Zondag 21 Juni 2009 Avonddienst

448 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zondag 21 Juni 2009 Avonddienst

 1. 1. <ul><li>Welkom bij deze avonddienst </li></ul><ul><li>Waar we samen het Heilig Avondmaal </li></ul><ul><li>willen vieren. </li></ul><ul><li>Voorganger: da. Van Harten-Tip </li></ul><ul><li>Organist: Johannes </li></ul><ul><li>Thema: Leef de Here, die je leven verlost van het graf! </li></ul>
 2. 2. Gedenken wij dankbaar de daden des Heren Elb 285
 3. 3. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, </li></ul><ul><li>zijn leven, zijn dood en verrijzenis, </li></ul><ul><li>en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren </li></ul><ul><li>die onze God en leidsman ten leven is. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, </li></ul><ul><li>was Jezus de weg niet ten einde gegaan. </li></ul><ul><li>Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen </li></ul><ul><li>om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, </li></ul><ul><li>had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, </li></ul><ul><li>die tot de dood zich prijs heeft willen geven, </li></ul><ul><li>die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam, </li></ul><ul><li>als graan in de aarde gestorven zijt, </li></ul><ul><li>Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, </li></ul><ul><li>van harte maak tot wederdienst ons bereid. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Welkom bij deze avonddienst </li></ul><ul><li>Waar we samen het Heilig Avondmaal </li></ul><ul><li>willen vieren. </li></ul><ul><li>Voorganger: da. Van Harten-Tip </li></ul><ul><li>Organist: Johannes </li></ul><ul><li>Thema: Leef de Here, die je leven verlost van het graf! </li></ul>
 8. 8. De stilte zingt U toe, o Here Psalm 65 Vers 1, 2 en 3
 9. 9. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>De stilte zingt U toe, o Here, </li></ul><ul><li>in uw verheven oord. </li></ul><ul><li>Wij zullen ons naar Sion keren </li></ul><ul><li>waar Gij ons bidden hoort. </li></ul><ul><li>Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, </li></ul><ul><li>tot U komt al wat leeft, </li></ul><ul><li>tot U, o redder uit ellende, </li></ul><ul><li>die alle schuld vergeeft. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Zalig wie door U uitverkoren </li></ul><ul><li>mag wonen in uw hof, </li></ul><ul><li>hoezeer hij door zijn schuld verloren </li></ul><ul><li>terneerlag in het stof. </li></ul><ul><li>Wij worden door U begenadigd </li></ul><ul><li>die heilig zijt en goed. </li></ul><ul><li>Gij die ons in uw huis verzadigt </li></ul><ul><li>met alle overvloed. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Gij antwoordt met geduchte daden, </li></ul><ul><li>Gij treedt voor ons in 't krijt. </li></ul><ul><li>God van ons heil, Gij gaat te rade </li></ul><ul><li>met uw gerechtigheid. </li></ul><ul><li>O Gij vertrouwen aller landen </li></ul><ul><li>die ver gelegen zijn, </li></ul><ul><li>Gij houdt het oordeel in uw handen, </li></ul><ul><li>de aard' is uw domein. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Stil gebed </li></ul><ul><li>Votum & Groet </li></ul><ul><li>Klein Gloria </li></ul><ul><li>Ere zij de Vader en de Zoon </li></ul><ul><li>En de Heilige Geest, </li></ul><ul><li>Als in den beginne, nu en immer, </li></ul><ul><li>En van eeuwigheid tot eeuwigheid. </li></ul><ul><li>Amen. </li></ul>
 13. 13. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 14. 14. Lezing forumlier
 15. 15. Gezongen Geloofsbelijdenis
 16. 16. <ul><li>Ik geloof in God den Vader, den Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijnen enig geboren Zoon, onzen Heere; Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; Ten derden dage wederom opgestaan van de dooden; Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders; </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de dooden; Ik geloof in den Heiligen Geest; Ik geloof ééne heilige, algemene, Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Vergeving der zonden; Wederopstanding des vleses; En een eeuwig leven. Amen, Amen, Amen </li></ul>
 19. 19. Viering Avondmaal
 20. 20. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN Psalm 103 Vers 1 en 3
 21. 21. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, </li></ul><ul><li>laat al wat binnen in mij is Hem eren, </li></ul><ul><li>vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, </li></ul><ul><li>gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, </li></ul><ul><li>die u geneest, die uit het graf uw leven </li></ul><ul><li>verlost en kroont met goedertierenheid. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Hij is een God van liefde en genade, </li></ul><ul><li>barmhartigheid en goedheid zijn de daden </li></ul><ul><li>van Hem die niet voor altijd met ons twist, </li></ul><ul><li>die ons niet doet naar alles wat wij deden, </li></ul><ul><li>ons niet naar onze ongerechtigheden </li></ul><ul><li>vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. </li></ul>
 23. 23. Schriftlezing Psalm 103
 24. 24. <ul><li>Looft de HERE om zijn genade </li></ul><ul><li>1 Van David. </li></ul><ul><li>Loof de HERE, mijn ziel, </li></ul><ul><li>en al wat in mij is, zijn heilige naam; </li></ul><ul><li>2 loof de HERE, mijn ziel, </li></ul><ul><li>en vergeet niet een van zijn weldaden; </li></ul><ul><li>3 die al uw ongerechtigheden vergeeft, </li></ul><ul><li>die al uw krankheden geneest, </li></ul>
 25. 25. <ul><li>4 die uw leven verlost van de groeve, </li></ul><ul><li>die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5 die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>6 De HERE doet gerechtigheid </li></ul><ul><li>en recht aan alle verdrukten. </li></ul><ul><li>7 Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, </li></ul><ul><li>de kinderen Israëls zijn daden. </li></ul><ul><li>8 Barmhartig en genadig is de HERE, </li></ul><ul><li>lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; </li></ul><ul><li>9 niet altoos blijft Hij twisten, </li></ul><ul><li>niet eeuwig zal Hij toornen; </li></ul>
 27. 27. <ul><li>10 Hij doet ons niet naar onze zonden </li></ul><ul><li>en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; 11 maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. 12 Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; </li></ul>
 28. 28. <ul><li>13 gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen. 14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig, dat wij stof zijn. 15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; </li></ul>
 29. 29. <ul><li>16 wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. 17 Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, </li></ul><ul><li>18 over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen. </li></ul>
 30. 30. <ul><li>19 De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles. 20 Looft de HERE, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. </li></ul>
 31. 31. <ul><li>21 Looft de HERE, al zijn heerscharen, </li></ul><ul><li>gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt. </li></ul><ul><li>22 Looft de HERE, al zijn werken, </li></ul><ul><li>aan alle plaatsen zijner heerschappij. </li></ul><ul><li>Loof de HERE, mijn ziel. </li></ul>
 32. 32. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN Psalm 103 Vers 4 en 5
 33. 33. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen </li></ul><ul><li>boven de aarde, is voor wie Hem vrezen </li></ul><ul><li>zijn liefde en zijn goedertierenheid. </li></ul><ul><li>Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, </li></ul><ul><li>zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten </li></ul><ul><li>de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. </li></ul>
 34. 34. <ul><li>5 </li></ul><ul><li>Zoals een vader liefdevol zijn armen </li></ul><ul><li>slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen </li></ul><ul><li>God onze Vader, want wij zijn van Hem. </li></ul><ul><li>Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, </li></ul><ul><li>Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, </li></ul><ul><li>slechts leven op de adem van zijn stem. </li></ul>
 35. 35. 1 Kor. 15 : 50-58
 36. 36. <ul><li>50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, </li></ul>
 37. 37. <ul><li>52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. </li></ul>
 38. 38. <ul><li>54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning. </li></ul><ul><li>55 Dood, waar is uw overwinning? </li></ul><ul><li>Dood, waar is uw prikkel? </li></ul>
 39. 39. <ul><li>56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. </li></ul>
 41. 41. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN Psalm 103 Vers 6 en 7
 42. 42. <ul><li>6 </li></ul><ul><li>De mens is aan het sterven prijs gegeven, </li></ul><ul><li>gelijk het gras kortstondig is zijn leven, </li></ul><ul><li>en als een bloem die naar de zon zich keert, </li></ul><ul><li>maar die ten prooi valt aan de barre winden, </li></ul><ul><li>en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. </li></ul><ul><li>Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>7 </li></ul><ul><li>Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen </li></ul><ul><li>in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, </li></ul><ul><li>en zijn gerechtigheid de eeuwen door. </li></ul><ul><li>Zijn heil omsluit de komende geslachten; </li></ul><ul><li>zo volgen zij die zijn verbond betrachten, </li></ul><ul><li>van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. </li></ul>
 44. 44. Openbaring 19: 6-9
 45. 45. <ul><li>6 En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: </li></ul><ul><li>Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; </li></ul>
 47. 47. <ul><li>8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. </li></ul>
 48. 48. <ul><li>9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. </li></ul>
 49. 49. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN Psalm 103 Vers 8 en 9
 50. 50. <ul><li>8 </li></ul><ul><li>Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, </li></ul><ul><li>Hij heerst als koning over al het leven. </li></ul><ul><li>Looft engelen, zijn hoge majesteit, </li></ul><ul><li>krachtige helden, die aan alle oorden </li></ul><ul><li>als boden meldt zijn goddelijke woorden, </li></ul><ul><li>Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd. </li></ul>
 51. 51. <ul><li>9 </li></ul><ul><li>Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN </li></ul><ul><li>zijn grote naam, zijn grote daden eren. </li></ul><ul><li>Komt allen tot de lof des HEREN saam. </li></ul><ul><li>Lof zij den HEER in hemel en op aarde, </li></ul><ul><li>die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, </li></ul><ul><li>en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. </li></ul>
 52. 52. <ul><li>Overdenking: </li></ul><ul><li>Loof de Here, die je leven verlost van het graf! </li></ul><ul><li>Psalm 103: 4a </li></ul>
 53. 53. Eens, als de bazuinen klinken Gezang 300 Vers 1, 4 en 6
 54. 54. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Eens, als de bazuinen klinken </li></ul><ul><li>uit de hoogte, links en rechts, </li></ul><ul><li>duizend stemmen ons omringen, </li></ul><ul><li>ja en amen wordt gezegd, </li></ul><ul><li>rest er niets meer dan te zingen, - </li></ul><ul><li>Heer, dan is uw pleit beslecht. </li></ul>
 55. 55. <ul><li>4 </li></ul><ul><li>Als de graven openbreken </li></ul><ul><li>en de mensenstroom vangt aan </li></ul><ul><li>om de loftrompet te steken </li></ul><ul><li>en uw hofstad in te gaan: </li></ul><ul><li>Heer, laat ons dan niet ontbreken, </li></ul><ul><li>want de traagheid grijpt ons aan. </li></ul>
 56. 56. <ul><li>6 </li></ul><ul><li>Van die dag kan niemand weten, </li></ul><ul><li>maar het woord drijft aan tot spoed, </li></ul><ul><li>zouden wij niet haastig eten, </li></ul><ul><li>gaandeweg Hem tegemoet, </li></ul><ul><li>Jezus Christus, gistren, heden, </li></ul><ul><li>komt voor eens en komt voor goed! </li></ul>
 57. 57. Gebeden
 58. 58. Collecte 1 ste Diaconie 2 de voor de kerk
 59. 59. Dankt, dankt nu allen God Gezang 44
 60. 60. <ul><li>1 </li></ul><ul><li>Dankt, dankt nu allen God </li></ul><ul><li>met hart en mond en handen, </li></ul><ul><li>die grote dingen doet </li></ul><ul><li>hier en in alle landen, </li></ul><ul><li>die ons van kindsbeen aan, </li></ul><ul><li>ja, van de moederschoot, </li></ul><ul><li>zijn vaderlijke hand </li></ul><ul><li>en trouwe liefde bood. </li></ul>
 61. 61. <ul><li>2 </li></ul><ul><li>Die eeuwig rijke God </li></ul><ul><li>moge ons reeds in dit leven </li></ul><ul><li>een vrij en vrolijk hart </li></ul><ul><li>en milde vrede geven. </li></ul><ul><li>Die uit genade ons </li></ul><ul><li>behoudt te allen tijd, </li></ul><ul><li>is hier en overal </li></ul><ul><li>een helper die bevrijdt. </li></ul>
 62. 62. <ul><li>3 </li></ul><ul><li>Lof, eer en prijs zij God </li></ul><ul><li>die troont in 't licht daarboven. </li></ul><ul><li>Hem, Vader, Zoon en Geest </li></ul><ul><li>moet heel de schepping loven. </li></ul><ul><li>Van Hem, de ene Heer, </li></ul><ul><li>gaf het verleden blijk, </li></ul><ul><li>het heden zingt zijn eer, </li></ul><ul><li>de toekomst is zijn rijk. </li></ul>
 63. 63. Zegen
 64. 64. <ul><li>Volgende week gaat ons voor: </li></ul><ul><li>9.30 uur: Ds van Harten-Tip, Smilde </li></ul><ul><li>Doopdienst van Lisa Nieuwland </li></ul><ul><li>19.00 uur: Ds Kamphuis, Emmeloord </li></ul>

×