ប្បធានបទកិច្ចការសំរាប់និសសិតឆ្ំទី៤ឆមាសទី ១                     ន១-គេមានេំគរាងតំគឡើងប្បព័នធ   Netwo...
៥-គែើមបីគធវើគោយប្បព័នធ Internet គនោះមានគលបឿនគលឿនគហើយមិនអនុញ្ញតិគោយនិសសិតោច្                        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ប្រធានបទកិច្ចការសំរាប់និស្សិតឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១

236 views
194 views

Published on

Linux Lesson

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ប្រធានបទកិច្ចការសំរាប់និស្សិតឆ្នាំទី៤ឆមាសទី១

 1. 1. ប្បធានបទកិច្ចការសំរាប់និសសិតឆ្ំទី៤ឆមាសទី ១ ន១-គេមានេំគរាងតំគឡើងប្បព័នធ Network មួ យសំរាប់ និសសិតគៅសាកលវ ិទាល័យមួ យគប្បើប្ាស់សំរាប់ចច្កចាយនូវ Internet គោយនិសសិត Access Internet គ ោះសំរាប់គធវើការស្រសាវប្ាវនូវឯកសារចែលមានគៅកនុងប្បព័នធ Internet គ ោះ។ គៅកនុងការ Access Internet គនោះនិសសិតមា នក់ៗប្តូវានគេកំ ណត់ គោយគប្បើ ប្ាស់ានចតរយោះគពលមួយគមា៉ោ ងេត់កុនងមួ យថ្ថៃ។ គបើនិសសិតគរៀនគពលប្ពឹកោច្ Access Internet ចាប់ពីគមា៉ោ ង ៨:00 ែល់គមា៉ោ ង៩:00AM ប៉ោុគ្ោះ គបើគរៀនគពល ណរគសៀលចាប់ពីគមា៉ោ ង ៣:00 ែល់គមា៉ោ ង៤:00 PM និងគពលយប់ចាប់ពីគមា៉ោ ង៦:00ែល់គមា៉ោ ង៧:00PM គហើយប្តូវានកំណត់ទំហំ Hard disk គោយគប្បើប្ាស់ានចត 100GB ប៉ោុគ្ោះសំរាប់ ណរកាទុកឯកសាររបស់គេកនុងមាក់ៗ។ អនកាអនកប្េប់ប្េងនិងតំគឡើងប្បព័នធ Network គ ន ោះ។ ច្ូរសិកាពីេំគរាងនិង Configure Network គនោះ។ច្ំ្ំ: និសសិតច្ំនួន ៥០០ ក់ប៉ោុគ្ោះោច្ Access ាន។ ណ២-គែើ មបីាជំ នួយែល់ការទាញយកឯកសាររបស់និសសិតគៅសាកលវ ិទាល័យគ ោះតំ រវការ ូរបស់គេ។ អនកប្េប់ប្េងគលើប្បព័នធ Network គ ោះ( Network Administrator) ក៍ានសំគរច្ច្ិតតបគងកើតា VPN server ច្ំគ ោះប្បព័នធ Network ខាងគលើ។ ច្ូរ Design និង Configure VPN server និងVPN Client សំរាប់ប្បព័នធ Network គនោះ។៣-គោយសពវថ្ថៃគនោះប្បព័នធ Network ប្តូវានវាយប្បហាពីសំ្ក Hacker Trojan HorseWorm និង Computer Viruses ។ ច្ូរគរៀបច្ំាេំ គរាងគែើមបីការ រប្បព័នធ Network គនោះគោយមានសុវតថិភាពខ្ពស់។៤-គោយសារចតប្បព័នធ Wireless Network មានច្ំណច្គខ្ាយែូច្ា គេោច្គប្បើកមមវ ិធី Free ា ុគប្ច្ើនោច្ Hacker ាននូវ security Key ានយ៉ោ ងងាយ។ ច្ំគ ោះប្បព័នធរបស់អនកខាងគលើគនោះភាេគប្ច្ើននិសសិតគប្បើ Wireless Workstation ។ ច្ូរអនកគរៀបច្ំាេំគរាងគែើមបីការប្បព័នធ Networkគ ោះពីការរួច្គប្បើប្ាស់វា។ មានន័យថាគទាោះបីា Wireless Key ប្តូវាន Hack ក៍គោយក៍មិនោច្ Access Internet គនោះានចែរ។
 2. 2. ៥-គែើមបីគធវើគោយប្បព័នធ Internet គនោះមានគលបឿនគលឿនគហើយមិនអនុញ្ញតិគោយនិសសិតោច្ ាDownload ឬ upload files ចែលា Video និង Web sites ោសោភាសនិង Web site ចែលទាក់ទងាមួយនគយាយ អនកប្េប់ប្េងប្តូវចតមានវ ិធានការការ រប្បព័ នធ Network គនោះ។ អនកាអនកប្េប់ប្េង់គលើប្បព័នធ Network គនោះ ច្ូរអនកគរៀបច្ំេំគរាងការប្បព័នធ Network គនោះគៅតាមតំរូវការខាងគលើ។៦-ប្បព័នធ Network ខាងគលើគនោះប្តួវានភាប់ាមួយ Computer Lab សំរាប់គោយនិសសិតោច្គធវើ ាការប្បលងាលកខណោះ Online គៅគពលប្បលងឆមាសនីមួយៗគហើយគៅគពលខាងមុខ្និងប្តូវានអនុញ្ញតិគោយគធវើ Assessment ា Online និងគធើវការច្ុោះគ្ោះច្ូលគរៀនា online ចែរ។ ច្ូរ ា មអនកគរៀបច្ំេំគរាង Network គនោះគែើមបីបំគរ ើគសវាខាងគលើ។រគបៀបសរគសរ១-គសច្កតីគផតើមច្ំគ ោះេំគរាងរបស់អនក២-គោលបំណងថ្នេំគរាង៣-ទំហំកិច្ចការនិងវ ិសាលភាព៤-ការអនុវតតគលើេំគរាង៥-គសច្កតិសននិោន ា

×