องคประกอบภายนอกของ  ์   คอมพิวเตอร ์  computer
จอภาพ (Monitor)  จอภาพเป็ นอุปกรณ์แสดงผลทีมช่อเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT               ่ ี ื(Cathode Ra...
1.จอภาพสีเดียว (Monochrome Monitor) จอภาพทีรบสัญญาณจากการ์ดควบคุม ในลักษณะของสัญญาณดิจตอล คือ 0 กับ 1      ่ั    ...
2. จอภาพหลายสี (Color Monitor)     จอภาพทีรบสัญญาณดิจตอล 4 สัญญาณ คือ สัญญาณของสีแดง, เขียว        ่ั     ...
การทางานของจอภาพ เริมจากการกระตุนอุปกรณ์หลอดภาพให้รอน เกิดเป็ น               ่       ้       ...
เคส (Case)
จอภาพเป็ นอุปกรณ์แสดงผลทีมช่อเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT               ่ ี ื(Cathode Ray Tube) ปกติแล้วจอภ...
เคสของคอมพิวเตอร์ถงแม้จะมีคณสมบัตเป็ นเพียงเปลือกห่อหุมภายนอก แต่กม ี              ึ    ุ   ิ     ...
คียบอร์ด (Keyboard)  ์   คียบอร์ดเป็ นอุปกรณ์รบข้อมูลเบืองต้น มีลกษณะการทางานคล้ายคียบอร์ดของ      ์       ...
โดยสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มๆ ได้ดงนี้               ั   101-key Enhanced keyboard   104-key Windows keyboard...
่ปุมต่างๆ บนคียบอร์ดมีจานวนมาก ซึงสามารถแบ่งได้ 4 ส่วนหลัก คือ       ์         ่            ่ ...
์           ่      ่    การทางานของคียบอร์ด จะเกิดจากการเปลียนกลไกการกดปุม ให้เป็ นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่...
ซึงแบ่งได้ 4 ประเภท คือ ่   5-pin DIN (Deustche Industrie Norm) connector เป็ นขัวต่อ                 ...
ั ั ์     ปจจุบนคียบอร์ด มีการพัฒนาไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะยุคโลกไร้พรมแดน                ั ้      ...
เมาส์ (Mouse)   อุปกรณ์รบข้อมูลทีนิยมรองจากคียบอร์ด ได้แก่ อุปกรณ์ชตาแหน่ง ทีเรียกว่า        ั   ่     ...
เมาส์พฒนาขึนมาครังแรก ในศูนย์คนคว้าทีเมืองปาโลอัลโต้ ของบริษทซีรอก        ั  ้   ้       ้  ่     ...
้ ่ ิ ้ ่ ้      ุ่    เมาส์ประกอบด้วย ลูกกลิงทีตดตังอยูดานล่าง และมีปมกดควบคุม (ตังแต่ 1 - 3          ...
มี 3 ประเภท คือ Mechanical, Opto-Mechanical, Optical Mechanical     เป็ นกลไกการทางานทีอาศัยลูกบอลยาง ทีสามารถกลิงไปม...
Opto-Mechanical   กลไกการทางานคล้าย Mechanical แต่ตวรับการเคลื่อนทีของจาน                     ั  ...
Optical     กลไกการทางานทีอาศัยแผ่นรองชนิดพิเศษ ซึงมีผวมันสะท้อนแสง และมีตาราง             ่       ...
ลาโพง (Speaker)  คือ อุปกรณภายนอกอีกชินหนึ่ง ทีเป็ น           ์         ้    ่อุปกรณสาหรับแสดงผล ซ...
เครืองสารองไฟ  ่   (UPS)
UPS โดยทั ่วไปก็จะทาหน้าที่ สารองไฟไว้ใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือหากกระแสไฟฟ้า เกินหรือขาด ไปมากกว่าค่าทีกาหนดไว้ UPS ก็จะตัดเข...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อุปกรณ์ภายนอกของคอมพิวเตอร์

2,176 views
2,030 views

Published on

2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,176
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อุปกรณ์ภายนอกของคอมพิวเตอร์

 1. 1. องคประกอบภายนอกของ ์ คอมพิวเตอร ์ computer
 2. 2. จอภาพ (Monitor) จอภาพเป็ นอุปกรณ์แสดงผลทีมช่อเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT ่ ี ื(Cathode Ray Tube) ปกติแล้วจอภาพสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
 3. 3. 1.จอภาพสีเดียว (Monochrome Monitor) จอภาพทีรบสัญญาณจากการ์ดควบคุม ในลักษณะของสัญญาณดิจตอล คือ 0 กับ 1 ่ั ิโดยการกวาดลาอิเล็กตรอนไปตกหน้าจอ แล้วเกิดเป็นจุดเรืองแสง จะให้สญญาณว่าจุด ัไหนสว่าง จุดไหนดับ จอภาพสีเดียวเวลานี้ไม่มผนิยมแล้ว ี ู้
 4. 4. 2. จอภาพหลายสี (Color Monitor) จอภาพทีรบสัญญาณดิจตอล 4 สัญญาณ คือ สัญญาณของสีแดง, เขียว ่ั ิ, น้าเงิน และสัญญาณความสว่าง ทาให้สามารถแสดงสีได้ 16 สี ถึง 32 ล้านสี
 5. 5. การทางานของจอภาพ เริมจากการกระตุนอุปกรณ์หลอดภาพให้รอน เกิดเป็ น ่ ้ ้อิเล็กตรอนขึน และถูกยิงด้วยปื นอิเล็กตรอน ให้ไปยังจุดทีตองการแสดงผลบนจอภาพ ้ ่ ้ซึงทีจอภาพจะมีการเคลือบสารฟอสฟอรัสเรืองแสง เมื่ออิเล็กตรอนเหล่านี้วงไปชน ก็จะ ่ ่ ิ่ทาให้เกิดแสงสว่าง ซึงจะประกอบกันเป็ นรูปภาพ ในการยิงลาแสดงอิเล็กตรอน มันจะ ่เคลื่อนทีไปตามแนวขวาง จากนันเมื่อกวาดภาพ มาถึงสุดขอบด้านหนึ่ง ปื นลาแสงก็จะ ่ ้หยุดยิง และ ปรับปื นอิเล็กตรอนลงมา 1 line และ เคลื่อนทีไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง ่ ัและทาการยิงใหม่ ลักษณะการยิงจึงเป็ นแบบฟนเลื่อย ่
 6. 6. เคส (Case)
 7. 7. จอภาพเป็ นอุปกรณ์แสดงผลทีมช่อเรียกมากมาย เช่น Monitor, CRT ่ ี ื(Cathode Ray Tube) ปกติแล้วจอภาพสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
 8. 8. เคสของคอมพิวเตอร์ถงแม้จะมีคณสมบัตเป็ นเพียงเปลือกห่อหุมภายนอก แต่กม ี ึ ุ ิ ้ ็คุณสมบัติ หลายอย่างไปตามชนิดของเคส เช่น เคสแบบ ATX จะมีคณสมบัตในการ ุ ิระบายความร้อนได้ดกว่า เคสแบบ AT และมีคณสมบัตในการสนับสนุนระบบ ี ุ ิเพาเวอร์ชตดาวน์ ของระบบปฏิบตการรุนใหม่ๆ ซึงเคสแบบ AT นันไม่ม ี เคสจะมี ั ั ิ ่ ่ ้สิงหนึ่งทีตดตังควบคูมากับเคสและก็มความสาคัญพอควร นันคือ เพาเวอร์ซพพลาย ่ ่ ิ ้ ่ ี ้ ัซึงเป็ นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กบอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ ในการเลือกเคส ่ ัต้องคานึงถึง ตัวเพาเวอร์ซพพลายว่ามีกาลังในการจ่ายไฟให้กบอุปกรณ์เพียงพอ ั ัหรือไม่ และต้องเลือกใช้กบเมนบอร์ด ให้เข้ากันด้วยคือเมนบอร์ดแบบไหนก็เคสแบบ ัเดียวกัน
 9. 9. คียบอร์ด (Keyboard) ์ คียบอร์ดเป็ นอุปกรณ์รบข้อมูลเบืองต้น มีลกษณะการทางานคล้ายคียบอร์ดของ ์ ั ้ ั ์ ่ ่เครื่องพิมพ์ดด แต่ได้เพิมปุมควบคุมเฉพาะสาหรับคอมพิวเตอร์ โดยปกติจะมี 101 คีย์ ีซึงบางรุนอาจจะมีน้อย หรือมากกว่าก็ได้ ่ ่
 10. 10. โดยสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มๆ ได้ดงนี้ ั  101-key Enhanced keyboard  104-key Windows keyboard  82-key Apple standard keyboard  108-key Apple Extended keyboard  Notebook & Palm keyboard
 11. 11. ่ปุมต่างๆ บนคียบอร์ดมีจานวนมาก ซึงสามารถแบ่งได้ 4 ส่วนหลัก คือ ์ ่ ่  Typing keys กลุ่มปุมพิมพ์อกขระ ั ่  Numeric keypad กลุ่มปุมตัวเลข และเครืองหมายคานวณ ่ ่ ั ั  Function keys กลุ่มปุมฟงก์ชน F1 - F12 ่ ่ ั ั  Control keys กลุ่มปุมควบคุมต่างๆ เช่น ลูกศร, Ctrl, Alt เป็ นต้น ปุมฟงก์ชน ่ และปุมควบคุม ทางบริษท IBM ั (ค.ศ. 1986) ได้พฒนาเพิมเข้ามาในคียบอร์ด เพือช่วยให้การทางานมีความสะดวกมาก ั ่ ์ ่ ขึน ้
 12. 12. ์ ่ ่ การทางานของคียบอร์ด จะเกิดจากการเปลียนกลไกการกดปุม ให้เป็ นสัญญาณทางไฟฟ้า เพื่อส่งให้คอมพิวเตอร์ โดยสัญญาณดังกล่าว จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทราบว่ามีการกดคียอะไร การทางานทังหมดจะถูกควบคุมด้วย ์ ้Microprocessor ขนาดเล็กทีบรรจุในคียบอร์ด และสัญญาณต่างๆ จะส่งผ่าน ่ ์สายสัญญาณผ่านทางขัวต่อ ้
 13. 13. ซึงแบ่งได้ 4 ประเภท คือ ่  5-pin DIN (Deustche Industrie Norm) connector เป็ นขัวต่อ ้ ขนาดใหญ่ ใช้กบคอมพิวเตอร์ในรุ่นแรก ั ั ั  6-pin IBM PS/2 mini-DIN connector เป็ นขัวต่อขนาดเล็ก ปจจุบนพบ ้ ได้อย่างแพร่หลาย  4-pin USB (Universal Serial Bus) connector เป็ นขัวต่อรุนใหม่ ้ ่  internal connector เป็ นขัวต่อแบบภายใน พบได้ใน Notebook ้ Computer
 14. 14. ั ั ์ ปจจุบนคียบอร์ด มีการพัฒนาไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะยุคโลกไร้พรมแดน ั ้ ั ์ ่ ี ุ่ด้วยเทคโนโลยีอนเทอร์-เน็ต บริษทผูผลิตหลายบริษท ได้ทาการผลิตคียบอร์ด ทีมปม ิ ั ัฟงก์ชนสาหรับตรวจสอบอีเมล์ และการเข้าสู่ อินเทอร์เน็ต ตลอดจนควบคุมระบบมัลติมเี ดียต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบผูใช้ ั ้
 15. 15. เมาส์ (Mouse) อุปกรณ์รบข้อมูลทีนิยมรองจากคียบอร์ด ได้แก่ อุปกรณ์ชตาแหน่ง ทีเรียกว่า ั ่ ์ ้ี ่เมาส์ (Mouse) หรือ "หนูอเล็กทรอนิกส์" เนื่องจากเป็ น อุปกรณ์ท่มลกษณะคล้าย ิ ี ีัหนู มีสายต่ออยูทปลายลักษณะเดียวกับหางหนู เมาส์จะช่วยในการบ่งชีตาแหน่งว่า ่ ่ี ้ขณะนี้กาลังอยู่ ณ จุดใดบนจอภาพ เรียกว่า "ตัวชีตาแหน่ง (Pointer)" ซึงอาศัย ้ ่ ่การเลื่อนเมาส์ แทนการกดปุมบังคับทิศทางบนคียบอร์ด์
 16. 16. เมาส์พฒนาขึนมาครังแรก ในศูนย์คนคว้าทีเมืองปาโลอัลโต้ ของบริษทซีรอก ั ้ ้ ้ ่ ั ็(Xerox Corporations Palo Alto Research Center) เมาส์ม ีหลายรูปร่าง หลายลักษณะ โดยเฉพาะเมาส์รนใหม่ๆ จะออกแบบมาอย่างสวยงาม โดย ุ่ ุ่ ่ ่ปกติปมของเมาส์ จะมี 2 ปุมสาหรับเมาส์ของเครื่องพีซี และปุมเดียวสาหรับเครื่อง ั ั ่ ่Macintosh ปจจุบนมีการพัฒนาให้เมาส์ใช้งานได้งายขึน โดยเพิมปุมเลื่อนตรง ่ ้กลาง มีลกษณะคล้ายล้อ ดังรูป เรียกว่า Intelli Mouse ซึงจะอานวยความ ั ่สะดวกให้กบผูใช้ในการเลื่อนจอภาพเพื่อดูขอมูล นอกจากนี้ยงมีเมาส์ททางานด้วย ั ้ ้ ั ่ีสัญญาณแสง ทีเรียกว่า Infrared หรือ Wireless Mouse ่
 17. 17. ้ ่ ิ ้ ่ ้ ุ่ เมาส์ประกอบด้วย ลูกกลิงทีตดตังอยูดานล่าง และมีปมกดควบคุม (ตังแต่ 1 - 3 ้ ่ปุม) การใช้เมาส์จะนาเมาส์วางไว้บนพืนราบ และเลื่อนเมาส์ไปในทิศทางทีตองการ บน ้ ่ ้จอภาพจะปรากฏ สัญลักษณ์ชตาแหน่ง เรียกว่า "Mouse Pointer" (มักจะเป็ น ้ี ่รูปลูกศรเฉียงซ้าย) เมื่อต้องการจะทางานใดๆ ก็ทาการกดปุมเมาส์ ตามหลักการใช้เมาส์ คอมพิวเตอร์จะรับสัญญาณ และทาการประมวลผลต่อไป
 18. 18. มี 3 ประเภท คือ Mechanical, Opto-Mechanical, Optical Mechanical เป็ นกลไกการทางานทีอาศัยลูกบอลยาง ทีสามารถกลิงไปมาได้ เมื่อทาการ ่ ่ ้เคลื่อนย้ายตัวเมาส์ ซึงลูกบอลจะกดแนบอยู่กบลูกกลิง โดยแกนของลูกกลิง จะต่อกับจาน ่ ั ้ ้แปลรหัส (Encoder) บนจานจะมีหน้าสัมผัสเป็ นจุดๆ เมื่อจุดสัมผัสเลื่อนมาตรงแกนสัมผัส ก็จะสร้างสัญญาณ บอกไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมควบคุมเมาส์ จะทาหน้าที่แปลเป็ นคาสั ่งเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ บนจอภาพต่อไป
 19. 19. Opto-Mechanical กลไกการทางานคล้าย Mechanical แต่ตวรับการเคลื่อนทีของจาน ั ่Encoder จะมี LED อยูอกด้านหนึ่งของจานไว้คอยกาเนิดแสง และอีกด้านหนึ่ง ่ ีจะมี Opto-Transistor (ทรานซิสเตอร์ไวแสง) ไว้คอยตรวจจับแสงแทนการใช้การสัมผัส
 20. 20. Optical กลไกการทางานทีอาศัยแผ่นรองชนิดพิเศษ ซึงมีผวมันสะท้อนแสง และมีตาราง ่ ่ ิเส้นตามแกน X , Y โดยแกนหนึ่งเป็ นสีน้ าเงิน อีกแกนเป็ นสีดา ตัดกันไว้คอยตรวจจับการเคลื่อนที่ ซึงบนเมาส์ จะมี LED 2 ตัวให้กาเนิดแสงออกมา 2 สี คือ สีดา และสี ่น้ าเงิน LED ทีกาเนิดแสงสีดา จะดูดกลืนแสงสีน้ าเงิน LED ทีกาเนิดแสงสีน้ าเงิน ่ ่จะดูดกลืนแสงสีดา ซึงตัวตรวจจับแสง เป็ นทรานซิสเตอร์ไวแสง สีท่ตรวจจับได้จะบอก ่ ีทิศทาง ส่วนช่วงของแสงทีหายไป จะบอกถึงระยะทางการเคลื่อนที่ ่
 21. 21. ลาโพง (Speaker) คือ อุปกรณภายนอกอีกชินหนึ่ง ทีเป็ น ์ ้ ่อุปกรณสาหรับแสดงผล ซึงแสดงผลออกมาใน ์ ่รูปแบบของสั ญญาณเสี ยง คอมพิวเตอรสามารถ ์แทนชุดเครืองเสี ยงแบบมินคอมโปได้ สามารถใช้ ่ ิงานแทนเครืองเลนวิดโอและทีวได้ หลายคนคง ่ ่ ี ีเคยไดยินเช่นนั้น การจะทาให้คอมพิวเตอรทางาน ้ ์แทนแหลงบันเทิงเหลานั้นได้ ตองการฮารดแวร ์ ่ ่ ้ ์มัลติมเดีย ไดแก่ ไดรฟ์ซีดรอม ไดรฟ์ดีวด ี ี ้ ี ีการดเสี ยง การด MPEG, การถอดรหัส AC- 3 ์ ์(AC-3 Decoding) การดประมวลผลดีวด ี และ ์ ี
 22. 22. เครืองสารองไฟ ่ (UPS)
 23. 23. UPS โดยทั ่วไปก็จะทาหน้าที่ สารองไฟไว้ใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือหากกระแสไฟฟ้า เกินหรือขาด ไปมากกว่าค่าทีกาหนดไว้ UPS ก็จะตัดเข้าจ่ายไฟจาก ่แบตเตอรีภายใน UPS เองโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยงมี UPS บางยีหอทีเพิมส่วน ่ ั ่ ้ ่ ่ของ ตัวควบคุมเสถียรภาพของไฟฟ้า (Stabilizer) ซึงทาหน้าที่ควบคุม ให้ ่กระแสไฟฟ้าทีจายออกจาก UPS มีคาอยูในช่วง 210- 230 โวลต์โดยตลอด อีกส่วน ่่ ่ ่หนึ่งที่ UPS สามารถป้องกันได้ ก็คอ ฟ้าผ่า เมื่อเกิดฟ้าผ่าไฟฟ้าสถิตย์จากฟ้าผ่าจะ ืทาให้เกิดแรงเหนี่ยวนาภายในสายไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสูง บางทีอาจจะถึงหลายหมืน ่โวลต์ และนั ่นก็คออันตรายมากทีสุดสาหรับ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรวมถึงคอมพิวเตอร์ ื ่ด้วย

×