รูปแบบข้อสอบ O-Net54
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

รูปแบบข้อสอบ O-Net54

on

 • 4,043 views

รูปแบบข้อสอบ O-Net 54

รูปแบบข้อสอบ O-Net 54

Statistics

Views

Total Views
4,043
Views on SlideShare
4,043
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
13
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

รูปแบบข้อสอบ O-Net54 รูปแบบข้อสอบ O-Net54 Presentation Transcript

 • จานวนข้อสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจาปีการศึกษา 2554 วิชา สุขศึกษาและพละที่ รูปแบบ ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ การงานฯ ศึกษา จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน จานวนข้อ คะแนน1 ปรนัย แบบเลือกตอบ 1.1) 4 ตัวเลือก 1 คาตอบ 20 80 40 80 34 85 16 80 34 85 25 90 17 85 22 88 1.2) 4 ตัวเลือก 2 คาตอบ - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3) 5 ตัวเลือก 1 คาตอบ - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4) 5 ตัวเลือก 2 คาตอบ - - - - - - - - - - 2 10 - - - -2 ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คาตอบ - - 10 20 - - - - - - - - - - - -3 ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คาตอบ - - - - - - - - 3 15 - - - - - -4 แบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 5 20 - - 2 15 - - - - - - 3 15 1 125 แบบระบายคาตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข - - - - - - 4 20 - - - - - - - - รวม 25 100 50 100 36 100 20 100 37 100 27 100 20 100 23 100 จานวนเวลาที่ใช้สอบ (นาที) 50 นาที 50 นาที 50 นาที 50 นาที 50 นาที 30 นาที 30 นาที 30 นาที
 • จานวนข้อสอบวิชาภาษาไทย O–NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 (สอบเดือน ก.พ.55) ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 6 24.0สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 4 16.0สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 4 16.0สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 7 28.0สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 4 16.0 รวม 25 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 50 นาที หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้
 • จานวนข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ O–NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 (สอบเดือน ก.พ.55) ระดับ ป.6 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนน สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.1 5 10.0 มาตรฐาน ส 1.2 5 10.0 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 3 6.0 มาตรฐาน ส 2.2 5 10.0 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 6 12.0 มาตรฐาน ส 3.2 4 8.0 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.1 3 6.0 มาตรฐาน ส 4.2 3 6.0 มาตรฐาน ส 4.3 6 12.0 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.1 6 12.0 มาตรฐาน ส 5.2 4 8.0 รวม 50 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 50 นาที หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้
 • จานวนข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ O–NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 (สอบเดือน ก.พ.55) ระดับ ป.6 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนน สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 8 20.0 มาตรฐาน ต 1.2 9 22.5 มาตรฐาน ต 1.3 4 10.0 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 5 12.5 มาตรฐาน ต 2.2 2 5.0 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1 6 15.0 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มาตรฐาน ต 4.1 2 15.0 มาตรฐาน ต 4.2 รวม 36 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 50 นาที หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้
 • จานวนข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ O–NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 (สอบเดือน ก.พ.55) ระดับ ป.6 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนน สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ มาตรฐาน ค 1.1 2 10.0 มาตรฐาน ค 1.2 4 20.0 มาตรฐาน ค 1.3 1 5.0 มาตรฐาน ค 1.4 2 10.0 สาระที่ 2 การวัด มาตรฐาน ค 2.1 1 5.0 มาตรฐาน ค 2.2 3 15.0 สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 1 5.0 มาตรฐาน ค 3.2 1 5.0 สาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.1 1 5.0 มาตรฐาน ค 4.2 1 5.0 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 5.1 1 5.0 มาตรฐาน ค 5.2 1 5.0 มาตรฐาน ค 5.3 - - สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 1 5.0 รวม 20 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 50 นาที หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้
 • จานวนข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ O–NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 (สอบเดือน ก.พ.55) ระดับ ป.6 สาระและ ข้อ คะแนนมาตรฐานการ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 5 12.5 มาตรฐาน ว 1.2 3 7.5 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2.1 2 5.0 มาตรฐาน ว 2.2 1 2.5 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 3 7.5 มาตรฐาน ว 3.2 2 5.0 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.1 4 10.0 มาตรฐาน ว 4.2 - - สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 5 12.5 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1 5 12.5 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1 3 7.5 มาตรฐาน ว 7.2 1 2.5 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 3 15.0 รวม 37 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 50 นาที หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้
 • จานวนข้อสอบวิชาสุขศึกษาฯ O–NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 (สอบเดือน ก.พ.55) ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ มาตรฐาน พ 1.1 3 12.2สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน พ 2.1 4 14.4สาระที่ 3 การเคลื่อนไหวการออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.1 6 21.6 มาตรฐาน พ 3.2 6 21.6สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 4 14.4สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต มาตรฐาน พ 5.1 4 15.8 รวม 27 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 30 นาที จานวนข้อสอบวิชาศิลปะ O–NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 (สอบเดือน ก.พ.55) ระดับ ป.6สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนนสาระที่ 1 ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ 1.1 5 25.0 มาตรฐาน ศ 1.2 1 5.0สาระที่ 2 ดนตรี มาตรฐาน ศ 2.1 4 20.0 มาตรฐาน ศ 2.2 2 10.0สาระที่ 3 นาฏศิลป์ มาตรฐาน ศ 3.1 4 20.0 มาตรฐาน ศ 3.2 1 5.0 บูรณาการ 3 15.0 รวม 20 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 30 นาที หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้
 • จานวนข้อสอบวิชาการงานอาชีพฯ O–NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 (สอบเดือน ก.พ.55) ระดับ ป.6 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อ คะแนน สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 17 68.0 สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1 2 8.0 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 3 12.0 สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 1 12.0 รวม 23 100.0 จานวนเวลาที่ใช้สอบ 30 นาที หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ้