Resurse juridice tiparite

 • 141 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
141
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Resurse informaţionale juridice tipărite ale Republicii Moldova pentru bibliotecile publice Mariana Harjevschi , Formator, ŞBM
 • 2. Agenda
  • Informa ţ ia juridic ă
  • Bibliotecile publice ş i colec ţ ia de informa ţ ie juridic ă
  • Actele legislative
  • Practica judiciar ă
  • Materiale secundare
 • 3. Informa ţ ia juridic ă
  • Tip specific de informa ţ ie  importan ţă social ă  democratizarea societăţii
  • Necesar ă pentru a lua decizii, apar ă drepturile simplului cetăţean
 • 4. Bibliotecile publice
  • Bibliotecile publice de toate nivelele – municipal e , raional e , s ă te şti – unicul canal gratuit de distribuire a informa ţ iei juridice de care se poate folosi orice cet ăţ ean
  • Bibliotecile publice – trebuie s ă ofere accesibilitate maximă la informa ţ ia juridic ă
  • Î n cadrul bibliotecior publice – oricine se simte mai confortabil dec â t î ntr-o agen ţ ie de consultan ţă
 • 5. Grupul ţintă a utilizatorilor în b ibliotecile publice care caută informaţia juridică
  • Comunitatea juridică - avocaţi, jurişti, studenţi de la facultăţi;
  • Simplul cetăţean – pentru cultura generală sau soluţionarea unei probleme
  • Elevi, studenţi – pentru programele şcolare;
 • 6. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Acte legislative
  • Constitu ţ ia Republicii Moldova
  • Codurile Republicii Moldova (Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedur ă Civil ă /Penal ă , Codul Muncii etc.)
  • Legile  Monitorul Oficial
 • 7. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Format tip ă rit
  • Monitorul Oficial
  • Partea I - Legi, hot ă riri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Pre ş edintelui Republicii Moldova, Deciziile Cur ţ ii Constitu ţ ionale
  • Partea II – Hot ă riri ale Guvernului Republicii Moldova, Documente ale Comisiei Centrale Electorale
  • Partea III – Acte normative ale ministerelor, departamentelor ş i B ă ncii Na ţ ionale
  • Partea IV – Publica ţ ii ale agen ţ ilor economici
  • Partea V – P i erderi de documente
 • 8. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Format electronic
  • Jurist
  • Legile Republicii Moldova;
  • Hotărârile Parlamentului;
  • Hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului;
  • Decretele Preşedintelui Republicii Moldova;
  • Hotărârile Curţii Constituţionale;
  • Actele Ministerului de Finanţe;
  • Actele Băncii Naţionale;
  • Acte ministeriale şi departamentale;
  • Acte bilaterale şi internaţionale la care Moldova este parte.
 • 9. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Tratate interna ţ ionale - a cte interna ţ ionale la care Moldova este parte
  • Con ţ ine 30 volume î ncep î nd cu 1990 p î na î n present. Fondatorii publica ţ iei sunt Ministerul Afacerilor Interne ş i Ministerul de Justi ţ ie al RM, editat ă de A gen ţ ia Moldpres
  • Formatul electronic inclus î n baza de date JURIST
 • 10. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Format tiparit
  • Practica Judiciar ă
  • Curtea Consti ţ utional ă : Culegere de hot ă r î ri ş i decizii
   • 2004
   • 2003
   • 2002
   • 2001
   • 2000
   • 1999
   • 1998
   • 1997
   • 1995-1996
 • 11. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Format tiparit
  • Practica Judiciar ă
  • Curtea Suprem ă de Justi ţ ie
   • Hot ă riri ale Cur ţ ii Supreme de Justi ţ ie. Culegere de hot ă riri ale Plenului Cur ţ ii de Justi ţ ie (mai 1974 - iulie 2002) / Curtea Suprem p de Justi ţ ie. - Chi ş in ă u, 2002. - 435 p. (con ţ ine 24 decizii î ncep â nd cu mai, 1974 – matie, 1996) ş i 43 decizii din decembrie, 1996 – iulie, 2002
 • 12. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Format tip ă rit
  • Practica Judiciar ă
  • Curtea de Apel
  • Curtea de Apel: Culegere de practic ă judiciar ă
    • 2001-2002
    • 2000-2001
    • Aprilie 1999-Mai 2000
    • August 1996-Aprilie 1999
 • 13. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Format electronic
  • Practica Judiciar ă
  • Baza de date – Practic ă Judiciar ă - con ţ ine documente privind practica judiciar ă ş i diverse materiale privind jurispruden ţ a î n limbile rom â n ă ş i rus ă . La completarea bazei de date se folosesc documente din arhiva Curtii Supreme de Justitie ş i alte materiale selectate din diverse surse
   • Hot ă r â ri explicative ale Plenului Curtii Supreme de Justitie;
   • Practica cu privire la cauzele penale ş i administrative ale Cur ţ ii Supreme de Justi ţ ie;
   • Practica cu privire la cauzele civile ale Cur ţ ii Supreme de Justi ţ ie;
   • Teoria cu privire la cauzele penale ş i administrative;
   • Teoria cu privire la cauzele civile;
   • Practica Cur ţ ii Europene pentru drepturile omului;
   • Alte documente.
 • 14. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Documente secundare I
   • C ă r ţ i
   • Tratate
   • Monografii
   • Analele ş tiin ţ ifice*
   • Materiale didactice
   • Documente cu caracter ş tiin ţ ifico-popular
   • *Din 2005 vor deveni publicatii periodice
 • 15. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Documente secundare II
   • Publica ţ ii periodice
   • Reviste de specialitate b.d. Practica Judiciar ă
   • Ziare specializate
 • 16. Nucleul colec ţ iei cu caracter juridic
  • Documente neoficiale
  • Materiale statistice privind probleme juridice
  • Rapoarte privind unele aspecte din domeniul juridic
  • Modele de contracte
  • Modele de cereri, plângeri care au un caracter juridic
 • 17. Nucleul colectiei cu caracter juridic
  • Informaţie utilă
  • Ghiduri pentru sistematizarea informaţiei legislative
  • Ghiduri cu adrese ale instituţiilor de profil juridic
  • Ghiduri ale instituţiilor academice cu profil juridic
 • 18.
  • V ă mul ţ umesc
  • Î ntreb ă ri sugestii