Hadees
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Hadees

on

 • 576 views

 

Statistics

Views

Total Views
576
Views on SlideShare
576
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • തെളിവുകള്‍ അല്ലെങ്ങിലും മുസ്ലയാക്കന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടല്ലോ .മാലകളില്‍ പറഞ്ഞത് പ്രമാണം ..കെട്ടുകഥ വിശ്വസിക്കുന്ന വര്‍ഗങ്ങള്‍ ..
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Hadees Hadees Document Transcript

 • s`tI jumu1 _ jma18 `pmazNLilUef s`tIk]6 p-iyi} Epayi jumu1 jma18ukLi} pe…fu6vanu- 1numti n}kiyt 1l|ahuvie[R RsU}<s>yaz. 1t hRama6uva[ oru mu1minay mus|imuM ty/aRavukyil| te9. EkrL8iel mujahixuk] Ku{AnuM nbi<s>yuM k}„ic/t 1nusri6u9U. 1nuvxic/t 1nuvxi6u9u. sVhab8ie[R nfpfi`kmN] pi[pRRu9u. പണ്ടിt[maruef 2jma2en pi[pRRu9u. `pmazN] kazuk.‫وﻣﻦْ أﻇْﻠﻢ ﻣ ﱠﻦ ﻣﻨﻊ ﻣ َﺎﺟﺪ اﻟﻠﻪ َن ﻳﺬْآﺮ ِﻴ َﺎ اﺳْﻤﻪ َ َ َﻰ ِﻲ ﺧ َاﺑ َﺎ أوْ َـﺌﻚ َﺎ َﺎن ﻟﻬﻢْ َن ﻳﺪْﺧُﻮ َﺎ إﻻ َﺂﺋ ِﻴﻦ ﻟﻬﻢْ ِﻲ‬ ‫ُ ُ وﺳﻌ ﻓ َﺮ ِﻬ ُ ﻟ ِ َ ﻣ آ َ َ ُ أ َ ُﻠ ه ِ ﱠ ﺧ ِﻔ َ ُ ﻓ‬ ‫َ َ َ َ ُ ِﻤ ﱠ َ َ َﺴ ِ َ ّ ِ أ ُ َ َ ﻓ ﻬ‬ ٌ ‫اﻟﺪﻧ َﺎ ِﺰْ ٌ وﻟﻬﻢْ ِﻲ اﻵﺧﺮة َ َا ٌ َ ِﻴ‬ ‫ِ َ ِ ﻋﺬ ب ﻋﻈ ﻢ‬ ‫ﱡ ْﻴ ﺧ ي َ َ ُ ﻓ‬1) Ku{Ani} : 1-ahuvie[R p-ikLi} 1ve[R namM `pkI{8i6e„fu9ti9tf°muHa6ukyuM 1vyuef tk{c/6ayi `wmi6ukyuM ecytvEn6a] 1ti`kmkari AruH ?1}bKR: !!$.tPsI{ Ku{tubiyi} 2O Ay8inu- vYKYan8i} nms6ar8in p-ikLi} vru9 s`tIkeLtfyu9veryuM 3]e„fu8iyi7uH. kazuk. ‫ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ: وﻟﻬﺬا ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﺤﺞ إذا آﺎﻧﺖ ﺿ ُورة، ﺳﻮاء آﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺤْ َم أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ؛ وﻻ ﺗﻤﻨﻊ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ‬ ً ‫َ ﺮ‬ ‫َﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺘﻨﺔ؛ وآﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻮا إﻣﺎء اﷲ ﻣﺴﺎ ﺟﺪ اﷲ‬ ّ (‫ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة ر ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ )ص( ﻗﺎل ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻮا إﻣﺎء اﷲ ﻣﺴﺎ ﺟﺪ اﷲ واﻟﻴﺨﺮ ﺟﻦ ﺗﻔﻼ ت )اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺒﻴﺮ‬ ഇജാബിെ ആയ ിന് േശഷം2) അബു ൈററ (റ) വിൽ നി ് നബി സ പറ ു അലാ ല് വിെ അടിയാതികെള അലാ ല് വിെ പ ികളിൽനി ം നി ു ൾ തടയ ത് അവർ സഗ ം പു ര ാെത പു റെ ടെ ു (ബു ഖാരിയെട താരീഖു ൽ കബീർ4:79 ) അബു ൈററ (റ ) മു സിമായത് ഹിജാബിെ ല് ആയ ിന് േശഷമാണ് (‫ﻋﻦ ﻋﺎﻋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺔ: إن آﺎن ر ﺳﻮل ﷲ ﻟﻴﺼﻠﻲ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻴﻨﺼﺮ ف اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺘﻠﻔﻌﺎ ت ﺑﻤﺮ و ﻃﻬﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮ ﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﻠﺲ )اﻟﺒﺨﺎري‬3)ആയിഷ (റ)വിൽനി ് അവർപറയു ു നബി(സ) സബഹി നമസരിച്ചി ് സീകൾ മടപടം ധരിച്ച നിലയിൽ പിരി ്ക ൂ ു ു േപാകുേ ാൾ ഇ ു ് കാരണം അവെര തിരിച്ചരിയമായി ില (ബു ഖാരി-867, മു സിം-232) ല് ല് ുഈ ഹദീസം ഇജാബിെ ആയ ിന് േശഷമാണ് കാരണം ആയിഷ റ പറയു സീകൾ മട പടം (ശരീരം ൂ ുമു ഴവൻ മറച്ചു ) ധരിച്ച നിലയിൽ എ ു ാ4) ഈ ഹദീസിെന വയ്ഖയ്ാനിച്ചെകാ ു ് ഇബ ഹജർ അസ ലാനി (റ) എഴ ്ക ു ത് കാ ക:‫و ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻳﺚ ا ﺳﺘﺤﺒﺎ ب اﻟﻤﺒﺎ درة ﺑﺼﻼة اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ أول اﻟﻮ ﻗﺖ و ﺟﻮا ز ﺧﺮوج اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎ ﺟﺪ ﻟﺸﻬﻮد اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ و ﻳﺆ ﺧﺬ‬ (‫ﻣﻨﻪ ﺟﻮازﻩ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎ ر ﻣﻦ ﺑﺎ ب أ و ﻟﻲ ﻷ ن اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻈﻨﺔ اﻟﺮ ﻳﺒﺔ اآﺜﺮ ﻣﻦ ا ﻟﻨﻬﺎ ر ) ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎ ري‬
 • ുഈ ഹദീസിൽ സബഹി നമസാരം അതിെ സമയ ്ക ് തെ തിെ ു നിർവഹിക്കലാണ് സു െ ്അ േപാെല സീകൾ നമസാര ്ക ി പെ ടക്കാൻ േവ ി പ ിയിേലക്ക് പു റെ ടൽ അ വദനീയമാെണ മു ു . ്പകലിെല നമസാര ്ക ിൽ പെ ടക്കാൻ പു റെ ട ത് അ വദനിയമായിരിക്കാൻകൂടതല് അർഹമാെണ ം ഇതിൽ ു ു ുനി ് ഹിക്കാം കാരണം പകലിെനക്കാൾ സംശയ ിന് സാധയ്തയു ത് രാ ിയിലാണേലാ… (2bnuhj{ <R> ല്Pthu}bari 2 :478)5) ഈ ഹദീസിെന വയ്ഖയ്ാനിച്ചെകാ ു ് ഇമാം നവവി (റ) എഴു ത് കാ ക ( ‫و ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮاز ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ )ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ‬ഈ ഹദീസിൽ സീകൾ പ ിയിൽ ഹാജരാവൽ അ വദനീയമാെണ ് (ശറഹ് മു സിം 3:157) ല് ‫ﻋﻦ أم ﻋﻄﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ: اﻣﺮﻧﺎ رﺳﻮل ﷲ )ص( أن ﻧﺨﺮ ﺟﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻄﺮ واﻷ ﺿﺤﻲ اﻟﻌﻮاﺗﻖ وا ﻟﺤﻴﺾ و ذوات اﻟﺨﺪور ﻓﺄ ﻣﺎ اﻟﺤﻴﺾ ﻓﻴﻌﺘﺰ ﻟﻦ‬ (‫اﻟﺼﻼة و ﻳﺸﻬﺪ ن اﻟﺨﻴﺮ و دﻋﻮت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﻠﺖ: ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ إ ﺣﺪاﻧﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺟﻠﺒﺎ ب ﻗﺎل: ﻟﺘﻠﺒﺴﻬﺎ أ ﺧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻠﺒﺎ ﺑﻬﺎ )ﻣﺴﻠﻢ‬6) ഉ ു അതിയയ് (റ) യിൽ നി ് അവർ പറയു : “െചറിയ െപ ാളി ം ബലി െപ ാളി ം ായപു ർതതിഎ ിയ സീകെളയം ആർ ു ു വകാരികെളയം മണിയറയിൽ ഇരി ു സീകെളയം േപാലു ം െകാ ു േപാകാൻ ല് ൂഅലാ വിെ റസല് ഞ േളാട് കലിച്ചു. ആർ ്പ വകാരികൾ നമസാര ്ക്ക ിൽ നി ് മാറിനിൽ മായി മ ുന കളിലു ം മു സിം ളെട െപാ വായ ാർ നകളിലു ം അവർ പെ ട ം. ഞാൻ േചാദിച്ചു: വാചകേര, ല് ു ുഞ ളിൽ ഒ ിക്ക് ജിൽജാബ് (പർ ) ഇല ിൽ എ ് െചയയ്ം? നബി (സ) തയ്ു ല് ു രം നൽകി അവളെട ുസേഹാദരി അവളെട ജിൽജാബിൽ നി ് ഒ ് അവെള ധരി ിക്കെ . (മു സിം 890) ു ല് ുഈ ഹദീസം ഇജാബിെ വിധിക്ക് േശഷമാെണ ് വളെര വയ്ക്തമാണ് ഒ ിൽ കൂടതല് പർ യു ു വർഇലാ ല് വർക്ക് നൽകി അവ ം െപ ാൾ നമസാര ്ക്ക ി വരെ എ ൂ ് വളെര വയ്ക്തമായി രസല് (സ)പറ ു ഈ ഹദീസ് ബു ഖാരിയിലു ം വ ിു ് അതിെ വയ്ാഖയ്ാന ിൽ ഇബ ഹജർ അസ ലാനി (റ) എഴ ്ക ു ത്കാ ക ‫و ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﺎ ب ﺧﺮوج ا ﻟﻨﺴﺎء ا ﻟﻲ ﺷﻬﻮد اﻟﻌﻴﺪ ﻳﻦ ﺳﻮأ آﻦ ﺷﻮاب ام ﻻ و ذوات هﻴﺎت ام ﻻ و ﻗﺪ ا ﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻒ و ﻧﻘﻞ ﻋﻴﺎ ض و‬ ( ‫ﺟﻮ ﺑﻪ ﻋﻦ اﺑﻲ ﺑﻜﺮ و ﻋﻠﻲ وا ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎ ري‬7) ഈ ഹദീസിൽ സീകൾ ര ു െപ ാളിന് പു റെ ടൽ നലതാെണ ല് ്. ുഇവിെട യവതികളം അലാ ു ല് വ ം സൗ രയ്ം ഉ വ ം ഇലാ ല് വ ം സമമാണ് ഈവിഷയ ിൽ സലഫു സ ാലിഹീ ൾ ഭി ിച്ചിരി . അബു ബക്കർ, അലി, ഇബ ഉമർ (റ) മു തലായവരിൽ നി ്അത് നിർബ മാെണ അഭി ായം ഇയാദ് (റ) ഉ രി . (ഫ ൽ ബാരി 3:541)സീകൾ ര ു െപ ാളിന് പു റെ ടൽ നിർബ മാേണാ അതല സു ല് ാേണാ എ തായിസഹാബികൾക്കിടയിൽ ഉ ായി തർക്കം എ ാൽ േകരള ഖു ബു രികൾക്ക് ഇേ ാഴം ുഹറാമായ ഒ വിഷയമാണിത് ു നബി (സ) യെട വഫാ ി േശഷം (‫ﻋﻦ ﻋﺎ ﻋﺸﺔ ان اﻟﻨﺒﻲ)ص( آﺎن ﻳﻌﺘﻜﻒ اﻟﻌﺸﺮ ا ﻷ و ا ﺧﺮ ﻣﻦ ر ﻣﻀﺎ ن ﺣﺘﻲ ﺗﻮ ﻓﺎ ﻩ ﷲ ﺛﻢ ا ﻋﺘﻜﻒ أز وا ﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ )اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺴﻠﻢ‬
 • ു8) ആഇഷ (റ) യിൽ നി ് തീർച്ചയായം വാചകൻ റമദാനിെല അവസാനെ പ ിൽ അലാ അേ ഹെ ല്മരി ി ത് വെര ഇഅതികാഫ് ഇരിക്കാറു ായി ു ു . നബിയെട മരണ േശഷവു ം നബിയെട ഭാരയ്മാർഇഅതികാഫ് ഇരിക്കാറു ായി . (ബു ഖാരി 2026, മു സിം1172) ല് (‫ﻋﻦ ﻋﺎ ﻋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ: اﻟﺴﻨﺘﻪ ﻓﻴﻤﻦ. اﻋﺘﻜﻒ ان ﻳﺼﻮم و ﻻ اﻋﺘﻜﺎ ف إ ﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﺎ ﻋﺔ )اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ‬9) ആഇഷ (റ) പറയു ഇഅതികാഫ് ഇരി വയ്ക്തി േനാ ഷിക്കൽ സു ്ട ാണ് ജമാഅ ് നടപ ു ിയിലലാെത ഇഅതികാഫില (സനൻ ൈബഹഖി) ല് ല് ‫أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻋﺘﻜﺎ ف ا ﻣﺮ أة ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻴﺘﻬﺎ و ﻷ ن ﻧﺴﺎء اﻟﻨﺒﻲ )ص( آﻦ ﻳﻌﺔآﻔﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ و ﻟﻮ آﻔﻲ ﺑﻴﻮ ﺗﻬﻦ ﻟﻜﺎ ﻧﺖ ﻟﻬﻦ أ و‬ (‫ﻟﻲ )أﻟﻤﻐﻨﻲ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎج‬ ു10) തീർച്ചയായം തെ വീ ിെല പ ിയിൽ സീ ഇഅതികാഫ് ഇ ാൽ സ ഹീഹാവു കയില. കാരണം വാചക ല്ഭാരയ്മാർ പ ിയിലായി ഇഅതികാഫ് ഇ ു ത്. സീകൾക്ക് വീ ിെല പ ി മതിയാകുെമ ിൽ നബി (സ) യെടഭാരയ്മാർക്കാണ് അത് ഏ വു ം അ േയാജയ്മാകുക. (മു ി ശറ ൽ മിന്ഹാജ് 1:451 ) ‫ﻋﻦ ﻣﺠﺎهﺪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ )ص( ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻮا اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻳﺎ ﻟﻠﻴﻞ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻟﻌﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﻻ ﺗﺪ‬ (‫ﻋﻬﻦ ﻳﺨﺮﺟﻦ ﻓﻴﺘﺨﺬ ﻧﻪ دﻏﻼ. ﻗﺎل: ﻓﺰ ﺑﺮﻩ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﻗﺎل: ا ﻗﻮل ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ )ص( و ﺗﻘﻮل ﻻ ﺗﺪ ﻋﻬﻦ )ﻣﺴﻠﻢ‬11) മു ജാഹിദ് (റ) ഇബ ഉമർ (റ) വിൽ നി ് നബി (സ) അ ളി സീകൾ രാ ിയിൽ പ ിയിേലക്ക്േപാകു തിെന നി ൾ തടയ ത് അേ ാൾ ഇബ ഉമർ (റ) വിെ ഒ മകൻ പറ ു ഞ ൾ അവെരപു റെ ടാൻ അ വദി കയില അവരത് കുഴ ല് ിന് കാരണമാ ം അേ ാൾ ഇബ ഉമർ (റ) അവെന ല് ു ുകെലറിയകയം ഇ ു ു കാരം പറയകയം െചയ അലാ ല് വിെ ൂ റസൽ (സ) പറ ു െവ ഞാൻ നിേ ാട് പറയുഞ ൾ അവെര വിടകയിെല ു ല് നീ പറയു (മു സിം 138) ല്‫ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل: ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ )ص( إ ﻋﺬ ﻧﻮ ا ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺎ ﻟﻠﻴﻞ اﻟﻲ ا ﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﻟﻪ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ واﻗﺪ: ا ذ ن ﻳﺘﺨﺬ ﻧﻪ ذ ﻏﻼ ﻗﺎل ﻓۻﺮ‬ (‫ب ﻓﻲ ﺻﺪرﻩ و ﻗﺎل: ا ﺣﺪ ﺛﻚ ﻋﻦ ر ﺳﻮل ﷲ )ص( و ﺗﻘﻮل ﻻ )ﺑﺴﻠﻢ‬12) നി ൾ സീകൾക്ക് രാ ിയിൽ (േപാലു ം) പ ികളിേലക്ക് േപാകാൻ അ മതി നൽകുക എ ൂ ് റസൽ (സ)പറ തായി ഇബ ഉമർ (റ ) ഉ രിച്ചേ ാൾ ഖാലിദ് എ ് േപ അേ ഹ ിെ ഒ മകൻ പറ ു അേ ാൾഅവര കുഴ ിന് കാരണമാ ം നിേവദകൻ പറയു ഇബ ഉമർ (റ) അവെ െന ിൽ ഇടിച്ചു േശഷം പറ ുഞാൻ നബി (സ) യിൽ നി ് ഹദീസ് ഉ രിച്ചു നിേ ാട് സംസാരി നീ പറയു സീകെള വിടിെല ല് ് (മു സിം ) ല് ‫ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ر ﻗﺎل: آﺎﻧﺔ إﻣﺮاﻩ ﻟﻌﻤﺮ ﺗﺸﻬﺪ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ و اﻟﻌﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻬﺎ: ﻟﻢ ﺗﺨﺮ ﺟﻴﻦ ان ﻋﻤﺮ ﻳﻜﺮﻩ ذﻟﻚ و‬ (‫ﻳﻌﺎر ﻗﺎﻟﺖ: و ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻪ ان ﻳﻨﻬﺎﻧﻲ ? ﻗﺎل ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻗﻮل رﺳﻮل اﷲ )ص( ﻻ ﺗﻤﻨﻌﻮا إﻣﺎء اﷲ ﻣﺴﺎ ﺟﺪ اﷲ )اﻟﺒﺨﺎري‬
 • 3) ഇബ ഉമർ (റ) പറയു ഉമർ (റ) വിെ ഭാരയ് ആ ു ിക്ക (റ) സബഹി ം ഇശാഇ ം പ ിയിയിൽജമാഅ ിൽ പെ ടക്കാർഉ ായി ു അേ ാൾ അവേരാട േചാദിക്കെ ു ുനി െള ിനാണ് പ ിയിൽ വ ത് ? ഉമർ (റ) അതിഷെ ട ിെല ം അേ ഹ ്ട ു ല് ി തിൽേരാഷമു െ ം നി ൾക്കറി ു കൂെട അവർ പറ ു എ ിൽ എെ വിലക്കാൻ അേ ഹ ിഎ ാണ് തിബ ം ഇബ ഉമർ (റ) പറ ു : “അലാ വിെ ദാസിമാെര അലാ വിെ പ ല് ല് ികളിൽ നി ംനി ൾ തടയ ത് “ എ നബി വചനമാണ് ഉമറി തിബ ം. (സ ഹീഹ് ബു ഖാരി 900)വീടാണ് സീകൾക്ക് ഉ മെമ ാണ് നബിയിൽനി ം സ ഹാബിവനിതകൾ മനസിലാക്കിയെത ിൽ സ ഹാബിക ്സളിൽ േ ഷരായ ഉമർ റ വിെ ്ട മു ഹാജിറതായ ഭാരയ് ആ ിക്ക (റ) ഉ മമായത് ഉേപക്ഷിച് പ ിയിേലക്ക്അപകടം പിടിച്ച രാ ിയിൽ േപാലു ം പു റെ ടേമാ? ഉമർ (റ) അതി അ വദി േമാ ? ുപരി ഖു ർആനിൽസീകൾക്ക്പ ി അവകാശെ ല് ു തല എ ് സചി ി ആയ കൾ ഉെ ിൽ ആ ആയ കൾ ഉമർ (റ) വി ം ഭാരയ് ആ ിക്ക (റ) വി ം മനസിലായി ിേല ? ്സ ല്ഉമർ (റ) വി വയ്ക്തി പരമായ അനിഷം ഉ ്ട ി ു േപാലു ം വാചകെ ഹദീസി ായിമു ിൽ തെ വയ്ക്തി പരമായ അനിഷം അടിയറവ് െവ കയാണ് ഉ ായാത് മാ മല ഉമർ (റ) ്ട ല്മരി ു ു വെരയം ഭാരയ്െയ തടയകേയാ ആ ിക്ക (റ) അത് സ യം നിറു കേയാ െചയി ില ്ത ല് ‫أ ﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪ ﺛﻨﺎ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺰ ﺣﺮي ﻋﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮ ﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف أن ﻋﺎ ﺗﻜﺔ ﺑﻨﺖ زﻳﺪ ا ﻣﺮ أة ﻋﻤﺮ آﺎ ﻧﺖ ﺳﺖ أ ذ‬ ‫ﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ و آﺎن ﻋﻤﺮ ﻳﻘﻮل ﻟﻬﺎ إذا ا ﺳﺖ أ ذ ﻧﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ هﻮ اي ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻮس ﻓﺘﻘﻮل ﻻ أدع إ ﺳﺖ أ ذ ا ﻧﻚ و آﺎن‬ (‫ﻋﻤﺮ ﻻ ﻳﺤﺒﺴﻬﺎ إذا ا ﺳﺖ أ ذ ﻧﺘﻪ ﻓﻠﻘﺪ ﻃﻌﻦ ﻋﻤﺮ وهﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ )اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى‬ ു4) ഇമാം ബു ഖാരിയെട ഉസാതായ ഇബസഅദ് (റ) വിെ ്ത കിതാബായ ത ബക്കാ ൽ കു ായിൽ പറയു ്ദ ുഅബറ ാൻ (റ) വിൽ നി ു ് “തീർച്ചയായം ഉമർ (റ) വിെ ഭാരയ് യായ ആ ിക്ക (റ) ഉമർ (റ) വിേനാട്പ ിയിേലക്ക് േപാകാൻ അ വാദം േചാദിക്കാ ായി ു ഉമർ(റ) പറയം നീ വീ ിൽ ഇരി താണ് ്ട ുഎനിക്കിഷെമ ് നിനക്കറിയാം അവർ പറയം ഞാൻ നി േളാട് അ വാദം േചാദിക്കൽ ഉേപക്ഷി കയില അവർ ല്അ വാദംേചാദി േ ാൾഉമർ(റ)ഭാരയ്െയ ഒരിക്കലു ംതടയാ മില ഉമർ(റ)വിെന െകാലെ ട ല് ു ാൻ േവ ി ശ ു ക്കൾ കുെ ല് ി സമയ േപാലു ം ഭാരയ് പ ിയിൽ ഉ ായി (ത ബക്കാ ൽ കു 8:267) (‫ﻟﻢ ﻳﻨﻬﻬﺎ اﻟﻰ ان ﻃﻌﻦ ا ا ﻟﻄﻌﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﺎت ﺑﺴﺒﻬﺎ و زوﺟﺘﻪ ﻋﺎ ﺗﻜﺔ ﺣﺎﺿﺮة ﺑﺎ ﻟﻤﺴﺠﺪ )أﻟﻔﺘﺢ اﻟﺮ ﺑﺎ ﻧﻰ‬5) ഉമർ (റ) വിെന െകാലെ ടു ാൻ േവ ി ശ ു ക്കൾ കുെ ല് ി സമയം വെര അേ ഹം ഭാരയ്െയതട ി ില കുെ ല് ൽ സമയ ം ഭാരയ് ആ ിക്ക (റ) പ ിയിൽ ഉ ായി (ഫ ര ാനി 5:197) ‫ﻋﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺎل آﺎن ﻋﻤﺮ رﺟﻼ ﻏۑﻮرا ﻓﻜﺎن إذا ﺧﺮج اﻟﻰ اﻟﺼﻼة إ ﺗﺒﻌﺘﻪ ﻋﺎ ﺗﻜﺖ إ ﺑﻨﺔ زﻳﺪ ﻓﻜﺎن ﻳﻜﺮﻩ ﺧﺮوﺟﻬﺎ و ﻳﻜﺮﻩ ﻣﻨﻌﻬﺎ و آﺎن ﻳﺤﺪ‬ (‫ث ان رﺳﻮل اﷲ ص ﻗﺎل إذا ا ﺳﺘﺄ ذ ﻧﻜﻢ ﻧﺴﺎﻋﻜﻢ اﻟﻰ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﺗﻤﻨﻌﻮهﻦ )أﺣﻤﺪ‬6) സാലിം (റ) പറയു ഉമർ (റ) ഏെറ േരാഷമു വയ്ക്തിയായി അേ ഹം നമസാര ്ക ി പു റെ ാൽ ഭാരയ്ആ ു ിക്ക (റ) യം അേ ഹെ പി ട ം അവർ പു റെ ടു ത് അേദഹ ിന് അനിഷമായി ്ട അവെര
 • തടയു ം അനിഷമായി ്ട നബി (സ) ഇ കാരം അ ളിയതായി ഉമർ (റ) സ്ഥാവി മായി . നി ളെട ുസീകൾ നമസരിക്കാൻ േപാകു ്ക തി നി േളാട് അ മതി േചാദിച്ചാൽ അവെര നി ൾ തടയ ത് (അഹ ദ്)ഉമർ റ വിെന ഘാതകൻ കഠാര െകാ ് കു സ ർഭ ിെല അേ ഹ ിെ ു അവസാന സബഹിനമസാര ്ക ിലു ം ഭാരയ് ആ ിക്ക (റ) പ ിയിൽ ഉ ായി (മു സ ്ദ ു ു ഫ് അബരസാക് ബു ഖാരിയെട ഉസാത്) ്ത ( ‫ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ص إذا اﺳﺘﺄ ذ ﻧﻜﻢ ﻧﺴﺎ أآﻢ ﺑﺎ ﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﺄ ذ ﻧﻮ اﻟﻬﻦ )اﻟﺒﺤﺮي وﻣﺴﻠﻢ‬ഇബ് ഉമർ (റ) വിൽ നി ് നി ളെട സീകള് രാ ിയിൽ പ ിയിേലക്ക് േപാകാന് നി ു േളാട് അ വാദംേചാദിച്ചാൽ അവർക്ക് നി ള് അ വാദം നൽകുക (ബു ഖാരി, മു സിം) ല് (‫و ﻗﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ اﺷﺎ ر ة اﻟﻰ اﻧﻬﻢ ﻣﺎآﺎﻧﻮا ﻳﻤﻨﻌﻮ ﻧﻬﻦ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر ﻣﻄﻨﻪ اﻟﺮﻳﺒﻪ ) ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري‬രാ ിയിൽ എ ാവാചകെ വാക്ക് സ ഹാബിമാർ സീകെള പകൽ സമയ ് ഒരിക്കലു ം തട ി ില ല്എ ു തിേലക്ക് സചന നൽകു ു ് തീർച്ചയായം രാ ിയാ സംശയ ി കുടതൽ സദയ്തയു ുസമയം (ഫ ൽ ബാരി 3:406)‫ﻋﻦ أم ﺳﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟﺔ آﺎن رﺳﻮل اﷲ )ص( إذا ﺳﻠﻢ ﻗﺎم اﻟﻨﺴﺎء ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻀﻲ ﺛﺴﻠﻴﻴﻤﻪ و ﻣﻜﺜﻪ ﻳﺴﻴﺮا ﻗﺒﻞ ا ن ﻳﻘﻮم ﻗﺎل إﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻓﺄري واﷲ‬ (‫أ ﻋﻠﻢ ا ن ﻣﻜﺜﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺒﻞ ا ن ﻳﺪر آﻪ ن ﻣﻦ أﻧﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﻘﻮم ) اﻟﺒﺨﺎري‬ഉ ു സലാമ (റ) വിൽ നി ് അവർ പറയു . “നബി (സ) സലാം വീ ു േതാെട സീകൾ ഏഴേ ു ് േപാകുമായിസലാം വീ ിയ ഉടെന എഴേ ു ൽ തി മു ായി നബി (സ) അൽപ സമയം അവിെട ഇരി ം .ഇബ ശിഹാബ്(റ) പറയു . ജന ളിൽ നി ് പിരി ു േപാകു വർ ത ളമായി കൂടിക്കല ു തി മു ായി സീകൾ എഴേ ു ്േപാകുവാൻ േവ ിയായി ആഇ ംഎ ് ഞാൻ ക (ബു ഖാരി 837) ുസേഹാദര െള 150 ലധികം സ ഹീഹായ ഹദീസകളം അ തെ ശാഫീ മദ്ഹബിെല ഉ രണികളം െവച്ച് ു ു ുഏത് സമസക്കാ മായം വാദ തിവാദം നട ്ത ി െതളിയിക്കാന് ഒ യാസവു മിലാല് വിഷയമാണ് സീപ ി േവശനവു മായി ബ െ വിഷയെമ ് തലേശരി സംവാദ ്ശ ിലു െട ഒരിക്കല് കുടിെതളി ിരി കയാണ് അല്ഹംദു ലിലാഹ് ല്