Jonnan Luento 2

1,243 views
1,131 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Deklaratiivinen, eli käsitteellinen tieto. Deklaratiivinen tieto on luonteeltaan kuvailevaa, käsitteellistä tietoa jostain strategiasta. Esimerkiksi tieto siitä, että omin sanoin selittäminen on strategia, alleviivausten tekeminen tekstistä on strategia. Deklaratiivista on myös se, ett’ä strategia auttaa oppimista – Toisinsanoen, se on niinkutsuttua ”Mitä”- tietoa. Jos deklaratiivinen tieto on Mitä tietoa, niin proseduraalinen tieto on MIKSI tietoa. Toisinsanoen, se on käsitteeseen tai strategiaan liittyvää toiminnallista tietoa. Kuten, esimerkiksi että omin sanoin selittäminen on tehokas strategia, koska silloin opiskelija kääntää tai suodattaa esitetyn asian siten, että se on opiskelijalle iitselle ymmärrettävä – ja samanaikaisesti kun se on itselle ymmärrettävä, se edesauttaa tiedon yhdistymisen aikaisempiin tietorakenteisiin. Nyt on olemassa mitä tieto- ja miksi tieto. Kumpikaan ei kuitenkaan ole riittävä, ellei opiskelija tunnista ja käytä tilanteita, jolloin strategiaa voi soveltaa. Toisinsanoen, opiskelian on tiedettävä milloin kannattaa esimerkiksi käyttää selittämistä strategiana. Tuskin ainakaan silloin kun jonkin asian ymmärtäminen ei tuota vaikeuksia.
 • In this study, a cyclical model of self-regulated learning is viewed from the cognitive perspective, and focuses on the students tactic use. Yet, its important to realize, that not all the tactic use is is stratetig. This is because, its possible to use different study tactics reactively. In this case, study tactic use does not require a spesific goal setting or active monitoring, rather they involve only one step at a time, which refers to regulating and changing cognition when a need arises by applying a study tactic. In contrast, a learning strategy is defined as a planned set of coordinated study tactics that are directed by a learning goal and aim to approach a new skill or gain understanding. This is to say, when students are behaving strategic, they invest effort in using the strategy.
 • In this study, a cyclical model of self-regulated learning is viewed from the cognitive perspective, and focuses on the students tactic use. Yet, its important to realize, that not all the tactic use is is stratetig. This is because, its possible to use different study tactics reactively. In this case, study tactic use does not require a spesific goal setting or active monitoring, rather they involve only one step at a time, which refers to regulating and changing cognition when a need arises by applying a study tactic. In contrast, a learning strategy is defined as a planned set of coordinated study tactics that are directed by a learning goal and aim to approach a new skill or gain understanding. This is to say, when students are behaving strategic, they invest effort in using the strategy.
 • In this study, a cyclical model of self-regulated learning is viewed from the cognitive perspective, and focuses on the students tactic use. Yet, its important to realize, that not all the tactic use is is stratetig. This is because, its possible to use different study tactics reactively. In this case, study tactic use does not require a spesific goal setting or active monitoring, rather they involve only one step at a time, which refers to regulating and changing cognition when a need arises by applying a study tactic. In contrast, a learning strategy is defined as a planned set of coordinated study tactics that are directed by a learning goal and aim to approach a new skill or gain understanding. This is to say, when students are behaving strategic, they invest effort in using the strategy.
 • Jonnan Luento 2

  1. 1. ITSESÄÄTÖINEN JA STRATEGINEN OPPIMINEN Jonna Malmberg Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö
  2. 2. Puheenvuoron sisältö <ul><li>Johdanto - Itsesäätöinen oppiminen </li></ul><ul><li>Kognitiivinen säätely </li></ul><ul><ul><ul><li>Kognitiiviset tiedonprosessointistratgiat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Strategiat ja taktiikat </li></ul></ul></ul><ul><li>Strategioiden luokittelua </li></ul><ul><ul><ul><li>Muistamisstrategiat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaborointistrategiat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisointistrategiat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metakognitiiviset strategiat </li></ul></ul></ul><ul><li>Metakognitio </li></ul><ul><ul><ul><li>Metakognitiivinen tieto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metakognitiivinen tieto strategioista </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metakognition ja kognition välinen suhde </li></ul></ul></ul><ul><li>Mitä on itsesäätöinen ja strateginen oppiminen? </li></ul><ul><ul><ul><li>Suunnittelu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Monitorointi ja kontrollointi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reflektointi </li></ul></ul></ul>
  3. 3. Johdanto - Itsesäätöinen oppiminen <ul><li>Itsesäätely määritellään kirjallisuudessa eri tavoin aina teoreettisen viitekehyksen mukaan (Boekaerts, Pintrich & Zeidner 2000). </li></ul><ul><li>Perusoletuksena on </li></ul><ul><ul><li>Oppimisen keskiössä on opiskelija </li></ul></ul><ul><ul><li>Kykenee tunnistamaan ja pystyy vaikuttamaan erilaisissa konteksteissa oppimista estäviin tai edistäviin tekijöihin (Zimmerman 2008) </li></ul></ul>
  4. 4. Kognitiivinen säätely <ul><li>Kun itsesäätöistä oppimista tarkastellaan tiedon prosessoinnin näkökulmasta, huomio kiinnittyy siihen, miten opiskelijat suuntaavat, tiedostavat ja soveltavat tiedon prosessointiin tähtääviä kognitiivisia strategioita oppimisen aikana. </li></ul>
  5. 5. Strategiat <ul><li>Yleiset, tehtäväkohtaiset ainekohtaiset strategiat (Alexander, Graham & Harris, 1998; Mayer, 1988). </li></ul><ul><li>Tiedon prosessointiin tähtääviä strategioita voidaankin luokitella sen mukaan, onko kyseessä oppimiseen vai muistamiseen tähtäävä strategia. </li></ul><ul><li>1) Oppimisstrategian käyttö tähtää syvälliseen ymmärtämiseen </li></ul><ul><li>2) Tehtävästrategian käyttö puolestaan annetun tehtävän ulkoiseen suorittamiseen </li></ul>Entwistle 1988
  6. 6. Strategioiden luokittelua <ul><li>Strategioita voidaan myös luokitella sen mukaan, mihin niiden käytöllä tähdätään. </li></ul><ul><li>1) Muistamisstrategiat </li></ul><ul><li>2) Elaborointistrategiat </li></ul><ul><li>3) Organisointistrategiat </li></ul><ul><li>4) Metakognitiiviset strategiat </li></ul>
  7. 7. 1) Muistamisstrategiat Tarkoitus Taktiikka + - Tiedon toistaminen tai muistaminen Mielessä pitäminen Valikoiminen Muistisäännöt Alleviivaus Vain pääasiat Vain muutama alleviivaus Niihin palataan myöhemmin Yhdessä muiden strategioiden kanssa Alleviivauksia ei ole eritelty Koko kappale alleviivattu Niitä ei ole hyödynnetty jatkossa Alleviivaukset on tehty vasta kun koko kappale on luettu
  8. 8. 2) Elaborointistrategiat Tarkoitus Taktiiikka + - Opittavan sisällön muokkaaminen itselle ymmärrettävään muotoon Sitominen omiin ajattelurakenteisiin <ul><li>Muistiinpano </li></ul><ul><li>Selittäminen </li></ul><ul><li>Vertaileminen </li></ul><ul><li>Yhteenvedot </li></ul><ul><li>Tiivistäminen </li></ul><ul><li>Pyrkimys selittää omin sanoin </li></ul><ul><li>Ydin asiat tiivistetty </li></ul><ul><li>Uudelleen lukeminen </li></ul><ul><li>Kertaaminen </li></ul><ul><li>Kopiointi </li></ul><ul><li>Ei palata jälkikäteen </li></ul>
  9. 9. 3) Organisointistrategiat Tarkoitus Taktiikat + - Tiedon jäsentäminen itselle ymmärrettävään muotoon Muistamisstrategiat Elaborointistrategiat + Yhdistäminen Taulukointi Luettelointi Listaus Käsitekartan laatiminen Miellekartta Monipuolisuus ja syvällisyys Hierarkkisuus Tuottaa näkyväksi oman ymmärryksen Pääasioita ei ole osattu poimia Tehty lineaarisesti asioiden esittämisjärjestyksen mukaan
  10. 10. 4) Metakognitiiviset strategiat Tarkoitus Taktiikat + - Testata tai kyseenalaistaa oma oppiminen Oman oppimisen tarkoituksenmukainen seuraaminen Aikaisemman tiedon aktivointi Kysymysten esittäminen Tarkistaminen Kertaaminen Voivat automatisoitua Edesauttaa uuden tiedon omaksumista Ei välttämättä käytetä aktiivisesti
  11. 11. Milloin oppimista voi luonnehtia strategiseksi? <ul><li>Taktiikan ja Strategian erot </li></ul><ul><li>Taktiikat ovat niitä toimintoja, jotka muodostavat strategian </li></ul><ul><li>Strateginen on oppiminen tavoitteellista ja suunniteltua. </li></ul><ul><li>Päämääränä uuden tiedon tai taidon saavuttaminen. </li></ul><ul><li>Edellyttää oman oppimisen edistymisen tarkkailua ja arviointia. </li></ul>Weinstein 1988; Winne, 2001.
  12. 12. Metakognitio <ul><li>Metakognitiolla tarkoitetaan tietoisuutta omasta ajattelusta (Flavell 1979) </li></ul><ul><li>1) Metakognitiivinen tieto itsestä </li></ul><ul><li>- Tieto itsestä opiskelijana </li></ul><ul><li>2) Metakognitiivinen tieto tehtävästä </li></ul><ul><li>- Käsitys tehtävänannosta ja sen luonteesta </li></ul><ul><li>3) Metakognitiivinen tieto strategiasta </li></ul>
  13. 13. Metakognitiivinen tieto strategioista <ul><li>1) Deklaratiivinen tieto </li></ul><ul><li>- MITÄ tietoa erilaisista strategioista </li></ul><ul><li>2) Proseduraalinen tieto </li></ul><ul><li>- MIKSI tietoa strategioista </li></ul><ul><li>3) Konditionaalinen tieto </li></ul><ul><li>-MILLOIN tietoa strategioista </li></ul><ul><li>Strategioiden itsesäätöinen käyttäminen edellyttää tietoa siitä, mitä erilaiset strategiat ovat ja milloin niitä kannattaa käyttää (Zimmerman 2001) </li></ul>
  14. 14. Kognition ja metakognition välinen suhde METAKOGNITIO Toimiiko käyttämäni strategia? Onko tämä paras mahdollinen taktiikka? Mitä teen seuraavaksi? Ymmärryksen tarkkailu KOGNITIIVISET OPERAATIOT Strategian käyttäminen Taktiikoiden soveltaminen Reflektointi ja reagointi
  15. 15. Mitä on strateginen oppiminen itsesäätöisen oppimisen näkökulmasta? <ul><li>Itsesäätöisen oppimisen nähdään teoreettisesti jakautuvan toisiaan seuraaviin vaiheisiin </li></ul><ul><li>Suunnittelu (ennen työskentelyn aloitusta) </li></ul><ul><li>Monitorointi ja kontrollointi (työskentelyn aikana) </li></ul><ul><li>Arviointi (työskentelyn jälkeen) </li></ul><ul><li>Jokaisessa näistä vaiheissa on mahdollisuus toimia strategisesti </li></ul>(Zimmerman 2001)
  16. 16. SELF-REGULATED LEARNING METAKOGNITIIVINEN TIETO ITSESTÄ METAKOGNITIIVINEN TIETO TEHTÄVÄSTÄ AIKAISEMPI TIETO OPPIMISTAVOITE ja STRATEGIAN VALINTA TARKKAILU ARVIOINTI TAKTIIKOIDEN KÄYTTÄMINEN TAKTIIKKA TAKTIIKKA TAKTIIKKA YMMÄRRYS OPPIMISSTRATEGIAN KÄYTTÖ Winne, 2001; Zimmerman, 1990; Aleksander et al., 1998; Pintrich, 2000; Greeno, 2006 REFLEKTOINTI
  17. 17. 1. Suunnitteluvaihe <ul><li>Aikaisemman tiedon aktivointi </li></ul><ul><li>a) Kysymysten laatiminen </li></ul><ul><li>Mitä tiedän aiheesta? </li></ul><ul><li>Mitä haluan siitä tietää? </li></ul><ul><li>(Metakognitiivisia strategioita) </li></ul><ul><li>b) Luettelointi </li></ul><ul><li>c) Miellekartan laatiminen </li></ul><ul><li>d) Keskusteleminen </li></ul><ul><li>2) Vaikuttaa siihen, millaiseksi oppimistavoite muodostuu ja miten omaa oppimista lähtee strategisesti suunnittelemaan </li></ul>
  18. 18. SELF-REGULATED LEARNING METAKOGNITIIVINEN TIETO ITSESTÄ METAKOGNITIIVINEN TIETO TEHTÄVÄSTÄ AIKAISEMPI TIETO OPPIMISTAVOITE ja STRATEGIAN VALINTA TARKKAILU ARVIOINTI TAKTIIKOIDEN KÄYTTÄMINEN TAKTIIKKA TAKTIIKKA TAKTIIKKA YMMÄRRYS OPPIMISSTRATEGIAN KÄYTTÖ Winne, 2001; Zimmerman, 1990; Aleksander et al., 1998; Pintrich, 2000; Greeno, 2006 REFLEKTOINTI
  19. 19. 2. Kontrollointi <ul><li>Pääasioiden hahmottaminen </li></ul><ul><li>a) Alleviivaaminen </li></ul><ul><li>-Muistaminen, valikoiminen </li></ul><ul><li>b) Keskeisten käsitteiden löytäminen </li></ul><ul><li> -Muistiinpanot </li></ul><ul><li>-Taulukko </li></ul><ul><li>-Listaaminen </li></ul><ul><li>-Alustavan miellekartan laatiminen </li></ul><ul><li> </li></ul>
  20. 20. 2. Kontrollointi <ul><li>2) Keskeisten käsitteiden avaaminen </li></ul><ul><li>a) Muistiinpanojen laatiminen </li></ul><ul><li>-Yhteenveto </li></ul><ul><li> - Tiivistelmä </li></ul><ul><li> - Kysymyksiin vastaaminen </li></ul><ul><li>-Omin sanoin selittäminen </li></ul><ul><li>-Esimerkkien laatiminen </li></ul><ul><li>-Vertaileminen </li></ul><ul><li> </li></ul>
  21. 21. 2. Kontrollointi <ul><li>3) Kokonaisuuksien hallinta </li></ul><ul><li>- Tiedon jäsentely ja järjestely </li></ul><ul><li>- Tiedon yhdistäminen </li></ul><ul><li>- Käsitekartan laatiminen </li></ul><ul><li>Edellyttää: pääasioiden hahmottamista </li></ul><ul><li> tiivistämistä </li></ul><ul><li> Tiedon muokkaamista itselle ymmärrettävään muotoon </li></ul><ul><li> </li></ul>
  22. 22. SELF-REGULATED LEARNING METAKOGNITIIVINEN TIETO ITSESTÄ METAKOGNITIIVINEN TIETO TEHTÄVÄSTÄ AIKAISEMPI TIETO OPPIMISTAVOITE ja STRATEGIAN VALINTA TARKKAILU ARVIOINTI TAKTIIKOIDEN KÄYTTÄMINEN TAKTIIKKA TAKTIIKKA TAKTIIKKA YMMÄRRYS OPPIMISSTRATEGIAN KÄYTTÖ Winne, 2001; Zimmerman, 1990; Aleksander et al., 1998; Pintrich, 2000; Greeno, 2006 REFLEKTOINTI
  23. 23. 2. Monitorointi <ul><li>OMAN YMMÄRRYKSEN SEURAAMINEN </li></ul><ul><li>Kysymysten laatiminen </li></ul><ul><li>a) Olenko oivaltanut pääasiat? </li></ul><ul><li>b) Jäsennänkö tietoa minulle itselleni mielekkäällä tavalla? </li></ul><ul><li>c) Yhdistänkö tätä tietoa siihen mitä tiedän aiheesta jo etukäteen? </li></ul><ul><li>2) Tehtävien tarkistaminen </li></ul><ul><li>3) TAKTIIKAN TOIMIVUUDEN TARKKAILU SEN SUHTEEN, MITÄ SILLÄ HALUTAAN SAAVUTTAA </li></ul>TIETOINEN VALINTA MUUTTAA TAKTIIKKAA STRATEGINEN JA ITSESÄÄTÖINEN OPPIMINEN
  24. 24. 3. Reflektointi <ul><li>Oman oppimisen realistista tarkastelua </li></ul><ul><li>Mikä toimi, mikä ei toiminut? </li></ul><ul><li>Antaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia oppia </li></ul><ul><li>strategisesti </li></ul><ul><li>-proseduraalinen </li></ul><ul><li>-konditionaalinen </li></ul><ul><li>-deklaratiivinen tieto </li></ul>
  25. 25. Miten tämä näkyy KoMe kurssilla? <ul><li>nStudy </li></ul><ul><li>Tukee strategista oppimista </li></ul><ul><li>Antaa välineitä reflektoida </li></ul><ul><li>Erilaisten taktiikoiden käyttäminen itsessään ei kuitenkaan takaa laadukasta oppimista, pikemminkin missä tarkoituksessa niitä käytetään. </li></ul><ul><li>Jos oppimista ei ole suunniteltu tai sille ei ole asetettu päämäärää, se johtaa reaktiiviseen toimintaan (Zimmerman & Riesenberg, 1997) </li></ul>
  26. 28. Miten voin ottaa nämä periaatteet huomioon omassa työssäni/opiskelussani?

  ×