1Tabela 2.Analiza comparativăa domeniilor, competenţelor şi atribuţiilor autorităţilor publice locale de nivelul IDomeniul...
2locaţiune a bunurilor domeniului public al satului (comunei), oraşului(municipiului), după caz, precum şi a serviciilor p...
3facilităţi pentru păturile socialvulnerabile, precum şi pentrualte categorii ale populaţiei;persoanelor socialmente vulne...
4structurilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi schema desalarizare a personalului acestoraprimăriei, schema...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Analiza comparativă a domeniilor, competenţelor şi atribuţiilor autorităţilor publice locale de nivelul I

402 views
336 views

Published on

Material eleborat de Vasile Cioaric și difuzat în cadrul cursului E-learning „Scoala Liderului Comunitar” pe platforma www.civicportal.org.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analiza comparativă a domeniilor, competenţelor şi atribuţiilor autorităţilor publice locale de nivelul I

  1. 1. 1Tabela 2.Analiza comparativăa domeniilor, competenţelor şi atribuţiilor autorităţilor publice locale de nivelul IDomeniul de activitate Competenţa consiliului Atribuţiile primaruluiCompetenţe şi atribuţiice reies din Articolul 4.al Legii privind descentralizarea administrativăşi art. 14 şi 29 din Legea privind administraţia publică localăa) planificarea urbană şigestionarea spaţiilor verzi deinteres local;f1) decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, asupra tăierii, defrişăriiarborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţiiadministrativ-teritoriale şi/sau asupra strămutării lor;o) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice ale localităţilor dincomponenţa unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi planurile deamenajare a teritoriului;s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi adocumentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi leprezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;b) colectarea şigestionarea deşeurilormenajere, inclusivsalubrizarea şi întreţinereaterenurilor pentrudepozitarea acestora;h) decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizeazăserviciile publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar încazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţenieiîn localitate;i) propune consiliului local schema de organizare şicondiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodăriecomunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilorrespective de gospodărie comunală;c) distribuirea apeipotabile, construirea şiîntreţinerea sistemelor decanalizare şi de epurare aapelor utilizate şi pluviale;i) dezvoltarea şigestionarea reţelelor urbanede distribuire a gazelor şienergiei termice;d) construcţia, întreţinereaşi iluminarea străzilor şidrumurilor publice locale;f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şimodernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cuprivire la locuinţe, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale şi deagrement de interes local;l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prinorganizarea circulaţiei transportului, prin întreţinereadrumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în razateritoriului administrat;e) transportul public local;f) amenajarea şiîntreţinerea cimitirelor;g) administrarea bunurilordin domeniile public şi privatlocale;b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului(comunei), oraşului (municipiului);c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori îng) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilordomeniului public şi celui privat ale satului (comunei),oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale;
  2. 2. 2locaţiune a bunurilor domeniului public al satului (comunei), oraşului(municipiului), după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, încondiţiile legii;d) decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori înlocaţiune a bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului(municipiului), după caz, în condiţiile legii;e) decide atribuirea şi propune schimbarea destinaţiei terenurilorproprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiilelegii;i1) decide asupra atribuirii terenurilor pentru amplasarea stupinelor;r) aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de intereslocal;j1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propunespre aprobare listele bunurilor şi serviciilor de interes publiclocal pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;j2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelorde parteneriat public-privat în care autoritatea administraţieipublice locale participă în calitate de partener public;h) construcţia,gestionarea, întreţinerea şiechiparea instituţiilorpreşcolare şi extraşcolare(creşe, grădiniţe de copii,şcoli de artă, de muzică);q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru instituţiilepublice şi serviciile publice de interes local din subordine, cu excepţia tarifelorpentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, inclusiv aprobăregimul de lucru al întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie publică,indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi alpersoanelor fizice care practică comerţul.j) activităţi culturale,sportive, de recreaţie şipentru tineret, precum şiplanificarea, dezvoltarea şigestionarea infrastructurilornecesare acestor tipuri deactivităţi;v) contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi deagrement de interes local; înfiinţează şi organizează tîrguri, pieţe, parcuri şilocuri de distracţie şi agrement, baze sportive şi asigură buna funcţionare aacestora;k) amenajarea pieţeloragricole, a spaţiilorcomerciale, realizareaoricăror alte măsurinecesare pentru dezvoltareaeconomică a unităţiiadministrativ-teritoriale;a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, aimpozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora,precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar;i) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şisocietăţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al societăţilorcomerciale;p) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi dealtă natură;h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilordin tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri dedistracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lorfuncţionare;l) instituirea şi gestionareaîntreprinderilor municipale şiorganizarea oricărei alteactivităţi necesare dezvoltăriieconomice a unităţiiadministrativ-teritoriale;b) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturilede serviciu sau de muncă cu şefii de subdiviziuni, deservicii, de întreprinderi municipale din subordineaautorităţii administraţiei publice locale respective,personalul primăriei, conduce şi controlează activitateaacestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;k) eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;m) construcţia de locuinţeşi acordarea altor tipuri dey) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială,asigură protecţia drepturilor copilului; decide punerea la evidenţă aj) conduce, coordonează şi controlează activitateaserviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului
  3. 3. 3facilităţi pentru păturile socialvulnerabile, precum şi pentrualte categorii ale populaţiei;persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţireacondiţiilor locative; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii debinefacere de interes local;stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizareamăsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlulasupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitateaadministrativ-teritorială respectivă;q) exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritatetutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;r) coordonează activitatea de asistenţă socială privindcopiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, ,familiile afectate de violenţă intrafamilială, alte categorii depersoane socialmente vulnerabile, sprijină activitateaasociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului(comunei), oraşului (municipiului);n) organizarea serviciilorantiincendiare.x) contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă deciziiprivind activitatea poliţiei municipale, a pompierilor şi formaţiunilor deprotecţie civilă de interes local, propune măsuri de îmbunătăţire a activităţiiacestora;t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise depersoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuripentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz,sesizează organele de drept, acestea fiind obligate săreacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitărileprimarului;u) ia măsuri de interzicere sau de suspendare aspectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publicecare contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, careatentează la ordinea şi liniştea publică;x) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şicu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri deprevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilornaturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şiepizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu,mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şiinstituţiilor publice din localitate;Competenţe şi atribuţiibazate pe Articolul 3. al Legii privind administraţia publică locală.g) decide efectuarea auditului intern;j) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţieipublice locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi serviciide interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţiloradministraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şiasociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni saulucrări de interes comuny) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie laextinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.k) decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusivtransfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătatel) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele primăriei, ale b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele
  4. 4. 4structurilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi schema desalarizare a personalului acestoraprimăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi lesupune aprobării consiliului local;m) aprobă statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) şi regulamentulconsiliului pe baza statutului-cadru şi a regulamentului-cadru, aprobate deParlamentn) aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şia fondurilor speciale, aprobă împrumuturile şi contul de încheiere aexerciţiului bugetare) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţiiadministrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi acontului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintăspre aprobare consiliului local;f) exercită funcţia de ordonator principal de credite alsatului (comunei), oraşului (municipiului); verifică, din oficiusau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de labugetul local şi informează consiliul local despre situaţiaexistentă;t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii), precum şi îl(îi) eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi;d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);u) numeşte, în bază de concurs desfăşurat în condiţiile Legii nr.158-XVIdin 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,secretarul consiliului, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii,raporturile de serviciu ale secretarului, deleagă primarului competenţaevaluării performanţelor lui profesionale;w) desemnează reprezentantul său în instanţele de judecată, în litigiileprivind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cualte autorităţi publicen) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alteautorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară saudin străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, încondiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate înnumele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;w1) formează comisii administrative conform legislaţiei în vigoare;z) examinează informaţiile consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiazădările de seamă şi informaţiile primarului, ale conducătorilor de subdiviziuni,întreprinderi municipale şi instituţii publice din subordine; ridică mandatulconsilierilor în condiţiile legii; iniţiază, după caz, şi decide desfăşurareareferendumului local.o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori estenecesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică asatului (comunei), oraşului (municipiului);z1) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor dedecizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, demediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii,sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice),precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţiaunităţii administrativ-teritoriale.v) propune consiliului local consultarea populaţiei prinreferendum în probleme locale de interes deosebit, iamăsuri pentru organizarea acestor consultări;p) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează săactiveze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

×