INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI        „BANjICA”   SLUŢBA ZA DEĈJU ORTOPEDIJU I      TRAUMATOLOGIJU
METOD PO ILIZAROVU U LEĈENJUOTVORENIH PRELOMA POTKOLENICE  Prim. dr Vesna Jovanović
UVOD- Otvoreni prelomi potkolenice su relativno ĉesti- Tibija je potkoţna kost i jako je eksponirana- Najĉešći otvoreni pr...
UVODOTVORENI   PRELOMI    POTKOLENICEPREDSTAVLJAJU JEDAN OD NAJTEŽE REŠIVIHPROBLEMA U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI.OTVORENI...
PROBLEM- Spasiti ţivot pacijenta- Spasiti ekstremitet- Repozicija i omogućiti zarastanje- Prevenirati infekciju- Razmotrit...
METODE LEČENJAPRELOMI POTKOLENICE  MOGU   SE  LEČITIOPERATIVNO I NEOPERATIVNO.OPERATIVNO LEČENJE PODRAZUMEVA PRIMENUM...
ANATOMSKE KARAKTERISTIKE     POTKOLENICESVE STRUKTUTRE POTKOLENICE MIŠIĆI,TETIVE, LIGAMENTI I NEUROVASKULARNIELEMENTI ...
PREDNJI PROSTOR POTKOLENICEM. TIBIALIS ANTERIOR,M. EXTENSOR DIGITORUM LONGUS,M. EXTENSOR HALUCIS LONGUS,M. PERONEUS TERTIU...
PREDNJI PROSTOR POTKOLENICEMIŠIĆI PREDNJEG PROSTORA NALAZE SEU ĈVRSTO OGRAĐENOM PROSTORUMEDIJALNO GOLENJAĈOM, POZADIĈVRSTO...
LATERALNI PROSTORSADRŢI DVA MIŠIĆA KRATKI I DUGI LIŠNJAĈNIMIŠIĆ, PLANTARNE FLEKSORE I EVERTORESTOPALA.IZMEĐU MIŠIĆA U SRED...
ZADNJI PROSTORZADNJI PROSTOR SE SASTOJI IZ DVAPROSTORA : POVRŠNOG I DUBOKOG.POVRŠNI: DVOGLAVI MIŠIĆ LISTA, LISNIMIŠIĆ, ZAT...
ZADNJI PROSTORMIŠIĆI OVOG PROSTORA SU PLANTARNIFLEKSORI ALI I FLEKSORI POTKOLENICE IUNUTRAŠNJI ROTATORI TIBIJE.M. PLANTARI...
ZADNJI PROSTORDUBOKI: ZADNJI GOLENJAĈNI MIŠIĆ, DUGIPREGIBAĈ PRSTIJU, DUGI PREGIBAĈ PALCA, N.TIBIALIS POSTERIOR, A. PERONEA...
VASKULARIZACIJAGOLENJAĈA SE HRANI A. NUTRITIOM TIBIAE IPERIOSTALNIM KRVNIM SUDOVIMANUTRITIVNA ARTERIJA TIBIJE JE GRANA A.T...
EPIDEMIOLOGIJA I ETIOLOGIJA- 2 otvorena preloma potkolenice na 1000 povreda u grupi populacije industrijalizovanog zapad...
KLASIFIKACIJA     Zašto klasifikovati?Vodiĉ u leĉenjuPomoć u prognoziGovoriti istimjezikom radiuporeĊivanjarezultata
VODIĈ U LEĈENJUUkoliko je prelom naistom mestu lekarkoristi standardannaĉin leĉenjaPROBLEM:osobenost preloma,varijacije u ...
POMOĆ U PROGNOZINephodno je rećipacijentu kakav serezultat oĉekuje,mogućnostkomplikacijaUticaj drugih faktora
NAJĈEŠĆE KORIŠĆENE KLASIFIKACIJE- Gustilo-Anderson klasifikacija- Tscherne klasifikacija- AO klasifikacija
GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip I:- rana manja od 1 cm u preĉniku,- minimalna povreda mekih tkiva,- korito rane je ĉ...
GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip II:- rаzderotinа veća od 1 cm u preĉniku,- umereno oštećenje mekih tkivа,- umerena k...
GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip III:- otvoreni segmentni prelom ili jednostavan prelom sа velikom povredom mekih tk...
GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip IIIA:- rana manja od 10 cm u preĉniku,- uprkos visokoenergetskoj trаumi adekvatni m...
GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip IIIB:- rana veća od 10 cm u preĉniku,- neаdekvаtni mekotkivni pokrivaĉ,- periostаln...
GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip IIIC:- bilo koji otvoreni prelom koji je povezаn sа vаskulаrnom povredom kojа zаht...
TSCHERNE KLASIFIKACIJA- Gradus I:- otvoreni prelom sa punktiformonom ranom bez kontuzije koţe- zanemarljiva bakterijska k...
TSCHERNE KLASIFIKACIJA- Gradus II:- otvoreni prelom sa malom kontuzijom koţe i mekih tkiva- umerena bakterijska kontamin...
TSCHERNE KLASIFIKACIJA- Gradus III:- otvoreni prelom sa velikim oštećenjem mekih tkiva- velika bakterijska kontaminacija...
TSCHERNE KLASIFIKACIJA- Gradus IV:- otvoreni prelom sa parcijalnom ili kompletnom amputacijom
AO KLASIFIKACIJA- Postojala je potreba za organizovanom, sistematskom klasifikacijom- Cilj je bio napraviti sveobuhvatnu ...
AO KLASIFIKACIJASA UNIVERZALNOM KLASIFIKACIJOMsa Rtg snimka...           ...u          - leĉenje   ...
AO KLASIFIKACIJA- Koja kost?- Koji segment?- Koji tip?- Koja grupa?- Koja podgrupa?
AO KLASIFIKACIJAKoja kost?       Koji segment?                    1              ...
AO KLASIFIKACIJA Za prelome proksimalnog i distalnog segmenta- Tip A: ekstraartikularni- Tip B: parcijalni artikularni- ...
AO KLASIFIKACIJA        Za prelome dijafize- Tip A: prost prelom sa dva fragmenta- Tip B: klinast prelom nakon ...
AO KLASIFIKACIJAGRUPA A:1. Spiralni2. Kosi3. Popreĉni
AO KLASIFIKACIJAGRUPA B:1. Spiralni klin2. Savijeni klin3. Fragmentovan klin
AO KLASIFIKACIJAGRUPA C:1. Spiralni  multifragmentarni klin2. Segmentni3. Iregularni
AO KLASIFIKACIJAPODGRUPISANJE:- rаzlikuje se od kosti do kosti- zаvisi od kljuĉnih kаrаkteristikа zа bilo koju kost  i nj...
AO KLASIFIKACIJAKLАSIFIKАCIJА POVREDA MEKIH TKIVА :Otvorenih koţnih lezijа (IO):- IO 1: defekt koţe od unutrа kа spoljа- I...
AO KLASIFIKACIJAKLАSIFIKАCIJА POVREDA MIŠIĆA:
AO KLASIFIKACIJAKLАSIFIKАCIJА NEUROVASKULARNIH POVREDA :
LEĈENJEVIŠEETAPNO,DEBRIDMAN RANE UZ OTKLANJANJENEKROTIĈNOG TKIVA, LAVAŢA ,REPOZICIJA I STABILIZACIJAPRELOMA UZ MAKSIMALNUP...
LEĈENJEREKONSTRUKCIJA MEKOTKIVNOGDEFEKTA 5-7 DANA NAKONPOVREDE(ODLOŢENI PRIMARNI ŠAV,SLOBODNI KOŢNI GRAFT, LOKALNIFLAP, TR...
LEĈENJERANA AGRESIVNA REKONSTRUKCIJAMEKIH TKIVA U PRVIH SEDAM DANAOD POVREDE UZ POKRIVANJEEKSPONIRANE KOSTI ZNAĈAJNOREDUKU...
ANTIBIOTICIOBAVEZNA PRIMENACEFALOSPORINSKIH PREPARATA UZAVISNOSTI OD VELIĈINE DEFEKTAI, II, III ILI IV GENERACIJE I TOMAKS...
ANTIBIOTICIKOD JAKO KONTAMINIRANIH RANA IPOSTOJANJA OPASNOSTI ODNASTANKA GASNE GANGRENE,OBAVEZNA JE PRIMENAPENICILINSKIH P...
METOD PO ILIZAROVUMETOD PO ILIZAROVU (GAVRILABRAMOVIĈ ILIZAROV) PREDSTAVLJAMETODU IZBORA KOD OTVORENIHPRELOMA POTKOLENICE ...
METOD PO ILIZAROVU OMOGUĆAVANADOKNADU KOŠTANOG DEFEKTADO TREĆINE DIJAFIZE GOLENJAĈE.APLIKOVANJE APARATA POILIZAROVU DOZVOL...
TRANSOSALNA DISTRAKCIONA   OSTEOGENEZA METODOM PO      ILIZAROVUOmogućava biomehaniĉke uslove zaformiranje koštano...
Metoda po Ilizarovu ukljuĉuje stabilnu fiksacijukoštanih fragmenata uz poštedan odnos premaosteogenim tkivima.Aparat se sa...
ELEMENTI APARATA
TIPOVI APARATA
TIPOVI APARATA
TEHNIKA APLIKACIJEPOZNAVANJE ANATOMIJESEGMENTA,PROVOĐENJE IGALA KROZ“SIGURNE ZONE”,POŠTOVANJE PRINCIPA“CENRIOZNOSTI” RADI ...
REPOZICIJAGRUBA REPOZICIJA MANUELNO,DISLOKACIJA PO DUŢINI:IMEDIJATNOM ILI KONTINUIRANOMDOZIRANOM DISTRAKCIJOM ILIKOMPRESIJ...
APLIKACIJANAJSTABILNIJA JE FIKSACIJA SAĈETIRI UPORIŠNA OBRUĈA,BAZIĈNI OBRUĈI UDALJENI ODMESTA PRELOMA POSTAVLJENIBLIZU KOL...
APLIKACIJAOD IZUZETNOG ZNAĈAJA JEKVALITET MATERIJALA OD KOGA JEIZRAĐENA IGLA,ZATEGNUTOST IGALA OPTIMALNOTREBA DA BUDE OKO ...
APLIKACIJAKOD INTRAARIKULARNIH PRELOMAPROKSIMALNE GOLENJAĈEPOSTAVLJANJE I DODATNOGOBRUĈA U DISTALNI DEONATKOLENICE,KOD INT...
REPOZICIJAU ZAVISNOSTI OD KARAKTERISTIKAPRELOMA PRIMENJUJU SERAZLIĈITE VRSTE KOMPRESIJEKOD POPREĈNIH PRELOMAUZDUŢNOM KOMPR...
OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD       DECEPriprema za operaciju metodom po Ilizarovu koddece nema nikakvih osobenosti.K...
OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD      DECEKod provoĊenja igala kroz metafizupotrebno je da igle budu na rastojanju 1,5do ...
OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD      DECEPrilikom provlaĉenja igala kroz dijafizarne delovekosti treba imati u vidu anato...
OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD       DECENuţnost opreza prema tome da se nepovrede arterije koje snabdevaju kostkrvlju,...
OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD       DECEOsnovni biohemijski principiosteosinteze metodom po Ilizarovu kodlečenja prelo...
OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD       DECEZbog smanjenja traumatizacije mekog tkivau deĉijem uzrastu potrebno je koristi...
Septične psudoartroze potkolenice relativno su česta komplikacija otvorenih preloma potkolenice, naročito onih koji po Gus...
KOMPLIKACIJEUPRKOS ADEKVATNOG NAĈINALEĈENJA KOD IZVESNOG BROJAPACIJENATA DOLAZI DO STVARANJASEPTIĈNIH PSEUDOARTROZA.PRE ZA...
REHABILITACIJANEPOSREDNO POSTOPERATIVNOPACIJENT SE VERTIKALIZUJE HODASA DELIMIĈNIM OSLONCEM NAOPERISANU NOGU,UKOLIKO SE NE...
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic

5,317 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,317
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Otvoreni prelomi potkolenice Prim. dr Vesna Jovanovic

 1. 1. INSTITUT ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANjICA” SLUŢBA ZA DEĈJU ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU
 2. 2. METOD PO ILIZAROVU U LEĈENJUOTVORENIH PRELOMA POTKOLENICE Prim. dr Vesna Jovanović
 3. 3. UVOD- Otvoreni prelomi potkolenice su relativno ĉesti- Tibija je potkoţna kost i jako je eksponirana- Najĉešći otvoreni prelomi su otvoreni prelomi potkolenice
 4. 4. UVODOTVORENI PRELOMI POTKOLENICEPREDSTAVLJAJU JEDAN OD NAJTEŽE REŠIVIHPROBLEMA U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI.OTVORENI PRELOMI NASTAJU DEJSTVOM SILEVISOKOG INTENZITETA BILO DA SE RADI ODIREKTNOM ILI INDIREKTNOM DEJSTVU SILE.SAOBRAĆAJNI I INDUSTRIJSKI TRAUMATIZAM JEDOVEO DO NAGLOG RASTA BROJA PACIJENATASA OTVORENIM PRELOMIMA POTKOLENICE.
 5. 5. PROBLEM- Spasiti ţivot pacijenta- Spasiti ekstremitet- Repozicija i omogućiti zarastanje- Prevenirati infekciju- Razmotriti neophodnost amputacije
 6. 6. METODE LEČENJAPRELOMI POTKOLENICE MOGU SE LEČITIOPERATIVNO I NEOPERATIVNO.OPERATIVNO LEČENJE PODRAZUMEVA PRIMENUMETODA SPOLJAŠNJE FIKSACIJE ILIUNUTRAŠNJE FIKSACIJE.SPOLJAŠNJI FIKSATORI MOGU BITI RAZLIČITODIZAJNIRANI, UNILATERALNI, DELTA, RIGIDNI,DIINAMIČNI, APARAT PO ILIZAROVU.UNUTRAŠNJA FIKSACIJA MOŽE BITIINTRAMEDULARNA ILI KOMPRESIVNOM PLOČOM.
 7. 7. ANATOMSKE KARAKTERISTIKE POTKOLENICESVE STRUKTUTRE POTKOLENICE MIŠIĆI,TETIVE, LIGAMENTI I NEUROVASKULARNIELEMENTI PODELJENI SU U TRIPROSTORA:PREDNJI,LATERALNI, SPOLJNIZADNJI
 8. 8. PREDNJI PROSTOR POTKOLENICEM. TIBIALIS ANTERIOR,M. EXTENSOR DIGITORUM LONGUS,M. EXTENSOR HALUCIS LONGUS,M. PERONEUS TERTIUS,A. TIBIALIS ANTERIOR,N. PERONEUS PROFUNDUS
 9. 9. PREDNJI PROSTOR POTKOLENICEMIŠIĆI PREDNJEG PROSTORA NALAZE SEU ĈVRSTO OGRAĐENOM PROSTORUMEDIJALNO GOLENJAĈOM, POZADIĈVRSTOM INTEROSEALNOM MEMBRANOMI SA PREDNJE STRANE MIŠIĆNOMFASCIJOM.KOD OTVORENIH PRELOMA, REĐE NEGOKOD ZATVORENIH, NASTAJE KAOKOMPLIKACIJA , PREDNJIKOMPARTMENTALNI SINDROM.POVEĆANI PRITISAK UNUTAR PROSTORADOVODI DO SMANJENJA OKSIGENACIJE IISHEMIJE I DO OŠTEĆENJA MIŠIĆA KAO IDUBOKOG LIŠNJAĈNOG NERVA
 10. 10. LATERALNI PROSTORSADRŢI DVA MIŠIĆA KRATKI I DUGI LIŠNJAĈNIMIŠIĆ, PLANTARNE FLEKSORE I EVERTORESTOPALA.IZMEĐU MIŠIĆA U SREDNJOJ TREĆINI NALAZI SE POVRŠNI PERONEALNI NERV, DOBRO ZAŠTIĆEN.U GORNJOJ TREĆINI U REGIJI VRATA LIŠNJAĈENERV JE POVRŠNO LOCIRAN TE POSTOJIMOGUĆNOST TRAUMATSKOG I JATROGENOGPOVREĐIVANJA.I U LATERALNOM PROSTORU POSTOJIMOGUĆNOST NASTANKA SPACIOKOMPRESIVNOGSINDROMA .
 11. 11. ZADNJI PROSTORZADNJI PROSTOR SE SASTOJI IZ DVAPROSTORA : POVRŠNOG I DUBOKOG.POVRŠNI: DVOGLAVI MIŠIĆ LISTA, LISNIMIŠIĆ, ZATKOLENI MIŠIĆ I TABANSKIMIŠIĆ KAO I SENZITIVNI NERVI N.SAPHENUS, N. CUTANEUS SURAEMEDIALIS ET LATERALIS, LISNI NERV (N.SURALIS), KAO I VELIKA I MALAPOTKOŢNA VENA NOGE.OVAJ PROSTOR NE SADRŢI ZNAĈAJNEARTERIJSKE KRVNE SUDOVE.
 12. 12. ZADNJI PROSTORMIŠIĆI OVOG PROSTORA SU PLANTARNIFLEKSORI ALI I FLEKSORI POTKOLENICE IUNUTRAŠNJI ROTATORI TIBIJE.M. PLANTARIS NEMA FUNKCIONALNI ZNAĈAJ ALISE NJEGOVA TETIVA KORISTI KAO TETIVNIGRAFT.OVAJ PROSTOR JE IZVOR LOKALNIH MIŠIĆNIHFLAPOVA KOJI SLUŢE ZA POKRIVANJEMEKOTKIVNIH DEFEKATA KOD OTVORENIHPRELOMA ILI DRUGIH STANJA U PROKSIMALNOJSREDNJOJ TREĆINI TIBIJE.I U ZADNJEM PROSTORU MOŢE NASTATI SPACIOKOMPRESIVNI SINDROM ZBOG NAGLAŠENOG
 13. 13. ZADNJI PROSTORDUBOKI: ZADNJI GOLENJAĈNI MIŠIĆ, DUGIPREGIBAĈ PRSTIJU, DUGI PREGIBAĈ PALCA, N.TIBIALIS POSTERIOR, A. PERONEA, A. TIBIALISPOSTEROR.FUNKCIJA IM JE PLANTARNA FLEKSIJA STOPALAI PRSTIJU KAO I INVERZIJA STOPALA.UZIMAJUĆI U OBZIR LOKALIZACIJU POVREDENEUROVASKULARNIH STRUKTURA SU IZUZETNORETKE SAMO KOD IZRAZITO MUTILANTNIHPOVREDA.
 14. 14. VASKULARIZACIJAGOLENJAĈA SE HRANI A. NUTRITIOM TIBIAE IPERIOSTALNIM KRVNIM SUDOVIMANUTRITIVNA ARTERIJA TIBIJE JE GRANA A.TIBIALIS POSTERIOR.ULAZI U TIBIJU POSTEROLATERALNO U NIVOUPRIPOJA M. SOLEUSA I POTOM SE GRANA NAASCENDENTNE I JEDNU DESCENDENTNUARTERIJU.KOD POVREDE KOSTI I OŠTEĆENJAINTRAMEDULARNIH KRVNIH SUDOVA DOLAZI DOPOVEĆANJA BROJA PERIOSTALNIH KRVNISUDOVA KOJI POSTAJU GLAVNI FAKTOR UZARASTANJU .
 15. 15. EPIDEMIOLOGIJA I ETIOLOGIJA- 2 otvorena preloma potkolenice na 1000 povreda u grupi populacije industrijalizovanog zapadnog društva - 0,2%- U zemljama u razvoju incidenca je veća- Pad sa motora, pešaci u saobraćaju, povrede na skijanju i pad sa visine najĉešći su uzroci, kao i prostrelne i ustrelne rane i povrede od eksplozivnih naprava.
 16. 16. KLASIFIKACIJA Zašto klasifikovati?Vodiĉ u leĉenjuPomoć u prognoziGovoriti istimjezikom radiuporeĊivanjarezultata
 17. 17. VODIĈ U LEĈENJUUkoliko je prelom naistom mestu lekarkoristi standardannaĉin leĉenjaPROBLEM:osobenost preloma,varijacije u opremi iiskustvu
 18. 18. POMOĆ U PROGNOZINephodno je rećipacijentu kakav serezultat oĉekuje,mogućnostkomplikacijaUticaj drugih faktora
 19. 19. NAJĈEŠĆE KORIŠĆENE KLASIFIKACIJE- Gustilo-Anderson klasifikacija- Tscherne klasifikacija- AO klasifikacija
 20. 20. GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip I:- rana manja od 1 cm u preĉniku,- minimalna povreda mekih tkiva,- korito rane je ĉisto,- jednostavan prelomni obrazac,
 21. 21. GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip II:- rаzderotinа veća od 1 cm u preĉniku,- umereno oštećenje mekih tkivа,- umerena kontaminacija rane,- sloţeniji prelomni obrazac,- umerena kominucija
 22. 22. GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip III:- otvoreni segmentni prelom ili jednostavan prelom sа velikom povredom mekih tkivа i udruţenom povredom krvnih sudova koji zahtevaju rekonstrukciju,- visoko kontaminirane rane.- ukljuĉene su i povrede stаrije od 8 sаti.- Tip III povrede su podeljeni u tri tipа
 23. 23. GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip IIIA:- rana manja od 10 cm u preĉniku,- uprkos visokoenergetskoj trаumi adekvatni mekotkivni pokrivaĉ preloma,- velika laceracija mekih tkiva
 24. 24. GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip IIIB:- rana veća od 10 cm u preĉniku,- neаdekvаtni mekotkivni pokrivaĉ,- periostаlno guljenje,- rekonstrukcijа mekih tkivа je neophodna
 25. 25. GUSTILO – ANDERSON KLASIFIKACIJA- Tip IIIC:- bilo koji otvoreni prelom koji je povezаn sа vаskulаrnom povredom kojа zаhtevа rekonstrukciju u cilju spašavanja ekstremiteta
 26. 26. TSCHERNE KLASIFIKACIJA- Gradus I:- otvoreni prelom sa punktiformonom ranom bez kontuzije koţe- zanemarljiva bakterijska kontaminacija- nisko energetski prelomni obrazac
 27. 27. TSCHERNE KLASIFIKACIJA- Gradus II:- otvoreni prelom sa malom kontuzijom koţe i mekih tkiva- umerena bakterijska kontaminacija- varijabilan prelomni obrazac
 28. 28. TSCHERNE KLASIFIKACIJA- Gradus III:- otvoreni prelom sa velikim oštećenjem mekih tkiva- velika bakterijska kontaminacija- ĉesto udruţene povrede krvnih sudova i nerava
 29. 29. TSCHERNE KLASIFIKACIJA- Gradus IV:- otvoreni prelom sa parcijalnom ili kompletnom amputacijom
 30. 30. AO KLASIFIKACIJA- Postojala je potreba za organizovanom, sistematskom klasifikacijom- Cilj je bio napraviti sveobuhvatnu klasifikaciju prilagodljivu za ceo skeletni sistem- Sveobuhvatna AO klasifikacija preloma dugih kostiju
 31. 31. AO KLASIFIKACIJASA UNIVERZALNOM KLASIFIKACIJOMsa Rtg snimka... ...u - leĉenje - odabir implantata - rezultate
 32. 32. AO KLASIFIKACIJA- Koja kost?- Koji segment?- Koji tip?- Koja grupa?- Koja podgrupa?
 33. 33. AO KLASIFIKACIJAKoja kost? Koji segment? 1 2 3
 34. 34. AO KLASIFIKACIJA Za prelome proksimalnog i distalnog segmenta- Tip A: ekstraartikularni- Tip B: parcijalni artikularni- Tip C: kompletna disrupcija artikularne površine ka dijafizi
 35. 35. AO KLASIFIKACIJA Za prelome dijafize- Tip A: prost prelom sa dva fragmenta- Tip B: klinast prelom nakon repozicije duţina i osovina uspostavljeni- Tip C: kompleksan prelom bez kontakta glavnih frakturnih fragmenata
 36. 36. AO KLASIFIKACIJAGRUPA A:1. Spiralni2. Kosi3. Popreĉni
 37. 37. AO KLASIFIKACIJAGRUPA B:1. Spiralni klin2. Savijeni klin3. Fragmentovan klin
 38. 38. AO KLASIFIKACIJAGRUPA C:1. Spiralni multifragmentarni klin2. Segmentni3. Iregularni
 39. 39. AO KLASIFIKACIJAPODGRUPISANJE:- rаzlikuje se od kosti do kosti- zаvisi od kljuĉnih kаrаkteristikа zа bilo koju kost i njenu klаsifikаciju- cilj je dа se povećа preciznost klаsifikаcije
 40. 40. AO KLASIFIKACIJAKLАSIFIKАCIJА POVREDA MEKIH TKIVА :Otvorenih koţnih lezijа (IO):- IO 1: defekt koţe od unutrа kа spoljа- IO 2: defekt koţe od spoljа ka unutra <5 cm, nagnjeĉene ivice- IO 3: defekt koţe od spoljа ka unutra > 5 cm, obimno nagnjeĉenje, devitalizovane ivice- IO 4: znаĉаjаn defekt, nagnjeĉenje pune debljine koţe, аbrаzije, veliko otvoreno cepanje, gubitаk koţe- IO5: Veliki defekt, potpuno cepanje
 41. 41. AO KLASIFIKACIJAKLАSIFIKАCIJА POVREDA MIŠIĆA:
 42. 42. AO KLASIFIKACIJAKLАSIFIKАCIJА NEUROVASKULARNIH POVREDA :
 43. 43. LEĈENJEVIŠEETAPNO,DEBRIDMAN RANE UZ OTKLANJANJENEKROTIĈNOG TKIVA, LAVAŢA ,REPOZICIJA I STABILIZACIJAPRELOMA UZ MAKSIMALNUPOŠTEDU MEKIH TKIVA,ANTIBIOTSKA TERAPIJA,
 44. 44. LEĈENJEREKONSTRUKCIJA MEKOTKIVNOGDEFEKTA 5-7 DANA NAKONPOVREDE(ODLOŢENI PRIMARNI ŠAV,SLOBODNI KOŢNI GRAFT, LOKALNIFLAP, TRANSFERVASKULARIZOVANOG TKIVAMIKROHIRURŠKIM TEHNIKAMA,FUNKCIONALNA REHABILITACIJA
 45. 45. LEĈENJERANA AGRESIVNA REKONSTRUKCIJAMEKIH TKIVA U PRVIH SEDAM DANAOD POVREDE UZ POKRIVANJEEKSPONIRANE KOSTI ZNAĈAJNOREDUKUJE RIZIK OD INFEKCIJE,FORMIRANJA PSEUDOARTROZE IPRETEĆIH AMPUTACIJA.
 46. 46. ANTIBIOTICIOBAVEZNA PRIMENACEFALOSPORINSKIH PREPARATA UZAVISNOSTI OD VELIĈINE DEFEKTAI, II, III ILI IV GENERACIJE I TOMAKSIMALNIM DOZAMAINTRAVENSKI,AMINOGLIKOZIDI U TRAJANJU OD 5-7 DANA
 47. 47. ANTIBIOTICIKOD JAKO KONTAMINIRANIH RANA IPOSTOJANJA OPASNOSTI ODNASTANKA GASNE GANGRENE,OBAVEZNA JE PRIMENAPENICILINSKIH PREPARATA
 48. 48. METOD PO ILIZAROVUMETOD PO ILIZAROVU (GAVRILABRAMOVIĈ ILIZAROV) PREDSTAVLJAMETODU IZBORA KOD OTVORENIHPRELOMA POTKOLENICE SA DEFEKTOMKOŠTANOG TKIVA KAO I KODINTRAARTIKULARNIH PRELOMA.KONTRAINDIKONVANA JE KOD DECE DO4-5 GODINA, KOD PSIHIJATRIJSKIHBOLESNIKA I PIODERMIJA
 49. 49. METOD PO ILIZAROVU OMOGUĆAVANADOKNADU KOŠTANOG DEFEKTADO TREĆINE DIJAFIZE GOLENJAĈE.APLIKOVANJE APARATA POILIZAROVU DOZVOLJAVAIMEDIJATNU KOMPRESIJU NAMESTU KOŠTANOG DEFEKTA UZPOSTAVLJANJE TAKVEKONSTRUKCIJE APARATA KOJAOMOGUĆAVA NAKNADNUKORTIKOTOMIJU I FOTMIRANJEDISTRAKCIONOG REGENERATA
 50. 50. TRANSOSALNA DISTRAKCIONA OSTEOGENEZA METODOM PO ILIZAROVUOmogućava biomehaniĉke uslove zaformiranje koštanog regenerata i brzu iefikasnu rehabilitaciju pacijentaKoristi sposobnost organizma da produkujekoštano tkivoTraumatizacija mekih tkiva je minimalna
 51. 51. Metoda po Ilizarovu ukljuĉuje stabilnu fiksacijukoštanih fragmenata uz poštedan odnos premaosteogenim tkivima.Aparat se sastoji od razliĉitih delova a to suobruĉ, luk, poluobruĉ, ploĉice, nosaĉi igala inarezani ili teleskoski distanceri.Narezani distanceri se nalaze izmeĊu uporišnihdelova aparata i omogućavaju kontinuiranudistrakciju.
 52. 52. ELEMENTI APARATA
 53. 53. TIPOVI APARATA
 54. 54. TIPOVI APARATA
 55. 55. TEHNIKA APLIKACIJEPOZNAVANJE ANATOMIJESEGMENTA,PROVOĐENJE IGALA KROZ“SIGURNE ZONE”,POŠTOVANJE PRINCIPA“CENRIOZNOSTI” RADI SMANJENJADISLOKACIONIH SILA
 56. 56. REPOZICIJAGRUBA REPOZICIJA MANUELNO,DISLOKACIJA PO DUŢINI:IMEDIJATNOM ILI KONTINUIRANOMDOZIRANOM DISTRAKCIJOM ILIKOMPRESIJOMDISLOKACIJA PO ŠIRINI: POSTAVLJANJE OBRUĈA NA PLOĈE, REPOZICIJA UZ POMOĆ “ŠPANERA”I IGALA SA STOPERIMA
 57. 57. APLIKACIJANAJSTABILNIJA JE FIKSACIJA SAĈETIRI UPORIŠNA OBRUĈA,BAZIĈNI OBRUĈI UDALJENI ODMESTA PRELOMA POSTAVLJENIBLIZU KOLENOG I SKOĈNOGZGLOBA,SREDIŠNJI ŠTO BLIŢE PRELOMU
 58. 58. APLIKACIJAOD IZUZETNOG ZNAĈAJA JEKVALITET MATERIJALA OD KOGA JEIZRAĐENA IGLA,ZATEGNUTOST IGALA OPTIMALNOTREBA DA BUDE OKO 90 KG.OPTIMALAN UGAO UKRŠTANJAIGALA JE 90 STEPENI.
 59. 59. APLIKACIJAKOD INTRAARIKULARNIH PRELOMAPROKSIMALNE GOLENJAĈEPOSTAVLJANJE I DODATNOGOBRUĈA U DISTALNI DEONATKOLENICE,KOD INTRAARIKULARNIH PRELOMAPILONA GOLENJAĈE POSTAVLJANJEKOMPONENTI APARATA I NASTOPALU
 60. 60. REPOZICIJAU ZAVISNOSTI OD KARAKTERISTIKAPRELOMA PRIMENJUJU SERAZLIĈITE VRSTE KOMPRESIJEKOD POPREĈNIH PRELOMAUZDUŢNOM KOMPRESIJOM IDISTRAKCIJOMKOD KOSIH I SPIRALNIH BOĈNOSUSRETAJUĆOM KOMPRESIJOM
 61. 61. OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD DECEPriprema za operaciju metodom po Ilizarovu koddece nema nikakvih osobenosti.Kod odabira anestezije, radi smanjenja psihiĉketraume, anesteziolozi se najĉešće odluĉuju zaopštu anesteziju - naroĉito kod pacijenata maĊihod deset godina.Postojanje zona rasta, osobenosti vaskularizacijei visok stepen reparativnih procesa uslovljavajuosobenosti osteosinteze kod dece.
 62. 62. OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD DECEKod provoĊenja igala kroz metafizupotrebno je da igle budu na rastojanju 1,5do 2 cm od zona rasta ka sredini dijafizekosti.Takav naĉin provoĊenja igala iskljuĉujemogućnost povrede zone rasta, pa prematome i poremećaje rasta u budućnosti.
 63. 63. OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD DECEPrilikom provlaĉenja igala kroz dijafizarne delovekosti treba imati u vidu anatomske osobenostivaskularizacije kod dece.Slabo razvijene anastomoze primoravaju nas dane smemo dozvoliti povreĊivanje nutritivniharterija, koje kod dece idu zadnjom površinombutne kosti kao i golenjaĉe.Iz tog razloga neophodno je da igle prilikomprovlaĉenja prolaze bliţe prednjoj površini kosti.
 64. 64. OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD DECENuţnost opreza prema tome da se nepovrede arterije koje snabdevaju kostkrvlju, zahteva minimum igala za pouzdanofiksiranje preloma.Da ne bi došlo do slabljenja deĉije kosti iradi izbegavanja jatrogenih preloma, iglekoje se meĊusobno ukrštaju treba postavitina razliĉitim nivoima.
 65. 65. OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD DECEOsnovni biohemijski principiosteosinteze metodom po Ilizarovu kodlečenja preloma butne kosti i kostijupotkolenice kod dece, isti su kao i kodlečenja odraslih bolesnika.
 66. 66. OSOBENOSTI OSTEOSINTEZE KOD DECEZbog smanjenja traumatizacije mekog tkivau deĉijem uzrastu potrebno je koristiti iglekoje kao uporišne površine – olive – imajupovršine u vidu spojeva od srebrnog lema.
 67. 67. Septične psudoartroze potkolenice relativno su česta komplikacija otvorenih preloma potkolenice, naročito onih koji po Gustlo- Anderson klasifikac
 68. 68. KOMPLIKACIJEUPRKOS ADEKVATNOG NAĈINALEĈENJA KOD IZVESNOG BROJAPACIJENATA DOLAZI DO STVARANJASEPTIĈNIH PSEUDOARTROZA.PRE ZAPOĈINJANJA LEĈENJASEPTIĈNE PSEUDOARTROZENEOPHODNO JE PACIJENTAOBAVESTITI O DUŢINI INEIZVESNOSTI LEĈENJA
 69. 69. REHABILITACIJANEPOSREDNO POSTOPERATIVNOPACIJENT SE VERTIKALIZUJE HODASA DELIMIĈNIM OSLONCEM NAOPERISANU NOGU,UKOLIKO SE NE RADI O ZGLOBNOMPRELOMU KOLENO I SKOĈNI ZGLOBSU OD PRVOG DANA AKTIVNE IPASIVNE VEŢBE ZA SPREĈAVANJEKONTRAKTURA

×