• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Lupws session 1 progress LM_RED_GIZ_lao
 

Lupws session 1 progress LM_RED_GIZ_lao

on

 • 187 views

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

National LUP workshop 4.10. - 5.10.2012, Vientiane, Lao PDR

LM_RED GIZ

Short Overview of completed and planned Activities

Statistics

Views

Total Views
187
Views on SlideShare
187
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Lupws session 1 progress LM_RED_GIZ_lao Lupws session 1 progress LM_RED_GIZ_lao Presentation Transcript

  • ື ັ ັ້ ຄວາມຄບໜາຂອງການຈດຕງປະຕບດວຽກ ້ ິ ັ ງານວາງແຜນນາໃຊີ່ທິດນ ແບບມສວນຮວມ ້ ີ່ ີ່ ີ່ ແຜນງານຄມຄອງທິດນ ແລະ ພດທະນາເສດຖະກດຊນນະບດ (LM- ້ ັ ິ ົ ົ RED) ົ ້ ີ່ ອງປະກອບການຄມຄອງທິດນ (LMC)Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Seite 1
  • ແນະນາແຜນງານຄມຄອງ ແລະ ພດທະນາເສດຖະກດ ້ ັ ິ ຊນນະບດ ົ ົ ຄວາມເປນມາຂອງແຜນງານ: ັ ັ ື ີ່ື• ເປນແຜນງານສບເນອງ ຈາກ “ແຜນງານພດທະນາຊນນະບດເຂດພດອຍ” ັ ົ ົ ູ ແລະ ໂຄງການຄມຄອງ ແລະ ຂນທະບຽນທິດນ ້ ້ ີ່ ັ ັ້• ໄລຍະຈດຕງປະຕບດແຜນການ 6 ປ ິ ັ ້ ົ້• ໄລຍະທ 1 ເລມຕນແຕ ເດອນພະຈກ 2011 ແລະ ຈນເຖງ ເດອນຕລາ 2014. ີ່ ື ິ ົ ິ ື Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Seite 2
  • ແນະນາແຜນງານຄມຄອງ ແລະ ພດທະນາເສດຖະກດ ້ ັ ິ ຊນນະບດ ົ ົ ອງປະກອບຂອງແຜນງານ: ົ • ແຜນງານປະກອບດວຍ 3 ອງປະກອບ: ້ ົ ້ ີ່ ີ່ 1. ການຄມຄອງທິດນ (ເລມ ເດອນ ມງກອນ 2012) ື ັ 2. ການວາງແຜນພດທະນາແບບມສວນຮວມ (ເດອນພະຈກ 2011) ັ ີ່ ີ່ ື ິ 3. ການພດທະນາເສດຖະກດຊນນະບດ (ເດອນພະຈກ 2011): ັ ິ ົ ົ ື ິ ີ່ົ  ການສງເສມການລງທນ ົ ີ່ົ  ການສງເສມກະສກາ ິ ົ້ ຼ ້ • ເຂດເປາໝາຍ: ແຂວງ ຫວງນາທາ (ທງ 3 ອງປະກອບ) ັ ົ • ແຂວງ ໄຊຍະບລ (ອງປະກອບທ 2 ແລະ 3) ູ ົ • ແຂວງ ອດຕະປ (ອງປະກອບ 2 ແລະ 3) ັ ື ົWorkshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Seite 3
  • ກດຈະກາວາງແຜນນາໃຊີ່ ທິດນ ຂອງແຜນງານ LMRED ິ ້ ົ ້ ີ່ (ອງປະກອບການຄມຄອງທິດນ)ຄວາມຄບໜາ ຂອງກດຈະກາ (ຮອດເດອນກນຍາ 2012) ື ້ ິ ື ັ• ສາເລດກດຈະກາຈດສນວາງແຜນນາໃຊີ່ທິດນ ແບບມສວນຮວມ ໃນ ັ ິ ັ ັ ້ ີ່ ີ່ 15 ບານ ້ (ກມບານທຽວ 10 ບານ & ກມບານປາກຄານ 5 ບານ): ີ່ ້ ້ ້ ີ່ ້ ້  ການນາໃຊີ່ທິດນ ປະຈບນ ້ ັ  ການການດເຂດການນາໃຊີ່ທິດນ ົ ້  ິສດນາໃຊີ່ທິດນ ້• ສາເລດເຂດຄມຄອງບານ ັ ້ ້  ສງລວມຂມນການນາໃຊີ່ທິດນ ແລະ ເຂດຄມຄອງບານ ໃນທວ ັ ້ ູ ້ ້ ້ ີ່ົ ເມອງ ື  ຈດກອງປະຊມຄະນະຊນາ ເພອແກໄຂບນຫາເຂດຄມຄອງບານ ັ ້ ີ່ື ້ ັ ້ ້  ສາຫວດຄນບນດາເຂດຄມຄອງ ຂອງບານ ຼ ື ັ ້ ້  ການຕກລງ ໃນການປບປງເຂດຄມຄອງ ົ ົ ັ ້Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in Lao PDR 04th to 5th October 2012 16.10.2012 Seite 4
  • ກດຈະກາວາງແຜນນາໃຊີ່ ທິດນ ຂອງແຜນງານ LMRED ິ ້ ົ ້ ີ່ (ອງປະກອບການຄມຄອງທິດນ)ແຜນກດຈະກາ ີ່ທການດໄວ (ເດອນກນຍາ 2012 – ກນຍາ 2013) ິ ົ ້ ື ັ ັ ັ ັ້  ຈດຕງປະຕບດ ກດຈະກາ PLUP ສາລບ 11 ບານ ິ ັ ິ ັ ້  ຮວມກບທມງານ ພາກສວນ ຍທຂ ເພອການດເຂດຜງບານ ີ່ ັ ີ່ ີ່ື ົ ັ ້  ການຕດຕາມກວດກາ ກດຈະກາການຈດສນວາງແຜນນາໃຊີ່ທິດນ ໃນ 8 ິ ິ ັ ັ ້ ບານ້  ປບປງຂມນ ການນາໃຊີ່ທິດນ 24 ບານ (ຂມນຈດສນທິດນຈລະພາບ) ັ ້ ູ ້ ້ ້ ູ ັ ັ ີ່  ລວບລວມ ແລະ ກວດກາ ຂມນການນາໃຊີ່ທິດນ ໃນບນດາເມອງ ້ ູ ້ ັ ື ນອກຈາກເຂດ ເປາໝາຍໂຄງການ ົ້ ີ່ ັ• ື ສບຕປບປງຂອບເຂດຄມຄອງແຂວງຫວງນາທາ ໃຫເຂາກນ ້ ຼ ້ ້ ົ້ ັ 04th to 5th Workshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in LaoPDR16.10.2012 October5 Seite 2012
  • 04th to 5thWorkshop on Land Use Planning, Land Zoning and Land Classification Activities in LaoPDR16.10.2012 October6 Seite 2012
  • ຂຂອບໃຈ 16.10.2012 16.10.2012 Seite Page 7