Investpassport

367 views
238 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Investpassport

 1. 1. ІІннввеессттииццііййнниийй ппаассппоорртт ммііссттаа ККууззннееццооввссьькк IInnvveessttmmeenntt ppaassssppoorrtt ooff tthhee cciittyy KKuuzznneettssoovvsskk
 2. 2. Шановні партнери та інвестори! ММии ррааддіі ввііттааттии ВВаасс уу ммііссттіі ККууззннееццооввссьькк,, ддее ввииггііддннее ггееооррггррааффііччннее ррооззттаашшуувваанннняя,, ннааяяввннііссттьь ттррууддооввиихх рреессууррссіівв,, ввииссооккиийй ррііввеенньь ооссввііттии,, ккууллььттууррии ттаа ііннттееллееккттуу ннаассееллеенннняя ссттввооррююююттьь ппееррееддууммооввии ддлляя ввззааєєммооввииггііддннооггоо ссппііввррооббііттннииццттвваа.. ЗЗаа ччооттииррии ддеессяяттииллііттттяя ннаа ббееррееззіі ррііччккии ССттиирр ввииррооссллоо ссууччаассннее,, єєввррооппееййссььккее,, ччииссттее йй ооххааййннее,, ввииппллееккааннее ллююббоовв''юю іі ппррааццееюю ййооггоо ммеешшккааннцціівв ммііссттоо,, ддее ссттввоорреенноо ввссіі ууммооввии ддлляя жжииттттяя,, ппрраацціі,, ввііддппооччииннккуу,, ттввооррччооггоо ррооззввииттккуу ооссооббииссттооссттіі.. ММііссттоо зз ввппееввннееннііссттюю ддииввииттььссяя вв ммааййббууттннєє,, ссппооддііввааююччииссьь ннаа ммооллооддьь,, яяккаа ннааппиишшее ннооввуу ссттооррііннккуу вв ііссттооррііїї ККууззннееццооввссььккаа.. ВВаажжллииввиимм ззааввддаанннняямм ввллааддии єє ппоошшуукк ннааддііййнниихх ттаа ппееррссппееккттииввнниихх ііннввеессттоорріівв,, яяккіі ззббееззппееччааттьь жжииттеелліівв ммііссттаа ннооввииммии ррооббооччииммии ммііссццяяммии зз ггііддннооюю ззааррооббііттннооюю ппллааттооюю,, ввииррооббннииццттввоомм ііннннооввааццііййннооїї ппррооддууккццііїї.. ООррггааннии ввллааддии ттаа ммііссццееввооггоо ссааммоовврряяддуувваанннняя ссттввооррююююттьь ппррииввааббллииввиийй ііннввеессттииццііййнниийй ккллііммаатт ддлляя ввссііхх,, ххттоо ммааєє ббаажжаанннняя ввккллаассттии ккоошшттии вв ррооззввииттоокк ггааллууззеейй ввииррооббннииццттвваа ттаа ііннффрраассттррууккттууррии.. ЩЩиирроо ззааппрроошшууєєммоо ддоо ввззааєєммооввииггііддннооїї ссппііввппрраацціі ввссііхх,, ккооггоо ззааццііккааввииттьь ннаашшее ммііссттоо!! З повагою, секретар Кузнецовської міської ради Ігор Куц
 3. 3. ККУУЗЗННЕЕЦЦООВВССЬЬКК –– ууннііккааллььннее іі ссввооєєррііддннее ммііссттоо.. ССввооїїмм ккоорріінннняямм ввоонноо ппррооррооссллоо уу ддааввннєє ммииннууллее,, аа ввеерршшииннааммии ііннттееллееккттуу ссяяггааєє ннооввііттннііхх ттееххннооллооггіійй яяддееррннооїї ееннееррггееттииккии ХХХХІІ ссттооллііттттяя.. ЦЦее ммііссттоо--ссууппууттнниикк РРііввннееннссььккооїї ааттооммннооїї ееллееккттррооссттааннццііїї.. ВВооннии ссппоорруудджжууююттььссяя ооддннооччаасснноо зз 11997733 ррооккуу іі ннееввііддддііллььнніі ооддннее ввіідд ооддннооггоо.. ККууззннееццооввссьькк ввііддккррииттиийй ддлляя ппааррттннееррссттвваа іі ссппііввппрраацціі,, ггооттооввиийй ддлляя ппррииххооддуу ііннввеессттоорраа.. ММии ррааддоо ззууссттррііччааєєммоо ввссііхх,, ххттоо ббаажжааєє ппррааццююввааттии ннаа ззббііллььшшеенннняя ддооббррооббууттуу ммііссттаа.. ЖЖииттеелліі ммііссттаа ззааввжжддии ббууллии ггооссттииннннииммии іі ззаарраазз ррааддіі ввссіімм,, ххттоо ппррииїїжждджжааєє зз ддооббррииммии іі ддрруужжннііммии ннааммііррааммии.. ЛЛаассккааввоо ппррооссииммоо ддоо ККууззннееццооввссььккаа!!
 4. 4. ААДДММІІННІІССТТРРААТТИИВВННИИЙЙ УУССТТРРІІЙЙ ММііссттоо ККууззннееццооввссьькк ппооддііллееннее ннаа ааддммііннііссттррааттииввнноо--ттееррииттооррііааллььнніі ооддиинниицціі ммііккррооррааййооннии ттаа ввууллиицціі,, яяккіі ммааююттьь ссввооїї ммеежжіі ттаа ннааззввии,, яяккіі ввииззннааччааююттььссяя ввііддппооввіідднноо ддоо ссооццііааллььнниихх іі ммііссттооббууддііввнниихх ххааррааккттееррииссттиикк.. ВВооннии ссттввоорреенніі зз ммееттооюю ззррууччннооссттіі ооббссллууггооввуувваанннняя ммааййннооввооггоо ттаа ппррииррооддннооггоо ккооммппллееккссіівв ммііссттаа.. ККУУЗЗННЕЕЦЦООВВССЬЬККАА ММІІССЬЬККАА РРААДДАА ССееккррееттаарр ммііссььккооїї ррааддии:: ККууцц ІІггоорр ВВааллееррііййооввиичч ДДееппууттааттссььккиийй ккооррппуусс:: 4400 ддееппууттааттіівв ААддрреессаа ммііссььккооїї ррааддии:: ммааййддаанн ННееззааллеежжннооссттіі,, 11,, ттеелл.. 22--1188--1188,, ффаакксс 22--1199 --1199 ООффііццііййннаа ссттооррііннккаа:: wwwwww..kkuuzznneettssoovvsskk--rraaddaa..ggoovv..uuaa EE--mmaaiill ммііссььккооїї ррааддии:: ooffffiiccee--vvkkkkmmrr@@kkuuzznneettssoovvsskk--rraaddaa..ggoovv..uuaa ППоошшттооввиийй iiннддеекксс :: 3344440000 ТТееллееффоонннниийй ккоодд:: 0033663366
 5. 5. ІІССТТООРРІІЯЯ ММІІССТТАА ККууззннееццооввссьькк...... ММііссттоо ннаадд ССттиирроомм.. ППееррллииннаа УУккррааїїннссььккооггоо ППооллііссссяя.. ККааззккаа,, щщоо ссттааллаа ддііййссннііссттюю.. ССааммее ттаакк ййооггоо ссььооггоодднніі ннааззииввааююттьь.. ААллее жж ннііччооггоо ннее ввииннииккааєє зз ннііччооггоо.. ББууллии яяккііссьь ппеерршшооппооччааттккии.. ІІ ппеерршш ннііжж ввииннииккллоо ммііссттоо,, ббууллоо ссееллоо ВВаарраашш ннаадд ССттиирроомм,, ккоорріінннняя іі ззггааддккии ппрроо яяккее ввееддууттьь уу ссииввуу ддааввннииннуу ддоо ннаашшиихх ппрраащщуурріівв –– ввооллххввіівв.. ВВаарраажжбб –– ддааввнняя ннааззвваа ввооллххввіівв ннаа ППооллііссссіі.. ЗЗаа ппееррееккааззааммии,, ввооллххввии ммааллии ззддааттннііссттьь ввппллииввааттии ннаа ссииллии ппррииррооддии,, ззцціілляяттии ххввоорриихх,, ппррооррооккууввааттии ммааййббууттннєє.. ММоожжллииввоо,, ВВаарраажжбб ввжжее ттооддіі іі ппррооррооккуувваавв ммааййббууттннюю ддооллюю ссееллаа ВВаарраашш.. ННаа ппооччааттккуу 7700-- ттиихх ррооккіівв ХХХХ ссттооллііттттяя ссллооввоо ВВаарраашш ссттааллоо ббллииззььккиимм ддлляя ссооттнніі,, аа ппооттіімм іі ттииссяяччіі ллююддеейй,, яяккіі ппррииббууллии уу ппооллііссььккуу ггллииббииннккуу,, ччааррііввнниийй ккрраайй,, ккрраайй ннееппооввттооррннооїї ккрраассии ллііссіівв,, ббоолліітт -- ббууддууввааттии ААЕЕСС.. ООттжжее,, 11997733 рріікк.. 2255 ттррааввнняя ммііннііссттрр ееннееррггееттииккии ттаа ееллееккттррииффііккааццііїї ППееттрроо ННееппоорроожжнніійй ззааббиивв ппеерршшооггоо ссииммввооллііччннооггоо ккііллооччккаа ннаа ммііссцціі,, ддее ммааллаа ббууттии ссппоорруудджжееннаа ссттааннццііяя.. УУккааззоомм ППррееззииддііїї ВВееррххооввннооїї РРааддии УУккррааїїннссььккооїї РРССРР ввіідд 1155 ббееррееззнняя 11997777 ррооккуу ннооввооззббууддооввааннооммуу ннаассееллееннооммуу ппууннккттуу ВВооллооддииммииррееццььккооггоо ррааййооннуу ббууллоо ппррииссввооєєнноо ннааййммееннуувваанннняя –– ссееллиищщее ККууззннееццооввссьькк.. ССттааттуусс ммііссттаа ККууззннееццооввссьькк ооттррииммаавв 11998844 ррооккуу.. ЗЗаа 4400 ррооккіівв уу ККууззннееццооввссььккуу ззббууддоовваанноо 66 шшккіілл,, 1111 ддииттяяччиихх ссааддккіівв,, ллііккааррнняя,, ппррооффеессііййнноо-- ттееххннііччннее ууччииллиищщее,, ппррооффііллааккттоорріійй,, їїддааллььнніі,, ммааггааззииннии,, ккііннооттееааттрр ““ППооллііссссяя””,, ппааллаацц ккууллььттууррии,, ггооттеелльь ««ВВаарраашш»»,, ссттааддііоонн,, ззааккллаадд ддлляя ббееззппррииттууллььнниихх ггррооммааддяянн,, ннооввіі жжииттллооввіі ммаассииввии ммііссттаа ттаа рряядд іінншшиихх жжииттттєєввоо вваажжллииввиихх ообб’’єєккттіівв.. УУ 22001122 ррооцціі ззаа ввееррссіієєюю жжууррннааллуу „„ФФооккуусс”” ККууззннееццооввссьькк ууввііййшшоовв уу пп´´яяттііррккуу ннааййккрраащщиихх мміісстт ддлляя жжииттттяя вв УУккррааїїнніі..
 6. 6. ССИИММВВООЛЛІІККАА ММІІССТТАА ККУУЗЗННЕЕЦЦООВВССЬЬКК ГГееррбб ммііссттаа ККууззннееццооввссьькк яяввлляяєє ссооббооюю щщиитт,, ввииккооннаанниийй вв ттррааддииццііяяхх ууккррааїїннссььккооїї ггееррааллььддииккии.. ЩЩиитт ррооззммііщщеенноо уу ввііззееррууннккооввооммуу ооббррааммллеенннніі.. ЗЗввееррххуу ззннааххооддииттььссяя ззооббрраажжеенннняя ммуурріівв,, щщоо ссииммввооллііззууєє ссттааттуусс ннаассееллееннооггоо ппууннккттуу яякк ммііссттаа.. ННаа ссааммооммуу ггееррббіі ззннииззуу,, ннаа ппееррееддннььооммуу ппллаанніі,, ссттииллііззооввааннее ззооббрраажжеенннняя яяллиинноокк ((ззееллееннооггоо ккооллььоорруу)).. ППооссееррееддиинніі –– ггррааффііччннее ззооббрраажжеенннняя ггррааддиирреенньь ааттооммннооїї ееллееккттррооссттааннццііїї ттаа ннаадд нниимм,, ааттоомм зз ееллееккттррооннааммии ((ббііллооггоо ккооллььоорруу ннаа ггооллууббооммуу ффоонніі)).. ЯЯллииннккии,, ззееллеенниийй ттаа ггооллууббиийй ккооллььооррии ввккааззууююттьь ннаа ггееооггррааффііччннее ррооззттаашшуувваанннняя ммііссттаа вв ППооллііссььккооммуу ккррааїї.. ІІнншшаа ссииммввооллііккаа ххааррааккттееррииззууєє ККууззннееццооввссьькк яякк ммііссттоо,, ддее ввииззннааччааллььннуу рроолльь ввііддііггррааєє ааттооммннаа ееннееррггееттииккаа.. ППррааппоорр ммііссттаа ККууззннееццооввссььккаа яяввлляяєє ссооббооюю ппрряяммооккууттннее ппооллооттнниищщее іізз ссппііввввіідднноошшеенннняямм шшииррииннии ддоо ддооввжжииннии 22::33.. ББіілляя ддррееввккаа вв ттррииккууттннииккуу ббііллооггоо ккооллььоорруу ззннааххооддииттььссяяззооббрраажжеенннняя ггееррббаа ммііссттаа.. РРеешшттаа ппооллооттнниищщаа ррооззддііллееннаа ннаа ддввіі ррііввнніі ччаассттииннии ппоо ггооррииззооннттаалліі:: ввееррххнняя –– ггооллууббооггоо ккооллььоорруу,, нниижжнняя –– ззееллееннооггоо..
 7. 7. ППРРИИРРООДДННОО -- ГГЕЕООГГРРААФФІІЧЧННИИЙЙ ТТАА РРЕЕССУУРРССННОО--ССИИРРООВВИИННННИИЙЙ ППООТТЕЕННЦЦІІААЛЛ ККууззннееццооввссьькк ззааййммааєє ппллоощщуу 11113311 ггаа.. ттаа ррооззттаашшооввааннее вв ппііввннііччнніійй ччаассттиинніі РРііввннееннссььккооїї ооббллаассттіі ннаа ппііввннііччннооммуу ззааххооддіі УУккррааїїннии.. ССееррееддннььооррііччнніі ттееммппееррааттууррии:: ллііттнняя ++ 1188°° СС,, ззииммоовваа -- 55°° СС.. ССееррееддннььооррііччннаа ккііллььккііссттьь ооппааддіівв –– 665500 мммм.. ТТееррииттоорріієєюю ммііссттаа ппррооттііккааєє ррііччккаа ССттиирр.. ЗЗааггааллььннаа ппллоощщаа ззееллеенниихх ннаассаадджжеенньь ссттааннооввииттьь 110000,,55225555 ггаа..,, уу тт..чч.. ппллоощщаа ззееллеенниихх ннаассаадджжеенньь ззааггааллььннооггоо ккооррииссттуувваанннняя –– 4466,,11774499 ггаа..,, зз нниихх ссккввееррии –– 00,,55334499 ггаа..,, ннааббеерреежжнніі ттаа ббууллььввааррии –– 1155,,6644 ггаа..,, ллііссооппааррккии –– 3300 ггаа.. ССеерреедднніійй ввіікк ннаассаадджжеенньь ссттааннооввииттьь 3300--3355 ррооккіівв..
 8. 8. ККууззннееццооввссьькк -- ммiiссттоо ооббллаассннооггоо ззннааччеенннняя.. ТТееррииттооррііяя ммііссттаа ввииддііллееннаа вв ооккррееммуу ааддммііннііссттррааттииввннуу ооддииннииццюю уу 11998844 ррооцціі.. ММеежжууєє зз ВВооллооддииммииррееццььккиимм ттаа ММааннееввииццььккиимм ррааййооннааммии,, ВВооллииннссььккооюю ооббллаассттюю.. ВВііддссттаанньь ддоо ооббллаассннооггоо ццееннттрруу мм..РРііввннее шшооссееййннииммии ддооррооггааммии ссттааннооввииттьь 115555 ккмм.. ,, ддоо ррааййооннннооггоо ццееннттрруу ссммтт.. ВВооллооддииммииррееццьь –– 3300 ккмм.. ВВііддссттаанньь ддоо ааввттооммооббііллььннооїї ммааггііссттрраалліі ((ттрраассаа ККииїївв--ВВаарршшаавваа)) 2255 ккмм.. ВВііддссттаанньь ддоо ззааллііззннииччннооїї ввііттккии 88 ккмм..
 9. 9. ННААССЕЕЛЛЕЕННННЯЯ ММІІССТТАА ЗЗаа ссттааттииссттииччннииммии ддааннииммии,, ччииссееллььннііссттьь ннааяяввннооггоо ннаассееллеенннняя ннаа 11 ттррааввнняя 22001133 ррооккуу ссттааннооввииттьь 4411 ттиисс.. 554444 ооссооббии.. ППооссттііййннее ннаассееллеенннняя ссттааннооввииттьь 4422 ттиисс.. 335577 ооссіібб.. ППрриирроодднниийй ппрриирріісстт уу 22001122 ррооцціі ссккллаавв 338822 ооссооббии.. -- ппееннссііооннеерріівв 1100 ттиисс.. 339955 ччоолл.. -- ббееззррооббііттнниихх 669944 ччоолл.. -- ддііттеейй 1100 ттиисс.. 993344 ччоолл.. вв тт..чч..:: -- ддоошшккііллььннооггоо ввііккуу 33 ттиисс.. 664477 ччоолл.. -- шшккііллььннооггоо ввііккуу 55 ттиисс.. 447777 ччоолл.. ННааццііооннааллььнниийй ссккллаадд:: -- ууккррааїїннцціі –– 8888%% -- ррооссііяяннии –– 77,,33%% -- ббііллооррууссии –– 00,,77%% -- іінншшіі –– 33%% ССеерреедд мміісстт РРііввннееннссььккооїї ооббллаассттіі ссттааббііллььнноо ввииссооккиимм ззааллиишшааєєттььссяя ррооззмміірр ззааррооббііттннооїї ппллааттии ооддннооггоо шшттааттннооггоо ппррааццііввннииккаа вв ммііссттіі ККууззннееццооввссьькк.. ССееррееддннььооммііссяяччннаа ннооммііннааллььннаа ззааррооббііттннаа ппллааттаа шшттааттннооггоо ппррааццііввннииккаа уу 22001122 ррооцціі ссттааннооввииллаа 55774433 ггррнн.. ттаа ппееррееввиищщууввааллаа вв 22,,22 ррааззаа ссееррееддннььооооббллаасснниийй ппооккааззнниикк ((22557755 ггррнн..)) ттаа вв 55 ррааззіівв ззааккооннооддааввччоо ввииззннааччеенниийй ррооззмміірр ммііннііммааллььннооїї ззааррооббііттннооїї ппллааттии ((ннаа 11 ссііччнняя 22001133 –– 11114477 ггррнн..))..
 10. 10. ІІННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА ММІІССТТАА ІІннффрраассттррууккттуурраа ммііссттаа ззннааххооддииттььссяя ннаа ввииссооккооммуу ррііввнніі ррооззввииттккуу.. ГГооссттеейй ммііссттаа ллююбб’’яяззнноо ззууссттррііннее ггооттеелльь „„ВВаарраашш”” -- ддеевв''яяттииппооввееррххоовваа ббууддііввлляя ммааєє ппррииввааббллииввиийй ввиигглляядд,, ппооббууддооввааннаа ппоо ііннддииввііддууааллььннооммуу ппррооееккттуу вв ссууччаассннооммуу ссттиилліі,, ччииссттіі ттаа ккооммффооррттааббееллььнніі ннооммееррии,, ппррооффеессііййннее ооббссллууггооввуувваанннняя,, ббееззппееччнніі ттаа ннааддііййнніі ууммооввии ппрроожжиивваанннняя.. УУ ссффеерріі ттооррггііввлліі ттаа ппооббууттооввооггоо ооббссллууггооввуувваанннняя ннаассееллеенннняя ппррооддооввжжууююттььссяя ппррооццеессии ррооззббууддооввии ііннффрраассттррууккттууррии ссппоожжииввччооггоо ррииннккуу,, ссааммее ссуубб’’єєккттии ммааллооггоо ппііддппррииєєммннииццттвваа ооррггааннііззооввууююттьь ррооббооттуу ссффееррии ттооррггііввлліі,, рреессттооррааннннооггоо ггооссппооддааррссттвваа ттаа ссффееррии ппооссллуугг,, ззооккррееммаа вв ппеерреевваажжнніійй ббііллььшшооссттіі ффііззииччнніі ооссооббии –– ппііддппррииєєммцціі.. ССттаанноомм ннаа 11 ллииппнняя 22001133 ррооккуу вв ммііссттіі ннааллііччууєєттььссяя 225533 ооффііццііййнноо ввііддккррииттиихх ддііююччиихх ообб’’єєккттіівв ттооррггііввлліі,, вв ттооммуу ччиисслліі 5500 ообб’’єєккттіівв рреессттооррааннннооггоо ггооссппооддааррссттвваа.. ППооббууттооввіі ппооссллууггии ггррооммааддяяннаамм ммііссттаа ннааддааююттьь 9988 ообб’’єєккттіівв ппооббууттуу.. ННаа ттееррииттооррііїї ммііссттаа ддіієє 55 ррииннккіівв ннаа яяккиихх ннааллііччууєєттььссяя 11003300 ттооррггооввиихх ммііссццьь.. ССттаанноомм ннаа 0011..0077..22001133 вв ммііссттіі ККууззннееццооввссьькк ззааррееєєссттрроовваанноо ююррииддииччнниихх ооссіібб ттаа ффііззииччнниихх ооссіібб--ппііддппррииєєммцціівв 11556633 ссуубб’’єєккттаа ггооссппооддааррюювваанннняя ммііссттаа,, уу тт..чч.. ююррииддииччнниихх ооссіібб -- 330077,, ффііззииччнниихх ооссіібб--ппііддппррииєєммцціівв -- 11225566.. ООссннооввннооюю ссккллааддооввооюю ссееккттоорраа ммааллооггоо ппііддппррииєєммннииццттвваа вв ммііссттіі єє ффііззииччнніі ооссооббии –– ппііддппррииєєммцціі..
 11. 11. ННООВВІІТТННІІ ККООММУУННІІККААЦЦІІЇЇ ВВ ммііссттіі ККууззннееццооввссьькк ззннааччннаа ууввааггаа ппррииддіілляяєєттььссяя ррооззввииттккуу ссууччаасснниихх ммеерреежж ттееллееккооммууннііккаацціійй.. ННаа ттееррииттооррііїї ммііссттаа ддіієє 33 ппііддппррииєєммссттвваа,, яяккіі ннааддааююттьь ппооссллууггии ззвв''яяззккуу,, аа ссааммее ККууззннееццооввссььккиийй ввууззоолл ззвв''яяззккуу ««УУккррппоошшттаа»»,, ццеехх ттееллееккооммууннііккааццііййнниихх ппооссллуугг №№ 88 мм.. ККууззннееццооввссьькк РРііввннееннссььккооїї ффііллііїї ППААТТ««УУккррттееллееккоомм»»,, ТТООВВ ««ППааннддаа»» ттаа рряядд ооппееррааттоорріівв ммооббііллььннооггоо ззвв’’яяззккуу ((ММТТСС,, ККииїїввссттаарр,, ІІннттееррттееллееккоомм ттаа іінншшіі)).. УУ ммііссттіі ссффооррммоовваанноо ммііссццееввуу ттееллееввііззііййннуу ккааббееллььннуу ммеерреежжуу.. ССууччаассннаа ммеерреежжаа ііннттееррннеетт––ззвв''яяззккуу ззааббееззппееччууєєттььссяя ттааккииммии ппррооввааййддееррааммии:: УУккррттееллееккоомм,, ««ЕЕссффіілльь»»,, ттееллееккооммппааннііяя ««ЕЕннееррггііяя»» ттаа ««ККииїїввссттаарр»»..
 12. 12. ФФііннааннссооввоо--ккррееддииттннаа ммеерреежжаа ммііссттаа ссккллааддааєєттььссяя зз 1111 ффіілліійй ббааннккіівв зз ввііддддііллеенннняяммии іі ппууннккттааммии ооббссллууггооввуувваанннняя ггррооммааддяянн.. ООссннооввнніі зз нниихх:: ППААТТ ““РРааййффффааййззеенн ББааннкк ААвваалльь”” ККББ ““ППррииввааттББааннкк”” ППААТТ ""ППррооммііннввеессттббааннкк““ ППААТТ ККББ ННААДДРРАА ППААТТ ««ДДеерржжааввнниийй оощщаадднниийй ббааннкк ААТТ ББааннкк ""ФФііннааннссии ттаа ККррееддиитт"" ППААТТ ""ББРРООККББІІЗЗННЕЕССББААННКК"" ППААТТ ККББ ««ППРРААВВЕЕККСС-- ББААННКК»» УУккррааїїннии»» ВВ ККууззннееццооввссььккуу ппррааццююєє 66 ссттррааххооввиихх ккооммппаанніійй ттаа ккррееддииттнниихх ссппііллоокк,, аа ссааммее :: ккррееддииттннаа ссппііллккаа „„ППооллііссссяя ККррееддиитт””,, ккррееддииттннаа ссппііллккаа „„РРііввннееннщщииннаа””,, ННААССКК „„ООррааннттаа””,, ППРРААТТ ССКК „„ППррооввііддннаа””,, ККууззннееццооввссььккаа ффііллііяя ВВААТТ „„ААССКК ЕЕннееррггооппоолліісс””,, ККууззннееццооввссььккее ввііддддііллеенннняя ППРРААТТ „„УУППССКК””
 13. 13. ППРРООММИИССЛЛООВВІІССТТЬЬ ВВ ммііссттіі ККууззннееццооввссьькк ддііююттьь 22 ппррооммииссллооввиихх ппііддппррииєєммссттвваа,, ооссннооввнниимм ввииддоомм ддііяяллььннооссттіі яяккиихх єє ввииррооббннииццттввоо ттаа ппееррееррооззппооддіілл ееллееккттррооееннееррггііїї ттаа ввииррооббннииццттввоо ххллііббооббууллооччнниихх іі ккооннддииттееррссььккиихх ввииррооббіівв.. ООссннооввнниимм ппррооммииссллооввиимм ппііддппррииєєммссттввоомм єє ввііддооккррееммллеенниийй ппііддррооззддіілл ““РРііввннееннссььккаа ААЕЕСС"" ддеерржжааввннооггоо ппііддппррииєєммссттвваа ННААЕЕКК „„ЕЕннееррггооааттоомм"" ((ддаалліі -- ВВПП РРААЕЕСС)),, яяккее ззааййммааєєттььссяя ввииррооббннииццттввоомм ееллееккттррооееннееррггііїї,, ввккллююччааєє вв ссееббее 44 ееннееррггооббллооккии ссууммааррннооюю ппооттуужжннііссттюю 22883355 ММВВтт,, ррііччнниийй ооббссяягг ввииррооббннииццттвваа ссккллааддааєє ббллииззььккоо 1177,,00 ммллррдд.. ККВВтт//ггоодд.. ППииттооммаа ввааггаа ВВПП РРААЕЕСС вв ззааггааллььннооммуу ооббссяяззіі ппррооммииссллооввооггоо ввииррооббннииццттвваа ппоо ммііссттуу ссккллааддааєє ббллииззььккоо 9999 ввііддссооттккіівв.. ТТДДВВ ““ККууззннееццооввссььккиийй ххллііббооззааввоодд”” ззааййммааєєттььссяя ввииррооббннииццттввоомм ххллііббооббууллооччнниихх ттаа ккооннддииттееррссььккиихх ввииррооббіівв.. РРііччнниийй ооббссяягг ввииррооббннииццттвваа ххллііббооббууллооччнниихх ттаа ккооннддииттееррссььккиихх ввииррооббіівв ссттааннооввииттьь ппооннаадд 33,,33 ттиисс.. ттоонннн..
 14. 14. ЖЖИИТТЛЛООВВОО--ККООММУУННААЛЛЬЬННЕЕ ГГООССППООДДААРРССТТВВОО ЖЖииттллооввиийй ффоонндд ммііссттаа ссккллааддааєє 772277,,66 ттиисс.. кквв.. мм.. ЖЖииттллооззааббееззппееччееннііссттьь ннаа 11 ммеешшккааннццяя ссккллааддааєє 1177,,33 кквв..мм.. ВВ ммііссттіі 333311 жжииттллооввиийй ббууддиинноокк,, зз нниихх 115533 ііннддииввііддууааллььнниихх жжииттллооввиихх ббууддииннккіівв,, 44 ггууррттоожжииттккии ттаа 66 ммааллооссііммееййнниихх ггууррттоожжииттккіівв.. ЗЗааггааллььннаа ккііллььккііссттьь ккввааррттиирр ппоо ммііссттуу ссттааннооввииттьь 1122 ттиисс.. 449966 ккввааррттиирр.. ННаа ддаанниийй ччаасс вв ммііссттіі ссттввоорреенноо ттррии ообб´´єєддннаанннняя ссппііввввллаассннииккіівв ббааггааттооккввааррттииррнниихх ббууддииннккіівв.. ЗЗааггааллььннаа ддооввжжииннаа ввууллииччннооїї ммеерреежжіі ммііссттаа ддооррііввннююєє 1199669933,,33 мм.. ЕЕккссппллууааттааццііюю,, ууттррииммаанннняя жжииттллооввооггоо ффооннддуу ттаа ообб''єєккттіівв,, щщоо ййооггоо ооббссллууггооввууююттьь ззааббееззппееччууююттьь ннаассттууппнніі ппііддппррииєєммссттвваа ттаа ооррггааннііззааццііїї ммііссттаа:: ККууззннееццооввссььккее ммііссььккее ккооммууннааллььннее ппііддппррииєєммссттввоо ддоо ссккллааддуу яяккооггоо ввххооддяяттьь 44 ЖЖЕЕДДии,, яяккее ззааййммааєєттььссяя ууттррииммаанннняямм ттаа ооббссллууггооввуувваанннняямм жжииттллооввооггоо ффооннддуу ммііссттаа.. ВВссььооггоо вв ммііссттіі ддіієє шшііссттьь ккооммууннааллььнниихх ппііддппррииєєммссттвв..
 15. 15. ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННОО--ББУУДДІІВВЕЕЛЛЬЬННАА ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ ЗЗааллууччеенннняя ііннввеессттиицціійй вв ееккооннооммііккуу ммііссттаа єє оодднниимм зз ннааппрряяммккіівв ррооббооттии ммііссььккооїї ввллааддии.. ТТррииввааллаа ррооббооттаа зз ііннффооррммуувваанннняя ппооттееннццііййнниихх ііннввеессттоорріівв ппрроо ууччаассттьь уу ііннввеессттииццііййнниихх ппррооееккттаахх,, ссеерреедд яяккиихх:: ббууддііввннииццттввоо ссммііттттєєппееррееррооббннооггоо ккооммппллееккссуу,, ппеерреелліікк ппооттееннццііййнноо ііннввеессттииццііййнниихх ообб''єєккттіівв ммііссттаа.. ССттааббііллььннііссттьь ееккооннооммііккии ммііссттаа ххааррааккттееррииззууєєттььссяя,, ззооккррееммаа,, ппооккааззннииккааммии ккааппііттааллььнниихх ввккллааддеенньь вв ооссннооввнніі ффооннддии ттаа ттееммппааммии ррооззввииттккуу ббууддііввееллььннооїї ггааллууззіі.. ООссннооввннииммии дджжееррееллааммии ккааппііттааллььнниихх ввккллааддеенньь ннаа ррооззввииттоокк ггооссппооддааррссььккооггоо ккооммппллееккссуу ммііссттаа яяввлляяююттььссяя ввллаасснніі ккоошшттии ппііддппррииєєммссттвв іі ооррггааннііззаацціійй ммііссттаа,, ккоошшттии ддеерржжааввннооггоо ттаа ммііссььккооггоо ббююдджжееттіівв,, ккоошшттии ннаассееллеенннняя..
 16. 16. ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА ВВ ммііссттіі ддііююттьь ттааккіі ккууллььттууррнноо––ооссввііттнніі ззааккллааддии:: ббууддиинноокк ддииттяяччооїї ттаа ююннааццььккооїї ттввооррччооссттіі,, ммііссььккаа ббііббллііооттееккаа ддлляя ддііттеейй,, ммііссььккаа ппууббллііччннаа ббііббллііооттееккаа,, ппооччааттккооввиийй ссппееццііааллііззоовваанниийй ммииссттееццььккиийй ннааввччааллььнниийй ззааккллаадд ККууззннееццооввссььккаа ддииттяяччаа ммууззииччннаа шшккооллаа,, ццееннттрр ддооззввіілллляя ттаа ППааллаацц ккууллььттууррии іімм.. ЛЛ..УУккррааїїннккии ВВПП РРААЕЕСС,, ззааввддаанннняямм яяккиихх єє ммааккссииммааллььннее ззааддооввооллеенннняя ссооццііааллььнноо–– ккууллььттууррнниихх ппооттрреебб ннаассееллеенннняя ммііссттаа.. ДДлляя ррооззввииттккуу ззддііббннооссттеейй ддооррооссллиихх іі ддііттеейй уу ППааллаацціі ккууллььттууррии ВВПП ""РРііввннееннссььккаа ААЕЕСС"" ддіієє 4466 ррііззнноожжааннррооввиихх ккооллееккттииввіівв іі ггууррттккіівв,, ддее ззааййммааєєттььссяя 777744 ууччаассннииккии.. ЗЗ нниихх –– 1111 ккооллееккттииввіівв ммааююттьь ззвваанннняя ««ннаарроодднниийй»» іі««ззррааззккооввиийй»».. ТТааккоожж ффууннккццііооннууєє 99 ффііззккууллььттууррнноо--ооззддооррооввччиихх ффооррммуувваанньь ((117722 ууччаассннииккии)) ттаа 1166 ккллууббіівв ззаа ііннттеерреессааммии ((11220055 ууччаассннииккіівв)).. ЦЦееннттрроомм ммууззииччнноо –– еессттееттииччннооггоо ввииххоовваанннняя вв ммііссттіі єє ппооччааттккооввиийй ссппееццііааллііззоовваанниийй ммииссттееццььккиийй ннааввччааллььнниийй ззааккллаадд ККууззннееццооввссььккаа ддииттяяччаа ммууззииччннаа шшккооллаа зз ккооннттииннггееннттоомм 334444 ууччнніівв,, яяккиихх ннааввччааєє 3311 ддооссввііддччеенниийй ввииккллааддаачч.. ДДлляя ззааббееззппееччеенннняя ккууллььттууррнноо –– ддооззввііллееввиихх ппооттрреебб ннаассееллеенннняя,, ррооззввииттккуу ууссііхх ввииддіівв ттаа жжааннрріівв ссааммооддііяяллььннооїї ннааррооддннооїї ттввооррччооссттіі,, ааммааттооррссььккооггоо ммииссттееццттвваа,, ннаарроодднниихх ххууддоожжннііхх ппррооммиисслліівв,, ссттввоорреенннняя ттаа ооррггааннііззааццііїї ддііяяллььннооссттіі ккллууббнниихх ффооррммуувваанньь,, ппррооввееддеенннняя ррооддиинннниихх ссввяятт ттаа ннаарроодднниихх ооббрряяддіівв,, ппррооввееддеенннняя ввееччоорріівв ввііддппооччииннккуу ддоо ппррооффеессііййнниихх ссввяятт ттаа ддлляя ммооллооддіі,, ззббеерреежжеенннняя іі ррооззввииттккуу ууккррааїїннссььккооїї ммооввии ззддііййссннююєє ссввооюю ррооббооттуу ццееннттрр ддооззввіілллляя.. ППррии ццееннттрріі ддооззввіілллляя вв 22001122 ррооцціі ддііяяллоо 1155 ллююббииттееллььссььккиихх ообб’’єєддннаанньь ттаа ккллууббіівв ззаа ііннттеерреессааммии,, зз нниихх:: 33 ддииттяяччиихх,, 33 ммооллооддііжжнниихх,, ззааггааллььннооюю ччииссееллььннііссттюю 332222 ччоолл.. ФФІІЗЗИИЧЧННАА ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА ІІ ССППООРРТТ РРооззввииттккуу ффііззииччннооїї ккууллььттууррии ттаа ссппооррттуу вв ммііссттіі ззааввжжддии ппррииддіілляяллии ббааггааттоо ууввааггии.. ССппооррттссммееннии ммііссттаа ббууллии іі ззааллиишшааююттььссяя ддооббррее ввііддооммииммии вв ооббллаассттіі ттаа вв УУккррааїїнніі.. ВВ ммііссттіі ККууззннееццооввссьькк ддііююттьь 22 ддииттяяччіі ююннааццььккіі ссппооррттииввнніі шшккооллии.. ЗЗ ммееттооюю ффііззииччннооггоо ррооззввииттккуу,, ффііззккууллььттууррнноо--ссппооррттииввннооїї ррееааббііллііттааццііїї вв 11997799 ррооцціі ббуувв ззаасснноовваанниийй ссппооррттииввнниийй ккооммппллеекксс ""ІІззооттоопп"".. ССппооррттккооммппллеекксс ммааєє ссппооррттииввнноо ттррееннууввааллььннуу ббааззуу:: ссттааддііоонн;; ппллааввааллььнниийй 2255--ммееттррооввиийй ббаассееййнн ««ЕЕннееррггееттиикк»»;; ееццііааллііззоовваанниийй ззаалл ггррееккоо--ррииммссььккооїї ббооррооттььббии;; 22 ссппееццііааллііззоовваанніі ссппооррттииввнніі ззааллии ббооккссуу;; ссппееццііааллііззоовваанниийй ззаалл ааееррооббііккии;; ссппееццііааллііззоовваанниийй ззаалл вваажжккооїї ааттллееттииккии;; ссттррііллееццььккиийй ттиирр;; ккіінннноо--ссппооррттииввннаашшккооллаа;; ррееааббііллііттааццііййнноо--ооззддооррооввччиийй ццееннттрр..
 17. 17. ООХХООРРООННАА ЗЗДДООРРООВВ’’ЯЯ ВВ ммііссттіі ммееддииччннее ооббссллууггооввуувваанннняя ззддііййссннююєє ддеерржжааввнниийй ззааккллаадд ""ССппееццііааллііззооввааннаа ммееддииккоо––ссааннііттааррннаа ччаассттииннаа №№ 33 ММООЗЗ УУккррааїїннии"".. ВВ ДДЗЗ ""ССММССЧЧ №№ 33 ММООЗЗ УУккррааїїннии"" ффууннккццііооннууююттьь ллііккууввааллььнніі ттаа ддііааггннооссттииччнніі ккааббііннееттии:: ккллііннііккоо––ддііааггннооссттииччннаа,, ббііооххііммііччннаа ттаа ііммууннооллооггііччннаа ллааббооррааттооррііїї,, ккааббііннеетт ууллььттррааззввууккооввооїї ддііааггннооссттииккии,, ррееннттггеенн––ддііааггннооссттииччнниийй,, ккооммпп''ююттееррннооїї ттооммооггррааффііїї,, ккааббііннеетт ффууннккццііооннааллььннооїї ддііааггннооссттииккии,, ффііззііооттееррааппееввттииччнниийй ккааббііннеетт,, ккааббііннеетт ааееррооззооллььттееррааппііїї,, ЛЛФФКК.. ВВееллииккуу ррооббооттуу зз ппррооффііллааккттииккии ззааххввооррюювваанньь ттаа ллііккуувваанннняя ббеезз ввііддррииввуу ввіідд ввииррооббннииццттвваа ззддііййссннююєєссааннааттоорріійй –– ппррооффііллааккттоорріійй ВВПП ""РРііввннееннссььккаа ААЕЕСС"",, яяккиийй ббуувв ввввееддеенниийй вв ееккссппллууааттааццііюю вв 11998822 ррооцціі.. ППооппуулляяррннііссттюю ккооррииссттууєєттььссяя ссееззоонннниийй ррееааббііллііттааццііййнноо--ооззддооррооввччиийй ккооммппллеекксс ""ББііллее ооззеерроо"",, ррооззттаашшоовваанниийй ннаа ттееррииттооррііїї ззааппооввііддннииккаа ннаа ббееррееззіі ццііллюющщооггоо ооззеерраа ББііллее.. ББііллее ооззеерроо ппоо ппррааввуу ннааззииввааююттьь ппееррллииннооюю УУккррааїїннссььккооггоо ППооллііссссяя.. ДДррууггее ззаа ппллоощщееюю ((44,,55 ттиисс..кквв..мм)) вв РРііввннееннссььккіійй ооббллаассттіі.. ООССВВІІТТАА ЗЗааббееззппееччеенннняя ррііззннооббііччннооггоо ррооззввииттккуу ддііттеейй ддоошшккііллььннооггоо ввііккуу ввііддппооввіідднноо ддоо їїхх ііннддииввііддууааллььнниихх ооссооббллииввооссттеейй,, ккууллььттууррнниихх ппооттрреебб ссппііллььнноо іізз ббааттььккааммии ззддііййссннююююттьь 99 ддоошшккііллььнниихх ннааввччааллььнниихх ззааккллааддіівв ттаа ддоошшккііллььнніі ппііддррооззддііллии ннааввччааллььнноо–– ввииххооввнниихх ккооммппллееккссіівв №№11 ттаа №№1100.. УУ ддоошшккііллььнниихх ннааввччааллььнниихх ззааккллааддаахх ппррааццююєє 333388 ппееддааггооггііччнниихх ппррааццііввннииккіівв.. ДДоошшккііллььннооюю ооссввііттооюю ооххооппллеенноо 22228822 ддииттииннии,, щщоо ссттааннооввииттьь 7755%% ввіідд ззааггааллььннооїї ккііллььккооссттіі ддііттеейй ддоошшккііллььннооггоо ввііккуу зз 11 ррооккуу ддоо 66 ррооккіівв,, аа ддііттии ввііккоомм ввіідд 55 ддоо 66 ррооккіівв ооххооппллеенніі ддоошшккііллььннооюю ооссввііттооюю ннаа 110000 ввііддссооттккіівв,, ввссььооггоо –– 557700 ддііттеейй.. ППррааввоо ггррооммааддяянн ннаа ооттррииммаанннняя ббааззооввооїї ттаа ппооввннооїї ззааггааллььннооїї ссееррееддннььооїї ооссввііттии ззааббееззппееччууююттьь 88 ннааввччааллььнниихх ззааккллааддіівв.. УУ ттооммуу ччиисслліі:: ггііммннааззііяя--11,, ззааггааллььннооооссввііттнніі шшккооллии ІІ--ІІІІІІ ссттууппеенніівв –– 55,, шшккііллььнніі ппііддррооззддііллии ннааввччааллььнноо--ввииххооввнниихх ккооммппллееккссіівв „„ддоошшккііллььнниийй ннааввччааллььнниийй ззааккллаадд--ззааггааллььннооооссввііттнняя шшккооллаа ІІ ссттууппеенняя”” –– 22.. УУ ззааггааллььннооооссввііттннііхх ннааввччааллььнниихх ззааккллааддаахх ммііссттаа ббууллоо ввііддккррииттоо ккллаассии зз ппооггллииббллеенниимм ввииввччеенннняямм ооккррееммиихх ппррееддммееттіівв ((2277 ккллаассіівв,, 669911 ууччеенньь)) ттаа ппррооффііллььнніі ккллаассии ((2200 ккллаассіівв,, 443377 ууччнніівв)).. УУ 220088 ккллаассаахх ннааввччааєєттььссяя 55112200 ууччнніівв.. ППррооффеессііййнноо--ттееххннііччннее ууччииллиищщее №№ 1122 ммааєє ллііццееннззііюю ннаа ннааддаанннняя ооссввііттннііхх ппооссллуугг іізз 1199 ррооббііттннииччиихх ппррооффеессіійй ееннееррггееттииччннооггоо ттаа ббууддііввееллььннооггоо ппррооффііллюю,, ппііддггооттооввккии ттаа ппееррееппііддггооттооввккии ррооббііттннииккіівв.. ННаа ддаанниийй ччаасс уу ппррооффеессііййнноо--ттееххннііччннооммуу ууччииллиищщіі №№ 1122 ннааввччааююттььссяя ууччнніі ззаа ссппееццііааллььннооссттяяммии:: ссллююссаарр,, шшттууккааттуурр--ммуулляярр,, ггааззооееллееккттррооззввааррююввааллььнниикк,, ссттоолляярр,, ееллееккттррооммооннттеерр ттаа іінншшіі;; ппррооххооддяяттьь ппееррееппііддггооттооввккуу ббллииззььккоо ддввоохх ттииссяячч ппррааццііввннииккіівв ВВПП РРААЕЕСС ззаа ттааккииммии ссппееццііааллььннооссттяяммии:: ссттррооппааллььнниикк,, ееллееккттррооггааззооззввааррююввааллььнниикк,, ггааззооррііззааллььнниикк,, ллііффттеерр,, ммаашшиинніісстт ккооммппрреессооррнниихх ууссттааннооввоокк ттаа іінншшіі..
 18. 18. ССТТРРУУККТТУУРРИИ ППІІДДТТРРИИММККИИ ББІІЗЗННЕЕССУУ ААссооццііааццііяя ззааххииссттуу іі ссппрриияянннняя ррооззввииттккуу ппііддппррииєєммцціівв -- ррооббооттаа ссппрряяммооввааннаа ннаа ссооццііааллььнниийй ттаа ппррааввооввиийй ззааххиисстт ііннттеерреессіівв ппііддппррииєєммцціівв 3344440000 РРііввннееннссььккаа ообблл..,, мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммккрр--нн ППееррееммооггии,, бб..1111,, кквв..4477 ттеелл.. ((0033663366))22--2222--1166 ККууззннееццооввссььккаа аассооццііааццііяя ззааххииссттуу ппрраавв ппііддппррииєєммцціівв -- ззааббееззппееччууєє ссппрриияянннняя ррооззввииттккооввіі ССППДД ттаа ззааххиисстт їїхх ііннттеерреессіівв 3344440000 РРііввннееннссььккаа ообблл..,, мм..ККууззннееццооввссьькк,, ввуулл..ЕЕннееррггееттииккіівв,, бб..1177,, кквв..1166 ттеелл.. ((0033663366))33--5588--9999 ККууззннееццооввссььккаа ггііллььддііяя ББііззннеессуу -- ссттввооррееннаа ддлляя ззааддооввооллеенннняя ттаа ззааххииссттуу ззааккоонннниихх ссооццііааллььнниихх ттаа ееккооннооммііччнниихх ііннттеерреессіівв ппііддппррииєєммцціівв ммііссттаа 3344440000 РРііввннееннссььккаа ообблл..,, мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммккрр--нн ББууддііввееллььннииккіівв,, бб..33,,22 ппооввееррхх,, аа//сс №№11 ттеелл.. ((0033663366))33--8888--8888 ККооооррддииннааццііййннаа ррааддаа зз ппииттаанньь ррооззввииттккуу ппііддппррииєєммннииццттвваа ппррии ммііссььккооммуу ггооллооввіі -- ззааббееззппееччууєє ппііддттррииммккуу ттаа ппооддааллььшшиийй ррооззввииттоокк ппііддппррииєєммннииццььккооїї ддііяяллььннооссттіі ССППДД 3344440000 РРііввннееннссььккаа ообблл..,, мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммааййддаанн ННееззааллеежжннооссттіі,,11 ттеелл.. ((0033663366))22--1199--1199 ЄЄддиинниийй ддооззввііллььнниийй ццееннттрр ввииккооннааввччооггоо ккооммііттееттуу ККууззннееццооввссььккооїї ммііссььккооїї ррааддии -- ссттввоорреенниийй ддлляя ссппрроощщеенннняя ппррооццееддууррии ввииддааччіі ддооккууммееннттіівв ддооззввііллььннооггоо ххааррааккттеерруу 3344440000 РРііввннееннссььккаа ообблл..,, мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммааййддаанн ННееззааллеежжннооссттіі,,11 ттеелл.. ((0033663366))22--2233--7733 ЦЦееннттрр ннааддаанннняя ааддммііннііссттррааттииввнниихх ппооссллуугг -- ссттввооррююєє ззррууччнніі іі ддооссттууппнніі ууммооввии ддлляя ооттррииммаанннняя ссппоожжииввааччааммии ааддммііннііссттррааттииввнниихх ппооссллуугг 3344440000 РРііввннееннссььккаа ообблл..,, мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммааййддаанн ННееззааллеежжннооссттіі,,11 ттеелл.. ((0033663366))22--2233--7733
 19. 19. ППРРІІООРРИИТТЕЕТТННІІ ННААППРРЯЯММККИИ РРООЗЗВВИИТТККУУ ММІІССТТАА ООССООББЛЛИИВВООССТТІІ ТТАА ППЕЕРРЕЕВВААГГИИ  ссппрриияянннняя ііннввеессттииццііййнноо––ііннннооввааццііййннооммуу ррооззввииттккуу ррееааллььннооггоо ссееккттоорруу ееккооннооммііккии,, ппііддввиищщеенннняя ккооннккууррееннттооссппррооммоожжннооссттіі ппррооддууккццііїї,, ззнниижжеенннняя ееннееррггооввииттрраатт ввииррооббннииццттвв;;  ппііддттррииммккаа ррооззввииттккуу ппііддппррииєєммннииццттвваа,, ааккттииввііззааццііяя ррооббооттии зз ггррооммааддссььккииммии ооррггааннііззааццііяяммии ппііддппррииєєммцціівв,, ууддооссккооннааллеенннняя ттаа ссппрроощщеенннняя ппррооццееддууррии ннааддаанннняя ааддммііннііссттррааттииввнниихх ппооссллуугг,, ффууннккццііооннуувваанннняя ццееннттрруу ааддммііннііссттррааттииввнниихх ппооссллуугг;;  ррееффооррммуувваанннняя ссииссттееммии ннааддаанннняя ккооммууннааллььнниихх ппооссллуугг,, ккооммппллееккссннаа ммооддееррннііззааццііяя ссииссттееммии ттееппллооппооссттааччаанннняя ммііссттаа,, ввппрроовваадджжеенннняя ееннееррггооззббееррііггааююччиихх ттееххннооллооггіійй;;  ппооллііппшшеенннняя ссттааннуу ііннжжееннееррнниихх ттаа ддоорроожжннььоо––ттррааннссппооррттнниихх ммеерреежж;;  ннааддаанннняя ккооммууннааллььнниихх ппооссллуугг уу ппооввннооммуу ооббссяяззіі ттаа ннааллеежжннооїї яяккооссттіі,, ззааллууччеенннняя ннаассееллеенннняя ддоо ддііяяллььннооссттіі,, ссппрряяммооввааннооїї ннаа ззббеерреежжеенннняя ттаа ооббссллууггооввуувваанннняя жжииттллооввооггоо ффооннддуу;;  ззааббееззппееччеенннняя ееккооллооггііччннооїї ббееззппееккии,, ззааппооббііггаанннняя ннааддззввииччааййнниимм ссииттууааццііяямм..  ппооттуужжнниийй ппррооммииссллооввиийй,, ннааууккооввиийй,, ттррууддооввиийй ппооттееннццііааллии;;  ннааяяввннііссттьь ккввааллііффііккооввааннооїї ррооббооччооїї ссииллии;;  ммоожжллииввііссттьь ппееррееккввааллііффііккааццііїї ккааддрріівв;;  ннааяяввннііссттьь ввееллииккооїї ккііллььккооссттіі ммааллиихх ппііддппррииєєммссттвв;;  ннааяяввннііссттьь ввііллььнниихх ззееммееллььнниихх ддіілляянноокк;;  ннааяяввннііссттьь ввііллььнниихх ввииррооббннииччиихх ппллоощщ ппііддппррииєєммссттвв;;  ррооззввииннееннаа ііннффрраассттррууккттуурраа;;  ррооззввииннееннаа ммеерреежжаа ффііннааннссооввоо--ккррееддииттнниихх ууссттаанноовв;;  ббаажжаанннняя ттаа ггооттооввннііссттьь ммііссььккооїї ввллааддии ддоо ссппііввппрраацціі..
 20. 20. ККААТТААЛЛООГГ ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННИИХХ ППРРООППООЗЗИИЦЦІІЙЙ 11..ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННІІ ППРРООППООЗЗИИЦЦІІЇЇ:: ППРРООММИИССЛЛООВВЕЕ ВВИИРРООББННИИЦЦТТВВОО  ККооммппллеекксс ссппоорруудд ммооллооккооззааввооддуу ((ннееззааввеерршшееннее ббууддііввннииццттввоо))  ССппооррууддаа ппииввззааввооддуу ((ннееззааввеерршшееннее ббууддііввннииццттввоо))  ББууддііввннииццттввоо ссммііттттєєппееррееррооббннооггоо ккооммппллееккссуу ((ммооддуулльь ппоо ппееррееррооббцціі ТТППВВ ппоо ппііррооллііззнніійй ттееххннооллооггііїї ппооттуужжннііссттюю 2200 ттиисс.. ттоонн вв рріікк  РРооззшшиирреенннняя ккааннааллііззааццііййнниихх ооччиисснниихх ссппоорруудд мм.. ккууззннееццооввссььккаа ннаа 1100 000000 мм³³//ддооббуу  РРооззшшиирреенннняя ППСС 111100//3355//1100 ккВВ ККууззннееццооввссьькк 22..ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННІІ ППРРООППООЗЗИИЦЦІІЇЇ:: ООББ´´ЄЄККТТИИ ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО ППРРИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ  ДДииттяяччаа ппооллііккллііннііккаа ннаа 448800 ввііддввііддуувваанньь ннаа ддооббуу ((ннееззааввеерршшееннее ббууддііввннииццттввоо))  ЗЗааггааллььннооооссввііттнняя шшккооллаа №№ 6600 ((ннееззааввеерршшееннее ббууддііввннииццттввоо)) 33..ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННІІ ППРРООППООЗЗИИЦЦІІЇЇ:: ООББ´´ЄЄККТТИИ ССФФЕЕРРИИ ЖЖИИТТЛЛООВВООГГОО ГГООССППООДДААРРССТТВВАА  ЖЖииттллооввиийй ббууддиинноокк №№ 442233  ЖЖииттллооввиийй ббууддиинноокк №№ 5511//22  ЖЖииттллооввиийй ббууддиинноокк №№ 5511//33  ЖЖииттллооввиийй ббууддиинноокк №№ 441122//44
 21. 21. 44..ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННІІ ППРРООППООЗЗИИЦЦІІЇЇ::ВВІІЛЛЬЬННІІ ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬННІІ ДДІІЛЛЯЯННККИИ  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ввуулл..ККууррччааттоовваа ((11,,0088 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ввуулл..ТТ..ББооррооввццяя ((11,,22 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммккрр--нн.. ППееррееммооггии ((00,,00228800 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ввуулл..ККооллггооссппннаа ((00,,001155 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ввуулл..ККооллггооссппннаа ((00,,001155 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ввуулл..ЕЕннееррггееттииккіівв ((00,,00551199ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммккрр--нн.. ББууддііввееллььннииккіівв ((00,,00009988ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммккрр--нн.. ППееррееммооггии ((00,,00005544 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммккрр--нн.. ВВаарраашш ((00,,00003300 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммккрр--нн.. ВВаарраашш ((00,,00002211 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммккрр--нн.. ППееррееммооггии ((00,,77552266 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ввуулл..ССааддоовваа ((00,,1155 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ввуулл..ККооммууннааллььннаа ((00,,00554400 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ммккрр--нн.. ББууддііввееллььннииккіівв ((00,,00116633 ггаа))  ЗЗееммееллььннаа ддіілляяннккаа мм..ККууззннееццооввссьькк,, ввуулл..ППррааввииккаа ((00,,4455 ггаа)) 55..ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННІІ ППРРООППООЗЗИИЦЦІІЇЇ:: ВВІІЛЛЬЬННІІ ВВИИРРООББННИИЧЧІІ ППЛЛООЩЩІІ  ООффіісснніі ппррииммііщщеенннняя уу ннеежжииттллооввіійй ббууддііввлліі ааддммііннііссттррааттииввнноо--ппооббууттооввооммуу ккооррппууссіі ББУУ--22,, вв тт..чч..::  -- ппррииммііщщеенннняя №№ 110077,, 11 ппооввееррхх -- 3311,,99 кквв..мм..  -- ппррииммііщщеенннняя №№ 112233,, 11 ппооввееррхх -- 1100,,33 кквв..мм..  -- ппррииммііщщеенннняя №№ 112266,, 11 ппооввееррхх--44,,11 кквв..мм..  -- ппррииммііщщеенннняя №№ 221155,, 22 ппооввееррхх -- 4488,,88 кквв..мм..  -- ппррииммііщщеенннняя №№ 221166--221177,, 22 ппооввееррхх--1155,,88 кквв..мм..  -- ппррииммііщщеенннняя №№ 221188,, 22 ппооввееррхх -- 4488,,00 кквв..мм..  -- ппррииммііщщеенннняя №№ 331111,, 33 ппооввееррхх –– 2200,,00 кквв..мм..  ООббєєкктт ввииррооббннииччооггоо ппррииззннааччеенннняя,, ттееппллоо--ххооллоодднниийй ссккллаадд (( 337722,,00 кквв..мм..))  ВВииррооббннииччее ппррииммііщщеенннняя (( 552266,,00 кквв..мм..))  ООффііссннее ппррииммііщщеенннняя ((1166,,22 кквв..мм..)) ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ - http://kuznetsovsk-rada.gov.ua/economics.aspx?id=invest

×