Redd framework in laos

666 views
463 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Redd framework in laos

 1. 1. ຄຳແສນ ອຸ ຄຳ ນ ່ພະແນກ ແຜນການ, ກົມປ່ າ ໄມ້ 30.08.12 Seite 1 1 Page
 2. 2. ສາລະບານ 30.08.12 Seite 2 2 Page
 3. 3. 1. ສະພາບລວມ ແລະ ຄວາມເປັນມາຫຼັງຈາກ ການເຂົ້ ວ ມ ໂຄງການກາກບອນປ່ ໂ ລກ ປີ າ ຮ່ າ ໄມ້2008, ສປປ ລາວ ໄດ້ຳເນີນ ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກຳ ດກ່ວກັບ REDD+ ຫຼາຍໆຢ່ ໄປພ້ມໆກັນ: ຽ າງ ອຂະບວນການພັດທະນາແຜນກຽມຄວາມພ້ມ ສຳລັບ REDD+ ( ແຜນ ອRPP) ພາຍໃຕ້ ໂ ຄງການກາກບອນປ່ (FCPF) າ ໄມ້ສະໜັບສະໜູ ຈາກທະນາຄານໂລກ ນເຂົ້ ວ ມໂຄງການລົງທຶນປ່ (FIP), ກອງທຶນ າ ຮ່ າ ໄມ້ພັດທະນາ ໂຄງການຮ່ມມືສອງຝ່ (ເຊັ່ : ການຮ່ມມື ລາວ- ວ າຍ ນ ວເຢຍລະມັນ, ການຮ່ມມື ລາວ-ຍີ່ ູ , ການຮ່ມມື ລາວ-ແຟງລັງ) ວ ປ່ນ ວ ຫ້ ານສະໜັບສະໜູ , ຮ່ມມື ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ກ ນ ວອົງການຈັດຕັ້ມະຫາຊົນ , ງອົງການຈັດຕັ້ທີ່ ໍ່ື້ ກັບລັດຖະບານ ທີ່ ີຈຸປະ ສົງ ງ ບ ຂ ນ ມ ດໃນການເຄື່ນໄຫວ ແລະ ສຶກສາ ກ່ວກັບ REDD+ (ເຊັ່ ອົງການ ອ ຽ ນW , ອົງການ S ແລະ ອົງການ W F CS NV W)ປະສານງານຢ່ າ ງໃກ້ິດກັບສະຖາບັນສຶກສາ ແລະ ຄົ້ ຄວ້ ສ ນ າທັງພາຍໃນແລະຕ່ າ ງປະເທດ . 30.08.12 30.08.12 Seite 3 3 Page
 4. 4. 1. ສະພາບລວມ ແລະ ຄວາມເປັນມາເປັນຫຍັງຈິ່ດຳເນີນວຽກງານ REDD+ ໃນ ສປປ ລາວ ? ງເພື່ແກ້ ອ ໄ ຂການທຳລາຍປ່ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ ່ ເ ຊື່ມໂຊມ າ ໄມ້ ປ າ ໄມ້ ອແນໃສ່ ານຫຼຸຜ່ນ ການປ່ຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ GHG ກ ດ ອ ອ ວREDD+ ຈະໃຫ້ ຸ ຄ່ ຄ ນ າ ຂອງປ່ ດ້ າ ໄມ້ າ ນການບໍລິການ (PES),ໄມ້ ຸ ໆຊະນິດ ແລະ ປະເພດປ່ ຈະມີຄຸ ຄ່ ທາງດ້ ທກ າ ນ າ າ ນເສດຖະກິດປະກອບສ່ນພັນທະຕໍ່ົນທິສັນຍາສາກົນ (UNFCCC ວ ສວ່ ວ ຍການປ່ນແປງດິນຟ້ າ ດ້ ຽ າ ອາກາດ ) ຊຶ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ງແນວຄວາມຄິດຂອງ REDD+ ເຫັນວ່ າ ສອດຄ່ງກັບ ນະໂຍບາຍປ່ ອ າ ໄມ້ແລະ ຍຸທະສາດປ່ ແຫ່ຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ດ າ ມ້ ງສ້າ ງຄວາມເຂັ້ ແຂງໃຫ້ະແໜງການປ່ ໃນທຸ ລະດັບ ໃນນັ້ ມ ຂ າ ໄມ້ ກ ນລວມທັງຊຸ ຊົນ ຈາກຂະບວນການສ້ ມ າ ງຄວາມພ້ມ ແລະ ອການຈັດຕັ້ປະຕິບັດ REDD+ ງສົ່ເສີມຂະບວນການເຂົ້ ວ ມຂອງພາກສ່ນຕ່ ງ າ ຮ່ ວ າ ງໆທີ່ ່ວຂ້ງ ກຽ ອເປັນທາງເລືອກໜຶ່ສຳລັບແຫ່ທຶນ ງ ງໃຫ້ ັບວຽກງານການຄຸ ຄອງປ່ ກ ມ ້ າ ໄມ້ 30.08.12 30.08.12 Seite 4 4 Page
 5. 5. 2. ການສ້ າ ງຄວາມພ້ມ ແລະ ໂຄງການ REDD+ ໃນ ອ ສປປ ລາວ ໜ້ າ ວຽກຕົ້ ຕໍ: ນ ກຳນົດໂຄງຮ່ ການຈັດຕັ້ ສຳລັບ ວຽກງານ REDD+ າງ ງ ສ້າ ງກົນໄກການສະໜັບສະໜູ ນ ໃນນັ້ ລວມທັງກອບນິຕິກຳ ນ ກຳນົດລະດັບທຽບຖານການປ່ຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ ອ ວ (REL) ພັດທະນາລະບົບຄຸ ກັນ ເພື່ປົກປ້ງສັງຄົມ ແລະ ມ ້ ອ ອ ສິ່ແວດລ້ມ (Safeguards) ງ ອ ດຳເນີນກິດຈະກຳ ທີ່າມາດເຮັດໃຫ້ ສ ເ ກີດມີການຫຼຸຜ່ນ ດ ອ ການປ່ຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ ໃນຂະແໜງການປ່ ອ ວ າ ໄມ້ ພັດທະນາລະບົບຕິດຕາມ , ກວດກາ ແລະ ລາຍງານ (MRV) ການຂື້ ທະບຽນໂຄງການກາກບອນປ່ , ນ າ ໄມ້ ສິນເຊື່ກາກບອນປ່ ອ າ ໄມ້ 30.08.12 30.08.12 Seite 5 5 Page
 6. 6. 2. ໂຄງຮ່ າ ງການຈັດຕັ້ ງ 30.08.12 30.08.12 Seite 6 6 Page
 7. 7. ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ ຕອນ ຂອງ ນ ວຽກງານຕ່ າງ ກຳນົດ REL ການຫຼຸຜ່ ດ ກົນໄກສະໜ ກຳນົດ ອນ ັບສະໜູນ ກິດຈະກຳ ການປ່ຍອາ ອ ສ້າງໂຄງຮ່ າງກ ຫຼຸຜ່ນກາ ດ ອ ລະບົບ MRV ຍພິດ ານຈັດຕັ້ ງ (ກອບນິຕິ ນປ່ຍອາຍພ ອ ກຳ) ລະບົບຄຸກ ມ ້ ິດ ັນ Safeguards ການວັດແ ວົງຈອນ ການສະໜອງ ທກ ການຫຼຸຜ່ ດ ດ້ າ ນການເງິນ ຂອງ REDD+ ອນທຽບໃສ່ REL ຂື້ທະບຽນ ນ ການຂາຍສນເຊື່ ອ/ ການອອກຢັ້ງຢື ນຜົນການຈັດຕ ັ້ ງປະຕບັດ ການແບ່ງປັ ການເບີກຈ່ າ ນຜົນປະໂຫ ຍ& ຍດ ຕະຫຼາດRoadmap for Core Concepts in REDD Policy 30.08.12 Seite 7 7 Page
 8. 8. ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ ຕອນ ຂອງ ນ ວຽກງານຕ່ າງ ຮ່ າງນິຕິ ກຳ ກ ອບນ ິຕ ິກ ຳ ຄ ະວິຊາກ ານ ຄ ົ້ ຄ ວ້ ນ າ ສະເ ກຳນົດ 4 ລະ ດົບຊາດ ພາະດ້ ຂອງ REDD+ (TW ານ G) REL TW ດ້ G: ານກົດໝາຍ ລະບົບ Safeguards 3 TW ດ້ REL G: ານ TW ດ້ G: ານການເຂົ້ ວມ າຮ່ ຂອງ ຊົນເຜົ່ັແລະ າ ກິດຈະກຳ ລະບຽ ບການ ແລະ ສ້ າງໂຄງຮ່ າງ ຊຸຊົນ ມ ຫຼຸຜ່ນກາ ດ ອ ບ ົດແນະນ ຳ TWG: ນປ່ຍອາຍພ ອ ການຈັດຕ ຄະນະກອງເລຂາ REDD+ ດ້ ານການປັບໃຊ້ະບຽບການ ລ ິດ ດ້າ ນເຕັ ກນ ິກ ັ້ ງ 1 TORs ແລະ ການຈັດຕັ້ TW ງປະຕິບັດ G: ດ້ ານການນຳໃຊ້ ີ່ິນ ທ ດ ສ້ MRV າງ TW ດ້ MRV G: ານ TW G: ດຳເນີນ ດ້ ານການແບ່ ງປັນຜົນປະໂ ວຽກງານການ ຫຍດ ຂື້ທະບຽນ ນ ວຽກງານການ ເບີກຈ່ າຍ ແລະ ຕະຫຼາດ 2 Input and Guidance ການແບ່ງປັນ ຜົນປະໂຫຍ ດRoadmap for Core Concepts in REDD Policy 30.08.12 Seite 8 8 Page
 9. 9. ໂຄງການຮ່ມມືທີ່ັດຕັ້ປະຈຸ ັນ ວ ຈ ງ ບ ທີ່ ່ວພັນກັບ REDD+ ກຽ ທີ່ ູ າຍໃຕ້ ານຄຸ ຄອງ ຂອງ ກົມປ່ : ຢ່ ພ ກ ມ ້ າ ໄມ້ ໂຄງການກາກບອນປ່ ໂ ລກ (FCPF) - າ ໄມ້ ໂຄງການຮ່ມມືທະນາຄານໂລກ ວ ໂຄງການລົງທຶນປ່ (FIP) - າ ໄມ້ ມີເອກະສານສັງລວມຫຍໍ້ ຽ ວກັບ ໂຄງການ ແຈກຍາຍ ກ່ມ ໂຄງການປ້ງກັນດິນຟ້ ອ າ ອາກາດ ໂດຍຫຼີກລ້ງການທຳລາຍປ່ (CliPAD) - ຽ າ ໄມ້ ໂຄງການຮ່ມມືສອງຝ່ ລາວ -ເຢຍລະມັນ ວ າຍ ໂຄງການ ຄຸ ຄອງຂໍ້ ູ ປ່ ມ ້ ມ ນ າ ໄມ້ (FIM) - ໂຄງການຮ່ມມື ວ ລາວ-ຍີ່ ຸ ປ່ນ ໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫ້ ັບຂະແໜງການປ່ກ າ ໄມ້ (FSCAP) - ໂຄງການຮ່ມມື ລາວ-ຍີ່ ຸ ວ ປ່ນ ໂຄງການຈັດສັນປ່ າ ຜະລິດ ແບບຍືນນານ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (SUFORD) - ໂຄງການຮ່ມມື ລາວ- ວ ແຟງລັງ/ ທະນາຄານໂລກ ໂຄງການຫຼຸຜ່ນອາຍພິດເຮືອນແກ້ ດ ອ ວ ໃນຂະແໜງການປ່ ອາຊີ (LEAF) - າ ໄມ້ 30.08.12 30.08.12 Seite 9 9 Page
 10. 10. ໂຄງການຮ່ມມືທີ່ັດຕັ້ປະຈຸ ັນ ວ ຈ ງ ບ ທີ່ ່ວພັນກັບ REDD+ ອື່ ໆ ກຽ ນ ທີ່ົງບໍ່ ຢ ູ ອ ໄ ດ້່ ໃ ນການຄຸ ຄອງຂອງ ກົມປ່ ມ ້ າ ໄມ້ ໂດຍກົງ: ໂຄງການ I-REDD ຊຶ່ຈັດຕັ້ປະຕິບັດໂດຍ ຄະນະປ່ , ງ ງ າ ໄມ້ ມຊ ແຫ່ຊາດງມ ໂຄງການ Avoidance of deforestation and forest degradation in the border area of southern Laos and central Vietnam for the long-term preservation of carbon sinks and biodiversity, ໂຄງ ການຮ່ມມື ລະຫວ່ MONDRE ແລະ ອົງການ W F ວ າງ W ໂຄງການ Using Forests to Enhance Resilience to Climate Change, ໂຄງການຄົ້ ຄວ້ ລະຫວ່ ນ າ າງ ສະຖາບັນຄົ້ ຄວ້ ນ າ ກະສິກຳ ແລະ ປ່ (NAFRI), ອົງການ າ ໄມ້ CIFOR. 30.08.12 30.08.12 Seite 1010 Page
 11. 11. ໂຄງການຮ່ມມືກ່ວພັນກັບ REDD+ ວ ຽ ທີ່ ຳຢູ ວ ງກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນ : ກ ່ໃ ນຊ່ ໂຄງການຮ່ມມື ລາວ-ແຟງລັງ ວ ທີ່ະສານຕໍ່ຽກງານຈັດສັນປ່ ຈ ວ າ ຜະລິດ ຂອງໂຄງການ SUFORD ໂດຍເຊື່ມໂຍງກັບ ໂຄງການລົງທຶນປ່ FIP. ອ າ ໄມ້ ໂຄງການຮ່ມມື ລາວ-ເຢຍລະມັນ “Advancing ວ Understanding of Natural Forest Carbon Stock Enhancement”ນສ້ າ ງຄວາມພ້ມ ອ ຜ່ າ ນອົງການ SNV . ໂຄງການຮ່ມມື UNREDD/UNDP ທີ່າດຈະລົງເລິກ ວ ອ ການການສ້ າ ງຄວາມສາມາດ, ການສຶກສາຊ່ງຫວ່ , ອ າງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜັບສະໜູ ວຽກງານການປະສານງການ ຂອງກອງເລຂາ , ນ ຫ້ງການ REDD+ ແລະ ອື່ ໆ ອ ນ 30.08.12 30.08.12 Seite 1111 Page
 12. 12. 30.08.12 Seite 1212 Page

×