มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดและสาระการเรียนรู้                          ัสาระที่ ๑ การเจริญเติบโตแ...
สาระที่ ๑ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์    มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ชั้น...
ชั้น        ตัวชี้วด              ั         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง    สาระการเรี ยนรู้ ท...
สาระที่ ๒ ชีวตและครอบครัว          ิ    มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกษะในก...
ชั้น       ตัวชี้วด            ั         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง    สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่...
ชั้น        ตัวชี้วด             ั         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง    สาระการเรี ยนรู้ ท้อ...
สาระที่ ๓ การเคลือนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล            ่    มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ ม...
ชั้น       ตัวชี้วด             ั          สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง      สาระการเรี ยนรู...
ชั้น        ตัวชี้วด             ั         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง     สาระการเรี ยนรู้...
ชั้น       ตัวชี้วด             ั         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง    สาระการเรี ยนรู้ ท้อง...
สาระที่ ๓ การเคลือนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล            ่    มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออ...
ชั้น       ตัวชี้วด             ั         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง    สาระการเรี ยนรู้ ท้อง...
ชั้น       ตัวชี้วดั        สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง  สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นป.๖  ๑.อธิบายประโยชน์และ...
สาระที่ ๔ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค                             ้    มา...
ชั้น        ตัวชี้วด             ั         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง      สาระการเรี ยนรู้...
ชั้น       ตัวชี้วด             ั            สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง   สาระการเรี ยนรู้ ท...
ชั้น         ตัวชี้วด              ั         สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง    สาระการเรี ยนรู้...
สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวต ิ    มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบติเหตุ ...
ชั้น         ตัวชี้วด              ั           สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง     สาระการเร...
ชั้น       ตัวชี้วด             ั            สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง    สาระการเรี ยนรู...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

2,052 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,052
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
114
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

 1. 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดและสาระการเรียนรู้ ัสาระที่ ๑ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์สาระที่ ๒ ชีวตและครอบครัว ิมาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกษะในการดาเนินชีวต ั ิสาระที่ ๓ การเคลือนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ่มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทกษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา ัมาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติเป็ นประจาอย่าง ั สม่าเสมอ มีวนย เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ิ ั ในการแข่งขัน และชื่นชมในสุ นทรี ยภาพสาระที่ ๔ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค ้มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทกษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดารงสุ ขภาพ การป้ องกัน ั โรคและการสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพสาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวต ิมาตรฐาน พ ๕.๑ ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบติเหตุ การใช้ยา สารเสพ ัติด และความรุ นแรง
 2. 2. สาระที่ ๑ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ มาตรฐาน พ ๑.๑ เข้าใจธรรมชาติของการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นป.๑ ๑.อธิบายลักษณะและหน้าที่  ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก ของอวัยวะภายนอก ที่มีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการไป ตามวัย - ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ - ผิวหนัง ฯลฯ - อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก) ๒.อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ  การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก ภายนอก - ตา หู คอ จมูก ปาก ลิ้น ฟั น ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง ฯลฯ - - อวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก)ป.๒ ๑.อธิบายลักษณะ และหน้าที่  ลักษณะ และหน้าที่ของอวัยวะภายใน ของอวัยวะภายใน ที่มีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการไป ตามวัย (สมอง หัวใจ ตับ ไต ปอด - กระเพาะอาหาร ลาไส้ ฯลฯ) ๒.อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะ  การดูแลรักษาอวัยวะภายใน ภายใน - การระมัดระวังการกระแทก - - การออกกาลังกาย - การกินอาหาร ๓.อธิบายธรรมชาติของชีวิต  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ต้ งแต่เกิดจน ั - มนุษย์ ตายป.๓ ๑.อธิบายลักษณะและการ  ลักษณะการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย เจริ ญเติบโตของร่ างกายมนุษย์ มนุษย์ ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละ บุคคล - - ลักษณะรู ปร่ าง - น้ าหนัก - ส่ วนสู ง
 3. 3. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น ๒. เปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโต  เกณฑ์มาตรฐานการเจริ ญเติบโต - ของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน ของเด็กไทย ๓. ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการ  ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต เจริ ญเติบโต - อาหาร - - การออกกาลังกาย - การพักผ่อนป.๔ ๑.อธิบายการเจริ ญเติบโตและ  การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของ พัฒนาการของร่ างกายและ ร่ างกายและจิตใจ ตามวัย (ในช่วงอายุ - จิตใจ ตามวัย ๙ – ๑๒ ปี ) ๒.อธิบายความสาคัญของ  ความสาคัญของกล้ามเนื้ อ กระดูก กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผล และข้อ ที่มีผลต่อสุ ขภาพ การ ต่อสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโต เจริ ญเติบโตและพัฒนาการ - และพัฒนาการ ๓.อธิ บายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ  วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อ กระดูก กระดูก และข้อ ให้ทางาน และข้อให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ - อย่างมีประสิ ทธิ ภาพป.๕ ๑.อธิบายความสาคัญของระบบ  ความสาคัญของระบบย่อยอาหาร ย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายที่ และระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุ ขภาพ มีผลต่อสุ ขภาพ การ การเจริ ญเติบโต และพัฒนาการ - เจริ ญเติบโต และพัฒนาการ ๒.อธิ บายวิธีดูแลระบบย่อย  วิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและ อาหารและระบบขับถ่ายให้ ระบบขับถ่ายให้ทางานตามปกติ - ทางานตามปกติป.๖ ๑.อธิบายความสาคัญของระบบ  ความสาคัญของระบบสื บพันธุ์ สื บพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบไหลเวียนโลหิ ต และระบบ และระบบหายใจ ที่มีผลต่อ หายใจที่มีผลต่อสุ ขภาพ การ - สุ ขภาพ การเจริ ญเติบโตและ เจริ ญเติบโตและพัฒนาการ พัฒนาการ ๒.อธิบายวิธีการดูแลรักษา  วิธีดูแลรักษาระบบสื บพันธุ์ ระบบสื บพันธุ์ ระบบไหลเวียน ระบบไหลเวียนโลหิ ต และระบบ โลหิต และระบบหายใจให้ หายใจให้ทางานตามปกติ ทางานตามปกติ
 4. 4. สาระที่ ๒ ชีวตและครอบครัว ิ มาตรฐาน พ ๒.๑ เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกษะในการดาเนินชีวต ั ิชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นป.๑ ๑.ระบุสมาชิกในครอบครัวและ  สมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันของ  ความรักความผูกพันของสมาชิก - สมาชิกที่มีต่อกัน ในครอบครัว ๒.บอกสิ่ งที่ช่ืนชอบ และ  สิ่ งที่ชื่นชอบและความภาคภูมิใจ - ภาคภูมิใจในตนเอง ในตนเอง (จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง) ๓.บอกลักษณะความแตกต่าง  ลักษณะความแตกต่างของเพศชาย ระหว่างเพศชาย และเพศหญิง เพศหญิง - ร่ างกาย - - อารมณ์ - ลักษณะนิสัยป.๒ ๑.ระบุบทบาทหน้าที่ของตนเอง  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน และสมาชิกในครอบครัว ครอบครัว - ตนเอง - พ่อ แม่ - - พี่นอง ้ - ญาติ ๒.บอกความสาคัญของเพื่อน  ความสาคัญของเพื่อน (เช่น พูดคุย - ปรึ กษา เล่น ฯลฯ) ๓.ระบุพฤติกรรมที่เหมาะสม  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ กับเพศ - ความเป็ นสุ ภาพบุรุษ - - ความเป็ นสุ ภาพสตรี ๔.อธิบายความภาคภูมิใจใน  ความภาคภูมิใจในเพศหญิง หรื อ - ความเป็ นเพศหญิง หรื อเพศชาย เพศชายป.๓ ๑.อธิบายความสาคัญ และ  ความสาคัญของครอบครัว ความ ความแตกต่างของครอบครัวที่มี แตกต่างของแต่ละครอบครัว ต่อตนเอง - เศรษฐกิจ - - สังคม
 5. 5. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น - การศึกษา - ๒.อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพ  วิธีการสร้างสัมพันธภาพใน ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน - ๓.บอกวิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรม  พฤติกรรมที่นาไปสู่ การล่วงละเมิด ที่นาไปสู่ การล่วงละเมิดทาง ทางเพศ (การแต่งกาย การเที่ยว เพศ กลางคืน การคบเพื่อน การเสพสาร เสพติด ฯลฯ) -  วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาไปสู่ การล่วงละเมิดทางเพศ (ทักษะปฏิเสธ และอื่น ๆ )ป.๔ ๑.อธิบายคุณลักษณะของความ  คุณลักษณะของความเป็ นเพื่อน เป็ นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของ และสมาชิกที่ดีของครอบครัว - ครอบครัว ๒.แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของ กับเพศของตนตามวัฒนธรรม ตนตามวัฒนธรรมไทย - ไทย ๓.ยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการ  วิธีการปฏิเสธการกระทาที่เป็ น กระทาที่เป็ นอันตรายและไม่ อันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่ องเพศ - เหมาะสมในเรื่ องเพศป.๕ ๑.อธิบายการเปลี่ยนแปลงทาง  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การดูแล เพศ และปฏิบติตนได้ ั ตนเอง - เหมาะสม  การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตาม วัฒนธรรมไทย ๒.อธิบายความสาคัญของการมี  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตาม ครอบครัวที่อบอุ่นตาม วัฒนธรรมไทย (ครอบครัวขยาย การ - วัฒนธรรมไทย นับถือญาติ) ๓.ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึง และไม่พงประสงค์ในการแก้ไข ประสงค์ ึ -
 6. 6. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น ปัญหาความขัดแย้งใน ในการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งใน - ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ครอบครัวป.๖ ๑.อธิบายความสาคัญของการ  ความสาคัญของการสร้างและ สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับ รักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น ้ ผูอื่น ้  ปั จจัยที่ช่วยให้การทางานกลุ่ม ประสบความสาเร็ จ - ความสามารถส่ วนบุคคล - - บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม - การยอมรับความคิดเห็น และความ แตกต่างระหว่างบุคคล - ความรับผิดชอบ ๒.วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ ยงที่  พฤติกรรมเสี่ ยงที่นาไปสู่ การมี อาจนาไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ การติดเชื้ อเอดส์ และ การติดเชื้อเอดส์ และการ การตั้งครรภ์ก่อนวัย - ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อันควร
 7. 7. สาระที่ ๓ การเคลือนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ่ มาตรฐาน พ ๓.๑ เข้าใจ มีทกษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา ัชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นป.๑ ๑.เคลื่อนไหวร่ างกายขณะอยู่  ธรรมชาติของการเคลื่อนไหว กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ ร่ างกายในชีวตประจาวัน ิ ประกอบ ่ ั - แบบอยูกบที่ เช่น นัง ยืน ก้มเงย ่ เอียง ซ้าย ขวา เคลื่อนไหวข้อมือ ข้อ เท้า แขน ขา - - แบบเคลื่อนที่ เช่น เดิน วิง ่ กระโดด กลิ้งตัว - แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น จับ โยน เตะ เคาะ ๒.เล่นเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่ วม  กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการ กิจกรรมทางกายที่ใช้การ เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ - เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ - การเล่นเกมเบ็ดเตล็ดป.๒ ๑.ควบคุมการเคลื่อนไหว  ลักษณะและวิธีการของการ ่ ั ร่ างกาย ขณะอยูกบที่ เคลื่อนที่ เคลื่อนไหวร่ างกาย แบบอยูกบที่่ ั และใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น กระโดด บิดตัว ดึง ผลัก แบบ เคลื่อนที่ เช่น กระโดดเขย่ง ก้าวชิด - ก้าว วิงตามทิศทางที่กาหนด และ ่ แบบใช้อุปกรณ์ประกอบ เช่น คีบ ขว้าง ตี ๒.เล่มเกมเบ็ดเตล็ดและเข้าร่ วม  การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด และเข้าร่ วม กิจกรรมทางกายที่วธีเล่น อาศัย ิ กิจกรรมทางกายที่วธีเล่นอาศัยการ ิ การเคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบ เคลื่อนไหวเบื้องต้นทั้งแบบอยูกบที่่ ั - ่ ั อยูกบที่ เคลื่อนที่และใช้ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ประกอบป.๓ ๑.ควบคุมการเคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวร่ างกายแบบอยูกบ ่ ั ่ ั ร่ างกาย ขณะอยูกบที่ เคลื่อนที่ ที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมี เช่น ย่อยืด เขย่ง พับตัว เคลื่อนไหว - ทิศทาง ลาตัว การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เช่น เดินต่อเท้า เดินถอย-หลัง กระโจน และแบบใช้อุปกรณ์
 8. 8. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น ประกอบโดยมีการบังคับทิศทาง เช่น ดีด ขว้าง โยน และรับ -  วิธีการควบคุมการเคลื่อนไหว ร่ างกายแบบต่างๆ อย่างมีทิศทาง ๒.เคลื่อนไหวร่ างกายที่ใช้  กิจกรรมทางกายที่ใช้ทกษะการ ั ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ เคลื่อนไหวแบบบังคับทิศทาง ในการ - บังคับทิศทาง ในการเล่นเกม เล่นเกมเบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ดป.๔ ๑.ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทกษะ  การเคลื่อนไหวร่ างกายแบบ ั การเคลื่อนไหวในลักษณะ ่ ั ผสมผสานทั้งแบบอยูกบที่ เช่น ่ ั ผสมผสานได้ท้ งแบบอยูกบที่ กระโดดหมุนตัว กระโดด-เหยียดตัว ั เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ แบบเคลื่อนที่ เช่น ซิ กแซ็ก วิงเปลี่ยน - ่ ประกอบ ทิศทาง ควบม้า และแบบใช้อุปกรณ์ ประกอบ เช่น บอล เชื อก ๒.ฝึ กกายบริ หารท่ามือเปล่า  กายบริ หารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ - ประกอบจังหวะ ๓.เล่นเกมเลียนแบบและ  เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด - กิจกรรมแบบผลัด ๔. เล่นกีฬาพื้นฐานได้อย่าง  กีฬาพื้นฐาน เช่น แชร์ บอล - น้อย ๑ ชนิด แฮนด์บอล ห่วงข้ามตาข่ายป.๕ ๑.จัดรู ปแบบการเคลื่อนไหว  การจัดรู ปแบบการเคลื่อนไหว แบบผสมผสาน และควบคุม ร่ างกาย แบบผสมผสาน และการปฏิบติ ั ตนเองเมื่อใช้ทกษะการ ั กิจกรรมทางกายทั้งแบบอยูกบที่ ่ ั เคลื่อนไหว ตามแบบที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบตาม - กาหนด แบบที่กาหนด เช่น การฝึ กกายบริ หาร ่ ยืดหยุนขั้นพื้นฐาน เป็ นต้น ๒.เล่มเกมนาไปสู่ กีฬาที่เลือก  เกมนาไปสู่ กีฬาและกิจกรรมแบบ และกิจกรรมการเคลื่อนไหว ผลัดที่มีการตี เขี่ย รับ – ส่ งสิ่ งของ - แบบผลัด ขว้าง และวิง ่ ๓.ควบคุมการเคลื่อนไหวใน  การเคลื่อนไหวในเรื่ องการรับแรง - เรื่ องการรับแรง การใช้แรงและ การใช้แรงและความสมดุล
 9. 9. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น ความสมดุล - ๔.แสดงทักษะกลไกในการ  ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบติ ั ปฏิบติกิจกรรมทางกายและเล่น ั กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา - กีฬา ๕.เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล  การเล่นกีฬาไทย เช่น ตะกร้อวง ประเภทบุคคลและประเภททีม วิงชักธง และกีฬาสากล เช่น กรี ฑา ่ ได้อย่างละ ๑ ชนิด ประเภทลู่ แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล - เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ า ๖.อธิ บายหลักการ และเข้าร่ วม  หลักการและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย - ๑ กิจกรรมป.๖ ๑.แสดงทักษะการเคลื่อนไหว  การเคลื่อนไหวร่ วมกับผูอื่นแบบ ้ ร่ วมกับผูอ่ืนในลักษณะแบบ ้ ผลัดในลักษณะผสมผสาน ในการร่ วม ผลัดและแบบผสมผสานได้ กิจกรรมทางกาย เช่น กิจกรรมแบบผลัด ่ ั ตามลาดับทั้งแบบอยูกบที่ กายบริ หารประกอบเพลง ยืดหยุนขั้น่ - เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ พื้นฐานที่ใช้ท่าต่อเนื่อง และการต่อตัว ประกอบ และการเคลื่อนไหว ท่าง่าย ๆ ประกอบเพลง ๒.จาแนกหลักการเคลื่อนไหวใน  การเคลื่อนไหวในเรื่ องการรับแรง เรื่ องการรับแรง การใช้แรง และ การใช้แรง และความสมดุลกับการพัฒนา ความสมดุลในการเคลื่อนไหว ทักษะการเคลื่อนไหว ในการเล่นเกมและ ร่ างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา กีฬา - และนาผลมาปรับปรุ ง เพิมพูนวิธี ่ ปฏิบติของตนและผูู ู้อื่น ั ๓.เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล  การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม ประเภทบุคคลและประเภททีม เช่น ได้อย่างละ ๑ ชนิด กรี ฑาประเภทลู่ และลาน เปตอง - ว่ายน้ า เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตบอล ตะกร้อวง ๔.ใช้ทกษะกลไก เพื่อปรับปรุ ง  การใช้ขอมูลด้านทักษะกลไกเพื่อ ั ้ -
 10. 10. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น เพิมพูนความสามารถของตน ่ ปรับปรุ งและเพิมพูนความสามารถใน ่ - และผูอ่ืนในการเล่นกีฬา ้ การปฏิบติกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา ั ๕. ร่ วมกิจกรรมนันทนาการ  การนาความรู้และหลักการของ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม แล้วนา กิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็ นฐาน ความรู้และหลักการที่ได้ไปใช้ การศึกษาหาความรู้ - เป็ นฐานการศึกษาหาความรู้ เรื่ องอื่น ๆ
 11. 11. สาระที่ ๓ การเคลือนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ่ มาตรฐาน พ ๓.๒ รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติเป็ นประจา ั อย่างสม่าเสมอ มีวนย เคารพสิ ทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ ิ ั ในการแข่งขัน และชื่นชมในสุ นทรี ยภาพชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นป.๑ ๑.ออกกาลังกาย และเล่นเกม  การออกกาลังกาย และการเล่น ตามคาแนะนา อย่าง เกมเบ็ดเตล็ด - สนุกสนาน ๒.ปฏิบติตนตามกฎ กติกา ั  กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่น ข้อตกลงในการเล่นเกมตาม เกมเบ็ดเตล็ด - คาแนะนาป.๒ ๑.ออกกาลังกาย และเล่นเกม  การออกกาลังกาย และเล่นเกม ได้ดวยตนเองอย่างสนุกสนาน ้ เบ็ดเตล็ด -  ประโยชน์ของการออกกาลังกาย และการเล่นเกม ๒.ปฏิบติตามกฎ กติกาและ ั  กฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกม ข้อตกลงในการเล่นเกมเป็ น เป็ นกลุ่ม - กลุ่มป.๓ ๑.เลือกออกกาลังกาย  แนวทางการเลือกออกกาลังกาย การละเล่นพื้นเมือง และเล่น การละเล่นพื้นเมืองและเล่นเกมที่ เกม ที่เหมาะสมกับจุดเด่น เหมาะสมกับจุดเด่น จุดด้อยและ - จุดด้อย และข้อจากัดของตนเอง ข้อจากัดของแต่ละบุคคล ๒.ปฏิบติตามกฎ กติกาและ ั  การออกกาลังกาย เกม และ ข้อตกลงของการออกกาลังกาย การละเล่นพื้นเมือง การเล่นเกม การละเล่น  กฎ กติกาและข้อตกลงในการ - พื้นเมืองได้ดวยตนเอง ้ ออกกาลังกาย การเล่นเกม และ การละเล่นพื้นเมืองป.๔ ๑.ออกกาลังกาย เล่นเกม และ  การออกกาลังกาย เล่นเกม ตาม กีฬาที่ตนเองชอบและมี ความชอบของตนเองและเล่นกีฬา ความสามารถในการวิเคราะห์ พื้นฐานร่ วมกับผูอื่น ้ - ผลพัฒนาการของตนเองตาม  การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของ
 12. 12. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น ตัวอย่างและแบบปฏิบติของ ั ตนเองในการออกกาลังกาย เล่นเกม ผูอื่น ้ และเล่นกีฬา ตามตัวอย่างและแบบ ปฏิบติของผูอื่น ั ้ -  คุณค่าของการออกกาลังกาย เล่นเกม และเล่นกีฬา ที่มีต่อสุ ขภาพ ๒.ปฏิบติตามกฎ กติกาการเล่น - การปฏิบติตามกฎ กติกา การเล่น ั ั กีฬาพื้นฐาน ตามชนิ ดกีฬาที่ กีฬาพื้นฐาน ตามชนิ ดกีฬาที่เล่น - เล่นป.๕ ๑.ออกกาลังกายอย่างมีรูปแบบ  หลักการและรู ปแบบการออก เล่นเกมที่ใช้ทกษะการคิดและ ั กาลังกาย ตัดสิ นใจ  การออกกาลังกาย และการเล่น - เกม เช่น เกมเบ็ดเตล็ด เกมเลียนแบบ เกมนา และการละเล่นพื้นเมือง ๒.เล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่าง  การเล่นกีฬาไทย และกีฬาสากล สม่าเสมอ โดยสร้างทางเลือก ประเภทบุคคลและทีมที่เหมาะสมกับ ในวิธีปฏิบติของตนเองอย่าง ั วัยอย่างสม่าเสมอ หลากหลาย และมีน้ าใจนักกีฬา  การสร้างทางเลือกในวิธีปฏิบติใน ั - การเล่นกีฬาอย่างหลากหลาย และมี น้ าใจนักกีฬา ๓.ปฏิบติตามกฎกติกา การเล่น  กฎ กติกาในการเล่นเกม กีฬาไทย ั เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล และกีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น ตามชนิดกีฬาที่เล่น  วิธีการรุ กและวิธีป้องกันในการ - เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลที่เล่น ๔.ปฏิบติตนตามสิ ทธิของ ั  สิ ทธิของตนเองและผูอื่นในการ ้ ตนเอง ไม่ละเมิดสิ ทธิ ผอื่นและ เล่นเกมและกีฬา ู้ ยอมรับในความแตกต่าง  ความแตกต่างระหว่างบุคคลใน ระหว่างบุคคลในการเล่นเกม การเล่นเกม และกีฬา - และกีฬาไทย กีฬาสากล
 13. 13. ชั้น ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นป.๖ ๑.อธิบายประโยชน์และ  ประโยชน์และหลักการออกกาลัง หลักการออกกาลังกายเพื่อ กายเพื่อสุ ขภาพ สมรรถภาพทางกาย สุ ขภาพ สมรรถภาพทางกาย และการสร้างเสริ มบุคลิกภาพ - และการสร้างเสริ มบุคลิกภาพ ๒.เล่นเกมที่ใช้ทกษะการ ั  การเล่นเกมที่ใช้ทกษะการ ั วางแผน และสามารถเพิ่มพูน วางแผน ทักษะการออกกาลังกายและ  การเพิ่มพูนทักษะการออกกาลัง - เคลื่อนไหวอย่างเป็ นระบบ กายและการเคลื่อนไหวอย่างเป็ น ระบบ ๓.เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและ  การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและ สามารถประเมินทักษะการเล่น ประเภททีมที่ชื่นชอบ ของตนเป็ นประจา  การประเมินทักษะการเล่นกีฬา - ของตน ๔.ปฏิบติตามกฎ กติกา ตาม  กฎ กติกาในการเล่นกีฬาไทย ั ชนิดกีฬาที่เล่น โดยคานึงถึง กีฬาสากลตามชนิดกีฬาที่เล่น ความปลอดภัยของตนเองและ - ผูอื่น ้ ๕.จาแนกกลวิธีการรุ ก การ  กลวิธีการรุ ก การป้ องกันในการ ป้ องกัน และนาไปใช้ในการ เล่นกีฬา - เล่นกีฬา
 14. 14. สาระที่ ๔ การสร้ างเสริมสุ ขภาพ สมรรถภาพและการปองกันโรค ้ มาตรฐาน พ ๔.๑ เห็นคุณค่าและมีทกษะในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การดารงสุ ขภาพ ั การป้ องกันโรคและการสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อสุ ขภาพชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นป.๑ ๑.ปฏิบติตนตามหลักสุ ขบัญญัติ ั  การปฏิบติตนตามหลักสุ ขบัญญัติ ั - แห่งชาติตามคาแนะนา แห่งชาติ ๒.บอกอาการเจ็บป่ วยที่เกิด  ลักษณะอาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นกับ ขึ้นกับตนเอง ตนเอง - ปวดศีรษะ - ตัวร้อน - - มีน้ ามูก - ปวดท้อง - ผืนคัน (หนังศีรษะ ผิวหนัง) ่ - ฟกช้ า ฯลฯ ๓.ปฏิบติตนตามคาแนะนาเมื่อ  วิธีปฏิบติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่ วยที่ ั ั - มีอาการเจ็บป่ วย เกิดขึ้นกับตนเองป.๒ ๑.บอกลักษณะของการมี  ลักษณะของการมีสุขภาพดี สุ ขภาพดี - ร่ างกายแข็งแรง - จิตใจ ร่ าเริ ง แจ่มใส - - มีความสุ ข - มีความปลอดภัย ๒.เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์  อาหารที่มีประโยชน์และไม่มี - ประโยชน์ ๓.ระบุของใช้และของเล่นที่มี  ของใช้และของเล่นที่มีผลเสี ยต่อ - ผลเสี ยต่อสุ ขภาพ สุ ขภาพ ๔.อธิ บายอาการและวิธีป้องกัน  อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่ วย การเจ็บป่ วย การบาดเจ็บที่อาจ - ตาแดง ท้องเสี ย ฯลฯ เกิดขึ้น  อาการและวิธีป้องกันการบาดเจ็บ - ถูกของมีคม แมลงสัตว์กดต่อยั หกล้ม ฯลฯ
 15. 15. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น ๕.ปฏิบติตามคาแนะนาเมื่อมี ั  วิธีปฏิบติตนเมื่อเจ็บป่ วยและบาดเจ็บ ั - อาการเจ็บป่ วยและบาดเจ็บป.๓ ๑.อธิ บายการติดต่อและวิธีการ  การติดต่อและวิธีการป้ องกันการ ป้ องกันการแพร่ กระจายของ แพร่ กระจายของโรค - โรค ๒.จาแนกอาหารหลัก ๕ หมู่  อาหารหลัก ๕ หมู่ - ๓.เลือกกินอาหารที่หลากหลาย  การเลือกกินอาหารที่เหมาะสม ครบ ๕ หมู่ ในสัดส่ วนที่ - ความหลากหลายของชนิดอาหารใน เหมาะสม แต่ละหมู่ - - สัดส่ วนและปริ มาณของอาหาร (ตามธงโภชนาการ) ๔.แสดงการแปรงฟันให้สะอาด  การแปรงฟั นให้สะอาดอย่างถูกวิธี อย่างถูกวิธี (ครอบคลุมบริ เวณขอบเหงือกและคอ - ฟัน) ๕.สร้างเสริ มสมรรถภาพทาง  การสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย กายได้ตามคาแนะนา เพื่อสุ ขภาพ - วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย - วิธีการสร้างเสริ มสมรรถภาพเพื่อ - สุ ขภาพ โดยการออกกาลังกาย การ พักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการป.๔ ๑.อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่าง  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อม * การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมกับสุ ขภาพ กับสุ ขภาพ ในท้องถิ่น  การจัดสิ่ งแวดล้อมที่ถูก สุ ขลักษณะและเอื้อต่อสุ ขภาพ ๒.อธิบายสภาวะอารมณ์  สภาวะอารมณ์และความรู ้สึก เช่น ความรู ้สึกที่มีผลต่อสุ ขภาพ โกรธ หงุดหงิด เครี ยด เกลียด เสี ยใจ เศร้าใจ วิตกกังวล กลัว ก้าวร้าว อิจฉา ริ ษยา เบื่อหน่าย - ท้อแท้ ดีใจ ชอบใจ รัก ชื่นชม สนุก สุ ขสบาย  ผลที่มีต่อสุ ขภาพ
 16. 16. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น ทางบวก : สดชื่น ยิมแย้ม แจ่มใส ้ ร่ าเริ ง ฯลฯ ทางลบ : ปวดศีรษะ ปวดท้อง - เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ฯลฯ ๓.วิเคราะห์ขอมูลบนฉลาก ้  การวิเคราะห์ขอมูลบนฉลากอาหาร ้ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ - การเลือกบริ โภค ๔.ทดสอบและปรับปรุ ง  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกายตามผลการ  การปรับปรุ งสมรรถภาพทางกาย ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย ตามผลการทดสอบสมรรถภาพ - ทางกายป.๕ ๑.แสดงพฤติกรรมที่เห็น  ความสาคัญของการปฏิบติตนตาม ั ความสาคัญของการปฏิบติตนั สุ ขบัญญัติแห่งชาติ - ตามสุ ขบัญญัติแห่งชาติ ๒.ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้  แหล่งและวิธีคนหาข้อมูลข่าวสาร ้ สร้างเสริ มสุ ขภาพ ทางสุ ขภาพ  การใช้ขอมูลข่าวสารในการสร้าง ้ - เสริ มสุ ขภาพ ๓.วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการ  การตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหารและ ตัดสิ นใจเลือกซื้ ออาหาร และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีเหตุผล เครื่ องสาอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลสุ ขภาพ - ในช่องปาก ฯลฯ) ๔.ปฏิบติตนในการป้ องกันโรค การปฏิบติตนในการป้ องกันโรคที่ ั ั ที่พบบ่อยในชีวตประจาวัน ิ พบบ่อยในชีวตประจาวัน ิ - ไข้หวัด - ไข้เลือดออก - - โรคผิวหนัง - ฟันผุและโรคปริ ทนต์ ั ฯลฯ
 17. 17. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น ๕.ทดสอบและปรับปรุ ง  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย - สมรรถภาพทางกายตามผลการ  การปรับปรุ งสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามผลการทดสอบสมรรถภาพ - ทางกายป.๖ ๑.แสดงพฤติกรรมในการ  ความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมที่มีผล * ความสัมพันธ์ระหว่างการ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ต่อสุ ขภาพ ดารงชีวตของสิ่ งมีชีวิตกับ ิ สิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น  ปั ญหาของสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อ สุ ขภาพ  การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา สิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อสุ ขภาพ ๒.วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด  โรคติดต่อสาคัญที่ระบาดใน จากการระบาดของโรคและ ปัจจุบนั เสนอแนวทางการป้ องกัน  ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ - โรคติดต่อสาคัญที่พบใน โรค ประเทศไทย  การป้ องกันการระบาดของโรค ๓.แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ ความรับผิดชอบต่อสุ ขภาพของ รับผิดชอบต่อสุ ขภาพของส่ วนรวม - ส่ วนรวม ๔.สร้างเสริ มและปรับปรุ ง  วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกายเพื่อสุ ขภาพ  การสร้างเสริ มและปรับปรุ ง อย่างต่อเนื่ อง สมรรถภาพทางกายตามผลการ - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 18. 18. สาระที่ ๕ ความปลอดภัยในชีวต ิ มาตรฐาน พ ๕.๑ ป้ องกันและหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ อุบติเหตุ การใช้ยา ั สารเสพติด และความรุ นแรงชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่นป.๑ ๑.ระบุสิ่งที่ทาให้เกิดอันตราย  สิ่ งที่ทาให้เกิดอันตรายภายในบ้านและ ที่บาน โรงเรี ยน และการ ้ โรงเรี ยน - ป้ องกัน  การป้ องกันอันตรายภายในบ้านและ โรงเรี ยน ๒.บอกสาเหตุและการป้ องกัน  อันตรายจากการเล่น อันตรายที่เกิดจากการเล่น - สาเหตุที่ทาให้เกิดอันตรายจากการเล่น - การป้ องกันอันตรายจากการเล่น - ๓.แสดงคาพูดหรื อท่าทางขอ  การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่ ความช่วยเหลือจากผูอื่นเมื่อเกิด บ้านและโรงเรี ยน ้ เหตุร้ายที่บานและโรงเรี ยน ้ - บุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือ - - คาพูดและท่าทางการขอความช่วยเหลือป.๒ ๑.ปฏิบติตนในการป้ องกัน ั  อุบติเหตุทางน้ า และทางบก ั อุบติเหตุที่อาจเกิดขึ้นทางน้ า ั - สาเหตุของอุบติเหตุทางน้ าและทางบก ั และทางบก - วิธีการป้ องกันอุบติเหตุทางน้ าและทางบก ั - ๒.บอกชื่อยาสามัญประจาบ้าน  ยาสามัญประจาบ้าน และใช้ยาตามคาแนะนา - ชื่อยาสามัญประจาบ้าน - การใช้ยาตามความจาเป็ นและลักษณะ - อาการ ๓.ระบุโทษของสารเสพติด  สารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตว ั สารอันตรายใกล้ตวและวิธีการ - โทษของสารเสพติด และสารอันตรายใกล้ ั ป้ องกัน ตัว - - วิธีป้องกัน ๔.ปฏิบติตนตามสัญลักษณ์และ  สัญลักษณ์และป้ ายเตือนของสิ่ งของหรื อ ั ป้ ายเตือนของสิ่ งของหรื อ สถานที่ที่เป็ นอันตราย
 19. 19. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น สถานที่ที่เป็ นอันตราย - ความหมายของสัญลักษณ์และป้ ายเตือน - ๕.อธิบายสาเหตุ อันตราย วิธี  อัคคีภยั ป้ องกันอัคคีภยและแสดงการ ั - สาเหตุของการเกิดอัคคีภย ั หนีไฟ - อันตรายซึ่ งได้รับจากการเกิดอัคคีภย ั - - การป้ องกันอัคคีภย และการหนี ไฟ ัป.๓ ๑.ปฏิบติตนเพื่อความปลอดภัย  วิธีปฏิบติตนเพื่อความปลอดภัยจาก ั ั จากอุบติเหตุในบ้าน โรงเรี ยน อุบติเหตุในบ้าน โรงเรี ยนและการเดินทาง ั ั - และการเดินทาง ๒.แสดงวิธีขอความช่วยเหลือ  การขอความช่วยเหลือจากบุคคลและ จากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อ แหล่งต่างๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรื ออุบติเหตุ ั - เกิดเหตุร้าย หรื ออุบติเหตุ ั ๓.แสดงวิธีปฐมพยาบาล เมื่อ  การบาดเจ็บจากการเล่น บาดเจ็บจากการเล่น - ลักษณะของการบาดเจ็บ - วิธีปฐมพยาบาล (บาดเจ็บ ห้ามเลือด ฯลฯ) -ป.๔ ๑.อธิบายความสาคัญของการ  ความสาคัญของการใช้ยา - ใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี  หลักการใช้ยา ๒.แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อ  วิธีปฐมพยาบาล ได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด - การใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กดต่อยั - สารเคมี - และการบาดเจ็บจากการเล่น ั - แมลงสัตว์กดต่อย กีฬา - การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ๓.วิเคราะห์ผลเสี ยของการสู บ  ผลเสี ยของการสู บบุหรี่ การดื่มสุ รา และ บุหรี่ และการดื่มสุ รา ที่มีต่อ การป้ องกัน สุ ขภาพและการป้ องกัน -ป.๕ ๑.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อ  ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการใช้สารเสพติด การใช้สารเสพติด (สุ รา บุหรี่ ยาบ้า สารระเหย ฯลฯ) - ครอบครัว สังคม เพื่อน - ค่านิยม ความเชื่ อ -
 20. 20. ชั้น ตัวชี้วด ั สาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง สาระการเรี ยนรู้ ท้องถิ่น - ปัญหาสุ ขภาพ - สื่ อ ฯลฯ ๒.วิเคราะห์ผลกระทบของการ  ผลกระทบของการใช้ยา และสารเสพติด ใช้ยา และสารเสพติด ที่มีผล ที่มีต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ ต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา - สังคม และสติปัญญา ๓.ปฏิบติตนเพื่อความปลอดภัย  การปฏิบติตนเพื่อความปลอดภัยจาก ั ั จากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสาร การใช้ยา เสพติด  การหลีกเลี่ยงสารเสพติด - ๔.วิเคราะห์อิทธิพลของสื่ อที่มี  อิทธิ พลของสื่ อที่มีต่อพฤติกรรม - ต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ สุ ขภาพ (อินเทอร์เน็ต เกม ฯลฯ) ๕.ปฏิบติตนเพื่อป้ องกัน ั  การปฏิบติเพื่อป้ องกันอันตรายจากการ ั - อันตรายจากการเล่นกีฬา เล่นกีฬาป.๖ ๑.วิเคราะห์ผลกระทบจากความ  ภัยธรรมชาติ รุ นแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อ - ลักษณะของภัยธรรมชาติ ร่ างกาย จิตใจ และสังคม - ผลกระทบจากความรุ นแรงของภัย - ธรรมชาติที่มีต่อร่ างกาย จิตใจ และสังคม ๒.ระบุวธีปฏิบติตน เพื่อความ  การปฏิบติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัย ิ ั ั - ปลอดภัยจากธรรมชาติ ธรรมชาติ ๓.วิเคราะห์สาเหตุของการติดสาร  สาเหตุของการติดสารเสพติด เสพติด และชักชวนให้ผอื่น ู้  ทักษะการสื่ อสารให้ผอื่นหลีกเลี่ยง ู้ หลีกเลี่ยงสารเสพติด สารเสพติด -

×