กำหนดการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษาป.4

2,789 views
2,783 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,789
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
97
Actions
Shares
0
Downloads
167
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษาป.4

  1. 1. โครงสร้างกําหนดการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาสุ ขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปีการศึกษา 2555ลาดบ ํ ั ชื่อหน่วย มาตรฐาน สาระสําคัญ เวลา น้ าหนก ํ ั ที่ การเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้/ตวช้ ีวด ั ั (ชวโมง) คะแนน ่ั 1 ตัวเรา พ 1.1 ป.4/1 *ในช่วงวัยต่าง ๆ จะตองมี้ 10 10 ป.4/2 พัฒนาการทางด้านร่ างกาย และ ป.4/3 สติปัญญา พัฒนาการทางด้าน จิตใจและอารมณ์ และพฒนาการ ั ทางด้านสังคมสอดคล้องกันอย่าง เหมาะสม ในวัยเด็กที่จะเริ่ มเข้าสู่ วยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ จะ ั เกิดข้ ึนอย่างชัดเจน ควบคู่กบการ ั เจริ ญเติบโตของร่ างกาย จึงต้อง สร้างเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ ด้วยการฝึ กปฏิบติตนอย่างถูกต้อง ั และเหมาะสม 2 ชีวิตและ พ 2.1 ป.4/1 * ครอบครัวที่ดีควรเป็ นครอบครัว 9 10 ครอบครัว ป.4/2 ที่สมาชิกในครอบครัวมีชีวตที่มี ิ ป.4/3 ความสุ ขและมีสุขภาพดีท้งร่ างกาย ั และจิตใจ ซึ่ งถ้าสมาชิกใน ครอบครัวมีความรักความซื่ อสัตย์ ไววางใจกน รู้จกรับผดชอบต่อ ้ ั ั ิ หน้าที่ของตน และมีความสามัคคี ก็ยอมเป็นครอบครัวที่ดีและมี ่ ความสุ ขได้ ู่ เมื่ออยโรงเรียนตองมีเพื่อนที่เรียน ้ ร่วมกน เล่นดวยกน การรู้จกคบ ั ้ ั ั เพื่อนที่ดี และปฏิบติตนเป็ นเพื่อน ั ที่ดีของเพื่อน ๆ จะทําให้ชีวิตอยู่ ในโรงเรี ยนได้อย่างมีความสุ ข
  2. 2. โครงสร้างกําหนดการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาสุ ขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปีการศึกษา 2555ลาดบ ํ ั ชื่อหน่วย มาตรฐาน สาระสําคัญ เวลา น้ าหนก ํ ั ที่ การเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้/ตวช้ ีวด ั ั (ชวโมง) คะแนน ่ั 3 การสร้าง พ 4.1 ป.4/1 ั * มนุษย์กบสิ่ งแวดล้อมมี 9 10 เสริ มสุขภาพ ป.4/2 ั ั ความสัมพนธ์กน เมื่อสิ่งแวดลอม ้ ป.4/3 ถูกทําลายย่อมส่ งผลเสี ยต่อชีวต ิ ป.4/4 ่ ความเป็ นอยูของมนุษย์ ดังนั้นทุก คนจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อใหมี ้ ้ สิ่ งแวดล้อมที่ดี ซึ่ งจะส่ งผลให้ทุก คนมีสุขภาพดี และดํารงชีวิตอยู่ อย่างมีความสุ ข *อารมณ์เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นกับทุกคน ได้เสมอ สิ่ งสําคัญคือการควบคุม อารมณ์ และการแสดงออกทาง อารมณ์อย่างเหมาะสม อารมณ์ที่ รุ นแรงจะทําให้เกิดความเครี ยด ซึ่ งส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ดังนั้นการ การจัดการกับความเครี ยดและการ เรียนรู้ในการแสดงออกทาง อารมณ์อย่างถูกต้องจะทําให้มี สุ ขภาพจิตดี *อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็ น สิ่ งที่ตองใช้ในการดํารงชีวิต การ ้ รู้จกเลือกบริโภคอาหารและใช้ ั ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง และการเรี ยนรู ้ทาความเข้าใจ ํ เกี่ยวกับรายละเอียดบนฉลาก อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  3. 3. โครงสร้างกําหนดการจัดการเรี ยนรู้รายวชาสุขศึกษา ิ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปีการศึกษา 2555ลาดบ ํ ั ชื่อหน่วย มาตรฐาน สาระสําคัญ เวลา น้ าหนก ํ ั ที่ การเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้/ตวช้ ีวด ั ั (ชวโมง) คะแนน ่ั ก่อนซื ้อจะทําให้ บริโภคอาหารและใช้ ผลิตภณฑ์สขภาพได้อย่างปลอดภย ั ุ ั 4 ความ พ 5.1 ป.4/1 *ยามีไว้เพื่อรักษาโรค การใช้ยาต้อง 10 10 ปลอดภัย ป.4/2 มีความระมัดระวัง และต้ องใช้ อย่าง ในชีวิต ป.4/3 ถกต้องตามประเภทของยา จงจะ ู ึ ได้ ผลและไม่เกิดอันตราย การเรี ยนรู้ เกี่ยวกบการใช้ยาจงเป็นสิ่งจําเป็น ั ึ เพื่อนําไปปฏิบตในชีวิตประจําวันได้ ัิ อยางถกต้อง ่ ู *สารเสพติดมีทงผิดกฎหมายและไม่ ั้ ผิดกฎหมาย ซึงก่อให้ เกิดโทษและ ่ พิษภัยทังสิ ้น สารเสพติดที่ใกล้ ตว ้ ั และเป็ นสารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย ได้ แก่บหรี่ และสุรา ซึงก่อให้ เกิดโทษ ุ ่ และพิษภยตอร่างกายรวมทงจิตใจ ั ่ ั้ ของทังผู้เสพและครอบครัว ดังนันจึง ้ ้ ควรเรี ยนรู้ที่จะปองกันตนเองไม่ให้ ้ เกี่ยวข้ องกับสารเสพติดเพื่อประโยชน์ ตอตนเองทงครอบครัวและสงคม ่ ั้ ั
  4. 4. กําหนดการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาพลศึกษา ปี การศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4ลาดบ ํ ั ชื่อหน่วย มาตรฐาน สาระสําคัญ เวลา น้ าหนก ํ ั ที่ การเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้/ตวช้ ีวด ั ั (ชวโมง) คะแนน ่ั 1 การ พ 3.1 ป.4/1 *ในชีวิตประจําวันต้ องเคลื่อนไหว 18 10 เคลื่อนไหว ป.4/2 ร่างกายเพื่อประกอบกิจกรรม พื ้นฐาน ป.4/3 ตาง ๆ การสามารถควบคม ่ ุ ป.4/4 ตนเองและมีทกษะในการ ั เคลื่อนไหว ทังอยูกบที่ เคลื่อนที่ ้ ่ ั ใช้ อปกรณ์ประกอบ และการ ุ เคลื่อนไหวร่างกายแบบ ผสมผสาน จะทําให้ สามารถ ปฏิบติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมี ั ประสิทธิภาพ 4 กีฬาแสนสนุก พ 3.2 ป. 4/1 *การเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมการ 16 10 ป.4/2 เคลื่อนไหว การออกกําลังกาย ้ ํ อย่างมีรูปแบบ ขอกาหนด กฎ กติกา มารยาท และวิธีการเล่น เพื่อใหเ้ กิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดผลดีต่อสุขภาพ ร่ างกาย และสามารถปรับตัวอยู่ ร่ วมกับผูอื่น ในสังคมได้อย่างมี ้ ความสุ ข
  5. 5. โครงสร้ างรายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา รหัสวชา พ 14101 ิ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 80 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนนลําดับ ชื่อหน่ วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / เวลา/ชั่วโมง นําหนัก ้ ที่ ตัวชี้วด ั คะแนน 1 ตวเรา ั พ 1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 10 10 2 ชีวตและครอบครัว ิ พ 2.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 9 10 3 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน พ 3.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 18 10 ป.4/4 สรุปทบทวนและสอบปลายภาคเรี ยนที่ 1 3 20 4 กีฬาแสนสนุก พ 3.2 ป. 4/1 ป.4/2 16 10 5 การสร้างเสริ มสุ ขภาพ พ 4.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 9 10 ป.4/4 6 ความปลอดภัยในชีวต ิ พ 5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 10 10 สรุปทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่ 2 5 20 รวมท้ งสิ้นตลอดปีการศึกษา ั 80 100
  6. 6. ตารางโครงสร้างแผนการจดการเรียนรู้ ั รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชวโมง ั่ หน่วยการเรี ยนรู้ แผนการ วิธีสอน/กระบวนการ ทักษะการคิด เวลา จัดการเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนรู ้ (ชวโมง) ่ัหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 1 1.พฒนาการของเรา ั การจดการเรียนรู้แบบ การคิดวิเคราะห์ ั 1 ตวเรา ั กระบวนการกลุ่ม สัมพนธ์ ั 2.พฒนาการทางด้าน ั การจดการเรียนรู้แบบ การคิดวิเคราะห์ ั 3 ร่างกายและจิตใจ กระบวนการกลุ่ม สัมพนธ์ ั 3.วิธีปรับตวให้เหมาะสม ั การจดการเรียนรู้แบบ การคิดวิเคราะห์ ั 2 กับพัฒนาการของเรา ร่ วมมือ เทคนิคการต่อ เรื่องราว (Jigsaw) 4.ระบบกล้ ามเนื ้อ การจดการเรียนรู้แบบ การคิดวิเคราะห์ ั 2 ร่ วมมือ เทคนิคการต่อ เรื่องราว (Jigsaw) 5.ระบบกระดูก การจดการเรียนรู้แบบ การคิดวิเคราะห์ ั 2 ร่ วมมือ เทคนิคการต่อ เรื่องราว (Jigsaw)หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 1.ครอบครัวของฉัน การจดการเรียนรู้โดย การคิดวเิ คราะห์ ั 1ชีวตและครอบครัว ิ ั ่ ใชกรณีตวอยาง ้ 2.คนดีที่ทุกคนรัก การจดการเรียนรู้แบบ การคิดวเิ คราะห์ ั 2 ร่วมมือเทคนิคเล่าเรื่อง รอบวง 3.ลักษณะของเพศชาย การจดการเรียนรู้โดย การคิดวเิ คราะห์ ั 1 และเพศหญิง ั ่ ใชกรณีตวอยาง ้
  7. 7. ตารางโครงสร้างแผนการจดการเรียนรู้ ั รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชวโมง ั่ หน่วยการเรี ยนรู้ แผนการ วิธีสอน/กระบวนการ ทักษะการคิด เวลา จัดการเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนรู ้ (ชวโมง) ่ัหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 2 4.การสร้ างสมพนธภาพ ั ั การจดการเรียนรู้โดย ั การคิดวิเคราะห์ 1ชีวตและครอบครัว กับเพื่อน ิ ั ่ ใชกรณีตวอยาง ้ 5.พฤตกรรมทางเพศตาม การจดการเรียนรู้โดย ิ ั การคิดอยางมี ่ 2 วัฒนธรรมไทย ้ ั ่ ใชกรณีตวอยาง วิจารณญาณ 6.อนตรายที่ไมคาดคิด ั ่ การจดการเรียนรู้โดย ั การคิดอยางมี ่ 1 ้ ั ่ ใชกรณีตวอยาง วิจารณญาณ 7.การขอความชวยเหลือ ่ การจดการเรียนรู้โดย ั การคิดวิเคราะห์ 1 ั ่ ใชกรณีตวอยาง ้หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 1.การเคลื่อนไหวร่ างกาย กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 2การเคลื่อนไหว : พลศึกษา สร้างสรรค์พ้ืนฐาน ู่ ั 2.การเคลื่อนไหวอยกบที่ กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 2 : พลศึกษา สร้างสรรค์ 3.การเคลื่อนไหวแบบ กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 2 เคลื่อนที่ : พลศึกษา สร้างสรรค์ 4.การเคลื่อนไหวโดยใช้ กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 2 อุปกรณ์ประกอบ : พลศึกษา สร้างสรรค์ 5.การเคลื่อนไหวตาม กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 2 จงหวะ ั : พลศึกษา สร้างสรรค์ 6.การทําท่ากายบริ หาร กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 4 ประกอบจังหวะเพลง : พลศึกษา สร้างสรรค์
  8. 8. ตารางโครงสร้างแผนการจดการเรียนรู้ ั รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชวโมง ั่ หน่วยการเรี ยนรู้ แผนการ วิธีสอน/กระบวนการ ทักษะการคิด เวลา จัดการเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนรู ้ (ชวโมง) ่ัหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 3 7.เกมเลียนแบบ กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 2การเคลื่อนไหว : พลศึกษา สร้างสรรค์พ้ืนฐาน 8.กิจกรรมแบบผลด ั กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 2 : พลศึกษา สร้างสรรค์หน่วยการเรี ยนรู้ที่ 4 1.กีฬาแฮนดบอล ์ กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 7กีฬาแสนสนุก : พลศึกษา สร้างสรรค์ 2.กีฬาแชร์ บอล กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 7 : พลศึกษา สร้างสรรค์ 3.กีฬาห่วงยางข้ามตาข่าย กระบวนการปฏิบติ ั การคิด 6 : พลศึกษา สร้างสรรค์หน่วยการเรี ยนรู้ที่5 ้ ั ั 1.สิ่ งแวดลอมกบตวเรา กระบวนการเรี ยนรู ้ การคิดวเิ คราะห์ 1การสร้างเสริ ม รู ปแบบความสัมพันธ์สุ ขภาพ เชิงเหตุผล 2.ปั ญหาส่ิ งแวดลอมที่มี ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ การคิดอย่างมี 1 ผลต่อสุ ขภาพ รู ปแบบความสัมพันธ์ วิจารณญาณ เชิงเหตุผล 3.การจดบานเรือนใหถูก ั ้ ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ การคิดอย่างมี 2 สุ ขลักษณะ รู ปแบบความสัมพันธ์ วิจารณญาณ เชิงเหตุผล ั 4.อารมณ์กบสุ ขภาพ กระบวนการเรี ยนรู ้ การคิดอย่างมี 1 รู ปแบบความสัมพันธ์ วิจารณญาณ เชิงเหตุผล
  9. 9. ตารางโครงสร้างแผนการจดการเรียนรู้ ั รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชวโมง ั่ หน่วยการเรี ยนรู้ แผนการ วิธีสอน/กระบวนการ ทักษะการคิด เวลา จัดการเรี ยนรู้ จัดการเรี ยนรู ้ (ชวโมง) ่ัหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 5 5.อาหารและผลิตภัณฑ์ กระบวนการเรี ยนรู ้ การคิดวเิ คราะห์ 2การสร้างเสริ ม สุขภาพ รู ปแบบความสัมพันธ์สุ ขภาพ เชิงเหตุผล 6.การเลือกซื ้ออาหารและ กระบวนการเรี ยนรู ้ การคิดวเิ คราะห์ 2 ผลิตภัณฑ์สขภาพ ุ รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลหน่วยการเรี ยนรู้ที่ 6 1.รู ้เรื่องยา กระบวนการสหกรณ์ การคิดอย่างมี 1ความปลอดภัยใน วิจารณญาณชีวต ิ 2.หลักการใช้ยา กระบวนการสหกรณ์ การคิดอย่างมี 1 วิจารณญาณ 3.วิธีเก็บรักษายา กระบวนการสหกรณ์ การคิดอย่างมี 1 วิจารณญาณ 4.การปฐมพยาบาลเมื่อใช้ กระบวนการสหกรณ์ การคิดอย่างมี 1 ยาผด การใช้สารเคมี ิ วิจารณญาณ 5.การปฐมพยาบาลเมื่อถูก กระบวนการสหกรณ์ การคิดอย่างมี 1 แมลงมีพิษกดต่อย ั วิจารณญาณ 6.การปฐมพยาบาลการ กระบวนการสหกรณ์ การคิดอย่างมี 1 บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา วิจารณญาณ 7.บุหรี่ และสุ รา กระบวนการสหกรณ์ การคิดวเิ คราะห์ 1 8.โทษของบุหรี่ และสุ รา กระบวนการสหกรณ์ การคิดวเิ คราะห์ 1 9.การป้ องกันอันตรายจาก กระบวนการสหกรณ์ การคิดวเิ คราะห์ 2 บุหรี่และสุรา

×