Asztrológia és kereszténység

708 views
629 views

Published on

Az eredeti, Jézus által tanított kereszténységnek is ugyanaz az alapállása a felelősséggel szemben, mint a kauzális asztrológiának!

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asztrológia és kereszténység

 1. 1. Kozma Szilárd karma- és családasztrológus: Az asztrológia, a legfőbb éberség megszerzésének az eszköze, avagy a tényleges kereszténység mágikus tudománya Mottó: Nem a kedvező bolygóállást kell lesni és nem misztikus energiákat kell vadászni, hanem felelősségbe ágyazott éberséget kell szerezni.„Keressétek Isten országát és a többit megkapjátok ráadásként”„Ismerjétek meg az igazságot és az fel fog szabadítani benneteket.”(Jézus, Lukács Evangéliuma) “Amikor Jézus lényének isteni mivoltáról és eszenciájáról beszélt, a zsidókjajveszékelni kezdtek. Jézus pedig a zsoltárokból idézett (Zsolt: 82,6) és azt mondta:Nincs-e megírva törvényetekben, hogy istenek vagytok (elohim, atem) mindannyian alegfelsőbb fiai?”(Hamvas Béla: Scientia Sacra / A kereszténység / II. Az Evangélium és a levelek) Annak a megértéséhez, amit e tanulmányban szándékozom kifejteni -elengedhetetlen feltételként - fontosnak tartom mindannak az előzetes olvasását, amitHamvas Béla a Scientia Sacra III. kötetében megírt az európai történeti(intézményesedett) keresztény egyházak és felekezetek spirituális dogmáiról,valamint az egyházi intézmények fennmaradását szolgáló farizeusi magatartás(személyen kívüli, objektív istenben gondolkozó mentalitás) következményéről. Ésazt, amit az ember központúvá tett (humanizált, tehát a személyi felelősség alólifelmentést: könnyítést ígérő, s így alapjában korrupt) keresztényi tudományos eszme-rendszereknek a Názáreti Jézus tanításaival homlokegyenest szembenállótermészetéről kifejtett. Elengedhetetlennek találom annak a ténynek a minden árnyalatában történőmegértését, hogy a személy akaratától és a személyi éberség-törekvésektől független(kívülről jövő) megváltás dogmája homlokegyenest ellenkezik a Jézus által amegváltás feltételéül állított keresztényi elvárásokkal: a lelki és szellemi korrupciótól(meghasonlástól) mentes élettel. És azt, hogy a külön utas “személyre szóló”kegyelemben (isteni protekcióban) való részesülés képzetének fenntartásával, mindenmonoteista vallásos és misztikus eszmerendszer voltaképpen egy konkrétan meg nemfogalmazott és ki nem mondott könnyítési és felelősség alóli kibúvási lehetőségetlebegtet a hívei képzelete előtt.
 2. 2. Amennyiben valamiféle kauzális (isteni) kegyelemről, illetve kereszténykegyelemről beszélhetünk egyáltalán, maximum arról lehet szó, hogy azEvangéliumok elterjedésével (Azért írom többes számban, mert ez esetben nem lehetszó csak az Új szövetség néven ismert, és Nagy Konstantin püspökei által kanonizáltnégy evangéliumról, hanem az un. gnosztikus Evangéliumok tartalmának az ismereteés összehasonlítása, szintetizálása is igen fontos: A Pistis Sophia, A Tamás, a Béke ésa Júdás evangéliumának a tartalma is!), minden ép ésszel rendelkező, tehátagykárosodás nélküli ember számára megadatott az a lehetőség, hogy spirituálisanfelébredjen, újjá szülessen és feltámadjon. Ehhez egyáltalán nem kell klinikailagmeghalni, pokolra szállni és étertestben vissza jönni, ahogy az allegorikus mitológiameséli, mivel ezt a jézusi legendát sem kell szó szerint értelmezni, hanem pontosanúgy, ahogy ő tanítja az apostoloknak a gyökeres morális és ez által a spirituálisújjászületés fontosságát és szükségét. Lehetősége van tehát minden normálisangondolkozni képes és önmagával szemben morális igényeket támasztó személynekarra, hogy a szellemi felébredés (ráébredés, rácsodálkozás) nyomán kialakulótisztánlátási képessége segítségével meghaladja a bűnbeesés spekulatív logikája -Hamvas Béla meghatározása szerint: a világi korrupt élet pragmatikus logikája! -szerinti szentimentális - merkantilista gondolkozást és, hogy elinduljon az éberségsegítségével elérhető Boldogság irányába: a harmonikus sorsrendezéssel járóegészség és jó erőnlét, valamint az elégedettséget és biztonság-tudatot hozó, kreatívélet-állapot megvalósítása irányába. A mai keresztény egyházak viszont semmibe veszik a Jézusi tanítások gnosztikusértelmezését, és ahelyett, hogy a személyi életfeladatok megismerésének és azoktudatos felvállalásának a szükségére való figyelmeztetésként értelmeznék Jézusnakazt a tanítását, hogy “Mindenki hordozza a maga keresztjét”(*), még mindig a koraközépkor által egyházi intézményépítés és fenntartás céljából kieszelt, misztifikáltJézus-legendát tanítanak érzelgős ideológiaként. Ebben a Jézus csodatetteiről és az őkülönleges és kiváltságos („Isteni”) lényéről szóló dogma-tételek képezik a főszempontot a Jézus által tanított személyes életfeladat-vállalások és a személyeséberség megszerzése szükségessége helyett. Így jutottunk oda, hogy a kereszténységszellemi táptalaján létrejött nyugati civilizáció emberének a gazdasági - tudományoséletképzelete, illetve vallásos - misztikus alapállása, teljesen ellentmond a Jézus általmegfogalmazott élet-logikának. Ez szerint ugyanis: "Aki meg akarja nyerni életét,elveszti azt." Ennek következtében, ma el lehet mondani, hogy az egész keresztényvilág egyebet sem tesz, minthogy minden áron mag akarja nyerni az életet és ezáltalvoltaképpen az evangéliumok szellemével szemben, azokkal homlokegyenesenellentétesen él._________________________________________________________________________*) Asztrológusi - sorsfeltárói tapasztalatom birtokában hozzá tenném, hogy „Ésmindenki hagyja, hogy mások (Főként a gyermekeik!) is felvehessék és viselhessék akeresztjüket ”. Mert pontosan a magukat kereszténynek valló személyek között
 3. 3. észlelhető a legtöbb fölösleges és ostoba (nyílt, vagy fojtott) konfliktus amiatt, hogyegyik a másik keresztjét: tapasztalnivalóját akarja átvenni, ha kell erőszakkal is,ezáltal nemcsak megfosztva azt, az életbe vágóan fontos egyéni tapasztalásilehetőségektől, de tehetetlenné és kiszolgáltatottá is téve azt (azokat) olyan elemidolgokban szolgálva ki, amely dolgok semmiképpen nem képezik az ő keresztjét._________________ A keresztény gondolkozás táptalaján létrejött nyugati civilizációban meghonosodotttermészetszennyezést és természetrombolást idéző ( - tehát természetellenes)gazdasági életkoncepció, tulajdonképpen az ember éber képzelete által automatikusanműködtetett mágikus erejű személyi imagináció „gondviselő” hatalmának amegtagadásából ered. A “Ne aggodalmaskodjatok afelől, hogy mit esztek holnap ésholnapután, mert (...) a ti atyátok ellát titeket...” tanítással homlokegyenest ellenkezőpszeudo- keresztény mentalitásból: a félelemből és az aggodalmaskodásból, vagyis ahitetlenségből ered, onnan veszi „természetes” létjogosultságát. Hogy ennek az okamiért a Nagy Constantin teológusai által történelmi (birodalmi) ideológiáváelőléptetett szekularizált vallásban: a hívek személytelen magatartásáért cserébenkönnyítéseket ígérő kereszténységben rejlik, azt Hamvas Béla részletesen kifejti aBizánc című esszéjében és a Scientia Sacranak a kereszténységről szóló könyvében.De nem csak a kereszténység, hanem minden újkori, illetve az újkori polgárieszmékhez idomított filozófiai, vallásos és misztikus ( misztikus erkölcsi világképemellett csodatevő mágikus praktikák gyakorlását is oktató) eszmerendszer elrejti azemberiség alapproblémáját. Ez a probléma a bűnbeesés nevű jelenség tévesértelmezése és elkendőzése.I. A bűnbeesés, avagy a fájdalom funkciója és a kereszt értelme A humánussá (polgárivá) szelídített és ezáltal a keresztény embert egyetemesenfelelőtlenné: természet-kizsákmányolóvá tevő, globális vallás és a nyugati-kereszténytudomány abból a rejtett szellemi koncepcióból indul ki, hogy boldogsága (élvezeteés kényelme) érdekében az embernek a természet jelenségeivel és folyamataivalszemben védekezni kell (sőt: amint látni fogjuk, végső soron a vallás és a tudományvolt annak a szellemi koncepciónak a melegágya, hogy boldogsága, kényelmemegszerzése és ezek védelme érdekében, az embernek a természetet ki kellzsákmányolnia) és, hogy ezen szempontok szerint az embernek a természetből kivont,kibányászott elemek (anyagok) segítségével, valamint az anyag átalakításávallétrehozott munkaeszközök segítségével a természettől hermetikusan elkülönülve(civilizáltan) kell élnie. És ez még mind semmi ahhoz a hallgatólagos barbárközmegegyezéshez képest, hogy az élvezet-biztosító civilizáció létrehozása ésfenntartása érdekében az embernek jogában van a természetből kivont eszközöksegítségével kifosztani, legyőzni és összezavarni (genetikai alapjában is szennyezni),a természetet. Ennek az alapkoncepciónak csak rész-következménye az állatoknak a
 4. 4. természeti életterükből való kiszorítása, az élettér beszennyezése, az állatokfölösleges gyilkolása (ma már bizonyított tény, hogy hús nélkül is pontosan úgy, sőt:még egészségesebben lehet élni, mint hússal táplálkozva), azok üzemi „gyártása”:szaporítása, keltetése, növesztése és “fogyasztásra való feldolgozása”, valamint/és azerdők kipusztítása. A keresztény papok rendszeresen elmulasztják felemlegetni ama kellemetlen(élvező- védekező civilizáció-ellenes) bibliabeli figyelmeztetést, hogy “Az én utamnem a te utad, mondja a seregek ura.” (Lásd: az egyetemes törvények útja nem a sors-könnyítések és az élvezetek-növesztésének, valamint ezeknek a biztosításának ahumanista útja), valamint Jézusnak azt a figyelmeztetését, hogy “Hamarabb át megya teve a tű fokán, mint hogy a gazdag bejusson a mennyek országába” (... mint hogy avagyonát féltő személy elérje a legfőbb spirituális éberség fokát) és: azt, hogy “Nemlehetsz egyszerre két úrnak szolgája, nem szolgálhatod egyszerre az Istent és aMammont.” (A lét-rendeltetés szerinti életet szabályozó egyetemes törvényeketés/vagy az öncélú élvezeti- és biztosítási koncepciók szerinti életvezetés ideológiáját.)Ezek, a (zárójelben felvillantott) eredeti metafizikai értelmüktől elszakítva megható-patetikusan hangzó mondatok nagyon hasznosnak bizonyultak, amikor az egyházautonóm személyi tudat nélküli hívek tömegeire építette létét és hatalmát. A maipiackutató „menedzseri” társadalmakban viszont nem csak ízléstelen tett, de a hívekszámának a sorvadását okozó taktikai hiba is lenne ezeknek, a metafizikailagtájékozatlan papok által a lényegük szerint meg sem értett, személyi és egyetemeslétkorrupció ellenes, keresztényi magatartást jelölő mondatoknak a felidézése. PerszeJézus jól tudta azt is, hogy az egyetemes törvényekkel összhangban álló, értelmesemberi tevékenység következtében felgyülemlő gazdagság önmagában még nemnegatív léterő, hanem az anyagnak mindössze egy új állapota és formája és ez az újállapot kauzális szempontból semleges megnyilvánulási forma, ami végső soron azemberi kreatív leleményességnek a következménye és ami, bizonyos esetekben aszellemi - spirituális fejlődést szolgálhatja. Ez az új anyagi állapot önmagában se nembűnös se nem bűntelen és csak akkor árt ha öncélúan halmozom - növesztem a máséletfeladataim felvállalása és elvégzése rovására és ha egyedül magamnak akarom(minden áron!) megtartani. Nem a termelt gazdasággal van tehát baj, hanem az öncélú - és ezért szűkkeblűenhitetlen, képzelet-ellenes: „Atya-ellenes”, illetve áldás ellenes - gazdasági-szükségletgondolkozással aminek a hátterében mindig ott lappang a spirituális fejlődést gátló,fölösleges „termék” szaporítás. A baj az öncélú termék és vagyon halmozással és azugyancsak öncélú birtokszerzéssel, az egyéni, vagy családi szükségleteken jóvaltúlméretezett gazdasági tevékenységgel egyoldalúan elfoglalt és azt folytonosan ésöncélúan tovább növeszteni vágyó, pénzét kuporgató, vagy azt befektető - „forgató”,a vagyon elvesztésének a gondolatától félő, az elvesztéssel szemben védekező(gazda-tudatában automatikusan ellenségképekkel élő: mentálisan támadó)tulajdonosnak az életképzeletével van: a rejtett agresszivitást és a spirituáliszavartságot kiváltó gazdasági aggodalommal. A hatás visszahatás törvénye miatt
 5. 5. ugyanis az, aki valami ellen, vagy valaki ellen védekezik, kikerülhetetlenül támadnifog valakit (a vagyonát károsító képzeletbeli rablót, tolvajt, szélhámos bankárt,figyelmetlen hivatalnokot, stb.) mentálisan és képzeletben. Aki viszont a képzeletbenés a gondolatban (tehát ideális szinten és rejtve) támad, a rezonancia törvénye miatt ,előbb utóbb megtámadják a természetben is és aki fél, hogy valamit elveszít, az hanem is veszíti el pontosan azt, aminek az elvesztésétől fél, a veszteségtől valófélelme: tudattalan szorongása közben elveszít valamit, ami számára a hamisbiztonság-érzetet adó vagyonánál sokkal fontosabb és lényegesebb (pl. a nyugalmátés ezzel együtt az egészségét, szerelmét, vagy épp a gyermekét.). Carl Gustav Jungmindössze a rezonancia (magyarán: zsák megtalálja a foltját), a kiegyenlítődés és ahatás - visszahatás törvényének az összhatását fogalmazta meg abban a híressé válttételében, miszerint az áldozat mindig kihívja maga ellen a gyilkost. Azok a tizenhétéves Philadelphiai fiatalok, akik katonásdit játszva, fegyveresen és tetőtől talpigelmaszkírozva magukat becserkésztek egy amerikai buddhista missziót, de amikormegijedve attól, hogy a szerzetesek valamelyike felismerheti és feljelentheti őket,lelőtték mind a kilenc szerzetest, mindössze eszközök voltak egy olyan spirituálissors-játszmában, amelyet valójában a Buddha szobrocskák belsejében a misszióanyagi bázisa erősítése érdekében ópiumot csempésző és azt aranyért értékesítő, „jótakaró” szerzetesek indítottak el. Az agresszív képzelettel rendelkező és felelősség-tudat nélküli kiskorú fiúkat ártatlan játékosokból hirtelen tömeggyilkosokká tevőszerzetesek mindössze a buddhizmus terjedése érdekében és a templom pompájánakaz emelése érdekében vágtak bele az ópium csempészetbe, amivel azt érték el, hogyegyre magasabb (vallásos) szinten kezdtek el rettegni a „jó úgy érdekében elkövetettbocsánatos bűnnek” képzelt eljárásuk lelepleződésétől, amit a rendőrség valamiértelmulasztott végrehajtani. Aki gazdaságilag akarja biztosítottnak tudni az életét, az lényegileg spirituálisszempontból - a lehető legbizonytalanabbá teszi. Lásd Jézusnak a homokra és asziklára építkező emberről szóló példázatát. Jézus nem a gazdaságot tekinti ab ovonegatív természetűnek és egyáltalán nem a gazdag embereket jellemzi gonosznak éserkölcstelennek, hanem ismervén a mágia (teremtés) törvénye mellett, a polaritás és akiegyenlítődés törvényét is, a gazdaság-központú (szűk keblű, áldás - ellenes)gondolkozásnak az egyoldalú, illetve a zavart jellegére és annak a következményeire:a zavart képzeletre és a negatív és zavart képzetek (ellenség képek és veszteségképzetek) által működtetett egyéni képzelet által beidézett lehetséges betegségekre ésmás szerencsétlenségekre figyelmeztet: “Aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt ésaki feláldozza életét megnyeri azt.” - Aki be akarja biztosítani magának a tehetsége ésa leleményessége (tudománya, tehetsége, stb.) segítségével megszerezhető élvezetesés a kényelmes (a természet megnyilvánulásaitól elszakadt, erőfeszítés-mentes) életet,elveszti azt, és aki ezt a törekvést feladja annak érdekében, hogy az életét sokkalmélyebb és reálisabb értékek szerint folytassa, eléri azt, hogy az éberségesegítségével élete minden részletét és vetületét a maga teljességében (egészében:egészségében - egészségesen) átélhesse. A keresztény papok és teológusok, ahelyett
 6. 6. hogy rendesen végeznék a dolgukat és az Evangélium metafizikai értelmezésével(“Azért jöttem, hogy felfedjem azt, ami a teremtés óta rejtve van”) a képzeletzavarnak (a bűnbe esésnek: az éberség elvesztésének) a gazdaságivá fejlődött eredetiokára rámutatnának és ezáltal feloldanák az általuk ápolt közösségekben azőskorrupció következményét: az öncélú élvezetkereséssel egybekapcsolt kényelem-keresésből és ezek biztosításából eredő zavart személyi képzeletek által létrehozottvalóságnak a következményeit, “arctalan” és “kegyetlen időkről” sopánkodnak ésmisztikus, vagy humanista ködökbe süllyesztik a tudományos (akadémiai!) rangraemelt létrontás tényét, holott Jézus ezzel a mentalitással nyíltan szembefordult: “Jajnektek írástudók, jaj nektek törvénytudók és jaj nektek farizeusok. Nem mertekbelépni a mennyek országába és bűnös képmutatásotokkal lehetetlenné teszitek abelépést azoknak akik be akarnak lépni.” De a keresztény farizeusok nem jajgatnak,hanem az ókori zsidó elődeikhez hasonlatosan, vállukat vonogatják és az égremutogatnak az üzemileg gyártott csirkék és disznók elfogyasztása után:“Mindannyian az ő kezében vagyunk.” Az így felvilágosított - lelkiismeretfurdalásaitól felmentett: felelősségtudatától megfosztott - hívő pedig tovább hiszi,hogy joga van a saját személye és a családja, valamint a közössége boldogsága ésbiztonsága, illetve az öncélú kényelme és élvezete (haszna) érdekébenkizsákmányolni, összezavarni és eltiporni a természeti környezetét és végső soronösszezavarni saját biológiai természetét. Mindezt “jó keresztényként” megteheti, csaképpen a vallásos eszmerendszer által meghirdetett erkölcsi rendszabályok és az adotteszmerendszer hirdetői, alapítói vagy fővezérei által körülírt, megnevezett ésmeghatározott külső (személyen kívüli, objektív) Isten, vagy eszmekör ellen nekövessen el úgynevezett vétkeket. Egyetlen misztikus iskola, vallásos, vagy polgár-filozófiai eszmerendszer sem fejtiki érthetően, hogy az anyagi (fizikai) világ és ezen belül a természet, illetve abiológiai élet, nem más mint a Teremtés határállapota, határléte és az embernek mint“Isten Első Ideájának” (Adam Kadmon), illetve mint Isten földi megtestesülésének,az a dolga, hogy saját lényén (személyén) keresztül, saját természeti testével(idegzetével, érzékelési képességével), az által, közvetlenül megtapasztalja a teremtéskülönböző természeti megnyilvánulásait, hogy megértse (belássa) és a benne levő: aző személyi tudata által szellemileg is megnyilvánult Teremtővel: az általa érzékelt ésészlelt természeti létformákat és jelenségeket regisztráló - ellenőrző Teremtővelösszekösse, mindazt amit érzékel, érez és észlel. Az ember ősprincípiumának ésezáltal minden egyes ember személyének elemi, de ugyanakkor szellemi összekötő -értelmező rendeltetése van létezésben, ami azt jelenti, hogy személyén át mindenegyes ember, akár önkéntelenül és öntudatlanul is, de összeköti a Teremtés ősforrását(az Abszolútumot) a Teremtés határállapotával (természettel). Nincs ettől azelsődleges és egyetemes funkciótól különválasztható szerepe és célja egyetlen(egyéni) emberi életnek, vagy ha úgy tetszik, egyetlen emberi léleknek sem! Ennek, a személyi tudatunkon keresztül történő spirituális egybekapcsolásnak azelemi és elsődleges feltétele a fizikai létnek a fizikai benyomások (impressziók) által
 7. 7. történő közvetlen és folytonos megtapasztalása. Ezzel szemben a mai ember egészértelmével és képességével azon munkálkodik, hogy ettől a közvetlen tapasztalástólmegfossza magát és gyermekeit és hogy ezekkel a kellemetlen, erőfeszítést ésfigyelmet igénylő és néha fájdalmakat okozó tapasztalatokkal szemben bebiztosítsamagát és szeretteit (gyermekeit). A bűnbeesésnek és az őskorrupciónak csak annyiköze van mondjuk a szexuális erkölcstelenkedés néven ismert jelenséghez, vagy aszociális korrupcióhoz, illetve a szexuális erkölcstelenkedésnek és a politikai -gazdasági korrupciónak annyi köze van a bűnbeeséshez, hogy végső soron mindkettőaz öncélú élvezetkeresés, illetve a mesterséges boldogsági (kiegyenlítettség) állapotelérését szolgáló cselekvés-rendszer. A természetet tragikus katasztrófába ésnyomorba sodró önkényeskedés és a kába agresszivitás is csak a bűnbeesés, illetve alétkorrupció logikája szerinti primitíven civilizált életrendnek egy- egy parányi részeés következménye. Az immunrendszernek a magas fokú megbomlását előidézőgyógyszerhasználathoz, valamint a rákkeltő ipari szenny mértéktelen előállításához: aszellemi tisztánlátás elvesztéséhez, illetve a természettől és az Istentől valóelszakadáshoz vezető bűnbeesést elsősorban a természetből kivonható anyagokbólminél nagyobb mennyiség ű élvezeti eszközök gyártására és a természetijelenségekkel szembeni védekezésre irányuló „keresztény” törekvéseink idézték előés azok idézik elő ma is. Az immunrendszeri betegségek elszaporodásához vezető létrontást (Hamvas)elsősorban a személy elemi jelzőrendszerének: a fájdalomnak a lebénítására(kikapcsolására), illetve a fájdalom megszűntetésére, a fájdalmat okozó lehetőségekkiiktatására és a természettel való közvetlen kapcsolatból eredő kellemetlenségek(nehézségek) elhárítására való “humanista” (gyógyítói) törekvések, vagyis atermészetes tapasztalatokkal szembeni védekező törekvéseink halmazai képezik ésnem a metafizikailag többnyire tájékozatlan papok által felállított bűnlajstromokelleni vétkek. A Teremtésnek és az életnek nincs sem vallásos (érzelgős-misztikus) semmaterialista - tudományos (pragmatikus) koncepciók szerint meghatározható célja ésezáltal nincs ilyen jellegű célja az emberi életnek sem, de amint láttuk, metafizikaicélja és rendeltetése van mind a teremtésnek, mind az individuális emberi életnek. ATeremtés személytelen ős-oka, az abszolútumnak a másságra, más állapotra való ős-sóvárgása, az abszolút létezésen kívüli állapotra: más-állapotra való őssóvárgás(Lilith jelenség), ami arra készteti az Abszolútumot, hogy kilépve önmagából, az ígykeletkező káosszal együtt önmagából „megszülje” a teremtő képzeletet. A Lilithjelenség tehát az első abszolút őserő, amely egyrészt teremtő képzeletté, másrésztörvénylő káosszá változtatja az abszolútumot és arra készteti, hogy magábólkiáradván, Fénnyé és Szeretetté alakuljon és egyre csökkenő (alacsonyabb ésalacsonyabb frekvenciájú) rezgési állapotokban (kauzális, ideális, szellemi, gondolati,érzelmi, éteri és végül anyagi létformákban) megnyilvánuljon. A más létre, a másállapotra, az újdonságra való sóvárgás következtében megnyilvánult létnek: aTeremtőnek és a Teremtésnek a határhelyzete és határállapota, a legalacsonyabb
 8. 8. rezgési fokon létező anyagi lét. Ennek, az anyagi állapotnak (alacsony rezgésiállapotba került energetikai struktúráknak) a teremtési ősminták alapján történő,határozott szervesülésével jöttek létre a világűrben a primitív sejtalakzatok, amelyekegy része (nem véletlenül!) a földre kerülvén, tovább szerveződött és létrehozta aföldi természetet, előbb a primitív létformákkal, majd a növényekkel és az állatokkal,amelyek egyre bonyolultabb szervezete addig fejlődött, amíg egy olyan lény ki nemválhatott belőlük, amely az individuális képességeiben magában hordozta nem csakaz egyetemes teremtő erők mintáit, hanem a teremtő képzelet és az abszolút léttudatkialakulásának a lehetőségét is. Így az ember közvetlenül, a természet viszont azember öntudatán keresztül (az ember által közvetítetten) vissza kapcsolódhatott - ésfolyamatosan visszakapcsolódik - az Abszolút Teremtőhöz. (“Én az Atyától jövök ésaz Atya bennem van és én az Atyában vagyok.” És: “Ti bennem vagytok és Énbennetek vagyok.”) A bűnbeesés második motívuma tehát, hogy a hibás kapcsolatoknak az érzékelésilehetőségét biztosító fájdalom jelzéseket - amely kellemetlen jelzések észlelése tehátaz „összekötői”- észlelői funkciónk betöltésének és a teremtői képességeinkgyakorlásának az előfeltétele, mivel a rossz kötődés-kapcsolás és a teremtéstveszélyeztető (rombolást okozó) képzetek, gondolatok, érzések és cselekedetek felőltájékoztatják az embert - semmibe véve, vagy a fájdalmat különböző eszközökkelelfojtva (fájdalomcsillapítók, gyógyszerek, zsibbasztó szerek, védő öltözetek) aszemélyi spirituális struktúránkban rejlő öncélú élvezetre és más állapotra (kábulatra)való elemi sóvárgás hatására tovább hajhásszuk a kalandokat, a kábult állapotokat,illetve az öncélú élvezeteket és építjük azoknak a biztosítási - védelmi rendszerét,miközben egyre nagyobb anyagi alapokat kell biztosítani a kábítószerezés rohamoselterjedésének a visszaszorítása érdekében. Csak azt nem vesszük észre, hogy azok azeszközök és anyagi alapok, amelyek a kábítószerezés elleni küzdelmet lehetővé teszi,az alapkábulat: a természetszennyezést is előidéző fölösleges termelés révén lehetelőállítani, ami végülis nem működne az alapkábulat üzemeltetését szolgáló szesz-vagy a dohányipar nélkül.II. Az asztrológia az éber személyi tudat kialakításának az eszköze. Abban, hogy a fájdalomnak mint az ember legfontosabb hiba és veszélyjelzőeszközének a mesterséges megszüntetése és ezzel az egyetemes rendeltetésünkmegtagadásának a sors-adó következményébe: a bűnbeesés ördögi körébe jobbanbeleláthassunk, az önismereti illetve a beavatási célokat szolgáló (Nem jóslásokra,tehát nem az egyéni sors, illetve a spirituális kiegyenlítődési életfeladatokelkerülésére-kicselezésére használt) asztrológia eszköztára, ősi szimbólumrendszereés következtetései, segítségünkre állnak. A föld asztrológiai szimbóluma egy körberajzolt kereszt. A kör metafizikai értelme a teljesség, a kerekség, az EGÉSZ- ség,valamint az egyetemes egység. A kereszt ősi értelme viszont a tapasztalás éstudatosítás. A kereszt függőleges tengelye egyrészt a spirituális és a pszicho-
 9. 9. mentális őserőket, másrészt az Isteni (metafizikai) dimenziókat és hatalmakat (ősiléterőket, lételveket) szimbolizálja. A kereszt vízszintes tengelye az anyagi világot, atermészetet, valamint a nyersen, durván és számunkra azonnal érzékelhetően-felismerhetően megnyilvánuló energiákat, a természet erőit és végül magát a fizikaitér-idő világot jelképezi. Ezek alapján elmondható, hogy az asztrológia szempontjából, a határállapotbakerült Teremtésben, illetve az anyagi világban a Föld az a központi hely, ahol azember és a többi élőlény által, a szellemi teremtőerők, a teremtő ősprincípiumok úgyöltenek határozott, anyagi alakot, hogy az individualitáson keresztül, folytonoskapcsolatban maradnak a teremtés ősforrásával: az abszolútummal. Ezek a spirituálisteremtőerők a földi élőlényeken keresztül, de főképp az ember individuális öntudatánés összetett érzékelő képességén keresztül a Teremtés összességében nyilvánulnakmeg és képeződnek le határozott formákban a fizikai természet (számunkra észlelhetőés érzékelhető) világában. Az asztrológiában a kereszt a tapasztalást, illetve azérzékelést és az észlelést, tehát a fájdalmat és a fájdalom feloldással járókiegyenlítődési képességet jelképezi. Ezért a tapasztalás-szenvedés nem valamiheroikus és szentimentális szenvelgési jelenségként ismeretes az asztrológiában,hanem mint olyan információszerzési lehetőség, amely a személyes tudat- tágulásthivatott szolgálni. Ebben az értelemben tehát a fájdalom a spirituális (örök) ésszemélyes tudatosodást: az emberben, az ember által megtestesült Teremtő és aTeremtés (természet) közötti kiegyenlítődési folyamatot hivatott szolgálni. Hamis az európai eredetű koncepció, miszerint az ember azáltal tanul és fejlődikspirituálisan, hogy az agytevékenysége segítségével megfigyel és memorizál valamit,vagy azáltal, hogy logikailag sikeresen levon bizonyos következtetéseket atermészetben észlelhető törvényszerűségekből és azokat a maga hasznára próbálvánfordítani, bizonyos intellektuális műveleteket végez a kikövetkeztetett és memorizáltinformációkkal. Ahhoz, hogy valamit lényegeset megtanuljunk, egészen közelikapcsolatba kell kerülnünk az illető jelenséggel, nem csak agytevékenységünk ésészlelő képességünk (intellektusunk) által, hanem a lelkünk és fizikai testünk által is.Márpedig a közeli (közvetlen, illetve személyes) kapcsolat létesítés, a legtöbb esetbenszenvedéssel jár, hiszen nem minden esetben lehet harmonikus a találkozás, mert ahatározott (fizikai) helyzetünk (és állapotunk) miatt az információ-csere nem mindenesetben történik anyag-bomlás, illetve nehézségek nélkül és zavar mentesen. Erre mondja Jézus, minden szentimentális poetizálás nélkül, hogy vegye felmindenki a maga keresztjét, vagyis, hogy ismerje meg (“Ismerjétek meg az igazságotés az fel fog szabadítani benneteket”) és vállalja fel mindenki a saját sorsfeladatát(tudattágítási, éberség-szerzési, szellem-fejlődési és spirituális kiegyenlítődésiéletprogramját), még akkor is, ha fájdalommal és az öncélú élvezetekről valólemondásokkal jár. Az is igaz viszont, hogy ezt nem Jézus parancsára, vagy nemazért, hogy az ő kedvében járjon, kellene a kereszténynek megtennie, hanem ez atapasztalási-kényszer az egyetemes létezés ős-okából következik. A Názáreti Jézusmindössze megfogalmazott egy mindig (örökké), mindenhol és bármilyen körülmény
 10. 10. között érvényes alapigazságot, miszerint a teremtő tudatosodás, a spirituálisinformációszerzés erőfeszítést kíván és a téves irányban tett erőfeszítéseinkfájdalommal (kényszerit-jelzésekkel) járnak. A fájdalomnak, vagy a kellemesérzésnek a foka az, ami jelzi tudatunk számára azt, hogy a kapcsolat a személyünkáltal intenzíven megtestesített lételvek és azon lételvek között, amit képvisel az ajelenség, vagy az a tárgy, amivel személyesen kapcsolatba kerültünk, mennyireharmonikus vagy diszharmonikus. A fájdalom, és a szenvedés, illetve a kellemes érzés, az a misztikus információ-forrás, ami arra figyelmeztet, hogy valami mást kell tennünk, mint amit addig tettünk,illetve mentális (mentalitás béli) irányt kell változtatnunk a harmonizáció, vagyis alételvek (ősprincípiumok) harmonikus (zavarmentes és folyamatos) összekapcsolásaérdekében. Márpedig az ember a legtöbbször pontosan ennek ellenkezőjére, vagyisarra használja az intellektusát, hogy ezt az információ-forrást (mármint a fájdalmat)az életéből kiküszöbölje. Ahelyett, hogy megkeresné a helyes szellemi irányt, illetvekipróbálná, hogy melyik a helyes cselekvés, arra használja fel értelmét, hogy elfojtsaa fájdalom-tünetek rendszerét különböző eljárásokkal, terápiás módszerekkel,receptekkel, technikai eszközökkel, vagy éppenséggel misztikus gyakorlatokkal ésmágikus praktikákkal. Mindezt ahelyett tehát, hogy odafigyelne: mire is akarjafigyelmeztetni őt a felettes Énje (lelkiismerete, egyetemes felelősségérzete), a fizikaitestén keresztül a fájdalom jelző rendszere segítségével. E sok fájdalom- kiküszöbölési harcnak, fájdalom elfojtási törekvésnek, tünetelfojtási és tünet kiirtási trükknek, a "kezelésnek" és az elkenésnek természetesenmég több betegség- tünet, vagy balesetnek nevezett, sokkal durvább fizikai jellegű,fájdalmas "találkozás", vagyis a fizikai test szintjén elviselt elemi károsodás lesz akövetkezménye. És ha a betegséget sikerül is valamennyire kiküszöbölni különbözőtudományos módszerek (és az úgynevezett gyógyszerek, vagyis a hamis anyagiinformáció), valamint a modernizált ókori és középkori mágikus eljárásoksegítségével, az ember (a személy), a Karma, valamint a többi egyetemes törvényösszesített hatásának a következtében, egyre bonyolultabb és nehezebbenértelmezhető konfliktuális élethelyzetekben találja magát, ami nem engedi ötszabadnak (boldognak lenni) mindaddig, amíg az eredeti életfeladatát meg nemoldotta, vagyis a saját keresztjét fel nem vette. A legszomorúbb az egészben az, hogy a kereszténynek nevezett egyháziintézmények és azoknak papjai, képviselői, valamikor talán tudatosan, de ma márinkább tájékozatlanságból eredő jóindulattal - a materialista koncepciók tudományosrögeszméitől és a szenvelgő humanizmus korrupt moráljától immár ők is végképpelkábultan- teljesen félrevezetik híveiket, amikor nem értelmezik a konkrétszemélyre vonatkoztatva Jézusnak a másik idevonatkozó, metafizikaikinyilatkoztatását, miszerint: "Az én terhem könnyű és az én igám gyönyörűséges",vagyis azt az egyszerű igazságot, miszerint a tudatosan felvállalt életfeladatokmegoldása valójában könnyű és végső soron a legtöbb örömet és gyönyört okoz. Ez -és csakis ez a feladat teljesítés- okozhat gyönyört minden egyes személynek, mivel ez
 11. 11. a Teremtés ős-oka és értelme. Ezért a keresztény papok sem értvén azt, hogy igazábólmiről is van szó e kinyilatkoztatásban, teljesen irreális, szenvelgő és drámaipateizmussal, ráfogják - rákenik - a megváltás aktusát Jézus különleges és rendkívüliszemélyére, (holott semmiféle rendkívüliségről nincs szó, hanem éppen fordítva:Jézusnak sikerült az egyetemes rendet megvalósítani emberi személyében), aminekkövetkeztében az emberiség azon része, amely magát kereszténynek nevezi,valósággal rejtőzködik és rohangál a személyi életfeladatai elől egész életében. Ezértpersze, még többet kell szenvednie, mintha nyugton maradna és vállalná a keresztjét.E jelenségről, vagyis a mai kereszténységen belül meghúzódó legveszélyesebblétkorrupcióról még lesz szó a következőkben. Most térjünk vissza a föld asztrológiaiszimbólumának értelmezéséhez. A tudatos individuális meghatározódás a mindinkább egyetemesé táguló személyitudaton belül valósulhat csak meg. Ez a szimultán tudat-meghatározódási és tudat-tágulási folyamat, illetve ez az egybeesés a kör szimbólumában a keresztközéppontja által fejeződik ki. Ebben a középpontban egy, a két dimenziós síkban (apapírlap síkjában pl.) nem ábrázolható, de a kereszt síkját merőlegesen átmetsző,harmadik (mélységi) tengely fut keresztül. Ez az abszolút teremtői léttudatérvényesülésének a tengelye. Vagyis egy olyan tengely ami a személyes,meghatározatlan, gyakorlati mérésekre alkalmas mércékkel ellenőrizhetetlen, felelősszemélyi léttudatot jelöl - a felettes ént -, amely a lehetőségeket vizsgáló szabadakarattal egybekötött individuális felelősségtudatot: a lelkiismeretet láthatatlanulösszekapcsolja az egyetemes felelősségtudattal és az egyetemes fejlődés éskiegyenlítődés törvényével. III. A Sárkányfarok (Karmikus meghatározódások szerinti tulajdonságokatjelölő pont) - Sárkányfej (Abszolút éberségi, illetve Megváltási pont) tengely. A földnek a fent leirt grafikai elemeit megtaláljuk részletesen a személyihoroszkópok grafikus rajzában is, pontosabban magában a személyi asztrogramban(születési képletben), ahol a Zodiákus (napjegyek, illetve állatöv) körét átszeli azAscendens- Descendens vízszintes tengelye, valamint az Ég Alja (I.C.) és az ÉgKözepe (M.C.) nevű pontok által meghatározott sarkalatos tengelyek. De van azasztrogramnak egy harmadik, változó irányú és irányítású tengelye is, aminek aklasszikus asztrológiában eddig csak a behatároló pontjait szokták ábrázolni.Nevezetesen a Leszálló Holdcsomópont (Sárkányfej) és a Felszálló Holdcsomópont(Sárkányfarok) által meghatározott tengely, ami a vizsgált személy szellemi éberségefejlődési irányát testesíti meg (lásd: az életvonal a kiromanciában), vagyis azt aspirituális fejlődési utat, amelyet a negatív karmikus meghatározottságainak afelismerését követő feloldásától és meghaladásától a teljes éberség megszerzéséigtesz meg. Ennek a vonalnak a tengelyként való bejelölése az asztrogrambanföltétlenül szükséges, amennyiben a személyi horoszkópot nem jóslásra, hanem
 12. 12. spirituális tudatosodási és kiegyenlítődési életprogram helyes feltárására ésértelmezésére akarjuk használni. A két holdcsomópont (Sárkányfarok - Sárkányfej) által meghatározott tengely teháta horoszkóp tulajdonosának a spirituális fejlődésvonalát (spirituális fejlődési élet-programját), a felébredéstől a teljes éberség megszerzéséig történő életútja színezetétjeleníti meg. Vagyis azt, hogy honnan, milyen konstelláció és horoszkópház általmegtestesített spirituális teremtési ősmintáknak megfelelő tévképzetek szerint él,hogy milyen negatív félelmek és ambíciók működtetik - irányítják, manipuláljak azéletképzeletét és hogy milyen életterülettel nem képes a leginkább harmóniábakerülni születésétől fogva és hogy mindezt meghaladva, milyen jegy és milyen házhelyzet által jelölt teremtési ősmintákat követve juthat el a minél nagyobb mértékűéberség és kiegyenlítődési képesség megszerzéséig. Hogy milyen karmikuskumulációra utal a Sárkányfarok jegy- és házhelyzete (a Kiegyenlítődés Törvényealapján: milyen hiány-információ sűrűsödésből- indul az életbe) és, hogy milyenjellegű, milyen színezetű szellemi beteljesülést kellene a spirituális Én- tudatánakelérnie a fizikai élete során, a fizikai és pszichikai tapasztalatoknak és ezeknek aszellemi - metafizikai értelmezése segítségével. Ez a személyi ( Én- tudati )fejlődésvonal tehát a személyi horoszkópban annak a virtuális tengelynek amegfelelője, amely az asztrogram (a spirituális fejlődési program szimbolikus ábrája)középpontján halad át. (Az asztrogram síkjában a körbe rajzolt kereszt középpontjánáthaladó merőleges tengely). Azt is mondhatnánk, hogy ez az a virtuális tengely,amely a meghatározhatatlan személyiségtudat (Hamvas Béla szerint: infinitezimálisszubjektum) és a még annyira sem meghatározható egyetemes világszellem közvetlenés analogikus kapcsolatának a megjelenítője. Ez a mindenkiben létező abszolúttengely nem egy asztrológiai absztrakció, hanem a mindannyiunkban létező,mindannyiunk létalapját képező szellemi valóság (a Tao), az egyetemes létezés ősilétforrása és a teremtésnek a rendeltetése között húzódó spirituális tengely, amelyheza magunk spirituális színezete (Karmája) szerint kapcsolódunk személyenként, külön- külön, ha akarjuk ezt, ha nem. Ha tudomást szerzünk erről az egyetemesléttengelyről és a személyünknek a hozzá viszonyított rendeltetéséről (létfeladatáról),ha nem.IV. A személyi tudat és az egyetemes léttudat összefüggése. Amennyiben a középpontról beszélünk, akkor e túlzottan elméletivé sikerültbevezető után, a címben megadott témának a középpontjába is bekerültünk.Nevezetesen a kereszt, a kereszténység, és a Názáreti Jézus személyének éstanításainak cseppet sem elméleti, hanem konkrétan korrupció (öncélú boldogságiállapot-hajszolása, illetve öncélú élvezetszerzésre törekvés, ezek halmazása,könnyítés, természeti elemekkel, nehézséggel és fájdalommal szembeni védekezés ésaz élvezeti lehetőségek és a kényelem hosszú távú fenntartására és biztosítására valótörekvések által okozott általános kábulat) ellenes szellemi alapállásnak (erőtérnek)
 13. 13. az erőterébe. Ahhoz viszont, hogy Jézusnak az idevágó, nagyon sokszor idézett, demég többször félreértelmezett és félremagyarázott mantráját, az "ÉN VAGYOK AZÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET" - kinyilatkoztatását értelmezném az asztrológiasegítségével, fontosnak tartok még két idevágó történelmi tényt felemlíteni. HamvasBéla írja a Scientia Sacraban, hogy a Jézus által tanított metafizikai (egyetemes)kinyilatkoztatások semmiképpen nem érthetők meg hátulról, illetve a történelmiember pragmatikusan technikai-tudományos (győzni, ellenőrizni és könnyíteni akaró)életszemléletéből, a létkorrupció (a bűnbeesés) logikáját mint elsődleges, központiértelmet gyakorló lét- és életszemléletből, hanem csakis előröl: az idő másikirányából, a metafizikai (fizika fölötti, fizika előtti) őshagyományok által őrzöttmetafizikai tudás (Védák, Upaniszádok, Tibeti és Egyiptomi halottak könyve, Joga-rendszerek, alkímia, aritmológia, Pitagorász és Orfeusz tanításai, stb.) irányából.Ezzel egybevág, hogy azok az Ókori gnosztikus iskolák, amelyeknek egyikébenJézus is tanult fiatal korában (az eszénusok iskolája), a szent iratok misztikusszövegeinek az értelmezése mellett, illetve a helyes (metafizikai) értelmezéselősegítése érdekében, beavatási eszközként (mai szegényes és szürkeszóhasználatunkban: tantárgyként), az aritmológia és az alkímia mellett, főképpen azasztrológiát használták. Mivel a személyi horoszkóp a személyre szóló spirituális életfeladatokmegfejtésének az eszköze, nem véletlen, hogy a személyi horoszkópok kauzálisértelmezésénél találkozunk a fent idézet Jézusi mantra metafizikai értelmével, amiasztrológiailag a következőképpen értendő: 1) Én vagyok... - Tehát egyszerre és egyben az egyetemes létezés-tudatbabeágyazott, itt és most megnyilvánuló és minden érzékelt és észlelt megnyilvánulástöntudatlanul, vagy tudatosan regisztráló, a Kozma Szilárd nevet viselő személybentestet öltött ős-lét, ebben a kozmaszilárdi én-tudatban észleli, hogy létezik. De nemcsak ebből áll ez a szubjektív, a természetbe ágyazott, a természeti törvényeknek isalárendelt lét-tudat, hanem: vele együtt és vele egyben, az ezen a Kozma Szilárdjellegű én- tudaton keresztül megnyilvánuló, ez által a személyes én-tudat által (is)létező és észlelő univerzális emberi én - tudatból, valamint az Egyetemes Én tudatból(az Abszolút Lét- tudatból) is egyben. Én vagyok tehát az a tudattal is rendelkezőegyén, aki a többivel együtt itt él, érzékel, észlel, képzel és akar ebben a téridőben, deugyanakkor tudattalanul (reflexió nélkül) is tud az Egész Létezésről. Én vagyok,akinek, mint természeti lénynek ugyan személyi (partikuláris) sorsa van, de aki aszemélyes sorsok fölött és azok által szüntelenül elképzeli és teremtő képzeletévellétrehozza, az egész egységes egyetemes létezést, annak minden megjelenési(lét-)formájával. Az egyetemes, halhatatlan személyünk itt, a földön és ezáltal atermészetben, így értelmeződik és ebben a három (Szent háromság) megnyilvánulásiformában határozódik meg: 1. - A napjegyünk által jelölt nyers természeti(individuális ) tudatunk, valamint a Sárkányfarok jegy és házhelyzete által jelzett,rejtett, természet alatti és a megvilágosodás időszakáig többnyire negatívan(irracionálisan) megnyilvánuló önkéntelen és öntudatlan sóvárgások és félelmek által
 14. 14. befolyásolt személyünk által, 2. - az Ascendens által jelölt, felnőtti, racionális -intellektuális, tehát tudatosan felelős személyi tudatunk, és ezért természet-felettitudatunk által, és 3. - A Sárkányfej által jelzett és csakis tudatos törekvések általmegszerezhető - elérhető egyetemes felelősségtudatba ágyazott spirituális tudatunkáltal. 2) Az Út, nem csupán a nyers biográfiai - történetek szerinti életutat jelöli, hanem azegyén rendeltetése: a teremtésben való részt-vevő, megismerő, kiegyenlítődő és akiegyenlítődésben újjászülető meghatározódása és sorsfeladata szerinti spirituálisfejlődési életutat az egyetemes létezés rendeltetésének - funkciójának a tükrében. Azember Én- tudatához (Én vagyok) szorosan hozzá kapcsolódik a rendeltetése és azúgy is meghatározódik, mint az életút, de úgy is mint tudatosodási út. Mint az “AzÚt”, amit ő megtesz az ébersége és/illetve a tudatos kiegyenlítődési képességemegszerzése közben, a születésétől az úgynevezett haláláig (a végsőkiegyenlítődéséig) és úgy is mint a felébredést követő spirituális fejlődési útvonal,amit a spirituálisan felébredt (keresztény) személy az élete során és annaksegítségével megtesz az egyetemes kiegyenlítődés tudatos megtétele irányába... Ezt aszellemfejlődési utat, amint fennebb írtam, az asztrogramban a holdcsomópontok általjelölt tengely testesíti meg és azokat a személyben létező sóvárgásokat, képességeket,hajlamokat és késztetéseket (leszálló holdcsomópont), valamint azokat a hiányzóképességeket, hiány-információként (negatív tulajdonságokként) jelentkező és ezértmegszerezésre váró (spirituális) tulajdonságokat (tudást) és képességeket (felszállóholdcsomópont) jelöli, amelyek segítségével az adott személynek éberen integrálniakell magát az egyetemes létezés (abszolút) tudatába. 3) Az Igazság... Mint az én életem igazsága. Vagyis az én partikuláris (szubjektív)és egyben egyetemes teremtő imaginációm igazsága: az a személyes életfilozófia,életkoncepció, amit minden egyes ember kialakít magának, tudatosan vagyöntudatlanul földi élete során. Az Igazság tehát az a neveléssel és tanítatássalbefolyásolt (többnyire elferdített) személyes élet - és világkoncepcióval, hittel,reménnyel, félelemmel (bizalmatlansággal, félelemmel, stb.) egybe mosódószubjektív (természeti és morális) én-meghatározódása mindenkinek, amelyneksegítségével a személy, tudatosan vagy öntudatlanul, a környezetéhez és a történelmihelyzetéhez, és azon túl az egész létezéshez kapcsolódik spirituálisan, ha tud róla, hanem. Amennyiben ez a személyi igazság (életfilozófia) és a saját szubjektív sorsáról(helyzetéről és vágyairól - terveiről) és tulajdonságairól alkotott képzetei arányosanfedik egymást, a személy az ő valódi szellemiségének: igazságának (auratesteibekódolt spirituális kiegyenlítődési programjának) megfelelően tudja megélni ésértelmezni a sorsát és az emberiség sorsát. Ezt az Igazságot, a nevelés és a taníttatás, mellett az asztrogramban aSárkányfarok, a Lilith és a Napjegy által jelzett spirituális meghatározódásokbefolyásolják elsődlegesen. Az a Napjegy (a csillagkép) viszont, amelyben azAscendens áll, a szülött számára azt a spirituális erőteret jelenti, amelyben nem csaktermészeti individuumként, hanem észlelő, értelmező és képzelgő szellemi lényként
 15. 15. is megélheti az imént leírt (harmonikus vagy diszharmonikus, azaz világos vagyzavaros) koncepcióit saját személyéről és saját szerepéről az életben. Ez azintellektuális információ szerzési - értelmezési és spirituális programokká (jövőtervekké) alakító képzelgési képesség át kellene alakuljon egy bizonyos szellemiérettség elérése után, egyetemes igazság- és felelősségtudattá: éberséggé, de ezt a maiemberiségnek mindössze a 0,01 százaléka éri el. - Lásd a felelőtlen természet -ésatmoszféra rombolást, a kényelmi és élvezeti szempontok elsődleges érvényesülését avalóságos, vagyis az egyetemes törvényekkel összhangban álló életfeladatokfelvállalása helyett. Lásd a nyugati "civilizált" ember eme tudományos és vallásosIGAZSÁGÁT, amely saját létképzeletével egyetemben, mindent összezavart ésbeszennyezett szentimentális jót - akarása, illetve az ésszerű boldogság-receptjei: apragmatikus gazdasági stratégiázása segítségével. És lásd a különböző misztikus -gyógyító- és szexuális energiaszerzési lehetőségek receptjeivel és energia-adóköveivel - elixirjével kufárkodó guruk, gyógyító-mesterek és más szekta-vezetők általbolondított hívek szélesedő tömegeit. Lásd tehát annak az embernek - emberiségnekaz igazságát, amely technikája és tudománya segítségével eszét vesztve termeli ésvásárolja majd eldobja az élvezet-okozó tárgyakat és műszereket és a biztonságosnálbiztonságosabb védekezési berendezések segítségével, vagy vallásos és misztikusfantazmagóriák segítségével zárkózik el egyre jobban el az éberség elől és zavarjaössze-vissza magát, tudományosan bujkálva az elemi létfeladatai: a keresztje elől (pl.a nagy gazdasági potenciállal rendelkező nyugati államok polgárai a család-alapításés/vagy a két gyermek, vagy a kettőnél nagyobb számú gyermekvállalás elől)miközben mindenféle egzotikus és mágikus praktikákkal és testápolási módszerekhalmazával próbálja egészségessé és boldoggá lakkozni-pofozni magát éskörnyezetét, de meg van arról győződve, hogy az övé az egyetlen normális alapállás aföldön. 4) A jézusi mantra negyedik eleme a krisztusnak nevezett, spirituális állapoteléréséhez szükséges negyedik szó: a nagybetűvel írt Élet. Ez viszont nem a világias(gazdasági, politikai, ceremoniális és esztétikai) életet jelenti (“Örvendjetek, énlegyőztem a Világot”) vagy az anyagcserével járó biológiai folyamatokösszességének a megjelölését, hanem magát az élet és a lét forrását. Azt amiből aTeremtő is létrejön. És peresze, ezzel együtt, ezen az Univerzális életen belül, ott vanminden egyes ember személyes élete, az összes törekvésével, örömével ésszenvedésével együtt. Az a szellemi- lelki élet, amely kívülről a másik emberhelyzetéből nem látható és nem érthető, de még annál is kevésbé meghatározható. Aszemélyi asztrogramban ezt a negyedik (az első ugyanis maga az “Én vagyok”)elemet, vagyis a személyiség-tudat harmadik összetevőjét, a IV. ház (az otthon, acsalád és a szülök háza) csúcsát, vagyis az Ég Alját (I.C.) a X. ház csúcsával (az ÉgKözepe pontjával) összekötő tengely jeleníti meg. Pontosabban az egész X. és VI.ház szellemi erőterei együttesen. A X. ház azt a közösségi életterületet képviseli azasztrogramban, amelyben a szülött közösségi élettevékenységét gyakorolva, olyantapasztalatokhoz és olyan ismeretekhez juthat, amelyek hozzájárulnak a közösségi
 16. 16. öntudata kifejlődéséhez. Vagyis azt a közösségi tevékenységgel járó információ-szerzési lehetőséget, amely által olyan élményekre tehet szert és olyan dolgokrafigyelhet fel a társadalmi környezete visszahatásaként, amelyek ebben az értelembensegítik őt saját lénye és ezáltal az egyetemes létezés törvényeinek a mélyebbmegismerésében, a saját sorsa beteljesítésében, vagyis a spirituális életprogramjamegvalósításában a közösségi élet különböző színterein. Az “Én vagyok az út, az igazság és az élet” mantrában, akárcsak az egyénikiegyenlítődési sorsprogramokat ábrázoló személyi asztrogramban, benne foglaltaik acsaládi és a közösségi életnek az egyetemes törvények szerinti gyakorlása, ezeknekaz életterületeknek felvállalási szükségességére való figyelemfelhívás is. Az, hogycsakis az élettárs, a családtagok és a tágabb közösséget alkotó személlyel valókölcsönhatásban, azokkal való konfliktusokban és tükröződésekben: „a közösségsegítségével” lehetséges az egyetemes Én- tudat kialakítása. Mert, amint azasztrológiai értelmezésnél láttuk, az Én vagyok..., az Élet, az emberiség közösségét isjelenti, ami szűkebben a szociális és a természeti környezet formájában jelentkezik. Arezonancia törvénye szellemében, csak olyan környezettel és közösséggel kerülhetekközvetlen kapcsolatba, csak olyan környezetben és közösségben tükröződhetek,amely lényegi (spirituális - metafizikai) szempontból ugyanolyan problémákat testesítmeg, mint amilyen princípiumokkal nekem is harmóniába kell kerülni. Ez tehát az abizonyos közösségi kereszt, amit el kell fogadnom képzelet szintjén, mertamennyiben nem vagyok egy közösséggel rezonanciában (ha nincs lényegikapcsolatom vele, akár ellentét - ellenkezés formájában is), a látszólag vakesemények és nyűgös szükségletek formájában jelentkező „sors” elsodor („elűz”) egymásik, az én lényegi problémáimmal, még ha ellentétesen is, de inkább összhangbanlevő közösségbe. A négyes háztól (a családi és az otthoni élet területétől), tehát amikro közösségtől - a társadalmi-közösségi cselekvések színterét képviselő tízesházig ível az asztrogramban az Élet Tengelye. Ezért mondta Jézus azt, hogy aholketten összejösztök az Én nevemben, ott vagyok. Vagyis, ahol ketten egymásszemélyisége elnyomása nélkül: arányosan és az egyetemes tőrvényekkelösszhangban tudják érvényesíteni a személyi tudatukat, illetve úgy, hogy az aközösségi életformák összességének a harmóniát eredményezze, azoknak azembereknek a személyében megvalósul, életre kel a Krisztusi princípium. - Az semvéletlen, hogy az ide vonatkozó információkat a négyes és a tízes, valamint az egyesés a hetes házak életterületén vagyis az asztrogram keresztjének a legalsó (Ég Alja) ésa legfelső (Ég közepe) csúcsától, valamint a horizontális ágait képező csúcsától(Ascendens - Descendens) jobbra fekvő földházak jellegéből, vagyis a házakbantalálható napjegyek minőségéből és a bolygók természetéből olvashatjuk ki. A keresztény éberség egy olyan, természeti tapasztalatokkal és közvetlen átéléssel(az ősprincípiumokat megtestesítő természeti elemekkel való kapcsolatba kerüléshezszükséges erőfeszítésekkel, a kapcsolatfelvétellel járó fájdalommal és akapcsolatfelvételt követő harmóniába kerülés következtében bekövetkező boldogság-állapottal, örömérzéssel) egybekötött tudatos lelki-szellemi fejlődést jelent, vagyis
 17. 17. egy olyan az Isteni léthez való személyes visszacsatolódással egybekötött élet-utatjelent, ami a szabad és felelős emberi öntudaton, vagyis az én- tudaton alapulóuniverzális lét- és felelősségtudat kialakításához és ezzel együtt a felelősenhasználható mágikus - gyógyító képességek kifejlődéséhez is vezet. Ezt, a természetikörben-forgás ismétlődését (a saját farkába harapó kígyó együgyűségét) meghaladóuniverzális tudatállapot elérését nevezzük megváltó éberségnek. Ennek az eléréseután az ember (a nő és a férfi együtt) olyan pszicho-mentális szellemi erők és ateremtő- hatalmakkal való kollaborációs készség birtokába kerül, amelyeksegítségével kibonthatja és beteljesítheti a saját sorsprogramját. Ezután és ez általsaját maga irányíthatja élete eseményeit és önmaga szuverén ura lehet. (Ezentúlelőled minden sötétség kitér.) A megváltottság tehát egy állandósult kreatív állapot, amelyben az emberi személyolyan egyetemes léterőkkel bíró lénnyé alakul, amely harmonikusan (kiegyenlítetten)áramoltatja ezeket a benne és általa is megnyilvánuló léterőket a fizikai, pszichikai ésa szellemi környezetébe. Így saját fizikai személyével együtt, közvetlen környezetétis (mindenféle stratégiázás és mágikus gyakorlat nélkül, a korábban is működő, deezúttal már megtisztított állapotban levő imaginációján keresztül) harmonizálja,vagyis hozzáköti az egyetemes létezéshez: megszenteli azt. (“Megszenteli a helyetahol él”). A Jézus által tanított morális (keresztény) életforma tehát nem egykülsőséges, esztétikai és szentimentális vallásgyakorlat színpadiasan végrehajtottszimbolikus ceremóniákkal, hanem az a tudatos létezési forma, amelyneksegítségével minden ember képessé válhat az éber megváltottsági állapot elérésére. Akereszténység egy olyan önbeavatási út, amelynek során egy ember-pár élete mindenegyes mozzanatát az univerzális törvényekkel és az ősi lételvekkel összhangba hozva,személyi létezését egyetemessé teheti az erős (de nem erőszakos!), vagyis ahatározott éntudata segítségével, pontosabban: a teremtési-tapasztalati ismeretekkel(fénnyel) egybeolvasztott egyetemes szeretet segítségévvel. Názáreti Jézus, aki más személyekhez képest igen korán elérte a megváltottság: azújjá születést követő feltámadás és a kiegyenlítettség (boldogság) állapotát és azegyetemes teremtői léttudatot jelentő krisztusi állapotot is elérte az egyénitapasztalatoknak a másokétól eltérően gyorsan működő spirituális és kauzálisértelmezési képessége (misztikus intuíciója) segítségével, nem volt egy őrültmysztész, autokrata és egocentrikus király vagy római császár, hadseregparancsnok,főpap: vallási intézményvezető, aki önhittségében és diadalmámorában kihirdetimagáról, hogy egyedül ő az Út, az Igazság és az Élet, miközben mások nem. Ővilágosan megfogalmazta, nem csak azt, az emberi "status absolutus" ( alapállás -H.B.) megvalósításához szükséges erkölcsi feltételt, hogy ”aki a legkiválóbbközületek, az legyen a legszerényebb”, hanem azt a metafizikai igazságot is, hogy”Én az atyától jövök és az atya bennem van és én az atyában vagyok." Vagyis: azemberi individuum megtestesülése abban az információs - energetikai mezőbentörténik, amit ma auratest(ek)nek nevezünk, úgy, hogy a legfinomabb és ezért alegkevésbé érzékelhető auratestünk maga az abszolútum, amely egyben az alapja és
 18. 18. forrása minden (spirituális és anyagi - természeti) létformának. Ezért a személyi-tudatunk egyaránt kapcsolódik a fizikai testünkhöz, de ugyanakkor az auránkhoz is ésaz aurán keresztül az abszolútumhoz is. Továbbá: "én bennetek vagyok és ti bennem vagytok”, mondja Jézus, amiből méga Teremtő Istent a személyen kívüli létezésbe absztraháló teológiának azantagonisztikus történelmi logikájával is csak az következtethető ki, hogy mindenember az ő Én-tudatán keresztül (is) megnyilvánuló Atyától (Az abszolút idea-szellemtől) jön és az Atya, az élet fundamentuma: a lét-képzelet által a Létetmegteremtő Isten ugyanakkor minden egyes emberi Én-tudatban benne van. EzértJézus tanítása alapján és a keresztény teológiával ellentétben, az Atya, vagyis azabszolút képzelet az individuális személyiségtudatunkban (is) lakozik. Tehát ateremtő Isten (az egyetemes képzelőerő) nem csak közöttünk, hanem első sorbanbennünk “lakozik” és általunk nyilvánul meg. A legfinomabb aura-testünkön, azabszolútumon keresztül mindannyiunk személyi-tudata egybeolvad, összekapcsolódikaz Atyában. Ezért, az éltető szellem: az ige, vagyis az egyetemes teremtőerőkettartalmazó spirituális értelem (fény) nem csak közöttünk, hanem elsősorban bennünk,a vallásos képzelet és misztikus intuíció formájában megnyilvánuló abszolút tudattalrendelkező személyekben és általunk lakozik a természetben. Ott van mindenszemélyben, külön egyedi színezetben és néha hasonló, de soha nem azonos, aszemélyi horoszkóp segítségével is kimutatható egyedi meghatározódásokban, egyénierőspektrumokban, de ez a sokféle erőspektrum kauzális szinten egybekötődik ésegyre inkább egybeolvad a legfinomabb szellemi síkokon, vagyis a legmagasabböntudatunknak megfelelő spirituális állapotunkban. “Ti bennem vagytok és énbennetek vagyok.” Magyarán: a Abszolút Képzelet őserejének: a feltartóztathatatlanul kiáramlani(teremteni), tágulni, változni - fejlődni, megismerni és kiegyenlítődni akaró Istenneka földi megtestesítői vagyunk mindannyian emberi minőségünk következtében, hatudomásul vesszük ezt, ha nem. És aki nem akarja tudomásul venni ezt a tényt, mertkényelmesebb egy külső, az Én-tudattól független Isten személyében (objektívteremtő hatalomban) és annak a sors-intéző segédeiben (angyalokban és a segítő -vigyázó, vagy vezető szellemekben, túlvilági lelkekben) hinni, akitől kegyelemgyakorlást (protekciózást) várhat, vagy akire rákenheti saját felelőtlen tetteinek,vágyainak, gondolatainak és képzelgéseinek a következményeit, az maga szenvedikárát a spirituális kábulatának és a szellemi káprázatának, a negatív hitének,betegségek, balesetek, szegénység és különböző személyközti konfliktusokformájában. Ez csak azok számára nem logikus és nem természetes, akikmegfeledkeznek a fájdalom és a szenvedés jelző funkciójáról, illetve a fájdalommetafizikai értelméről, amely nem más mint a lelkünkben és a természetikörnyezetünkben (általunk) létrehozott diszharmonikus állapotokat jelző információseszköz. Amiként az állandósuló fájdalmak összessége: a szenvedés nem más mintaz egyetemes létnek az a védekezési mechanizmusa, amely azt hivatott szolgálni,hogy a zavaros és agresszív képzelettel rendelkező személyek spirituálisan
 19. 19. erőtlenekké váljanak, hogy a rombolói tevékenységük a minimális legyen. A baj csakaz, hogy a zavaros és spirituálisan agresszív képzelettel rendelkező, de erősfizikummal rendelkező anyáknak előbb a gyermekeik szenvednek és ők csak az után,hogy spirituálisan is érzékennyé válnak annak következtében, hogy sokáig szenvedni,vagy/és meghalni látják a gyermekeiket.V. A teremtő képzelet és a krisztusi állapot: a fény és a szeretet megtestesülése. A másik Jézus által tanított, szintén az Én-tudatra utaló mantra: ”Amíg a világonvagyok, a világ világossága vagyok" alapján is, lehetőségünk van amegvilágosodásra, vagyis arra, hogy az egyetemes törvényeket természeti Én-tudatunkba integráljuk, és azokkal egész lényünkben azonosulva, egyetemes tudattalrendelkező lényekké váljunk. ”Legyetek tökéletesek, amiként a ti Atyátok istökéletes.” Jézus azért használta az egyes szám első személyt, amikor ezeket azegyetemes igazságokat kinyilatkoztatta (- Aki megnyitja lelkét és szellemét azegyetemes információ áramai, illetve a fény és a szeretet előtt, az képessé teszi magátaz egyetemes igazságok kinyilatkoztatására.) mert az egyetemes Én- tudat ébresztőmantráknak nincs semmi értelme többes számban kimondani, hiszen az abszolútléttudat is egy, és az individuum is egy. Ezért a Krisztusi állapotot lehetetlentömegesen, vagy csoportosan, de még akár baráti társaságokban is megvalósítani. Akrisztusi állapotot csakis személyes, tehát individuális belső erőfeszítések általelérhető éberséggel: a bűnbeesés logikája által létrehozott szellemi kábulattól valómegszabadulás utján, csakis a tudatos éberségre törekvés, illetve az éberség fokozásátszolgálni hivatott életformák általi létállapotban lehet elérni. Ennek a kábulatmenteséletformának a megélését kellene lehetővé tegye a keresztényi életforma és akeresztény morál amennyiben a szekularizált keresztény ideológia nem zavarná összemég a politeista vallásoknál is jobban a hívek imaginációját és személyiség- tudatát avallásgyakorlás szentimentális és esztétikai aktusa által, valamint a kereszt (közvetlentapasztalat)- elhárításra játszó polgári morál és a természet ellenőrzését célzótudományos-technikai koncepciók által. A Lilith által létrehívott őskáosz (ősi negentropikus létállapot) magát azAbszolútumot veszélyezteti állandóan. Ez a teremtés alapjánál álló ősok: amegbomlott rend helyre állítását és a káoszban antagonisztikussá vált abszolút erőkfeszültségét kiegyenlítését a teremtés hivatott szolgálni. A teremtési aktustkiprovokáló káosz (kábult) állapotnak a meghaladását (a felborult ősi rendhelyreállítását és a rendetlenség által létrehívott abszolút feszültségek kiegyenlítését)hivatott szolgálni az egész teremtés és ezen belül az Istennek a teremtésre ( a kábulat,illetve a kábulat által okozott, abszolút lét-fenyegető rendetlenség és feszültségmegszüntetésére) vonatkozó első Ideája is: Ádám Kadmon: az Ember. Az emberviszont (és főként a magát kereszténynek hívó ember) a kábulat és a káprázatmegszüntetése helyett, annak a növelését szolgálja és a gyermekkorában különböző
 20. 20. misztikus fantazmagóriákkal (vallásokkal) és hazugságrendszerekkel (élvezettermelői - fogyasztói és élvezeti cikkeinek védelmét szolgáló polgári moráljával)megmételyezett képzelete segítségével „tovább fejleszti” mind a belső (lelki -szellemi), mind a külső (társadalmi - természeti) világában a kábulatot miközbenkétségbeesetten küzd az alkoholizmus és a kábítószer fogyasztás ellen. Nem lehetséges a kívülről jövő (a személy akaratától és öntudatától független, aszemélyen kívüli állapotokból jövő) magváltás (kegyelem) és ezért nem lehetséges atömeges, vagy a csoportos megváltás sem. Senki és semmi nem ébresztheti fel egymásik személyben a misztikus és a pragmatikus kábulattal: a létkorrupcióvalszembeni éberség megszerzéséhez szükséges alapállás felvételének a szándékát,senki nem ébresztheti fel bennem máról hónapra az éberséget és nem szabadíthatja felbennem a sorsfeladataimhoz kötött teremtő képzeletet, a (mágikus) mentálisképességeket úgy, hogy én ne tegyek belső erőfeszítéseket a szeretet áramoltatásávalés értelmem működtetésével, a bennem lakozó Krisztus felébresztése érdekében.Mindenki saját maga és a saját (erőfeszítést követelő és fájdalommal is járó)tapasztalatain és képzelettisztító értelmezésein (kontempláción és meditáción)keresztül kell eljusson az egyetemes léttudat (egyetemes testvériség érzet)kifejlődését jelentő megváltott állapothoz. A beavató mesterek (papok) által végzettspirituális Én-tudat felébresztésnek a kora már az ókorban lejárt és tulajdonképpenmegszűnt Jézusnak a történelemben való fellépésével. Az, hogy Jézus helyettemszenvedett a kereszten és ezáltal eleve felmentett a vétkeim alól, felmentés, amit az őnevében fellépő egyház papjai számomra megadhatnak, a legnagyobb metafizikaiképtelenség (hazugság és szélhámosság), amit csak el lehet képzelni. Ez egy olyankacifántosan misztikus spekuláción alapuló valóság-hamisítás, ami nem csak hogyeltéríti az embert az eredeti rendeltetésének a betöltésétől, (a keresztényimagatartásától): a személyes valóságtapasztalattól és a személyesfelelősségvállalástól, hanem a kivülről jövő kegyelem és a rajta kívül létező(személytelen) Isten illúziójában is megerősíti. Ráadásul ez, a Jézus tanításainak azértelmével merőben szemben álló magatartást: a személyességnek, az egyénifelelősségnek a feladására buzdító: a más személy általi megváltottság illúzióját keltőfantazmagória, nem más, mint a Jézussal soha nem találkozó Tarzuszi Pálnak: amagát egy új vallási tisztségbe átmentő farizeusi kaszt első képviselőjének atalálmánya, ami viszont a Nagy Konstantin papjai által birodalmi ideológiáváalakított szekularizált kereszténységnek az alapját képezi. Ennek a passzív és felelőtlen magatartásnak az elfogadása, pontosan annyiraveszélyes mint a képzelt összpontosítása által működésbe hozható ("gyógyító”-nakmondott, de valójában:) teremtőerőknek a megfelelő egyéni testi és lelki tapasztalatokés ezek metafizikai értelmezése nélküli: a spirituális alapozás nélkül történőmesterséges élesztése, vagyis az egyetemes szeretet képesség és az értelmi világosságelérése nélkül történő gyakorlása. Ez, a valójában önzésen és hatalom gyakorlásonalapuló alapállás a természetet romboló technokratáknál és természet kizsákmányolóközgazdászoknál is vétkesebbé teszi a, különböző egzotikus diplomákat osztogató
 21. 21. guruk és "mesterek" tevékenységét. Ők maguk sem rendelkezvén megfelelőspirituális (erkölcsi!) letisztultsággal: keresztény tudatossággal, különböző mágikusképességek elérésére és felélesztésére oktatják a tájékozatlan és felkészületlenhallgatóikat, aminek segítségével azok egy darabig sikeresen kikerülhetik azéletfeladataik felvállalását és az éberség (szellemi megtisztulás) érdekében szükségeslelki és fizikai erőfeszítéseket. Jézus, miközben az utolsó és legfontosabb és legbeszédesebb jelkép-tanításokat: 1)a kufárok kiűzését a templomból, ami a személyi életképzelet állandó tisztításának aszükségét jelenti, 2) a tanítványok lábának a megmosását, ami a gőg feladásánakszükségességét hivatott az emlékezetükbe idézni és végül 3) a kereszt vállalását: akeresztre feszíttetést „elvégezte” volna, azt mondta a tanítványainak, hogy necsodálkozzanak, mert nála nagyobb csodákat fognak tenni az Én-tudat nevében. Ittismételten nem személytelenül: áttételesen működő (kölcsön vehető) csodatevőiképességek elnyerését helyezett az apostolok számára kilátásába, hanem az ők saját,egyetemes felelősségtudatába beágyazott Én- tudatuk és a szabad akaratukműködtetése által elérhető éber képzelőerő mágikus következményét: a bennük rejlőidéző - erő, a mágikus teremtő képességük felébredését jelezte előre. De ebben azelőrejelzésben sem a csodatevő képesség elérése a fontos, hanem az, hogy az arányosszemélyi tudatra alapozott spirituális éberség elérésével, az ember (az eggyé vált nőés a férfi együtt) megszabadulhat a sors kényszerektől (determinációtól), mivel azéberség megszerzésével kibomlik a teremtői képzelőerő (az idéző erő) és : „...Az Énatyám ellát titeket”. - Az egyetemes felelősségtudatba ágyazott egyéni-univerzálisképzelet teremtő képességén keresztül spirituális kommunikációba kerülnek akörnyezetükkel, amely biztosítja számukra mindazt ami ténylegesen (és nemfölöslegesen!) létszükséglet. A távozása után a tanítványok által átélt pünkösdi megvilágosodással járó„nyelveken való beszéd” képességének a megjelenése is pontosan azt a momentumotjelzi, amikor a belső körhöz tartozó (ezoterikus!) tanítványok, számtalan botlásaik,kételyeik, csalódásaik és sikertelenségeik után - tehát egy hosszas tapasztalásonkeresztül vezető (keresztény) tudatosodási folyamat után - egy közös meditáció alatt,egyszerre érték el az egyetemes Én - tudat teljességét. Attól kezdve ők is éberekké:tisztánlátókká váltak (A próféta nem misztikus jövő látó, jósolgató embert, hanemtisztánlátó, felébredett személyt jelent) és sikerült hatalmat nyerniük a bennük lakozó,de addig zavarosan és ellentmondásosan viselkedő diszharmonikus ősprincípiumok, ateremtő erők fölött. Ezek segítségével aztán gyógyítottak és különböző csodákattettek, amiként erre Jézus előre figyelmeztette. Ehhez viszont el kellett telnie egybizonyos - tanulási, tapasztalási, időszaknak, vagyis a megfelelő, személyeskövetkeztetések levonásához szükséges - időnek, a Jézussal való személyestalálkozás után, ami alatt a tanítványok személyes tapasztalataik segítségével és amesteri tanítások értelmét személyi- tudatukba integrálhatták. Azaz saját magukatbeavathatták.
 22. 22. VI. Az igazi beavatás A nyugati - keresztény civilizációban élő személyek számára ma még mindigegzotikus keleti misztikummal, vagy mágikus (hipnotikus) hatalomgyakorlásilehetőségeket ígérő képzetekhez kapcsolódó felhangot kap a beavatás kifejezés.Számukra izgalmasabbnak és pragmatikusabbnak hangzik a megváltásnál, pedigugyanarról a metafizikai realizációról van szó mindkét esetben. És ez így van mégakkor is, ha a keleti vallások a beavatást egy, a krisztusi értelemben vett megváltásnálalacsonyabb megvalósítás elérési lehetőségére (a szenvedésektől való megszabadulás,a nirvána elérésére, stb.), az európai keresztény viszont, pontosan a Jézusi tanításokatelferdítő, de a hitrendszer és egyház építés érdekében azok abszolút-erejéből a szeletkifogó, egy újfarizeus: a Tarzuszi Pál által bevezetett „korrekciók” (lásd a feltámadás„tételét”) következtében a keresztény ember ma a megváltást nem a korrupció menteséletforma felvétele és gyakorlása által elérhető éberség következményeként érti,hanem egy, az ő akaratától és erősfeszítéseitől független, rá nem vonatkoztatható,absztrakt és idegen aktusként, amit valaki valamikor „elintézett” az ő számára. Olyanaktusra, amit "Jézus Krisztus" valamikor "elkövetett" és ezért a becsületes vallásosembernek illendő tisztelni öt és persze nem árt egy kis égi protekcióért is imádkoznihozzá. A megváltást lehetővé tevő beavatás: a keresztény magatartás (alapállás), nemlehet a személyünktől külön álló erőtől, vagy más (történeti) embertől (istennek egymásik fiától) ránk szálló, tehát kívülről ható, mágikus aktus következménye. Aspirituális beavatás olyan szímbólikus - képi látásmódot és olyan kauzális értelmezőiképesség kialakítását szolgáló információ feltárási - tanítási sorozat, amely mindenkultúrkörben azt hivatott elérni, hogy a beavatandó személyt kiragadja a hétköznapi(látszati: a jelenségek értelmezése szintjén megragadó) gondolkozás logikájából ésképessé tegye a látható (érzékelhető) jelenségeket (pl. a természeti környezete, vagy arokoni - társadalmi közössége, vagy a saját egyéni sorsát) a teremtés eredeti értelmeés rendeltetése logikájából megítélni és értelmezni. A beavató mester mindig csak azáltalános információkat és a megfelelő példákat - értelmezéseket szolgáltathatja atanítvány számára, azokat az információkat, melyek segítségével a tanítványok, azegyéni sorsfeladataik tudatos felvállalásával és a feladatok végrehajtása segítségéveltörténő meghaladásával - feloldásával, a lelküket (érzelmeiket és rációjukat), valaminta szellemüket (képzeletüket, látásmódjukat) szeretetben és értelemben fejleszthetik,megtisztíthatják és krisztusivá tágíthatják én-tudatukat: önmagukat beavathatják. Minden külső hatásgyakorlással - misztifikációval, vagy erőszakos rávezetéssel-történő beavatás, illetéktelen és törvénytelen (szentségtelen) beavatkozás aszemélynek a fejlődési életprogramjába, annak botor megzavarása. A szeszélyesen atörténelembe és a természetben beavatkozó (csoda tevő), illetve érzelmi alaponprotekciózó isteni hatalomról szóló misztikus legendákon alapuló, felelősség-átadástés hipokrita viselkedést eredményező keresztény(kedő) ájtatoskodás,végkövetkezményeiben épp olyan veszélyes, mint a különböző mágikus képességek
 23. 23. felélesztését célzó, mágikus és misztikus praktikákkal történő egzotikus („titkos”)beavatási aktusok végrehajtása. Mindkettő felelőtlen vétek az egyetemes törvényekellen, aminek a következményeit mind az egyházi vezetőknek, mind az un. mágikusbeavató-mesternek (Hamvas Béla szerint: varázslónak), mind az un. hívőnek -tanítványnak kiegyenlítetlen és feloldatlan karmaként kell a továbbiakban viselnie. Ezért az eredeti tanításokhoz hűséges kereszténységnek nincs köze sem az éberség-zavaró vallásos misztifikációkra, sem a mágikus képesség-fejlesztésre. A keresztényiéletrend az a belső szellemi és lelki életgyakorlat, az a tisztánlátást és hitet(éberséget) létrehozó kötetlen tanulási és tapasztalási lehetőség, az egyéni, csoportosés univerzális beavatási út, amely a földkerekségén bárhol, bárki által, mindenfélekülsőségek és mágikus praktikák, misztikus szertartások nélkül végigjárható. Ez aJézus által hirdetett metafizikai tanításnak az értelme, hogy mindenkinek fel kellvennie a maga keresztjét, vagyis hogy mindenkinek tudatosan kell vállalnia azasztrogramból a Sárkányfaroknak az asztrogramban elfoglalt ház- és jegyhelyzeténekaz értelmezése, valamint a ház-értelmezések segítségével kimutatható konkrét élet-feladatait ahhoz, hogy beavatást - búcsút nyerjen. Vagyis ahhoz, hogy a lelke és aszelleme mellett a teste is feltámadjon és a hátra levő életében jól szolgálja őt, hogy afizikai dimenzióból való végső távozásáig erős, rugalmas és egészséges legyen ésígy: egészségesen, az utolsó pillanatban is éber tudjon maradni és helyesenértelmezett élettapasztalataival: teljesen egyetemes-tudattá alakult személyi tudattal(jó, hasznos hajórakománnyal) léphesse át a biológiai élet és a túlvilági lét-tudatküszöbét. Hogy akár ágyban és párnák közt, akár a természetben szemlélődve-meditálva, de józanul és nyugodtan (kiegyenlítetten) vihesse magával spirituálistudatában a földi tapasztalataiból szerzett új és egyéni-sajátos információit az Atyába:az abszolút létállapotba. Az a rettenetes halál, amiben az életüket oroszlánok és más vadállatok torkábanvégző, minden felelősségüket Jézusnak átadó: Pál által rosszul beavatott bódultőskeresztények részesültek, mindennek lehet nevezni, csak a beteljesítettéletfeladatok következtében kiegyenlített élet eredményének és éber átkelésnek nem.Az a tény, hogy a legtöbbjükkel Oroszlánok, Farkasok és más vadállatok végeztek aColosseum porondján (a birodalmi cirkusz szimpadán) a legbeszédesebben mutat ráarra, hogy ezek a személyek hol vétették el az életük célját: az asztrológiában ahárom tűzjegy közül az Oroszlán (keleti kultúrkörben a tigris) jegye kiemelten azindividualitás, a személyi tudat kifejlesztésének (a rejtett tudattartalmak ésszemélyiség jegyek felszínre hozásának és kiművelésének - megnemesítésének, át-szellemesítésének) a spirituális erőterét testesíti meg. De a Kos (Farkas) és a Nyilas is(Vadász - az ember mint legfőbb ragadozó) a személyi tudatalakításnak a napjegyei.Azokról, akik a Via Apia mentén keresztre feszítetten végezték be életüket, tudjukmár, hogy Jézustól eltérően, a Néró őrült gonoszságának az áldozataiként, amérhetetlen kíntól ordítva és jajveszékelve és nem az elkerülhetetlen végzet tudatoskiprovokálóiként: hóhérainak megbocsátva és megnyugodva („Atyám, a te kezedbeadom a lelkemet”) végezték az életüket.
 24. 24. A csodatettekkel átszőtt bibliai történetek misztikumába burkolt, kanonizáltkeresztény beavatási szertartás, amely a szekularizált kereszténység központi eleme,az utolsó vacsora misztériuma, amely tökéletesen szemben áll az Evangéliumokbólkiáradó éberségről szóló tanítással. Vajon miért szólította volna fel napokig tartóspirituális kábulatot (éberség vesztést) okozó rendszeres alkoholfogyasztásra (borívásra) tanítványait valaki, aki a maximális éberség és a kábulat fokozódásávalegyenes arányban kikapcsolódó felelősségtudat fontosságára hívta fel azok figyelméta tanítások során folyamatosan („Szorítsátok meg a deréköveteket, gyújtsatokmécsest és virrasszatok, mert nem tudhatjátok, hogy mikor jön el a ti uratok, hogyszámon kérje tetteiteket.”)? - Érdekes, hogy a virrasztó lámpába kevés olajat öntőbalga szüzekről szóló példázatot és általában az éberség fontosságát kiemelni hivatottpéldázatok idézését épp annyira kerülik liturgiai olvasmányként használnimostanában a papok mint a gazdaságnak a mennyekbe való bejutást akadályozótermészetéről szólókat. Azt, hogy a „Keressétek az Isten országát és a többi azöletekbe hull ráadásként.” egyenesen metafizikai ismeretszerzésre - gnózisgyakorlásra - való felszólításként kell értelmezni, már nem is merem említeni. És a beavatás fejezeténél elkerülhetetlen, hogy a Jézusi tanítások talán legnagyobbmotívumáról, az újjászületésről ne beszéljünk. A „Ne aggodalmaskodjatok” és azéberségre való felszólítás motívumai mellett, az evangéliumoknak a leggyakrabbanvisszatérő motívuma az újjászületés szükségességének a felemlítése, illetve azújjászületésre való felszólítás. „Újjá kell születnetek.” Az értetlenkedő Péter ki isfakad egy alkalommal, mondván, hogy „De hát az anyámba a nem bújhatok vissza.”Lehet, a számtalan csodatétel, aminek a lehetőségét Jézus a negyven napos sivatagiböjt után még elutasította (A Salamon templomáról való sértetlen leugrást), épp aztszolgálta, hogy a tanítványok hétköznapi és földhöz ragadt (pragmatikus)gondolkozását megváltoztassa annak érdekében, hogy képessé váljanak a nagyobbtávlatú (egyetemes törvények szerinti) gondolkozásra, a „látásra” és csak utólagértette meg, hogy ezzel a „szelíd” beavatási módszerrel mennyire célt tévesztett minda tanítványok, mind a zsidók széles tömegei körében. Az archaikus beavatásirendszerekben a beavatandó tanítványok élet (és világ) szemléletét gyökeresenmegváltoztatni hivatott szellemi újjászületést, a tanítványoknak a beavató mesterekáltal keltett, sokszor sokkoló hatású, látszólag életveszélyes helyzetbe: halál közeliállapotba hozása szolgálta, amely során a tanítvány lába alól a szó szoros és átvittértelmében is kihúzták a talajt. Ezek voltak a próba tételek ( a hét próba), aminek aközhiedelemmel ellentétben elsősorban nem az volt a tétje, hogy a tanítvány ellenállóés túlélő képességét, lelki és szellemi helytállását „megvizsgálja”, illetve megerősítse,hanem az, hogy a megrendülés által szabaddá tett gondolat és képzelet világában(szellemi és lelki másállapotában) alkalmassá váljon a hétköznapi érdekharcokhozkötött logikája teljes feladására és egy gyökeresen új élet és létszemléletkialakítására: a magasrendű spirituális logika kialakítására és e logika a szellemitanok befogadására. (Aki dudás akar lenni, annak a pokolra kell szállni.)
 25. 25. A személyi horoszkópokban ez a sajátos életmozzanatokat tartalmazó(megtestesítő) életterületet a nyolcas horoszkópház, a halál és az újjászületés háza: amegrázó eseményeknek és élményeknek: a megrázó veszteségeknek, valamint afelemelő, illetve tragikus szerelmeknek a háza. Egyszóval mindenféle a tudat-tisztítójellegű, az elengedés, a fölösleges kötődések felszámolásának a képességétfeléleszteni és megerősíteni hivatott spontán életeseményeknek az életterülete, amiazt jelenti, hogy akinek a születési képletében, a VIII. házban bolygó áll, illetvebolygók, vagy más asztrológiai jelek állnak, az illető bolygó, vagy jel általmegtestesített őserő jellegének megfelelő módon kell átalakítania az élet ésvilágszemléletét és amennyiben kellő információ nélkül (beavatás nélkül) képtelenerre, vagy nem hajlandó, addig kapja az élettől (sorsától) az egyre durvább és mindnagyobb és nagyobb károsodásokkal járó figyelmeztetéseket, amíg „megpuhul” éshajlandó változtatni a mentalitásán, vagy egyszer csak a szó szoros értelmében atúlvilágon találja magát. De nem csak a születési horoszkópjuk nyolcas házábanbolygóval, vagy más asztrológiai jellel (Lilith, vagy Sárkányfarok) rendelkezőszemélyeket részesít a sorsa ilyen újjászületésre szólító figyelmeztetésekben, hanemazokat is, akik a Skorpió jegyében születtek, illetve, akiknek a horoszkópjában, aSkorpióban bolygók, illetve asztrológiai jelek találhatók. A kanonizált és dogmatizált kereszténység is megőrizte, de nagyon sápadtan és abeavatás eredeti funkciója betöltésére teljesen képtelenül ezeket az újjászületéstelőidézni hivatott beavatási mozzanatokat a hét kenet (szentség) formájában. Atékozló fiú parabolájának a disznók szintjére süllyedést követő megfordulásimozzanatában Jézus szintén erről a Skorpiói motívumról beszél, amikor a spirituáliskábulat és züllöttség végső határát elért ember feleszmél arra, hogy rossz úton jár ésahelyett, hogy kétségbe esne, kijózanodik, majd felvállalván a tetteiért valófelelősségek mellett a megtisztulás érdekében tett egyéni erőfeszítéseket, visszafordulaz atya irányába, a kiegyenlített lét boldog állapotának az elérése irányába. Ezt azegyetemes tudat kialakításához (az atyához) vezető utat viszont semmi képpen nemlehet kábultan: feladott személyi tudattal, illetve a Jézusra hárított felelősségtudattaljárni, mert akárcsak az őskeresztények esetében, a feladott személyi tudat és elhárítottszemélyi felelősség útja a sors képviselőihez: a vadállatokhoz, illetve a civilizáltháborúkhoz, vagy a cseppet sem véletlen belesetekhez és a személytelen intézményekvégzetes tévedéseihez vezet. A keresztény beavatásnak tehát semmiképp nem lehet célja a beavatandó személyta személyiségétől, az egyéni tudatától és a felelősségétől megfosztani és az éberségétmisztikus - vallásos kábulattal helyettesíteni, hanem az egyéni tudatnak a minőségétváltoztatta meg és tette alkalmassá az egyetemes tudattá tágulásra. Ezt, a személyitudatnak a Jézus tudat alá rendelő vallásos bukfencet egyébként, amely a polaritástörvénye szellemében a nyugati szellemiség ateizmusát és mérhetetlen egoizmusát -az elidegenedését - váltotta ki a felvilágosodás után létrejövő polgári társadalmakban,majd később a személyi tudatnak a becsontosodásig menő megerősödését,(Gondoljunk csak belé: ma egyre több a keresztény-nyugati civilizáció befolyási
 26. 26. övezetében élő, stabil anyagi helyzettel - legalábbis a gyermekes anyáknakbiztonságot nyújtó szociális törvényekkel - és rendezett családi háttérrel rendelkezőnő utasítja el a gyermek szülést, az állítólagos szűznemzéssel foganó és ezértzavaros” helyzetbe került Máriával ellentétben, akit a keresztény misztika az isteniakarat elfogadásának: a teremtésben való minden feltétel nélküli közvetlenrészvételnek a mintaképéül állít.), ezt a személyi tudat elleni vétket nem csak akereszténységen belül követték el, hanem az indiai és a kínai vallásoshagyományokban is. Nem is lehet ma egyetlen olyan keletről importált beavatásos -misztikus játékkal (un. szellemi iskolával, szektával) találkozni, amely ne a tagok -hívek személyi tudat (az „ego”) és a józan egyéni ítélő képességet szolgáló racionálisgondolkozás felszámolását ne tűzné ki célul. Az eredmény persze, akárcsak akereszténységben, mindig a híveknek - tagoknak, tanulóknak a spirituális éberség-vesztése, az egyéni akaratuk feladása és a guruk - tanítók misztikusfantazmagóriáinak az egyetemesen érvényes kinyilatkoztatásként való elfogadása ésszajkózása még akkor is, ha a szemmel látható és a kézzel fogható fizikai valóság: azegyéni életszínvonal, a Hamvas Béla által sokat emlegetett realizáció merőben azellentétét bizonyítja mindannak, amit a személyiségüktől fosztott hívek és a duzzadtegoját hipokrita vallásosság alá rejtő guruk (tanítók) állítanak. Ez az, amit hamisbeavatásnak, illetve rossz beavatásnak nevezünk. Vagyis az, amit a híveketszemforgató vallásos-misztikus magatartásra kényszerítő és az így elferdültszemélyiségtudatot lebírhatatlanul naggyá, józan belátásra képtelenné és végső soronkegyetlenné növesztő keresztény vallásosság ad, ugyanolyan hamis beavatás, deszervezettségénél fogva, mind a természeti környezetre, mind a személyi egészségrenézve, veszélyesebb mint a személyiséget és a racionális gondolkozást agyoncsapni,vagy a mindenkiben szunnyadó mágikus és „misztikus” képességeket mesterségesenfejlesztő egzotikus keleti szektáké.VII. A krisztusi (Buddha) állapot és a misztikus kábulat ellentéte A kereszt metafizikai (asztrológiai) értelmének ismerete lehetővé teszi számunkraa kereszténység helyes értelmezését, és a Jézusi tanítás világos elsajátítását. Ennek akrisztusi éberségnek a fényében viszont bukik az összes babona, amit keresztény hitcímen hirdetnek a “hivatalos” egyházak, valamint a magukat új kereszténynek nevezőmisztikus csoportosulások és szekták. Mert az Én - tudaton keresztül megnyilvánulóegyetemes létezésnek a Logosz erejétől amit Jézus ismertetett meg az emberiséggel,vagyis a Szent Szellem mindent kiegyenlítő és mindent újjá szülő (teremtő) erejétől,pontosan az a teológiailag képzett, de metafizikailag rosszul beavatott és a fizikaidimenzióból lefejezés következtében távozó, Jézusi tanítás-értelmező Pálsemlegesítette és tette hiába valóvá a Jézus kereszt áldozatát. Ő - aki önjelöltként aJézus által felfedett, korrupció mentes magatartásra alapuló értelmes (megváltott)életről szóló tanítás terjesztésének a szolgálatába állt - ijedt meg a legjobban azarányos személyi tudatra: jól megnevezett és a maga nemében jól meghatározott
 27. 27. személyi éberség által kibocsátani képes isteni erőtől és azon ijedségében, hogynehogy ártson vele, a Jézus csodatevői kivételezett személyét még kivételezettebbétevő (E rendkívülien kivételes képességekkel rendelkező próféta egyedül az isten fia!)híres misztikus formulájával, miszerint „Ha Jézus nem támadt fel, semmit nem ér ahitünk!” elferdítette mindazt, amire Jézus tanította a többi tanítványt. Ezzel a Jézustanításait és kereszthalálát érzelgős megszállottsággal misztifikáló hírhedt teológiaihuszárvágással, új szellemi bódulattá: valóság-ellenes vallássá „léptette elő” azeredetileg az éberség ( a káprázat mentes tisztánlátás) megszerzésére irányulóbeavatási tant. Ő, a teológiailag jól felkészült farizeus, sokat ártott afelkészületleneknek, megcsalván azok értelmét a kauzális értelmezés (az igazi be-látás: a befelé látás) nélküli bűntudat alóli feloldás meséjével, a Jézus nevébenelérhető a könnyítésekről: a protekciós alapon kimért kegyelemről szóló érzelgősmesével, aminek csakis az lehetett a következménye, hogy az ember szellemi értelmeteljesen és végképp elhomályosodott. Persze, ez is szükséges volt ahhoz, hogy az abizonyos Kali Yuga, a sötét Vaskor, amiről az archaikus kor előtti kinyilatkoztatottszent könyvek beszélnek, bekövetkezzen. Amiként a test feltámadásának a lehetősége, a felébredést követő újjászületés általelérhető egészségi állapotot és fizikai erőnlétet, de nem a fizikai halál utáni feléledéstjelent, a Krisztusnak a második eljövetele is, a reinkarnációs misztikából táplálkozóbabonákkal ellentétben, nem azt jelenti, hogy a Názáreti Jézus újra reinkarnálódik,hanem az, hogy az apokalipszis idején egyre több lélek ébred fel az anyagba- zuhanáskábulatából, az összetévesztések rengetegéből és az ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZIGAZSÁG ÉS AZ ÉLET mantrának az alkalmazásával, realizálja azt a sziklaszilárdszemélyiségtudatot, amely által az ember számára az Egyetemes Léttudat, vagyis aKrisztusi állapot elérhető. Így jön el tehát másodszor és véglegesen el az apokalipszisidején, egyre több felébredt személyben megvalósulva a Krisztus, hogy visszaadja azegészséges élet, a szellemi uralom, a teljes kiegyenlítettség, a megszabadulás és azörök élet (vagyis az örökkévalóságba beágyazott tudat szerinti élet) lehetőségét afelébredni hajlandó személyek számára. Ez, a bennünk kinyíló és kitáguló egyetemestudat, megtanítja számunkra, hogy nem létezik csak a mindannyiunkban élő ésáltalunk megnyilvánuló tudatos Teremtő, a mindannyiunk Atyja, vagyis az avilágteremtő képzelet, a kauzális erőforrás, amelyből mindannyiunk eredünk,amelyhez közvetlenül hozzá vagyunk kötve az aura- testeinken keresztül és azokáltal. Így arra is rá kell jönnünk, hogy ez az Atya (Karma) sohasem büntet szeszélyesensenkit, hanem mi vagyunk azok, akik megbüntetjük saját magunkat és a karma (hatásvisszahatás), valamint a rezonancia (a ráhangolódás és a tükör-kapcsolatok) törvényealapján. És hogy önkéntelenül büntetgetjük egymást, szembeszegülvén önkényesenazokkal a bennünk és általunk megnyilvánuló egyetemes törvényekkel, amelyekalapján létezik és teremtődik a megnyilvánult létezés és végső soron az anyagi és apszichikai világ minden részlete és árnyalata.
 28. 28. A keresztény alapállás felvételét nem csak az nehezíti meg a mai ember számára,hogy a természeti erőforrások kizsákmányolására (lásd a pragmatikus nyers energia-forrás kutatást és a misztikus energia-nyerési törekvéseket) és az élvezet - forrásokkisajtolására, az élvezeti eszközök és azok megőrzését szolgáló biztonságiberendezések megvédésére, valamint a kényelem növelésére és végül: a természetielemekkel és erőkkel szembeni, „humánus” védekezési igények és elvárásokkielégítésére (újból a biztonságra és a kényelemre) irányuló természettudományosgondolkozás, valamint az ennek alapjául szolgáló szentimentális humanista jó-akarásszemszögéből lehetetlen az igazi (megváltó) kereszténység szellemét megérteni. Ésnem csak az nehezíti a lényeg megértést, hogy - amint Hamvas írja az Antikrisztuscímű esszéjében - a szellemi megismerést (a történelmi beavatási rendszereket), agnózist, illetve a Fény-tant, Nagy Konstantin óta, az Inkvizíció utolsó haditetteiigeretnekség üldözés címen tudatosan irtották ki a keresztény gondolkozásból, hanemaz is, hogy az Evangéliumi tanítások közé szúrt, csodatettekről szóló történetekegyesek számára elhomályosítják, mások számára meg komolytalanná (hiteltelenné)teszik a korrupció - ellenes alapállásról (magatartásról) szóló tanítást. Így Fény nélküla Szeretetünk korrupcióvá silányul, amiként szeretet nélkül a fényt is tökéletesen félreértjük és hamisan: magunkat és egymást becsapva éljük meg. Hiába, hogy a pusztában töltött negyven napos meditáció során nem csak akabbalista rabbiktól és az esszénusoktól tanultakat újra értelmező, hanem az önmagátis teljes mértékben átvilágító Jézus a harmadik kísértést is: „az ördögnek” (lásd: sajáthiuságából eredő gyengeségének) a csodatételekre vonatkozó felszólítását iselutasítja, mert a kánai mennyegző során elkövetett csodatétel után nem képesmegállni az újabb és újabb csodatevési kísértéseknek. Nem a szombat napi gyógyítás,vagy a templomi papokkal és a farizeusokkal való szembeszállás volt az elsődlegesoka annak, hogy Jézusnak el kellett vesznie még mielőtt a tanítványok rendesenmegértették volna őt és a magukévá tették volna a tanításait, hanem a természetrendjét megsértő és az emberek tudatát megzavaró csodatettek. Az egyetemestörvények által szabályozott egyetemes rendet megtestesítő természeti törvényeknekés a természeti rendnek az olyan megsértése, mint amilyen a halaknak a Péterhálójába való terelése, a vízen járás, a vihar lecsitítása, és végül a négy napja márhalott Lázárnak a feltámasztása. (Az életét valamiért a kelletnél hamarabb bevégeznikénytelen Lázárt nem véletlenül tudják meggyilkolni - a túlvilágra visszaküldeni - apapok bérencei kevés idővel a törvénytelen feltámasztás után.) E misztikus ésfölösleges csodatételek bármelyike elég okot szolgáltat a híveknek ahhoz, hogy neboncolgassa a Hegyi beszéd mondatainak a metafizikai értelmét és még több okotarra, hogy a keresztényi - megváltói alapállást ne tekintse a maga számárakötelezőnek. Amikor Jézus, a körülötte egyre jobban fokozódó ellenséges hangulatészlelése során rájön e természeti rendet bontó (az egyetemes törvényeket sértő,illetve a mágikus képességeivel vissza élő) tetteinek az éberség-veszejtőkövetkezményeire, már nem marad más lehetősége mint az, hogy a tetteinek azelőbb-utóbb megjelenő végzetes következményének elébe menjen és a visszahatás

×