โจทย์ปัญหา Pbl 7.2เรื่อง การแสดงผลออกทางหน้าจอ

246 views
199 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โจทย์ปัญหา Pbl 7.2เรื่อง การแสดงผลออกทางหน้าจอ

  1. 1. โจทย์ปญหา PBL7.2 ั เรือง การแสดงผลออกทางหน้าจอ ่ภารกิจ1. โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ถ้านักเรียนจะเขียนโปรแกรมนี้นักเรียนจะต้องมี ความรู้เรื่องใดบ้าง (2 คะแนน)2. นักเรียนและสมาชิกในกลุ่ม มีวิธีเขียนโปรแกรมอย่างไร (3 คะแนน)เกณฑ์การพิจารณา ดี ปาน น้อย ดี น้อย รายการประเมิน มาก กลาง มาก 5 4 3 2 1 1. เขียนชื่อตัวแปร ชนิดของตัวแปร รหัสควบคุมและ การนาไปใช้ได้ครบถ้วน 2. ใช้คาสั่ง printf() แสดงผลลัพธ์จากการคานวณ ได้ถูกต้อง รวม เฉลี่ย
  2. 2. สมาชิกในกลุ่ม1. นายนัฐพล อาษาพนม เลขที่ 52. นางสาวยลยุพา ลานนท์ เลขที่ 133. นางสาวนิตยา หงษ์ทอง เลขที่ 15ตอนที่ 1 หัวข้อปัญหา เขียนโปรแกรมแสดงผลข้อมูลโดยใช้คาสั่ง printf ทาความเข้าใจปัญหา - สิ่งที่ต้องการรู้ ผลลัพธ์ - วิธีการหาคาตอบ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา ชื่อสมาชิก การแบ่งหน้าที่ แหล่งข้อมูล/อ้างอิง นายนัฐพล อาษา เรียบเรียง/ www.sangsiri.net พนม สืบค้นข้อมูล น า ง ส า ว ย ล ยุ พ า ตรวจทาน http://www.webthaidd.com/develop- ลานนท์ c/webthaidd_article_626_.html นางสาวนิ ต า หงษ์ พิมพ์ - ทอง
  3. 3. ตอนที่ 2 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหาตามภารกิจ1. โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ถ้านักเรียนจะเขียนโปรแกรมนี้นักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง (2 คะแนน)ตอบ มีวั ตถุป ระสงค์เพื่อแสดงประวั ตินั กเรี ยน จะต้ องมีค วามรู้เ รื่อ ง การใช้ค าสั่ งPrintf และฟังก์ชันการรับข้อมูล2. นักเรียนและสมาชิกในกลุ่ม มีวิธีเขียนโปรแกรมอย่างไร (3 คะแนน)ตอบ#include <stdio.h>#include <conio.h>main() { float BMI; printf(“tt About mettn”); printf(“Student ID t : 22732n”); printf(“Name t : Nattapon t Lastnamet : Arsapanomn”); printf(“Age t : 16t years oldn”); printf(“Class t : 4/12n”); printf(“Weigh t : 63 Kgn”); printf(“Hight t : 175n”); BMI=63/(1.75*1.75); printf(“BMIt : %.f”,BMI); getch() }เกณฑ์การให้คะแนนคะแนนรวมได้ระหว่าง 5 คะแนน หมายถึง ดีมากคะแนนรวมได้ระหว่าง 3 - 4 คะแนน หมายถึง ดีคะแนนรวมได้ระหว่าง 1 - 2 คะแนน หมายถึง ปานกลางคะแนนรวมได้ระหว่าง 0 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง

×