               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Poster liwg page04 03may2012

216
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
216
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Poster liwg page04 03may2012

 1. 1.  ກົດໝາຍ ວາດວຍ ປາໄມມາດຕາ 3. ການອະທິບາຍຄຳສັບ.9. ປາໄມຊຸດໂຊມໝາຍເຖິງປາໄມທຖືກທຳລາຍຢາງໜັກເຊນ: ເນອທດິນບມີປາ ຫຼື ເນອທດິນປາປອກໂຫຼນ ຊງຖືກຈັດແບງໄວ ເພອປູກຕນໄມຄືນໃໝ, ການຜະລິດ ກະສິກຳ-ປາໄມ-ລຽງສັດ ແບບຖາວອນ ຫຼື ນຳໃຊເຂາໃນເປາໝາຍອນ ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.ມາດຕາ 74. ການເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນປ່າໄມ້.ການເຊົ່າ ຫຼື ການສຳປະທານທີ່ດິນປ່າໄມ້ເພື່ອຟື້ນຟູປ່າ, ປູກປ່າ, ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃຫ້ດຳເນີນໃນເຂດທີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູຄືນເອງໄດ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າປອກໂຫຼ້ນ ທີ່ໄດ້ຈັດສັນໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:3. ສ້າງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມລວມທັງມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງເໝາະສົມໂດຍການຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;4. ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ ໂດຍເລັງໃສ່ ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການບຸກເບີກເນື້ອທີ່, ການພັດທະນາບ້ານ, ການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດຳເນີນການຜະລິດ, ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອື່ນໆ ຕະຫຼອດເຖິງການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ.

×