สารบัญ

5,127 views
4,504 views

Published on

Classroom Action Research

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,127
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
705
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สารบัญ

  1. 1. ค สารบัญบทที่ หน้า บทคัดย่อ.................................................................................................................. ก กิตติกรรมประกาศ................................................................................................... ข สารบัญ................................................................................................................... ค สารบัญตาราง......................................................................................................... จ 1 บทนา.................................................................................................................. 1 ความเป็นมาและความสาคัญ......................................................................... 1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.............................................................................. 2 คาถามการวิจัย............................................................................................. 2 สมมุติฐานการวิจัย........................................................................................ 2 ขอบเขตการวิจัย.......................................................................................... 3 นิยามศัพท์เฉพาะ........................................................................................ 4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................. 4 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง........................................................................... 5 หลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา.................................................... 5 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา.............................. 6 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 5 ................................................................... 6 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะ............................................................. 7 ความหมายของแบบฝึก............................................................................... 7 ความสาคัญของแบบฝึก............................................................................... 7 ประโยชน์ของแบบฝึก.................................................................................... 8 ลักษณะของแบบฝึกที่ดี.............................................................................. 8 ประสิทธิภาพของแบบฝึก............................................................................. 9 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเขียน................................................................... 10 ความหมายและความสาคัญของการเขียน.................................................... 10 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน..................................................................... 12 ความหมายของการอ่าน.............................................................................. 12 ความเข้าใจในการอ่าน.................................................................................. 14 ระดับความเข้าใจในการอ่าน.......................................................................... 16 ปัญหาและอุปสรรคในการอ่าน...................................................................... 17 ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนและการอ่าน.................................... 20 สูตรคานวณความพึงพอใจ............................................................................ 20 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ............................ 20 งานวิจัยในประเทศ....................................................................................... 20 3 วิธีดาเนินการวิจัย.............................................................................................. 21 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง............................................................................ 21 ตัวแปรในการวิจัย........................................................................................ 21 รูปแบบของการวิจัย..................................................................................... 22 เครื่องมือในการวิจัย...................................................................................... 22
  2. 2. ง สารบัญ (ต่อ)บทที่ หน้า การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ........................................................... 22 การเก็บรวบรวมข้อมูล................................................................................... 23 การวิเคราะห์ข้อมูล...................................................................................... 24 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล........................................................................................ 25 ส่วนที่ 1 การรวบรวมข้อมูล......................................................................... 25 ส่วนที่ 2 ผลการสอนตามวัตถุประสงค์และคาถามการวิจัย ......................... 27 ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์หลังการสอน................................................................. 27 ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการสอนตอนที่ 2................................................... 29 ตอนที่ 3 การนาเสนอผลการสอนตอนที่ 3………….................................. 31 ตอนที่ 4 การนาเสนอผลการสอนตอนที่ 4 …………………..…………. 34 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ....................................................................... 35 ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิจัย............................................................................. 35 วัตถุประสงค์ของการวิจัย............................................................................. 35 คาถามการวิจัย............................................................................................ 35 สมมุติฐานการวิจัย...................................................................................... 36 ขอบเขตการวิจัย.......................................................................................... 36 เครื่องมือในการวิจัย.................................................................................... 37 การเก็บรวบรวมข้อมูล................................................................................. 37 ขั้นตอนในการวิจัย....................................................................................... 37 การวิเคราะห์ข้อมูล...................................................................................... 37 สรุปผลการวิจัย........................................................................................... 38 ส่วนที่ 2 การอภิปรายผล............................................................................. 39 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ………………….................................................... 40 บรรณานุกรม.............................................................................................. 41 ภาคผนวก................................................................................................................ 43 ภาคผนวก ก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้............................................. ภาคผนวก ข รายชื่อนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง................................................ ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบการวิจัย.................. ภาคผนวก ง ประวัติของผู้วิจัย…………………………………….…. ภาคผนวก จ ตัวอย่างแบบฝึกทักษะการเขียนและการอ่านข้อความ ที่ประกอบด้วยประโยค Past Simple Tense ที่นักเรียนทาชุดที่ 1-12, แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบบทดสอบหลังเรียน (Post–test) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ……………………..…...

×