Redd framework in laos
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Redd framework in laos

on

 • 716 views

 

Statistics

Views

Total Views
716
Views on SlideShare
716
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Redd framework in laos Redd framework in laos Presentation Transcript

 • ຄຳແສນ ອຸ ຄຳ ນ ່ພະແນກ ແຜນການ, ກົມປ່ າ ໄມ້ 30.08.12 Seite 1 1 Page
 • ສາລະບານ 30.08.12 Seite 2 2 Page
 • 1. ສະພາບລວມ ແລະ ຄວາມເປັນມາຫຼັງຈາກ ການເຂົ້ ວ ມ ໂຄງການກາກບອນປ່ ໂ ລກ ປີ າ ຮ່ າ ໄມ້2008, ສປປ ລາວ ໄດ້ຳເນີນ ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ ດກ່ວກັບ REDD+ ຫຼາຍໆຢ່ ໄປພ້ມໆກັນ: ຽ າງ ອຂະບວນການພັດທະນາແຜນກຽມຄວາມພ້ມ ສຳລັບ REDD+ ( ແຜນ ອRPP) ພາຍໃຕ້ ໂ ຄງການກາກບອນປ່ (FCPF) າ ໄມ້ສະໜັບສະໜູ ຈາກທະນາຄານໂລກ ນເຂົ້ ວ ມໂຄງການລົງທຶນປ່ (FIP), ກອງທຶນ າ ຮ່ າ ໄມ້ພັດທະນາ ໂຄງການຮ່ມມືສອງຝ່ (ເຊັ່ : ການຮ່ມມື ລາວ- ວ າຍ ນ ວເຢຍລະມັນ, ການຮ່ມມື ລາວ-ຍີ່ ູ , ການຮ່ມມື ລາວ-ແຟງລັງ) ວ ປ່ນ ວ ຫ້ ານສະໜັບສະໜູ , ຮ່ມມື ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກ ນ ວອົງການຈັດຕັ້ມະຫາຊົນ , ງອົງການຈັດຕັ້ທີ່ ໍ່ື້ ກັບລັດຖະບານ ທີ່ ີຈຸປະ ສົງ ງ ບ ຂ ນ ມ ດໃນການເຄື່ນໄຫວ ແລະ ສຶກສາ ກ່ວກັບ REDD+ (ເຊັ່ ອົງການ ອ ຽ ນW , ອົງການ S ແລະ ອົງການ W F CS NV W)ປະສານງານຢ່ າ ງໃກ້ິດກັບສະຖາບັນສຶກສາ ແລະ ຄົ້ ຄວ້ ສ ນ າທັງພາຍໃນແລະຕ່ າ ງປະເທດ . 30.08.12 30.08.12 Seite 3 3 Page
 • 1. ສະພາບລວມ ແລະ ຄວາມເປັນມາເປັນຫຍັງຈິ່ດຳເນີນວຽກງານ REDD+ ໃນ ສປປ ລາວ ? ງເພື່ແກ້ ອ ໄ ຂການທຳລາຍປ່ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ ່ ເ ຊື່ມໂຊມ າ ໄມ້ ປ າ ໄມ້ ອແນໃສ່ ານຫຼຸຜ່ນ ການປ່ຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ GHG ກ ດ ອ ອ ວREDD+ ຈະໃຫ້ ຸ ຄ່ ຄ ນ າ ຂອງປ່ ດ້ າ ໄມ້ າ ນການບໍລິການ (PES),ໄມ້ ຸ ໆຊະນິດ ແລະ ປະເພດປ່ ຈະມີຄຸ ຄ່ ທາງດ້ ທກ າ ນ າ າ ນເສດຖະກິດປະກອບສ່ນພັນທະຕໍ່ົນທິສັນຍາສາກົນ (UNFCCC ວ ສວ່ ວ ຍການປ່ນແປງດິນຟ້ າ ດ້ ຽ າ ອາກາດ ) ຊຶ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ງແນວຄວາມຄິດຂອງ REDD+ ເຫັນວ່ າ ສອດຄ່ງກັບ ນະໂຍບາຍປ່ ອ າ ໄມ້ແລະ ຍຸທະສາດປ່ ແຫ່ຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ດ າ ມ້ ງສ້າ ງຄວາມເຂັ້ ແຂງໃຫ້ະແໜງການປ່ ໃນທຸ ລະດັບ ໃນນັ້ ມ ຂ າ ໄມ້ ກ ນລວມທັງຊຸ ຊົນ ຈາກຂະບວນການສ້ ມ າ ງຄວາມພ້ມ ແລະ ອການຈັດຕັ້ປະຕິບັດ REDD+ ງສົ່ເສີມຂະບວນການເຂົ້ ວ ມຂອງພາກສ່ນຕ່ ງ າ ຮ່ ວ າ ງໆທີ່ ່ວຂ້ງ ກຽ ອເປັນທາງເລືອກໜຶ່ສຳລັບແຫ່ທຶນ ງ ງໃຫ້ ັບວຽກງານການຄຸ ຄອງປ່ ກ ມ ້ າ ໄມ້ 30.08.12 30.08.12 Seite 4 4 Page
 • 2. ການສ້ າ ງຄວາມພ້ມ ແລະ ໂຄງການ REDD+ ໃນ ອ ສປປ ລາວ ໜ້ າ ວຽກຕົ້ ຕໍ: ນ ກຳນົດໂຄງຮ່ ການຈັດຕັ້ ສຳລັບ ວຽກງານ REDD+ າງ ງ ສ້າ ງກົນໄກການສະໜັບສະໜູ ນ ໃນນັ້ ລວມທັງກອບນິຕິກຳ ນ ກຳນົດລະດັບທຽບຖານການປ່ຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ ອ ວ (REL) ພັດທະນາລະບົບຄຸ ກັນ ເພື່ປົກປ້ງສັງຄົມ ແລະ ມ ້ ອ ອ ສິ່ແວດລ້ມ (Safeguards) ງ ອ ດຳເນີນກິດຈະກຳ ທີ່າມາດເຮັດໃຫ້ ສ ເ ກີດມີການຫຼຸຜ່ນ ດ ອ ການປ່ຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ ໃນຂະແໜງການປ່ ອ ວ າ ໄມ້ ພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມ , ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ (MRV) ການຂື້ ທະບຽນໂຄງການກາກບອນປ່ , ນ າ ໄມ້ ສິນເຊື່ກາກບອນປ່ ອ າ ໄມ້ 30.08.12 30.08.12 Seite 5 5 Page
 • 2. ໂຄງຮ່ າ ງການຈັດຕັ້ ງ 30.08.12 30.08.12 Seite 6 6 Page
 • ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ ຕອນ ຂອງ ນ ວຽກງານຕ່ າງ ກຳນົດ REL ການຫຼຸຜ່ ດ ກົນໄກສະໜ ກຳນົດ ອນ ັບສະໜູນ ກິດຈະກຳ ການປ່ຍອາ ອ ສ້າງໂຄງຮ່ າງກ ຫຼຸຜ່ນກາ ດ ອ ລະບົບ MRV ຍພິດ ານຈັດຕັ້ ງ (ກອບນິຕິ ນປ່ຍອາຍພ ອ ກຳ) ລະບົບຄຸກ ມ ້ ິດ ັນ Safeguards ການວັດແ ວົງຈອນ ການສະໜອງ ທກ ການຫຼຸຜ່ ດ ດ້ າ ນການເງິນ ຂອງ REDD+ ອນທຽບໃສ່ REL ຂື້ທະບຽນ ນ ການຂາຍສນເຊື່ ອ/ ການອອກຢັ້ງຢື ນຜົນການຈັດຕ ັ້ ງປະຕບັດ ການແບ່ງປັ ການເບີກຈ່ າ ນຜົນປະໂຫ ຍ& ຍດ ຕະຫຼາດRoadmap for Core Concepts in REDD Policy 30.08.12 Seite 7 7 Page
 • ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ ຕອນ ຂອງ ນ ວຽກງານຕ່ າງ ຮ່ າງນິຕິ ກຳ ກ ອບນ ິຕ ິກ ຳ ຄ ະວິຊາກ ານ ຄ ົ້ ຄ ວ້ ນ າ ສະເ ກຳນົດ 4 ລະ ດົບຊາດ ພາະດ້ ຂອງ REDD+ (TW ານ G) REL TW ດ້ G: ານກົດໝາຍ ລະບົບ Safeguards 3 TW ດ້ REL G: ານ TW ດ້ G: ານການເຂົ້ ວມ າຮ່ ຂອງ ຊົນເຜົ່ັແລະ າ ກິດຈະກຳ ລະບຽ ບການ ແລະ ສ້ າງໂຄງຮ່ າງ ຊຸຊົນ ມ ຫຼຸຜ່ນກາ ດ ອ ບ ົດແນະນ ຳ TWG: ນປ່ຍອາຍພ ອ ການຈັດຕ ຄະນະກອງເລຂາ REDD+ ດ້ ານການປັບໃຊ້ະບຽບການ ລ ິດ ດ້າ ນເຕັ ກນ ິກ ັ້ ງ 1 TORs ແລະ ການຈັດຕັ້ TW ງປະຕິບັດ G: ດ້ ານການນຳໃຊ້ ີ່ິນ ທ ດ ສ້ MRV າງ TW ດ້ MRV G: ານ TW G: ດຳເນີນ ດ້ ານການແບ່ ງປັນຜົນປະໂ ວຽກງານການ ຫຍດ ຂື້ທະບຽນ ນ ວຽກງານການ ເບີກຈ່ າຍ ແລະ ຕະຫຼາດ 2 Input and Guidance ການແບ່ງປັນ ຜົນປະໂຫຍ ດRoadmap for Core Concepts in REDD Policy 30.08.12 Seite 8 8 Page
 • ໂຄງການຮ່ມມືທີ່ັດຕັ້ປະຈຸ ັນ ວ ຈ ງ ບ ທີ່ ່ວພັນກັບ REDD+ ກຽ ທີ່ ູ າຍໃຕ້ ານຄຸ ຄອງ ຂອງ ກົມປ່ : ຢ່ ພ ກ ມ ້ າ ໄມ້ ໂຄງການກາກບອນປ່ ໂ ລກ (FCPF) - າ ໄມ້ ໂຄງການຮ່ມມືທະນາຄານໂລກ ວ ໂຄງການລົງທຶນປ່ (FIP) - າ ໄມ້ ມີເອກະສານສັງລວມຫຍໍ້ ຽ ວກັບ ໂຄງການ ແຈກຍາຍ ກ່ມ ໂຄງການປ້ງກັນດິນຟ້ ອ າ ອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ້ງການທຳລາຍປ່ (CliPAD) - ຽ າ ໄມ້ ໂຄງການຮ່ມມືສອງຝ່ ລາວ -ເຢຍລະມັນ ວ າຍ ໂຄງການ ຄຸ ຄອງຂໍ້ ູ ປ່ ມ ້ ມ ນ າ ໄມ້ (FIM) - ໂຄງການຮ່ມມື ວ ລາວ-ຍີ່ ຸ ປ່ນ ໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫ້ ັບຂະແໜງການປ່ກ າ ໄມ້ (FSCAP) - ໂຄງການຮ່ມມື ລາວ-ຍີ່ ຸ ວ ປ່ນ ໂຄງການຈັດສັນປ່ າ ຜະລິດ ແບບຍືນນານ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (SUFORD) - ໂຄງການຮ່ມມື ລາວ- ວ ແຟງລັງ/ ທະນາຄານໂລກ ໂຄງການຫຼຸຜ່ນອາຍພິດເຮືອນແກ້ ດ ອ ວ ໃນຂະແໜງການປ່ ອາຊີ (LEAF) - າ ໄມ້ 30.08.12 30.08.12 Seite 9 9 Page
 • ໂຄງການຮ່ມມືທີ່ັດຕັ້ປະຈຸ ັນ ວ ຈ ງ ບ ທີ່ ່ວພັນກັບ REDD+ ອື່ ໆ ກຽ ນ ທີ່ົງບໍ່ ຢ ູ ອ ໄ ດ້່ ໃ ນການຄຸ ຄອງຂອງ ກົມປ່ ມ ້ າ ໄມ້ ໂດຍກົງ: ໂຄງການ I-REDD ຊຶ່ຈັດຕັ້ປະຕິບັດໂດຍ ຄະນະປ່ , ງ ງ າ ໄມ້ ມຊ ແຫ່ຊາດງມ ໂຄງການ Avoidance of deforestation and forest degradation in the border area of southern Laos and central Vietnam for the long-term preservation of carbon sinks and biodiversity, ໂຄງ ການຮ່ມມື ລະຫວ່ MONDRE ແລະ ອົງການ W F ວ າງ W ໂຄງການ Using Forests to Enhance Resilience to Climate Change, ໂຄງການຄົ້ ຄວ້ ລະຫວ່ ນ າ າງ ສະຖາບັນຄົ້ ຄວ້ ນ າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່ (NAFRI), ອົງການ າ ໄມ້ CIFOR. 30.08.12 30.08.12 Seite 1010 Page
 • ໂຄງການຮ່ມມືກ່ວພັນກັບ REDD+ ວ ຽ ທີ່ ຳຢູ ວ ງກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນ : ກ ່ໃ ນຊ່ ໂຄງການຮ່ມມື ລາວ-ແຟງລັງ ວ ທີ່ະສານຕໍ່ຽກງານຈັດສັນປ່ ຈ ວ າ ຜະລິດ ຂອງໂຄງການ SUFORD ໂດຍເຊື່ມໂຍງກັບ ໂຄງການລົງທຶນປ່ FIP. ອ າ ໄມ້ ໂຄງການຮ່ມມື ລາວ-ເຢຍລະມັນ “Advancing ວ Understanding of Natural Forest Carbon Stock Enhancement”ນສ້ າ ງຄວາມພ້ມ ອ ຜ່ າ ນອົງການ SNV . ໂຄງການຮ່ມມື UNREDD/UNDP ທີ່າດຈະລົງເລິກ ວ ອ ການການສ້ າ ງຄວາມສາມາດ, ການສຶກສາຊ່ງຫວ່ , ອ າງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜັບສະໜູ ວຽກງານການປະສານງການ ຂອງກອງເລຂາ , ນ ຫ້ງການ REDD+ ແລະ ອື່ ໆ ອ ນ 30.08.12 30.08.12 Seite 1111 Page
 • 30.08.12 Seite 1212 Page