คำำ ไทยไปกับ อ . พัช รินทร์ พึ่ง เนตร  คำำนำม  คำำ สรรพนำม
ควำมหมำยของคำำนำม ชนิด ของคำำ นำม หน้ำ ที่ข องคำำ นำม
ควำมหมำยของคำำ   นำมคำำ นำม คือ คำำ ที่ใ ช้เ รีย กชื่อ คน สัต ว์ สิ่ง ของสถำนที่ สภำพ อำกำรและลัก ษณะของสิ่ง มีช ีว ิตแล...
นำมสำมำนยนำมวิส ำมำนยนำม
หน้ำ ทีค ำำ     ่  นำม ประธำนของประโยค กรรมของประโยค  ส่ว นขยำยของคำำ อื่น
มำทบทวนควำม    รู้ก ัน ดีก ว่ำยกตัว อย่ำ งคำำ นำมนำยแพทย์ คนไข้ ครู พยำบำล … ...แจกัน โอ่ง จอบเสีย ม ……… .หมี ช้ำ ง เสือ
ขีด เส้น ใต้ค ำำ นำมกัน หน่อ ย ครููช มเชยนัก เรีย น ตำำ รวจจับ ผู้ร ้ำ ย แม่ป รุง อำหำร ชำวนำเกี่ย วข้ำ ว น้อ งอำบนำ้...
ตรวจเฉลยคำำ นำม ครููช มเชยนัก เรีย น ตำำ รวจจับ ผู้ร ้ำ ย แม่ป รุง อำหำร ชำวนำเกี่ย วข้ำ ว น้อ งอำบนำ้ำ สุน ัข
สรรพนำ    ม ควำมหมำยของคำำ สรรพนำม  ชนิด ของคำำสรรพนำม  หน้ำ ที่ค ำำ
ควำมหมำยของคำำ  สรรพนำมคำำ สรรพนำม คือ คำำ ที่ใ ช้แทนนำมในประโยคสื่อ สำร เรำใช้ค ำำสรรพนำมเพื่อ ไม่ต ้อ งกำรกล่ำ วนำมนั้น...
สรรพนำม บุร ษ สรรพนำม   ุ  อนิย มสรรพนำม  นิย มสรรพนำม  ปฤจฉำ
หน้ำ ที่ค ำำ  สรรพนำม ประธำนของประโยค กรรมของประโยค  ส่ว นขยำยของคำำ อื่น
ขีด เส้น ใต้ค ำำ สรรพนำมกัน หน่อ ย ฉัน เป็น เพื่อ นกับเขำ นั่น บ้ำ นของเธอ เด็ก บ้ำ งเรีย นบ้ำ งเล่น ใครส่ง เสีย งดัง
ขีด เส้น ใต้ค ำำ สรรพนำมกัน หน่อ ย ฉัน เป็น เพื่อ นกับเขำ นั่น บ้ำ นของเธอ เด็ก บ้ำ งเรีย นบ้ำ งเล่น ใครส่ง เสีย งดัง
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ชนิดของคำไทย

744

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
744
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชนิดของคำไทย

 1. 1. คำำ ไทยไปกับ อ . พัช รินทร์ พึ่ง เนตร คำำนำม คำำ สรรพนำม
 2. 2. ควำมหมำยของคำำนำม ชนิด ของคำำ นำม หน้ำ ที่ข องคำำ นำม
 3. 3. ควำมหมำยของคำำ นำมคำำ นำม คือ คำำ ที่ใ ช้เ รีย กชื่อ คน สัต ว์ สิ่ง ของสถำนที่ สภำพ อำกำรและลัก ษณะของสิ่ง มีช ีว ิตและไม่ม ีช ีว ิต ทั้ง ที่เ ป็น รูปธรรม ( ไก่ ดอกไม้
 4. 4. นำมสำมำนยนำมวิส ำมำนยนำม
 5. 5. หน้ำ ทีค ำำ ่ นำม ประธำนของประโยค กรรมของประโยค ส่ว นขยำยของคำำ อื่น
 6. 6. มำทบทวนควำม รู้ก ัน ดีก ว่ำยกตัว อย่ำ งคำำ นำมนำยแพทย์ คนไข้ ครู พยำบำล … ...แจกัน โอ่ง จอบเสีย ม ……… .หมี ช้ำ ง เสือ
 7. 7. ขีด เส้น ใต้ค ำำ นำมกัน หน่อ ย ครููช มเชยนัก เรีย น ตำำ รวจจับ ผู้ร ้ำ ย แม่ป รุง อำหำร ชำวนำเกี่ย วข้ำ ว น้อ งอำบนำ้ำ สุน ัข
 8. 8. ตรวจเฉลยคำำ นำม ครููช มเชยนัก เรีย น ตำำ รวจจับ ผู้ร ้ำ ย แม่ป รุง อำหำร ชำวนำเกี่ย วข้ำ ว น้อ งอำบนำ้ำ สุน ัข
 9. 9. สรรพนำ ม ควำมหมำยของคำำ สรรพนำม ชนิด ของคำำสรรพนำม หน้ำ ที่ค ำำ
 10. 10. ควำมหมำยของคำำ สรรพนำมคำำ สรรพนำม คือ คำำ ที่ใ ช้แทนนำมในประโยคสื่อ สำร เรำใช้ค ำำสรรพนำมเพื่อ ไม่ต ้อ งกำรกล่ำ วนำมนั้น ซำ้ำ ๆ
 11. 11. สรรพนำม บุร ษ สรรพนำม ุ อนิย มสรรพนำม นิย มสรรพนำม ปฤจฉำ
 12. 12. หน้ำ ที่ค ำำ สรรพนำม ประธำนของประโยค กรรมของประโยค ส่ว นขยำยของคำำ อื่น
 13. 13. ขีด เส้น ใต้ค ำำ สรรพนำมกัน หน่อ ย ฉัน เป็น เพื่อ นกับเขำ นั่น บ้ำ นของเธอ เด็ก บ้ำ งเรีย นบ้ำ งเล่น ใครส่ง เสีย งดัง
 14. 14. ขีด เส้น ใต้ค ำำ สรรพนำมกัน หน่อ ย ฉัน เป็น เพื่อ นกับเขำ นั่น บ้ำ นของเธอ เด็ก บ้ำ งเรีย นบ้ำ งเล่น ใครส่ง เสีย งดัง
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×