แผนการสอนตามแนวคิดแบบสร้างองค์ความรู้

3,924 views
3,772 views

Published on

แผนการสอน

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,924
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
72
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการสอนตามแนวคิดแบบสร้างองค์ความรู้

 1. 1. 25 สถานการณ์ ท ี ่ 1แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานรหัสวิชา ง ٣11 ٠١เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรมและแถบเครื่องมือในโปรแกรม MicrosoftPower Point 2003 เวลา 2 ชั่วโมง สอนวันที่ ١٠ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 25511. สาระสำ า คั ญ /ความคิ ด รวบยอด โปรแกรม Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูงทางด้านการนำาเสนองาน(Presentation) เป็นการนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Slide ซึ่งสามารถนำาข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมาประกอบในการสร้าง Slide เพื่อให้ได้งานตามต้องการ เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ทำาให้ผู้เรียนทำางานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วขึ้น2. ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Power Point2003 ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างงานนำาเสนอด้วยโปรแกรมPower Point 2003 ได้ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษา ทบทวน ความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม Power Point 2003 ได้ตลอดเวลาโดยผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 3. ผลการเรี ย นรู ้ ท ี ่ ค าดหวั ง ของสถานการณ์ ท ี ่ ١ 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายและความสามารถของโปรแกรมได้ ٢. นักเรียนสามารถเปิดโปรแกรม Power Point 2003 ได้ 3. นักเรียนรู้จักและอธิบายส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมPower Point 2003 ได้ 4. นักเรียนสามารถสร้างสไลด์จาก Blank Presentations ได้ ٥. นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความลงสไลด์ได้ ٦. นักเรียนสามารถบันทึกข้อมูลได้นางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 2. 2. 26 ٧. นักเรียนสามารถปิดโปรแกรม Power Point 2003 ได้ ٨. นักเรียนสามารถเปิดไฟล์เก่าขึ้นมาทำางานได้ ٩. นักเรียนรู้จักประเภทของมุมมองและสามารถเรียกดูงานในลักษณะต่างๆได้ 10. นักเรียนสามารถบอกหน้าที่และประโยชน์ของแถบเครื่องมือStandard แถบเครื่องมือ Formatting และแถบเครื่องมือToolbars ได้4. สาระการเรี ย นรู ้ / เนื ้ อ หา 3.1 แนะนำาโปรแกรม โปรแกรม Power Point เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Slideโดยสามารถนำาข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมาประกอบในการสร้าง Slide เพื่อให้เกิดความสวยงาม ซึ่งมีความสามารถในงานด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 1) สามารถสร้างงานนำาเสนอได้อย่างมืออาชีพ 2) สามารถนำาองค์ประกอบ Multimedia ต่าง ๆ มาใช้ได้ 3) สามารถเตรียมเอกสารประกอบคำาบรรยาย 4) สามารถแปลงเป็น Slide 35 mm 3.2 การเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 3.3 ส่วนประกอบหน้าจอของโปรแกรม PowerPoint 2003 เมื่อเปิดโปรแกรม Power Point 2003 ขึนมาก็จะแสดงสไลด์ ้หน้าแรกซึ่งมีส่วนประกอบหน้าจอดังต่อไปนี้ 1) Title Bar คือ แถบชื่อเรื่อง ที่แสดงชื่อโปรแกรมPowerPoint รวมทั้งชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้น 2) Menu Bar คือ แถบคำาสั่ง ที่ใช้เก็บคำาสั่งทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม 3) Toolbar คือ แถบเครื่องมือ เป็นแหล่งที่เก็บปุ่มคำาสั่ง โดยมากภายในแถบเครื่องมือนี้จะเก็บเฉพาะคำาสั่งที่ใช้บ่อยๆ 4) Formatting คือ แถบการจัดรูปแบบตัวอักษร 5) Outline tab คือ เค้าโครงเนื้อหาของงาน 6) Slide tab คือ แถบรวมสไลด์นางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 3. 3. 27 7) Slide Pane คือ พื้นที่ในการทำางาน 8) Task Pane คือ บานรวมหน้าต่างคำาสั่ง 9) View คือ มุมมองลักษณะงานในแบบต่างๆ 3.4 การสร้างสไลด์จาก Blank Presentation (สร้างงานนำาเสนอจากสไลด์เปล่า) 3.5 การพิมพ์ข้อความลงสไลด์ 3.6 การบันทึกไฟล์ (Save) 3.7 การปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 3.8 การเปิดไฟล์เก่าขึ้นมาทำางาน 3.9 ประเภทของมุมมอง5. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรม สื ่ อ การเรี ย นรู ้ขั ้ น นำ า1. ครูสนทนาเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft - ภาพที่Power Point 2003 รวมทั้งซักถามเกี่ยวกับ เกี่ยวข้องหน้าต่างการทำางานเมนูและการใช้งาน - ตัวอย่างชิ้นโปรแกรม Microsoft Power Point 2003 งานโดย นักเรียนบอกเมนูและการใช้คำาสั่งที่ใช้บ่อย ๆในการทำางานต่าง ๆ ลำาดับขั้นตอนเป็น ข้อ ๆ2. ครูชี้แจงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ3. อธิบายขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรมให้นักเรียนทราบขั ้ น ดำ า เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้1. นักเรียนจะดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ ศึ ก ษาสถานการณ์ สื ่ อ คอมพิ ว เตอร์ - ให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ที่ 1 ช่ ว ยสอนที ่จากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยนักเรียน ออกแบบตามแนวค้นหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การนำาเสนอนางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 4. 4. 28จากแหล่งการเรียนรู้ที่จัดไว้ในสื่อ งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนว Microsoft Powerคอนสตรัคติวิสต์ ชื่อว่า คลังความรู้ Point สถานการณ์ที่ 1ส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ ในการเรี ย นรู ้ - ให้นักเรียนแนะแนวคิดที่ได้จากการ สร้างความรู้ด้วยตนเองมาอภิปราย หน้าชั้นตามภารกิจการเรียนรู้ ฐานความช่ ว ย - ถ้ายังไม่สามารถหาคำาตอบใน เหลื อ สถานการณ์ได้ให้เข้าไปศึกษาในฐาน ความช่วยเหลือ ผลการปฏิ บ ั ต ิ การแลกเปลี ่ ย นมุ ม มองที ่ ห ลาก ภารกิ จ หลาย จากการแก้ - ให้นักเรียนนำาผลงานที่แก้ปัญหาจาก สถานการณ์ที่ 1 สถานการณ์แลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการ หาคำาตอบระหว่างเพื่อน ในชั้นเรียน - นักเรียนคนอื่นๆ และครูร่วมสะท้อน ความคิดเห็น ร่ ว มกั น สรุ ป แนวคิ ด - ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปทั้งชั้นขั ้ น ประเมิ น ผล 1. ผลงานจากการปฏิบัติภารกิจแก้ ปัญหา 2. ความสามารถอื่นๆที่ร่วมในการแก้ ปัญหา เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 3. อื่นๆขั ้ น สะท้ อ นผลหลั ง การจั ด การเรี ย นรู ้ 1. ประเมินจากความคิดเห็นที่มีต่อการ เรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. การประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียน โดยทำาการประเมินความรู้นางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 5. 5. 29 ความเข้าใจจากการทำาแบบทดสอบ หลังเรียนได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อย ละ 606. สื ่ อ / แหล่ ง เรี ย นรู ้ ١. สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การนำาเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2003สถานการณ์ที่ ١ เวลา ٢ ชั่วโมง ٢. เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ٣. คู่มือการใช้สื่อ7. การวั ด ผลและประเมิ น ผล ١. วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ โดยการทำาแบบทดสอบหลังเรียนในสถานการณ์ที่ ١ ٢. เกณฑ์การวัดและประเมินผล จากการทำาแบบทดสอบหลังเรียนในสถานการณ์ที่ ١ เกณฑ์การวัดจากคะแนนแบบทดสอบ ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ٦٠ถือว่าผ่านเกณฑ์8. ข้ อ เสนอแนะของกลุ ่ ม งานบริ ห ารวิ ช าการหรื อ ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บมอบหมาย ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ (...................................................) รองผู้อำานวยการโรงเรียนชุมชน บ้านสร้างแป้น วันที่ ...... เดือน ...................พ.ศ .٢٥٥١นางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 6. 6. 309. บั น ทึ ก หลั ง การสอน ١. ผลการสอน........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ٢. ปัญหา / อุปสรรค....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ٣. แนวทางแก้ปัญหา / ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (ลงชื่อ).................................................. (นางอมรรัตน์ พิณธรรม) ตำาแหน่ง ครู วัน ที่.........เดือน........................พ.ศ.............. Slide 1นางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 7. 7. 31 Slide 2 Slide 3นางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 8. 8. 32 Slide 4 Slide 5นางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 9. 9. 33 Slide แสดงการแก้ ป ั ญ หาสถานการณ์ ท ี ่ ١ ช่ ว งที ่ ١ Slide แสดงการโต้ ต อบกรณี น ั ก เรี ย นตอบถู กนางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 10. 10. 34 Slide แสดงการโต้ ต อบกรณีนั ก เรี ย นตอบผิ ดนางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 11. 11. 35 Slide แสดงการแก้ ป ั ญ หาสถานการณ์ ท ี ่ ١ ช่ ว งที ่ ٢ Slide แสดงการโต้ ต อบกรณี น ั ก เรี ย นตอบถู กนางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 12. 12. 36 Slide แสดงการโต้ ต อบกรณี น ั ก เรี ย นตอบผิ ด Slide แสดงการแก้ ป ั ญ หาสถานการณ์ ท ี ่ ١ ช่ ว งที ่ 3นางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 13. 13. 37 Slide แสดงการโต้ ต อบกรณี น ั ก เรี ย นตอบถู ก Slide แสดงการโต้ ต อบกรณี น ั ก เรี ย นตอบผิ ดนางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 14. 14. 38 Slide แสดงหน้ า การเข้ า สู ่ แ บบทดสอบหลั ง เรี ย น Slide แสดงลั ก ษณะแบบทดสอบหลั ง เรี ย นนางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 15. 15. 39 Slide แสดงผลคะแนนของแบบทดสอบหลั ง เรี ย น แบบทดสอบหลั ง เรี ย นสถานการณ์ ท ี ่ ١นางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 16. 16. 40เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรมและแถบเครื่องมือในโปรแกรม MicrosoftPower Point 2003คำ า ชี ้ แ จ้ ง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำาตอบที่ถูกต้องข้ อ ที ่ 1) สั ญ ลั ก ษณ์ ใ ดเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องโปรแกรมMicrosoft Power Point ก. ข. ค. ง.ข้ อ ที ่ 2) โปรแกรม Power Point เป็ น โปรแกรมที ่ ม ี ค วามสามารถในด้ า นใด ก. คำานวณ ข. พิมพ์งาน ค. นำาเสนอผลงาน ง. ออกแบบ ข้ อ ที ่ 3) พื ้ น ที ่ ก ารทำ า งานของ Power Point 2003 เรี ย กว่ า อะไร ก. หน้าจอ ข. เดสก์ทอป ็ ค. สไลด์ ง. การนำาเสนองานข้ อ ที ่ 4) ข้ อ ใด คื อ นามสกุ ล ของโปรแกรม PowerPoint2003 ก. .ppt ข. .exe ค. .ttp ง. .comข้ อ ที ่ 5) แถบเครื ่ อ งมื อ ดั ง รู ป คื อแถบเครื ่ อ งมื อ ในข้ อ ใด ก. Menu Bar ข. Task Bar ค. Title Bar ง. Drawing Barนางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 17. 17. 41ข้ อ ที ่ 6) สั ญ ลั ก ษณ์ ด ั ง รู ป มี ป ระโยชน์ ก ารใช้ ง านอย่ า งไร ก. ปรับขนาดรูปภาพ ข. แทรกรูปภาพจากไฟล์อื่น ค. ปรับความมืด-สว่างของรูปภาพ 4. ปรับโหมดสีรูปภาพข้ อ ที ่ 7) ถ้ า ต้ อ งการใส่ ว ั น ที ่ แ ละเวลาต้ อ งใช้ ค ำ า สั ่ ง ในข้ อ ใด ก. แทรก ก วันที่และเวลา ข. รูปแบบ บ วันที่และเวลา ค. แก้ไข ข วันที่และเวลา ง. เครื่องมือ อ วันที่และเวลาข้ อ ที ่ 8) ข้ อ ใดคื อ ลั ก ษณะของมุ ม มองปกติ (Normal View) ก. เป็นสไลด์ขนาดใหญ่แต่ละแผ่นพร้อมบทพูดและเค้าโครงเนื้อหา ข. เป็นมุมมองที่แสดงสไลด์ขนาดเล็กทั้งหมด ค. ใช้สำาหรับนำาเสนองานเต็มหน้าจอทีละสไลด์ ง. เป็นการแสดงสไลด์และบันทึกข้อความที่ท้ายสไลด์ข้ อ ที ่ ٩) สั ญ ลั ก ษณ์ ด ั ง รู ป มี ค วามหมายตรงกั บ ข้ อใด ก. กล่องเครื่องมือ ข. การเคลื่อนไหวกำาหนดเอง ค. การเปลี่ยนภาพนิ่ง 5. ถูกทุกข้อข้ อ ที ่ 10) แถบเครื ่ อ งมื อ ดั ง รู ป คื อ แถบเครื ่ อ งมื อ ในข้ อ ใด ก. Menu Bar ข. Task Bar ค. Title Bar ง. Drawing Barนางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤
 18. 18. 42 เฉลยแบบทดสอบย่ อ ยหลั ง เรี ย น สถานการณ์ที่ ١เรื่อง การเรียกใช้โปรแกรมและแถบเครื่องมือในโปรแกรม MicrosoftPower Point 2003 ข้อที่ เฉลย ข้อที่ เฉลย ١ ง ٦ ข ٢ ค ٧ ข ٣ ค ٨ ก ٤ ก ٩ ค ٥ ค ١٠ กนางอมรรัตน์ พิณธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพท.อด.٤

×