Lekarska greska advokat dejan babic

3,882 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lekarska greska advokat dejan babic

 1. 1. Одговорност лекара- лекарска стручна грешка - и Судови части ЛКС Дејан Д. Бабић, адвокат
 2. 2. Одговорност лекара Појам лекарске грешке (садржина и врсте) Одговорност због лекарске грешке: - Основ кривичне одговорности. - Узрочна веза између лекарске грешке и штете. - Правни прописи о кривичној одговорности лекара. Професионална одговорност лекара -Одговорност у страној пракси. - Лекарска грешка и Судови части. - Дужност саопштавања грешке.
 3. 3. Појам лекарске грешке (садржина и врсте)Errare humanum est.- Лекарска грешка повезана је са вештиномдијагностиковања и стара је колико и сама медицина.- Појам стручне лекарске грешке у литератури се првипут појављује средином XIX века.- Суштина проблема је дилема: да ли садржинупојма чине и објективни и субјективниелементи, да ли појам “лекарска грешка”обухвата само кршење правила медицинскенауке и праксе или и непридржавање,кршење правила о пажљивом поступању.
 4. 4. Појам лекарске грешке-Друга половина XIX века : Немац Rudolf Virchowдефинише стручну грешку лекара као кршењеопштепризнатих правила вештине лечењауслед одсуства потребне пажње илиопрезности.- Вирховљеву дефиницију стручне грешке прихватајуали и споре немачки, швајцарски и аустријскиправници, али и лекари тврдећи да медицинскавештина не може имати крута општепризнатаправила као на пример грађевинска вештина.- У пракси се поставља питање: да ли појамстручне грешке обухвата све неправилнеили само неке неправилне медицинскерадње.
 5. 5. - Швајцарски Савезни суд у пракси даје одговор напитање кроз разликовање:- Праве и неопростиве: сваконепридржавање општеутврђених начеламедицинске науке или оперативне техникекоја су постала заједничко добро (нпр:промашај у спровођењу операције – технички погрешнаоперација).- Опростиве омашке: погрешне лекарскерадње условљене несавршеношћу науке ичовека (грешка у процедури – остављање тупфера наместу операције).-несрећни случајеви у медицини (неуспелемедицинске интервенције које су објективнонепредвидљиве и које настају услед тешкоћа самеболести, особености организма пацијента.
 6. 6. Садржина појма лекарске грешке-поступање лекара противно правилимамедицинске струке (contra legem artis) –непоштовању правила која чине медицинскистандард.- Медицински стандарди су скуп правилакојих се мора придржавати сваки лекар:базични или основни стандарди (нпр:хигијенски захтеви приликом интервенције).- пресуда Врховног суда Аустрије: “ Лекар не поступанепажљиво ако метод лечења што га је одабрао одговарапракси која је призната од стране угледних медицинара ,којима се може веровати за ту методу, чак и кад би истотако компетентне колеге давале предност некој другојметоди.
 7. 7. Међутим, ствар стоји другачије у случају кад претежандео медицинске науке и праксе одређену методу лечења,која је дотле важила за прихваћену, сматра сумњивом”.- Проблем је у одсуству јединствено утврђених медицинких стандарда(у неким западним земљама говори се о Протоколима лечења).-Три елемента којих лекар мора да се придржава (слободатерапије): 1) Лекар мора да одлучи да ли је лечење потребно. 2) Лекар не сме подлећи притиску да примени методе или медикаменте који се косе са његовом савести. 3) Лекар је слободан да изабере, мора изабрати оне дијагностичке или терапијске мере за које верује да су за конкретног пацијента најподесније и најделотворније.
 8. 8. - У случају спора, суд одлучује шта се има сматрати медицинким стандардом, уз помоћ вештака јер суд не поседује адекватна стручна знања.- Лекар је дужан не само да се придржава медицинских стандарда (важећих правила медицинске науке и праксе) већ и да поступа пажљиво (дужна пажња).- Мера потребне пажње зависи од величине опасности која прети пацијенту (Савезни врховни суд Немачке, 1987.г., у одлуци наводи: “Да ли је лекар начинио грешку која је водила ка оштећењу здравља пацијентовог, на то питање има се одговорити искључиво према томе да ли је лекар, користећи медицинско знање и искуство које се од њега тражи, донео у конкретном случају основану одлуку о дијагностичким и терапијским мерама, и да ли је те мере брижљиво спровео”.
 9. 9. -Дужна пажња: од лекара се очекује да у свомпрофесионалном раду покаже повећану пажњу,пажњу доброг стручњака (чл. 18. ЗОО) – искусноги савесног стручњака из одређене области.- Питање односа лекарске грешке и кривице: да ли је неопходнакоорелација (објективни и субјективни елемент).- Првобитна Вирховљева дефиниција као и модерна схватањалекарске грешке садрже у себи и кривицу.-Стручна грешка се дефинише као скривљенокршење лекарске дужности пажње, које се темељина непридржавању општепризнатих начеламедицинске науке и праксе.
 10. 10. Врсте лекарске грешкеРазличити критеријуми разврставања л.грешака.- Критеријум грешака у хирургији - поједини периодимедицинског опслуживања пацијената: 1) дијагностичке грешке; 2) тактичке грешке; 3) техничке грешке; 4) грешке у организацији; 5) грешке у вођењу медицинске документације; 6) грешке у понашању медицинског особља.
 11. 11. -Друга подела лекарских грешака је на: тактичке(погрешан избор метода испитивања радипостављања дијагнозе) и техничке (непрописноспровођење дијагностичких и терапијских мера), аетапно на дијагностичке, терапијске ипрофилактичке. Појам лекарске грешке: свако поступање,мера лекара које није у сагласности садобром лекарском праксом, са актуелниммедицинским стандардом.
 12. 12. Одговорност због лекарске грешке Основ кривичне одговорности -Кривична одговорност лекара претпоставља тешку или грубу лекарску грешку. -Мање лекарске грешке (које се могу поткрасти и савесном лекару) не доводе до кажњавања. -чл.251. КЗ РС: Несавесно пружање лекарске помоћи, кривично дело постоји само ако лекар примени очигледно неподобно средство или очигледно неподобан начин лечења (прихваћена кажњивост тежих, грубих грешака).
 13. 13. -Субјективно мерило за пажњу приликомутврђивања кривице: кривим се сматра само онајлекар који је према својим личним способностима ииндивидуалним знањима био у стању да се понашаонако како се од њега очекује, тј. као просечно способани савестан лекар одређене струке. Узрочна веза између лекарске грешке и штете-Одговорност за лекарску грешку претпостављаузрочну везу између ње и штете наступеле запацијента.-Потребно је проценити да је здравствено стањепацијента узроковано грешком лекара, а не некимдругим фактором.
 14. 14. -Питање узрочне везе између лекарске грешке и штете, ценисудија на основу мишљења медицинских вештака, схватањаправне науке и праксе, али мора својим уверењем да попуни и онајпростор који је у већој или мањој мери медицинки недоказив.- Између лекарске грешке и штете мора постојати зависност усмислу природних наука, да би се утврдила њихова узрочнаповезаност у правном смислу (лекарска грешка мора битиconditio sine qua non за насталу штету – значи даштета не би наступила да није било лекарскегрешке).-Лекар је дужан да штету надокнади само уколико се на судудокаже да примена неког другог метода лечења или неког другоглека, исту штету не би узроковала.-- Лекар одговара једино због штете коју би прописанимпоступањем могао спречити или избећи, нема лекарскеодговорности за неизбежну штету.
 15. 15. -Узрочна веза се сматра утврђеном ако пацијент(тужилац) докаже да је лекар начинио грешку и да таквагрешка (према сазнању медицинске науке илекарске праксе) води типично ка штети која јенаступила.-Извесност о наступању неке чињенице која судији треба да пружидоказ, не сме се идентификовати са апсолутном елиминацијомсваке друге могућности. За одржив каузални развој говорипретежна вероватноћа, довољан је дакле висок степенвероватноће.-- Немачки судови допуштају могућност да се пацијент ослободитерета доказивања узрочне везе у случају кад се ради о грубојлекарској грешци (лекар сноси терет доказивања).
 16. 16. Правни прописи о кривичној одговорности лекара за стручну грешку-Судска пракса: “ Узрочна веза између лекарске грешкеи смрти пацијента сматра се утврђеном само ако јесуд, на основу мишљења медицинских вештака,дошао до закључка да би прописно понашање лекараспасило или продужило живот пацијента савероватноћом која се граничи са сигурношћу”.-Вероватноћа која се граничи са сигурношћу значи степенизвесности који искључује сваку разумну сумњу (in dubio pro reo).-- Када се грешка лекара састоји из пропуштања тада је тешкоутврдити извесност која искључује разумну сумњу (случај изНемачке праксе).
 17. 17. к.д. из чл. 251. КЗ РС Несавесно пружање лекарске помоћи- Законодавац полази од посебне важности које има пружањелекарске и друге медицинске помоћи у друштву, ради заштитечовековог здравља.-Од здравствених радника се захтева посебна обазривост и савесносту вршењу позива.-Несавесно лечење од стране лекара: радња к.д.-а је алтернативноодређена и може се састојати у примени неподобног средства илинеподобног начина лечења, непримењивању одређених хигијенскихмера или уопште у несавесном поступању лекара при пружањулекарске помоћи.-- “Очигледно неподобно средство или начин лечења”значи да су примењени начин и средство лечења код којих је лакоуочљива њихова штетност или несврсисходност, тако да њиховапримена значи грубо кршење правила медицинске струке.
 18. 18.  Професионална одговорност лекара - Одговорност у страној пракси. - Дужност саопштавања грешке. - Судови части ЛКС. Због стручне грешке лекари, и остали медицински посленици, могу бити подвргнути четворострукој одговорности: кривичној, грађанској, дисциплинској и етичкој.-Одговорност медицинских радника за стручне грешке постојиколико и сама професија.
 19. 19. Одговорност лекара у данашњој страној пракси- 60.-тих и 70.-тих година XX века, имовинска одговорност медицинских посленика према пацијенту добија на значају, повећава се број тужби за накнаду штете према лекарима и медицинским установама, док је број кривичних поступака и даље занемарљив.- Данас кривични законици мањег броја држава Европе садрже посебне одредбе о одговорности лекара и осталих медицинских посленика, и у њих спадају: Србија, Хрватска, Аустрија, Португалија и Словенија.
 20. 20. Да ли је лекар дужан да пацијенту саопшти своју грешку?-Аргумент против је правно начело по коме нико није дужаноптуживати или окривљавати себе самог.- Савремено право не познаје обавезујуће норме у томдомену.- Аргументи за: морални разлози, однос поверења пацијент-лекаркоје се гради на истини, лекар који је питан не би смео не говоритиистину.- Умерен став: Штетно понашање по пацијентово здравље јестеједино сама лекарска грешка, није њено накнадно прећуткивање...Управном смислу, прећуткивање лекарске, стручне грешке непредставља нову грешку, осим ако узрокује штету по пацијентовоздравље.
 21. 21. Статистика грешака и управљање кризом Упоредна искуства У Немачкој је започето вођење статистике 1979.г., а од 2006.г. се скупљају подаци на националном нивоу помоћу Система извештавања о лекарским грешкама (Medical Error Reporting sistem - MERS). У Немачкој савезној комори се прикупљени подаци обрађују, а за централно прикупљање података задужена је пословна јединица Арбитражне институције за решавање медицинске злоупотребе Северно – немачке лекарске коморе у Хановеру. MERS се користи за: идентификацију грешака, развијања стратегија избегавања понављања грешака, и даљу едукацију лекара. У САД је 2005.г., тада сенатор Барак Обама, предложио оснивање националне агенције за пријављивање лекарских грешака, као и програм компензације пацијената кроз преговоре и нагодбе између лекара и пацијената
 22. 22.  У Сад је на почетку 70.-тих година XX века нагло порастао број парница против лекара и медицинских установа. Према процени “Medical Malpractice Commission” у 1970.г. Пацијенти су поднели око 12.000 тужби за надокнаду штете, од чега је 40% било успешно. Обештећење пацијената коштало је 80 милиона долара, а 10 милиона износили су трошкови за услуге адвоката и медицинских вештака. Просечни износ накнаде био је 20.000 долара. У САД се превентабилне медицинске грешке, које се догоде у болницама на годишњем нивоу, своде на 195. 000 (2001/2002).
 23. 23.  1/2 тужених били су лекари појединци. 1/3 тужених биле су клинике. У ½ случајева разлог тужбе била су пролазна или краткотрајна оштећења. 2,5% трајна и тешка оштећења. 18% смртни исходи. Претежан број тужених лекара чинили су хирурзи свих специјалности и анестезиолози. 1975.г. – америчким осигуравајућим компанијама за осигурање од професионалне одговорности поднето 40.000 одштетних захтева, од којих се ½ пренела у суд. 10% свих лекара у САД било је тужено за накнаду штете.
 24. 24. Стање у Немачкој и Француској У Немачкој је током 1974.г. поднето 5-6.000 тужби против лекара и медицинских установа, 50% усвојено. Међу туженима су најчешће лекари: опште медицине, интернисти и гинеколози (не и хирурзи). Већина тужених грешака је била терапијске не дијагностичке природе. У Француској се број парница против лекара повећао током 70-тих и 80-тих година (генерално тренд и у САД и СРН). 1978.г. 2% лекара било је предмет тужби.
 25. 25. Лекарска грешка у Србији Судови части Стручна грешка дефинисана је Законом о здравственој заштити од 2005. године, чланом 197, везано за одузимање лиценце за рад. Лиценца за рад може се одузети здравственом раднику уколико приликом обављања здравствене делатности начини стручну грешку којом нарушава, односно погоршава здравствено стања пацијената. Под стручном грешком, у смислу овог закона, подразумева се несавесно лечење, односно занемаривање професионалних дужности у пружању здравствене заштите , односно непридржавање или непознавање утврђених правила и професионалних вештина у пружању здравствене заштите, а које доводе до нарушавања, погоршавања, повреде, губитка или оштећења здравља или делова тела пацијента.
 26. 26.  Стручна грешка се утврђује у дисциплинском поступку пред надлежним органом Коморе, односно у поступку редовне или ванредне спољне провере квалитета стручног рада здравствених радника. По члану 198. ЗЗЗ, Комора здравственом раднику трајно одузима лиценцу уколико је здравствени радник правоснажном судском одлуком осуђен на казну затвора због тешког кривичног дела против здравља људи. Лекарске грешке могу бити: дијагностичке, терапијске или профилактичке, тактичке, техничке грешке, организационе грешке, грешке у вођењу медицинске документације, грешке у понашању медицинског персонала.
 27. 27.  Лекарску грешку може изазвати чињење или нечињење, предузимање неиндикованог или непредузимање индикованог захвата. Најчешће су у области хирургије, ортопедије, анестезије, гинекологије и акушерства, радиологије и урологије. У односу лекар пацијент, лекар је дужан да извршава обавезе из своје професионалне делатности поступајући са "пажњом доброг стручњака". Лекар асистент није дужан да преиспитује дијагнозу надређеног лекара, осим ако не примети да је његов надређени повредио стандард пажње - у том случају настаје његова обавеза да постави своју дијагнозу .
 28. 28. Дисциплинска одговорност Члан Коморе дисциплински одговара пред Судом части ако чињењем или нечињењем изврши повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе. Члан Коморе врши повреду професионалне дужности или угледа члана Коморе ако:- обавља здравствену делатност нестручно, односно у супротности са савременим достигнућима медицинске, стоматолошке, односно фармацеутске науке и праксе, или ако начини стручну грешку;
 29. 29. Судови части ЛКС Судови части Лекарске коморе Србије су органи Лекарске коморе Србије који врше своје функције утврђене Законом, Статутом Лекарске коморе Србије. Судови части се образују као:- Судови части при Регионалним лекарским коморама, као судови части првог степена и- Врховни суд части на нивоу Лекарске коморе Србије, као суд части другог степена. Суд части утврђује повреду професионалне дужности и/или угледа члана Коморе, на основу спроведеног поступка за утврђивање дисциплинске одговорности члана Лекарске коморе Србије.
 30. 30.  Суд части врши расправу на основу приложених доказа, у границама захтева за покретање дисциплинског поступка, пазећи по службеној дужности на надлежност, допуште-ност и благовременост . У поступку пред Судом части надлежан Суд првог степена је Суд части према месту учлањења члана Коморе, односно према пребивалишту члана Коморе. Суд части за повреду профедионалне дужности или угледа члана Коморе, изриче мере за: лаке и тешке повреде:1. Јавну опомену.2. Новчану казну.3. Привремену забрану самосталног рада у обављању одређених послова здравствене делатности.4. Привремену забрану самосталног рада у обављању здравствене делатности.
 31. 31. Искуства Лекарске коморе Србије Регионална лекарска комора са највише предмета у раду је РЛК Београд. У првих 10 месеци 2011.г. Суд части I степена поступао је у 85 предмета, а 60 правоснажно је решено. У наведеном периоду донете су:1. 3 Одлуке са изреченом опоменом.2. Једна Одлука са забраном лечења хомеопатском методом у року од 6 месеци.3. Једна Одлука са забраном вештачења и иступања у јавности у року од 6 месеци.4. Једна Одлука о привременом одузимању лиценце у трајању од 9 месеци.
 32. 32. ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

×