พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ ๒
เอราวัณ
ความเป็นมา
บทพากย์เอราวัณเป็นพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย เป็นคำาพากย์สั้น
ใช้สำาหรับเล่นโขน โดยหอสมุ...
ลักษณะคำาประพันธ์
บทพากย์เอราวัณแต่งเป็นกาพย์ฉบัง ๑๖
๑ บท มี ๑๖ คำา มี ๓ วรรค
๐๐/๐๐/๐๐     ๐๐/๐๐
๐๐/๐๐/๐๐
๐๐/๐๐/๐๐     ๐๐/...
ประวัติผู้แต่ง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย เป็นพระราชโอรสในพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
กับสมเด็จ
พระอมร...
ผลงานพระราชนิพนธ์
๑.บทละคร
นอก ๕ เรื่อง
๑.๑ ไชย
เชษฐ์
๑.๒ มณีพิ
ไชย
๑.๓ คาวี
๑.๔ สังข์
๒.บทละครใน ๖
เรื่อง
๒.๑ อิเหนา
รามเ...
...ทบทวนเรื่อง
รามเกียรติ์กันก่อนดี
กว่า...
บทพากย์เอราวัณ
อินทรชิต : เป็นโอรสทศกัณฐ์กับนา
งมณโฑ เดิมชื่อรณพักตร์ เมื่ออายุ ๑๕ ปี
ได้ลาบิดาไปเรียนศิลปวิทยา ณ สำานักฤๅ...
พระรามกับทศกัณฐ์ทำาศึก
สงครามกันหลายครั้ง และหลังจาก
ที่กุมภกรรณ อนุชาของทศกัณฐ์
ออกรบกับฝ่ายพระรามและถูก
สังหารไปแล้ว อิน...
ลักษณะช้างเอราวัณ
มีกายสีขาวเหมือนสังข์ มีเศียร ๓๓
เศียร
๑ เศียร มี ๗ งา
๑ งา มี ๗ สระบัว
๑ สระบัว มี ๗ กอ
๑ กอ มี ๗ ด...
ความรู้เพิ่มเติม
การจัดแบ่งลักษณะของช้างไทย
ช้างพัง คือ ช้างตัวเมียที่ไม่มีงา
ยาว มีเพียงขนายเล็กๆ
สั้นๆ
ช้างพลาย คือ ช้าง...
กิจกรรม
ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม
(กลุ่มละ ๑๗ คน)
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากส่วน
ที่รับผิดชอบทำางานในประเ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

บทพากย์เอราวัณ

15,809

Published on

บทเรียน

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
15,809
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทพากย์เอราวัณ

 1. 1. พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เอราวัณ
 2. 2. ความเป็นมา บทพากย์เอราวัณเป็นพระราช นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย เป็นคำาพากย์สั้น ใช้สำาหรับเล่นโขน โดยหอสมุด วชิรญาณได้จัดพิมพ์รวมเล่ม ชื่อ หนังสือ รามเกียรติ์คำาพากย์ จัด พิมพ์
 3. 3. ลักษณะคำาประพันธ์ บทพากย์เอราวัณแต่งเป็นกาพย์ฉบัง ๑๖ ๑ บท มี ๑๖ คำา มี ๓ วรรค ๐๐/๐๐/๐๐     ๐๐/๐๐ ๐๐/๐๐/๐๐ ๐๐/๐๐/๐๐     ๐๐/๐๐ ๐๐/๐๐/๐๐ (๖ ๔ ๖)
 4. 4. ประวัติผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย เป็นพระราชโอรสในพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับสมเด็จ พระอมรินทรา พระบรมราชีนี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี ความเชี่ยวชาญในราชการบ้านเมืองใน ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม
 5. 5. ผลงานพระราชนิพนธ์ ๑.บทละคร นอก ๕ เรื่อง ๑.๑ ไชย เชษฐ์ ๑.๒ มณีพิ ไชย ๑.๓ คาวี ๑.๔ สังข์ ๒.บทละครใน ๖ เรื่อง ๒.๑ อิเหนา รามเกียรติ์ ๒.๒ บทพากย์ นางลอย ๒.๓ บทพากย์ นาคบาศ ๒.๔ บทพากย์
 6. 6. ...ทบทวนเรื่อง รามเกียรติ์กันก่อนดี กว่า...
 7. 7. บทพากย์เอราวัณ อินทรชิต : เป็นโอรสทศกัณฐ์กับนา งมณโฑ เดิมชื่อรณพักตร์ เมื่ออายุ ๑๕ ปี ได้ลาบิดาไปเรียนศิลปวิทยา ณ สำานักฤๅษี โคบุตร บำาเพ็ญพรตครบ ๗ ปี เพื่อขอพร และศรวิเศษจากพระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม เมื่อได้พรและศรวิเศษจากเทพทั้งสาม รณพักตร์ก็มีความ เหิมเกริมมาก ได้ไปท้ารบกับพระอินทร์จนชนะ
 8. 8. พระรามกับทศกัณฐ์ทำาศึก สงครามกันหลายครั้ง และหลังจาก ที่กุมภกรรณ อนุชาของทศกัณฐ์ ออกรบกับฝ่ายพระรามและถูก สังหารไปแล้ว อินทรชิตก็อาสา ออกรบบ้าง โดยทำาพิธีชุบศรและ ใช้เวทมนตร์แปลงกายเป็น
 9. 9. ลักษณะช้างเอราวัณ มีกายสีขาวเหมือนสังข์ มีเศียร ๓๓ เศียร ๑ เศียร มี ๗ งา ๑ งา มี ๗ สระบัว ๑ สระบัว มี ๗ กอ ๑ กอ มี ๗ ดอก ๑ ดอก มี ๗ กลีบ ๑ กลีบ มี ๗ เทพธิดา ๑ เทพธิดา มี ๗ บริวาร
 10. 10. ความรู้เพิ่มเติม การจัดแบ่งลักษณะของช้างไทย ช้างพัง คือ ช้างตัวเมียที่ไม่มีงา ยาว มีเพียงขนายเล็กๆ สั้นๆ ช้างพลาย คือ ช้างตัวผู้ที่มีงายาว ช้างสีดอ คือ ช้างตัวผู้ที่ไม่มีงา ยาว จะมีขนาดคล้ายตัวเมีย ช้างทอก คือ ช้างจ่าฝูงรูปร่างมัก สูงใหญ่กว่าช้างตัวอื่น
 11. 11. กิจกรรม ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม (กลุ่มละ ๑๗ คน) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากส่วน ที่รับผิดชอบทำางานในประเด็นต่อไปนี้  คำาศัพท์ – ความหมาย  การถอดความ  โวหารภาพพจน์  ข้อคิด – คุณค่าทางวรรณคดี  เนื้อหาเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลพร้อมคัดเลือก
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×