Lupws session 2 land classes_DLUP_MONRE_lao

226 views

Published on

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, lao PDR

DLUP Monre

Report on the Results of Standards on the Identification of Land Categories, Codes, Colors and Layers in Land Allocation Work

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lupws session 2 land classes_DLUP_MONRE_lao

 1. 1. ກະຊວງຊບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ີ່ິ ສງແວດລອມ ັ ້ົ ັ ັ ັ ີ່ກມຈດສນ ແລະ ພດທະນາທິ ດນ ບດລາຍງານ ົ ຜນໄດຮບຂອງມາດຕະຖານ ົ ້ ັ ີ່ ້ ັ້ ການການດປະເພດທິ ດນ, ລະຫດ, ສ ແລະ ການນາໃຊຊນເລເຢ ົ ັ ັ ັ ີ່ ໃນວຽກງານຈດສນທິດນ ນະຄອນຫວງວຽງຈນ, ຕລາ, 2012 ຼ ັ ຸ
 2. 2. ົ ້• ຫວຂການນາສະເໜI. ປະຫວດຄວາມເປນມາ ັ ັII. ຈດປະສງ ແລະ ເປາໝາຍ ຸ ົ ົ້ ັ ັ້III.ການຈດຕງປະຕບດໃນໄລຍະຜານມາ. ິ ັ ີ່IV.ຜນໄດຮບຂອງການຈດຕງປະຕບດ ົ ້ ັ ັ ັ້ ິ ັV. ບດຮຽນທຖອດຖອນໄດ. ົ ີ່ ້
 3. 3. I. ປະຫວດຄວາມເປນມາຂອງ ການການດປະເພດທິດນ, ລະຫດ, ັ ັ ົ ີ່ ັ ສ ແລະ ການນາໃຊຊນເລເຢ. ້ ັ້ ິ ການການດປະເພດທິ ດນ, ລະຫດ, ສ ແລະ ການນາໃຊຊນ ົ ີ່ ັ ້ ັ້ ເລເຢ ເປນປດໃຈໜງ ີ່ທສາຄນຕກບວຽກງານ ຈດສນທິດນ ັ ັ ີ່ ັ ີ່ ັ ັ ັ ີ່ ແລະ ວຽກງານອນໆ ີ່ ທພວພນກບ ການສາງແຜນທທກ ີ່ ົ ັ ັ ້ ີ່ ຸ ີ່ິ ປະເພດ, ເຊງໄລຍະຜານມາ ຫາຍພາກສວນ, ຫາຍຂະແໜ ີ່ ຼ ີ່ ຼ ງການ ໄດນາໃຊລະຫດ, ສ ແລະ ຖານຂມນທແຕກຕາງກນ ້ ້ ັ ້ ູ ີ່ ີ່ ັ ັ ້ ້ ູ ີ່ ເຮດໃຫຂມນບມຄວາມເປນເອກະພາບກນ ເກດຄວາມສບສນ ັ ັ ັ ົ ແກຜຊມໃຊ. ສະນນ ກະຊວງຊບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ີ່ ູ ້ ົ ້ ັ້ ັ ີ່ິສງແວດລອມ ( ກມຈດສນ ແລະ ພດທະນາທິ ດນ ) ສບທບກບ ້ ົ ັ ັ ັ ີ່ ົ ົ ັ ໂຄງການຜໃຫທນຈາກຕາງປະເທດ ( ໂຄງການ GIZ ແລະ ູ້ ້ ີ່ ໂຄງການ TABI ) ີ່ິ ຈງໄດເປນເຈາພາບ ຈດກອງປະຊມ ປບປງ ້ ັ ົ້ ັ ຸ ັ ຸ ແລະ ສາງມາດຕະຖານ ອນໃໝຂນ ໂດຍການມສວນຮວມ ້ ັ ີ່ ້ ີ່ ີ່ ຈາກພາກສວນ ແລະ ຂະແໜງການທກຽວຂອງ ທກພາກສວນ ີ່ ີ່ ີ່ ້ ຸ ີ່ ີ່ ເພອພອມກນການດມາດຕະຖານ ສ, ລະຫດ, ຊນເລເຢ ແລະ ້ ັ ົ ັ ັ້ ປະເພດການນາໃຊີ່ທິ ດນ ເຮດໃຫຂມນມຄວາມເອກະພາບກນ ້ ັ ້ ້ ູ ັ ີ່ ້ ໃນຕໜາ ແລະ ນາໄປທດລອງໃຊກບວຽກງານຕວຈງ. ົ ້ ັ ົ ິ
 4. 4. II. ຈດປະສງ ຸ ົ ແລະ ເປາໝາຍົ້ ີ່ ັ ້ ້ ູ 1. ເພອເຮດໃຫຂມນແຜນທ ມຄວາມເປນເອກະພາບກນ ໃນ ັ ັ ທກວຽກງານ ີ່ທພວພນກບແຜນທ. ຸ ົ ັ ັ ີ່ ີ່ 2. ເພອເຮດໃຫການສງລວມຂມນ ມຄວາມສະດວກ ແລະ ັ ້ ັ ້ ູ ວອງໄວ. ີ່ ີ່ 3. ເພອພດທະນາ ລະບບຖານຂມນ ໃຫທນສະໄໝ, ໄດັ ົ ້ ູ ້ ັ ້ ມາດຕະຖານ, ມຄນນະພາບ, ຊດເຈນ ແລະ ສະດວກແກຜ ຸ ັ ີ່ ູ ້ ຊມໃຊ. ົ ້ ີ່ 4. ເພອໂຄສະນາເຜຍແຜ ລະບບຖານຂມນ ກຽວກບທິ ດນ, ຊບ ີ່ ົ ້ ູ ີ່ ັ ີ່ ັ ພະຍາ ກອນທາມະຊາດ ໃຫສງຄມຮບຮ ແລະ ເຂາໃຈຫາຍຂນ. ້ ັ ົ ັ ູ້ ົ້ ຼ ້ ີ່ 5. ເພອໃຫຂະແໜງການທກຽວຂອງ ສາມາດນາເອາຂມນ ໄປ ້ ີ່ ີ່ ້ ົ ້ ູ ສງເສມ, ນາໃຊຕາມຂອບເຂດ ແລະ ເປາໝາຍ ີ່ ທຕນ ີ່ົ ້ ົ້ ົ ຮບຜດຊອບ ໂດຍສອດຄອງກບລະບຽບກດໝາຍ. ັ ິ ີ່ ັ ົ
 5. 5. ັ ັ້III. ການຈດຕງປະຕບດໃນໄລຍະຜານມາ. ິ ັ ີ່ ົ ີ່ ການການດປະເພດທິດນໄດຜນຂະຫຍາຍມາຈາກ ກດໝາຍວາດວຍທ ້ ັ ົ ີ່ ້ ີ່ ັ ົ ັ ຸ ີ່ິ ິດນ, ສະບບເລກທ 04/ສພຊ, ລງວນທ 21, ຕລາ, ປ 2003. ເຊງໄດແບງອອກເປນ 3 ້ ີ່ ັ ລະດບຍອຍດງນ: ັ ີ່ ີ່ ັ ້ ີ່ ີ່ ້ ີ່ ້• ລະດບທ 1 ປະເພດທິດນຫກ: ແມນເຂດທມເນອທກວາງຂວາງ ເຊງການດ ັ ຼັ ີ່ ີ່ິ ົ ເອາປະເພດທິດນ ຕາມກດໝາຍວາດວຍທິດນ ແລະ ໃຊໃນກລະນແຜນທີ່ທ ົ ີ່ ົ ີ່ ້ ີ່ ້ ີ່ ມມາດຕາສວນໃຫຍ ໂດຍສະເພາະແມນ: ລະດບຊາດ, ແຂວງ, ເມອງ ແລະ ີ່ ີ່ ີ່ ັ ກມບານ. ຸ ີ່ ້• ລະດບທ 2 ປະເພດທິດນຍອຍ ຫ ເຂດຄມຄອງນາໃຊີ່ທິດນ: ແມນເຂດທິດນ ັ ີ່ ີ່ ຼ ຸ້ ້ ີ່ ີ່ ີ່ທການດເພອຄມຄອງ ແລະ ນາໃຊ ເຊງສາມາດແຍກໃຫເຫນປະເພດທິດນ ົ ີ່ ຸ້ ້ ີ່ິ ້ ັ ີ່ ີ່ ັ ັ ີ່ ຍອຍ ໂດຍສະເພາະແມນແຜນທຈດສນທິດນຂນບານ. ີ່ ີ່ ັ້ ້• ລະດບທ 3 ພນທຄມຄອງນາໃຊີ່ທິດນ: ແມນພນທີ່ທມການການດ ຫ ມການ ັ ້ ີ່ ຸ້ ້ ີ່ ້ ີ່ ົ ຼ ັ ັ ີ່ ີ່ ຈດສນລະອຽດ ໂດຍສະເພາະແມນວຽກງານທມການສາຫວດຈດສນລະອຽດຼ ັ ັ ີ່ ຼ ີ່ ີ່ ັ ຂອງແຕລະຂະແໜງ ການ ຫ ໂຄງການຕາງໆເຊນ: ແຜນທຜງເມອງ, ີ່ ັ ແຜນທິດນສະເພາະຕອນ ແລະ ແຜນທີ່ ອນໆ ີ່ທຕອງການໃຫມຄວາມ ີ່ ີ່ ້ ້ ລະອຽດ.
 6. 6.  ຕວຢາງ 01 ົ ີ່ ້ ້ ູ ການນາໃຊຖານຂມນ ໃນແຕລະລະດບ. ີ່ ັ ັ້ ີ່ ຕງ ແລະ ຂອບເຂດຄມຄອງຂນເມອງ.1. ຊນເລເຢຂອງທ ັ້ ຸ້ ັ້ PCODE P_name_E P_name_L DCODE D_name_E D_name_L Area 07 Houaphan ຂ. ຫວພນ ົ ັ 07 04 M. Viengxai ມ. ວຽງໄຊ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ຸ ີ່2. ຊນເລເຢຂອງທຕງ ແລະ ຂອບເຂດຄມຄອງຂນກມບານ. ຸ້ ້ PCODE P_name_E P_name_L DCODE D_name_E D_name_L GCODE G_name_E G_name_L Area 07 Houaphan ຂ. ຫວພນ ົ ັ 07 04 M. Viengxai ມ. ວຽງໄຊ 07 04 002 G. Sonephet ກ. ສອນເພດ ັ ັ້ ີ່ ັ້ ັ້ ້3. ຊນເລເຢຂອງທຕງ ແລະ ຂອບເຂດຄມຄອງຂນບານ. ຸ້PCODE P_name_E P_name_L DCODE D_name_E D_name_ GCODE G_name_E G_name_L VCODE V_name_E V_name_L Area L 07 Houaphan ຂ. ຫວພນ ົ ັ 07 04 M. Viengxai ມ. ວຽງໄຊ 07 04 002 G. Sonephet ກ. ສອນເພດ ັ 07 04 002 104 B. Napoung ບ. ນາປງ ີ່ ຸ
 7. 7. ັ້ ້ ູ ີ່4. ຊນເລເຢຂອງຖານຂມນ ປະເພດທິດນ. ັ້ ້ ູ ີ່ ຊນເລເຢຂອງຖານຂມນ ປະເພດທິດນ ລະດບທ 1 ແລະ ລະດບທ 2 ັ ັPCODE DCODE CODE VCODE LU_GCODE LU_Gname_E LU_Gname_L LU_VCODE LU_Vname_E LU_Vname_L Area 07 07 04 07 04 002 07 04 002 104 BZ ີ່ທິດນປກສາງ ຸ ້ BZ_2 State construction land BUILDING UP LAND ິດນປກສາງຂອງ ຸ ້ ລດ ັ ັ້ ້ ູ ີ່ ຊນເລເຢຂອງຖານຂມນ ປະເພດທິດນ ລະດບທ 3 ແລະ ລະດບທ 4 ັ ັ LU_VCODE_3 LU_3name_E LU_3name_L LU_VCODE_4 LU_4name_E LU_4name_L Area BZ_402 School ໂຮງຮຽນ BZ_01 Mr Si ທ. ສ ົ ີ່ ້ ັ ີ່  ຕວຢາງ 02 ການນາໃຊ ລະຫດ ແລະ ສ ຂອງທິດນແຕລະປະເພດ ໃນແຕລະລະດບ. ີ່ ີ່ ັ
 8. 8. ົ ັ ັ້IV. ຜນໄດຮບຂອງການຈດຕງປະຕບດ. ້ ັ ິ ັ1. ດານດ: ້ ັ ້ ູ - ເຮດໃຫຖານຂມນມຄວາມເອກະພາບກນ ໃນແຕລະລະດບ, ້ ັ ີ່ ັ ໂດຍມຖານຂມນເປນພນຖານ. ້ ູ ັ ້ - ເຮດໃຫການການດສຕອນດນ ມຄວາມເປນເອກະພາບກນ ັ ້ ົ ິ ັ ັ ໂດຍມລະຫດເປນໂຕບງຄບ. ັ ັ ັ ັ - ເຮດໃຫິ ວຊາການມຄວາມສະດວກ ໃນການການດລະຫດ, ສ ັ ້ ົ ັ ຂອງຕອນດນ. ິ - ເຮດໃຫການສງລວມຂມນມຄວາມສະດວກ ແລະ ງາຍຂນ. ັ ້ ັ ້ ູ ີ່ ້ - ເຮດໃຫຜນາໃຊຂມນມຄວາມສະດວກຍງຂນ. ັ ້ ູ້ ້ ້ ູ ິີ່ ້
 9. 9. 2. ດານອອນ: ້ ີ່ - ລະຫດ ແລະ ສຕອນດນບາງປະເພດ ຍງບທນພຽງພກບຕວ ັ ິ ັ ີ່ ັ ັ ົ ິ ຈງ . - ລະຫດ ແລະ ສ ຕອນດນບາງປະເພດ ກວມຫາຍເກນໄປ ໂດຍ ັ ິ ຼ ສະເພາະ ແມນ ິດນປາໄມ , ິ ດນກະສກາ, ີ່ ທິດນວດທະນາທາ ເຮດ ີ່ ີ່ ້ ິ ັ ັ ໃຫມຄວາມສບສນ ໃນການເບງແຜນທ. ້ ັ ົ ີ່ິ ີ່ ້ ູ - ການນາໃຊຖານຂມນຊນເລເຢ ຍງບທນກວາງຂວາງ ແລະ ້ ັ້ ັ ີ່ ັ ້ ຄບຖວນ. ົ ້ - ການນາໃຊຟອນພາສາ ຍງບທນເປນເອກະພາບກນ ໃນບາງ ້ ັ ີ່ ັ ັ ັ ຄງ. ັ້
 10. 10. V. ບດຮຽນທຖອດຖອນໄດ: ົ ີ່ ້ - ຈະຕອງໄດມການປບປງ ກຽວກບລະຫດ, ສ ຂອງຕອນດນຕມ ້ ້ ັ ຸ ີ່ ັ ັ ິ ີ່ ອກໃນບາງຈດ ໂດຍເພມບາງປະເພດດນທຈາເປນ ເຂາແລະ ຸ ີ່ ິ ີ່ ັ ົ້ ດດແກ ສຕອນດນບາງປະເພດ ດງນ: ັ ້ ິ ີ່ ັ ້ 1. ີ່ທິດນປາໄມ , ີ່ທິດນກະສກາ , ີ່ທິດນວດທະນາທາ ຄວນແຍກ ີ່ ້ ິ ັ ລະຫດ ໃຫກວາງຂວາງອອກກວາເກາ ເຊນ: ປາສະຫງວນ, ປາ ັ ້ ້ ີ່ ີ່ົ ີ່ ັ ີ່ ີ່ ປອງກນ ແລະ ປາຊມໃຊ ຕອງໄດສາງລະຫດ ແລະ ສ ຂອງປາ ້ ັ ີ່ ົ ້ ້ ້ ້ ັ ີ່ ແຫງຊາດ, ແຂວງ, ເມອງ ແລະ ບານ. ີ່ ້ 2. ຄວນໃຫມ ລະຫດ ແລະ ສ ສາລບດນເປາຫວາງ, ພະລານຫນ ້ ັ ັ ິ ີ່ົ ີ່ ແລະ ີ່ ອນໆ ີ່ທີ່ບລະບໃນກດໝາຍທິ ດນ. ຸ ົ ີ່ - ຄວນຈດໃຫມກອງທນ ຫ ໜວຍງານພດທະນາຂມນ ເພອມາ ັ ້ ຼ ີ່ ັ ້ ູ ີ່ ສງລວມ ແລະ ປບປງຂມນໃຫດຂນ. ັ ັ ຸ ້ ູ ້ - ຄວນມການຝກອບຮມກຽວກບ ມາດຕະຖານ ການນາໃຊ ໃຫ ົ ົ ີ່ ັ ້ ້ ິ ີ່ິ ເລກເຊງ ແລະ ທວເຖງ ແກຜຊມໃຊ. ີ່ົ ິ ີ່ ູ ້ ົ ້
 11. 11. ຂຂອບໃຈ

×