 9. ແຜນທີ່ ການວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ/ການຈດເຂດ: ຕວຢາງທ 1, ບານດອນໄຊ ້ ິ ັ ົ ີ່ ້ 916.10.2012
 • 10. ແຜນທີ່ ນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ: ຕວຢາງທ 2: ບານປຸງໝນ, ເມອງພກດ ້ ິ ັ ົ ີ່ ້ ີ່ ັ້ 1016.10.2012
 • 11. ແຜນທີ່ ການວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ/ການຈດເຂດ: ຕວຢາງທ 2, ບານປຸງໝນ ເມອງພກດ ້ ິ ັ ົ ີ່ ້ ີ່ ັ້ 1116.10.2012
 • 12. ພາກສະຫຼຸ ບ • ລະບບການຈດປະເພດທີ່ ດນຕາມລະດບຂນ ແລະເປັນລະບບ (ສາລບ ທງ ົ ັ ິ ັ ັ້ ົ ັ ັ ການນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ ແລະເຂດຄຸມຄອງອະນາຄດ) ເຮັດໃຫມຄວາມ ້ ິ ັ ້ ົ ້ ຜອນຜນທາງດານລະດບຂອງລາຍລະອຽດ. ີ່ ັ ້ ັ • ລະບບໄດທດສອບ ແລະປບປຸງບອນທີ່ ເປັນເຫັນວາຈາເປັນຢໃນ MONRE ົ ້ ົ ັ ີ່ ີ່ ີ່ (GIZ) ແລະ MAF (TABI) ຕະຫຼ ອດ 12 ເດອນທີ່ ຜານມາ. ີ່ • ລະບບເພີ່ ມການເກບຮກສາ ແລະຄວາມສາມາດນາໃຊຂມນໃນອະນາຄດ. ົ ັ ັ ້ ້ ົ • ມນເປັນພ້ນຖານເພີ່ ອໃຊໃນການແລກປີ່ຽນຂມນທີ່ ໄດປບປຸງຂນມາ ເຊີ່ ງ ັ ້ ້ ້ ັ ້ ິ ສາມາດນາໄປສການວາງແຜນທີ່ ມປະສດທິພາບ ແລະແນນອນເພີ່ ມຂນ ີ່ ິ ີ່ ້ ລະຫວາງຂະແໜງການຕາງໆ (ຕວຢາງ: ກະຊວງ MAF & MONRE, ີ່ ີ່ ົ ີ່ ແລະໂຄງການຕາງໆ). ີ່ • ມເຄີ່ ອງມທີ່ ຈາເປັນທາງດານເຕັກນກທງໝດຢີ່ (ຕວຢາງ: ໄຟລສ ແລະເຄີ່ ອງ ້ ິ ົ ົ ີ່ ໌ ໝາຍຕາງໆ). ີ່ • ການສາງແຜນທີ່ ເປັນມາດຕະຖານ ແລະການສາງແຜນທີ່ ອອນໄລນແມນຊວຍ ້ ້ ໌ ີ່ ີ່ ໄດຫຼາຍ ຖາຊຸມຊນນາໃຊການຈດປະເພດ/ຕວແບບຂມນອນດຽວກນ ້ ້ ົ ້ ັ ົ ້ ັ ັ (ຕວຢາງ: ການວາງແຜນນາໃຊທີ່ ດນ (LUP)- ເວັບໄຊທເວທການນາໃຊທີ່ ົ ີ່ ້ ິ ໌ ້ ດນ) ິ 1216.10.2012
 • 13. ຂນຕອນຕີ່ ໄປ ັ້ • ການປກສາຫາລກຽວກບການຈດປະເພດທີ່ ດນ/ຕວແບບຂມນ ສາລບ ີ່ ັ ັ ິ ົ ້ ັ ການນາໃຊທີ່ ດນປະຈຸບນ ແລະເຂດຄຸມຄອງອະນາຄດ. ້ ິ ັ ້ ົ • ການປຽນແປງ ແລະການປບປຸງທີ່ ເປັນໄປໄດກຽວກບການຈດ ີ່ ັ ້ ີ່ ັ ັ ປະເພດທີ່ ດນ/ຕວແບບຂມນທີ່ ໄດສະເໜ. ິ ົ ້ ້ • ຂຕກລງທາງການຂອງກະຊວງ MAF ແລະ MONRE ເພີ່ ອນາໃຊ ້ ້ ົ ົ ການຈດປະເພດທີ່ ດນ/ຕວແບບຂມນນ. ັ ິ ົ ້ ້ 1316.10.2012