Судалгаа Наранцэцэг                            Ахуйн судалгаа      Санамж: Судалгааны хар...
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 2
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 3
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 4
Судалгаа Наранцэцэгжижиг үсгээр бичнэ.   Сургууль        44   Анги бүлэг       11б          Ха...
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 6
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 7
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 8
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 9
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 10
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 11
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 12
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 13
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 14
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 15
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 16
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 17
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 18
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 19
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 20
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 21
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 22
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 23
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 24
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 25
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 26
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 27
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 28
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 29
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 30
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 31
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 32
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 33
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 34
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 35
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 36
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 37
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 38
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 39
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 40
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 41
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 42
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 43
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 44
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 45
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 46
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 47
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 48
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 49
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 50
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 51
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 52
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 53
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 54
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 55
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 56
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 57
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 58
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 59
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 60
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 61
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 62
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 63
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 64
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 65
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 66
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 67
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 68
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 69
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 70
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 71
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 72
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 73
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 74
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 75
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 76
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 77
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 78
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 79
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 80
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 81
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 82
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 83
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 84
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 85
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 86
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 87
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 88
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 89
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 90
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 91
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 92
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 93
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 94
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 95
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 96
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 97
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 98
Судалгаа Наранцэцэг   Хуудас 99
Судалгаа Наранцэцэг  Хуудас 100
Судалгаа Наранцэцэг  Хуудас 101
Судалгаа Наранцэцэг  Хуудас 102
Судалгаа Наранцэцэг  Хуудас 103
Судалгаа Наранцэцэг  Хуудас 104
Судалгаа Наранцэцэг  Хуудас 105
Судалгаа Наранцэцэг  Хуудас 106
Судалгаа Наранцэцэг  Хуудас 107
Судалгаа Наранцэцэг  Хуудас 108
Судалгаа Тамир                           Ахуйн судалгаа      Санамж: Судалгааны хариултыг...
Судалгаа Тамир Хуудас 110
Судалгаа Тамир Хуудас 111
Судалгаа Тамир Хуудас 112
Судалгаа Тамиржижиг үсгээр бичнэ.   Сургууль        44   Анги бүлэг       11б          Хариулт...
Судалгаа Тамир Хуудас 114
Судалгаа Тамир Хуудас 115
Судалгаа Тамир Хуудас 116
Судалгаа Тамир Хуудас 117
Судалгаа Тамир Хуудас 118
Судалгаа Тамир Хуудас 119
Судалгаа Тамир Хуудас 120
Судалгаа Тамир Хуудас 121
Судалгаа Тамир Хуудас 122
Судалгаа Тамир Хуудас 123
Судалгаа Тамир Хуудас 124
Судалгаа Тамир Хуудас 125
Судалгаа Тамир Хуудас 126
Судалгаа Тамир Хуудас 127
Судалгаа Тамир Хуудас 128
Судалгаа Тамир Хуудас 129
Судалгаа Тамир Хуудас 130
Судалгаа Тамир Хуудас 131
Судалгаа Тамир Хуудас 132
Судалгаа Тамир Хуудас 133
Судалгаа Тамир Хуудас 134
Судалгаа Тамир Хуудас 135
Судалгаа Тамир Хуудас 136
Судалгаа Тамир Хуудас 137
Судалгаа Тамир Хуудас 138
Судалгаа Тамир Хуудас 139
Судалгаа Тамир Хуудас 140
Судалгаа Тамир Хуудас 141
Судалгаа Тамир Хуудас 142
Судалгаа Тамир Хуудас 143
Судалгаа Тамир Хуудас 144
Судалгаа Тамир Хуудас 145
Судалгаа Тамир Хуудас 146
Судалгаа Тамир Хуудас 147
Судалгаа Тамир Хуудас 148
Судалгаа Тамир Хуудас 149
Судалгаа Тамир Хуудас 150
Судалгаа Тамир Хуудас 151
Судалгаа Тамир Хуудас 152
Судалгаа Тамир Хуудас 153
Судалгаа Тамир Хуудас 154
Судалгаа Тамир Хуудас 155
Судалгаа Тамир Хуудас 156
Судалгаа Тамир Хуудас 157
Судалгаа Тамир Хуудас 158
Судалгаа Тамир Хуудас 159
Судалгаа Тамир Хуудас 160
Судалгаа Тамир Хуудас 161
Судалгаа Тамир Хуудас 162
Судалгаа Тамир Хуудас 163
Судалгаа Тамир Хуудас 164
Судалгаа Тамир Хуудас 165
Судалгаа Тамир Хуудас 166
Судалгаа Тамир Хуудас 167
Судалгаа Тамир Хуудас 168
Судалгаа Тамир Хуудас 169
Судалгаа Тамир Хуудас 170
Судалгаа Тамир Хуудас 171
Судалгаа Тамир Хуудас 172
Судалгаа Тамир Хуудас 173
Судалгаа Тамир Хуудас 174
Судалгаа Тамир Хуудас 175
Судалгаа Тамир Хуудас 176
Судалгаа Тамир Хуудас 177
Судалгаа Тамир Хуудас 178
Судалгаа Тамир Хуудас 179
Судалгаа Тамир Хуудас 180
Судалгаа Тамир Хуудас 181
Судалгаа Тамир Хуудас 182
Судалгаа Тамир Хуудас 183
Судалгаа Тамир Хуудас 184
Судалгаа Тамир Хуудас 185
Судалгаа Тамир Хуудас 186
Судалгаа Тамир Хуудас 187
Судалгаа Тамир Хуудас 188
Судалгаа Тамир Хуудас 189
Судалгаа Тамир Хуудас 190
Судалгаа Тамир Хуудас 191
Судалгаа Тамир Хуудас 192
Судалгаа Тамир Хуудас 193
Судалгаа Тамир Хуудас 194
Судалгаа Тамир Хуудас 195
Судалгаа Тамир Хуудас 196
Судалгаа Тамир Хуудас 197
Судалгаа Тамир Хуудас 198
Судалгаа Тамир Хуудас 199
Судалгаа Тамир Хуудас 200
Судалгаа Тамир Хуудас 201
Судалгаа Тамир Хуудас 202
Судалгаа Тамир Хуудас 203
Судалгаа Тамир Хуудас 204
Судалгаа Тамир Хуудас 205
Судалгаа Тамир Хуудас 206
Судалгаа Тамир Хуудас 207
Судалгаа Тамир Хуудас 208
Судалгаа Тамир Хуудас 209
Судалгаа Тамир Хуудас 210
Судалгаа Тамир Хуудас 211
Судалгаа Тамир Хуудас 212
Судалгаа Тамир Хуудас 213
Судалгаа Тамир Хуудас 214
Судалгаа Тамир Хуудас 215
Судалгаа Тамир Хуудас 216
Судалгаа Тулга                           Ахуйн судалгаа      Санамж: Судалгааны хариултыг ...
Судалгаа Тулга Хуудас 218
Судалгаа Тулга Хуудас 219
Судалгаа Тулга Хуудас 220
Судалгаа Тулгажижиг үсгээр бичнэ.   Сургууль        44   Анги бүлэг       11б          Хариулт...
Судалгаа Тулга Хуудас 222
Судалгаа Тулга Хуудас 223
Судалгаа Тулга Хуудас 224
Судалгаа Тулга Хуудас 225
Судалгаа Тулга Хуудас 226
Судалгаа Тулга Хуудас 227
Судалгаа Тулга Хуудас 228
Судалгаа Тулга Хуудас 229
Судалгаа Тулга Хуудас 230
Судалгаа Тулга Хуудас 231
Судалгаа Тулга Хуудас 232
Судалгаа Тулга Хуудас 233
Судалгаа Тулга Хуудас 234
Судалгаа Тулга Хуудас 235
Судалгаа Тулга Хуудас 236
Судалгаа Тулга Хуудас 237
Судалгаа Тулга Хуудас 238
Судалгаа Тулга Хуудас 239
Судалгаа Тулга Хуудас 240
Судалгаа Тулга Хуудас 241
Судалгаа Тулга Хуудас 242
Судалгаа Тулга Хуудас 243
Судалгаа Тулга Хуудас 244
Судалгаа Тулга Хуудас 245
Судалгаа Тулга Хуудас 246
Судалгаа Тулга Хуудас 247
Судалгаа Тулга Хуудас 248
Судалгаа Тулга Хуудас 249
Судалгаа Тулга Хуудас 250
Судалгаа Тулга Хуудас 251
Судалгаа Тулга Хуудас 252
Судалгаа Тулга Хуудас 253
Судалгаа Тулга Хуудас 254
Судалгаа Тулга Хуудас 255
Судалгаа Тулга Хуудас 256
Судалгаа Тулга Хуудас 257
Судалгаа Тулга Хуудас 258
Судалгаа Тулга Хуудас 259
Судалгаа Тулга Хуудас 260
Судалгаа Тулга Хуудас 261
Судалгаа Тулга Хуудас 262
Судалгаа Тулга Хуудас 263
Судалгаа Тулга Хуудас 264
Судалгаа Тулга Хуудас 265
Судалгаа Тулга Хуудас 266
Судалгаа Тулга Хуудас 267
Судалгаа Тулга Хуудас 268
Судалгаа Тулга Хуудас 269
Судалгаа Тулга Хуудас 270
Судалгаа Тулга Хуудас 271
Судалгаа Тулга Хуудас 272
Судалгаа Тулга Хуудас 273
Судалгаа Тулга Хуудас 274
Судалгаа Тулга Хуудас 275
Судалгаа Тулга Хуудас 276
Судалгаа Тулга Хуудас 277
Судалгаа Тулга Хуудас 278
Судалгаа Тулга Хуудас 279
Судалгаа Тулга Хуудас 280
Судалгаа Тулга Хуудас 281
Судалгаа Тулга Хуудас 282
Судалгаа Тулга Хуудас 283
Судалгаа Тулга Хуудас 284
Судалгаа Тулга Хуудас 285
Судалгаа Тулга Хуудас 286
Судалгаа Тулга Хуудас 287
Судалгаа Тулга Хуудас 288
Судалгаа Тулга Хуудас 289
Судалгаа Тулга Хуудас 290
Судалгаа Тулга Хуудас 291
Судалгаа Тулга Хуудас 292
Судалгаа Тулга Хуудас 293
Судалгаа Тулга Хуудас 294
Судалгаа Тулга Хуудас 295
Судалгаа Тулга Хуудас 296
Судалгаа Тулга Хуудас 297
Судалгаа Тулга Хуудас 298
Судалгаа Тулга Хуудас 299
Судалгаа Тулга Хуудас 300
Судалгаа Тулга Хуудас 301
Судалгаа Тулга Хуудас 302
Судалгаа Тулга Хуудас 303
Судалгаа Тулга Хуудас 304
Судалгаа Тулга Хуудас 305
Судалгаа Тулга Хуудас 306
Судалгаа Тулга Хуудас 307
Судалгаа Тулга Хуудас 308
Судалгаа Тулга Хуудас 309
Судалгаа Тулга Хуудас 310
Судалгаа Тулга Хуудас 311
Судалгаа Тулга Хуудас 312
Судалгаа Тулга Хуудас 313
Судалгаа Тулга Хуудас 314
Судалгаа Тулга Хуудас 315
Судалгаа Тулга Хуудас 316
Судалгаа Тулга Хуудас 317
Судалгаа Тулга Хуудас 318
Судалгаа Тулга Хуудас 319
Судалгаа Тулга Хуудас 320
Судалгаа Тулга Хуудас 321
Судалгаа Тулга Хуудас 322
Судалгаа Тулга Хуудас 323
Судалгаа Тулга Хуудас 324
Судалгаа Ихэрцэцэг                           Ахуйн судалгаа      Санамж: Судалгааны хариу...
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 326
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 327
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 328
Судалгаа Ихэрцэцэгжижиг үсгээр бичнэ.   Сургууль        44   Анги бүлэг       11б          Хар...
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 330
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 331
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 332
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 333
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 334
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 335
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 336
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 337
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 338
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 339
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 340
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 341
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 342
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 343
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 344
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 345
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 346
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 347
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 348
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 349
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 350
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 351
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 352
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 353
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 354
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 355
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 356
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 357
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 358
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 359
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 360
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 361
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 362
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 363
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 364
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 365
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 366
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 367
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 368
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 369
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 370
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 371
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 372
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 373
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 374
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 375
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 376
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 377
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 378
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 379
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 380
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 381
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 382
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 383
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 384
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 385
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 386
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 387
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 388
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 389
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 390
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 391
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 392
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 393
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 394
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 395
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 396
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 397
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 398
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 399
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 400
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 401
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 402
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 403
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 404
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 405
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 406
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 407
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 408
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 409
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 410
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 411
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 412
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 413
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 414
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 415
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 416
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 417
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 418
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 419
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 420
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 421
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 422
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 423
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 424
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 425
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 426
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 427
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 428
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 429
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 430
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 431
Судалгаа Ихэрцэцэг  Хуудас 432
Судалгаа Мандахбаяр                            Ахуйн судалгаа      Санамж: Судалгааны хар...
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 434
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 435
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 436
Судалгаа Мандахбаяржижиг үсгээр бичнэ.   Сургууль        44   Анги бүлэг       11б          Ха...
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 438
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 439
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 440
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 441
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 442
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 443
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 444
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 445
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 446
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 447
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 448
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 449
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 450
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 451
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 452
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 453
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 454
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 455
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 456
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 457
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 458
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 459
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 460
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 461
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 462
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 463
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 464
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 465
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 466
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 467
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 468
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 469
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 470
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 471
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 472
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 473
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 474
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 475
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 476
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 477
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 478
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 479
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 480
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 481
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 482
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 483
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 484
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 485
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 486
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 487
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 488
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 489
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 490
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 491
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 492
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 493
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 494
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 495
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 496
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 497
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 498
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 499
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 500
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 501
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 502
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 503
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 504
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 505
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 506
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 507
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 508
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 509
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 510
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 511
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 512
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 513
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 514
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 515
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 516
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 517
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 518
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 519
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 520
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 521
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 522
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 523
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 524
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 525
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 526
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 527
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 528
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 529
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 530
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 531
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 532
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 533
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 534
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 535
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 536
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 537
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 538
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 539
Судалгаа Мандахбаяр  Хуудас 540
Судалгаа анализ                                Та гэртэй компьютертэй юу?   Овог    ...
Судалгаа анализгэртэй компьютертэй юу? Та гэртээ интернеттэй юу? Та нөүтбүүктэй юу?        Та гэртээ номын сантай ю...
Судалгаа анализГэрийн даалгаварааa. Тийм    b. Үгүй     1       0     1       0     0    ...
Судалгаа график    Та гэртэй компьютертэй юу?         Та гэртээ интернеттэй юу?       Та нөүтбүүктэй юу?...
Судалгаа графикТа нөүтбүүктэй юу?      Та гэртээ номын сантай юу?    Гэрийн даалгавараа             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

хулан цахим судалгаа

590 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хулан цахим судалгаа

 1. 1. Судалгаа Наранцэцэг Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Тогоотогтох Нас 17 Сургууль Нэр Наранцэцэг Хүйс эм Анги бүлэгАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Гэрийн даалгавараа араа хийхэд хэцүү байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 1
 2. 2. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 2
 3. 3. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 3
 4. 4. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 4
 5. 5. Судалгаа Наранцэцэгжижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 11б Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хуудас 5
 6. 6. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 6
 7. 7. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 7
 8. 8. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 8
 9. 9. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 9
 10. 10. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 10
 11. 11. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 11
 12. 12. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 12
 13. 13. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 13
 14. 14. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 14
 15. 15. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 15
 16. 16. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 16
 17. 17. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 17
 18. 18. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 18
 19. 19. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 19
 20. 20. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 20
 21. 21. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 21
 22. 22. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 22
 23. 23. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 23
 24. 24. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 24
 25. 25. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 25
 26. 26. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 26
 27. 27. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 27
 28. 28. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 28
 29. 29. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 29
 30. 30. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 30
 31. 31. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 31
 32. 32. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 32
 33. 33. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 33
 34. 34. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 34
 35. 35. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 35
 36. 36. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 36
 37. 37. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 37
 38. 38. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 38
 39. 39. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 39
 40. 40. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 40
 41. 41. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 41
 42. 42. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 42
 43. 43. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 43
 44. 44. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 44
 45. 45. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 45
 46. 46. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 46
 47. 47. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 47
 48. 48. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 48
 49. 49. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 49
 50. 50. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 50
 51. 51. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 51
 52. 52. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 52
 53. 53. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 53
 54. 54. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 54
 55. 55. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 55
 56. 56. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 56
 57. 57. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 57
 58. 58. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 58
 59. 59. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 59
 60. 60. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 60
 61. 61. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 61
 62. 62. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 62
 63. 63. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 63
 64. 64. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 64
 65. 65. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 65
 66. 66. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 66
 67. 67. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 67
 68. 68. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 68
 69. 69. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 69
 70. 70. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 70
 71. 71. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 71
 72. 72. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 72
 73. 73. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 73
 74. 74. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 74
 75. 75. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 75
 76. 76. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 76
 77. 77. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 77
 78. 78. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 78
 79. 79. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 79
 80. 80. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 80
 81. 81. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 81
 82. 82. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 82
 83. 83. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 83
 84. 84. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 84
 85. 85. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 85
 86. 86. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 86
 87. 87. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 87
 88. 88. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 88
 89. 89. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 89
 90. 90. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 90
 91. 91. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 91
 92. 92. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 92
 93. 93. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 93
 94. 94. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 94
 95. 95. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 95
 96. 96. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 96
 97. 97. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 97
 98. 98. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 98
 99. 99. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 99
 100. 100. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 100
 101. 101. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 101
 102. 102. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 102
 103. 103. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 103
 104. 104. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 104
 105. 105. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 105
 106. 106. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 106
 107. 107. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 107
 108. 108. Судалгаа Наранцэцэг Хуудас 108
 109. 109. Судалгаа Тамир Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Батдорж  Нас 17 Сургууль Нэр Тамир Хүйс эм Анги бүлэгАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Гэрийн даалгавараа араа хийхэд хэцүү байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 109
 110. 110. Судалгаа Тамир Хуудас 110
 111. 111. Судалгаа Тамир Хуудас 111
 112. 112. Судалгаа Тамир Хуудас 112
 113. 113. Судалгаа Тамиржижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 11б Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт a d Хуудас 113
 114. 114. Судалгаа Тамир Хуудас 114
 115. 115. Судалгаа Тамир Хуудас 115
 116. 116. Судалгаа Тамир Хуудас 116
 117. 117. Судалгаа Тамир Хуудас 117
 118. 118. Судалгаа Тамир Хуудас 118
 119. 119. Судалгаа Тамир Хуудас 119
 120. 120. Судалгаа Тамир Хуудас 120
 121. 121. Судалгаа Тамир Хуудас 121
 122. 122. Судалгаа Тамир Хуудас 122
 123. 123. Судалгаа Тамир Хуудас 123
 124. 124. Судалгаа Тамир Хуудас 124
 125. 125. Судалгаа Тамир Хуудас 125
 126. 126. Судалгаа Тамир Хуудас 126
 127. 127. Судалгаа Тамир Хуудас 127
 128. 128. Судалгаа Тамир Хуудас 128
 129. 129. Судалгаа Тамир Хуудас 129
 130. 130. Судалгаа Тамир Хуудас 130
 131. 131. Судалгаа Тамир Хуудас 131
 132. 132. Судалгаа Тамир Хуудас 132
 133. 133. Судалгаа Тамир Хуудас 133
 134. 134. Судалгаа Тамир Хуудас 134
 135. 135. Судалгаа Тамир Хуудас 135
 136. 136. Судалгаа Тамир Хуудас 136
 137. 137. Судалгаа Тамир Хуудас 137
 138. 138. Судалгаа Тамир Хуудас 138
 139. 139. Судалгаа Тамир Хуудас 139
 140. 140. Судалгаа Тамир Хуудас 140
 141. 141. Судалгаа Тамир Хуудас 141
 142. 142. Судалгаа Тамир Хуудас 142
 143. 143. Судалгаа Тамир Хуудас 143
 144. 144. Судалгаа Тамир Хуудас 144
 145. 145. Судалгаа Тамир Хуудас 145
 146. 146. Судалгаа Тамир Хуудас 146
 147. 147. Судалгаа Тамир Хуудас 147
 148. 148. Судалгаа Тамир Хуудас 148
 149. 149. Судалгаа Тамир Хуудас 149
 150. 150. Судалгаа Тамир Хуудас 150
 151. 151. Судалгаа Тамир Хуудас 151
 152. 152. Судалгаа Тамир Хуудас 152
 153. 153. Судалгаа Тамир Хуудас 153
 154. 154. Судалгаа Тамир Хуудас 154
 155. 155. Судалгаа Тамир Хуудас 155
 156. 156. Судалгаа Тамир Хуудас 156
 157. 157. Судалгаа Тамир Хуудас 157
 158. 158. Судалгаа Тамир Хуудас 158
 159. 159. Судалгаа Тамир Хуудас 159
 160. 160. Судалгаа Тамир Хуудас 160
 161. 161. Судалгаа Тамир Хуудас 161
 162. 162. Судалгаа Тамир Хуудас 162
 163. 163. Судалгаа Тамир Хуудас 163
 164. 164. Судалгаа Тамир Хуудас 164
 165. 165. Судалгаа Тамир Хуудас 165
 166. 166. Судалгаа Тамир Хуудас 166
 167. 167. Судалгаа Тамир Хуудас 167
 168. 168. Судалгаа Тамир Хуудас 168
 169. 169. Судалгаа Тамир Хуудас 169
 170. 170. Судалгаа Тамир Хуудас 170
 171. 171. Судалгаа Тамир Хуудас 171
 172. 172. Судалгаа Тамир Хуудас 172
 173. 173. Судалгаа Тамир Хуудас 173
 174. 174. Судалгаа Тамир Хуудас 174
 175. 175. Судалгаа Тамир Хуудас 175
 176. 176. Судалгаа Тамир Хуудас 176
 177. 177. Судалгаа Тамир Хуудас 177
 178. 178. Судалгаа Тамир Хуудас 178
 179. 179. Судалгаа Тамир Хуудас 179
 180. 180. Судалгаа Тамир Хуудас 180
 181. 181. Судалгаа Тамир Хуудас 181
 182. 182. Судалгаа Тамир Хуудас 182
 183. 183. Судалгаа Тамир Хуудас 183
 184. 184. Судалгаа Тамир Хуудас 184
 185. 185. Судалгаа Тамир Хуудас 185
 186. 186. Судалгаа Тамир Хуудас 186
 187. 187. Судалгаа Тамир Хуудас 187
 188. 188. Судалгаа Тамир Хуудас 188
 189. 189. Судалгаа Тамир Хуудас 189
 190. 190. Судалгаа Тамир Хуудас 190
 191. 191. Судалгаа Тамир Хуудас 191
 192. 192. Судалгаа Тамир Хуудас 192
 193. 193. Судалгаа Тамир Хуудас 193
 194. 194. Судалгаа Тамир Хуудас 194
 195. 195. Судалгаа Тамир Хуудас 195
 196. 196. Судалгаа Тамир Хуудас 196
 197. 197. Судалгаа Тамир Хуудас 197
 198. 198. Судалгаа Тамир Хуудас 198
 199. 199. Судалгаа Тамир Хуудас 199
 200. 200. Судалгаа Тамир Хуудас 200
 201. 201. Судалгаа Тамир Хуудас 201
 202. 202. Судалгаа Тамир Хуудас 202
 203. 203. Судалгаа Тамир Хуудас 203
 204. 204. Судалгаа Тамир Хуудас 204
 205. 205. Судалгаа Тамир Хуудас 205
 206. 206. Судалгаа Тамир Хуудас 206
 207. 207. Судалгаа Тамир Хуудас 207
 208. 208. Судалгаа Тамир Хуудас 208
 209. 209. Судалгаа Тамир Хуудас 209
 210. 210. Судалгаа Тамир Хуудас 210
 211. 211. Судалгаа Тамир Хуудас 211
 212. 212. Судалгаа Тамир Хуудас 212
 213. 213. Судалгаа Тамир Хуудас 213
 214. 214. Судалгаа Тамир Хуудас 214
 215. 215. Судалгаа Тамир Хуудас 215
 216. 216. Судалгаа Тамир Хуудас 216
 217. 217. Судалгаа Тулга Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Жаргалсайхан Нас 18 Сургууль Нэр Тулга Хүйс эр Анги бүлэгАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Гэрийн даалгавараа араа хийхэд хэцүү байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 217
 218. 218. Судалгаа Тулга Хуудас 218
 219. 219. Судалгаа Тулга Хуудас 219
 220. 220. Судалгаа Тулга Хуудас 220
 221. 221. Судалгаа Тулгажижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 11б Хариулт b Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 221
 222. 222. Судалгаа Тулга Хуудас 222
 223. 223. Судалгаа Тулга Хуудас 223
 224. 224. Судалгаа Тулга Хуудас 224
 225. 225. Судалгаа Тулга Хуудас 225
 226. 226. Судалгаа Тулга Хуудас 226
 227. 227. Судалгаа Тулга Хуудас 227
 228. 228. Судалгаа Тулга Хуудас 228
 229. 229. Судалгаа Тулга Хуудас 229
 230. 230. Судалгаа Тулга Хуудас 230
 231. 231. Судалгаа Тулга Хуудас 231
 232. 232. Судалгаа Тулга Хуудас 232
 233. 233. Судалгаа Тулга Хуудас 233
 234. 234. Судалгаа Тулга Хуудас 234
 235. 235. Судалгаа Тулга Хуудас 235
 236. 236. Судалгаа Тулга Хуудас 236
 237. 237. Судалгаа Тулга Хуудас 237
 238. 238. Судалгаа Тулга Хуудас 238
 239. 239. Судалгаа Тулга Хуудас 239
 240. 240. Судалгаа Тулга Хуудас 240
 241. 241. Судалгаа Тулга Хуудас 241
 242. 242. Судалгаа Тулга Хуудас 242
 243. 243. Судалгаа Тулга Хуудас 243
 244. 244. Судалгаа Тулга Хуудас 244
 245. 245. Судалгаа Тулга Хуудас 245
 246. 246. Судалгаа Тулга Хуудас 246
 247. 247. Судалгаа Тулга Хуудас 247
 248. 248. Судалгаа Тулга Хуудас 248
 249. 249. Судалгаа Тулга Хуудас 249
 250. 250. Судалгаа Тулга Хуудас 250
 251. 251. Судалгаа Тулга Хуудас 251
 252. 252. Судалгаа Тулга Хуудас 252
 253. 253. Судалгаа Тулга Хуудас 253
 254. 254. Судалгаа Тулга Хуудас 254
 255. 255. Судалгаа Тулга Хуудас 255
 256. 256. Судалгаа Тулга Хуудас 256
 257. 257. Судалгаа Тулга Хуудас 257
 258. 258. Судалгаа Тулга Хуудас 258
 259. 259. Судалгаа Тулга Хуудас 259
 260. 260. Судалгаа Тулга Хуудас 260
 261. 261. Судалгаа Тулга Хуудас 261
 262. 262. Судалгаа Тулга Хуудас 262
 263. 263. Судалгаа Тулга Хуудас 263
 264. 264. Судалгаа Тулга Хуудас 264
 265. 265. Судалгаа Тулга Хуудас 265
 266. 266. Судалгаа Тулга Хуудас 266
 267. 267. Судалгаа Тулга Хуудас 267
 268. 268. Судалгаа Тулга Хуудас 268
 269. 269. Судалгаа Тулга Хуудас 269
 270. 270. Судалгаа Тулга Хуудас 270
 271. 271. Судалгаа Тулга Хуудас 271
 272. 272. Судалгаа Тулга Хуудас 272
 273. 273. Судалгаа Тулга Хуудас 273
 274. 274. Судалгаа Тулга Хуудас 274
 275. 275. Судалгаа Тулга Хуудас 275
 276. 276. Судалгаа Тулга Хуудас 276
 277. 277. Судалгаа Тулга Хуудас 277
 278. 278. Судалгаа Тулга Хуудас 278
 279. 279. Судалгаа Тулга Хуудас 279
 280. 280. Судалгаа Тулга Хуудас 280
 281. 281. Судалгаа Тулга Хуудас 281
 282. 282. Судалгаа Тулга Хуудас 282
 283. 283. Судалгаа Тулга Хуудас 283
 284. 284. Судалгаа Тулга Хуудас 284
 285. 285. Судалгаа Тулга Хуудас 285
 286. 286. Судалгаа Тулга Хуудас 286
 287. 287. Судалгаа Тулга Хуудас 287
 288. 288. Судалгаа Тулга Хуудас 288
 289. 289. Судалгаа Тулга Хуудас 289
 290. 290. Судалгаа Тулга Хуудас 290
 291. 291. Судалгаа Тулга Хуудас 291
 292. 292. Судалгаа Тулга Хуудас 292
 293. 293. Судалгаа Тулга Хуудас 293
 294. 294. Судалгаа Тулга Хуудас 294
 295. 295. Судалгаа Тулга Хуудас 295
 296. 296. Судалгаа Тулга Хуудас 296
 297. 297. Судалгаа Тулга Хуудас 297
 298. 298. Судалгаа Тулга Хуудас 298
 299. 299. Судалгаа Тулга Хуудас 299
 300. 300. Судалгаа Тулга Хуудас 300
 301. 301. Судалгаа Тулга Хуудас 301
 302. 302. Судалгаа Тулга Хуудас 302
 303. 303. Судалгаа Тулга Хуудас 303
 304. 304. Судалгаа Тулга Хуудас 304
 305. 305. Судалгаа Тулга Хуудас 305
 306. 306. Судалгаа Тулга Хуудас 306
 307. 307. Судалгаа Тулга Хуудас 307
 308. 308. Судалгаа Тулга Хуудас 308
 309. 309. Судалгаа Тулга Хуудас 309
 310. 310. Судалгаа Тулга Хуудас 310
 311. 311. Судалгаа Тулга Хуудас 311
 312. 312. Судалгаа Тулга Хуудас 312
 313. 313. Судалгаа Тулга Хуудас 313
 314. 314. Судалгаа Тулга Хуудас 314
 315. 315. Судалгаа Тулга Хуудас 315
 316. 316. Судалгаа Тулга Хуудас 316
 317. 317. Судалгаа Тулга Хуудас 317
 318. 318. Судалгаа Тулга Хуудас 318
 319. 319. Судалгаа Тулга Хуудас 319
 320. 320. Судалгаа Тулга Хуудас 320
 321. 321. Судалгаа Тулга Хуудас 321
 322. 322. Судалгаа Тулга Хуудас 322
 323. 323. Судалгаа Тулга Хуудас 323
 324. 324. Судалгаа Тулга Хуудас 324
 325. 325. Судалгаа Ихэрцэцэг Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Өлзийжаргал Нас 18 Сургууль Нэр Ихэрцэцэг Хүйс эм Анги бүлэгАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Гэрийн даалгавараа араа хийхэд хэцүү байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 325
 326. 326. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 326
 327. 327. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 327
 328. 328. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 328
 329. 329. Судалгаа Ихэрцэцэгжижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 11б Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 329
 330. 330. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 330
 331. 331. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 331
 332. 332. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 332
 333. 333. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 333
 334. 334. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 334
 335. 335. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 335
 336. 336. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 336
 337. 337. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 337
 338. 338. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 338
 339. 339. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 339
 340. 340. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 340
 341. 341. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 341
 342. 342. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 342
 343. 343. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 343
 344. 344. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 344
 345. 345. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 345
 346. 346. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 346
 347. 347. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 347
 348. 348. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 348
 349. 349. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 349
 350. 350. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 350
 351. 351. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 351
 352. 352. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 352
 353. 353. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 353
 354. 354. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 354
 355. 355. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 355
 356. 356. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 356
 357. 357. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 357
 358. 358. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 358
 359. 359. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 359
 360. 360. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 360
 361. 361. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 361
 362. 362. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 362
 363. 363. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 363
 364. 364. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 364
 365. 365. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 365
 366. 366. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 366
 367. 367. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 367
 368. 368. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 368
 369. 369. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 369
 370. 370. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 370
 371. 371. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 371
 372. 372. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 372
 373. 373. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 373
 374. 374. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 374
 375. 375. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 375
 376. 376. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 376
 377. 377. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 377
 378. 378. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 378
 379. 379. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 379
 380. 380. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 380
 381. 381. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 381
 382. 382. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 382
 383. 383. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 383
 384. 384. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 384
 385. 385. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 385
 386. 386. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 386
 387. 387. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 387
 388. 388. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 388
 389. 389. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 389
 390. 390. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 390
 391. 391. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 391
 392. 392. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 392
 393. 393. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 393
 394. 394. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 394
 395. 395. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 395
 396. 396. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 396
 397. 397. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 397
 398. 398. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 398
 399. 399. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 399
 400. 400. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 400
 401. 401. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 401
 402. 402. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 402
 403. 403. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 403
 404. 404. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 404
 405. 405. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 405
 406. 406. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 406
 407. 407. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 407
 408. 408. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 408
 409. 409. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 409
 410. 410. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 410
 411. 411. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 411
 412. 412. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 412
 413. 413. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 413
 414. 414. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 414
 415. 415. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 415
 416. 416. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 416
 417. 417. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 417
 418. 418. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 418
 419. 419. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 419
 420. 420. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 420
 421. 421. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 421
 422. 422. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 422
 423. 423. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 423
 424. 424. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 424
 425. 425. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 425
 426. 426. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 426
 427. 427. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 427
 428. 428. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 428
 429. 429. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 429
 430. 430. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 430
 431. 431. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 431
 432. 432. Судалгаа Ихэрцэцэг Хуудас 432
 433. 433. Судалгаа Мандахбаяр Ахуйн судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Баярсайхан Нас 17 Сургууль Нэр Мандахбаяр Хүйс эр Анги бүлэгАсуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 2: Та гэртээ интернеттэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 3: Та нөүтбүүктэй юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 4: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 5: Гэрийн даалгавараа араа хийхэд хэцүү байдаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.  d.  Хуудас 433
 434. 434. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 434
 435. 435. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 435
 436. 436. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 436
 437. 437. Судалгаа Мандахбаяржижиг үсгээр бичнэ. Сургууль 44 Анги бүлэг 11б Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хуудас 437
 438. 438. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 438
 439. 439. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 439
 440. 440. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 440
 441. 441. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 441
 442. 442. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 442
 443. 443. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 443
 444. 444. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 444
 445. 445. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 445
 446. 446. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 446
 447. 447. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 447
 448. 448. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 448
 449. 449. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 449
 450. 450. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 450
 451. 451. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 451
 452. 452. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 452
 453. 453. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 453
 454. 454. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 454
 455. 455. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 455
 456. 456. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 456
 457. 457. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 457
 458. 458. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 458
 459. 459. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 459
 460. 460. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 460
 461. 461. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 461
 462. 462. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 462
 463. 463. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 463
 464. 464. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 464
 465. 465. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 465
 466. 466. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 466
 467. 467. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 467
 468. 468. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 468
 469. 469. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 469
 470. 470. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 470
 471. 471. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 471
 472. 472. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 472
 473. 473. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 473
 474. 474. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 474
 475. 475. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 475
 476. 476. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 476
 477. 477. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 477
 478. 478. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 478
 479. 479. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 479
 480. 480. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 480
 481. 481. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 481
 482. 482. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 482
 483. 483. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 483
 484. 484. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 484
 485. 485. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 485
 486. 486. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 486
 487. 487. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 487
 488. 488. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 488
 489. 489. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 489
 490. 490. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 490
 491. 491. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 491
 492. 492. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 492
 493. 493. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 493
 494. 494. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 494
 495. 495. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 495
 496. 496. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 496
 497. 497. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 497
 498. 498. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 498
 499. 499. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 499
 500. 500. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 500
 501. 501. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 501
 502. 502. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 502
 503. 503. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 503
 504. 504. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 504
 505. 505. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 505
 506. 506. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 506
 507. 507. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 507
 508. 508. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 508
 509. 509. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 509
 510. 510. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 510
 511. 511. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 511
 512. 512. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 512
 513. 513. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 513
 514. 514. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 514
 515. 515. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 515
 516. 516. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 516
 517. 517. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 517
 518. 518. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 518
 519. 519. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 519
 520. 520. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 520
 521. 521. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 521
 522. 522. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 522
 523. 523. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 523
 524. 524. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 524
 525. 525. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 525
 526. 526. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 526
 527. 527. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 527
 528. 528. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 528
 529. 529. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 529
 530. 530. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 530
 531. 531. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 531
 532. 532. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 532
 533. 533. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 533
 534. 534. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 534
 535. 535. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 535
 536. 536. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 536
 537. 537. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 537
 538. 538. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 538
 539. 539. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 539
 540. 540. Судалгаа Мандахбаяр Хуудас 540
 541. 541. Судалгаа анализ Та гэртэй компьютертэй юу? Овог Хүйс Сургууль Анги бүлэг Нэр Нас a. ТиймТогоотогтох Наранцэцэг 17 эм 44 11б 1Батдорж Тамир 17 эм 44 11б 1Жаргалсайхан Тулга 18 эр 44 11б 0Өлзийжаргал Ихэрцэцэг 18 эм 44 11б 1Баярсайхан Мандахбаяр 17 эр 44 11б 1 Нийт 4 Хуудас 541
 542. 542. Судалгаа анализгэртэй компьютертэй юу? Та гэртээ интернеттэй юу? Та нөүтбүүктэй юу? Та гэртээ номын сантай юу? b. Үгүй a. Тийм b. Үгүй a. Тийм b. Үгүй a. Тийм b. Үгүй 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3 1 4 3 2 Хуудас 542
 543. 543. Судалгаа анализГэрийн даалгаварааa. Тийм b. Үгүй 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 3 Хуудас 543
 544. 544. Судалгаа график Та гэртэй компьютертэй юу? Та гэртээ интернеттэй юу? Та нөүтбүүктэй юу?Тийм 4 2 1Үгүй 1 3 Цахим судалгаа анализ 1 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Та гэртэй компьютертэй юу? Та гэртээ интернеттэй юу? Та нөүтбүүктэй юу? Та гэртээ номын сантай юу? Хуудас 544
 545. 545. Судалгаа графикТа нөүтбүүктэй юу? Та гэртээ номын сантай юу? Гэрийн даалгавараа 3 2 4 2 3гаа анализ 1 Тийм ҮгүйТа гэртээ номын сантай юу? Гэрийн даалгавараа Хуудас 545

×