E book flip5555

3,762 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E book flip5555

 1. 1. การสร้าง E- Bookด้ว ยโปรแกรม FlipAlbum
 2. 2. การสร้า ง E- Book การแทรกรูป ภาพ - มัล ติม เ ดีย 8 ี 1E-Book คือ การปรับ แต่ง รูป ภาพ 9 3เครื่อ งมือ ในการใช้ง าน 2 การแทรกเสีย งประกอบ 10 4การเลือ กสัน ปกแบบต่า งๆ 3 การลิง ค์ข ้อ มูล 11 3 การเปลี่ย นปกหนัง สือ 4 การ Pack file เป็น .exe 12 4 การจัด การเอกสาร 5 3 การเขีย นไฟล์ E-book เป็น CD 13 3การปรับ เปลี่ย นอัล บั้ม อิส ระ 6 4 การจัด การกับ สารบัญ 7 3
 3. 3. การสร้า ง E-Book กลับ เมนู กลับ เมนู E-Book คือ การจัด เตรีย มข้อ มูลE-Book หรือ ข้อมูลทีสามารถนำาไปใช้ ่Electronic Book กับโปรแกรม Flipหนังสือ Album 6 Pro ได้นั้น มีอิเล็กทรอนิกส์ เป็น รูปแบบที่หลากหลายทั้งหนังสือที่มรูปลักษณ์ ี ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพน่าสนใจ มีลักษณะ เคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอการแสดงผลคล้าย และไฟล์เสียง ดังนั้นควรหนังสือจริง ซึง ่ จัดเตรียมข้อมูลให้สามารถผลิตได้โดย เรียบร้อยก่อนทำาการใช้โปรแกรม Flip ผลิต โดยจัดเก็บไว้ใน FAlbum 6 Pro ซึ่ง older ทีสร้างขึ้นมาใน ่ถือว่าเป็นโปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟล์ทีพัฒนามาจาก ่ ทีสามารถใช้ได้ ได้แก่ G ่เวอร์ชั่น 5.0 นับว่า IF, JPG, PNG, BMP, Wเป็นซอร์ฟแวร์ทมี ี่ MF, ICO, PCX,TIF, Pความโดดเด่นและ
 4. 4. การสร้า ง E-Bookเครื่อ งมืงเอกสาร E-Book ง าน การสร้า อ ในการใช้ กลับ เมนู กลับ เมนู เรียกโปรแกรม Flip Album 6 Pro ขึ้นมาโดยใช้คำาสั่ง Start > Program > E-Book Systems > Flip Album Pro จะปรากฏหน้าจอดังนี้123 4 5 6 7 8 9 10 1. คือ แถบชื่อ โปรแกรม (Title Bar) 2.คือ แถบเมนู ( Menu Bar) 3.แถบเครื่อ งมือ (Tools Bar) 4.ไอคอนสร้า งหนัง สือ ใหม่ ( New Book) 5.เปิด หนัง สือ ที่เ คยสร้า งไว้แ ล้ว ( Open Book) 6.แทรกรูป ภาพและมัล ติม ีเ ดีย ( Insert multi-media object) 7.พิม พ์ข ้อ ความ (Insert innotation ) มี 2 แบบคือ ปกซ้า ย ปกขวา 8.เปิด หรือ ปิด เสีย งเพลง ( Enable or Disable Background sound) 9.กำา หนดค่า ให้ห นัง สือ เปิด อัต โนมัต ิ (Auto Flipping )
 5. 5. การสร้า ง E-Bookการเลือ กสัน ปกแบบต่า งๆ กลับ เมนู กลับ เมนู การเลือ กรูป แบบสัน ปกแบบต่า ง ๆ เป็นการเลือกรูปแบบของสันปกอัลบั้มว่าจะใส่ห่วงสันปกหรือไม่ ซึงมีหลายรูปแบบให้ ่ เลือก ทำาได้โดยคลิกทีเมนู ่ Option > Book Binder และเลือกรูปแบบที่ต้องการ เปรีย บเทีย บลัก ษณะสัน ปก
 6. 6. การสร้า ง E-Bookการเปลี่ย นปกหนัง สือ กลับ เมนู หน้า ต่อ ไป กลับ เมนู หน้า ต่อ ไป 1. การเปลี่ย นปกหนัง สือ คลิกที่เมนู options  set book options จะปรากฏกรอบโต้ตอบดังนี้
 7. 7. การสร้า ง E-Bookการเปลี่ย นปกหนัง สือ กลับ เมนู หน้า ต่อ ไป กลับ เมนู หน้า ต่อ ไป ในส่วน TAB Book Cover จะมีคำาสั่งให้เราเลือกอยู่ 2 แบบ คือ Front Cover (ปกหน้า) และ Back Cover (ปกหลัง) ในทีนี่เราจะกำาหนดปกหน้าก่อน ่ 1. คลิกที่ Front Cover ในส่วนของ Cover Property โปรแกรมสามารถให้เรา กำาหนดปกโดยใช้สีปกติ ( color) หรือใส่ธีมทีโปรแกรมเตรียมให้ก็ได้ (Browse To ่ Theme) 2. .ให้เลือก Browse To Theme จะปรากฏหน้าจอดังนี้
 8. 8. การสร้า ง E-Bookการเปลี่ย นปกหนัง สือ กลับ เมนู กลับ เมนู 3. เลือกแบบที่ต้องการโดยคลิกเลือกจากโฟลเดอร์ของธีม จากนั้นคลิก open ให้ นักเรียนสังเกตที่ Cover Property โปรแกรมจะแสดงปกทีเราเลือก ่ 4. การทำาปกหลังก็ดำาเนินการแบบเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนจาก Front Cover เป็น Back Cover จากนั้นก็ดำาเนินการตาม ข้อ 2-3 หลังจากเลือกปกหน้าปกหลังเสร็จแล้ว จะปรากฏดังนี้ 5. คลิก 1 ครั้งเพื่อพลิกหน้า
 9. 9. การสร้า ง E-Book กลับ เมนู กลับ เมนู การเพิม และ ลบ หน้า เอกสาร ่ การพิม พ์เ อกสารการจัด การเอกสาร การคัด ลอกข้อ ความจากโปรแกรมอื่น การปรับ แต่ง เคลื่อ นย้า ยกรอบข้อ ความ
 10. 10. การสร้า ง E-Book การเพิ่ม และลบข้อ ความ กลับ เมนู บ หน้า หลัก กลั กลับ เมนู บ หน้า หลัก กลั การลบหน้า เอกสารพิ่ม หน้า เอกสาร เลือ กหน้า เอกสาร เมนูค ำา สั่ง Edit > Insert Pageจากนั้น เลือ ก งการลบ จากนั้น กด ที่ต ้อบบเอกสารที่ต ้อ งการเพิ่ม เติม ปุ่ม ขวาของเมาส์แ ล้วยเหตุ : สามารถใช้เ ทคนิค การกดปุ่ม ขวาเลือ กคำา สั่ง Delete มาส์แ ล้ว เลือ กคำา สั่ง Insert Page Page
 11. 11. การสร้า ง E-Book การพิม พ์เ อกสาร กลับ เมนู บ หน้า หลัก กลั กลับ เมนู บ หน้า หลัก กลัการพิมพ์- เลือกหน้าเอกสารที่ต้องการพิมพ์ข้อความ- คลิกปุ่มขวาของเมาส์ แล้วเลือกคำาสั่ง Annotate…- หรือเลือกไอคอนรูปดินสอ โดยเลือกตามด้านที่ต้องการจะพิมพ์ เพราะจะมีอยู่ 2 ด้าน ซ้ายและขวา-จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในกรอบพิมพ์ข้อความที่ปรากฏ ซึ่งการพิมพ์ขอความ สามารถที่จะทำาการเปลี่ยนแปลงรูป ้ แบบของตัวอักษร สี ขนาด และการจัดรูปแบบตัวอักษรซึ่งลักษณะการทำาก็คล้ายกับโปรแกรม พิมพ์งานเอกสารทั่วไป
 12. 12. การสร้า ง E-Bookคัด ลอกข้อ ความจากโปรแกรมอื่น กลับ เมนู บ หน้า หลัก กลั กลับ เมนู บ หน้า หลัก กลั การคัด ลอกข้อ ความจากโปรแกรมอื่น 1. เปิด โปรแกรม MS Word หรือ โปรแกรมอื่น ที่ ต้อ งการคัด ลอกเอกสาร เช่น เอก 2. คัด ลอกเอกสารโดยการเลือ กข้อ ความ แล้ว เลือ กคำา สั่ง Edit > Copy หรือ กดปุ่ม <Ctrl><C> 3. สลับ จอภาพกับ สู่โ ปรแกรม Flip Album โดยกดปุ่ม <Alt><Tab> 4. เลือ กหน้า เอกสาร 5. เลือ กคำา สั่ง Edit > Paste หรือ กดปุ่ม <Ctrl><V> เพื่อ วางข้อ ความ หมายเหตุ : หากทำา ขั้น ตอนใดผิด พลาด สามารถ ยกเลิก ได้โ ดยการกดปุ่ม <Ctrl><Z>
 13. 13. การสร้า ง E-Bookปรับ แต่ง เคลืง อนย้่อ นย้า ยกรอบข้อ ความลักษณะเป็กลับชเมนู บ หน้า หลัก อ า ยกล่อ งข้อ ความกลัถุ เมนู บ หน้า หลัก ่ การปรับ แต่ / เคลื กรอบข้ ความทีวางใน Flip Album มี ่ กลั นวัต บ ิ้น กลั หนึ่ง ซึ่งสามารถปรับย้ายตำาแหน่ง ปรับขนาดได้ตามทีต้องการเหมือนกับการย้ายรูปภาพต่าง ๆ ใน ่ โปรแกรมทัว ๆ ไป ่ - คลิกเข้าที่ Edit > Selects Object เพื่อให้สามารถทำาให้เคลื่อน ย้ายวัตถุได้โดยง่าย -จากนั้นเลือนเมาส์วางที่กรอบข้อความ ให้ปรากฏเป็นรูปมือ เพือย้าย ่ ่ ตำาแหน่ง -เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ ตัวแฮนด์เดิล (สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่รอบ ๆ กรอบข้อความ) -เพื่อทำาการย่อหรือขยายขนาดข้อความ หมายเหตุ : เทคนิคการปรับแต่ง / เคลื่อนย้ายกรอบข้อความ ยังสามารถนำาไปใช้กบวัตถุอื่น ๆ ั ได้เช่นกัน เช่น รูปภาพ วิดีโอ เสียง เป็นต้น
 14. 14. การสร้า ง E-Book การปรับ เปลีย นอัล บัม อิส ระ ่ ้ กลับ เมนู กลับ เมนู การปรับ เปลีย นอัล บั้ม อิส ระ ่ Flip Album จะกำาหนดลักษณะของหน้าปก หน้าเอกสารด้วยภาพที่มี สีสันตาม Theme ที่เลือก แต่ก็สามารถปรับแต่งได้เอง โดย -เลือกหน้าเอกสารที่ต้องการปรับแก้ไข -กดปุ่มขวาของเมาส์ แล้วเลือกคำาสั่ง Page Properties…กลัก ษณะของพื้น เอกสาร - Default ตามค่าเริ่มต้นของระบบ - Color ระบุสีเพื่อแสดงผลเป็นสีของพื้นเอกสาร - Texture ระบุไฟล์กราฟิกอื่น ๆ ที่จะนำามาใช้เป็นพื้นเอกสาร
 15. 15. การสร้า ง E-Bookการจัด การกับ สารบัญ กลับ เมนู กลับ เมนูการจัด การกับ สารบัญ (Content & Overview) ทุกครั้งทีมีการเพิมหน้าใหม่ โปรแกรมจะกำาหนดสารบัญ (Content) และรูปภาพ ่ ่แสดงตัวอย่าง (Overview)เพิมให้โดยอัตโนมัติ ซึงสามารถควบคุมสารบัญ ได้ ดังนี้ ่ ่การเปลี่ย นข้อ ความกำา กับ สารบัญ โดยปกติแต่ละหน้าเอกสาร จะมีชอกำากับหน้า และนำามาใช้เป็นข้อความในสารบัญ ื่โดยอัตโนมัติและอาจตรงกับความเป็นจริง ซึงผูพัฒนาสามารถปรับแต่งแก้ไขได้(ก่อนเข้าไป ่ ้แก้ไขสารบัญให้นักเรียนเข้าไปปรับแต่งสารบัญเพื่อให้แสดงผลฟอนต์ภาษาไทยโดยคลิกทีเมนู Edit customize content จะปรากฏดังนี้ ่
 16. 16. การสร้า ง E-Book การจัด การกับ สารบัญ กลับ เมนู หน้า ต่อ ไป กลับ เมนู หน้า ต่อ ไปคลิกที่ปุ่ม Modify จะปรากฏหน้าจอดังนี้ ที่ช่อง Text พิมพ์คำาว่า สารบัญ เข้าไปแทนเลือกแบบฟอนต์ที่แสดงผลภาษาไทยได้เช่น AngsanaUPC คลิก OK แบบ ฟอนต์
 17. 17. การสร้า ง E-Book การจัด การกับ สารบัญ กลับ เมนู กลับ เมนูหลังจากนั้นคลิกขวาที่ข้อความกำากับหน้าที่ต้องการแก้ไข- ซึ่งการแก้ไขข้อความในหน้าสารบัญจะทำาได้นั้น- จะต้องทำาการ SAVE ไฟล์งานที่สร้างขึนก่อ-น อกคำาสั่ง Rename ้ เลื จึงจะสามารถแก้ไขข้อความได้ -พิมพ์ขอความใหม่ สำาหรับหน้าที่ต้องการแก้ไข ้ไขหน้า INDEX (ดัช นี)นการเช่นเดียวกับสารบัญ (content) แต่ให้เปลียนมาคลิก เมนู Edit customize index ่
 18. 18. การสร้า ง E-Bookแทรกรูป ภาพและไฟล์ม ล ติม เ ดีย ั ี กลับ เมนู กลับ เมนูรก รูป ภาพ และ มัล ติม ีเ ดีย คลิกเมนู Edit  Insert multi-media object หรือ คลิกจะปรากฏหน้าจอดังนี้ ที่ไอคอนไดร์ฟที่เก็บรูปภาพ หรือ เสียงที่ต้องการนำามาแทรก คลิกเมาส์ซ้ายลากรูปที่ต้องการมาวางที่ห
 19. 19. การสร้า ง E-Book การปรับ แต่ง รูป ภาพ กลับ เมนู กลับ เมนูรับ แต่ง รูป ภาพให้น ่า สนใจ คลิกขวาที่รูปภาพ effects  Select crop shape เลือกแบบกรอบรูปด้านขวามือตามต้องการ เสร็จแล้วคลิก
 20. 20. การสร้า ง E-Book การแทรกเสีย งประกอบ กลับ เมนู กลับ เมนูackground Sound (เสีย งประกอบ e-book)option  set book options คลิกแท็บ Audio จะปรากฏหน้าจอดังนี้ คลิกปุ่ม Add เพื่อเพิ่มเพลงเข้ามา เมื่อเลือกเพลงที่ต้องกา ก่อนจะคลิก OK. อย่าลืมคลิก Enable Flipping Sound และ Enable Audio (เปิดโหมดการทำางาน ให้เสียง) ดังภาพ เสร็จแล้วคลิก OK
 21. 21. การสร้า ง E-Book การลิง ค์ข ้อ มูล กลับ เมนู กลับ เมนู ink)การลิงค์สามารถทำาได้ 2 แบบคือ ลิ้งค์ไปยังหน้า กับ ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์กำาหนดได้ดังนี้ คลิกขวาข้อความที่ต้องการลิงค์ เลือกคำาสั่ง Set link จะปรากฏหน้าจ กำาหนดหน้าที่ต้องการให้ลิงค์ไป เช่น 3 (ลิงค์ไปหน้า 3) ในช่อง URL กำาหนดเว็บไซต์ที่ต้องการลิงค์ไป เช่น http://www.prankratai.a
 22. 22. การสร้า ง E-Book การ Pack File เป็น .exe กลับ เมนู หน้า ต่อ ไป กลับ เมนู หน้า ต่อ ไปร Pack File เป็น .exeคลิกเมนู CD Maker  Create Albumจะปรากฏหน้าจอดังนี้ ในส่วนของ Create a New Album CD จะมีรายการให้เราเลือก 2 แบบคือ แบบ Single Album on CD เขียนหนังสือแบบเล่มเดียว แบบ Multiple Album on CD เขียนหนังสือแบบหลายเล่ม ในแผ่นซีดีเดียวกัน
 23. 23. การสร้า ง E-Book การ Pack File เป็น .exe กลับ เมนู หน้า ต่อ ไป กลับ เมนู หน้า ต่อ ไปนที่นี่ขอยกตัวอย่างกรณีที่ทำาหนังสือหลายเล่มลือกแบบที่ 2 ) คลิก OK จะปรากฏหน้าจอดังนี้แกรมจะให้เราเลือกDrive ที่เราจะเก็บ e-bookนไฟล์ .exe เรียบร้อยแล้วจากตัวอย่างจะเก็บในโฟลเดอร์ CD ในไดร์ฟ D: คลิก CREATE รมจะทำาการรวมไฟล์ให้รอสักครู่หนึ่ง ฏหน้าจอดังนี้
 24. 24. การสร้า ง E-Book การ Pack File เป็น .exe กลับ เมนู กลับ เมนูนส่วนของ Bookshelf Optionsปรแกรมจะให้เราเลือกชั้นวางหนังสือ าสามารถเลือกแบบชั้นได้โดยคลิกที่ookshelf Style เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วคลิก OKากนั้นก็เพิ่มหนังสืออีกเล่มหนึ่งเข้ามาดยนำาเมาส์ไปคลิกหนังสือ(เล่มสีแดง)ากมาวางในส่วนท้ายของกรอบ (จากbook) นอันเสร็จสิ้นขันตอนการ Pack file เป็น .exe ้ ดโปรแกรม Flip Album 6.0
 25. 25. การสร้า ง E-Bookาร เขีย นไฟล์ E-Book เป็น CDเขีย นไฟล์ e-book เป็น แผ่น ซีด ีาไปไดร์ฟที่เราเก็บไฟล์ที่ pack เป็น .exeกตัวอย่างเราเก็บไว้ใน D:AlbumCDบเบิ้ลคลิกเข้าไปจะปรากฏหน้าจอดังนี้าไฟล์ที่ได้ทั้ง 4 ไฟล์เขียนในแผ่นซีดีโดยช้โปรแกรม Nero หรือ ใช้ความสามารถของปรแกรม Windows ในการเขียนแผ่นซีดีลังจากที่เขียนเสร็จให้ลองใช้งานโดยคลิกที่ จะได้งานดังนี้ กลับ เมนู กลับ เมนู

×